PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara Oborniki, ul. Paderewskiego 4 NIP , REGON Reprezentowane przez Agatę Melara - Właściciela tel.: (61) Oborniki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją na terenie województwa mazowieckiego Projektu: Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr: POKL /14 w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , realizując zasadę konkurencyjności, Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara, z siedzibą w Obornikach (64-600) przy ul. Paderewskiego 4, NIP , REGON , zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert, na przeprowadzenie następującego zadania: Organizacja i przeprowadzenie egzaminów językowych z zakresu TELC/SWEDEX oraz TOEIC wraz z wydrukiem certyfikatów dla Uczestników Projektu Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość CPV: Oferowanie kursów językowych PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów: TELC lub TOEIC z języka angielskiego na poziomie A2 oraz B2 TELC lub TOEIC z języka niemieckiego na poziomie A2 oraz B2 TELC/SWEDEX z języka niszowego (włoski/szwedzki) wraz z wydrukiem certyfikatów łącznie dla 168 Uczestników Projektu Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeprowadzenie egzaminów planowane jest w II kwartale 2015r., na terenie województwa mazowieckiego. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) Egzamin TELC lub TOEIC z języka angielskiego na poziomie A2 oraz B2, Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie egzaminów TELC lub TOEIC z języka angielskiego wraz z wydrukiem certyfikatów dla 72 osób, w maksymalnie 12-osobowych grupach. Strona1

2 Miejscem odbywania się egzaminów powinno być centrum egzaminacyjne lub ośrodek egzaminacyjny posiadający uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów TELC oraz TOEIC, znajdujący się na terenie województwa mazowieckiego. Sala egzaminacyjna powinna być udostępniona w zakresie przeprowadzania egzaminów, tzn. na czas trwania egzaminu, a także min. 1 godzinę przed każdym egzaminem w celu przygotowania się Uczestników i zapoznania z interfejsem egzaminacyjnym. b) Egzamin TELC lub TOEIC z języka niemieckiego na poziomie A2 oraz B2, Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie egzaminów TELC lub TOEIC z języka niemieckiego wraz z wydrukiem certyfikatów dla 48 osób, w maksymalnie 12-osobowych grupach. Miejscem odbywania się egzaminów powinno być centrum egzaminacyjne lub ośrodek egzaminacyjny posiadający uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów TELC oraz TOEIC, znajdujący się na terenie województwa mazowieckiego. Sala egzaminacyjna powinna być udostępniona w zakresie przeprowadzania egzaminów, tzn. na czas trwania egzaminu, a także min. 1 godzinę przed każdym egzaminem w celu przygotowania się Uczestników i zapoznania z interfejsem egzaminacyjnym. c) Egzamin TELC lub SWEDEX z języka niszowego (włoski/szwedzki) na poziomie A2, Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie egzaminów TELC lub SWEDEX z języka niszowego (włoski/szwedzki) wraz z wydrukiem certyfikatów dla 48 osób, w maksymalnie 12-osobowych grupach. Miejscem odbywania się egzaminów powinno być centrum egzaminacyjne lub ośrodek egzaminacyjny posiadający uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów TELC oraz SWEDEX, znajdujący się na terenie województwa mazowieckiego. Sala egzaminacyjna powinna być udostępniona w zakresie przeprowadzania egzaminów, tzn. na czas trwania egzaminu, a także min. 1 godzinę przed każdym egzaminem w celu przygotowania się Uczestników i zapoznania z interfejsem egzaminacyjnym. Egzaminy zostaną przeprowadzone w grupach maksymalnie 12-osobowych w terminach wskazanych przez Zamawiającego z zachowaniem maksymalnie 35-dniowego okresu oczekiwania na egzamin. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób, a co za tym idzie liczby egzaminów, w przypadku nieukończenia przez dostateczną liczbę osób szkolenia z zakresu przygotowania do egzaminu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany proporcji liczby osób przystępujących do danego egzaminu językowego w przypadku zmiany proporcji liczby szkoleń z danego języka obcego, a także do zmiany lub uzupełnienia języka obcego w zakresie języków niszowych - w zależności od wyboru danego języka przez uczestnika/czkę. Zamawiający każdorazowo dostarczy Wykonawcy listy Uczestników egzaminu i informacje niezbędne do zorganizowania egzaminów. Realizacja usługi przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów z języka obcego powinna objąć m.in. następujące działania: 1) Zatrudnienie zewnętrznego egzaminatora nie powiązanego osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, 2) Określenie standardów wymagań egzaminacyjnych, 3) Opracowanie kodowanych arkuszy egzaminacyjnych dla uczestników projektu osób przystępujących do egzaminu, 4) Opracowanie, druk i przekazanie certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje językowe, Strona2

3 INFORMACJE DODATKOWE: 1. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 sierpnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. 2. Termin realizacji zamówienia: II kwartał 2015 roku. 3. O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.. b) Posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów TELC/SWEDEX lub TOEIC (w zakresie egzaminu na jaki została złożona oferta) na różnych poziomach kompetencji językowych zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego (A1, A2, B1, B2, C1, C2), które zakończyły się wydaniem certyfikatu/świadectwa potwierdzającego nabyty przez uczestników szkoleń poziom biegłości językowej. c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Forma współpracy: na podstawie umowy. 5. Organizację egzaminów TELC/SWEDEX/TOEIC wraz z wydaniem certyfikatów zapewnia Wykonawca. 6. Koszty administracyjne związane z organizacją egzaminów pokrywa Wykonawca. 7. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań, o których mowa w pkt. 7 Informacji dodatkowych stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (załącznik nr 1) oraz Formularza oferty (załącznik nr 2). 9. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami: a) Cena - 70%; b) Doświadczenie ilość osób przeegzaminowanych przez Wykonawcę w okresie od r. do r.) - 30%. Ocena ofert zostanie wyliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: Ocena = a) + b), gdzie: Ad. a) Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru: a) = (najniższa oferowana cena / cena badanej oferty) x 70%; Ad. b) Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru: Strona3

4 b) = (liczba przeegzaminowanych osób w badanej ofercie / największa liczba przeegzaminowanych osób) x 30%. 10. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym (uwzględniając kryteria oceny ofert) zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. 11. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość procentową, zgodnie z zapisami w pkt Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 13. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, nr tel.: (61) , przy czym dla udokumentowania zawarcia umowy, sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma pisemna. 14. W ofercie proszę podać: a) Kwotę brutto za przeprowadzenie egzaminu dla 1 osoby z zakresu TELC/SWEDEX/TOEIC, w tym wydanie certyfikatu; b) Informację o proponowanej formie płatności; c) Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. d) Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. dysponuje Wykładowcami posiadającymi odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów TELC/SWEDEX/TOEIC. e) Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada odpowiedni potencjał techniczny do przeprowadzenia egzaminu, tzn. posiadają sale, które są przystosowane do przeprowadzania egzaminów TELC/SWEDEX/TOEIC. 15. Zamawiający przekazuje zapytania ofertowe do minimum 3 (trzech) potencjalnych Wykonawców. 16. Zamawiający umieszcza zapytanie ofertowe na stronie internetowej Projektu. 17. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 18. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 19. Oferty należy nadsyłać lub doręczyć do siedziby Projektodawcy, ul. Paderewskiego 4, Oborniki, do dnia roku do godz (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). 20. Otwarcie ofert nastąpi roku w siedzibie Zamawiającego, o godzinie Okres związania ofertą: 30 dni. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 23. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz w przypadku gdy cena najkorzystniejszej ważnej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. 24. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 25. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. (Zamawiający lub osoba działająca w imieniu Zamawiającego) Strona4

5 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Pieczęć Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją Projektu: Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr: POKL /14 w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany/a,.. reprezentujący/a: oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą w Obornikach (64-600) przy ul. Paderewskiego 4. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.., dnia.. Miejscowość (Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy) Strona5

6 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ OFERTY w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: Organizacja i przeprowadzenie egzaminów językowych z zakresu TELC/SWEDEX oraz TOEIC wraz z wydrukiem certyfikatów dla Uczestników Projektu Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoją przyszłość CPV: Oferowanie kursów językowych Projekt: Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoją przyszłość. Termin realizacji zamówienia: II kwartał 2015 roku. 1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: NIP:... REGON:... Numer rachunku bankowego: Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: Przedmiot zamówienia Kwota oferowana brutto za przeprowadzenie egzaminu dla 1 Uczestnika Koszt egzaminu TELC Język angielski Koszt egzaminu TOEIC Język angielski Koszt egzaminu TELC Język niemiecki Koszt egzaminu TOEIC Język niemiecki TELC język angielski poziom A2.. / 1 osoba TELC język angielski poziom B2.. / 1 osoba TOEIC język angielski.. / 1 osoba TELC język niemiecki poziom A2.. / 1 osoba TELC język niemiecki poziom B2.. / 1 osoba TOEIC język niemiecki../ 1 osoba Strona6

7 Koszt egzaminu TELC Język niszowy Koszt egzaminu SWEDEX Język niszowy TELC język niszowy poziom A2../ 1 osoba SWEDEX język niszowy poziom A2../ 1 osoba OŚWIADCZENIA: 1. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Oświadczam, iż posiadam minimum 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów TELC/SWEDEX lub TOEIC (w zakresie egzaminu na jaki została złożona oferta) na różnych poziomach kompetencji językowych zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego (A1, A2, B1, B2, C1, C2), które zakończyły się wydaniem certyfikatu/świadectwa potwierdzającym nabyty przez uczestników szkoleń poziom biegłości językowej. 3. Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Proponowana forma płatności przelew 30 dni od wystawienia faktury. 5. Załącznikami do niniejszego formularza ofert stanowiącymi integralną część oferty są: - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. - Dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania egzaminów TELC/SWEDEX lub TOEIC. - Oświadczenie wykazujące liczbę osób przeegzaminowanych przez oferenta w okresie od r. do r. - Inne:.. Miejscowość..., dnia (pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy) Strona7

8 Liczba osób przeegzaminowanych przez oferenta w okresie od r. do r. Oświadczam, że w w/w okresie przeprowadziliśmy egzaminy dla... osób, które zakończyły się wydaniem certyfikatu/świadectwa potwierdzającego nabyty przez uczestników szkoleń poziom biegłości językowej. Miejscowość..., dnia (pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy) Strona8

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZLECENIODAWCA: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek NIP 7642058401, REGON 572107982 reprezentowany przez Łukasza Dymka Właściciela tel. (67) 211 30 60, fax: (67) 211

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAMAWIAJĄCY: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek NIP 7642058401, REGON 572107982 reprezentowany przez Łukasza Dymka Właściciela tel. (67) 211 30 60, fax (67) 211 30

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. na: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. na: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

Chodzież, dnia 25 lutego 2015r.

Chodzież, dnia 25 lutego 2015r. ZLECENIODAWCA: Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji ul. Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież NIP 7642058401, REGON 572107982 tel. (067) 211 30 60 www.wirpe.pl, biuro@wirpe.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAMAWIAJĄCY Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949, REGON: 300137155 Poznań, dnia 24.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo