POKL /13-00,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POKL.09.06.02-12-270/13-00,"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 z dnia r. mające na celu wyłonienie kadry szkoleniowej dla Uczestników Projektu Adult English Academy szkolenia z języka angielskiego dla mieszkańców gm Zielonki, Michałowice, Zabierzów, Skała, POKL /13-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Biuro Projektu Adult English Academy ul. Krakowskie Przedmieście Zielonki NIP: Tel: Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Magdalena Malota 2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Termin wykonania zamówienia Szkolenia są zaplanowane od maja do czerwca/lipca oraz września-listopada 2014 dla 12 grup na poziomach A0/A1 i A2. 4. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych usług szkoleniowych z języka angielskiego, opracowanie programów dla poszczególnych grup językowych. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wzrost umiejętności posługiwania się jęz. angielskim w kontaktach codziennych i ogólnie biznesowych, zdobycie wiedzy i kompetencji komunikatywnych w zakresie języka angielskiego na poziomie podstawowym i poziomie średniozaawansowanym z elementami języka biznesowego, wstępne przygotowanie do egzaminu końcowego. Poziom modułów zostanie dostosowany do potrzeb grup. Ilość przeszkolonych osób: Szkolenia w porze poza godz. pracy do południa lub po południu 60 godz., dla osób dorosłych 12 grup po 12 osób, Tryb zajęć: zajęcia 2 x tygodniowo minimum 2,5h zegarowej średnio 8 zajęć w miesiącu w godzinach głównie popołudniowych lub dopołudniowych, przewiduje się trwanie kursu/modułu 60h około 2 miesięcy. Test końcowy i wyniki testów cząstkowych są warunkiem otrzymania zaliczenia modułu dla uczestnika. Szkolenia odbywać się będą na terenie gminy Zielonki,, Michałowice, Zabierzów, Skała województwo małopolskie. Wykonawca w ramach usługi zapewnia profesjonalne szkolenie, ciekawą motywującą tematykę, kreatywne zajęcia, materiały szkoleniowe (handouts). Materiały szkoleniowe muszą

2 być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dopuszczalne jest składanie oferty częściowej na przeszkolenie części grup. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia w trakcie realizacji zamówienia od realizacji części zamówienia w zakresie nie rozpoczętych tematów szkoleniowych. Główne zagadnienia szkolenia: Wzrost umiejętności posługiwania się jęz. angielskim w kontaktach codziennych, w pracy, ogólnie biznesowych,zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie języka angielskiego na poziomie podstawowym i poziomie średniozaawansowanym z elementami języka biznesowego. W programie należy uwzględnić, min 2 testy okresowe, test końcowy oraz raporty szkoleniowca. 5. Opis sposobu przygotowania ofert: a. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na Formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem załączonym do Zapytania ofertowego - załącznik nr 1. b. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. c. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna być czytelna i odpowiadać treści zapytania ofertowego. d. Formularz ofertowy powinien być wypełniony w każdej rubryce. e. Oferta powinna być podpisana osobiście przez Dostawcę. f. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia Formularza ofertowego i określenia w nim ceny brutto za 45min zajęć przy założeniu minimalnego bloku zajęć 90 min oraz szkoleniu jako moduł 60h na grupę (jedna tura) oraz do podanie ilości grup. g. Zaleca się aby strony Formularza ofertowego oraz załączników były ze sobą trwale spięte i ponumerowane, złożone w zamkniętej kopercie h. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym jako część rozumie się podanie stawki godzinowej dla przeszkolenia z całego modułu 60h dla poszczególnych grup i. W ramach niniejszego zapytania ofertowego dopuszcza się złożenie jednej oferty j. Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. k. Wprowadzenie przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek zmian w Formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. Oferta powinna zawierać: a. proponowaną stawkę brutto za godzinę dydaktyczną zajęć (45min) b. wykaz lektorów wraz z doświadczeniem i kwalifikacjami (oferty firmowe) c. wykaz szkoleń z podobnego zakresu co przedmiot zamówienia (oferty firmowe) d. list motywacyjny lektora w języku angielskim (oferty indywidualne) e. CV lektora z opisanym doświadczeniem trenerskim i wymienione tematy szkolenia. (oferty indywidualne) f. ogólny program szkolenia na poziomie pre-intermediate (tematyka, cele, metody) g. informacje organizacyjne (dostępność lektora/ów z podaniem dni tygodnia i godzin, czy dysponuje samochodem) Rozpatrywane będą tylko kompletne aplikacje

3 6. Miejsce oraz termin składania ofert: a. Ofertę należy dostarczyć do Biura Projektu przy ul. Krakowskie Przedmieście Zielonki pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Zleceniobiorcy z dopiskiem Formularz ofertowy oferta szkoleniowa, projekt Adult English Academy b. Adres doręczenia Oferty: Shamrock School of Languages ul. Krakowskie Przedmieście Zielonki c. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do r. w siedzibie Biura Projektu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie ma data wpływu. 7. Kryteria wyboru oferty I. Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty jest cena. W przypadku takich samych cen brane będą pod uwagę kryteria związane z kwalifikacja, umiejętnościami oraz doświadczeniem trenerów w wyżej wymienionej tematyce szkolenia, zakres programu uzasadniony ze względu na przewidywane rezultaty szkoleń a w przypadku ofert składanych przez indywidualnych lektorów wyniki rozmów kwalifikacyjnych 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Zleceniobiorca przekazują pocztą elektroniczną, drogą pisemną lub telefoniczną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się ze zleceniobiorcą jest Magdalena Malota tel ,

4 Adult English Academy szkolenia z języka angielskiego dla Załącznik nr 1. Formularz ofertowy nr 1/2014 mieszkańców gm Zielonki, Michałowice, Zabierzów, Skała, Wielka Wieś Zamawiający Shamrock School of Languages Ul. Kanadyjska 62D Zielonki Dane Oferenta Data wpływu Oferty Nazwa firmy: Telefon: Adres: Nr lokalu: Miejscowość: Kod Pocztowy: Powiat: Województwo: Tytuł szkolenia Poziom Cena za 45 min miejscowość, data podpis Zleceniobiorcy

5 Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie kadry szkoleniowej dla Uczestników Projektu Adult English Academy szkolenia z języka angielskiego dla mieszkańców gm Zielonki, Michałowice, Zabierzów, Skała, POKL /13-00,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawca oświadcza, że: a. zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń b. zobowiązuje się, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym c. potwierdza związanie niniejszą ofertą w całym okresie realizacji zlecenia określonego w Zapytaniu Ofertowym d. p o s i a d a w s z e l k i e u p r a w n i e n i a i k w a l i f i k a c j e o r a z d o ś w i a d c z e n i e w k o n t e k ś c i e p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a w c e l u w y k o n a n i a u s ł u g i e nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności polegające na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. miejscowość, data podpis Zleceniobiorca

6

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL.08.01.01-22- 004/13 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 DOTYCZY: usługi szkolenia zawodowego (CPV 80530000 8) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo