II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki..."

Transkrypt

1 II.I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II.I.1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 II.I.2. Charakterystyka terenu opracowania pod kątem zieleni istniejącej... 2 II.II. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM... 4 II.II.1. Metodologia... 4 II.II.2. Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem... 5 II.II.3. Roślinność wskazana do przesadzenia II.II.4. Roślinność wskazana do usunięcia II.II.5. Pielęgnacja adaptowanego drzewostanu II.II.6. Zabiegi mające na celu poprawę właściwości gleby II.II.7. Ochrona drzew w czasie budowy II.II.7.1. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas prowadzenia prac budowlanych II.III. PROJEKT ZIELENI II.III.1. Projektowany układ roślinności II.III.2. Bilans projektowanej zieleni II.III.3. Szczegółowy wykaz projektowanych roślin II.III.4. Wytyczne do sadzenia materiału roślinnego II.III.4.1. Wymagania stawiane materiałowi roślinnemu przeznaczonemu do sadzenia.. 63 II.III.4.2. Terminy sadzenia roślinności II.III.4.3. Technika sadzenia roślinności II.III.4.4. Zakładanie trawników II.IV. POWYKONAWCZA PIELĘGNACJA ROŚLINNOŚCI SPIS RYSUNKÓW: Z.1 INWENTARYZACJA ZIELENI skala 1:500 Z.2 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM skala 1:500 Z.3 PROJEKT ZIELENI skala 1:250 strona 1

2 II.I. INFORMACJE OGÓLNE II.I.1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja zieleni na terenie osiedla mieszkaniowego, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II (fragment osiedla mieszkaniowego Mirów) w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (nr ew. działki 79 obręb ). Zakres opracowania obejmuje: Inwentaryzację istniejącej szaty roślinnej rosnącej na terenie opracowania. Określenie stanu roślinności na danym terenie - jej składu gatunkowego, podstawowych parametrów drzew i krzewów oraz ocena stanu sanitarno-zdrowotnego istniejącego drzewostanu; Ocena stanu ziemi (w miejscach sadzenia roślinności) wraz ze wskazaniem obszarów wymagających wymiany ziemi na ziemię ogrodniczą lub uzupełnienie ziemią urodzajną; Opracowanie gospodarki drzewostanem: - wytypowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względu na zły stan fitosanitarny, - wskazanie roślin kolidujących z planowaną inwestycją i zakwalifikowanie ich do usunięcia, przesadzenia lub cięć technicznych, - wskazanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych adaptowanego drzewostanu, - określenie zasad ochrony drzew na czas budowy. Projekt rewaloryzacji szaty roślinnej, określający szczegółowy dobór gatunkowy wraz z podaniem ilości i lokalizacji projektowanej roślinności oraz odstępów sadzenia; Określenie wymagań stawianych materiałowi roślinnemu, przeznaczonemu do sadzenia; Określenie terminu i techniki sadzenia roślinności, wraz z pracami przygotowawczymi; Określenie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w kolejnych latach po posadzeniu roślinności; II.I.2. Charakterystyka terenu opracowania pod kątem zieleni istniejącej Osiedle mieszkaniowe Mirów, na obszarze którego znajduje się teren opracowania, stanowi część historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych. Ochronie podlega również zieleń osiedlowa - w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszar ten został wskazany jako teren zieleni osiedlowej objęty ochroną i wskazany do rewaloryzacji. Na obszarze ograniczonym budynkami przy ul. Ogrodowa 3, Ogrodowa 5, Ogrodowa 7 oraz ulicą Ogrodową znajduje się zieleniec. Teren ten wskazany jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren zieleni urządzonej o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na terenie opracowania strona 2

3 25%, a na terenie zieleńca pomiędzy budynkami przy ul. Ogrodowej 3, Ogrodowej 5, Ogrodowej 7 oraz ulicą Ogrodową 70%. Stan zieleni istniejącej jest niezadowalający. Teren jest silnie zacieniony przez liczne drzewa. Obok cennych, wiekowych egzemplarzy, występują tu liczne drzewa gatunków mniej cennych (drzewa owocowe, wyrośnięte samosiewy), nadmiernie zacieniające teren, uniemożliwiając rozwój krzewów ozdobnych i trawników, a także częściowo zacieniające okna budynków. Niemal brak uporządkowanych nasadzeń roślin krzewiastych, a istniejące krzewy mają często zdeformowany pokrój na skutek zaniedbań pielęgnacyjnych oraz niedostatecznego dostępu światła. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków (ale również na zieleńcu przy ul. Elektoralnej 28) występują młode nasadzenia, mieszkańców bez żadnych projektów czy pozwoleń - są one chaotyczne i nie tworzą spójnej kompozycji. Istniejące żywopłoty są regularnie przycinane, jednak wysokość strzyżenie żywopłotów na ternie osiedla nie jest jednolita, nasadzenia mają ubytki, część z nich wymaga odmłodzenia. Trawników brak, lub są w złym stanie prawdopodobnie na skutek zastosowania mieszanek nasion niedostosowanych do panujących warunków świetlnych. Na terenach zieleni zlokalizowane są dwa wygrodzone obszary dla kotów wolno żyjących (koło budynku przy ul. Ogrodowej 7 oraz Elektoralnej 26) zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego należy je zachować. strona 3

4 II.II. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM II.II.1. Metodologia Inwentaryzacja została przeprowadzona w październiku 2016 r. Na podstawie wizji lokalnej określono: nazwę gatunkową roślin (polską i łacińską); parametry drzew (obwód pnia, mierzony na wysokości 130 cm nad powierzchnią gruntu; orientacyjną średnicę korony; orientacyjną wysokość drzewa); parametry krzewów (powierzchnia zasięgu koron, wysokość); stan zdrowotny inwentaryzowanych roślin. skali: Ocenę stanu fitosanitarnego drzew dokonano metodą wizualną, na podstawie 3-stopniowej dobry korona prawidłowo wykształcona, lub zdeformowana w niewielkim stopniu, możliwy lekki posusz lub niewielkie mechaniczne uszkodzenia pnia bądź konarów (zabliźnione), brak oznak chorób i szkodników średni korona znacznie zdeformowana (m.in. na skutek nieodpowiednich warunków rozwoju lub cięć sanitarnych), posusz, możliwe niewielkie ubytki drewna z próchnicą, rozwidlenia V- kształtne z gromadzeniem się materiału organicznego, pierwsze oznaki chorób bądź szkodników (np. jemioła, szkodniki żerujące na liściach). Uszkodzenia nie zakłócają w znacznym stopniu funkcjonowania rośliny zły drzewo żyje, ale może stanowić zagrożenie dla ludzi lub sąsiadujących obiektów: zaburzona statyka drzewa, znaczny posusz, istotne uszkodzenia pnia lub głównych konarów (np. znaczne wgłębne ubytki drewna, rozkład drewna, wzdłużne rozszczepienie pnia), wyraźne oznaki chorób lub szkodników (np. owocniki grzybów, ślady żerowania szkodnika w drewnie). Zalicza się tu również drzewa o pokroju zdeformowanym w bardzo znacznym stopniu, nieodwracalnie szpecącym drzewo (np. w wyniku złamania lub nieprawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych), a także drzewa zamierające i martwe Na podstawie pomiarów obwodu pni wytypowano też drzewa niewymagające pozwolenia na wycinkę. Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1045) nie jest wymagane pozwolenie na wycinkę w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: strona 4

5 35 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego), bądź: 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Pozwolenia na wycinkę nie wymagają również drzewa i krzewy owocowe, a także krzewy w wieku do 10 lat. Inwentaryzację zieleni opracowano w formie opisowej i graficznej. Zinwentaryzowanym drzewom nadano numery i naniesiono je na plan sytuacyjny w skali 1:500, zaznaczając zasięg koron drzew i krzewów. Rośliny nienaniesione geodezyjnie zostały zaznaczone z dokładnością do 2 m. Pozostałe parametry roślin przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym, przedstawionym w rozdziale 2.2 (numery w tabeli odpowiadają numerom naniesionym na plan sytuacyjny). II.II.2. Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin oraz gospodarkę istniejącym drzewostanem (kwalifikacja roślin do adaptacji, karczowania lub przesadzenia oraz wskazanie podstawowych zaleceń pielęgnacyjnych dla adaptowanych roślin) przedstawiono w poniższej tabeli. strona 5

6 REWITALIZACJA POLEGAJĄCA NA ZMAINIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODWÓREK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ -TOM II ZIELEŃ TAB.1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM L.p. polska Nazwa gatunkowa łacińska Obwód pnia [cm] Wysokość [m] Średnica korony [m] Powierzchnia krzewów [m 2 ] Stan zdrowotny Uwagi do adaptacji do usunięcia GOSPODARKA DRZEWOSTANEM do przesadzenia Zalecenia pielęgnacyjne/inne uwagi 1 Bez czarny Sambucus nigra 6 12,5 średni posusz kolizja z planowaną inwestycją 2 Klon zwyczajny `Globosum` Acer platanoides `Globosum` średni odmiana kulista, silnie zacienione 3 Klon zwyczajny Acer platanoides dobry 4 Lipa sp. Tilia sp dobry kolizja z planowaną inwestycją 5 Ligustr 6 7 0,8 8 średni 0,8 2 średni 8 Lipa sp. Tilia sp dobry strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat 2,5 36 średni 13 szt., strzyżone na wys. 2 m rozwidlenie V- kształtne z gromadzącym się materiałem organicznym 9 Lipa sp. Tilia sp dobry 10 Klon jawor Acer pseudoplatanus dobry 0,8 0,5 średni 0,8 6 średni strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat kolizja z planowaną inwestycją, miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego rozłamania

7 13 Jabłoń Malus sp. 14 Klon jawor 15 Jesion wyniosły 16 Tawuła japońska, forsycja 17 Ligustr Klon jawor Acer pseudoplatanus Fraxinus excelsior Spiraea japonica, Acer pseudoplatanus średni dobry dobry 0,3-1,4 5,5 średni 0,6 1,5 średni u nasady jednego pnia ubytek z rozkładem drewna, dziuple wgłębne z rozkładem drewna, posusz, odrosty pniowe, odmiana ozdobna drzewo wskazane do ochrony w mpzp rośnie w bliskim sąsiedztwie budynku (1,8 m), zacienia mieszkania mieszkańców (bez projektu), domieszka: tawulec pogięty, berberys Thunberga, tawuła van Houtte`a, silnie zacienione, do 10 lat strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat 2,5 5 średni dobry na wys. 1,6 m rozwidlenie V- kształtne z gromadzącym się materiałem organicznym monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego wywrócenia lub rozłamania; cięcia sanitarne: usunąć posusz zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego rozłamania 20 Żylistek szorstki Deutzia scabra 2 5 średni silnie zacienione kolizja z planowaną inwestycją 21 Żylistek szorstki Deutzia scabra 3 3 średni silnie zacienione 22 Cis Taxus baccata dobry 23 Cis Taxus baccata dobry 24 Cis Taxus baccata dobry 25 Klon zwyczajny `Globosum` Acer platanoides `Globosum` 19 3,5 3,5 średni odmiana kulista, zacienione 26 Klon zwyczajny Acer platanoides dobry 27 Klon zwyczajny Acer platanoides dobry strona 7

8 28 Lipa sp. Tilia sp dobry 29 Klon zwyczajny `Globosum` Acer platanoides `Globosum` średni odmiana kulista, zacienione 30 Bez czarny Sambucus nigra 5 19 średni ubytki kory na pniu, posusz 31 Żylistek szorstki Deutzia scabra 2 2 średni strzyżony, posusz 32 Bez czarny Sambucus nigra 3,5 12 średni odrosty korzeniowe Tawuła van Houtte`a 35 Klon jawor 36 Ligustr Spiraea vanhouttei Acer pseudoplatanus 1,5 1 średni strzyżony 2 3 średni strzyżony dobry pień lekko nachylony 0,5-0,7 7 średni strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni 37 Topola Simona Populus simonii średni ubytek kory u na pniu od nasady do wys. 0,8 m, posusz monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego wywrócenia; cięcia sanitarne: usunąć posusz 38 Topola Simona Populus simonii średni ubytek kory u na pniu od nasady do wys. 0,5 m, posusz, lekko nachylone monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego wywrócenia; cięcia sanitarne: usunąć posusz 39 Jaśminowiec sp. Philadelphus sp. 4 7 średni 40 Bez czarny Sambucus nigra 5 38 średni posusz, nachylony 41 Ligustr 0,6 4 średni strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni 42 Cis Taxus baccata dobry 43 Żywotnik zachodni Thuja occidentalis średni ubytek kory u na pniu od nasady do wys. 1,4 m, nachylone 44 Cis Taxus baccata średni brak przewodnika strona 8

9 45 Cis Taxus baccata dobry 46 Cis Taxus baccata dobry 47 Żywotnik zachodni Thuja occidentalis średni ubytki kory na pniu, dziupla kominowa, nachylone 48 Ligustr 0,6 1 średni strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat kolizja z planowaną inwestycją, miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni 49 Ligustr 0,6 28 średni strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat kolizja z planowaną inwestycją, miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni 50 Klon jawor Acer pseudoplatanus dobry drzewo wskazane do ochrony w mpzp zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej 51 Irga sp. Cotoneaster sp. 1,5 19 średni 7 szt. 52 Jaśminowiec sp. Philadelphus sp. 2 3 średni 3 szt Brzoza brodawkowata Klon zwyczajny `Globosum` Betula pendula dobry Acer platanoides `Globosum` 18 3,5 2,5 dobry odmiana kulista 55 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera dobry drzewo owocowe 56 Lilak Syringa 2 1 dobry do 10 lat Brzoza brodawkowata Brzoza brodawkowata 59 Ligustr 60 Ligustr 61 Ligustr Betula pendula średni lekko nachylone, lekki posusz Betula pendula dobry 2 1 średni strzyżony 2,5 7 średni strzyżony 1,5 1 średni strzyżony miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni strona 9

10 62 Lilak Syringa 2 2 dobry do 10 lat 63 Klon srebrzysty 64 Acer saccharinum średni posusz, odrosty korzeniowe 3,5 7 średni 65 Bez czarny Sambucus nigra 5 19 średni posusz, zacienia okna budynku 66 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera średni 67 Klon srebrzysty 68 Klon zwyczajny `Globosum` Acer saccharinum Acer platanoides `Globosum` nachylone, posusz, drzewo owocowe średni posusz, odrosty pniowe 3 3 dobry nowe nasadzenie, palikowane miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni cięcia sanitarne: usunąć posusz i odrosty korzeniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz i odrosty pniowe 69 Ligustr 0,7 20 średni strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat częściowo kolizja z planowaną inwestycją, miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni 70 Jabłoń Malus sp dobry odrosty pniowe, odmiana ozdobna Ligustr 73 Lipa drobnolistna Tilia cordata 210 (na wys. 0,7 m) 2,5 22 średni 9 szt., strzyżone 0,7 14 dobry strzyżony żywopłot szer. 0,4 m średni 74 Klon tatarski Acer tataricum średni Tawuła van Houtte`a Śnieguliczka biała Spiraea vanhouttei Symphoricarpos albus w miejscu uciętego konara ślady żerowania szkodnika w drewnie, nieliczne odrosty pniowe, gniazdo w koronie zrakowacenia na pniu, posusz, owocniki grzyba na martwych konarach, lekko nachylone 2 11 średni 5 szt., strzyżone 2 5 dobry obniżyć wysokość strzyżenia adaptowanego fragmentu żywopłotu do 0,5 m monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego wywrócenia lub rozłamania; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej cięcia sanitarne: usunąć posusz i martwe konary strona 10

11 77 Świerk kłujący Picea pungens 1,5 1 dobry mieszkańców (bez projektu) 78 Lilak Syringa 0,8 0,2 dobry do 10 lat Berberys Thunberga Brzoza brodawkowata Berberis thunbergii 1 0,2 średni do 10 lat Betula pendula dobry lekki posusz kolizja z planowaną inwestycją 81 Lipa sp. Tilia sp średni nachylone, silnie zacienione 82 Kasztanowiec biały 83 Ligustr Kasztanowiec biały Kasztanowiec biały Winobluszcz pięciolistkowy Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Aesculus hippocastanum Aesculus hippocastanum Parthenocissus quinquefolia Aesculus hippocastanum dobry 0,6 2 średni dobry dobry dobry na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka 40 dobry na wiacie śmietnikowej na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej kolizja z planowaną inwestycją, miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej po remoncie wiaty śmietnikowej, zostaną posadzone nowe pnącza zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej strona 11

12 88 Ligustr 89 Ligustr Lipa drobnolistna Klon jesionolistny 92 Klon jawor 93 Jesion wyniosły Kasztanowiec biały Kasztanowiec biały Tilia cordata średni Acer negundo średni Acer pseudoplatanus Fraxinus excelsior Aesculus hippocastanum Aesculus hippocastanum 1 12 dobry strzyżony żywopłot szer. 0,6 m kolizja z planowaną inwestycją 0,9 3 dobry strzyżony żywopłot szer. 0,5 m kolizja z planowaną inwestycją dobry średni średni dobry posusz, zacienione, odrosty korzeniowe nachylone, posusz, rośnie pomiędzy ażurowymi płytami betonowymi, ogranicza rozwój sąsiednich drzew drzewo wskazane do ochrony w mpzp posusz, widoczne korzenie strukturalne zacienione, posusz, na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka widoczne korzenie strukturalne, na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka cięcia sanitarne: usunąć posusz i odrosty korzeniowe zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej; cięcia sanitarne: usunąć posusz zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej 96 Róża Rosa sp. 1,5 3 średni do 10 lat rośnie poza terenem opracowania 97 Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica średni posusz rośnie poza terenem opracowania 98 Sumak octowiec Rhus typhina 1 0,5 średni samosiew, do 10 lat Jesion wyniosły 101 Klon jawor Fraxinus excelsior Acer pseudoplatanus 2,5 5 dobry strzyżony dobry samosiew, kolizja z murkiem ogrodzeniowym średni posusz, ubytki kory na pniu rośnie poza terenem opracowania strona 12

13 102 Klon jawor 103 Ligustr Acer pseudoplatanus dobry rośnie poza terenem opracowania 0,6 7,5 średni strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat uzupełnić ubytki w razie potrzeby, wysokość strzyżenia żywopłotu - 0,5 m 104 Ligustr 0,6 10 średni strzyżony żywopłot szer. 0,3 m, do 10 lat uzupełnić ubytki w razie potrzeby, wysokość strzyżenia żywopłotu - 0,5 m 105 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior średni 106 Tawuła japońska Spiraea japonica 0,9 4 średni 107 Lilak Syringa 1,5 2 średni 108 Ligustr 109 Lipa drobnolistna 0,8 9 średni korona jednostronna, nachylona, zacienia okna budynku mieszkańców (bez projektu), strzyżony żywopłot szer. 0,6 m, do 10 lat mieszkańców (bez projektu), do 10 lat strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat Tilia cordata dobry 110 Topola czarna Populus nigra średni 111 Ligustr rośnie na niewielkim wzniesieniu, widoczne korzenie strukturalne, posusz, jemioła w koronie, drzewo wskazane do ochrony w mpzp 2 1,5 średni strzyżony żywopłot szer. 0,4 m 112 Bez czarny Sambucus nigra 3 7 średni Wiąz szypułkowy Wiąz szypułkowy Ulmus laevis ok średni Ulmus laevis ok dobry obwód pnia szacunkowy - teren niedostępny, posusz, korona jednostronna obwód pnia szacunkowy - teren niedostępny miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni częściowa kolizja z planowaną inwestycją, miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni; we fragmencie adaptowanym uzupełnić ubytki w razie potrzeby, wysokość strzyżenia żywopłotu - 0,5 m cięcia sanitarne: usunąć posusz i jemiołę; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej; w czasie prac budowlanych związanych z wymianą nawierzchni zachować szczególną ostrożność cięcia sanitarne: usunąć posusz strona 13

14 115 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 116 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera Ligustr 119 Bez czarny Sambucus nigra 3 2 zły 3 2 średni zacienione, drzewo owocowe 3 2 średni zacienione, drzewo owocowe kolizja z planowaną inwestycją 1,5 3 średni do 10 lat 2 1,5 średni do 10 lat znaczny posusz, kolizja z siatką ogrodzeniową, znaczne ubytki kory na pniu 120 Bez czarny Sambucus nigra 3 5 średni 121 Bez czarny Sambucus nigra 2 2 średni kolizja ze schodami 122 Bez czarny Sambucus nigra 3 2 średni kolizja z siatką ogrodzeniową 123 Bez czarny Sambucus nigra 4 7 średni 124 Bez czarny Sambucus nigra 4 19 średni 125 Bez czarny Sambucus nigra 3 3 średni obwód pnia szacunkowy - teren niedostępny, posusz obwód pnia szacunkowy - teren niedostępny, kolizja z siatką ogrodzeniową obwód pnia szacunkowy - teren niedostępny, kolizja z siatką ogrodzeniową 126 Bez czarny Sambucus nigra 6 7 średni posusz, zacienione 127 Bez czarny Sambucus nigra 3 7 średni posusz, zacienione 128 Bez czarny Sambucus nigra 4 7 średni posusz, zacienione 129 Bez czarny Sambucus nigra 3 5 średni posusz, zacienione do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny 130 Bez czarny Sambucus nigra 4 7 średni obwód pnia szacunkowy - teren niedostępny, zacienione, posusz strona 14

15 131 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera ok średni 132 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera ok średni 133 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera ok średni 134 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 135 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 136 ok ok średni 4 3 średni obwód pnia szacunkowy - teren niedostępny, zacienione, posusz, drzewo owocowe obwód pnia szacunkowy - teren niedostępny, zacienione, posusz, drzewo owocowe obwód pnia szacunkowy - teren niedostępny, zacienione, posusz, drzewo owocowe obwód pnia szacunkowy - teren niedostępny, zacienione, posusz, drzewo owocowe obwód pnia szacunkowy - teren niedostępny, zacienione, posusz, drzewo owocowe kolizja z planowaną inwestycją 1,5 5 średni silnie zacienione, do 10 lat kolizja z planowaną inwestycją 137 Bez czarny Sambucus nigra 5 12,5 średni posusz kolizja z planowaną inwestycją 138 Bez czarny Sambucus nigra 2,5 3 średni posusz kolizja z planowaną inwestycją 139 Wiąz szypułkowy 140 Ligustr 141 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Ulmus laevis 1,5 1 dobry 0,7 1 średni 142 Porzeczka Ribes sp. 1 1 dobry Jałowiec Juniperus communis mieszkańców (bez projektu), 2 szt. w formie strzyżonego żywopłotu strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat 2 1 średni samosiew 2 1 średni 1,5 1 średni mieszkańców (bez projektu), do 10 lat mieszkańców (bez projektu), odmiana kolumnowa, posusz, do 10 lat mieszkańców (bez projektu), strzyżone, do 10 lat strona 15

16 145 Lilak Syringa 2 3 dobry mieszkańców (bez projektu), do 10 lat miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni 146 Ligustr 1,5 7 średni strzyżony żywopłot szer. 0,7 m kolizja z planowaną inwestycją, żywopłot zostanie odtworzony w granicach nowego układu drogowego 147 Klon srebrzysty Acer saccharinum średni rośnie w misie chodnikowej, dziuple wgłębne w pniu z rozkładem drewna, posusz monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego rozłamania lub wywrócenia; cięcia sanitarne: usunąć posusz 148 Klon srebrzysty Acer saccharinum średni rośnie w misie chodnikowej (lekko wyniesionej), korona nachylona istniejące murki rozebrać, ziemi wokół drzewa nie plantować, tylko dookoła uformować łagodne skarpy z ziemi ogrodowej 149 Klon srebrzysty 150 Topola włoska 151 Topola włoska 152 Topola włoska 153 Topola włoska Acer saccharinum Populus nigra `Italica` Populus nigra `Italica` Populus nigra `Italica` Populus nigra `Italica` średni rośnie w misie chodnikowej (lekko wyniesionej), posusz, jemioła w koronie istniejące murki rozebrać, ziemi wokół drzewa nie plantować, tylko dookoła uformować łagodne skarpy z ziemi ogrodowej; cięcia sanitarne: usunąć posusz i jemiołę średni posusz, odrosty pniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz 136 (na wys. 1,1 m) 10 2 zły przewodnik ucięty na wys. 10 m (trwała deformacja pokroju), dziupla wgłębna z rozkładem drewna do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny średni posusz, odrosty pniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz średni posusz, odrosty pniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz 154 Topola włoska Populus nigra `Italica` dobry zachować szczególną ostrożność w czasie prac budowlanych związanych z wymianą nawierzchni 155 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera średni zacienione, drzewo owocowe strona 16

17 156 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 157 Ligustr 158 Ligustr 159 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 160 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera średni zacienione, drzewo owocowe 6 28 średni zacienione 5 20 średni zacienione 5 6 średni zacienione, drzewo owocowe 6 pow. 40 średni grupa 10 szt., zacienione, gniazda w koronie, drzewa owocowe kolizja z planowaną inwestycją 20 kolizja z planowaną inwestycją kolizja z planowaną inwestycją kolizja z planowaną inwestycją 21 kolizja z planowaną inwestycją kolizja z planowaną inwestycją kolizja z planowaną inwestycją kolizja z planowaną inwestycją kolizja z planowaną inwestycją kolizja z planowaną inwestycją 161 Lilak Syringa 2,5 3 średni zacienione kolizja z planowaną inwestycją 162 Lilak Syringa 5 12,5 średni zacienione cięcia korygujące pokrój (obniżenie korony) 163 Lilak Syringa 6 12,5 średni zacienione, pień lekko nachylony kolizja z planowaną inwestycją 164 Lilak Syringa 6 19 dobry zacienione kolizja z planowaną inwestycją strona 17

18 165 Lilak Syringa 5 12,5 średni zacienione, pień lekko nachylony kolizja z planowaną inwestycją 166 Lilak Syringa 5 19 dobry zacienione kolizja z planowaną inwestycją 167 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera zły martwe do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny 168 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera średni zacienione, drzewo owocowe kolizja z planowaną inwestycją 169 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera ,5 średni zacienione, drzewo owocowe kolizja z planowaną inwestycją 170 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera średni zacienione, drzewo owocowe 171 Topola włoska 172 Topola włoska Populus nigra `Italica` Populus nigra `Italica` średni posusz, odrosty pniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz średni na wys. 0,5 m rozwidlenie V- kształtne z rozkładem drewna 173 Lilak Syringa 2,5 7 dobry monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego rozłamania lub wywrócenia 174 Świerk Picea abies 2 2 średni mieszkańców (bez projektu), silnie zacienione, posusz kolizja z planowaną inwestycją 175 Topola Simona Populus simonii średni w miejscu uciętego konara rozkład drewna, posusz monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego rozłamania lub wywrócenia; cięcia sanitarne: usunąć posusz; zachować szczególną ostrożność w czasie prac budowlanych związanych z wymianą nawierzchni Klon zwyczajny `Globosum` Acer platanoides `Globosum` 3 1 dobry nowe nasadzenie zastępcze w ramach wydanych wcześniej decyzji dot. usunięcia drzew i krzewów, palikowane 1,5 2 średni strzyżone kolizja z planowaną inwestycją, miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni strona 18

19 178 Berberys Thunberga Berberis thunbergii 2 2 średni strzyżone 179 Żylistek szorstki Deutzia scabra 2 1 średni do 10 lat 180 Klon zwyczajny `Globosum` Acer platanoides `Globosum` 2,5 1 dobry nowe nasadzenie zastępcze w ramach wydanych wcześniej decyzji dot. usunięcia drzew i krzewów, palikowane 181 Jaśminowiec sp. Philadelphus sp. 2 2 średni zacienione 182 Cis Taxus baccata 3,5 28 średni kolizja z planowaną inwestycją 183 Bez czarny Sambucus nigra 4 7 średni samosiew kolizja z planowaną inwestycją 184 Lilak Syringa 5 28 średni odrosty pniowe i korzeniowe, posusz kolizja z planowaną inwestycją 185 Cis Taxus baccata 3,5 28 średni kolizja z planowaną inwestycją Mahonia pospolita Kasztanowiec biały Kasztanowiec biały Kasztanowiec biały Mahonia aquifolium Aesculus hippocastanum Aesculus hippocastanum Aesculus hippocastanum 1,5 7 dobry kolizja z planowaną inwestycją średni średni średni na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka, posusz, odrosty pniowe na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka, posusz, odrosty pniowe na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka, posusz, odrosty pniowe zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej; cięcia sanitarne: usunąć posusz zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej; cięcia sanitarne: usunąć posusz zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej; cięcia sanitarne: usunąć posusz strona 19

20 190 Klon jesionolistny 191 Świerk Picea abies Acer negundo średni posusz, odrosty pniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz 1,5 2 średni mieszkańców (bez projektu), silnie zacienione, posusz 192 Lilak Syringa 7 12 dobry 193 Lilak Syringa 2,5 3 średni nachylone, posusz 194 Lilak Syringa 7 19 dobry lekko nachylone 195 Lilak Syringa 7 28 dobry 196 Lilak Syringa 6 19 dobry Świerk Picea abies 199 Świerk Picea abies średni strzyżone 1,5 1,5 średni 2 2 średni mieszkańców (bez projektu), zacienione, posusz mieszkańców (bez projektu), zacienione, posusz 2,5 7 średni strzyżone 201 Bez czarny Sambucus nigra 3,5 5 średni ubytki kory na pniu, posusz 202 Świerk Picea abies średni mieszkańców (bez projektu), zacienione 203 Lilak Syringa 5 7 dobry 204 Świerk Picea abies ,5 średni zacienione 205 Ligustr 206 Klon jesionolistny 4 7 średni zacienione, nachylone Acer negundo średni przewodnik ucięty na wys. 2 m strona 20

21 207 Ligustr 208 Ligustr 209 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 210 Topola włoska 211 Topola włoska 212 Topola włoska 213 Topola włoska Populus nigra `Italica` Populus nigra `Italica` Populus nigra `Italica` Populus nigra `Italica` ,5 7 średni zacienione 2 3 średni zacienione 7 4 średni zacienione, drzewo owocowe średni posusz, odrosty pniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz średni posusz, odrosty pniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz średni posusz, odrosty pniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz średni posusz, odrosty pniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz 214 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera średni zacienione 215 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera średni zacienione 216 Bez czarny Sambucus nigra 1,5 3 średni do 10 lat 217 Klon zwyczajny Acer platanoides 1,5 1 średni samosiew 218 Tawuła japońska Spiraea japonica 0,7 0,7 średni 2 szt., zacienione, do 10 lat 219 Topola włoska 220 Topola włoska Populus nigra `Italica` Populus nigra `Italica` 221 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera średni posusz, odrosty pniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz średni na wys. 1 m rozwidlenie V- kształtne z rozkładem drewna, posusz, odrosty pniowe i korzeniowe 7 5 średni zacienione, drzewo owocowe 222 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera średni zacienione, drzewo owocowe 223 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera średni zacienione, drzewo owocowe monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego rozłamania lub wywrócenia; cięcia sanitarne: usunąć posusz i odrosty korzeniowe strona 21

22 224 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera średni zacienione, drzewo owocowe 225 Ligustr 226 Świerk Picea abies średni 227 Świerk Picea abies średni 228 Jałowiec Klon zwyczajny `Globosum` Klon zwyczajny `Globosum` Juniperus communis Acer platanoides `Globosum` Acer platanoides `Globosum` 1,5 2 średni strzyżony żywopłot, zacieniony 1,8 2 średni mieszkańców (bez projektu) mieszkańców (bez projektu) silnie zacieniony, nachylony, do 10 lat 1,7 2 średni strzyżone 1,6 2 średni 2,5 1 dobry 3 1 dobry nowe nasadzenie zastępcze w ramach wydanych wcześniej decyzji dot. usunięcia drzew i krzewów, palikowane nowe nasadzenie zastępcze w ramach wydanych wcześniej decyzji dot. usunięcia drzew i krzewów, palikowane 233 Bez czarny Sambucus nigra 2,5 5 średni 234 2,5 5 średni strzyżone 235 Lilak Syringa 7 12 dobry 236 Tawlina jarzębolistna Sorbaria sorbifolia 1,5 2 średni do 10 lat 237 Żylistek szorstki Deutzia scabra 2 2 średni strzyżone, zacienione 238 Bez czarny Sambucus nigra 3 4 średni 2 szt., zacienione 239 Klon zwyczajny Acer platanoides dobry strona 22

23 Kasztanowiec biały Kasztanowiec biały Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Aesculus hippocastanum Aesculus hippocastanum dobry średni średni 243 Topola Simona Populus simonii średni 244 Topola Simona Populus simonii średni na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka, odrosty pniowe rośnie w misie chodnikowej, posusz, ubytki kory na pniu z rozkładem drewna rośnie w misie chodnikowej, posusz 245 Żylistek szorstki Deutzia scabra 2 1 średni zacienione zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego rozłamania lub wywrócenia; cięcia sanitarne: usunąć posusz cięcia sanitarne: usunąć posusz 246 Jaśminowiec sp. Philadelphus sp. 3 5 dobry cięcia korygujące pokrój 247 Jaśminowiec sp. Philadelphus sp. 2 2 zły martwe 248 Lilak Syringa 3 7 średni lekko nachylone do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny 249 Lilak Syringa 5 20 średni zacienione cięcia korygujące pokrój (obniżenie korony) 250 Tawuła van Houtte`a Spiraea vanhouttei 251 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 252 Klon jesionolistny ,5 12 średni strzyżony żywopłot szer. 1 m 4 7 średni zacienione, drzewo owocowe Acer negundo średni posusz, zrakowacenia na pniu cięcia sanitarne: usunąć posusz strona 23

24 253 Klon jesionolistny Acer negundo średni posusz, odrosty pniowe, pień lekko nachylony cięcia sanitarne: usunąć posusz 254 Klon srebrzysty Acer saccharinum średni jemioła w koronie, dziupla wgłębna w pniu z rozkładem drewna, ślady żerowania szkodnika w drewnie, drzewo wskazane do ochrony w mpzp monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego wywrócenia lub rozłamania; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej; cięcia sanitarne: usunąć jemiołę 255 Topola czarna Populus nigra do średni 256 Topola Simona Populus simonii średni 257 Topola Simona Populus simonii średni 258 Jesion pensylwański 259 Ligustr 260 Ognik szkarłatny Fraxinus pennsylvanica Pyracantha coccinea samosiew, kolizja z budynkiem garażu rośnie w misie chodnikowej, posusz rośnie w misie chodnikowej, posusz średni posusz 1,5 35 dobry żywopłot strzyżony szer. 0,6 m 2,5 5 średni 261 Jałowiec Juniperus sp. 2 5 średni 262 Tawuła japońska Spiraea japonica 2 3 średni 263 Ligustr 264 Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens 2,5 3 średni 1,8 3 dobry 265 Tawuła japońska Spiraea japonica 1,5 2 średni mieszkańców (bez projektu) mieszkańców (bez projektu) mieszkańców (bez projektu) mieszkańców (bez projektu) mieszkańców (bez projektu) mieszkańców (bez projektu) cięcia sanitarne: usunąć posusz cięcia sanitarne: usunąć posusz kolizja z planowaną inwestycją, żywopłot zostanie odtworzony w granicach nowego układu drogowego strona 24

25 266 Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens 267 Cis Taxus baccata 268 Jabłoń Malus sp. 85 (na wys. 0,15 m) 58 (na wys. 1,2 m) 1,5 1 średni mieszkańców (bez projektu), zacienione, nachylone 7 8 dobry 5 6 dobry odmiana ozdobna 269 Krzewuszka Weigela sp średni cięcia korygujące pokrój (do odmłodzenia) Pigwowiec japoński Klon jesionolistny Chaenomeles japonica 1,5 3 średni Acer negundo średni mieszkańców (bez projektu) ubytek kory na pniu, ślady żerowania szkodnika w drewnie, posusz, odrosty korzeniowe monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego wywrócenia lub rozłamania; cięcia sanitarne: usunąć posusz i odrosty korzeniowe 272 Ligustr 273 Żywotnik zachodni 274 Ligustr Thuja occidentalis 275 Cis Taxus baccata 276 Cis Taxus baccata 277 Cis Taxus baccata 69 (na wys. 0,3 m) 67 (na wys. 0,3 m) 28 (na wys. 0,2 m) 1,2 10 dobry żywopłot strzyżony szer. 0,5 m 1,5 2 dobry mieszkańców (bez projektu) 1,7 14,5 średni żywopłot strzyżony szer. 0,5 m 7 6 dobry częściowo porośnięty winobluszczem 7 6 dobry 4 3 dobry zacieniony przez krzew nr 275 kolizja z planowaną inwestycją, żywopłot zostanie odtworzony w granicach nowego układu drogowego żywopłot zostanie odtworzony w granicach nowego układu drogowego zdjąć pnącze z krzewu strona 25

26 278 Dereń biały, śnieguliczka Chenaulta, ligustr, forsycja Cornus alba, Symphoricarpos x chenaultii,, 1,6 14 średni 279 Cis Taxus baccata 2 3 średni 280 Jabłoń Malus sp średni mieszkańców (bez projektu), domieszka: śnieguliczka biała, pęcherznica kalinolistna, 13 szt., nowe nasadzenia do 10 lat mieszkańców (bez projektu), zacienione korona nachylona, odmiana ozdobna 281 Morwa biała Morus alba dobry 282 Robinia biała 283 Winobluszcz pięciolistkowy 284 Ligustr 285 Bluszcz 286 Pęcherznica kalinolistna 287 Pęcherznica kalinolistna 288 Pęcherznica kalinolistna Dereń biały, 289 śnieguliczka biała 290 Głóg pośredni Robinia pseudoacacia Parthenocissus quinquefolia dobry lekko nachylone 0,8 10 średni 4 dobry na siatce ogrodzeniowej żywopłot strzyżony szer. 0,6-0,8 m, do 10 lat Hedera helix 6 dobry na siatce ogrodzeniowej Physocarpus opulifolius Physocarpus opulifolius Physocarpus opulifolius Cornus alba, Symphoricarpos albus Crataegus x media 1,6 2 dobry 1,6 2 dobry 1,4 2 dobry 1,1 2 średni 3 szt., nowe nasadzenia do 10 lat 2 1,5 średni zacienione 291 Cis Taxus baccata 1,5 2 średni do 10 lat usunięte pnącze zostanie zastąpione nowym pnączem po zmianie lokalizacji terenu dla kotów dziko żyjących miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni usunięte pnącze zostanie odtworzone w nowej lokalizacji terenu dla kotów dziko żyjących strona 26

27 292 Dereń biały, forsycja, irga błyszcząca, ligustr 293 Jabłoń Cornus alba,, Cotoneaster lucidus, Malus sp. 1,1 22 średni domieszka: berberys Thunberga, 16 szt., nowe nasadzenia do 10 lat średni posusz cięcia sanitarne: usunąć posusz 294 Orzech włoski Juglans regia dobry lekki posusz cięcia sanitarne: usunąć posusz 295 Ligustr 296 Pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius 297 Świerk Picea abies 298 Morwa biała Morus alba 34 (na wys. 0,5 m) 1,5 4,5 średni strzyżony żywopłot szer. 0,5 m 2,5 3 dobry 1,5 2 dobry 6 5 dobry 299 Tawuła japońska Spiraea japonica 0,8 2 dobry 300 Dereń biały Cornus alba 0,8 0,5 dobry mieszkańców (bez projektu) mieszkańców (bez projektu) samosiew, rośnie w bliskim sąsiedztwie budynku (1,3 m), zacienia okna mieszkańców (bez projektu), 5 szt., do 10 lat mieszkańców (bez projektu), do 10 lat kolizja z planowaną inwestycją, żywopłot zostanie odtworzony w granicach nowego układu drogowego 301 Głóg pośredni Crataegus x media dobry gniazdo w koronie usunąć karmniki dla ptaków (zbyt mała odległość od wydzielonego terenu dla dziko żyjących kotów) 302 Śnieguliczka biała 303 Ligustr Symphoricarpos albus 1 1 dobry 0,6 3 średni mieszkańców (bez projektu), do 10 lat strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat kolizja z planowaną inwestycją, miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni strona 27

28 304 Ligustr 305 Ligustr Bukszpan wieczniezielony Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens Buxus sempervirens 1,1 2,5 średni strzyżony żywopłot szer. 0,5 m 0,6 8,5 średni 311 Tawuła japońska Spiraea japonica 0,3 0,4 średni 312 Cis Taxus baccata 1,1 2 dobry 313 Dereń biały Cornus alba 1 2 średni Pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat 0,9 0,4 średni mieszkańców (bez projektu), do 10 lat 1 1 dobry mieszkańców (bez projektu) 0,6 0,1 średni mieszkańców (bez projektu), do 10 lat 0,9 0,3 dobry mieszkańców (bez projektu) 1,2 1 średni mieszkańców (bez projektu), do 10 lat mieszkańców (bez projektu), 3 szt., do 10 lat mieszkańców (bez projektu) mieszkańców (bez projektu), 2 szt., do 10 lat 0,8 0,1 średni mieszkańców (bez projektu), do 10 lat 1,2 1 średni mieszkańców (bez projektu), do 10 lat 0,8 0,1 średni mieszkańców (bez projektu), do 10 lat kolizja z planowaną inwestycją, żywopłot zostanie odtworzony w granicach nowego układu drogowego kolizja z planowaną inwestycją, miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni strona 28

29 317 Jarząb Sorbus aucuparia dobry 318 Ligustr 319 0,8 26,5 średni żywopłot strzyżony szer. 0,6-0,8 m, do 10 lat 2 3 średni strzyżone 320 Jabłoń Malus sp średni odmiana ozdobna 321 Irga błyszcząca Cotoneaster lucidus 322 Morwa biała Morus alba miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni 2 5 średni cięcia korygujące pokrój 4 3 dobry samosiew 323 Jabłoń Malus sp średni posusz, odmiana ozdobna cięcia sanitarne: usunąć posusz 324 Morwa biała Morus alba dobry na wys. 0,8 m rozwidlenie V- kształtne, lekki posusz monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego rozłamania; cięcia sanitarne: usunąć posusz 325 Orzech włoski Juglans regia dobry lekki posusz cięcia sanitarne: usunąć posusz 326 Jabłoń Malus sp średni lekki posusz, odmiana ozdobna cięcia sanitarne: usunąć posusz 327 Jabłoń Malus sp średni lekki posusz, odmiana ozdobna cięcia sanitarne: usunąć posusz 328 Kasztanowiec biały 329 Irga czarna 330 Irga błyszcząca 331 Ligustr Aesculus hippocastanum Cotoneaster melanocarpus Cotoneaster lucidus dobry na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej 2 5 średni cięcia korygujące pokrój 1 10 średni 11 szt., do 10 lat 1,2 7 średni 9 szt., do 10 lat dosadzić między istniejącymi krzewami nowe rośliny tak, aby rosły w odstępach 50 cm miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni strona 29

30 Ligustr 334 Dereń biały Cornus alba 0,8 0,3 średni 335 Robinia biała 336 Ligustr Jesion wyniosły Ligustr Robinia pseudoacacia Fraxinus excelsior 1 4 średni 8 szt., do 10 lat 1 0,6 średni 2 szt., do 10 lat mieszkańców (bez projektu), do 10 lat 0,9 0,4 średni samosiew 0,7 8 średni 1 0,1 średni dobry 1 1 dobry 341 Tawuła japońska Spiraea japonica 0,3 0,1 średni Żywotnik zachodni Thuja occidentalis strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat mieszkańców (bez projektu), do 10 lat korona jednostronna, podrost: samosiewy robinii białej mieszkańców (bez projektu), do 10 lat 0,8 4 dobry strzyżony żywopłot szer. 0,4 m 2 2 dobry 0,4 0,1 średni 344 Topola Simona Populus simonii dobry 345 Lipa drobnolistna mieszkańców (bez projektu), do 10 lat mieszkańców (bez projektu) mieszkańców (bez projektu), do 10 lat przypuszczalnie - wyrośnięty samosiew Tilia cordata średni przewodnik złamany na wys. 3 m miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni kolizja z planowaną inwestycją, miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni usunąć samosiew robinii białej, wyrastający u podstawy drzewa kolizja z planowaną inwestycją, żywopłot zostanie odtworzony w granicach nowego układu drogowego strona 30

31 średni zacienione, nachylone 347 Topola Simona Populus simonii średni nachylone, posusz, odrosty pniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz Jabłoń Malus sp. 350 Żywotnik zachodni 351 Irga błyszcząca Thuja occidentalis Cotoneaster lucidus ,5 7 średni zacienione 6 10 dobry lekki posusz, odmiana ozdobna cięcia sanitarne: usunąć posusz 1,5 2 średni mieszkańców (bez projektu), zacienione, do 10 lat 1 8 średni 12 szt., do 10 lat dosadzić między istniejącymi krzewami nowe rośliny tak, aby rosły w odstępach 50 cm 352 Cis Taxus baccata 3 20 dobry cięcia techniczne, ograniczające rozmiary krzewu (zasłania okna budynku) 353 Dereń biały Cornus alba 0,8 0,5 średni mieszkańców (bez projektu), zacienione, do 10 lat 354 Ligustr 0,6 15 średni strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat uzupełnić ubytki w razie potrzeby, wysokość strzyżenia żywopłotu - 0,5 m 355 Ligustr 0,6 7 średni strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat uzupełnić ubytki w razie potrzeby, wysokość strzyżenia żywopłotu - 0,5 m 356 Wiśnia pospolita Prunus cerasus zły 357 Wiśnia pospolita Prunus cerasus średni 358 Wiśnia pospolita Prunus cerasus średni 359 Wiśnia pospolita Prunus cerasus średni 360 Wiśnia pospolita Prunus cerasus 2,5 3 średni znaczny posusz, korona nachylona, ubytki kory na pniu, zamierające, drzewo owocowe posusz, gniazdo w koronie, drzewo owocowe na wys. 0,6 m rozwidlenie V- kształtne z rozłamem, drzewo owocowe nachylone, lekki posusz, drzewo owocowe nachylone, silnie zacienione, drzewo owocowe do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny strona 31

32 361 Głóg pośredni Crataegus x media średni nachylone, posusz, odrosty pniowe i korzeniowe, podrost: siewka bzu czarnego do 10 lat 362 Topola Simona Populus simonii średni posusz cięcia sanitarne: usunąć posusz 363 Głóg pośredni Klon zwyczajny `Globosum` Wiąz szypułkowy 366 Głóg pośredni 367 Głóg pośredni 368 Głóg pośredni 369 Głóg pośredni Crataegus x media Acer platanoides `Globosum` średni posusz Ulmus laevis średni Crataegus x media Crataegus x media Crataegus x media Crataegus x media 370 Wiśnia pospolita Prunus cerasus 3 1,5 dobry nowe nasadzenie, palikowane średni nachylone, odrosty pniowe, podrost: siewka bzu czarnego do 10 lat ubytek kory od nasady pnia do wys. 0,4 m, ślady żerowania szkodnika w drewnie średni zacienione, posusz średni zacienione, posusz średni zacienione, posusz 1,5 1 średni samosiew, drzewo owocowe 371 Wiśnia pospolita Prunus cerasus dobry drzewo owocowe 372 Klon zwyczajny `Globosum` Acer platanoides `Globosum` 373 Wiśnia pospolita Prunus cerasus 374 Ligustr 3 2 dobry nowe nasadzenie, palikowane 1,3 1 średni 0,5 1 średni samosiew, zacienione, drzewo owocowe strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni kolizja z planowaną inwestycją miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni 375 Topola Simona Populus simonii średni posusz, odrosty pniowe cięcia sanitarne: usunąć posusz 376 Bez czarny Sambucus nigra 4 7 średni posusz strona 32

33 377 Ligustr 378 Ligustr 379 Grab Carpinus betulus 380 Ligustr Brzoza brodawkowata Kasztanowiec biały 1 7 dobry strzyżony żywopłot szer. 0,5 m 1 25 dobry strzyżony żywopłot szer. 0,5 m 5 1 dobry nowe nasadzenie, palikowane 1 9 dobry strzyżony żywopłot szer. 0,5 m Betula pendula dobry Aesculus hippocastanum dobry 383 Śliwa sp. Prunus sp średni 384 Ligustr 385 Robinia biała 386 Ligustr Robinia pseudoacacia 0,6 4,5 średni 5 17 średni 0,6 6,5 średni na wys. 3 m rozwidlenie V- kształtne, na liściach objawy występowania szrotówka kasztanowcowiaczka 9 szt., odmiana ozdobna, zacienia okna budynku strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat samosiewy lub odrosty po ściętym drzewie, częściowo połamane strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat obniżyć wysokość strzyżenia adaptowanego fragmentu do 0,5 m, usunięte fragmenty żywopłotu zostaną odtworzone w granicach nowego układu drogowego usunięty żywopłot zostanie zrekompensowany nasadzeniami z krzewów ozdobnych usunięty żywopłot zostanie zrekompensowany nasadzeniami z krzewów ozdobnych zabiegi mające na celu ograniczenie występowania szkodnika: grabienie i utylizacja opadłych liści, pułapki feromonowe; zaleca się zastosowanie szczepionki mikoryzowej; monitorowanie stanu drzewa pod kątem występowania ryzyka jego rozłamania miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni 387 Ligustr 388 Pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius 0,6 17,4 średni strzyżony żywopłot szer. 0,4 m, do 10 lat miejsce docelowe zostanie wskazane w projekcie zieleni 3 7 dobry strzyżone kolizja z planowaną inwestycją strona 33

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew.

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew. TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem sadzeń drzew. INWESTYCJA Przedmiotem inwestycji jest wykonie inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki istniejącym drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Istniejące nasadzenia

Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Istniejące nasadzenia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Część I - Warszawa pl. Bankowy 3/5 A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Spis treści:

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: OPIS TECHNICZNY Spis treści:. Cel i zakres opracowania. 2. Opis terenu. 3. Zakres szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 4. Spis gatunków występujących wśród zinwentaryzowanych drzew i krzewów. 5. Drzewa

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI Metoda i zakres opracowania Inwentaryzację wykonywano na podstawie wizji terenowych i pomiarów dendrometrycznych w kwietniu 2012 r. przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, kiedy

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu

Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu OBIEKT Działki nr: 20/14, 21/12, 29/5, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/16, 29/17 obręb Oporów AM 23, 25, Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM INWESTOR: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOPSODARKI DRZEWOSTANEM STANOWISKO: IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS PROJEKTANT : dr inż. Kinga Zinowiec-Cieplik arch.kraj 06.2008. paysagiste CESP OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki tel. 668 859 540 e-mail: inzynier.ruchu@gmail.com Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań tel. 61 647 72 00

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie: I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I n a s k a r p i e p r z y M u z e u m P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o ( r ó g u l. G r z y b o w s k i e j i T o w a r o w e j ), n a d z i a ł c e

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Rozdział 2 I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą SPIS ZAWARTOŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS ZIELENI ISTNIEJĄCEJ 4. INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1 tel. 071 343 18 68 wew. 61 mail: bpbk@bpbk.pl Temat: Inwestor: Odcinek: Szczegółowa inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017 OBIEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI PARKU KLECIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU NA "SIŁOWNIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU" - WYKONANIE NOWEGO PLACU ORAZ MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ADRESS ul. Skrajna; Wrocław KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Załączniki: Załącznik nr 1- Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją

Załączniki: Załącznik nr 1- Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 2.1. Metodyka prowadzonych prac inwenaryzacyjnych... 4 2.2. Wyniki inwentaryzacji drzew

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie.

Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie. Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie. Zleceniodawca: Citygarden Maciej Rzepa ul. Jeżewskiego 3b, Warszawa 02-796 Autorki:

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na. Plac Kościuszki. 6. Inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją

Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na. Plac Kościuszki. 6. Inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wyniki inwentaryzacji dendroflory, spis drzew parkowych, informacja o stanie zdrowia i niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych

Załącznik nr 1. Wyniki inwentaryzacji dendroflory, spis drzew parkowych, informacja o stanie zdrowia i niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych Załącznik nr 1. Wyniki inwentaryzacji dendroflory, spis drzew parkowych, informacja o stanie zdrowia i niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych ISTNIEJĄCE NASADZENIA Numer Nazwa gatunkowa Obwód pnia na wysokości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz 71-800 Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel. 883-0-599; 724-117-485 e-mail: green.zone@wp.pl Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kędziorek inż. arch. kraj. Justyna Kąkolewska Objęła pomiary:

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kędziorek inż. arch. kraj. Justyna Kąkolewska Objęła pomiary: Inwentaryzacja zieleni administrowanej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, osiedle Żoliborz III w obrębie tzw. "I Kolonii" tj. obszaru ograniczonego ulicami, Krasińskiego, Broniewskiego, Braci

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo