"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r."

Transkrypt

1 Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów Informacje o badaniu ewaluacyjnym Wskaźniki frekwencji Wyniki badania ewaluacyjnego Wnioski końcowe

3 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów W całym powiecie biłgorajskim i gminie Zwierzyniec działa około 150 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które powstały w celu rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących lokalnego społeczeństwa. Często są to kilku osobowe grupy z rocznym dochodem nie przekraczającym zł, rzadko posiadające księgowego. Projekt miał na celu doskonalenie umiejętności osób pracujących w małych organizacjach pozarządowych lub planujących utworzyć takie organizacje. Działania w ramach projektu objęły szkolenia grupowe skupione na problematyce diagnozowania środowiska, animacji dla dobra wspólnego, budowania zespołu, tworzenia partnerstw lokalnych. W szkoleniach wzięło udział 21 osób. W ramach projektu odbył się indywidualny cykl szkoleniowy 15 organizacji pozarządowych (tutoring). Tutoring polegał na indywidualnej pracy trenera (tutora) z osobą (liderem) z organizacji pozarządowej, w siedzibie organizacji tego uczestnika projektu. Tutor pełnił rolę animatora, szkoleniowca i doradcy dla danej organizacji, nadzorował działania lidera związane z tematyką szkoleń. Tutoring objął problematykę: -identyfikacji lokalnych problemów i sposobów ich rozwiązania; -prawną i księgową funkcjonowania organizacji; -współpracy z lokalnym samorządem, biznesem oraz mieszkańcami. Uczestnicy w ramach projektu wyjechali również na dwudniowy wyjazd szkoleniowo - studyjny do Bystrzycy Starej (25-27 sierpień 2010r.). W ramach wyjazdu, zorganizowano sesję informacyjną na temat lokalnej działalności organizacji pozarządowych oraz wykorzystania wartości historycznych i kulturowych do podwyższenia atrakcyjności regionu. Przeprowadzono dyskusję na temat działań przyszłościowych i wspólnego podejmowania działań przez beneficjentów projektu. Odbyły się również wyjazdy szkoleniowe po okolicznych miejscowościach, podczas których uczestnicy mogli się zapoznać z efektami zrealizowanych projektów przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, który jest wieloletnim partnerem Fundacji FLZB. W wyjeździe wzięło udział 27 osób. W ramach projektu zorganizowana została dwudniowa konferencja poświęcona wymianie doświadczeń i ukazaniu dobrych praktyk organizacji pozarządowych z Polski (23-24 wrzesień 2010r.). Na konferencję zostały zaproszone również organizacje pozarządowe skupione w Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce do której należy również Fundacja FLZB (razem 19 organizacji). Podczas konferencji były ukazane przykłady dobrych praktyk z realizowanych oraz zakończonych przez zaproszone organizacje pozarządowe projektów (FIO, PO KL, EFS itd.). Głównymi odbiorcami konferencji byli uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach. W konferencji wzięło udział 96 osób. 3

4 Szkolenie 2 Szkolenie 1 Temat termin godziny prowadzący Moduł I "Diagnozowanie środowiska". Uczestnictwo w szkoleniu pozwoliło na zdobycie wiedzy na temat technik i możliwości badania lokalnych potrzeb Moduł II "Budowanie zespołu". Uczestnictwo w szkoleniu pozwoliło na zdobycie wiedzy na temat nawiązywania kontaktów i umiejętności zapoznawania się członków organizacji. Moduł I "Budowa dobra wspólnego". Uczestnictwo w szkoleniu pozwoliło na zdobycie wiedzy czym jest dobro wspólne i jak je tworzyć. Moduł II "Tworzenie partnerstwa lokalnego". Uczestnictwo w szkoleniu pozwoliło na zdobycie wiedzy na temat partnerstwa, jakie są typy, jak je tworzyć, jakie są korzyści z partnerstwa czwartek piątek czwartek piątek Wojciech Dziduch Wojciech Dziduch Halina Maciocha Halina Maciocha Ilość godzin 4 godz. 4 godz. 4 godz. 4 godz. Rekrutacja i informacja Zostały sporządzone plakaty i rozwieszone w Biłgoraju oraz w budynku BARR S.A., Zostały wysłane e z informacją o projekcie i harmonogramem szkoleń do organizacji pozarządowych z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec Część organizacji zostało powiadomione telefonicznie i podczas indywidualnych spotkań. Zostało zamieszczone trzy artykuły prasowe w gazecie Nowa Biłgorajska oraz jeden artykuł na portalu biłgoraj.com. Wszystkie informacje zostały zamieszczone na stronie 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym Na zakończenie całego cyklu szkoleń było przeprowadzane badanie ewaluacyjne wśród uczestników szkolenia. Na podstawie zebranych ankiet, opinii i wniosków przygotowany został poniższy raport. W szkoleniach wzięło udział 21 osób (1 mężczyzna i 20 kobiet), w sumie ankiet wypełniło 18 osób W celu ewaluacji stworzono ankietę, składającą się z 7 pytań. Pytania brzmiały następująco: 1. Jak ocenia Pani komunikatywność wykładowcy? 2. Jak ocenia Pan(i) stosunek prowadzącego do słuchaczy (jego życzliwość, partnerstwo, otwartość)? 3. Jak ocenia Pan(i) wykorzystanie przez wykładowcę czasu przeznaczonego na zajęcia? 4. Jak ocenia Pan(i) poziom merytoryczny zajęć? 5. Jak ocenia Pan(i) przydatność materiałów do zajęć? 6. W jakim stopniu kurs w którym Pan (i) uczestniczył (a) spełniło oczekiwania Pana(i)? 7. Jaka była atmosfera kursu? 4

5 Pytania dotyczą zagadnień związanych z jakością i przydatnością szkolenia. Odpowiedzi udzielało się poprzez zaznaczenie na skali 1-5 oceny, gdzie: 1 - zdecydowanie źle 2 - raczej źle 3 - średnio 4 - dobrze 5 - bardzo dobrze Ankieta była anonimowa. 3. Wskaźniki frekwencji Frekwencja na poszczególnych szkoleniach wyniosła odpowiednio: W szkoleniu wzięło udział 21 osób w stosunku do planowanej liczby 20 uczestników to o 5% więcej niż zakładano. Bardzo wysoka frekwencja spowodowana była tym, że udział w szkoleniach był obowiązkowy jeżeli organizacja chciała wziąć udział w tutoringu. W tutoringu wzięło udział 15 organizacji które korzystały z doradztwa wszystkich trzech tutorów (a nie jak zakładano jednego). Szkolenie 1 Szkolenie 2 Temat Plan Wykonanie Różnica Procent całości Moduł I "Diagnozowanie środowiska" % Moduł II "Budowanie zespołu" % Moduł I "Budowa dobra wspólnego" % Moduł II "Tworzenie partnerstwa lokalnego" % ŚREDNIA % 5

6 4. Wyniki badania ewaluacyjnego Na podstawie pytań ankiety wyodrębniono 7 wskaźników dotyczących oceny przydatności i jakości szkolenia. Komunikatywność wykładowcy: Na powyższym wykresie widać że najlepiej oceniana komunikatywność wykładowcy była podczas Szkolenia nr 2 (moduł I) o temacie Budowa dobra wspólnego. Jest to trudny temat szczególnie dla osób z małych organizacji. Stosunek prowadzącego do słuchaczy (jego życzliwość, partnerstwo, otwartość) 6

7 Stosunek prowadzących do słuchaczy był podczas szkoleń bardzo podobny i oceniany wysoko. Jak wynika z badania zdecydowanie najlepiej został oceniony szkoleniowiec podczas Szkolenia nr 2 (moduł I) o temacie Budowa dobra wspólnego. Wykorzystanie przez wykładowcę czasu przeznaczonego na zajęcia Wskaźniki obrazujące wykorzystanie przez wykładowcę czasu przeznaczonego na zajęcia charakteryzują się większą dynamiką niż poprzednie. W stosunku do bardzo dobrze wykorzystanego czasu w szkoleniu 2 (moduł II) rzuca się w oczy dość słaba ocena wykorzystanego czasu podczas szkolenia 2 (moduł I). Poziom merytoryczny zajęć Poziom merytoryczny zajęć został oceniony również wysoko. Najlepiej pod tym względem wypadło szkolenie 5 które w opinii ankietowanych stało pod tym względem na najwyższym poziomie. Przydatność materiałów do zajęć 7

8 Najlepiej opracowane i dostosowane do tematu zajęć materiały miał szkoleniowiec który prowadził szkolenie 2 (moduł II). Najsłabiej ocenionymi materiałami okazały się materiały przygotowane na szkolenie 1 (modul II). Stopień w jakim kurs spełnił oczekiwania uczestników. Z powyższych danych wynika, że oczekiwania wobec kursu najbardziej spełniało szkolenie 1 (modul I). Niewielka dynamika zmian oczekiwań pozostająca na wysokim poziomie świadczy o zdecydowanym spełnieniu oczekiwań uczestników kursu. Atmosfera kursu. 8

9 Podczas szkoleń według ankietowanych panowała bardzo dobra atmosfera, ze szczególnym wskazaniem na ostatnie szkolenie (moduł II). Badaniem ankietowym zostali poddane również 15 organizacji korzystających z tutoringu. Na podstawie pytań ankiety wyodrębniono 7 wskaźników dotyczących oceny przydatności i jakości tuto ringu. Jak ocenia Pani komunikatywność tutora? Na powyższym wykresie widać że najlepiej oceniana była komunikatywność Tutora I, pozostali Tutorzy zostali również bardzo wysoko ocenieni. 9

10 Jak ocenia Pan(i) stosunek tutora do słuchaczy (jego życzliwość, partnerstwo) Stosunek do słuchaczy Tutora III był najlepiej oceniony pozostali Tutorzy zostali również dobrze ocenieni. Jak ocenia Pan(i) wykorzystanie przez tutora czasu przeznaczonego na sesje? 10

11 Jak ocenia Pan(i) poziom merytoryczny spotkań szkoleniowych? Jak ocenia Pan(i) przydatność materiałów do tutoringu? W jakim stopniu tutoring w którym Pan (i) uczestniczył (a) spełniło oczekiwania Pana (i)? 11

12 Jaka była atmosfera tutoringu? 5. Wnioski końcowe Z wyników ankiety ewaluacyjnej wynika, że szkolenie w ramach projektu "Akademia liderów" było bardzo przydatne oraz potrzebne. Uczestnicy jasno dali sygnał, że potrzebują kontynuacji szkolenia i że forma szkolenia jest dla nich odpowiednia. Tematy omawiane na szkoleniach okazały się interesujące, a materiały przygotowane przez szkoleniowców przydatne i odpowiadające tematom szkoleń. Komunikatywność wykładowcy z kursantami okazała się być bardzo dobra, a stosunek do słuchaczy był bardzo życzliwy i przyjazny. Czas poświęcony szkoleniu okazał się być bardzo dobrze wykorzystany, a poziom merytoryczny zajęć wysoki. Śmiało można stwierdzić, że szkolenia odbywające się w bardzo dobrej atmosferze spełniły oczekiwania przedstawicieli organizacji pozarządowych biorący udział w szkoleniach. Przy organizacji kolejnych szkoleń nacisk należy położyć na bardziej wąski zakres zagadnień dotyczących problematyki organizacji pozarządowych. Należy rozszerzyć zakres czasowy omawianych problemów. Zdecydowanie należy zachować formułę prowadzenia szkoleń przez osoby z dużym doświadczeniem i praktyką w poszczególnych tematach szkoleń. W dalszych szkoleniach należy wykorzystać w większym stopniu narzędzia multimedialne oraz tworzyć cyfrowe treści związane ze szkoleniami. Podsumowując projekt odniósł duży sukces. Przeszkolono większą niż zakładano wstępnie liczbę uczestników. Dużym powodzeniem (większym niż zakładano) cieszył się wyjazd integracyjno-szkoleniowy a przede wszystkim konferencja i tutoring. 12

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU Warszawa, czerwiec 2011 Spis treści: CZĘŚĆ I. OPIS CELÓW PROJEKTU ORAZ DZIAŁAŃ PODDANYCH EWALUACJI 3 1.1. Cele, organizacja i realizacja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. www.facebook.com/prometheusfoundation www.foundationprometheus.org

RAPORT EWALUACYJNY. www.facebook.com/prometheusfoundation www.foundationprometheus.org RAPORT EWALUACYJNY www.facebook.com/prometheusfoundation www.foundationprometheus.org Spis treści WPROWADZENIE... 4 PROMOCJA PROJEKTU... 5 REKRUTACJA... 6 REALIZACJA SZKOLENIA... 7 CELE SZKOLEŃ:... 10

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE

DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE Badanie przeprowadzone w ramach projektu Konsultacje społeczne Twój głos w

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Ewaluacja osiągnięcia celów projektu SPORZL-2.3a-2-06-014/0051 Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin, dnia 29 czerwca 2007 roku 1. Cele projektu We wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja zajęć przygotowania kulturowo-zawodowego przeprowadzona na podstawie anonimowej ankiety wypełnianej przez uczestników stażu

Ewaluacja zajęć przygotowania kulturowo-zawodowego przeprowadzona na podstawie anonimowej ankiety wypełnianej przez uczestników stażu Ewaluacja zajęć przygotowania kulturowo-zawodowego przeprowadzona na podstawie anonimowej ankiety wypełnianej przez uczestników stażu Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki SPO RZL

Dobre praktyki SPO RZL Dobre praktyki SPO RZL Projekty nakierowane na doskonalenie umiejętności pracowników i menedżerów firm, dofinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, lata 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Wyniki ewaluacji programu w roku 2014

Wyniki ewaluacji programu w roku 2014 Wyniki ewaluacji programu w roku 2014 Struktura raportu: 1. Założone rezultaty programu 2. Podstawowe informacje na temat zrealizowanych badań ewaluacyjnych 3. Charakterystyka badanej próby 4. Wyniki panelowego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę: Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2 00-098 Warszawa 2. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z testowania kreatora case study i podręcznika dobrych praktyk

Raport końcowy z testowania kreatora case study i podręcznika dobrych praktyk Raport końcowy z testowania kreatora case study i podręcznika dobrych praktyk Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki. Nazwa projektodawcy: Centrum Transferu Wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo