Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze. Procedury składowane (stored procedures) definiowane przez użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze. Procedury składowane (stored procedures) definiowane przez użytkownika"

Transkrypt

1 Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze Procedury składowane i wyzwalacze będą omówione na przykładzie rozwiązao przyjętych w języku Transact SQL w systemie Microsoft SQL Server. Inne systemy zarządzania bazami danych mają swoje proceduralne rozszerzenia języka SQL, np. w Oracle jest to PL/SQL, w PostgreSQL PL/pgSQL. Wiele systemów umożliwia pisanie procedur w językach zewnętrznych, np. w Javie, czy językach.net (Microsoft SQL Server 2005 i 2008). Procedury składowane (stored procedures) definiowane przez użytkownika Procedury składowane to procedury zawierające kod w języku związanym z konkretnym systemem zarządzania bazami danych. Jak już wspomniano w systemie Microsoft SQL Server język ten nazywa się Transact-SQL (T-SQL). Transact SQL jest rozszerzeniem standardu SQL zawierającym instrukcje sterowania przebiegiem programu takie jak np. if, pętla while. Oprócz procedur T-SQL daje możliwośd pisania własnych funkcji. Zalety procedur przechowywanych Współużytkowanie logiki aplikacji Ukrywanie przed użytkownikami szczegółów tabel Mechanizmy zabezpieczeo Zmniejszanie ruchu w sieci Składnia w T-SQL CREATE PROC[EDURE] nazwa_procedury [ typ_danych [=wartość_domyślna] [OUTPUT] [...] )] instrukcje_transact_sql; Przykład CREATE PROCEDURE lista_na_litere char ) SELECT Nazwisko, Imie FROM Pracownicy WHERE Nazwisko % ORDER BY Stawka DESC Wykonanie procedury przechowywanej z parametrami: EXECUTE nazwa wartość1, wartość2, wartość3 Zamiast EXECUTE można pisad EXEC 1

2 EXEC nazwa wartość1, wartość2, wartość3 Parametry wyjściowe Procedura składowana może mied parametry wyjściowe. W deklaracji parametru musi się pojawid słowo kluczowe OUTPUT. Poniższa procedura wylicza za jaką kwotę sprzedano książkę o identyfikatorze przekazanym jako pierwszy argument procedury. Sumowanie jest realizowane dla wszystkich faktur, zawierających tę książkę. Wyliczona kwota przekazywana jest przez drugi argument, który jest zadeklarowany jako wyjściowy (OUTPUT) CREATE PROCEDURE p_jakasprzedazksiazki int = money OUTPUT ) = SUM(Cena*Ilosc) FROM SzczegolyFaktury WHERE IDKsiazki Słowo kluczowe OUTPUT musi wystąpid również przy wywołaniu procedury. Przykład poniżej. money exec p_jakasprzedazksiazki output Zagnieżdżanie procedur przechowywanych W procedurze składowanej może wystąpid wywołanie inne procedury składowanej, np: CREATE PROCEDURE p_wywolaj_jakasprzedazksiazki int ) money OUTPUT GO EXEC p_wywolaj_jakasprzedazksiazki 125 Zadania 2

3 Zadanie 1 Napisz procedurę składowaną, która wypisze nazwy tych produktów z tabeli Products w bazie danych Northwind, które mają najwyższą cenę (cena przechowywana jest w polu UnitPrice). Zadanie 2 Napisz procedurę składowaną, która do tabeli BestCustomer (należy ją wcześniej utworzyd) wpisze dane klienta lub klientów (z tabeli Customers), który (którzy) złożył (złożyli) zamówienia na największą kwotę, przy czym chodzi tu o sumę kwot na wszystkich zamówieniach odbiorców. Informacja o zamówieniach znajduje się w tabelach Orders i [Order Details]. Procedura wpisze do tabeli dane jednego klienta lub kilku, gdyby zdarzyło się, że kilku złożyło zamówienia na identyczną największą kwotę. Zadanie 3 Zmodyfikuj procedurę z zadania 2 tak, by do tabeli BestCustomers wpisane były dane nie tylko klientów, którzy zamówili na największą kwotę, ale również tych, którzy złożyli zamówienia na kwotę drugą i trzecią od góry. Funkcje definiowane przez użytkownika W T-SQL można korzystad ze sporej liczby funkcji zdefiniowanych w systemie, można też definiowad funkcje użytkownika. Są dwa typy funkcji: skalarne, zwracające pojedyncze wartości, funkcje zwracające zestawy wierszy (rowset). Funkcje skalarne Składnia (uproszczona) CREATE FUNCTION [ schema_name. ] function_name ( [ [] scalar_parameter_data_type [ = default ] } [,...n ] ] ) RETURNS scalar_return_data_type [ WITH < function_option> [ [,]...n] ] [ ] function_body RETURN scalar_expression < function_option > ::= { ENCRYPTION SCHEMABINDING } Przykład (Books Online) CREATE FUNCTION CubicVolume -- Input dimensions in centimeters 3

4 decimal(4,1) ) RETURNS decimal(12,3) -- Cubic Centimeters. RETURN ) Wywołanie funkcji: SELECT *, MyUser.MyScalarFunction() FROM MyTable Funkcje zwracające zestawy wierszy (multivalued) Składnia CREATE FUNCTION [ schema_name. ] function_name ( [ [] scalar_parameter_data_type [ = default ] } [,...n ] ] ) TABLE < table_type_definition > [ WITH < function_option > [ [,]...n ] ] [ ] function_body RETURN < table_type_definition > :: = ( { column_definition table_constraint } [,...n ] ) Tego typu funkcje są mocniejszą alternatywą dla widoków. Widok może zawierad tylko zdanie SELECT, ponadto nie może byd parametryzowany. Funkcje zwracające zestaw wierszy mogą mied rozbudowaną logikę. Przykład (Books Online): CREATE FUNCTION LargeOrderShippers money ) TABLE ( ShipperID int, ShipperName nvarchar(80), OrderID int, ShippedDate datetime, Freight money ) INSERT SELECT S.ShipperID, S.CompanyName, O.OrderID, O.ShippedDate, O.Freight FROM Shippers S INNER JOIN Orders O ON S.ShipperID = O.ShipVia WHERE O.Freight RETURN 4

5 Wywołanie funkcji: SELECT * FROM dbo.largeordershippers( $500 ) Wywołanie systemowych funkcji, które zwracają zestawy wierszy wymaga użycia prefiksu :: przed nazwą funkcji: SELECT * FROM ::fn_helpcollations() Funkcje zwracające zestawy wierszy (inline) Tego typu funkcje mają funkcjonalnośd widoków sparametryzowanych. Rozważmy następujący widok (przykład z Books Online): CREATE VIEW vw_customernamesinwa SELECT CustomerID, CompanyName FROM Northwind.dbo.Customers WHERE Region = 'WA' Taki widok wybiera dane tylko z regionu WA. Gdybyśmy chcieli użyd parametru zamiast stałej WA, musimy utworzyd funkcję typu inline. CREATE FUNCTION fn_customernamesinregion nvarchar(30) ) RETURNS table RETURN ( SELECT CustomerID, CompanyName FROM Northwind.dbo.Customers WHERE Region ) GO -- Example of calling the function for a specific region SELECT * FROM fn_customernamesinregion(n'wa') GO Klauzula RETURNS zawiera tylko słowo TABLE, natomiast po RETURN należy w nawiasach umieścid zdanie SELECT, wykorzystujące parametr bądź parametry funkcji. 5

6 Transact SQL, przegląd wybranych konstrukcji języka Zmienne typów prostych Deklarowanie zmiennych prostych typdanych Przypisanie wartości do zmiennej = wartość Inny sposób: = wartość lub: = Tabela.pole, Tabela.pole2 FROM Tabela WHERE lub: = (SELECT FROM Tabela WHERE ) Zmienne typów tablicowych TABLE (tu definicja pól tak jak w zwykłej tabeli) Zmiennej takiej można użyd tak, jakby to była tabela, np. w zdaniu SELECT w klauzuli FROM. Przykład: table (i int, a char) insert values (1,'a') insert values (2,'b') select * Podstawowe instrukcje CE Są dwie wersje CE. Pierwsza wersja: CE input_expression WHEN when_expression THEN result_expression [...n ] [ ELSE else_result_expression ] Druga wersja: 6

7 CE WHEN Boolean_expression THEN result_expression [...n ] [ ELSE else_result_expression ] Przykład wykorzystania pierwszej wersji: CREATE PROCEDURE p_uaktualnijcenyproduktów UPDATE Produkty SET Cena = CE VAT WHEN 0 THEN Cena * 1.10 WHEN 7 THEN Cena * 1.05 ELSE Cena RETURN Przykład wykorzystania drugiej wersji: CREATE PROCEDURE p_uaktualnijcenyksiążek UPDATE Ksiazki SET Cena = CE WHEN Cena <=10 THEN (Cena * 1.10) WHEN Cena >10 And Cena <=20 THEN (Cena * 1.05) ELSE (Cena) RETURN Powyższa procedura aktualizuje pole Cena w tabeli Ksiazki zgodnie z regułą, że książki o bieżącej cenie mniejszej lub równej 10 zdrożeją o 10%, książki o bieżącej cenie powyżej 10, ale mniejszej bądź równej 20 zdrożeją o 5%, cena pozostałych książek nie ulegnie zmianie. IF ELSE CREATE PROCEDURE varchar(255)=null <> SELECT Tytul, Cena From Ksiazki WHERE Tytul + % ORDER BY Cena DESC ELSE SELECT Tytul, Cena FROM Ksiazki ORDER BY Tytul Składnia: IF warunek_logiczny instrukcja T-SQL ELSE instrukcja T-SQL 7

8 Uwaga! Jeśli ma byd wykonana grupa instrukcji, zamiast pojedynczej instrukcji T-SQL, należy użyd nawiasów : IF warunek_logiczny instrukcje T-SQL... ELSE instrukcje T-SQL... W warunku logicznym można stosowad konstrukcję EXISTS (SELECT...), zwracającą wartośd PRAWDA, jeśli SELECT zwraca rekordy. WHILE CREATE PROCEDURE p_aktualizujśredniącenę WHILE (SELECT Avg(Cena) From Ksiazki ) < 20 UPDATE Ksiazki SET Cena = Cena * 1.1 RETURN Składnia: WHILE wyrażenie_logiczne instrukcja T-SQL..., BREAK, CONTINUE, RETURN CREATE PROCEDURE p_aktualizujśredniącenęlimitmax WHILE (SELECT Avg(Cena) From Ksiazki ) < 20 UPDATE Ksiazki SET Cena = Cena * 1.1 IF (SELECT Max(Cena) FROM Ksiazki) > 30 BREAK powoduje przerwanie pętli ELSE CONTINUE --powoduje przejście do początku pętli RETURN Powyższa procedura będzie podnosiła cenę wszystkich książek o 10% tak długo, jak średnia cena książki jest mniejsza od 20 lub cena chociaż jednej książki przekroczy obejmują blok instrukcji Transact SQL, blok taki można traktowad jak pojedynczą instrukcję CONTINUE powoduje przeskok do początku pętli. BREAK przerywa wykonywanie pętli. RETURN przerywa wykonywanie procedury. Instrukcja ta może byd użyta w formie RETURN wyrażenie 8

9 co powoduje, że do miejsca wywołania procedury przekazana jest wartośd wyrażenia. Pobranie tej wartości w miejscu, gdzie procedura jest wywoływana jest realizowane w sposób następujący: = nazwa_procedury Obsługa błędów cz. 1 Funkcja zwraca numer błędu ostatnio wykonanej instrukcji T-SQL (w bieżącym połączeniu) lub wartośd zero, jeśli wykonanie instrukcji zakooczyło się powodzeniem. Ze względu na to, że wartośd jest ustalana po każdej instrukcji T-SQL, jeśli chcemy tę wartośd przetestowad później, to należy ją przypisad do jakiejś innej zmiennej. RAISERROR( komunikat,poziom_błędu,stan) z użyciem funkcji RAISERROR można zgłosid błąd w systemie MS SQL Server. Poziomy błędów są od 1 do 25. Parametr stan może byd wykorzystany w przypadku, gdy w wielu miejscach może byd zgłoszony ten sam błąd. Parametr stan może służyd do rozróżniania takich miejsc (poprzez nadanie wartości z zakresu ). RAISERROR ma jeszcze inne sposoby wywołania (patrz Books Online). CREATE PROCEDURE varchar(50) As <> INSERT INTO Działy (N_Działu) VALUES IF <>0 RAISERROR( Nie powiodło się dopisanie, 16,1) RETURN Transakcje w T-SQL Początek transakcji: TRAN[SACTION] Koniec transakcji zapisanie zmian COMMIT [TRAN[SACTION]] Wycofanie zmian koniec transakcji ROLLBACK [TRAN[SACTION]] TRANSACTION IF = 0 9

10 ELSE PRINT Transakcja zakończyła się powodzeniem COMMIT TRANSACTION RAISERROR( Nastąpił błąd,16,34) ROLLBACK TRANSACTION Oczywiście jeśli pewna instrukcja w transakcji zakooczy się błędem, to nie musimy testowad zmiennej i wykonywad jawnie instrukcji ROLLBACK, i tak transakcja będzie wycofana. Jednak powyższa konstrukcja powoduje coś więcej - w tym przypadku zgłaszany jest komunikat, że wystąpił błąd w ostatniej instrukcji transakcji, lub wyświetlany jest napis, że transakcja zakooczyła się powodzeniem. Istnieje możliwośd zatwierdzenia części transakcji (do miejsca określanego jako SAVEPOINT). Podobnie można wycofad tylko częśd transakcji (do miejsca określanego jako SAVEPOINT). Szczegóły opisane są w Books Online. 10

11 Procedury wyzwalane (wyzwalacze, triggers) Wyzwalacze bardzo ważnymi obiektami wykorzystywanymi w programowaniu baz danych. Zostały włączone dopiero do standardu ANSI SQL99, jednak producenci systemów zarządzania bazami danych znacznie wcześniej wprowadzili wyzwalacze w swoich rozszerzeniach języka SQL. Dlatego w różnych systemach wyzwalacze działają nieco inaczej, inaczej się je również definiuje. W systemie Microsoft SQL Server procedury wyzwalane typu AFTER (ze wzgledów historycznych słowo AFTER można zastąpid słowem FOR) umożliwiają wykonywanie pewnych akcji automatycznie po skasowaniu, aktualizacji lub wstawieniu rekordów. Wyzwalacze typu INSTEAD OF wykonują coś zamiast operacji, która spowodowała uruchomienie wyzwalacza. Wyzwalacze można definiowad z użyciem zdao Transact SQL lub w programie Management Studio przez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na nazwie tabeli. Przykłady zastosowao wyzwalaczy: realizacja logiki biznesowej, dbanie o spójnośd zdenormalizowanej bazy, realizacja nietypowych więzów integralności danych, realizacja nietypowych więzów integralności referencyjnej. Termin logika biznesowa jest używany w odniesieniu do ograniczeo i reguł, jakie nakładane są na bazę a wynikają ze specyfiki działania firmy czy organizacji, dla której baza została zaprojektowana. Na przykład do reguł działania firmy może należed ustalanie rabatów w zależności od ilości zakupionego towaru. Pobranie towaru z magazynu może składad się z wielu operacji, wynikających z założonych zasad działania firmy. Na przykład można sprawdzad czy ilośd towaru jest wystarczająca i po obniżeniu tej ilości poniżej pewnej granicy można sprzedawad tylko ograniczoną ilośd dla jednego odbiorcy, przy okazji automatycznie może byd generowane zapytanie o cenę do dostawców, może byd realizowany wybór dostawcy i złożone zamówienie na dostawę tego towaru. Logika biznesowa może byd realizowana przez odpowiednie procedury składowane, ale automatyczne wykonywanie procedur po zmianie danych w bazie jest realizowane przez wyzwalacze. Spójnośd danych w zdenormalizowanych tabelach może byd również zapewniona przez odpowiednie wyzwalacze. Jeśli dane są powtarzane w wielu miejscach, to zmiana danych w jednym miejscu powinna pociągnąd za sobą automatyczną zmianę we wszystkich pozostałych miejscach. Można to realizowad przez wyzwalacze. Inny przykład będzie dotyczył rozważanego już w podrozdziale 4.5 problemu zmieniających się cen wypożyczania filmów. Przedstawione tam rozwiązanie trzecie polegało na tym, że bez zmian pozostawała tabela Filmy, zawierająca pola {Tytuł, Reżyser, Cena}, przy czym przechowywana była tylko bieżąca cena. Jednocześnie w tabeli Wypożyczenia dodane zostało pole Cena_wypożyczenia tabela ta zawierała pola {Id_klienta, Id_kasety, Cena_Wypożyczenia, Data_wypożyczenia, Termin_zwrotu, Data_Zwrotu}. Przy wypożyczeniu 11

12 kasety należy dopisad wiersz do tabeli Wypożyczenia. Cena_wypożyczenia powinna byd automatycznie pobierana z tabeli Filmy po wpisaniu pozostałych danych! Osoba dopisująca nie powinna mied możliwości dopisywania dowolnej Ceny_wypożyczenia, gdyż mogłaby wtedy wpisywad wartości niezgodne z cennikiem zawartym w tabeli Filmy. Jest tu pole działania dla wyzwalaczy. To właśnie wyzwalacz będzie odpowiedzialny za wpisanie odpowiedniej ceny pobranej z tabeli Filmy. Wyzwalacze mogą dbad o nietypowe reguły integralności danych, takie, których nie można zrealizowad przez warunek ograniczający CHECK. W warunku CHECK nie można np. odwoływad się do wartości z innych baz danych, w wyzwalaczach można to robid, można nawet odwoływad się do wartości z bazy na innym serwerze. W wyzwalaczach można też zapisywad bardziej skomplikowane reguły, niż można to zrobid w warunku CHECK. Na przykład, jeśli mamy pewien przepis na to, z jakim stanowiskiem związana jest jaka liczba dni urlopu, to możemy napisad wyzwalacz, który automatycznie po zmianie stanowiska pracownika zmieni mu liczbę przysługujących dni urlopu. Oczywiście ktoś mógłby powiedzied, że liczba dni urlopu nie powinna byd przechowywana w tabeli, jeśli mamy regułę określającą tę liczbę. Wówczas liczba dni urlopu mogłaby byd wyliczana na bieżąco poprzez widoki. Ponadto w MS SQL Serwerze jest też możliwośd definiowania pól wyliczeniowych bezpośrednio w tabeli. Jednak te metody zawiodą, jeśli reguła wyliczania urlopu zmienia się i nie wszyscy pracownicy podlegają jednej regule. Wtedy pozostają tylko wyzwalacze. Wyzwalacze mogą dbad również o więzy integralności referencyjnej, w tym więzy inne niż standardowe. Więzy integralności referencyjnej były omówione w rozdziale drugim. Standardowe więzy można włączyd w zdaniu CREATE TABLE w klauzuli REFERENCES (lub FOREIGN KEY) przy definiowaniu tabeli po stronie wiele połączenia. Tak włączone więzy nazywane są więzami deklaratywnymi (DRI Declarative Referential Integrity). Inny sposób realizacji integralności referencyjnej polega na skonstruowaniu odpowiednich wyzwalaczy. W wyzwalaczach można dbad o inne reguły niż podane w rozdziale drugim. Przypominam, że w skrócie mówiąc włączenie DRI powoduje, że system nie dopuści do wykonania żadnej operacji, która spowodowałaby, że w tabeli po stronie wiele połączenia pojawi się rekord osierocony, tzn. nie posiadający odpowiednika w tabeli po stronie jeden. Jednak przy użyciu DRI nie można np. wymóc, by w polu łączącym tabeli po stronie wiele można było wpisywad wartości, które są w pewnej tabeli lub w jakiejś innej tabeli. Przez DRI można odwoływad się tylko do jednej tabeli po stronie jeden. Wyzwalacze nie mają takich ograniczeo. Na przykład przy użyciu wyzwalaczy można spowodowad, by do pola Id_pracownika w tabeli Zwolnienia_chorobowe można było wpisywad wartości z pola Id_pracownika z tabeli Pracownicy lub z tabeli Kierownicy. Albo na przykład można wpisywad do tabeli Szczegóły_sprzedaży do pola Id_towaru wartości pochodzące z tabeli Samochody lub Motocykle. DRI nie daje takich możliwości. Uwaga. Jeśli w tabeli są warunki ograniczające typu CHECK oraz włączone są więzy integralności referencyjnej i zdefiniowane są wyzwalacze, to najpierw wykonywane jest sprawdzanie warunków CHECK oraz DRI, potem dopiero uruchamiane są wyzwalacze. Zatem jeśli wyzwalacze mają kontrolowad integralnośd danych lub integralnośd referencyjną, to nie należy tworzyd warunków CHECK, ani nie należy włączad DRI. Uproszczona składnia dla wyzwalacza typu AFTER. 12

13 CREATE TRIGGER nazwa_wyzwalacza ON nazwa_tabeli [WITH ENCRYPTION] { { {FOR AFTER} { [INSERT] [,UPDATE] [,DELETE] } instrukcja_t-sql } { {FOR AFTER} { [INSERT] [,UPDATE]} IF UPDATE (nazwa_pola) [ { AND OR UPDATE (nazwa_pola) [...]] instrukcja_sql [...] } } instrukcja_t-sql oznacza instrukcję Transact-SQL. Można umieścid więcej instrukcji T-SQL ujmując je między słowa kluczowe oraz. IF UPDATE (nazwa_pola) powoduje sprawdzenie, czy pole zostało zmodyfikowane. WITH ENCRYPTION zapobiega wyświetlaniu treści wyzwalacza przez systemową procedurę składowaną sp_help, za pomocą której normalnie można treśd wyzwalacza wyświetlid. Pseudotabele inserted i deleted Podczas operacji wstawiania i kasowania rekordów w wyzwalaczach dostępne są pseudotabele o nazwach inserted oraz deleted. Jeśli zostały skasowane wiersze z tabeli, dla której zdefiniowany jest wyzwalacz typu AFTER DELETE, to skasowane wiersze znajdują się w tabeli deleted. Jeśli zostały wstawione wiersze do tabeli, dla której zdefiniowany został wyzwalacz typu AFTER INSERT, to nowo dopisane wiersze znajdują się w również tabeli inserted. Natomiast jeśli zostały zmodyfikowane wiersze w tabeli, dla której zdefiniowany został wyzwalacz typu AFTER UPDATE, to wiersze w postaci przed modyfikacją znajdują się w tabeli deleted, w wiersze w postaci po modyfikacji znajdują się w tabeli inserted. Uwaga. NIE MA tabeli o nazwie UPDATED!! Przykłady będą podane poniżej. Użycie transakcji w wyzwalaczach (triggerach) W wyzwalaczach zaimplementowane są mechanizmy transakcji. Bez jawnego udziału użytkownika jest definiowany początek transakcji. W każdym miejscu w wyzwalaczu można transakcję wycofad. Transakcją objęta jest również operacja, która spowodowała uruchomienie wyzwalacza. 13

14 Zatem jeśli w wyzwalaczu wykonana zostanie instrukcja ROLLBACK, to wycofane zostaną wyniki nie tylko wszystkich operacji już w wyzwalaczu wykonanych, ale również wycofana zostanie ta operacja, która wyzwalacz uruchomiła. Usuwanie i blokowanie działania wyzwalacza Procedurę wyzwalaną można usunąd wykonując polecenie DROP TRIGGER nazwa. Procedurę wyzwalaną można zablokowad/odblokowad wykonując polecenie ALTER TABLE tabela {ENABLE DISABLE } TRIGGER {ALL nazwa [, ] } 14

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image)

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image) Elementy języka T-SQL 40. Polecenie PRINT jest wykorzystywane do przekazania wiadomości tekstowej (maksymalna długość 8000 znaków) Przykład PRINT 'Aktualna data: '+convert(char(8),getdate()) PRINT 'Aktualny

Bardziej szczegółowo

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie Programowanie MSQL show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie show databases; - wyświetlenie wszystkich baz danych na serwerze create database nazwa; - za nazwa wstawiamy wybraną

Bardziej szczegółowo

Programowanie po stronie serwera w SZBD. Robert A. Kłopotek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW

Programowanie po stronie serwera w SZBD. Robert A. Kłopotek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW Programowanie po stronie serwera w SZBD Robert A. Kłopotek r.klopotek@uksw.edu.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW Programowanie SZBD (DBMS) Procedury serwera Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery BAZY DANYCH Cz III Transakcje, Triggery Transakcje Definicja: Zbiór operacji (modyfikacja danych, usuwanie, wstawianie, tworzenie obiektów bazodanowych), które albo wszystkie kończone są sukcesem, albo

Bardziej szczegółowo

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP).

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Procedury składowane c.d. Parametry tablicowe w Transact-SQL. W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Zadanie 1. Proszę napisad procedurę składowaną, która

Bardziej szczegółowo

Struktura bazy danych

Struktura bazy danych Procedury składowane, funkcje i wyzwalacze Struktura bazy danych Tabela Oddziały ID Nazwa Adres 10 POZNAN Kwiatowa 3 20 WARSZAWA al. Jerozolimskie 22 30 KRAKOW Planty 14 40 WROCLAW Nad Odra 16 50 GDANSK

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 2015-12-03 Bazy danych-1 W5 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury i funkcje składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur i funkcji, poziomy czystości funkcji 1 Podprogramy Procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA 1. Opis problemu W ramach zajęć zostanie przedstawiony przykład prezentujący prosty system biblioteczny. System zawiera informację o czytelnikach oraz książkach dostępnych

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, Spis treści

Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, Spis treści Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, 2016 Spis treści Wprowadzenie Podziękowania xiii xvii 1 Podstawy zapytań i programowania T-SQL 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz danych

Systemowe aspekty baz danych Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Elementy. języka SQL

Elementy. języka SQL Elementy języka SQL SQL SQL - Structured Query Language język czwartej generacji (4GL), opracowany w latach 70-tych przez IBM strukturalny język zapytań, przeznaczony do definiowania, wyszukiwania i administrowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Monika Sychla 241858 Daniel Smolarek 241875. Projekt bazy danych

Monika Sychla 241858 Daniel Smolarek 241875. Projekt bazy danych Monika Sychla 241858 Daniel Smolarek 241875 Projekt bazy danych Naszym zadaniem było zaprojektowanie przykładowej bazy danych, w oparciu o zagadnienia jakie zostały wprowadzone w trakcie kursu z baz danych.

Bardziej szczegółowo

CREATE TABLE autorzy ( id_autora SERIAL PRIMARY KEY, imie TEXT, nazwisko TEXT );

CREATE TABLE autorzy ( id_autora SERIAL PRIMARY KEY, imie TEXT, nazwisko TEXT ); Projekt ilustruje przykładową bazę domowej biblioteczki. Baza ma za zadanie ułatwić skatalogowanie posiadanych książek wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Opis bazy: Książka może mieć wielu

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wsady Procedury składowane Procedury składowane tymczasowe, startowe Zmienne tabelowe Funkcje

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL

Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL Microsoft SQL Server Programowanie Transact SQL Tradycyjna architektura klientserwer Klient: cała logika aplikacji wysyła do serwera zapytania SQL odbiera i przetwarza rezultaty Serwer oczekuje na zapytania

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2 Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Obsługa błędów w SQL i transakcje. Obsługa błędów w SQL

Obsługa błędów w SQL i transakcje. Obsługa błędów w SQL Obsługa błędów w SQL i transakcje Zacznijmy od najprostszego przykładu: CREATE PROCEDURE podziel1 Obsługa błędów w SQL Powyższa procedura w większości przypadków zadziała prawidłowo, lecz na przykład poniższe

Bardziej szczegółowo

SELECT * FROM tabela WHERE warunek wybiera dane spełniające podany warunek

SELECT * FROM tabela WHERE warunek wybiera dane spełniające podany warunek SELECT SELECT kolumna1, kolumna2,, kolumnan FROM tabela wybrane kolumny SELECT * FROM tabela wszystkie kolumny select * from Orders select CustomerID, CompanyName, Country from Customers WHERE SELECT *

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Studia podyplomowe z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII dr inż. Olga Siedlecka-Lamch Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska 23 kwietnia 2011 roku Polecenie COMMIT i ROLLBACK Polecenie

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 4 mysql MySQL - wstęp SZBD: komercyjne: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2... darmowe: MySQL, PostgreSQL, Firebird... MySQL darmowy (użytek niekomercyjny) Wady: niska wydajność

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Kursory w SQL Serverze Wprowadzenie Modele kursorów Używanie kursorów Rodzaje kursorów Praca

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora

Deklarowanie kursora Kursory i wyjątki Kursory i praca z kursorami, kursory jawne i niejawne, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, wyjątki systemowe i użytkownika, zgłaszanie i obsługa wyjątków 1 Kursor

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Typy danych wbudowane użytkownika Tabele organizacja wiersza przechowywanie dużych danych automatyczne

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL Oracle11g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Kurs pozwala zrozumieć zalety programowania w języku PL/SQL. Studenci uczą się tworzyć bloki kodu wykonywanego po stronie serwera, który może być współużytkowany

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu Projekt fizyczny bazy danych Wprowadzenie PL/SQL PL/SQL Cechy PL/SQL

Plan wykładu Projekt fizyczny bazy danych Wprowadzenie PL/SQL PL/SQL Cechy PL/SQL Plan wykładu Uzupełnienie projektu fizycznego Czym jest PL/SQL Bloki w PL/SQL Zmienne i stałe Instrukcje sterujące Wykorzystanie SQL w PL/SQL Kursory Wyjątki Projekt fizyczny bazy danych Braki projektu

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektów

Programowanie obiektów Programowanie obiektów lokalne tabele tymczasowe, globalne tabele tymczasowe, zmienne lokalne, zmienne globalne przypisane wartości zmiennym 1 T-SQL Transact SQL (T-SQL), tak jak inne języki programoawania

Bardziej szczegółowo

Ile rekordów będzie zawierała tabela przy założeniu, że na początku była pusta?

Ile rekordów będzie zawierała tabela przy założeniu, że na początku była pusta? Gr Masyla: 1. Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące opcji recovery model w MS SQL Server a) Ustawienie Simple pozwala zaoszczędzid miejsce na dysku b) Model full jest zalecany dla baz danych, w których

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli 1. Tworzenie tabeli Aby stworzyć tabele w SQL-u należy użyć polecenia CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwa_pola1 właściwości_pola1, nazwa_pola2 właściwości_pola2, itd.) Nazwa_tabeli to wybrana przez nas nazwa

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL

Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL 1. Uruchom link w przeglądarce: http://127.0.0.1/phppgadmin 2. Kliknij w zaznaczony na czerwono link PostgreSQL: 3. Zaloguj się wpisując hasło i login student.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo