Wykład 26. Elementy mechaniki kwantowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 26. Elementy mechaniki kwantowej."

Transkrypt

1 1 Wykład 6 Elementy mechaniki kwantowej Modele atomu Thomsona i Rutherforda. Pierwsza próba stworzenia modelu atomu na podstawie zebranych danych doświadczalnych była dokonana przez J.J. Thomsona w 1903 roku. Zgodnie z tym modelem, atom można przedstawić jako równomiernie naładowaną dodatnim ładunkiem kulę o promieniu rzędu m, wewnątrz której wokół swoich położeń równowagi drgają elektrony; sumaryczny ujemny ładunek elektronów jest równy dodatniemu ładunkowi kuli. Model Thomsona okazał się błędnym. Dużą rolę w rozwoju wyobrażeń o budowie atomu odegrały doświadczenia E. Rutherforda związane z rozproszeniem cząstek α w materiale. Cząstki α są jądrami helu i powstają w wyniku tzw. promieniotwórczości naturalnej. Ich masa jest około 7300 razy większa od masy elektronu. Wiązki cząstek α charakteryzują się dużym stopniem monochromatyczności (mają praktycznie jednakową prędkość rzędu 10 7 m/s). Rutherford badając przechodzenie cząstek α przez cienkie folie (np. przez folię złota o grubości 1μm), pokazał, że główna ich część przechodzi przez folię doznając tylko nieznacznych odchyleń, ale niektóre z nich (mniej więcej jedna na 0000) znacznie odchylają się od kierunku pierwotnego (kąt odchylenia dochodzi do180 0 ). Ponieważ elektrony nie mogą zmieniać w sposób istotny toru na tyle ciężkich cząstek jakimi są cząstki α, to z doświadczeń Rutherforda wynikał wniosek, że znaczne ich odchylenie spowodowane jest oddziaływaniem cząstek α z ładunkiem posiadającym dużą masę. Jednak znaczne odchylenia doznają tylko niektóre cząstki α ; w związku z tym tylko niektóre z nich muszą przechodzić w pobliżu danego dodatniego ładunku. To z kolei oznaczało, że dodatni ładunek zgromadzony jest w objętości bardzo małej w porównaniu z rozmiarami atomu. Na podstawie swoich badań, Rutherford przedstawił jądrowy (planetarny) model budowy atomu. Zgodnie z tym modelem, wokół dodatnio naładowanego jądra posiadającego ładunek Ze (Z liczba porządkowa, e ładunek elektronu), rozmiar m i masę praktyczne równą masie atomu, w obrębie promienia rzędu m krążą po zamkniętych orbitach

2 elektrony tworząc otoczkę elektronową atomu. Ponieważ, atom jest obojętny, to sumaryczny ładunek krążących elektronów powinien wynosić Ze. Ponieważ w modelu Rutherforda elektrony krążą, załóżmy dla prostoty po orbitach kołowych, to zgodnie z drugą zasadą dynamiki pod wpływem sił kulombowskich możemy zapisać Zee 4πε r 0 mv = r 11.1 Równanie to zawiera dwie niewiadome r i v prędkość elektronu. W rezultacie musi istnieć nieskończona ilość promieni i prędkości (czyli i energii), które spełniają to równanie. Dlatego też, wielkości r i v (energia) mogą zmieniać się w sposób ciągły i podczas przejścia elektronu z jednej orbity na drugą bliższą jądru, może być wysyłana dowolna, a nie ściśle określona porcja energii. Oznacza to, że widmo atomu powinno być ciągłe. W rzeczywistości doświadczenie pokazuje, że atomy mają widmo liniowe. Jak łatwo policzyć dla promienia orbity rzędu r m prędkość elektronu wynosi v 10 m / s, a przyspieszenie dośrodkowe elektronów na orbitach kołowych powinno być rzędu 10 m/s. W rezultacie, zgodnie z klasyczną teorią elektromagnetyzmu, elektrony powinny wysyłać fale elektromagnetyczne, a tym samym powinny przez cały czas tracić swoją energię. W rezultacie elektrony będą zbliżać się do jądra i w końcu spadną na nie. W ten sposób model Rutherforda okazał się układem nie stabilnym. Pokonanie tych trudności spowodowało konieczność stworzenia jakościowo nowej kwantowej teorii atomu. 11. Widmo liniowe atomu wodoru. Badania widm rozrzedzonych gazów (tzn. widm promieniowania poszczególnych atomów) pokazały, ze dla każdego rodzaju gazu istnieje charakterystyczne widmo, składające się z oddzielnych linii widmowych. Najprostszym widmem liniowym jest widmo atomu wodoru. Szwajcarski fizyk J.J.Balmer stworzył empiryczne równanie opisujące, wszystkie znane w tym czasie, linie spektralne wodoru w części widzialnej widma:

3 3 1 λ 1 1 R' n = (n = 3, 4, 5,...), 11. gdzie 7 1 R' = 1,10 10 m - stała Rydberga. Ponieważ ν c / λ również przedstawiony w postaci =, to wzór 11. może być 1 1 ν = R (n = 3, 4, 5,...), 11.3 n gdzie 15 1 R = R' c = 3,9 10 s jest także stałą Rydberga. Z powyższych wzorów wynika, że linie widmowe, różniące się różnymi wartościami n, tworzą grupę albo serię linii, zwaną serią Balmera. Wraz ze wzrostem n linie serii zbliżają się do siebie; wartość serii. n = określa granicę Później (na początku XX wieku) w widmie wodoru odkryto jeszcze inne serie. W zakresie ultrafioletowym występuje seria Lymana: 1 1 ν = R (n =, 3, 4, 5,...), n W części podczerwonej widma również zaobserwowano serie: Seria Paschena: Seria Bracketta: 1 1 ν = R (n = 4, 5, 6...), n Seria Pfunda: 1 1 ν = R 4 n (n = 5, 6, 7,...), ν = R 5 n (n = 6, 7, 8...). 11.7

4 4 Wszystkie przedstawione serie w widmie atomu wodoru można zapisać za pomocą jednego ogólnego wzoru Balmera: 1 1 ν = R, 11.8 m n gdzie m ma dla każdej serii stałą wartość m = 1,, 3, 4, 5, a n przyjmuje wartości całkowite dla danej serii poczynając od m + 1. Przedstawione powyższe wzory na kolejne serie zostały zapisane na podstawie dobrania stałych na podstawie doświadczenia i przez długi czas nie były wyjaśnione teoretycznie, chociaż zgadzały się z dużą dokładnością z rzeczywistością Postulaty Bohra. Pierwszą próbę zbudowania jakościowego modelu kwantowego modelu atomu wodoru podjął w 1913 roku fizyk duński Niels Bohr. Postawił przed sobą zadanie powiązania w całość doświadczalne prawidłowości dotyczące serii widmowych atomu wodoru z jądrowym modelem atomu Rutherforda. Jako podstawę swojej teorii przyjął dwa postulaty. Pierwszy postulat Bohra (postulat stanów stacjonarnych): w atomie istnieją stacjonarne (nie zmieniające się w czasie) stany, w których nie emituje on energii. Stanom stacjonarnym odpowiadają stacjonarne orbity, po których krążą elektrony. Ruchowi elektronów po orbitach stacjonarnych nie towarzyszy emisja fal elektromagnetycznych. W stanie stacjonarnym atomu elektron poruszając się po orbicie kołowej posiada dyskretne (nieciągłe), skwantowane wartości momentu pędu, spełniające warunek mv r n = n, 11.9 gdzie m masa elektronu, v jego prędkość na n-tej orbicie o promieniu r n, = h/ ( π ). Drugi postulat Bohra: podczas przechodzenia z jednej stacjonarnej orbity na inną zostaje wypromieniowana (pochłonięta) energia w postaci kwantu hν = E n E m, 11.10

5 5 równa różnicy energii odpowiednich orbit stacjonarnych (E n i E m odpowiednio energie stanów stacjonarnych atomu przed i po wypromieniowaniu (pochłonięciu) energii. Dla E m < E n następuje wypromieniowanie kwantu (przejście atomu ze stanu o wyższej energii do stanu o niższej energii, tzn. przejście elektronu z orbity bardziej oddalonej od jądra na orbitę położoną bliżej jądra). Jeżeli E m > E n następuje pochłonięcie (absorpcja) kwantu energii (przejście elektronu ze stanu o niższej energii do stanu posiadającego wyższą energię, tzn. przejście elektronu na orbitę bardziej oddaloną od jądra. Zbiór możliwych dyskretnych wartości częstości = ( E E ) h atomu. ν podczas tych kwantowych przejść tworzy właśnie widmo liniowe n m / 11.4 Doświadczenie Francka i Hertza. Niemieccy fizycy Franck i Hertz badając metodą potencjału hamującego zderzenia elektronów z atomami gazów (1913) wykazali doświadczalnie istnienie dyskretnych stanów energetycznych w atomie. Zasadniczy schemat ich przyrządu przedstawiony jest na rysunku Rysunek 11.1 W próżniowej rurce wypełnionej parami rtęci (ciśnienie około 13Pa) znajdowała się katoda (K), dwie siatki (C 1 i C ) i anoda (A). Elektrony emitowane przez katodę ulegają przyspieszeniu dzięki różnicy potencjałów między katodą a siatką C 1. Między siatką C a anodą przyłożony był niewielki potencjał hamujący (około 0,5V). Elektrony przyspieszane w obszarze 1, trafiały w przestrzeń między siatkami i doznawały zderzeń z atomami par rtęci. Te elektrony, które po zderzeniu miały dostateczną energię, aby pokonać potencjał hamujący w obszarze 3 osiągały anodę. Podczas zderzeń niesprężystych elektronów z atomami rtęci, te ostatnie mogą ulegać wzbudzeniu. Zgodnie z teorią Bohra, każdy atom rtęci może otrzymać tylko ściśle określoną porcję energii, przechodząc przy tym do jednego z wyższych stanów wzbudzonych. Dlatego też, jeżeli atom rzeczywiście posiada określone stacjonarne stany

6 6 wzbudzone, to elektrony zderzając się z atomami rtęci powinny tracić energię określonymi porcjami, równymi różnicy energii odpowiednich stanów stacjonarnych atomu. Rysunek 11. V Z doświadczenia wynika (Rysunek 11.), że podczas zwiększania potencjału przyspieszającego aż do 4,86V natężenie prądu anodowego I rośnie w sposób monotoniczny, przechodzi przez maksimum (4,86V), następnie gwałtownie spada i ponownie zaczyna rosnąć. Dalsze maksima obserwowane są dla napięć 4,86V i 3 4,86V. Stan najbliższy do stanu nie wzbudzonemu rtęci jest stan wzbudzony odległy na skali energetycznej o 4,86eV. Dopóki różnica potencjałów między katodą, a siatką jest mniejsza niż 4,86V, to elektrony spotykając na swojej drodze atomy rtęci doznają z nimi tylko zderzeń sprężystych. Dla eϕ = 4, 86eV energia elektronu osiąga wartość wystarczającą, aby spowodować zderzenie nie sprężyste, dla której elektron oddaje atomowi rtęci całą swoją energię kinetyczną, wzbudzając przejście jednego z elektronów rtęci do stanu wzbudzonego. Elektrony, które straciły swoją energię kinetyczną nie mogą już pokonać pola hamującego i osiągnąć anodę. W ten sposób wyjaśnia się powstawanie pierwszego minimum. Dla wartości energii będących krotnością energii eϕ = 4, 86eV, elektrony mogą doznawać z atomami rtęci, 3,... niesprężystych zderzeń, tracąc swoją całą energię i nie osiągają anody, czyli znów występuje ostry spadek prądu anodowego (Rysunek 11.). W ten sposób doświadczenia Francka i Hertza udowodniły, że elektrony podczas zderzeń z atomami rtęci przekazują atomom tylko określone porcje energii, przy czym 4,86eV jest minimalną możliwą porcją energii (najmniejszym kwantem energii), która może być pochłonięta przez atom rtęci znajdującym się w swoim podstawowym stanie energetycznym.

7 7 W ten sposób idea Bohra o istnieniu dyskretnych stanów energii w atomie została w pełni potwierdzona doświadczalnie Widmo atomu wodoru według Bohra. Postulaty Bohra pozwoliły na wyliczenie widma atomu wodoru i atomów wodoropodobnych układów składających się z jądra o ładunku Ze i jednego elektronu (He +, Li + ), a także na teoretyczne policzenie stałej Rydberga. Rozpatrzmy ruch elektronu w układzie atomu wodoropodobnego, który porusza się po stacjonarnych orbitach kołowych. Rozwiązując dwa równania Zee 4πε r 0 mv = r i mv r n = n, otrzymamy wyrażenie na promień n-tej orbity stacjonarnej: r n 4πε 0 = n, mze gdzie n = 1,, 3,... Z równania tego wynika, że promienie orbit rosną proporcjonalnie do kwadratu liczb całkowitych. Dla atomu wodoru (Z = 1) promień pierwszej orbity elektronu (n = 1) nazywa się promieniem Bohra (a), i wynosi πε 0 r1 = a = = 0,58 10 me 4 10 m, 11.1 co odpowiada odpowiednim obliczeniom na podstawie kinetycznej teorii gazów. Całkowita energia elektronu w układzie atomu wodoropodobnego składa się z energii kinetycznej i energii potencjalnej w polu elektrostatycznym: E mv Ze 1 Ze = = πε r 4πε r 0 0 Uwzględniając skwantowanie orbit atomu otrzymamy, że energia elektronu może przybierać tylko określone wartości:

8 8 E n 4 1 Z me = (n = 1,, 3,...), n 8h ε 0 gdzie znak minus oznacza, że elektron znajduje się w stanie związanym. Z równania wynika, że stany energetyczne atomu tworzą szereg poziomów energetycznych, zmieniających się w zależności od wartości n. Liczba całkowita n w równaniu określająca poziomy energetyczne atomu nazywa się główną liczbą kwantową. Stan energetyczny, dla którego n = 1 nazywa się stanem podstawowym, a stany, dla których n >1 nazywają się stanami wzbudzonymi. Mamy równię odpowiednio poziomy energetyczne podstawowy i wzbudzone. ev Seria Balmera Seria Bracetta Seria Paschena Seria Lymana Jeżeli n w atomie wodoru będzie przyjmowało kolejne wartości liczb całkowitych to zgodnie ze wzorem otrzymamy możliwe poziomy energetyczne schematycznie przedstawione na rysunku Wraz ze wzrostem n energia wodoru zwiększa się, a poziomy energetyczne zbliżają się do siebie do granicy, gdy Rysunek 11.3 n =. W związku z tym atom wodoru posiada minimalną energię (E 1 = -13,55eV) dla n = 1 i maksymalną ( E = 0 ) dla n =, w przypadku

9 9 usunięcia elektronu z atomu. W związku z tym E = 0 odpowiada jonizacji atomu (oderwaniu od niego elektronu). Zgodnie z drugim postulatem Bohra podczas przejścia atomu wodoru ze stanu stacjonarnego n o większej energii do stanu stacjonarnego m o mniejszej energii zostaje wysłany kwant 4 me 1 1 hν = E n E m =, 8h ε n m 0 skąd wynika częstość promieniowania gdzie 4 me ν = = R 3, h ε m n n m 0 4 me R = h ε 0 Podstawiając stałe uniwersalne do otrzymamy teoretyczną wartość stałej Rydberga pokrywającą się z empiryczną stałą Rydberga podaną wcześniej we wzorach na widmo promieniowania atomu wodoru. Zgodność ta w sposób przekonywujący wskazuje na prawidłowość wyprowadzonego przez Bohra równania Teoria Bohra była znaczącym krokiem w kierunku rozwoju fizyki atomowej i ważnym etapem w stworzeniu fizyki kwantowej. Teoria ta jednak posiada wewnętrzne sprzeczności (z jednej strony, stosuje zasady fizyki klasycznej, a z drugiej oparta jest o postulaty kwantowe). Teoria ta była w stanie przeanalizować widma atomów wodoru i wodoropodobnych i pozwalała wyliczyć odpowiednie częstości linii widmowych, jednak nie była w stanie wyjaśnić ich natężenia i odpowiedzieć na pytanie dlaczego niektóre przejścia nie zachodzą? Poważnym brakiem teorii Bohra był fakt, że nie była ona w stanie opisać atomu helu jednego z najprostszych atomów, który występuje zaraz po atomie wodoru Korpuskularno falowy dualizm własności materii.

10 10 W 194 roku Louis de Broglie wysunął śmiałą hipotezę, że nie tylko fotony, ale także elektrony i inne dowolne cząstki materii obok własności korpuskularnych posiadają własności falowe. Zgodnie z hipotezą de Broglie a, z jednej strony związane są cechy korpuskularne takie jak pęd p i energia E, a z drugiej strony cechy charakterystyczne dla fali częstość ν i długość fali λ. Związki między tymi wielkościami są takie same jak dla fotonów: E = hν, h p = λ Śmiałość hipotezy de Broglie a polegała właśnie na tym, że związki były postulowane nie tylko dla fotonów, ale również dla innych mikrocząstek posiadających masę spoczynkową. W rezultacie dowolnej cząstce posiadającej pęd, odpowiada określona długość fali: h h λ = = p ( mv ) gdzie p = mv jest pędem cząstki posiadającej masę m i poruszającej się z prędkością v. Hipoteza ta została szybko potwierdzona doświadczalnie. W 197 r C. Davisson i L. Germer odkryli, że wiązka elektronów, ulegających rozproszeniu na naturalnej siatce dyfrakcyjnej, jaką jest sieć krystaliczna niklu, daje wyraźny obraz dyfrakcyjny. Również hipoteza de Broglie a została potwierdzona doświadczalnie przez G.P.Thomsona, który zaobserwował obraz dyfrakcyjny podczas przechodzenia wiązki szybkich elektronów (energia 50keV ) przez metalową folię o grubości około jednego mikrona. Później własności falowe zostały potwierdzone dla innych cząstek takich jak protony i neutrony. Mikrocząstkami nazywamy cząstki elementarne (elektrony, protony, fotony i inne proste cząstki), a także cząstki złożone, składające się ze stosunkowo niewielkiej liczby cząstek elementarnych. Jednak termin mikrocząstka reprezentuje tylko jeden aspekt obiektu, w stosunku do którego go używamy. Każdy mikro-obiekt stanowi twór szczególnego rodzaju, łączący w sobie zarówno własności fali, jak i cząstki. Być może bardziej prawidłowe byłoby użycie nazwy fala-cząstka. Obiekty bardzo małe nie zachowują się jednak tak jak duże. Trzeba je poznawać na drodze abstrakcyjnej, a nie przez powiązanie z naszym bezpośrednim doświadczeniem.

11 11 Przed powstaniem fizyki kwantowej zrozumieć oznaczało wytworzyć sobie poglądowy obraz jakiegoś obiektu czy zjawiska. Fizyki kwantowej nie można zrozumieć w takim sensie tego słowa. Każdy model poglądowy nieuchronnie musi nieuchronnie funkcjonować zgodnie z prawami klasycznymi i dlatego nie nadaje się do przedstawiania procesów kwantowych. Widać zatem, że najbardziej prawidłową rzeczą, jaką możemy uczynić, jest rezygnacja z prób zbudowania poglądowych modeli zachowania się obiektów kwantowych. Na początku brak poglądowości może wywoływać uczucie niezadowolenia, ale z czasem to uczucie przechodzi i wszystko wraca do normy. Rysunek 11.4 Osobliwy charakter mikrocząstek przejawia się w następującym doświadczeniu myślowym. Na przegrodę z dwoma równoległymi szczelinami skierujmy równoległą wiązkę monoenergetycznych (tj. mających jednakowe energie kinetyczne) elektronów (Rysunek 11.4). Za przegrodą ustawmy płytę fotograficzną. Na początku zakryjmy szczelinę numer i naświetlajmy kliszę przez czas τ. Zaczernienie na wywołanej kliszy można scharakteryzować za pomocą krzywej 1 (Rysunek 11.4 b). Drugą kliszę naświetlmy z takim samym czasem ekspozycji τ, zakrywając szczelinę numer 1. w tym przypadku charakter zaczernienia będzie opisany krzywą. Na koniec odkryjmy obie szczeliny i przez czas τ naświetlajmy trzecią kliszę. Otrzymamy w tym przypadku rozkład zaczernień przedstawiony na rysunku 14.4c. Rozkład ten oczywiście nie przypomina złożenia dwu poprzednich rozkładów. Jest on analogiczny do obrazu interferencyjnego otrzymanego dla dwu spójnych fal świetlnych. Charakter tego rozkładu świadczy o tym, że obie szczeliny wpływają na ruch każdego elektronu. Wniosek ten jest sprzeczny z pojęciem trajektorii. Gdyby elektron w każdym momencie czasu znajdował się w określonym punkcie przestrzeni, czyli poruszał się po trajektorii, to przechodziłby przez określoną szczelinę pierwszą lub drugą. Występowanie

12 1 dyfrakcji dowodzi, że w przechodzeniu elektronu biorą udział obie szczeliny pierwsza i druga Zasada nieoznaczoności. W mechanice klasycznej dowolna cząstka porusza się po określonym torze, w ten sposób, że w każdej chwili w pełni określone jest jej położenie i pęd. Mikrocząstki, ponieważ charakteryzują się własnościami falowymi w sposób istotny różnią się od cząstek klasycznych. Jedna z podstawowych różnic polega na tym, że mikrocząstka nie posiada trajektorii i nie mamy prawa mówić o dokładnym jej położeniu i pędzie. Wynika to z korpuskularno falowego dualizmu. Na przykład pojęcie długość fali w danym punkcie nie ma fizycznego sensu, a ponieważ pęd jest określony przez długość fali, to wynika stąd, że mikrocząstka o określonym ściśle pędzie, ma całkowicie nieokreśloną współrzędną. I na odwrót, jeżeli mikrocząstka znajduje się w stanie o ściśle określonej współrzędnej, to jej pęd jest w pełni nieokreślony. W. Heisenberg uwzględniając falowe własności mikrocząstek i związku z tym ich ograniczenia doszedł do wniosku, że obiekt mikroświata nie można jednocześnie z jednakowym stopniem dokładności scharakteryzować za pomocą jego współrzędnej i pędu. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga, mikrocząstka nie może mieć jednocześnie określonej współrzędnej (x,y,z) i określonej składowej pędu (p x, p y, p z ), przy czym nieokreśloności tych wartości muszą spełniać następujący warunek: x px h, y py h, z pz h, tzn. iloczyn nieokreśloności współrzędnej i składowej pędu nie może być mniejszy od wartości rzędu h. E Z zależności wynika, że jeżeli mikrocząstka znajduje się w dokładnie określonym miejscu (Δx = 0), to w takim stanie składowa pędu będzie całkowicie nieokreślona odwrotnie. x p i

13 13 Rysunek 11.5 Pokażmy, że związki wynikają z własności falowych cząstki. Niech strumień elektronów przechodzi przez wąską szczelinę o szerokości x, prostopadłą do ich kierunku ruchu (Rysunek 11.5). Ponieważ elektrony posiadają własności falowe, to dla rozmiarów szczeliny rzędu długości fali de Broglie a elektronu będzie obserwowana dyfrakcja. Obraz dyfrakcyjny obserwowany na ekranie (E) będzie się charakteryzował głównym maksimum, położonym symetrycznie względem osi Y i niewielkimi maksimami po obu stronach maksimum głównego (nie będziemy ich analizować ze względu na to, że główna część natężenia przypada na maksimum główne). Przed przejściem przez szczelinę elektrony poruszają się wzdłuż osi Y, dlatego składowa pędu p x = 0 i tym samym p = 0, a współrzędna x-owa cząstki będzie całkowicie x nieokreślona. W chwili przechodzenia elektronów przez szczelinę ich położenie względem osi X ulegnie uściśleniu z dokładnością do szerokości szczeliny x. W tym samym momencie, w wyniku dyfrakcji elektrony ulegną odchyleniu od kierunku pierwotnego i będą poruszać w granicach kąta φ (φ kąt odpowiadający pierwszemu minimum dyfrakcyjnemu). W związku z tym pojawi się nieokreśloność wartości składowej pędu wzdłuż osi X, która jak wynika z rysunku11.5 i wzoru jest równa h p x = p sin ϕ = sinϕ λ Dla prostoty ograniczmy się tylko do elektronów padających tylko w obrębie głównego maksimum. Z teorii dyfrakcji (patrz: wykład 8) wiadomo, że pierwsze minimum odpowiada kątowi φ spełniającemu zależność

14 14 xsinϕ = λ 11.1 gdzie x - szerokość szczeliny, a λ długość fali de Broglie a. Ze wzorów 11.0 i 11.1 otrzymamy, że x px = h. Jeżeli uwzględnimy, że część chociaż niewielka elektronów trafia poza granicę maksimum głównego, to p x psinϕ. W rezultacie dla ogólnego przypadku otrzymamy związek x p h, 11. x tzn. otrzymaliśmy jedną z zależności Niemożność jednoczesnego dokładnego określenia współrzędnej i odpowiadającemu jej pędowi nie jest związana z niedoskonałością przyrządów pomiarowych czy metod pomiaru, a jest następstwem wyjątkowości mikrocząstek, polegającej na ich dwoistej, korpuskularno falowej naturze. Jest ograniczeniem mechaniki klasycznej narzuconym przez mechanikę kwantową. Związek nieokreśloności charakteryzując specyfikę mikrocząstek pozwala ocenić, na przykład w jakim stopniu można stosować pojęcia mechaniki klasycznej do mikrocząstek, w szczególności z jakim stopniem dokładności można mówić o torze cząstki. Przekształcając równanie 11. możemy je zapisać w postaci h x v x m Z równania tego wynika, że im większa masa cząstki, tym mniejsza nieokreśloność jej współrzędnej i prędkości i już dla masy pyłku rzędu kg, której współrzędną określa się z dokładnością do Δx = 10-8 m nieokreśloność prędkości wyniesie rzędu m/s. Analogicznie, wychodząc z zasady nieoznaczoności można ocenić nieokreśloność położenia elektronu w lampie oscyloskopowej. Jeżeli elektron w lampie porusza się z prędkością v x = m/s, określoną z dokładnością do 0,01%, to nieokreśloność w wartości współrzędnej wyniesie około 10-7 m, co oznacza, że będzie znikomo mała w porównaniu z wielkością plamki na ekranie.

15 15 Zastosujmy zasadę nieoznaczoności do elektronu poruszającego się w atomie wodoru. Załóżmy, że nieokreśloność w ustaleniu współrzędnej elektronu wynosi x m (jest to rząd wielkości samego atomu, tzn. jesteśmy w stanie stwierdzić jedynie, że elektron należy do danego atomu). Wtedy zgodnie z 11.3 v x = 6,6 10 /( 9, ) 7,7 10 m / s. Wykorzystując prawa fizyki klasycznej można udowodnić, że prędkość ruchu elektronu 10 6 wokół jądra po orbicie o promieniu r = 0,5 10 m wynosi v,3 10 m / s. Tym samym wielkość nieoznaczoności w określeniu wartości prędkości jest kilka razy większa od samej wartości prędkości. Wynika stąd jasno, że w danym przypadku nie można mówić o ruchu elektronu po określonym torze, innymi słowy w celu opisania ruchu elektronu w atomie nie można stosować zasad fizyki klasycznej. W teorii kwantowej rozpatruje się także zasadę nieoznaczoności dla energii E i czasu t. Nieoznaczoność tę można zapisać w postaci E t h 11.4 W rezultacie układ posiadający średni czas życia t nie może być scharakteryzowany określoną wartością energii; rozrzut energii E = h/ t wzrasta wraz ze zmniejszeniem średniego czasu życia. Z wyrażenia 11.4 wynika, że częstotliwość wypromieniowanego fotonu też powinna mieć nieokreśloność charakteryzować częstością ν = E / h, co oznacza, że linie widma powinny ν ± E / h. Rzeczywiście doświadczenie pokazuje, że wszystkie linie widma są rozmyte; mierząc szerokość linii widmowej można ocenić rząd wielkości czasu, w którym atom istnieje w stanie wzbudzonym Funkcja falowa i jej sens fizyczny. Doświadczalne potwierdzenie hipotezy de Broglie a o uniwersalności teorii korpuskularno- falowej natury materii, ograniczoność stosowania praw mechaniki klasycznej w stosunku do mikrocząstek wynikająca z zasady nieoznaczoności, a także cały szereg sprzeczności teorii z danymi doświadczalnymi doprowadził do rozwoju na początku XX wieku nowej teorii mechaniki kwantowej, opisującej prawa ruchu i oddziaływania mikrocząstek z uwzględnieniem ich własności falowych. Stworzenie i rozwój tej teorii obejmuje lata od 1900 roku do lat dwudziestych i związany jest przede wszystkim z pracami E. Schrődingera, W. Heisenberga i P.A. Diraca.

16 16 Na tym etapie rozwoju powstały zasadnicze problemy, w szczególności natury fizycznej fal de Broglie a. W celu wyjaśnienia tego problemu porównajmy dyfrakcję światła i mikrocząstek. Obraz dyfrakcyjny obserwowany dla fal świetlnych charakteryzuje się tym, że w wyniku nałożenia się fal na siebie w różnych punktach przestrzeni zachodzi wzmocnienie lub osłabienie amplitudy drgań. Zgodnie z falową teorią światła natężenie obrazu dyfrakcyjnego jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy fal świetlnych. Z punktu widzenia fotonowej natury światła natężenie określone jest ilością fotonów trafiających w dany punkt obrazu dyfrakcyjnego. W rezultacie, ilość fotonów w danym punkcie obrazu dyfrakcyjnego jest określona kwadratem amplitudy fali świetlnej, podczas gdy, dla jednego fotonu kwadrat amplitudy określa prawdopodobieństwo trafienia w jakiś punkt. Obraz dyfrakcyjny obserwowany dla mikrocząstek, także charakteryzuje się nierównomiernym podziałem strumienia mikrocząstek, rozproszonych w różnych kierunkach w jednych kierunkach obserwuje się większą ilość cząstek niż innych. Obecność maksimów w obrazie dyfrakcyjnym, z punktu widzenia teorii falowej, oznacza, że te kierunki odpowiadają największemu natężeniu fal de Broglie a. Z drugiej strony, natężenie fal de Broglie a okazuje się być większe w tych punktach, gdzie znajduje się większa ilość cząstek, tzn. natężenie fal de Broglie a w danym punkcie przestrzeni określa ilość cząstek, które trafiły w ten punkt. W rezultacie, obraz dyfrakcyjny dla mikrocząstek jest przejawem statystycznej (prawdopodobnej) prawidłowości, zgodnie z którą cząstki trafiają w te miejsca, gdzie natężenie fal de Broglie a jest największe. W 196 M. Born założył, ze zgodnie z prawidłowościami falowymi zmienia się nie samo prawdopodobieństwo, a pewna wielkość zwana amplitudą prawdopodobieństwa, oznaczana Ψ ( x, y, z, t ). Funkcję tę nazywa się również funkcją falową. Funkcja falowa może być zespolona i prawdopodobieństwo W jest proporcjonalne do kwadratu jej modułu: ( x, y, z, ) W ~ Ψ t 11.5 W rezultacie, opisanie stanu mikrocząstki za pomocą funkcji falowej ma charakter statystyczny, oparty na rachunku prawdopodobieństwa: kwadrat modułu funkcji falowej (kwadrat modułu amplitudy fal de Broglie a) określa prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w chwili t w obszarze określonym współrzędnymi x i x + dx, y i y + dy, z i z + dz. Podsumowując, w mechanice kwantowej stan mikrocząstek jest opisany zupełnie w nowy sposób - za pomocą funkcji falowej, która jest podstawowym nośnikiem informacji o ich

17 17 własnościach falowych i korpuskularnych. Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w objętości dv jest równe dw = Ψ dv, 11.6 gdzie wielkość dw Ψ = dv (kwadrat modułu funkcji psi) ma sens fizyczny gęstości prawdopodobieństwa. W rezultacie, fizyczny sens ma nie sama funkcja falowa Ψ, a kwadrat jej modułu Ψ = ΨΨ * ( Ψ* - funkcja zespolona sprzężona z funkcją Ψ), który określa natężenie fal de Broglie a. Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w chwili t, w skończonej objętości V, zgodnie z twierdzeniem o dodawaniu prawdopodobieństw, jest równe W = dw = Ψ dv. V V Ponieważ Ψ dv określone jest jako prawdopodobieństwo, to konieczne jest znormalizowanie funkcji falowej Ψ w ten sposób, aby prawdopodobieństwo było równe 1, jeżeli jako objętość V przyjąć objętość całej przestrzeni. W rezultacie warunek normalizacji prawdopodobieństwa ma postać Ψ dv = 1, 11.7 gdzie całka potrójna jest liczona po całej przestrzeni tzn. dla współrzędnych x, y, z od do +. W ten sposób warunek 11.7 mówi o obiektywnym istnieniu cząstki w czasie i przestrzeni. Aby funkcja falowa charakteryzowała stan mikrocząstki, powinna spełniać szereg ograniczających warunków. Funkcja Ψ charakteryzująca prawdopodobieństwo znalezienia

18 18 działania cząstki w jednostce objętości powinna być skończona (prawdopodobieństwo nie może być większe od jedności), jednoznaczna (prawdopodobieństwo nie może być niejednoznaczną wielkością) i ciągła (prawdopodobieństwo nie może zmieniać się skokowo). Funkcja falowa spełnia zasadę superpozycji: jeżeli układ może znajdować się w różnych stanach opisanych funkcjami falowymi Ψ 1, Ψ,... Ψ n, to może on również znajdować się w stanie Ψ, opisanym liniową kombinacją tych funkcji: Ψ = C nψn, n gdzie C n (n = 1,,...) określone liczby zespolone. Składanie funkcji falowych (amplitud prawdopodobieństwa), a nie prawdopodobieństw (kwadratów funkcji falowej) różni zasadniczo teorię kwantową od klasycznej teorii statystycznej, w której dla niezależnych zdarzeń prawdziwe jest twierdzenie o dodawaniu prawdopodobieństw. Znając funkcję falową Ψ w mechanice kwantowej oblicza się średnie wartości wielkości fizycznych. Na przykład średnią odległość r elektronu od jądra wylicza się za pomocą wzoru r + = r Ψ dv, gdzie całkowanie odbywa się jak w przypadku Ogólne równanie Schrődingera. Równanie Schrődingera dla stanów stacjonarnych. Statystyczna interpretacja fal de Broglie a i zasada nieoznaczoności Heisenberga doprowadziły do wniosku, że równaniem ruchu w mechanice kwantowej, opisującym ruch mikrocząstek, powinno być równanie, z którego by wynikały obserwowane doświadczalnie własności cząstek. Podstawowe równanie powinno równaniem względem funkcji falowej Ψ (x, y, z, t), ponieważ właśnie ona, albo dokładniej Ψ określa prawdopodobieństwo przebywania cząstki w chwili t w objętości dv. Ponieważ szukane równanie powinno uwzględniać falowe własności cząstek, to powinno ono być równaniem falowym, podobnym do równania opisującego fale elektromagnetyczne.

19 19 Podstawowe równanie nierelatywistycznej mechaniki kwantowej zostało podane przez E. Schrődingera (196). Równanie Schrődingera, tak jak wszystkie podstawowe równania fizyki, nie są wyprowadzane ale postulowane. Prawidłowość tego równania jest zweryfikowana zgodnością wyprowadzonych z niego praw i wniosków z danymi doświadczalnymi. Równanie Schrődingera ma postać m Ψ + U ( x, y, z, t ) Ψ Ψ = i t 11.8 gdzie = h/ ( π ), m masa cząstki, Ψ Ψ Ψ (, x y z - operator Laplace a ( Ψ ) = + + ) i jednostka urojona, U(x, y, z, t) energia potencjalna cząstki w polu sił, w którym cząstka się porusza. Równanie 11.8 jest ogólnym równaniem Schrődingera, zależnym od czasu. Dla wielu zjawisk fizycznych zachodzących w mikroświecie, równanie 11.8 można uprościć, pozbywając się zależności Ψ od czasu. Jest to możliwe jeżeli pole sił, w którym porusza się cząstka jest stacjonarne, tzn. U = U(x,y,z) nie zależy od czasu i ma sens energii potencjalnej. W tym przypadku równanie Schrődingera może być przedstawione w postaci iloczynu dwu funkcji, z których jedna jest tylko funkcją współrzędnych, a druga czasu, przy czym zależność iω t i od czasu wyrażona jest przez mnożnik ( E / ) t e = e i ( E / )t ( x, y, z, t ) = ( x, y, z) e Ψ ψ 11.9 gdzie E całkowita energia cząstki, stała w przypadku pola stacjonarnego. Podstawiając 11.9 do 11.8 otrzymamy i E / e m ψ + U ψ e = i i ψ e ; ( E / ) i( E / ) i( E ) t i skąd po podzieleniu obu stron przez ( E / ) t e i odpowiednich przekształceniach otrzymamy wyrażenie, określające funkcję ψ:

20 0 ψ m + ( E U ) ψ = Równanie nazywa się równaniem Schrődingera dla stanów stacjonarnych. Będziemy analizować tylko to równanie i dalej nazywać po prostu równaniem Schrődingera. W równaniu Schrődingera jako parametr występuje energia całkowita E cząstki. W teorii równań różniczkowych udowadnia się, że tego typu równania mają rozwiązania nie dla dowolnych wartości E, a tylko dla określonych. Wartości te nazywamy własnymi. Rozwiązania, które odpowiadają wartościom własnym energii nazywają się funkcjami własnymi. Wartości własne E mogą tworzyć zarówno szereg ciągły, jak i dyskretny. W pierwszym przypadku mówi się o widmie ciągłym, a w drugim o widmie dyskretnym Ruch cząstki swobodnej. Podczas ruchu cząstki swobodnej (U(x) = 0) jej energia całkowita pokrywa się z energią kinetyczną. W przypadku cząstki swobodnej poruszającej się wzdłuż osi x, równanie Schrődingera dla stanów stacjonarnych przyjmie postać: ψ x m + Eψ = Poprzez proste podstawienie można przekonać się, że rozwiązaniem szczególnym tego x = Ae równania jest funkcja ( ) ikx ψ, gdzie A = const i k = const i energiami własnymi k E = m Funkcja ψ ( x) = Ae ikx = Ae i me x jest tylko częścią funkcji falowej Ψ(x,t), zależną od współrzędnej. Dlatego też zależą ca od czasu funkcja falowa, zgodnie z 11.9 będzie miała postać

21 1 Ψ i ( Et p x ) iωt+ ikx x, = Ae = Ae ( x t ) (tutaj ω = E / i k = / ). Funkcja jest płaską monochromatyczną falą de Broglie a. p x Ze wzoru 11.3 wynika, że zależność energii od pędu ( m ) = p /( m ) E = k / x okazuje się typową dla cząstek nierelatywistycznych. W rezultacie energia swobodnej cząstki może przybierać dowolne wartości (ponieważ liczba falowa może przybierać dowolne wartości), tzn. jej widmo energetyczne jest ciągłe. W ten sposób, swobodna cząstka kwantowa jest opisana płaską, monochromatyczną falą de Broglie a. Odpowiada temu niezależne od czasu prawdopodobieństwo znalezienia cząstki Ψ = ΨΨ* = A, przy czym jest ono jednakowe w dowolnym punkcie przestrzeni Cząstka w nieskończenie głębokiej jednowymiarowej jamie potencjału. Rysunek 11.6 Przeprowadzimy jakościową analizę rozwiązania równania Schrődingera zastosowanego do cząstki znajdującej się nieskończenie głębokiej jednowymiarowej jamie potencjału. Taka jama opisana jest energią potencjalną w postaci (dla prostoty załóżmy, że cząstka porusza się wzdłuż osi x)

22 U ( x), x < 0, = 0,0 x l,, x > l, gdzie l szerokość jamy, a energia liczona jest względem jej dna (Rysunek 11.6) postaci Równanie Schrődingera w przypadku jednowymiarowego zadania można zapisać w ψ x m + ( E U ) ψ = Ze względu na warunek o nieskończenie wysokich ściankach, cząstka nie jest w stanie przeniknąć poza granice bariery potencjału, dlatego też prawdopodobieństwo znalezienia jej poza granicami ścianek (a w związku z tym funkcja falowa) jest równe zeru. Na granicach jamy (dla x = 0 i x = l) ciągła funkcja falowa także powinna przybierać wartość równą zeru. W rezultacie, warunki graniczne w tym przypadku mają postać ( 0 ) = ψ ( l ) = 0 ψ W obszarze jamy ( 0 x l ) równanie Schrődingera sprowadzi się do równania lub ψ x m + Eψ = 0 ψ x + k ψ = 0, gdzie k = me /

23 3 Ogólne rozwiązanie równania różniczkowego ma postać: ( x ) = Asin kx + Bcoskx ψ. Ponieważ ψ ( 0 ) = 0, to B = 0. Wtedy ( x) = Asin kx ψ Warunek ( l ) = Asin kl = 0 ψ jest spełniony tylko dla kl = nπ, gdzie n liczy całkowite, tzn. musi być spełniony warunek nπ k = l Z wyrażeń i wynika, że E n n π h =, ml co oznacza, że równanie Schrődingera, opisujące ruch cząstki w nieskończenie głębokiej jamie potencjału, jest spełnione tylko dla własnych wartości energii E n, zależnych od liczby całkowitej n. W związku z tym, energia E n cząstki w nieskończenie głębokiej jamie potencjału nie może mieć wartości dowolnych, ale przyjmuje określone dyskretne wartości, tzn. jest skwantowana. Skwantowane wartości energii E n nazywane są poziomami energii, a liczba n, określająca poziomy energetyczne nazywa się liczbą kwantową. Tak więc, cząstka w nieskończenie głębokiej studni potencjału może znajdować się tylko na określonym poziomie energetycznym E n, lub inaczej, cząstka może znajdować się określonym stanie kwantowym n. Podstawiając do wartość k z możemy znaleźć funkcje własne: ψ nπ =. l ( x) Asin x

24 4 Stałą całkowania A można określić z warunku normalizacji 11.7, który w tym przypadku można zapisać w postaci A l 0 nπ sin l x dx = 1. W wyniku scałkowania otrzymujemy A = / l, a funkcje własne będą miały postać ψ n nπ = (n = 1,, 3,...) l l ( x ) sin x a) b) Rysunek 11.7 Wykresy funkcji własnych 11.41odpowiadające poziomom energii dla n = 1,, 3, przedstawione są na rysunku 11.7a. Na rysunku 11.7b przedstawiona jest gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w odległości x od ścianki jamy, która równa jest ( x) ψ ( x) ψ ( x) ψ = dla n = 1,, 3. Z rysunku wynika, że na przykład w kwantowym n n n * stanie o n =, cząstka nie może znajdować się w środku jamy. Takie zachowanie cząstki pokazuje, że opisywanie położenia cząstki w mechanice kwantowej za pomocą trajektorii jest nieadekwatne. Z równania wynika, że przerwa energetyczna między dwoma stanami energetycznymi jest równa π E n = E n+ 1 E n = ( n + 1) ml

25 5 Na przykład dla elektronu przy rozmiarach jamy potencjału l = 10-1 m (elektrony swobodne w metalu) E 0, ev, co oznacza, że poziomy energetyczne elektronów swobodnych rozmieszczone są na tyle gęsto, że ich widmo można uważać za ciągłe. Jednak, jeżeli rozmiary jamy są porównywalne z rozmiarami atomu ( l E 0, m ), to dla elektronu ev tzn., otrzymuje się wyraźne widmo dyskretne. W ten sposób zastosowanie równania Schrődingera do cząstki w nieskończenie głębokiej jamie potencjału prowadzi do kwantowych wartości energii, podczas gdy mechanika klasyczna nie nakłada na tą energię żadnych ograniczeń. Oprócz tego, podejście kwantowo mechaniczne do tego problemu prowadzi do wniosku, że cząstka nieskończenie głębokiej studni potencjału nie może mieć energii mniejszej niż minimalna energia π /( ml ). Pojawienie się minimalnej energii różnej od zera jest nieprzypadkowe, a wynika zasady nieoznaczoności Heisenberga. Nieokreśloność współrzędnej Δx w jamie potencjału jest równa Δx = l. Zatem, zgodnie z zasadą nieoznaczoności pęd nie może mieć w tym wypadku dokładnej wartości. Ni określoność pędu wynosi kinetyczna ~ ( p) /( m ) ~ h /( ml ) p ~ h/ l. Takiej wartości nieokreśloności pędu odpowiada energia E. Wszystkie pozostałe poziomy (n > 1) mają min energię większą od tej minimalnej energii. E Z równania 11.4 i wynika, że dla dużych wartości liczb kwantowych (n >> 10) n / E / n << 1, co oznacza, że sąsiednie poziomy są rozmieszczone ciasno: tym n ciaśniej im większe n. Jeżeli n jest rzeczywiście bardzo duże to można mówić o praktycznie ciągłym położeniu poziomów i cecha charakterystyczna procesów kwantowych dyskretność ulega zatarciu. Taki wynik okazuje się szczególnym przypadkiem zasady (odpowiedniości) korespondencji Bohra, zgodnie z którą prawa mechaniki kwantowej powinny, dla dużych wartości liczb kwantowych, przechodzić w prawa mechaniki klasycznej 11.1 Przechodzenie cząstki przez barierę potencjału. Efekt tunelowy. b)

26 6 Rysunek 11.8 Rozważmy barierę potencjału o najprostszym prostokątnym kształcie (Rysunek 11.8a) i ruch cząstki w kierunku osi x. Taką barierę potencjału o wysokości U i szerokości l możemy przedstawić w postaci U ( x) 0, x < 0 = U,0 x l 0, x > l W danych warunkach cząstka klasyczna, posiadająca energię E, albo bez przeszkód przechodzi nad barierą potencjału (dla E > U), albo odbije się od niej (dla E < U) i będzie poruszać się w przeciwnym kierunku, co oczywiście oznacza, że nie jest ona w stanie przeniknąć przez barierę. Jednak w przypadku mikrocząsteczki nawet dla E > U istnieje większe od zera prawdopodobieństwo, że cząstka odbije się od bariery i będzie poruszać się w kierunku odwrotnym. Dla E < U istnieje także różne od zera prawdopodobieństwo, że cząstka znajdzie się w obszarze x > l, tzn. przeniknie przez barierę. Tego typu, wydawało by się paradoksalne wyniki, wynikają bezpośrednio z równania Schrődingera, opisującego ruch mikrocząstki w przedstawionych warunkach. Równanie Schrődingera dla każdego z wydzielonego na rysunku 11.8a obszaru ma postać ψ x 1,3 + k ψ 1,3 = 0

27 7 (dla obszarów 1 i 3; m = E ), k ψ x + k ψ = 0 m (dla obszaru ; q ( E U ) = ) Ogólne rozwiązania tych równań różniczkowych mają postać ψ 1 ikx ikx ( x) A e + B e = 1 1 (dla obszaru 1); ψ iqx iqx ( x ) A e + B e = (dla obszaru ); ψ 3 ikx ikx ( x ) A e + B e = 3 3 (dla obszaru 3) W szczególności, dla obszaru 1 całkowita funkcja falowa ma postać Ψ ( x t ) = ( x) 1, i Et i i ( Et p x ) ( Et + p x ) 1 1 ψ e = A e + B e W wyrażeniu tym pierwszy człon reprezentuje falę płaską typu rozchodzącą się w kierunku dodatnim osi x (odpowiada cząstce poruszającej się w kierunku bariery), a drugim falę rozchodzącą się w kierunku przeciwnym, tzn. odbitą od bariery. Współczynnik A 1 w wyrażeniu (i odpowiednio w 11.46) związany jest z natężeniem wiązki cząstek poruszających się w kierunku bariery i dlatego jest ustalony dowolnie. Zwykle wybiera się A 1 = 1. Rozwiązanie zawiera także fale (po pomnożeniu przez czynnik czasowy) rozchodzące w obie strony. Jednak w obszarze 3 istnieje tylko fala, która przeszła przez

28 8 barierę i rozprzestrzenia się tylko w dodatnim kierunku osi x. Dlatego współczynnik B 3 we wzorze należy przyrównać do zera. W obszarze rozwiązanie zależy od tego czy E > U, czy E < U. Fizyczne znaczenie ma przypadek, gdy całkowita energia cząstki jest mniejsza od wysokości bariery potencjału, ponieważ przy E < U prawa klasycznej fizyki w sposób jednoznaczny nie pozwalają przeniknąć cząstce przez barierę potencjału. W danym przypadku, zgodnie z 11.43, liczba urojona, gdzie ( U E ) β = m q = iβ - Uwzględniając wartości q, A 1 = 1 i B 3 = 0, otrzymujemy rozwiązanie równania Schrődingera dla tych trzech obszarów w postaci: ψ 1 ikx ikx ( x) e + B e = 1 (dla obszaru 1), βx βx ( x ) = A e B e ψ + (dla obszaru ), ikx ( ) A e ψ 3 = x 3 (dla obszaru 3). W obszarze funkcja nie odpowiada już falom płaskim, rozchodzącym się w obu kierunkach, ponieważ wykładniki funkcji eksponencjalnych nie są urojone, a rzeczywiste. B także należy przyjąć jako równe zeru z powodu warunku skończoności nakładanego na funkcję falową. Jakościowe postacie funkcji ψ 1 (x), ψ (x) i ψ 3 (x) przedstawione są na rysunku 11.8b. Z rysunku wynika, że funkcja falowa nie jest równa zeru wewnątrz bariery, a w obszarze 3, jeżeli bariera nie jest zbyt szeroka, znów będzie miała postać fali de Broglie a o tym samym pędzie, tzn. z tą samą częstością, ale mniejszą amplitudą. W rezultacie, otrzymaliśmy, że cząstka ma różne od zera prawdopodobieństwo przejścia przez barierę potencjału o skończonej szerokości.

29 9 W ten sposób, mechanika kwantowa prowadzi do zasadniczo nowego zjawiska zwanego efektem tunelowym, w wyniku którego mikrocząstka może przejść na drugą stronę bariery potencjału. W celu opisania efektu tunelowego wykorzystuje się pojęcie współczynnika transmisji D bariery potencjału, który jest równy stosunkowi natężenia przechodzącego przez barierę do natężenia przechodzącego. Obliczenia pokazują, że współczynnik transmisji dla prostokątnej bariery potencjału ma postać D exp m U ( E ) l, gdzie U wysokość bariery potencjału, E energia cząstki, l szerokość bariery. Z wyrażenia wynika, że D silnie zależy od m masy cząstki, szerokości bariery l i od (U - E), im szersza bariera potencjału tym mniejsze prawdopodobieństwo przejścia cząstki przez barierę. Rysunek 11.9 Dla bariery potencjału dowolnego kształtu (Rysunek 11.9) x D exp m( U E ) dx x 1, gdzie U = U(x). Z klasycznego punktu widzenia przechodzenie cząstki przez barierę potencjału, gdy E < U przeczy zasadzie zachowania energii. Rzecz polega na tym, że jeżeli klasyczna cząstka znajdowała by się w jakimś punkcie wewnątrz bariery, to jej całkowita energia okazała by się mniejsza od jej energii potencjalnej, co oczywiście jest niemożliwe. Z kwantowego punktu widzenia nie ma takiej sprzeczności. Jeżeli cząstka porusza się w stronę bariery, to do

30 30 zderzenia z barierą ma ona ściśle określoną energię. Jeżeli oddziaływanie z barierą trwa przez czas Δt, to, zgodnie z zasadą nieoznaczoności, energia cząstki w stanie oddziaływania z barierą nie będzie już ściśle określona, a będzie charakteryzować się nieokreślonością E h/ t (Rysunek 11.9). Jeżeli ta nieokreśloność jest rzędu wysokości bariery, to przestaje ona być przeszkodą nie do pokonania i cząstka przejdzie przez barierę. Tunelowe przechodzenie przez barierę potencjału leży u podstaw wielu zjawisk fizyki ciała stałego (na przykład zjawiska w warstwie kontaktowej półprzewodników), fizyki atomowej i jądrowej (na przykład rozpad α, zachodzenie reakcji termojądrowych) Liniowy oscylator harmoniczny w fizyce kwantowej. Liniowy oscylator harmoniczny jest układem wykonującym jednowymiarowe drgania pod wpływem siły kwasi-sprężystej i jest modelem wykorzystywanym w wielu problemach fizyki klasycznej i kwantowej. Wahadło matematyczne lub fizyczne są przykładami klasycznych oscylatorów harmonicznych. Energia potencjalna oscylatora harmonicznego jest równa U = mω / x 0 0 gdzie ω 0 częstość własna drgań oscylatora, m masa oscylującej cząstki. Zależność ma postać paraboli (Rysunek 11.10), co oznacza, że jama potencjału ma w tym przypadku kształt paraboli. Jeżeli oscylator klasyczny wykonuje niewielkie drgania, to jego energia całkowita opisana jest amplitudą drgań. W punktach o współrzędnych ± xmax całkowita energia jest równa energii potencjalnej. Dlatego też, z klasycznego punktu widzenia cząstka nie może wyjść poza granice ( x, + x max max ). Gdyby tak nie było, prowadziło by to do absurdalnego wyniku, że energia kinetyczna jest ujemna. Tak więc, oscylator klasyczny znajduje się zawsze w przedziale wskazanym wyżej i nigdy nie może wyjść poza ten przedział. Oscylator harmoniczny w mechanice kwantowej oscylator kwantowy opisany jest równaniem Schrődingera uwzględniającym wyrażenie na jamę potencjału. W takim przypadku stacjonarne stany oscylatora kwantowego będzie opisywać równanie Schrődingera postaci

31 31 ψ x m mω x + ( E ) ψ = 0, gdzie E całkowita energia oscylatora. W teorii równań różniczkowych udowadnia się, że równanie ma rozwiązanie tylko w przypadku gdy wartości własne energii mają postać: 1 E n = n + ω Wzór pokazuje, że energia oscylatora kwantowego może przybierać tylko dyskretne wartości, tzn. jest skwantowana. Energia ta jest ograniczona od dołu, tak jak dla nieskończonej jamy prostokątnej, różną od zera minimalną wartością energii. 1 E 0 = ω 0. Rysunek Istnienie minimalnej energii, zwanej energią drgań zerowych jest typową cechą układów kwantowych i wynika bezpośrednio z zasady nieoznaczoności. Obecność zerowych drgań oznacza, że cząstka nie może znajdować się na dnie jamy potencjalnej, przy czym wniosek ten nie zależy od kształtu jamy. Rzeczywiście upadek cząstki na dno jamy oznaczałby, że pęd przybiera wartość równą zeru, a zatem i jego nieokreśloności. Wtedy nieokreśloność współrzędnej stawałaby się nieskończenie dużą, co z kolei przeczyłoby znajdowaniu się cząstki w jamie potencjalnej. Wniosek o obecności energii drgań zerowych kwantowego oscylatora przeczy wnioskom wynikającym z fizyki klasycznej, zgodnie z którą najmniejsza energia, jaką może mieć oscylator, jest równa zeru (wtedy gdy cząstka znajduje się w spoczynku w położeniu

32 3 równowagi). Na przykład, fizyka klasyczna prowadzi do wniosku, że jeżeli T = 0, to energia ruchu drgającego atomów kryształu powinna być równa zeru. W rezultacie powinno również zniknąć rozpraszanie światła wywołane drganiami atomów. Jednak doświadczenie pokazuje, że natężenie światła rozproszonego, podczas zniżania temperatury nie maleje do zera, a dąży do pewnej granicznej wartości, wskazującej, iż przy T 0 drgania atomów w krysztale nie zanikają. Zjawisko to potwierdza istnienie zerowych drgań. Z równania wynika, że poziomy energii w oscylatorze nie zależą od liczby kwantowej n i są położone w równych odległościach od siebie (Rysunek 11.10), podczas gdy dla jamy potencjału z nieskończenie wysokimi ściankami wraz ze wzrostem n odległości między poziomami wzrastają. Dla >> 1 n ( n + / ) n 1 poziomy energii oscylatora pokrywają się z wartościami energii oscylatora kwantowego ( n ω 0 = nhν 0 ) postulowanego przez Plancka w teorii promieniowania ciała doskonale czarnego. W kw (x) W kl (x) Rysunek Ścisłe rozwiązanie zadania oscylatora kwantowego prowadzi do jeszcze jednej różnicy miedzy nim, a oscylatorem klasycznym. Obliczenia kwantowo mechaniczne pokazują, że cząstkę można znaleźć poza granicami dozwolonego obszaru x xmax (Rysunek 11.11), podczas gdy z punktu widzenia klasycznego cząstka nie może wyjść poza obszar (- x max, + x max ). W ten sposób istnieje różne od zera prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w tej części, która klasycznie jest zabroniona. Wynik ten jest przedstawiony na rysunku 11.11, na którym zestawione są kwantowe gęstości prawdopodobieństwa W kw (x) znalezienia oscylatora w obszarze od x do x + dx dla n = 1 z klasyczną gęstością prawdopodobieństwa W kl (x).

33 33 Istnienie różnych od zera wartości W kw (x) poza przedziałami klasycznie dozwolonego obszaru x x max jest wyjaśnione możliwością przechodzenia cząstek obdarzonych własnościami falowymi przez barierę potencjału.

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 194 wysunął hipotezę, że cząstki materialne także charakteryzują się dualizmem korpuskularno-falowym. Hipoteza de Broglie

Bardziej szczegółowo

gęstością prawdopodobieństwa

gęstością prawdopodobieństwa Funkcja falowa Zgodnie z hipotezą de Broglie'a, cząstki takie jak elektron czy proton, mają własności falowe. Własności falowe cząstki (lub innego obiektu) w mechanice kwantowej opisuje tzw. funkcja falowa(,t)

Bardziej szczegółowo

FALE MATERII. De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 1924 wysunął hipotezę, że

FALE MATERII. De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 1924 wysunął hipotezę, że FAL MATRII De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 194 wysunął hipotezę, że cząstki materialne także charakteryzują się dualizmem korpuskularno-falowym. Hipoteza de Broglie a Cząstce materialnej

Bardziej szczegółowo

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach Efekt Comptona. p f Θ foton elektron p f p e 0 p e Zderzenia fotonów

Bardziej szczegółowo

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury. 1 Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury. natężenie natężenie teoria klasyczna wynik eksperymentu

Bardziej szczegółowo

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Fizyka 3.3 WYKŁAD II Fizyka 3.3 WYKŁAD II Promieniowanie elektromagnetyczne Dualizm korpuskularno-falowy światła Fala elektromagnetyczna Strumień fotonów o energii E F : E F = hc λ c = 3 10 8 m/s h = 6. 63 10 34 J s Światło

Bardziej szczegółowo

Wykład 26 Wersja robocza Elementy mechaniki kwantowej.

Wykład 26 Wersja robocza Elementy mechaniki kwantowej. Piotr Posmykiewicz Wykład z fizyki 1 Wykład 6 Wersja robocza Elementy mechaniki kwantowej. 6.1 Modele atomu Thomsona i Rutherforda. Pierwsza próbę stworzenia modelu atomu na podstawie zebranych danych

Bardziej szczegółowo

Model Bohra budowy atomu wodoru - opis matematyczny

Model Bohra budowy atomu wodoru - opis matematyczny Model Bohra budowy atomu wodoru - opis matematyczny Uwzględniając postulaty kwantowe Bohra, można obliczyć promienie orbit dozwolonych, energie elektronu na tych orbitach, wartość prędkości elektronu na

Bardziej szczegółowo

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła W- (Jaroszewicz) 19 slajdów Na podstawie prezentacji prof. J. Rutkowskiego Fizyka kwantowa promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne kwantyzacja światła efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy

Bardziej szczegółowo

Wykład Budowa atomu 1

Wykład Budowa atomu 1 Wykład 30. 11. 2016 Budowa atomu 1 O atomach Trochę historii i wprowadzenie w temat Promieniowanie i widma Doświadczenie Rutherforda i odkrycie jądra atomowego Model atomu wodoru Bohra sukcesy i ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Stara i nowa teoria kwantowa

Stara i nowa teoria kwantowa Stara i nowa teoria kwantowa Braki teorii Bohra: - podane jedynie położenia linii, brak natężeń -nie tłumaczy ilości elektronów na poszczególnych orbitach - model działa gorzej dla atomów z więcej niż

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa. Erwin Schrödinger ( ) Werner Heisenberg

Mechanika kwantowa. Erwin Schrödinger ( ) Werner Heisenberg Mechanika kwantowa Erwin Schrödinger (1887-1961) Werner Heisenberg 1901-1976 Falowe równanie ruchu (uproszczenie: przypadek jednowymiarowy) Dla fotonów Dla cząstek Równanie Schrödingera y x = 1 c y t y(

Bardziej szczegółowo

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika Fizyka 3 Konsultacje: p. 39, Mechatronika marzan@mech.pw.edu.pl Zaliczenie: 1 sprawdzian 30 pkt 15.1 18 3.0 18.1 1 3.5 1.1 4 4.0 4.1 7 4.5 7.1 30 5.0 http:\\adam.mech.pw.edu.pl\~marzan Program: - elementy

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X Promieniowanie X Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X Lampa rentgenowska Lampa rentgenowska Promieniowanie rentgenowskie

Bardziej szczegółowo

Fale materii. gdzie h= 6.6 10-34 J s jest stałą Plancka.

Fale materii. gdzie h= 6.6 10-34 J s jest stałą Plancka. Fale materii 194- Louis de Broglie teoria fal materii, 199- nagroda Nobla Hipoteza de Broglie głosi, że dwoiste korpuskularno falowe zachowanie jest cechą nie tylko promieniowania, lecz również materii.

Bardziej szczegółowo

Wykład Budowa atomu 2

Wykład Budowa atomu 2 Wykład 7.12.2016 Budowa atomu 2 O atomach cd Model Bohra podsumowanie Serie widmowe O czym nie mówi model Bohra Wzbudzenie, emisja, absorpcja O liniach widmowych Kwantowomechaniczny model atomu sformułowanie

Bardziej szczegółowo

Światło fala, czy strumień cząstek?

Światło fala, czy strumień cząstek? 1 Światło fala, czy strumień cząstek? Teoria falowa wyjaśnia: Odbicie Załamanie Interferencję Dyfrakcję Polaryzację Efekt fotoelektryczny Efekt Comptona Teoria korpuskularna wyjaśnia: Odbicie Załamanie

Bardziej szczegółowo

VII. CZĄSTKI I FALE VII.1. POSTULAT DE BROGLIE'A (1924) De Broglie wysunął postulat fal materii tzn. małym cząstkom przypisał fale.

VII. CZĄSTKI I FALE VII.1. POSTULAT DE BROGLIE'A (1924) De Broglie wysunął postulat fal materii tzn. małym cząstkom przypisał fale. VII. CZĄSTKI I FALE VII.1. POSTULAT DE BROGLIE'A (1924) De Broglie wysunął postulat fal materii tzn. małym cząstkom przypisał fale. Światło wykazuje zjawisko dyfrakcyjne. Rys.VII.1.Światło padające na

Bardziej szczegółowo

Dualizm korpuskularno falowy

Dualizm korpuskularno falowy Dualizm korpuskularno falowy Fala elektromagnetyczna o długości λ w pewnych zjawiskach zachowuje się jak cząstka (foton) o pędzie p=h/λ i energii E = h = h. c/λ p Cząstki niosą pęd p Cząstce o pędzie p

Bardziej szczegółowo

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. DUALIZM ŚWIATŁA fala interferencja, dyfrakcja, polaryzacja,... kwant, foton promieniowanie ciała doskonale

Bardziej szczegółowo

Elementy mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa co to jest? Funkcja falowa Równanie Schrödingera

Elementy mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa co to jest? Funkcja falowa Równanie Schrödingera lementy mechaniki kwantowej Mechanika kwantowa co to jest? Funkcja falowa Równanie Schrödingera Funkcja falowa Jak matematycznie opisać własności falowe materii? Czym są fale materii? Własności falowe

Bardziej szczegółowo

p.n.e. Demokryt z Abdery. Wszystko jest zbudowane z niewidzialnych cząstek - atomów (atomos ->niepodzielny)

p.n.e. Demokryt z Abdery. Wszystko jest zbudowane z niewidzialnych cząstek - atomów (atomos ->niepodzielny) O atomie 460-370 p.n.e. Demokryt z Abdery Wszystko jest zbudowane z niewidzialnych cząstek - atomów (atomos ->niepodzielny) 1808 John Dalton teoria atomistyczna 1. Pierwiastki składają się z małych, niepodzielnych

Bardziej szczegółowo

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a Modele atomu wodoru Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a Demokryt: V w. p.n.e najmniejszy, niepodzielny metodami chemicznymi składnik materii. atomos - niepodzielny Co to jest atom? trochę

Bardziej szczegółowo

Atom wodoru. Model klasyczny: nieruchome jądro +p i poruszający się wokół niego elektron e w odległości r; energia potencjalna elektronu:

Atom wodoru. Model klasyczny: nieruchome jądro +p i poruszający się wokół niego elektron e w odległości r; energia potencjalna elektronu: ATOM WODORU Atom wodoru Model klasyczny: nieruchome jądro +p i poruszający się wokół niego elektron e w odległości r; energia potencjalna elektronu: U = 4πε Opis kwantowy: wykorzystując zasadę odpowiedniości

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Elektron fala stojąca wokół jądra Mechanika kwantowa Równanie Schrödingera Ĥ E ψ H ˆψ = Eψ operator różniczkowy

Bardziej szczegółowo

Jednowymiarowa mechanika kwantowa Rozpraszanie na potencjale Na początek rozważmy najprostszy przypadek: próg potencjału

Jednowymiarowa mechanika kwantowa Rozpraszanie na potencjale Na początek rozważmy najprostszy przypadek: próg potencjału Fizyka 2 Wykład 4 1 Jednowymiarowa mechanika kwantowa Rozpraszanie na potencjale Na początek rozważmy najprostszy przypadek: próg potencjału Niezależne od czasu równanie Schödingera ma postać: 2 d ( x)

Bardziej szczegółowo

III. EFEKT COMPTONA (1923)

III. EFEKT COMPTONA (1923) III. EFEKT COMPTONA (1923) Zjawisko zmiany długości fali promieniowania roentgenowskiego rozpraszanego na swobodnych elektronach. Zjawisko to stoi u podstaw mechaniki kwantowej. III.1. EFEKT COMPTONA Rys.III.1.

Bardziej szczegółowo

Wczesne modele atomu

Wczesne modele atomu Wczesne modele atomu Wczesne modele atomu Demokryt (400 p.n.e.) Grecki filozof Demokryt rozpoczął poszukiwania opisu materii około 2400 lat temu. Postawił pytanie: Czy materia może być podzielona na mniejsze

Bardziej szczegółowo

Jak matematycznie opisać własności falowe materii? Czym są fale materii?

Jak matematycznie opisać własności falowe materii? Czym są fale materii? Funkcja falowa Jak matematycznie opisać własności falowe materii? Czym są fale materii? Własności falowe materii (cząstek, układów cząstek) opisuje matematycznie pewna funkcja falowa ( x, Funkcja falowa

Bardziej szczegółowo

Elementy mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa co to jest? Fale materii hipoteza de Broglie'a Funkcja falowa Równanie Schrödingera

Elementy mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa co to jest? Fale materii hipoteza de Broglie'a Funkcja falowa Równanie Schrödingera lementy mechaniki kwantowej Mechanika kwantowa co to jest? Fale materii hipoteza de Broglie'a Funkcja falowa Równanie Schrödingera Fale materii de Broglie a (rok 193) De Broglie zaproponował, że każdy

Bardziej szczegółowo

h 2 h p Mechanika falowa podstawy pˆ 2

h 2 h p Mechanika falowa podstawy pˆ 2 Mechanika falowa podstawy Hipoteza de Broglie a Zarówno promieniowanie jak i cząstki materialne posiadają naturę dwoistą korpuskularno-falową. Z każdą mikrocząstką można związać pewien proces falowy pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy Początek XX wieku Światło: fala czy cząstka? Kwantowanie energii promieniowania termicznego postulat Plancka efekt fotoelektryczny efekt Comptona Fale materii de Broglie a Dualizm korpuskularno - falowy

Bardziej szczegółowo

Jak matematycznie opisać własności falowe materii? Czym są fale materii?

Jak matematycznie opisać własności falowe materii? Czym są fale materii? Funkcja falowa Jak matematycznie opisać własności falowe materii? Czym są fale materii? Własności falowe materii (cząstek, układów cząstek) opisuje matematycznie pewna funkcja falowa ( x, t ) Tutaj upraszczamy

Bardziej szczegółowo

FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań

FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań Andrzej Przybyszewski Michał Witczak Marcin Talarek. Definicja pracy na odcinku A-B 2. Zdefiniować różnicę energii potencjalnych gdy ciało przenosimy z do B

Bardziej szczegółowo

Elementy mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa co to jest? Fale materii hipoteza de Broglie'a Funkcja falowa Równanie Schrödingera

Elementy mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa co to jest? Fale materii hipoteza de Broglie'a Funkcja falowa Równanie Schrödingera Elementy mechaniki kwantowej Mechanika kwantowa co to jest? Fale materii hipoteza de Broglie'a Funkcja falowa Równanie Schrödingera Fale materii de Broglie a (rok 1923) De Broglie zaproponował, że każdy

Bardziej szczegółowo

Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały

Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały WYKŁAD 1 Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały sformułowanie praw fizyki kwantowej: promieniowanie katodowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ Za dzień narodzenia mechaniki kwantowej jest uważany 14 grudnia roku 1900. Tego dnia, na posiedzeniu Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Berlińskiego

Bardziej szczegółowo

Chemia ogólna - część I: Atomy i cząsteczki

Chemia ogólna - część I: Atomy i cząsteczki dr ab. Wacław Makowski Cemia ogólna - część I: Atomy i cząsteczki 1. Kwantowanie. Atom wodoru 3. Atomy wieloelektronowe 4. Termy atomowe 5. Cząsteczki dwuatomowe 6. Hybrydyzacja 7. Orbitale zdelokalizowane

Bardziej szczegółowo

Temat: Promieniowanie atomu wodoru (teoria)

Temat: Promieniowanie atomu wodoru (teoria) Temat: Promieniowanie atomu wodoru (teoria) Zgodnie z drugim postulatem Bohra elektron poruszając się po dozwolonej orbicie nie wypromieniowuje energii. Promieniowanie zostaje wyemitowane, gdy elektron

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań z podstaw fizyki kwantowej

Rozwiązania zadań z podstaw fizyki kwantowej Rozwiązania zadań z podstaw fizyki kwantowej Jacek Izdebski 5 stycznia roku Zadanie 1 Funkcja falowa Ψ(x) = A n sin( πn x) jest zdefiniowana jedynie w obszarze

Bardziej szczegółowo

r. akad. 2012/2013 wykład III-IV Mechanika kwantowa Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Mechanika kwantowa

r. akad. 2012/2013 wykład III-IV Mechanika kwantowa Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Mechanika kwantowa r. akad. 01/013 wykład III-IV Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Mechanika kwantowa Zakład Zakład Biofizyki Biofizyki 1 Falowa natura materii Zarówno fale elektromagnetyczne (fotony) jaki i

Bardziej szczegółowo

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski Fizyka 2 wykład 14 Janusz Andrzejewski Atom wodoru Wczesne modele atomu -W czasach Newtona atom uważany była za małą twardą kulkę co dość dobrze sprawdzało się w rozważaniach dotyczących kinetycznej teorii

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Podstawy teorii kwantów fale materii, dualizm falowo-korpuskularny, funkcja falowa, równanie Schrödingera, stacjonarne równanie

Wykład 9 Podstawy teorii kwantów fale materii, dualizm falowo-korpuskularny, funkcja falowa, równanie Schrödingera, stacjonarne równanie Wykład 9 Podstawy teorii kwantów fale materii, dualizm falowo-korpuskularny, funkcja falowa, równanie Schrödingera, stacjonarne równanie Schrödingera, zasada nieoznaczoności Heisenberga, ruch cząstki swobodnej,

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU

RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU X. RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU Równanie Schrődingera niezależne od czasu to równanie postaci: ħ 2 2m d 2 x dx 2 V xx = E x (X.1) Warunki regularności na x i a) skończone b) ciągłe c) jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

Równanie falowe Schrödingera ( ) ( ) Prostokątna studnia potencjału o skończonej głębokości. i 2 =-1 jednostka urojona. Ψ t. V x.

Równanie falowe Schrödingera ( ) ( ) Prostokątna studnia potencjału o skończonej głębokości. i 2 =-1 jednostka urojona. Ψ t. V x. Równanie falowe Schrödingera h Ψ( x, t) + V( x, t) Ψ( x, t) W jednym wymiarze ( ) ( ) gdy V x, t = V x x Ψ = ih t Gdy V(x,t)=V =const cząstka swobodna, na którą nie działa siła Fala biegnąca Ψ s ( x, t)

Bardziej szczegółowo

Falowa natura materii

Falowa natura materii r. akad. 2012/2013 wykład I - II Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Falowa natura materii 1 r. akad. 2012/2013 Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Warunki zaliczenia: Aby uzyskać dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Wykład 17: Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok Wykład 17: Atom Dr inż. Zbigniew Szklarski Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.31 szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ 1 Wczesne modele atomu Grecki filozof Demokryt rozpoczął poszukiwania

Bardziej szczegółowo

V. RÓWNANIA MECHANIKI KWANTOWEJ

V. RÓWNANIA MECHANIKI KWANTOWEJ V. RÓWNANIA MECHANIKI KWANTOWEJ 1 1 Postulaty mechaniki kwantowej Istota teorii kwantowej może być sformułowana za pomocą postulatów, których spełnienie postulujemy i których nie można wyprowadzić z żadnych

Bardziej szczegółowo

Atom wodoru i jony wodoropodobne

Atom wodoru i jony wodoropodobne Atom wodoru i jony wodoropodobne dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ ireneusz.owczarek@p.lodz.pl http://cmf.p.lodz.pl/iowczarek 2012/13 Spis treści Spis treści 1. Model Bohra atomu wodoru 2 1.1. Porządek

Bardziej szczegółowo

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a Modele atomu wodoru Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a Demokryt: V w. p.n.e najmniejszy, niepodzielny metodami chemicznymi składnik materii. atomos - niepodzielny Co to jest atom? trochę

Bardziej szczegółowo

Rysunek 3-23 Hipotetyczne widmo ciągłe atomu Ernesta Rutherforda oraz rzeczywiste widmo emisyjne wodoru w zakresie światła widzialnego

Rysunek 3-23 Hipotetyczne widmo ciągłe atomu Ernesta Rutherforda oraz rzeczywiste widmo emisyjne wodoru w zakresie światła widzialnego 3.5. Model Bohra-Sommerfelda Przeciw modelowi atomu zaproponowanego przez Ernesta Rutherforda przemawiały także wyniki badań spektroskopowych pierwiastków. Jeśli elektrony, jak wynika z teorii Maxwella,

Bardziej szczegółowo

Wykład 18: Elementy fizyki współczesnej -2

Wykład 18: Elementy fizyki współczesnej -2 Wykład 18: Elementy fizyki współczesnej - Dr inż. Zbigniew Szklarski Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.31 szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ 1 Efekt fotoelektryczny 1887 Hertz;

Bardziej szczegółowo

Kwantowa natura promieniowania

Kwantowa natura promieniowania Kwantowa natura promieniowania Promieniowanie ciała doskonale czarnego Ciało doskonale czarne ciało, które absorbuje całe padające na nie promieniowanie bez względu na częstotliwość. Promieniowanie ciała

Bardziej szczegółowo

41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY 41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V Optyka fizyczna POZIOM PODSTAWOWY Dualizm korpuskularno-falowy Atom wodoru. Widma Fizyka jądrowa Teoria względności Rozwiązanie zadań należy

Bardziej szczegółowo

IV. TEORIA (MODEL) BOHRA ATOMU (1913)

IV. TEORIA (MODEL) BOHRA ATOMU (1913) IV. TEORIA (MODEL) BOHRA ATOMU (1913) Bohr zastanawiał się, jak wyjaśnić strukturę widm liniowych. Elektron musi krążyć, aby zrównoważyć siłę Coulomba (przyciągającą). Skoro krąży to doznaje przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków).

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków). Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków). 1925r. postulat Pauliego: Na jednej orbicie może znajdować się nie więcej

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 11. Optyka kwantowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 11. Optyka kwantowa.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 11. Optyka kwantowa Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ FIZYKA KLASYCZNA A FIZYKA WSPÓŁCZESNA Fizyka klasyczna

Bardziej szczegółowo

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017 Optyka Wykład V Krzysztof Golec-Biernat Fale elektromagnetyczne Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017 Wykład V Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 17 Plan Swobodne równania Maxwella Fale elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA IX.1. OPERACJE OBSERWACJI. a) klasycznie nie ważna kolejność, w jakiej wykonujemy pomiary. AB = BA A pomiar wielkości A B pomiar wielkości B b) kwantowo wartość obserwacji

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie cząstek z materią

Oddziaływanie cząstek z materią Oddziaływanie cząstek z materią Trzy główne typy mechanizmów reprezentowane przez Ciężkie cząstki naładowane (cięższe od elektronów) Elektrony Kwanty gamma Ciężkie cząstki naładowane (miony, p, cząstki

Bardziej szczegółowo

Równanie Schrödingera

Równanie Schrödingera Równanie Schrödingera Maciej J. Mrowiński 29 lutego 2012 Zadanie RS1 Funkcja falowa opisująca stan pewnej cząstki w chwili t = 0 ma następującą postać: A(a Ψ(x,0) = 2 x 2 ) gdy x [ a,a] 0 gdy x / [ a,a]

Bardziej szczegółowo

Światło ma podwójną naturę:

Światło ma podwójną naturę: Światło ma podwójną naturę: przejawia własności fal i cząstek W. C. Roentgen ( Nobel 1901) Istnieje ciągłe przejście pomiędzy tymi własnościami wzdłuż spektrum fal elektromagnetycznych Dla niskich częstości

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej Wykład 9 5 grudnia 2016 A.F.Żarnecki Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 12. Mechanika kwantowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 12. Mechanika kwantowa.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II. Mechanika kwantowa Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ MECHANIKA KWANTOWA Podstawę mechaniki kwantowej stanowi

Bardziej szczegółowo

Energetyka Jądrowa. Wykład 28 lutego Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Energetyka Jądrowa. Wykład 28 lutego Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Energetyka Jądrowa Wykład 8 lutego 07 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Model atomu. Promieniowanie atomów 8.II.07 EJ - Wykład / r

Bardziej szczegółowo

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd. Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman (1918-1988) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd. Równocześnie Feynman podkreślił, że obliczenia mechaniki

Bardziej szczegółowo

Wykład Budowa atomu 3

Wykład Budowa atomu 3 Wykład 14. 12.2016 Budowa atomu 3 Model atomu według mechaniki kwantowej Równanie Schrödingera dla atomu wodoru i jego rozwiązania Liczby kwantowe n, l, m l : - Kwantowanie energii i liczba kwantowa n

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa Schrödingera

Mechanika kwantowa Schrödingera Fizyka 2 Wykład 2 1 Mechanika kwantowa Schrödingera Hipoteza de Broglie a wydawała się nie zgadzać z dynamiką Newtona. Mechanika kwantowa Schrödingera zawiera mechanikę kwantową jako przypadek graniczny

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki kwantowej

Podstawy fizyki kwantowej Wykład I Prolog Przy końcu XIX wieku fizyka, którą dzisiaj określamy jako klasyczną, zdawała się być nauką ostateczną w tym sensie, że wszystkie jej podstawowe prawa były już ustanowione, a efektem dalszego

Bardziej szczegółowo

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy T_atom-All 1 Nazwisko i imię klasa Stałe : h=6,626 10 34 Js h= 4,14 10 15 evs 1eV=1.60217657 10-19 J Zaznacz zjawiska świadczące o falowej naturze światła a) zjawisko fotoelektryczne b) interferencja c)

Bardziej szczegółowo

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24) n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A 1 2 / B hν exp( ) 1 kt (24) Powyższe równanie określające gęstość widmową energii promieniowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 5 Doświadczenie Franka-Hertza. Pomiar energii wzbudzenia atomów neonu.

Ćwiczenie nr 5 Doświadczenie Franka-Hertza. Pomiar energii wzbudzenia atomów neonu. Ćwiczenie nr 5 Doświadczenie Franka-Hertza. Pomiar energii wzbudzenia atomów neonu. A. Opis zagadnienia I. Doświadczenie Franka-Hertza W 1914 roku James Franck i Gustav Hertz przeprowadzili doświadczenie,

Bardziej szczegółowo

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące: Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni Dla próżni równania Maxwella w tzw postaci różniczkowej są następujące:, gdzie E oznacza pole elektryczne, B indukcję pola magnetycznego a i

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie cieplne ciał.

Promieniowanie cieplne ciał. Wypromieniowanie fal elektromagnetycznych przez ciała Promieniowanie cieplne (termiczne) Luminescencja Chemiluminescencja Elektroluminescencja Katodoluminescencja Fotoluminescencja Emitowanie fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki c Adam Bechler 006 Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego Równania (3.7), pomimo swojej prostoty, nie posiadają poza nielicznymi przypadkami ścisłych rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Budowa atomów. Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków

Budowa atomów. Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków Budowa atomów Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków Model atomu Bohra atom zjonizowany (ciągłe wartości energii) stany wzbudzone jądro Energia (ev) elektron orbita stan podstawowy Poziomy

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Równanie Schrödingera Ĥ E ψ H ˆψ = Eψ operator różniczkow Hamiltona energia funkcja falowa h d d d + + m d d dz

Bardziej szczegółowo

Rozładowanie promieniowaniem nadfioletowym elektroskopu naładowanego ujemnie, do którego przymocowana jest płytka cynkowa

Rozładowanie promieniowaniem nadfioletowym elektroskopu naładowanego ujemnie, do którego przymocowana jest płytka cynkowa Pokazy Rozładowanie promieniowaniem nadfioletowym elektroskopu naładowanego ujemnie, do którego przymocowana jest płytka cynkowa Zjawisko fotoelektryczne Zjawisko fotoelektryczne polega na tym, że w wyniku

Bardziej szczegółowo

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka Pasmowa teoria przewodnictwa elektrycznego Anna Pietnoczka Wpływ rodzaju wiązań na przewodność próbki: Wiązanie jonowe - izolatory Wiązanie metaliczne - przewodniki Wiązanie kowalencyjne - półprzewodniki

Bardziej szczegółowo

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika Fizyka 3 Konsultacje: p. 329, Mechatronika marzan@mech.pw.edu.pl Zaliczenie: 2 sprawdziany (10 pkt każdy) lub egzamin (2 części po 10 punktów) 10.1 12 3.0 12.1 14 3.5 14.1 16 4.0 16.1 18 4.5 18.1 20 5.0

Bardziej szczegółowo

Mechanika Kwantowa. Maciej J. Mrowiński. 24 grudnia Funkcja falowa opisująca stan pewnej cząstki ma następującą postać: 2 x 2 )

Mechanika Kwantowa. Maciej J. Mrowiński. 24 grudnia Funkcja falowa opisująca stan pewnej cząstki ma następującą postać: 2 x 2 ) Mechanika Kwantowa Maciej J. Mrowiński 4 grudnia 11 Zadanie MK1 Funkcja falowa opisująca stan pewnej cząstki w chwili t = ma następującą postać: A(a Ψ(x,) = x ) gdy x [ a,a] gdy x / [ a,a] gdzie a +. Wyznacz

Bardziej szczegółowo

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl Plan ogólny Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie, czyli czym będziemy się

Bardziej szczegółowo

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY. Włodzimierz Wolczyński 39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE. FALE DE BROGILE Fale radiowe Fale radiowe ultrakrótkie Mikrofale Podczerwień IR Światło Ultrafiolet UV Promienie X (Rentgena)

Bardziej szczegółowo

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski FIZYKA 2 wykład 12 Janusz Andrzejewski Światło Falowa natura Dyfrakcja Interferencja Załamanie i odbicie Korpuskuralna natura Teoria promieniowania ciała doskonale czarnego Zjawisko fotoelekryczne Zjawisko

Bardziej szczegółowo

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu Ruch falowy Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu Fala rozchodzi się w przestrzeni niosąc ze sobą energię, ale niekoniecznie musi

Bardziej szczegółowo

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I Wstęp do astrofizyki I Wykład 13 Tomasz Kwiatkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Instytut Obserwatorium Astronomiczne Tomasz Kwiatkowski, OA UAM Wstęp do astrofizyki I, Wykład

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej Wykład 5 7 listopada 2016 A.F.Żarnecki Podstawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki kwantowej

Podstawy fizyki kwantowej Podstawy fizyki kwantowej Fizyka kwantowa - co to jest? Światło to fala czy cząstka? promieniowanie termiczne efekt fotoelektryczny efekt Comptona fale materii de Broglie a równanie Schrodingera podstawa

Bardziej szczegółowo

Zderzenia. Fizyka I (B+C) Wykład XVI: Układ środka masy Oddziaływanie dwóch ciał Zderzenia Doświadczenie Rutherforda

Zderzenia. Fizyka I (B+C) Wykład XVI: Układ środka masy Oddziaływanie dwóch ciał Zderzenia Doświadczenie Rutherforda Zderzenia Fizyka I (B+C) Wykład XVI: Układ środka masy Oddziaływanie dwóch ciał Zderzenia Doświadczenie Rutherforda Układ środka masy Układ izolowany Izolowany układ wielu ciał: m p m 4 CM m VCM p 4 3

Bardziej szczegółowo

λ(pm) p 1 rozpraszanie bez zmiany λ ze wzrostem λ p e 0,07 0,08 λ (nm) tł o

λ(pm) p 1 rozpraszanie bez zmiany λ ze wzrostem λ p e 0,07 0,08 λ (nm) tł o W 1916r. Einstein rozszerzył swoją koncepcję kwantów światła, przypisując im pęd. Fotonowi o energii ħω odpowiada pęd p ħω/c /λ Efekt Comptona 193r. - rozpraszanie promieni X 1keV- kilka MeV na elektronac

Bardziej szczegółowo

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH Skolektywizowane elektrony w metalu Weźmy pod uwagę pewną ilość atomów jakiegoś metalu, np. sodu. Pojedynczy atom sodu zawiera 11 elektronów o konfiguracji 1s 2 2s 2 2p 6 3s

Bardziej szczegółowo

Przykłady: zderzenia ciał

Przykłady: zderzenia ciał Strona 1 z 5 Przykłady: zderzenia ciał Zderzenie, to proces w którym na uczestniczące w nim ciała działają wielkie siły, ale w stosunkowo krótkim czasie. Wynikają z tego ważne dla praktycznej analizy wnioski

Bardziej szczegółowo

Ładunek elektryczny jest skwantowany

Ładunek elektryczny jest skwantowany 1. WSTĘP DO MECHANIKI KWANTOWEJ 1.1. Budowa materii i kwantowanie ładunku Materia w skali mikroskopowej nie jest ciągła lecz zbudowana z atomów mówimy, że jest skwantowana Powierzchnia platyny Ładunek

Bardziej szczegółowo

Prędkość fazowa i grupowa fali elektromagnetycznej w falowodzie

Prędkość fazowa i grupowa fali elektromagnetycznej w falowodzie napisał Michał Wierzbicki Prędkość fazowa i grupowa fali elektromagnetycznej w falowodzie Prędkość grupowa paczki falowej Paczka falowa jest superpozycją fal o różnej częstości biegnących wzdłuż osi z.

Bardziej szczegółowo

Problemy fizyki początku XX wieku

Problemy fizyki początku XX wieku Mechanika kwantowa Problemy fizyki początku XX wieku Promieniowanie ciała doskonale czarnego Ciałem doskonale czarnym nazywamy ciało całkowicie pochłaniające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Własności jąder w stanie podstawowym

Własności jąder w stanie podstawowym Własności jąder w stanie podstawowym Najważniejsze liczby kwantowe charakteryzujące jądro: A liczba masowa = liczbie nukleonów (l. barionów) Z liczba atomowa = liczbie protonów (ładunek) N liczba neutronów

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie Younga Thomas Young. Dyfrakcja światła na dwóch szczelinach Światło zachowuje się jak fala - interferencja

Doświadczenie Younga Thomas Young. Dyfrakcja światła na dwóch szczelinach Światło zachowuje się jak fala - interferencja Doświadczenie Younga 1801 Thomas Young Dyfrakcja światła na dwóch szczelinach Światło zachowuje się jak fala - interferencja Doświadczenie Younga c.d. fotodetektor + głośnik fala ciągły sygnał o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Wykład 14. Termodynamika gazu fotnonowego

Wykład 14. Termodynamika gazu fotnonowego Wykład 14 Termodynamika gazu fotnonowego dr hab. Agata Fronczak, prof. PW Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska 16 stycznia 217 dr hab. A. Fronczak (Wydział Fizyki PW) Wykład: Elementy fizyki statystycznej

Bardziej szczegółowo