Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna Grudziądz tel. (056) Grudziądz, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ( Zamawiający ) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursów zawodowych z zakresu obsługi maszyn produkcyjnych: Obsługa maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych oraz Obsługa maszyn szwalniczych. Kursy zawodowe realizowane są w ramach projektu pn. Wzrost potencjału eksportowego Lemigo Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwanego dalej projektem, zgodnie z poniższymi wytycznymi. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu na potrzeby realizowanego Projektu (wśród pracowników firmy Lemigo Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu) kursów zawodowych: Obsługa maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych dla 6 Uczestników Projektu oraz Obsługa maszyn szwalniczych dla 10 Uczestników Projektu wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego oraz wydaniem certyfikatu. Firma Lemigo Sp. z o.o. zajmuje się produkcją obuwia tekstylnego, profesjonalnego obuwia myśliwskiego i wędkarskiego oraz specjalistycznego obuwia ochronnego i roboczego z tworzyw PCV i EVA. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na 2 części i dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie jednej lub wszystkich niżej opisanych części postępowania kursów zawodowych (2 części): 1. Część 1: Przeprowadzenie kursu zawodowego z zakresu obsługi maszyn produkcyjnych: Obsługa maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego oraz wydaniem certyfikatu. 2. Część 2: Przeprowadzenie kursu zawodowego z zakresu obsługi maszyn produkcyjnych: Obsługa maszyn szwalniczych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego oraz wydaniem certyfikatu. I. OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Opis poszczególnych części: Część 1: Przeprowadzenie dla 6 pracowników firmy Lemigo Sp. z o.o. kursu zawodowego Obsługa maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego oraz wydaniem certyfikatu. Podczas trwającego 80 h kursu uczestnicy otrzymają wiedzę teoretyczną na temat budowy wykorzystywanych urządzeń w firmie, metod pracy oraz drobnych napraw, a także wiedzę praktyczną dotyczącą sprawnej obsługi urządzenia w procesie produkcji. Część 2: Przeprowadzenie dla 10 pracowników firmy Lemigo Sp. z o.o. kursu zawodowego Obsługa maszyn szwalniczych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego oraz wydaniem certyfikatu. Podczas trwającego 100 h kursu uczestnicy zdobędą Strona 1

2 wiedzę i umiejętności z zakresu: czytania podstawowych dokumentacji techniczno-technologicznych; przygotowywania podstawowych maszyn i urządzeń do podjęcia pracy zgodnie z wymogami technologicznymi, przeciwpożarowymi i zasadami BHP; obsługi maszyn oraz wykonania kolejnych etapów procesu wytwarzania podstawowych wyrobów zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie, a także stosowania zasad kontroli zapewniających wysoką jakość wyrobów. Świadczenie usługi przez Wykonawcę będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować osobę prowadzącą zajęcia oraz niezbędne materiały dydaktyczne dla Uczestników kursu. Wykonawca przeprowadzi kurs w oparciu o opracowany własny materiał dydaktyczny niezbędny do zagwarantowania wysokiej jakości prowadzonych zajęć. Po zakończeniu kursu zawodowego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić egzamin zewnętrzny potwierdzający wiedzę zdobytą podczas zajęć. Po zakończeniu egzaminu Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające zakończenie udziału w kursie zawodowym, a osoby, które zdały egzamin dodatkowo certyfikat potwierdzający pozytywny wynik egzaminu. Dodatkowe postanowienia: 1. Wykonawca powinien przygotować i przekazać Uczestnikom kursu materiały dydaktyczne, które powinny zostać odpowiednio oznaczone przez Zamawiającego (logotypy UE, POKL, informacja o współfinansowaniu) oraz merytorycznie zaakceptowane przez Zamawiającego. 2. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację szkoleniową zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (lista obecności, dziennik zajęć, test wiedzy na pierwszym i ostatnim spotkaniu). 3. Kursy prowadzone będą na terenie Grudziądza. 4. Kursy odbywać się będą w godzinach pracy Uczestników Projektu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16: Dokładny terminy wykonania usługi zostanie ustalony po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy. Ustala się termin zakończenia wszystkich kursów nie później niż do roku. II. KODY I NAZWY ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): Usługi szkolenia specjalistycznego III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania; 2) spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w realizacji kursów: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony w Części 1, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych kursów oraz przedłoży aktualny dokument potwierdzający umiejętności technika w zakresie obsługi maszyn do produkcji obuwia z tworzywa PCV. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony w Części 2, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych kursów oraz wykaże doświadczenie we wszywaniu podstopia na maszynie typu Strobel, a także wiedzę dotycząca projektowania obuwia i rozkładu wykrojników zgodnie z wymiarami obuwia. 3) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań Strona 2

3 w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Wykonawca, który nie spełni jakiegokolwiek z powyższych warunków, zostanie wykluczony z postępowania. IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW POWODUJĄCYCH WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu określonych warunków sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania; 2) Wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ostatnich 10 latach w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania 10-letniego doświadczenia w realizacji kursów. Do wykazu należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonanie usług; 3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 4) OŚWIADCZENIE dotyczące realizacji innych projektów składają je wyłącznie Wykonawcy będący osobami prywatnymi lub osoby prowadzące działalność gospodarczą, które sami będą prowadzili zajęcia (bez angażowania pracowników/podwykonawców) załącznik nr 5. V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych tylko przez tych Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Lp. Kryterium Znaczenie kryterium (w %) Liczba punktów 1. Cena 100 % 100 punktów Strona 3

4 3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 4. Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według wzoru: Cena oferty najtańszej x 100 = liczba punktów Cena oferty badanej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. W ramach tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto, na którą składać się będzie zaproponowana przez Wykonawcę cena brutto za przeprowadzenie całości zamówienia. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów. VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 1. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania: 1) w przypadku, gdy nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu; 2) w przypadku, gdy przedłożona przez niego oferta będzie niezgodna z niniejszym zapytaniem; 3) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w ofercie lub załącznikach do niej, informacji nieprawdziwych. VII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy złożyć e- mailem (podpisany skan oferty) pod adres: bądź też w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na przeprowadzenie kursu zawodowego - POKL przesłać pocztą, za pośrednictwem kuriera lub osobiście na adres: ul. Klasztorna 6, Grudziądz, (pokój nr 10) w terminie do roku, do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Wykonawca, którego oferta uznana będzie za najkorzystniejszą zostanie zawiadomiony o tym fakcie drogą ową, telefoniczną bądź na piśmie. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze Umowę, której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania, jego odwołania, bądź do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 4. Wykonawca powinien przygotować ofertę na załączonym do niniejszego zapytania formularzu ofertowym. Oferta powinna: 1) być opatrzona pieczęcią firmową (w przypadku ofert składanych przez firmy); 2) posiadać datę sporządzenia; 3) zawierać adres siedziby Wykonawcy, adres , numer telefonu, numer NIP (w przypadku ofert składanych przez firmy); 4) podpisana czytelnie przez Wykonawcę; 5) posiadać wszystkie wymagane, podpisane/zaparafowane załączniki tj.: a) formularz ofertowy, Strona 4

5 b) oświadczenie o spełnianiu warunków, c) wykaz przeprowadzonych usług szkoleniowych wraz z potwierdzeniem Wykonania, d) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, e) oświadczenie dotyczące realizacji innych projektów (jeśli dotyczy), f) zaparafowany na każdej stronie wzór Umowy. 5. Ceny zamieszczone w ofercie powinny być cenami brutto, tj. powinny uwzględniać wszystkie elementy składające się na ich wysokość. W przypadku ofert złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej cena powinna obejmować również ewentualne koszty ZUS Zleceniodawcy. 6. Osoba uprawniona do kontaktu: Eunika Jedynak - Koordynator projektu, tel.: , 7. Podpisanie Umowy: 1) podpisanie Umowy nastąpi w terminie do dnia r. Wykonawca stawi się i podpisze Umowę w wyznaczonym miejscu i terminie. Załączony wzór Umowy nie podlega negocjacjom; 2) zawarcie Umowy następuje z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę w sposób wskazany przez Zamawiającego; 3) w załączniku nr 6 do Zapytania Ofertowego zawarty jest wzór Umowy, którą Wykonawca powinien zaakceptować i potwierdzić poprzez zaparafowanie każdej ze stron. Wzór Umowy stanowi integralną część Zapytania Ofertowego. Załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków. 3. Wykaz przeprowadzonych usług szkoleniowych. 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 5. Oświadczenie dotyczące realizacji innych projektów. 6. Wzór Umowy. Strona 5

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL.08.01.01-22- 004/13 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo