Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług"

Transkrypt

1 firmy Dell IT Opis usług 1. WPROWADZENIE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG : jest to zestaw usług mających na celu skrócenie przestojów i zapewnienie pomocy w zakresie optymalizacji środowiska IT poprzez raportowanie, analizy, doradztwo i aktywną konserwację ( Usługi lub Usługa ). Zestaw Usług składa się z dwóch głównych pakietów usług (pakietu Essential oraz Strategic) z dodatkowymi opcjami dotyczącymi zakupu dodatkowych wizyt w siedzibie klienta dostarczanych wraz z wybranym pakietem. IT Service Management Review (ITSMr) to dodatkowe opcjonalne usługi, które można zakupić jako zamodzielne rozwiązanie, ponieważ nie wymagają one zakupu pakietu. Usługi będą głównie dostarczane zdalnie, o ile nie zaznaczono inaczej, lub w sposób uznany za konieczny przez firmę Dell. Niniejszy Opis usług ( Opis usług lub Umowa ) jest zawierany między klientem ( Klient ) oraz podmiotem firmy Dell wskazanym na fakturze zakupu niniejszej Usługi. Niniejsza Usługa podlega regulacjom odrębnej, podpisanej przez Klienta z firmą Dell głównej umowy o świadczenie usług, która wyraźnie zezwala na sprzedaż Usług doradczych IT lub, w razie braku takowej umowy, Warunkom umowy handlowej, która jest dostępna pod adresem lub Głównej umowie dot. usług dla klienta ( CMSA ), w zależności od lokalizacji Klienta, dostępnej pod adresem lub w wersjach lokalnych Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze., niniejszym jest ona włączona do umowy na mocy odwołania. Wersja drukowana jest dostępna od firmy Dell na żądanie. Strony uznają, że zapoznały się z takimi warunkami opublikowanymi w Internecie i zgadzają się, że są nimi związane. Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia na Usługi i trwa przez Okres świadczenia usług. Okres świadczenia usług rozpoczyna się w dniu zakupu i trwa do daty wskazanej na Formularzu zamówienia. Stawka lub cena oraz mający zastosowanie Okres świadczenia usług dla każdej usługi są wskazane w formularzu zamówienia dla klienta lub innym wspólnie uzgodnionym formularzu: fakturze, potwierdzeniu zamówienia lub zamówieniu zakupu (ogólna nazwa Formularz zamówienia ). Usługi zakupione w ramach niniejszej Umowy są przeznaczone wyłącznie na własny użytek wewnętrzny Klienta, a nie w celu odsprzedaży lub wykonywania działalności na rzecz osób trzecich. Złożenie zamówienia na Usługi lub skojarzone oprogramowanie bądź kliknięcie/zaznaczenie przycisku lub pola Wyrażam zgodę w witrynie Dell.com związanego z zakupem lub wyświetlanego w interfejsie oprogramowania Dell oznacza wyrażenie zgody na związanie się niniejszymi warunkami Opisu usług oraz umowami włączonymi na mocy odwołania. Jeżeli Klient akceptuje niniejszy Opis usług w imieniu spółki lub innej osoby prawnej, oświadcza, że ma uprawnienia do wiązania danego podmiotu niniejszymi warunkami Opisu usług, w tym przypadku określenie Klient odnosi się do takiej osoby prawnej. 2. ZAKRES USŁUG Zastosowania Procedury biznesowe Doradztwo Infrastruktura Pomoc techniczna

2 to zestaw rozwiązań zaprojektowanych w celu umożliwienia zgłaszania incydentów, planowania pomocy technicznej, zapobiegawczego określania trendów i analizowania w celu zmniejszenia przestojów w środowisku IT Klienta. Niniejszy zestaw Usług obejmujący wybrany pakiet Essential i Strategic, jak również opcje dodatkowe, jest opisany poniżej: Pakiet Essential: Wyznaczony Menedżer ds. technicznych Dell będzie zdalnie dostarczać raporty dot. trendów, analizy i zaleceń pozwalające zmniejszyć przestoje w środowisku IT Klienta. Ponadto Menedżer ds. technicznych Dell zapewni pomoc w zakresie eskalacji i wskazywania Klientowi innych zasobów firmy Dell dotyczących problemów systemowych lub będzie prowadził badania mające na celu poprawę efektywności operacyjnej. Wszelkie dodatkowe usługi lub zalecone badania są opcjonalne, regulowane poza niniejszym Opisem usług i są rozliczane osobno. Wyznaczony Menedżer ds. technicznych Dell nie będzie uczestniczyć w działaniach dot. pomocy technicznej, rozwiązywania problemów, diagnostyki, wyceniania ani sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług. Raporty kwartalne: ta funkcja obejmuje standardowe raporty globalne dot. incydentów i raporty śledzenia gwarancji Obsługiwanych produktów. Raporty będą wykorzystywane przez Menedżera ds. technicznych Dell w celu analizy trendów i określania możliwości wprowadzania rozwiązań zapewniających większą wydajność operacyjną środowiska Klienta. Raporty doraźne lub niestandardowe mogą być objęte dodatkowymi opłatami. o Standardowy raport dot. incydentów: obejmuje współczynnik podziału i liczbę incydentów wg produktów, komponentów, wieku systemu i daty; czas na poziomie poważności 1, 2 i 3; czas do zamknięcia trendu, wpływ biznesowy, analiza przyczyn i miesięczny współczynnik aktywności. o Raport śledzenia gwarancji: obejmuje wszystkie Obsługiwane produkty wg uprawnień, daty wygaśnięcia gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Raport gwarancji będzie również uwzględniał analizę pozagwarancyjną, pomocną w przypadku minimalizacji ryzyka zakończenia gwarancji krytycznych systemów. Opis podstawowych usług: te materiały są opracowywane we współpracy z Klientem i obejmują rejestrowanie informacji o rodzaju, wielkości i lokalizacji placówek Klienta, rodzaju i lokalizacji zasobów, jak również zamówień na obsługę zasobów i konfigurację zasobów. Te materiały będą aktualizowane zgodnie z potrzebami dot. zarządzania prawami gwarancyjnymi. Coroczna ocena i sprawdzenie magazynów danych i sprawności serwerów: ta analiza zawiera zalecenia dot. uaktualnień Obsługiwanych produktów, takich jak urządzenia pamięci masowej, serwery i przełączniki. Analiza obejmuje identyfikację problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie środowiska. Firma Dell zapewni również porady w zakresie najlepszych konfiguracji pamięci masowych, serwerów i przełączników. Ten raport zawiera rekomendacje dot. oprogramowania sprzętowego, bios i zarządzania poprawkami oprogramowania. Ocena i badanie sprawności są przeprowadzane zdalnie i będą wymagać od Klienta zapewnienia firmie Dell dostępu do urządzeń Klienta w celu wykonania oceny. Ocena ogranicza się do zbierania informacji o konfiguracji systemu i wyraźnie wyklucza pobieranie lub śledzenie jakichkolwiek danych klienta. Należy pamiętać, że niektóre produkty, 2

3 systemy, oprogramowanie i sprzęt nie są objęte oceną. Przed rozpoczęciem procedury zostaną przekazane wszelkie inne wyłączenia. Za dodatkową opłatą firma Dell może wdrożyć rekomendowane aktualizacje i zmiany po zakupie uaktualnienia pakiet Essential, Zarządzanie konfiguracją i poprawkami. Analiza wartości w oparciu o rekomendacje Menedżera ds. technicznych Dell. Ta analiza wartości zapewnia wykaz możliwych korzyści wraz z zaleceniami opartymi na znanych danych. Jest ona ograniczona do rekomendacji Menedżera ds. technicznych Dell na żądanie Klienta. Analiza wartości może obejmować decyzje dotyczące rozszerzenia umowy najmu i umowy obsługi technicznej istniejącego sprzętu w porównaniu do zakupu nowych, bardziej wydajnych energetycznie sprzętów. W celu przygotowania analizy Klient może zostać poproszony o zapewnienie firmie Dell dostępu do dodatkowych, specyficznych dla Klienta informacji i zasobów. Należy pamiętać, że nie jest to pełna analiza Zwrotu z inwestycji i nie gwarantuje ona określonych oszczędności. Powiadomienia o niestandardowych poprawkach: te materiały będą dostarczane co miesiąc i będą zawierać łącza oraz informacje dotyczące pilnych, zalecanych i opcjonalnych poprawek i aktualizacji systemu. 6 godzin Zdalnych usług doradczych. Zdalne usługi doradcze obejmują dostęp do konsultacji telefonicznych z ekspertami w dziedzinach takich jak: wirtualizacja, technologie magazynowania danych, zarządzanie systemami, Microsoft Exchange, tworzenie kopii zapasowych, archiwizowanie oraz sieci. Ponadto usługi te mogą obejmować zadania związane ze zdalną konfiguracją i magazynowaniem danych. Szczegółowe informacje na temat Zdalnych usług doradczych zawarto w opisie tych usług; informacji udziela również Menedżer ds. technicznych Dell i lokalni przedstawiciele handlowi. Ponadto informacje można uzyskać pod regionalnymi adresami e mail: lub Dostępność może różnić się w zależności od lokalizacji. Aby zaplanować korzystanie ze Zdalnych usług doradczych lub zadać pytanie dot. przydzielonych godzin (6), należy skontaktować się z Menedżerem ds. technicznych Dell. Pakiet Essential, opcja kwartalnych wizyt w siedzibie klienta Dzięki tej opcji klient zapewnia sobie cokwartalne wizyty przedstawicieli Dell w określonej siedzibie. Wizyta może obejmować przegląd serwisowy, jak określono powyżej, wraz z uzgodnionym planem działania w celu wyeliminowania stwierdzonych problemów z obsługą. Pakiet Strategic: Wyznaczony Menedżer ds. dostarczania usług Dell (SDM) zapewnia dostarczanie raportów trendów, analiz i rekomendacji w celu zmniejszenia przestojów w środowisku IT Klienta lub zoptymalizowania wydajności. Rekomendacje przedstawiane przez Wyznaczonego przedstawiciela pomocy Dell będą dopasowywane do planu pomocy technicznej Klienta i jego strategii IT. Ponadto osoba ta zapewnia pomoc w zakresie eskalacji. Menedżer ds. dostarczania usług Dell (SDM) będzie także pomagać w zakresie wskazywania Klientowi innych zasobów firmy Dell dotyczących problemów systemowych lub będzie przeprowadzał badania mające na celu poprawę efektywności operacyjnej. 3

4 Pomoc w zakresie eskalacji jest zwykle ograniczona do sytuacji, gdy zapisy w Umowie dotyczącej poziomu usług w przypadku umowy pomocy technicznej związanej ze sprzętem nie są spełnione, istnieje incydent o poziomie poważności 1 lub doszło do incydentu, który nie został rozwiązany. Wszelkie dodatkowe usługi lub zalecone badania są opcjonalne, regulowane poza niniejszym Opisem usług i są rozliczane osobno. Wyznaczony Menedżer ds. dostarczania usług Dell (SDM) nie będzie uczestniczyć w działaniach dot. pomocy technicznej, rozwiązywania problemów, diagnostyki, wyceniania i sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług. Menedżer ds. dostarczania usług Dell (SDM) zapewnia większość elementów Usługi przedstawionych w niniejszym Opisie usług za pomocą poczty e mail lub drogą telefoniczną. Jednak niektóre z tych Usług będą wykonywane w trakcie wizyty w siedzibie Klienta uwzględnionej w Pakiecie Strategic lub w zakupionej z nim opcji Comiesięczna wizyta w siedzibie. Plan usług Strategic z kwartalnym przeglądem i zarządzaniem wg istotnych celów biznesowych Te materiały są opracowywane we współpracy z Klientem i obejmują indywidualne strategie IT i plany zmiany procesów biznesowych, technologii, zasobów i infrastruktury. Plan Usług strategicznych będzie poddawany przeglądowi, śledzony i korygowany co kwartał. Plan zawiera także informacje o rodzaju, wielkości i lokalizacji obiektów klienta, rodzaju i lokalizacji zasobów, jak również umów obsługi zasobów i konfiguracji zasobów. Dwie wizyty w siedzibie rocznie Wizyty te będą obejmować przegląd serwisowy i sesję planowania strategicznego. Przegląd serwisowy może obejmować takie tematy jak trendy incydentów lub problemy systemowe, jak również bieżące zarządzanie planem pomocy technicznej. Sesja strategiczna będzie dostosowywana do niestandardowych planów pomocy technicznej i rozwoju lub zmiany kluczowych celów klienta. Miesięczne raporty: obejmuje standardowy globalny raport incydentów, śledzenia gwarancji oraz raport wydajności działania przedsiębiorstwa. Raporty będą wykorzystywane przez Menedżera ds. dostarczania usług Dell (SDM) w celu analizy trendów i określania możliwości wprowadzania rozwiązań zapewniających większą wydajność operacyjną środowiska Klienta. Raporty doraźne lub niestandardowe mogą być objęte dodatkowymi opłatami. Uwaga: raporty wydajności działania przedsiębiorstwa mogą być dostępne dopiero początkiem roku o Standardowy raport dot. incydentów: obejmuje współczynnik podziału i liczbę incydentów wg produktów, komponentów, wieku systemu; czas na poziomie poważności 1, 2 i 3; czas do zamknięcia trendu, wpływ biznesowy, analizę przyczyn i miesięczny współczynnik aktywności. o Raport śledzenia gwarancji: obejmuje wszystkie Obsługiwane produkty wg uprawnień, daty wygaśnięcia gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Raport gwarancji będzie również uwzględniał analizę pozagwarancyjną, pomocną w przypadku minimalizacji ryzyka zakończenia gwarancji krytycznych systemów. o Raport wydajności działania przedsiębiorstwa: zawiera wskaźniki incydentów (jak opisano w sekcji zgłaszania incydentów) obejmujące porównanie pomiędzy Klientem i innymi firmami o podobnej wielkości i z podobnej branży. Dane porównawcze pochodzą z obszernej bazy danych obecnych klientów firmy Dell. Do klientów nie trafiają żadne dane poufne. Coroczna ocena i sprawdzenie magazynów danych i sprawności serwerów: ta analiza zawiera zalecenia dot. uaktualnień produktów takich jak urządzenia pamięci masowej, serwery i 4

5 przełączniki objęte umową. Analiza obejmuje identyfikację problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie środowiska. Firma Dell zapewnia również porady w zakresie najlepszych konfiguracji pamięci masowych, serwerów i przełączników. Raport zostanie dostarczony w terminie trzydziestu dni; obejmuje on zalecenia dotyczące zarządzania oprogramowaniem sprzętowym, systemem BIOS i poprawkami oprogramowania. Coroczna konfiguracja urządzeń pamięci masowej i serwerów oraz zarządzanie poprawkami: ten element Pakietu Strategic obejmuje wdrożenie oceny i sprawności opisanych powyżej. Wdrożenie obejmuje tylko aktualizacje i zmiany zatwierdzone przez Klienta. Niektóre systemy operacyjne, oprogramowanie i sprzęt nie są objęte umową. Wyłączenia zostaną przekazane przed wdrożeniem. Opisane powyżej oceny, badanie sprawności i wdrożenia (obejm. coroczną konfigurację urządzeń pamięci masowej i serwerów oraz zarządzanie poprawkami) mogą być przeprowadzane zdalnie lub w siedzibie Klienta zgodnie z uznaniem firmy Dell i mogą wymagać udostępnienia firmie Dell sprzętu Klienta w celu wykonania badania. Usługi te mogą zostać zaplanowane na dowolny dzień tygodnia w dowolnym dniu w roku. Firma Dell skontaktuje się z Klientem celem zaplanowania niniejszej Usługi w ciągu sześciu miesięcy od zakupu; lub Klient może skontaktować się z Menedżerem ds. dostarczania usług Dell w celu uzyskania pomocy w zakresie zaplanowania niniejszej usługi. Analiza wartości w oparciu o rekomendacje Menedżera ds. dostarczania usług Dell (SDM). Niniejsza analiza wartości zawiera zestawienie potencjalnych korzyści opracowanych w oparciu o znane dane. Obejmuje ona tylko rekomendacje opracowane przez Menedżera ds. dostarczania usług (SDM) lub zlecone przez Klienta. Analiza wartości może obejmować decyzje dotyczące rozszerzenia umowy najmu i umowy obsługi technicznej istniejących sprzętów w porównaniu do zakupu nowych, bardziej wydajnych energetycznie sprzętów. W celu przygotowania analizy wartości firma Dell może wymagać od klienta zapewnienia dostępu do dodatkowych konkretnych informacji i zasobów. Należy pamiętać, że nie jest to pełna Analiza zwrotu z inwestycji i nie gwarantuje ona określonych oszczędności. Powiadomienia o niestandardowych poprawkach: te materiały będą dostarczane co miesiąc i będą zawierać łącza oraz informacje dotyczące pilnych, zalecanych i opcjonalnych poprawek i aktualizacji systemu. 12 godzin Zdalnej usługi doradczej: Zdalne usługi doradcze obejmują dostęp do konsultacji telefonicznych z ekspertami w dziedzinach takich jak: wirtualizacja, technologie magazynowania danych, zarządzanie systemami, Microsoft Exchange, tworzenie kopii zapasowych, archiwizowanie oraz sieci. Ponadto usługi te mogą obejmować zadania związane ze zdalną konfiguracją i magazynowaniem danych. Szczegółowe informacje na temat Zdalnych usług doradczych zawarto w opisie tych usług g; informacji udziela również Menedżer ds. dostarczania usług Dell i lokalni przedstawiciele handlowi. Ponadto informacje można uzyskać pod regionalnymi adresami e mail: lub Dostępność może różnić się w zależności od lokalizacji. Pakiet Strategic, comiesięczne wizyty w siedzibie 5

6 Ta opcja Pakietu Strategic zapewnia dodatkowe comiesięczne wizyty w wyznaczonej siedzibie Klienta. Podczas comiesięcznych wizyt w siedzibie Klienta przeglądowi mogą być poddane niestandardowe plany pomocowe, strategie IT i kluczowe cele biznesowe. Inne działania podczas wizyty mogą obejmować dyskusje i rekomendacje dot. usuwania problemów systemowych, dostarczanie analiz dot. decyzji związanych z rozszerzeniem gwarancji i inne decyzje związane z obsługą. ITSMr (IT Services Management Review), jednorazowa ocena oparta na modelu ITIL Opcja ta upoważnia klienta do otrzymania jednej oceny i jednego raportu. Wykonanie oceny skutkuje otrzymaniem wstępnej wydajności opartej na kodeksie postępowania ITIL (Information Technology Infrastructure Library), co pozwala uzyskać model CMMI (Capability Maturity Model Integration), względem którego Klient może zmierzyć wydajność przyszłych zmian procesów. Tę opcję można zakupić oddzielnie i nie wymaga ona zakupu innych Usług doradczych IT. Ocena obejmuje: Service desk, zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, zarządzanie zmianami, zarządzanie konfiguracją. Raport z oceny będzie zawierać rekomendacje dot. poprawy poziomu dojrzałości organizacji Klienta, co może prowadzić do ograniczania ryzyka, poprawy efektywności działania i obniżenia wskaźnika aktywności przypadku. Wszelkie późniejsze oceny będą stanowić porównania względem wcześniejszych ocen, obejmujące zakres zmian oraz zaktualizowane rekomendacje. Usługa ITSMr wygasa po 1 roku od zakupu. O ile odnośne prawa nie stanowią inaczej, klient może skorzystać z tej usługi jeden raz w ciągu 1 roku od daty zakupu ( TERMIN WAŻNOŚCI ). Oryginalna data zakupu jest zdefiniowana jako wcześniejsza z dat: wystawienia faktury za usługę lub potwierdzenia zamówienia od firmy Dell. ZAPEWNIENIE USŁUGI PRZEZ FIRMĘ DELL BĘDZIE UZNAWANE ZA SPEŁNIONE PO UPŁYWIE TERMINU WAŻNOŚCI, NAWET JEŚLI KLIENT NIE KORZYSTAŁ Z DANEJ USŁUGI. Wyłączone usługi: nie obejmują: Zdalnych ani wykonywanych na miejscu usług dot. rozwiązywania problemów technicznych. Gwarancji na sprzęt, napraw ani wymiany części. Zarządzania sprzedażą, w tym między innymi zapytań sprzedażowych ani odpowiedzi na zapytania o cenę. Zespół ds. usług globalnych nie zapewnia zarządzania eskalacją w przypadku obsługiwanych produktów w zakresie gwarancji podstawowej. nie zmieniają podstawowych zasad gwarancji w przypadku obsługiwanego produktu. Klienci, dysponujący gwarancją podstawową, kontaktujący się z Menedżerami ds. technicznych lub dostarczania usług z prośbą o pomoc w przypadku eskalacji dot. obsługiwanych produktów zostaną skierowni do odpowiedznich osób. 6

7 Wszelkich innych usług oddzielnie niewymienionych w powyższym Zakresie świadczenia usług. 3. OBSŁUGIWANE PRODUKTY są dostępne w przypadku produktów firmy Dell lub produktów innych firm posiadających aktywną Umowę pomocy technicznej Dell dot. naprawy sprzętu lub oprogramowania, w tym miedzy innymi umowy Dell Basic Hardware Service, Dell ProSupport for OEM i Dell ProSupport. Lista produktów uwzględnionych w Umowach pomocy technicznej Dell jest dostępna pod adresem Nie istnieją ograniczenia dot. Obsługiwanych produktów w kontekście Oceny ITSMr przedstawionej w niniejszym Opisie usług. 4. OPCJE ZAKUPU Dostępne opcje zakupu Usług doradczych IT obejmują: Opłatę stałą lub Według zasobu. Wybrane opcje zakupu zostaną podane na fakturze dla Klienta wystawionej przez firmę, zgodnie z poniższym opisem. Należy pamiętać, że opcje zakupu mogą się różnić. Firma Dell zaleca skonsultowanie się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Opcja zakupu Opłata stała: ta opcja pozwala na zakup wybranego pakietu w oparciu o opłatę roczną. Opłata roczna będzie obejmować całą bazę zainstalowanych Obsługiwanych produktów. W przypadku wybrania opcji zakupu Opłata stała wybór ten zostanie określony na fakturze jako jeden z poniższych elementów, zależnie od wybranego pakietu: o Dell, Pakiet Essential Raportowanie proaktywne i analiza środowiska o Dell, Pakiet Essential Raportowanie proaktywne i analiza środowiska W wybranych krajach lub regionach w umowach o ustalonej cenie dot. Usług doradczych IT Dell są uwzględniane Limity maksymalnego uwzględnienia zasobów. Usługi nie obejmują zasobów wykraczających poza limit, o ile klient nie zakupi dodatkowej umowy o ustalonej cenie lub umowy dotyczącej zasobu. Limity mogą się różnić w zależności od kraju lub region. Aby poznać szczegóły, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym. Firma Dell zastrzega sobie prawo do zmiany Limitu maksymalnego uwzględnienia zasobów bez uprzedzenia. Opcja zakupu Według zasobu: ta opcja umożliwia zakup odrębnej umowy w przypadku pojedynczych Obsługiwanych produktów. Ta opcja zakupu wymaga również aktywnej bazowej umowy ProSupport dla każdego zasobu aktualizowanego do poziomu Usług doradczych IT. Należy pamiętać, że zasoby objęte Podstawowymi umowami obsługi sprzętu nie kwalifikują się do uaktualnienia do poziomu tej Usługi. Stosowane są minimalne liczby kodów Service Tag. Szczegóły opisano w sekcji 5c. W przypadku zakupu opcji Według zasobu zostanie ona uwzględniona na fakturze jako jeden z poniższych elementów, zależnie od zakupionego pakietu i zakupu z przeznaczeniem dla systemu Dell lub systemu innej firmy: o Dell, Pakiet Essential Raportowanie proaktywne i analiza środowiska o Pakiet Essential Proaktywne raportowanie i analiza zasobu innej firmy o Pakiet Essential Proaktywne raportowanie i analiza zasobu innej firmy o Pakiet Essential Proaktywne raportowanie i analiza zasobu innej firmy 7

8 5. OBOWIĄZKI KLIENTA A. Uprawnienie do udzielania dostępu. Klient oświadcza i gwarantuje, że uzyskał dla Klienta i firmy Dell zezwolenie na dostęp i korzystanie z Obsługiwanego produktu, przechowywanych w nim danych oraz wszelkich zawartych w nim elementów sprzętu i oprogramowania w celu wykonania niniejszych Usług. Jeśli Klient nie uzyskał jeszcze takiego zezwolenia, musi je uzyskać na własny koszt, zanim zleci firmie Dell wykonanie tych Usług. B. Zarządzanie listą zasobów Jeśli Klient dokonuje zakupu niniejszej Usługi przy zastosowaniu opcji Opłata stała, Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie aktualności listy zasobów, które będą uwzględnione w ramach niniejszej Usługi we wspólnie uzgodnionym formacie lub zobowiązuje się do zapewnienia firmie Dell dostępu w celu przeprowadzenia lokalnego lub zdalnego wykrywania zasobów przed raportowaniem dostarczenia. C. Minimalna liczba kodów Service TagJeśli Klient dokonuje zakupu niniejszej Usługi przy zastosowaniu opcji Według zasobu, Klient jest odpowiedzialny za zachowanie odpowiedniej, minimalnej liczby zasobów z aktywnymi umowami Usługa doradcza IT Dell. Jeśli klient nie zapewnia obsługi minimalnej liczby zasobów, firma Dell może zaprzestać świadczenia niniejszej usługi lub zapewnić Klientowi możliwość zakupu niniejszej Usługi z zastosowaniem opcji Opłata stała zamiast opcji Według zasobu. Wymagania minimalne odnośnie do kodów Service Tag: a., Pakiet Essential: i. Korporacja minimalna liczba kodów Service Tag (zasoby serwerowe, pamięci masowych i sieciowe z aktywnymi umowami pomocy technicznej Dell dla produktów Dell lub innych firm): 50 ogólnie ii. Klient minimalna liczba kodów Service Tag (komputery przenośne i biurkowe z aktywnymi umowami pomocy technicznej Dell dla produktów Dell lub innych firm): 1000 ogólnie LUB iii. Połączone minimalne wymagania odnośnie do liczby kodów Service Tag, gdzie 20 kodów typu Klient stanowi odpowiednik 1 kodu typu Korporacja. Za pomocą tego przelicznika można określić minimalną połączoną liczbę kodów Service Tag. Jeśli na przykład Klient dysponuje 120 zasobami korporacyjnymi, to potrzebuje jeszcze 600 kodów Service Tag typu Klient, aby zachować zgodność z wymaganymi wartościami minimalnymi. b., Pakiet Essential: i. Korporacja minimalna liczba kodów Service Tag (zasoby serwerowe, pamięci masowych i sieciowe z aktywnymi umowami pomocy technicznej Dell dla produktów Dell lub innych firm): 150 ogólnie ii. Klient minimalna liczba kodów Service Tag (komputery przenośne i biurkowe z aktywnymi umowami pomocy technicznej Dell dla produktów Dell lub innych firm): 3000 ogólnie LUB iii. Połączone minimalne wymagania odnośnie do liczby kodów Service Tag, gdzie 20 kodów typu Klient stanowi odpowiednik 1 kodu typu Korporacja. Za pomocą tego przelicznika można określić minimalną połączoną liczbę kodów Service Tag. Jeśli na 8

9 przykład Klient dysponuje 20 zasobami korporacyjnymi, to potrzebuje jeszcze 600 kodów Service Tag typu Klient, aby zachować zgodność z wymaganymi wartościami minimalnymi. D. Lista kontaktowa klienta: klient zobowiązany jest do zachowania i przekazania firmie Dell listy trzech osób kontaktowych wykwalifikowanych do otrzymywania usług i mających bezpośredni dostęp do Menedżera ds. dostarczania usług Dell za pomocą telefonu, poczty e mail oraz do obsługi wizyty w siedzibie (jeśli uwzględniono w zakupie). Lista określonych osób kontaktowych ze strony Klienta może być zmieniana lub aktualizowana w miarę potrzeb co miesiąc, kwartał lub co roku. E. Kopie zapasowe danych Przed wykonaniem Usługi przez firmę Dell należy sporządzić pełną kopię zapasową wszystkich istniejących danych i całego oprogramowania znajdującego się w systemach objętych Usługą. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB ODZYSKANIE DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA ani za niemożność korzystania z żadnych systemów, wynikłą z tej Usługi i związanych z nią czynności serwisowych albo z czynności lub niedopełnienia czynności, w tym zaniedbań, przez firmę Dell lub innego usługodawcę. F. Wymagania dotyczące siedziby Klienta. W przypadku kiedy wykonanie Usług wymaga obecności w siedzibie Klienta, Klient musi zapewnić bezpłatny, bezpieczny i dostateczny dostęp do własnych obiektów i Obsługiwanych produktów. Dostateczny dostęp obejmuje przestronną przestrzeń roboczą, elektryczność i dostęp do lokalnej linii telefonicznej. 6. WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE A. Biznesowo uzasadnione ograniczenia zakresu usługi. Firma Dell może odmówić świadczenia Usług, jeśli w jej opinii z wykonaniem Usług wiąże się nieuzasadnione ryzyko dla firmy Dell lub jej usługodawców lub wykonanie Usług wymagałoby wykonania czynności wykraczających poza zakres tych Usług. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za żadną awarię ani przestój spowodowany czynnikami poza jej kontrolą. Usługa dotyczy wyłącznie zastosowań, do których Obsługiwany produkt był przewidziany. B. Usługi opcjonalne Firma Dell może oferować sprzedaż usług opcjonalnych (serwis w miejscu zapotrzebowania, instalacja, doradztwo, zarządzana i profesjonalna pomoc techniczna, szkolenia). Dostępność tych usług zależy od lokalizacji Klienta. Dodatkowe usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom i/lub wymagać odrębnej umowy z firmą Dell. W razie braku takiej umowy usługi opcjonalne są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. C. Anulowanie. Firma Dell może anulować tę Usługę w każdej chwili w trakcie jej wykonywania z dowolnej z następujących przyczyn: Klient nie uiścił pełnej zapłaty za Usługę zgodnie z warunkami wymienionymi na fakturze; Klient odmawia współpracy z analitykiem, lokalnym technikiem lub Wyznaczonym Menedżerem ds. technicznych lub dostarczania usług Dell; Klient nie zachował minimalnej liczby kodów Service Tag (dot. tylko zakupów typu Według zasobu); lub Klient nie dopełnił wszystkich zobowiązań i warunków wymienionych w tym Opisie usługi. Firma Dell poinformuje Klienta o anulowaniu Usługi na piśmie, wysyłając odpowiednią informację na adres wymieniony na fakturze przedstawionej Klientowi. W powiadomieniu zostanie wskazana 9

10 przyczyna oraz skuteczna data anulowania Usługi, nie wcześniejsza niż dziesięć (10) dni od daty wysłania powiadomienia o anulowaniu do Klienta przez firmę Dell, o ile prawo lokalne lub stanowe nie wymaga dopełnienia innych czynności, na które niniejsza Umowa nie ma wpływu. W PRZYPADKU ANULOWANIA USŁUGI PRZEZ FIRMĘ DELL ZGODNIE Z TYM PARAGRAFEM KLIENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ŻADNYCH KWOT WPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH FIRMIE DELL. D. Lokalne ograniczenia językowe i geograficzne Niniejsza usługa zostanie wykonana w siedzibie lub siedzibach wymienionych na fakturze przedstawionej Klientowi. Lokalizacja Wyznaczonego Menedżera ds. dostarczania usług Dell (SDM) zostanie określona po przybyciu w oparciu o preferowany przez Klienta zakres usług i dostępność personelu. Opcje usług, pakiety, niektóre elementy Usług mogą się różnić w zależności od położenia geograficznego i/lub być niedostępne w lokalizacji Klienta. Usługi te będą świadczone w lokalnym języku i w godzinach pracy Menedżera ds. dostarczania usług Dell (SDM). Klient może wybrać ogólną lokalizację, jednak dokładna lokalizacja może być ograniczona przez dostępność pracowników. Dodatkowe opłaty będą stosowane, jeśli klient określi wiele stref czasowych lub języków. Każda Opłata stała upoważnia klienta do otrzymania obsługi jednego dodatkowego języka i jednej towarzyszącej strefy czasowej. Lokalne godziny pracy mogą być uzależnione od regionu i kraju. Znaczne odchylenia od ograniczeń mogą wymagać niestandardowych rozwiązań. E. Przekazanie Usługi Zgodnie z ograniczeniami określonymi w niniejszym Opisie usługi Klient nie może przenieść usług na rzecz osoby trzeciej. F. Obowiązki stron: niniejsza sekcja ma zastosowanie tylko w przypadku klientów prowadzących działalność z firmą Dell w Brazylii. ŻADNA ZE STRON NIE ODPOWIADA ZA SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, WYMAGAJĄCE ODSZKODOWANIAI, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB USŁUG, PRODUKTÓW BĄDŹ OPROGRAMOWANIA DOSTARCZANEGO PRZEZ FIRMĘ DELL W BRAZYLII ALBO POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NIMI. ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASTĘPUJĄCE SYTUACJE, BEZPOŚREDNIE ANI POŚREDNIE: (A) UTRATĘ DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI; (B) UTRACONE LUB USZKODZONE DANE LUB OPROGRAMOWANIE, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA SYSTEMU( ÓW) LUB SIECI ALBO MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA TYCHŻE; (C) UTRATĘ OKAZJI BIZNESOWEJ; (D) PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI LUB PRZESTOJE; (E) UTRATĘ RENOMY LUB REPUTACJI ALBO (F) W PRZYPADKU USŁUGI, PRODUKTÓW LUB OPROGRAMOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB DOSTARCZENIA ZASTĘPCZYCH USŁUG, PRODUKTÓW BĄDŹ OPROGRAMOWANIA. a) Całkowita odpowiedzialność firmy Dell za wszelkie roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszą Umową (w tym dowolną dostarczaną usługę, produkt lub oprogramowania) w dowolnym roku umowy nie może przekroczyć całkowitej kwoty zapłaconej przez klienta w trakcie poprzedniego roku trwania Opisu usług. b) Powyższe ograniczenia, wyłączenia i zrzeczenia mają zastosowanie niezależnie od tego, czy podstawą danego roszczenia jest umowa, gwarancja, ścisła odpowiedzialność, zaniedbanie, czyn niedozwolony, czy inne w odniesieniu do dowolnego roszczenia. Jeśli obowiązujące prawo zabrania danego ograniczenia przedstawionego w niniejszym dokumencie, strony uzgadniają, że takie ograniczenie zostanie automatycznie zmodyfikowane, ale tylko w stopniu pozwalającym, aby ograniczenie na mocy danych przepisów było dozwolone w możliwie najszerszym 10

11 zakresie. Strony postanawiają, że ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym dokumencie stanowią uzgodniony przydział ryzyka będący w części zobowiązaniem do sprzedaży Produktów, oprogramowania i Usług firmy Dell Klientowi; takie ograniczenia mają zastosowanie bez względu na nieosiągnięcie zasadniczego celu zastosowania wszelkich ograniczonych środków prawnych, nawet jeżeli strona została powiadomiona o możliwości zaistnienia takiej odpowiedzialności. Aby uzyskać więcej informacji o ofercie usługowej firmy Dell, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Dell albo odwiedzić witrynę internetową Dostępność usług zależy od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, klienci i Partnerzy Kanałowi firmy Dell mogą skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, logo DELL, OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic i Dell EMC Storage Systems stanowią znaki handlowe firmy Dell Inc. Inne znaki i nazwy handlowe mogą być używane w niniejszym dokumencie w odniesieniu do podmiotów posiadających prawa do znaków i nazw lub do ich produktów. Dane techniczne są poprawne w chwili publikacji, ale zależą od dostępności produktów i w każdej chwili mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Dell i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia typograficzne lub fotograficzne. Do niniejszego dokumentu mają zastosowanie zasady i warunki sprzedaży firmy Dell, dostępne do wglądu w witrynie internetowej oraz na życzenie. 11

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługi Dell System Track

Opis usługi Usługi Dell System Track Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service)

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service) Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usług RAS (Remote Advisory Services, RAS) ( Usługa lub Usługi ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług serwisowych

Warunki świadczenia usług serwisowych OP/PP/027/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ / nr 1 do Umowy Warunki świadczenia usług serwisowych Stosowane w niniejszym dokumencie określenie Klient lub Licencjobiorca odnosi się do Zamawiającego, a określenie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR )

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Omówienie usługi CAR Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot zapewnia, oprócz praw ustawowych,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usługi Proactive Maintenance ( Usługa ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia usług ). umożliwia klientom

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i producentem

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal >> Wyświetl wszystkie umowy prawne Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal Data ostatniej aktualizacji: 1 lipca 2015 r. Drukuj Pobierz plik PDF Niniejsza Umowa składa się z szesnastu części (w tym załącznika)

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo