Zbiorcza analiza badań ankietowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiorcza analiza badań ankietowych"

Transkrypt

1 Zbiorcza analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie w ramach realizacji projektu Ochrona własności intelektualnej i eksploatacja wiedzy tradycyjnej szansą dla Lubelszczyzny finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4 6. Opracowanie: Fundacja Promocji Europejskiej na zlecenie Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji Lublin, dn r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa. 1

2 Wyniki analizy badań ankietowych Wstęp Niniejsza praca jest opracowaniem wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i eksploatacji wiedzy tradycyjnej. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie w ramach realizacji projektu Ochrona własności intelektualnej i eksploatacja wiedzy tradycyjnej szansą dla Lubelszczyzny, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4 6. Przeprowadzono cztery edycje warsztatów w następujących terminach: lutego 8 r lutego 8 r marca 8 r marca 8 r. Warsztaty skierowane były do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności kwalifikowania posiadanej wiedzy technicznej i tradycyjnej do ochrony oraz wybrania odpowiedniej formy ochrony. W warsztatach wzięło udział 11 osób, w tym w terminie: osoby osób osób osób Głównym celem badań ankietowych było poznanie poziomu wiedzy uczestników o ochronie własności intelektualnej i możliwościach eksploatacji wiedzy tradycyjnej oraz ich opinii na temat własnej wiedzy w tym zakresie. Ponadto ankiety miały dostarczyć informacji czy i w jakim stopniu beneficjenci dostrzegają potrzebę zdobycia takiej wiedzy. Badania miały dostarczyć wiedzy dotyczącej ww. zagadnień przed i po warsztatach. Ankieta zawierała również część oceniającą same warsztaty. Ankieta składała się z trzech części: 1. Części wstępnej 2. Części końcowej 3. Części oceniającej warsztaty Część wstępna miała na celu zbadanie stanu wiedzy uczestników przed rozpoczęciem warsztatów. Zawarto w niej pytania o ocenę poziomu własnej wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz wyrobów tradycyjnych i oznaczeń geograficznych. Pytano również o znajomość podstawowych praw wyłącznych, instytucje powołane do udzielania ochrony własności intelektualnej oraz o źródła informacji patentowej i naukowo-technicznej. Ankieta zawierała także pytania o wykorzystanie ochrony własności intelektualnej, wyrobów tradycyjnych i oznaczeń geograficznych przez instytucje, w których zatrudnieni są uczestnicy warsztatów. Wypełniający mieli również określić, w jakiego rodzaju placówce są zatrudnieni. Część końcowa miała na celu zbadanie stanu wiedzy uczestników po zakończeniu warsztatów. Zadano również pytania o to czy i jakie działanie związane z ochroną własności intelektualnej zamierzają podjąć uczestnicy. W tej części zawarto pytania o zmianę percepcji konieczności ochrony własności intelektualnej i potrzebę dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności jej dotyczących. Część oceniająca miała za zadanie zbadanie poziomu ogólnej satysfakcji z warsztatów beneficjentów. Ocenę przydatności uzyskanych informacji i obsługi organizacyjnej warsztatów. Uczestnicy poproszeni zostali o ocenę pracy poszczególnych wykładowców oraz określenie elementów, które powinny znaleźć się w programie i elementów zbędnych. Wypełniający poproszeni zostali również o podanie źródła, z którego dowiedzieli się o możliwości wzięcia udziału w warsztatach. 2

3 Analiza badań ankietowych Uczestnicy warsztatów, w ankiecie wstępnej, najczęściej oceniali swój poziom wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej jako niski (45 osób) lub średni (43 osoby). Bardzo nisko swoją wiedzę oceniło 11 uczestników. Po uczestnictwie w szkoleniach liczba odpowiedzi wskazujących na niski lub bardzo niski poziom wiedzy bardzo wyraźnie spadła. Nikt nie wskazał odpowiedzi bardzo niski a poziom odpowiedzi niski spadł do 2. Zanotowano natomiast wzrost liczby odpowiedzi średni do 6 i liczby odpowiedzi wysoki z 2 do 39. Jak ocenia Pan/i poziom swojej wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej? Ankieta końcowa Bardzo niski Niski Średni Wysoki W odpowiedzi na pytanie wstępne o znajomość procedur uzyskiwania ochrony własności intelektualnej i przemysłowej na poziomie krajowym, najczęściej wskazywano źle lub średnio. Odpowiednio liczba tych odpowiedzi wynosiła 45 i 32. Zanotowano również 19 odpowiedzi bardzo źle. W ankiecie końcowej uczestnicy warsztatów ocenili znajomość procedur dużo lepiej. Żaden z nich nie wskazał odpowiedzi bardzo niski, a liczba odpowiedzi niski spadła do 1. Najbardziej znaczący wzrost nastąpił wśród uczestników oceniających swoją znajomość procedur jako dobrą. Ich liczba wzrosła z 3 do 57. Jak ocenia Pan/i swoją znajomość procedur uzyskiwania ochrony własności intelektualnej i przemysłowej na poziomie krajowym? Ankieta końcowa Bardzo źle Źle Średnio Dobrze Bardzo dobrze Podobne wyniki daje analiza pytania o znajomość procedur na poziomie międzynarodowym. 3

4 W ankiecie wstępnej dominowały wskazania na źle i średnio, odpowiednio 57 i 24 odpowiedzi. 16 osób udzieliło odpowiedzi bardzo źle. Analiza wyników ankiety końcowej wykazuje duży wzrost poziomu oceny znajomości tych procedur. Liczba odpowiedzi źle spadła do 4, natomiast odpowiedzi dobrze wzrosła z 4 do 5. Jak ocena Pan/i znajomość procedur uzyskiwania ochrony własności intelektualnej i przemysłowej na poziomie międzynarodowym? Ankieta końcowa Bardzo źle Źle Średnio Dobrze Przed rozpoczęciem warsztatów większość uczestników deklarowało tylko częściową znajomość cech rozwiązań mogących podlegać ochronie. Takiej odpowiedzi udzieliło 59 beneficjentów. Duża liczba, 3 osób, nie znała ich w ogóle. Analiza odpowiedzi z ankiety końcowej wykazuje, że w trakcie warsztatów wyraźna większość biorących udział w warsztatach uzyskała wiedzę na ten temat. Liczba osób deklarujących znajomość tych cech wzrosła z 11 na do 54 a osób ich nieznających spadła do 3. Czy znane są Panu/i cechy rozwiązań mogących podlegać ochronie? Ankieta ws tepna Ankieta końcowa Nie Częściowo Tak Przed uczestnictwem w warsztatach większość, 53 osoby, źle oceniała swoją wiedzę na temat ochrony wyrobów tradycyjnych i oznaczeń geograficznych. W tym 8 wskazało bardzo źle a 45 źle. Odnotowano również dużą 42 - liczbę odpowiedzi średnio. 4

5 Jak ocenia Pan/i swój poziom wiedzy na temat ochrony wyrobów tradycyjnych i oznaczeń geograficznych? Bardzo źle Źle Średnio Dobrze Bardzo dobrze Z analizy wyników odpowiedzi na pytanie dotyczące tej kwestii w ankiecie końcowej odnotowano, że wszyscy uczestnicy podnieśli, w trakcie warsztatów, poziom swojej wiedzy w tym zakresie. Duży wzrost wiedzy zadeklarowało 78 osób, natomiast wzrost w mniejszym stopniu 22. Jak ocenia Pan/i wzrost poziomu swojej wiedzy na temat ochrony wyrobów tradycyjnych i oznaczeń geograficznych? Ankieta końcowa Nie wzrósł Wzrósł w niewielkim stopniu Wzrósł w dużym stopniu Wyniki ankiety wstępnej wskazują, że większość uczestników widziała niewielkie możliwości rejestracji wyrobów tradycyjnych i oznaczeń geograficznych przez instytucję, w której są zatrudnieni lub nie widziała ich wcale. Takich odpowiedzi udzieliło odpowiednio 34 i 38 osób. 5

6 Czy widzi Pan/i możliwość rejestracji wyrobów tradycyjnych i oznaczeń geograficznych przez przedsiębiorstwo/instytucje, w której Pan/i pracuje? Nie Tak, ale w niewielkim stopniu Tak Nie wiem Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło większości beneficjentów dostrzec dużo większe możliwości w tym zakresie. Czy po uczestnictwie w warsztatach inaczej ocenia Pan/i możliwość korzystania z ochrony wyrobów tradycyjnych i oznaczeń geograficznych w działalności przedsiębiorstwa/instytucji, w której Pan/i pracuje? Ankieta końcowa Tak, widzę mniejsze możliwości Nie Tak, widzę większe możliwości Już przed rozpoczęciem warsztatów większość uczestników zauważała konieczność ochrony własności intelektualnej. Jako przydatną określiło ją 56, a jako niezbędną 35 osób. Tylko 12 odpowiedzi wskazywało na ochronę własności intelektualnej jako zbędną lub raczej zbędną. 6

7 Jaka jest Pana/i opinia na temat konieczności ochrony własności intelektualnej? Jest zbędna Jest raczej zbędna Jest przydatna Jest niezbędna Pomimo tego, po uczestnictwie w warsztatach, bardzo duża liczba beneficjentów zadeklarowała, że dostrzega jeszcze większą konieczność ochrony własności intelektualnej. Odpowiedzi takiej udzieliło 7 osób. Czy po uczestnictwie w warsztatach zmieniła się Pana/i opinia na temat konieczności ochrony własności intelektualnej? Ankieta końcowa Tak, zauważam mniejszą konieczność ochrony Tak, zauważam większą konieczność ochrony Nie, nie zmieniła się W ankiecie wstępnej zapytano również uczestników o ich ocenę dostępności informacji na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz o konieczność podejmowania akcji mających na celu informowanie o niej. Dostępność informacji została przez większość oceniona średnio - 57 osób. Druga najczęściej wskazywaną odpowiedzią był źle 26 osób. Tylko 2 uczestników zaznaczyło odpowiedź bardzo dobrze. Dane te wskazują na zasadność prowadzenia różnorodnych akcji informacyjnych w tym zakresie. Potwierdza to również analiza odpowiedzi na kolejne pytanie. 7

8 Jak ocenia Pan/i dostępność informacji na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej? Bardzo źle Źle Średnio Dobrze Bardzo dobrze Wśród uczestników tylko 1 osoba nie zauważa konieczności podejmowania działań mających na celu informowanie i promowanie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Z 95 osób, które widzą potrzebę takich działań, 28 określa je jako bardzo potrzebne. Jak ocenia Pan/i konieczność podejmowania działań mających na celu informowanie i promowanie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej? Nie potrzebne Potrzebne Bardzo potrzebne Pomimo tego, że analiza wyników ankiet wskazuje na znaczny wzrost wiedzy i umiejętności uczestników, wszyscy, oprócz jednego, deklarują chęć dalszego kształcenia w tym zakresie. 8

9 Czy widzi Pan/i konieczność dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności dotyczących ochrony własności intelektualnej? Ankieta końcowa Tak Nie W ankiecie wstępnej zawarto również pytania dotyczące określonych zagadnień z zakresu prawa własności i zagadnień z nim związanych. Większość uczestników nie potrafiło podać podstawowych praw wyłącznych na przedmioty prawa własności intelektualnej. Wśród tych osób, które zadeklarowały ich znajomość, najczęściej podawano: patent (12 razy) oraz prawo do znaku towarowego(7 razy). Najrzadziej podawano prawo do topografii układów scalonych(2 razy). Czy znane są Panu/i podstawowe prawa wyłączne na przedmioty prawa własności intelektualnej? 8 6 Tak Nie 9

10 Jakie? 2 patent prawo do znaku towarowego prawo do wzoru przemysłowego oznaczenie geograficzne 6 7 prawo do wzoru użytkowego prawo do topografii układów scalonych Większa liczba uczestników zadeklarowała znajomość instytucji powołanych do udzielania ochrony praw intelektualnych oraz praw wyłącznych. Jednak osoby nieznające tych instytucji stanowią większość. Praktycznie jedyną znaną instytucją jest Urząd Patentowy RP. Tylko pojedyncze osoby umiały podać instytucję udzielające takiej ochrony na poziomie międzynarodowym. Czy zna Pan/i instytucje powołane do udzielania ochrony własności intelektualnej oraz praw wyłącznych? 6 Ankieta wstepna Tak Nie Jakie? 3 3 Urząd Patentowy 34 WIPO OHIM 1

11 Znacząca większość, 68 osób, nie potrafiła również podać źródeł informacji patentowej i naukowotechnicznej. Wśród podawanych źródeł najczęściej wskazywano ogólnie Internet, Urząd Patentowy, prasę naukowo techniczną. Trzeba zauważyć, że prawie żaden wypełniający nie podał konkretnych tytułów prasowych czy adresów WWW. Czy zna Pan/i źródła informacji patentowej i naukowo-technicznej? 8 6 Tak Nie Jakie? 2 Urząd Patentowy 2 Rzecznicy Patentowi Ośrodek informacji naukowo-technicznej Internet Patentscope 8 Bazy danych Uzedu patentowego Prasa naukowo-techniczna 2 3 Biuletyn Urzędu Patentowego Analiza odpowiedzi na trzy wyżej wymienione pytania potwierdza wyniki analizy odpowiedzi na pierwsze pytanie ankiety wstępnej. Świadczy o tym, że poziom wiedzy o ochronie własności intelektualnej był przed udziałem w warsztatach generalnie niski. 11

12 Po uczestnictwie w warsztatach znakomita większość beneficjentów zadeklarowała, że ich poziom wiedzy wzrósł w dużym stopniu. Czy po uczestnictwie w warsztatach wzrosła Pana/i wiedza na temat źródeł informacji patentowej i naukowo-technicznej oraz praktycznych możliwości ich wykorzystania? Nie Tak, w niewielkim stopniu Tak, w dużym stopniu W ankiecie przebadano również zagadnienie korzystania z ochrony własności intelektualnej i wiedzy chronionej w przedsiębiorstwach/instytucjach, w których pracują beneficjenci. Wyniki ankiety wstępnej wskazują, że większość firm/instytucji nie korzysta z ochrony własności intelektualnej. Brak korzystania z ochrony wskazano w 49 ankietach przy 35, które wskazywały taką ochronę. Część osób nie posiadała wiedzy na ten temat. Ochrona ma najczęściej formę prawa do znaku towarowego(18 odpowiedzi) lub wzoru użytkowego(14 odpowiedzi). Tylko raz zadeklarowano ochronę w formie oznaczenia geograficznego. Czy firma/instytucja, w której Pan/i pracuje korzysta lub korzystała z ochrony własności intelektualnej? Tak Nie Nie wiem 12

13 W jakiej formie? 1 1 wynalazek wzór użytkowy 18 wzór przemysłowy 4 14 znak towarowy oznaczenie geograficzne Po zakończeniu warsztatów w wielu ankietach zadeklarowano wprowadzenia ochrony własności intelektualnej. Większość ankietowanych nie była jeszcze zdecydowana co do formy ochrony. Takiej odpowiedzi udzieliło 38 osób. Najczęściej planowaną formą ochrony jest znak towarowy (31 odpowiedzi) oraz wzór użytkowy (17 odpowiedzi). Najrzadziej beneficjenci planują ochronę oznaczenia geograficznego (4 odpowiedzi). Wyniki te świadczą o tym, że warsztaty zachęciły uczestników do ochrony własności intelektualnej. Jeśli planuje Pan/i ochronę własności intelektualnej to w jakiej formie? 3 1 Ankieta końcowa Wynalazek Wzór użytkowy Wzór przemysłowy Znak towarowy Oznaczenie geograficzne Jeszcze nie wiem Przeprowadzone badania wskazują, że większość firm nie korzysta z wiedzy chronionej. W analizowanych ankietach tylko w 24 przypadkach zadeklarowano korzystanie z tej wiedzy. W wielu przypadkach ankietowani nie mieli wiedzy na ten temat. Jeśli firmy korzystają z tej wiedzy robią to najczęściej na podstawie umowy licencyjnej(13 przypadków) lub korzystają z know-how. Najrzadszą formą jest umowa serwisowa. 13

14 Czy firma, w której Pan/i pracuje korzysta z wiedzy chronionej? Tak Nie Nie wiem W jakiej formie? 2 2 Umowa licencyjna Know-how 4 13 Umowa o przeniesienie praw Umowa wdrożeniowa 3 1 Umowa serwisowa Umowa na zarządzanie 5 4 Umowa na dystrybucję Umowa franszyzowa 7 Korzysta z wiedzy chronionej poza UE bez umowy Po zakończeniu warsztatów 43 osoby zadeklarowały zamiar korzystania z wiedzy chronionej. Według ankiet będzie to miało najczęściej formę umowy licencyjnej, korzystania z know-how lub umowy o przeniesienie praw. Najrzadziej planowaną formą jest umowa na zarządzanie. 14

15 Czy po uczestnictwie w warsztatach zamierza Pan/i korzystać z wiedzy chronionej? Ankieta końcowa Tak Nie Nie wiem W jakiej formie? 4 Umowa licencyjna 4 Know-how Umowa o przeniesienie praw Umowa wdrożeniowa Umowa serwisowa 3 Umowa na zarządzanie Umowa na dystrybucję 7 1 Umowa franszyzowa Zdecydowana większość badanych stwierdziła, iż firma/instytucja, której pracują nie jest stroną umów jako właściciel prawa wyłącznego a około jednej trzeciej zadeklarowało brak wiedzy na ten temat. Tylko 15 osób stwierdziło, że ich firma jest stroną takiej umowy jako właściciel prawa wyłącznego. 15

16 Czy firma, w której Pan/i pracuje jest stroną umów jako właściciel prawa wyłącznego? 6 Tak Nie Nie wiem W ankiecie końcowej zdecydowana większość stwierdziła, że po uczestnictwie w warsztatach zamierza podjąć działania prowadzące do ochrony własności intelektualnej, wyrobów tradycyjnych lub oznaczeń geograficznych. Duża część z nich nie potrafiła jednak określić terminu podjęcia takich działań. Czy po uczestnictwie w warsztatach zamierza Pan/i podjąć działania prowadzące do ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa lub ochrony wyrobów tradycyjnych i oznaczeń geograficznych? Własność intelektualna przedsiębiorstwa Wyroby tradycyjne i oznaczenia geograficzne Nie Tak, w najbliższym czasie Tak, ale nie wiem jeszcze kiedy W ankietach poproszono badanych o określenie kategorii instytucji, w jakiej pracują. Należało zaznaczyć jedną z trzech kategorii: 1. Małe/Średnie Przedsiębiorstwo 2. Dostawca Innowacji 3. Instytucja Otoczenia Biznesu 16

17 Zdecydowaną większość stanowili przedstawiciele kategorii MŚP. Instytucja, w której Pan/i pracuje to: MŚP Dostawca Innowacji Instytucja Otoczenia Biznesu Podsumowując wyniki należy stwierdzić, iż wiedza na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej przed uczestnictwem w warsztatach była niezadowalająca. Analogiczne wnioski należy wyciągnąć na temat wiedzy o ochronie wyrobów tradycyjnych i oznaczeń geograficznych. Przeprowadzone warsztaty spowodowały wzrost poziomu wiedzy beneficjentów. Wiedza ta skutkuje dostrzeżeniem praktycznych możliwości korzystania z ochrony własności intelektualnej, wyrobów tradycyjnych i oznaczeń geograficznych. Wyniki ankiet świadczą o niewielkim stopniu wykorzystania ww. ochrony przez przedsiębiorstwa, w których pracują uczestnicy. Udział w warsztatach spowodował większe zainteresowanie ochroną i korzystaniem z wiedzy chronionej. Ankietowani stwierdzili zbyt małą dostępność informacji na tematy poruszane w trakcie warsztatów. Warsztaty jeszcze bardziej zwiększyły świadomość konieczności ochrony własności intelektualnej wśród uczestników. Zarówno wyniki ankiety wstępnej jak i końcowej świadczą o konieczności podejmowania tego typu działań. Wyniki analizy ankiet oceniających warsztaty 17

18 Analiza wyników ankiet oceniających warsztaty wykazuje bardzo wysoki stopień satysfakcji uczestników. Około 84% ankietowanych określiło poziom zadowolenia jako bardzo zadowolony. Pozostali uczestnicy podali odpowiedź raczej zadowolony. Nie uzyskano żadnej odpowiedzi niezadowolony". W jakim stopniu jest Pan/i zadowolony z uczestnictwa w warsztatach? Ankieta oceniająca warsztaty Bardzo zadowolony/a Raczej zadowolony/a Nie zadowolony/a Również przydatność uzyskanych podczas warsztatów informacji została wysoko oceniona przez beneficjentów. Oceń przydatność uzyskanych informacji Ankieta oceniająca warsztaty Przydatne Częściowo przydatne Nie przydatne Wysoko oceniono także obsługę organizacyjną warsztatów. Ocenę bardzo dobrą wystawiło 9% uczestników. Pozostali ankietowani ocenili obsługę jako dobrą. 18

19 Ocena obsługi organizacyjnej warsztatów Ankieta oceniająca warsztaty Bardzo dobra Dobra Słaba Zła Najwięcej osób o warsztatach dowiedziało się z Internetu oraz od innych osób. Źródło wiadomości o warsztatach Ankieta oceniająca warsztaty Internet Radio Ulotka Prasa Inne osoby inne W nielicznych ankietach uczestnicy opisali elementy, które ich zdaniem powinny znaleźć się w programie warsztatów. Warto odnotować sześciokrotne pojawienie się sugestii poświęcenia większej uwagi kwestii praw autorskich. Często, pięciokrotnie, pojawiła się sugestia poświęcenia większej uwagi praktyce sporządzania wniosków. Ankietowani wysoko ocenili prowadzących warsztaty wykładowców. Należało ocenić: przygotowanie merytoryczne, umiejętność przekazywania wiedzy, właściwe wykorzystanie czasu 19

20 zajęć oraz przydatność materiałów szkoleniowych. W każdym zakresie wykładowca mógł otrzymać ocenę od 5 (bardzo dobrze) do 2 (źle). Wszyscy wykładowcy uzyskali średnie oceny w przedziale od 4,87 do 4,5. Generalnie wszystkie aspekty pracy wykładowców zostały ocenione na podobnym poziomie. Beneficjenci najbardziej docenili wysokie przygotowanie merytoryczne wykładowców, gdzie średnia wyniosła 4,77. Najniżej, aczkolwiek również bardzo wysoko, oceniono umiejętność przekazywania wiedzy średnia 4,64. 4,8 4,75 4,77 4,74 4,7 4,65 4,6 4,64 4,67 4,55 Średnie oceny dla wszystkich wykładowców Przygotowanie merytoryczne Właściwe wykorzystanie czasu zajęć Umiejętność przekazywania wiedzy Przydatność materiałów szkoleniowych Ocenę poszczególnych wykładowców przedstawiają tabele poniżej. 4,85 4,84 4,8 4,75 4,7 4,65 4,6 4,55 4,68 4,64 4,55 4,5 4,45 4,4 Tadeusz Wilczarski Przygotowanie merytoryczne Właściwe wykorzystanie czasu zajęć Umiejętność przekazywania wiedzy Przydatność materiałów szkoleniowych

21 4,9 4,86 4,8 4,76 4,74 4,7 4,6 4,57 4,5 4,4 Dariusz Goszczyński Przygotowanie merytoryczne Właściwe wykorzystanie czasu zajęć Umiejętność przekazywania wiedzy Przydatność materiałów szkoleniowych 4,82 4,8 4,78 4,76 4,74 4,72 4,7 4,68 4,82 4,73 4,76 Marianna Zaremba 4,82 Przygotowanie merytoryczne Właściwe wykorzystanie czasu zajęć Umiejętność przekazywania wiedzy Przydatność materiałów szkoleniowych 4,75 4,7 4,65 4,6 4,55 4,5 4,45 4,4 4,35 4,54 4,5 Katarzyna Zajączkowska 4,71 4,71 Przygotowanie merytoryczne Właściwe wykorzystanie czasu zajęć Umiejętność przekazywania wiedzy Przydatność materiałów szkoleniowych 21

22 4,9 4,8 4,7 4,6 4,81 4,55 4,87 4,69 4,5 4,4 4,3 Maria Fuzowska-Wójcik Przygotowanie merytoryczne Właściwe wykorzystanie czasu zajęć Umiejętność przekazywania wiedzy Przydatność materiałów szkoleniowych PS Różna suma odpowiedzi dla poszczególnych pytań wynika z faktu, że nie wszyscy beneficjenci udzielili odpowiedzi na każde z pytań. 22

Analiza badań ankietowych

Analiza badań ankietowych Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych w Krasnobrodzie w

Bardziej szczegółowo

Analiza badań ankietowych

Analiza badań ankietowych Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych w dniach 11 13 marca

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w okresie od czerwca do października 2010r. przeprowadziło

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kursu języka angielskiego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego na uczestnikach projektu

Ewaluacja kursu języka angielskiego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego na uczestnikach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie Projekt nr 2012 1 PL1 LEO01 26965 pt. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E32_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt 1.6.212 do 31.3.213 (wybrane fragmenty) Aktualne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej TR S 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany. Obowiązkowy/podstawowy Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień 2010 r.

Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień 2010 r. Dotyczy projektu nr. WND-POKL.7.3.-12-23/,,Festiwal Otwarte Zagrody- kluczem do integracji Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień r. W ramach

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Nowoczesny Inżynier Dobrym Pedagogiem, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej jako niezbędny element skutecznej komercjalizacji - zasady, procedury i związane z tym koszty

Ochrona własności przemysłowej jako niezbędny element skutecznej komercjalizacji - zasady, procedury i związane z tym koszty Strona 1 Ochrona własności przemysłowej jako niezbędny element skutecznej komercjalizacji - zasady, procedury i związane z tym koszty Termin: 12-13.05.2014 r. - Poznań CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa WM Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy IM S O 05-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Ochrona Intellectual property protection Rok: I Semestr: MK_9 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ M. Fuzowska Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Pojęcie innowacja w języku polskim pojawiło się po raz pierwszy w XV wieku, pochodzi

Bardziej szczegółowo

Pozycja społeczna pielęgniarek, położnych w opinii pacjentów

Pozycja społeczna pielęgniarek, położnych w opinii pacjentów Pozycja społeczna pielęgniarek, położnych w opinii pacjentów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w okresie od stycznia do marca 2011r. przeprowadziło trzecią część badania dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Raport z ankiet oceniających szkolenie dla I grupy szkoleniowej Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w ramach projektu Re-aktywacja

Raport z ankiet oceniających szkolenie dla I grupy szkoleniowej Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w ramach projektu Re-aktywacja Raport z ankiet oceniających szkolenie dla I grupy szkoleniowej Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w ramach projektu Re-aktywacja Grupa szkoleniowa: Gr. I Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Nazwa usługi:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych Ocena rezultatów projektu wsparcia stypendialnego Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dokonana w wyniku badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, zrealizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadań partnerskich

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Poziom zadowolenia rodziców z edukacji dziecka (jesień 2012, wiosna 2013) 6-latek w zerówce w szkole. 6-latek w I klasie.

Tabela 1. Poziom zadowolenia rodziców z edukacji dziecka (jesień 2012, wiosna 2013) 6-latek w zerówce w szkole. 6-latek w I klasie. Opinie rodziców na temat szkół i przedszkoli Opinie i oceny rodziców dotyczące funkcjonowania placówki oraz podjętych przez nich decyzji odzwierciedlają ich pozytywne nastawienie i wysokie zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Termin: 29-30.09.2014 r.

Termin: 29-30.09.2014 r. Strona 1 Praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej jako skutecznej komercjalizacji rozwiązań technicznych oraz oznaczeń indywidualizujących występujących w obrocie gospodarczym Termin: 29-30.09.2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raport ewaluacji końcowej V edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raport ewaluacji końcowej V edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raport ewaluacji końcowej V edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest ocena

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 1 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej, wykład, studia dzienne.

Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej, wykład, studia dzienne. Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej, wykład, studia dzienne. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Opracowała : Elżbieta Kujawa-specjalista ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez

Analiza wyników ankiety. Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy. przeprowadzonej przez Analiza wyników ankiety Bariery osób niepełnosprawnych na rynku pracy przeprowadzonej przez Focus Training Instytu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości październik 11 rok W październiku 11 roku przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA Warsztaty komputerowe Miechów -6..6 r. WSTĘP Niniejszy raport przedstawia rezultaty ewaluacji szkolenia realizowanego w ramach projektu: Jestem niepełnosprawny i chcę pracować.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Procentowy podział uczestników szkolenia pod względem płci

Wykres 1. Procentowy podział uczestników szkolenia pod względem płci Gr. III Grafik komputerowy Szkolenie z obsługi komputera 05.09.2012-18.09.2012 Wykres 1. Procentowy podział uczestników szkolenia pod względem płci W Szkoleniu z obsługi komputera w gr. III Grafik komputerowy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Akademia Liderów Biłgoraj, grudzień 2010r. Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym... 5 3. Wskaźniki frekwencji...

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08 RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/0 Wałbrzych, 6 stycznia 2009 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Szkolę się, bo chcę pracować postawiła

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju

Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju Projekt realizowany w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Opracował: Ewa Zalewska Nowa Wieś, grudzień 2009 r 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Wyniki ankiety ewaluacyjnej Wyniki ankiety ewaluacyjnej PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja 79 ankiet Liczba wypełnionych ankiet na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Raport z Badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM

Bardziej szczegółowo

Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca

Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w dniach 12-27 grudnia 2012r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości i przydatności przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej

Ocena jakości i przydatności przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej Ocena jakości i przydatności przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej Ankieta została przeprowadzona 17 maja 2013 r. Ocenie podlegały m.in. sposób prowadzenia warsztatów, wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ. Badanie przeprowadzono w 30 placówkach Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich. Badanie miało charakter dobrowolny.

ANALIZA BADAŃ. Badanie przeprowadzono w 30 placówkach Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich. Badanie miało charakter dobrowolny. ANALIZA BADAŃ Bada przeprowadzone na zlece Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące projektu Przygotowa osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla letnich do kontów z instytucjami rynku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW Projekt pn: Każdy może zostać Omnibusem II badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczestników w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Serock w okresie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY

PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej PROJEKT RAPORT EWALUACYJNY GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie

Bardziej szczegółowo

5. co zmienił(a) by Pan(i) w swoim wyborze studiów?

5. co zmienił(a) by Pan(i) w swoim wyborze studiów? Załącznik nr 3 OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pedagogika specjalna Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pedagogika specjalna,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ EWALUACJA PROJEKTU Europejski Funkcjonariusz RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ Ewaluacja ex - post Autor: Krzysztof Leończuk Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku Białystok, sierpień Biuro

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Nie łykaj jak Pelikan Szkolenia z zakresu optymalnego doinweswania MŚP. nastawienie na sprzedaż, a nie doradztwo. skomplikowany, zawiły język finansów

Nie łykaj jak Pelikan Szkolenia z zakresu optymalnego doinweswania MŚP. nastawienie na sprzedaż, a nie doradztwo. skomplikowany, zawiły język finansów Wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu: Nie łykaj jak pelikan szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP Idea szkoleń W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku

Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Edycja I 2015/2016 Wiedza Doświadczenie Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi.

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi. ANKIETA DIAGNOZUJĄCA OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY Szanowni Państwo! W tym roku Wasze dzieci po raz pierwszy przekroczą próg szkoły. Pragniemy, aby czuły się tu bezpiecznie, w przyjaznej atmosferze

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ochrona własności przemysłowej. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2015 Ochrona własności przemysłowej Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Cel Poddziałania Celem poddziałania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej Intellectual property protection Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Patologie społeczne w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Patologie społeczne w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Patologie społeczne w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2014 Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2 O badaniu ankietowanie internetowe (CAWI) beneficjenci 2.2.2 POKL n=3025 TRENERZY niebędący beneficjentami 2.2.2 PO KL N=327 realizacja badania sierpień-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Analiza pytania nr 1 dotyczącego uczestnictwa w zajęciach w kontekście całej jednostki

Analiza pytania nr 1 dotyczącego uczestnictwa w zajęciach w kontekście całej jednostki Załącznik nr 1 Analiza pytania nr 1 dotyczącego uczestnictwa w zajęciach w kontekście całej jednostki Analiza zbiorcza jednostki obowiązkowa i podlegająca upowszechnieniu ANALIZA ZBIORCZA JEDNOSTKI: Wydział

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o uczestniku

Informacja o uczestniku ANKIETA ZADOWOLENIA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH SPOSOBEM NA PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WAŁBRZYSZAN W marcu 2006 r. została przeprowadzona anonimowa ankieta wśród

Bardziej szczegółowo

Opinia Polaków dotycząca umowy TTIP

Opinia Polaków dotycząca umowy TTIP Raport TNS Polska dla Ambasady Brytyjskiej w Warszawie Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Globalizacja 7 4 Podsumowanie i wnioski 5 Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie Handlu i Inwestycji 12

Bardziej szczegółowo