Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)"

Transkrypt

1 Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37

2 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych. W SQL wywołujemy pojedyńcze polecenia. dwunasty PL/SQL, c.d. 2 / 37

3 PL/SQL Język proceduralny. Zintegrowany z SQL. Możliwość składowania procedur i funkcji w bazie danych. Stosowany zarówno po stronie serwera jak i w aplikacjach klientów. Pozwala na korzystanie z bibliotek, np. I/O - set serveroutput on. Pozwala na dynamiczne konstruowanie zapytań SQL w trakcie wykonywania procedury. dwunasty PL/SQL, c.d. 3 / 37

4 PL/SQL postać programu DECLARE... BEGIN... EXCEPTION... END; W programie musza wystapić tylko BEGIN i END. Pozostałe części sa opcjonalne. dwunasty PL/SQL, c.d. 4 / 37

5 Kursory PL/SQL nie umożliwia zapytań SQL, które zwracaja całe tabele (zawierajace więcej niż jeden wiersz). Jeśli chcemy wykonać inne zapytanie, musimy użyć kursora. Kursor to zmienna, która przebiega zbiór wyników zapytania. Rodzaje kursorów: jawne i niejawne. Z każdym zapytaniem SQL zwiazany jest kursor niejawny. Kursor jawny deklarujemy w bloku DECLARE. dwunasty PL/SQL, c.d. 5 / 37

6 Kursory jawne deklarowanie cursor nazwa ( parametry ) i s { zapytanie return typ } [ for update [ of parametry ] ] ; Parametry podajemy jako listę oddzielona przecinkami: parametr typ [ default wartosc ] dwunasty PL/SQL, c.d. 6 / 37

7 Kursory jawne Zanim zaczniemy używać kursora musimy go otworzyć komenda: open nazwa_kursora ( parametry ) ; Po zakończeniu pracy kursor zamykamy: close nazwa_kursora ; Próba otwarcia otwartego kursora generuje bład, podobnie zamknięcie nieotwartego kursora. dwunasty PL/SQL, c.d. 7 / 37

8 Kursory jawne pobieranie rekordów Kursor możemy traktować jako zmienna typu rekordowego przebiegajac a zbiór wyników kwerendy. Aby odczytać krotkę używamy instrukcji: fetch kursor into lista zmiennych, fetch kursor into zmienna rekordowa. Zmienne przyjmuja wartość krotki, na która wskazuje kursor. Kursor przechodzi do następnej krotki. Jeśli kursor przeczytał wszystkie krotki wystapi bład. dwunasty PL/SQL, c.d. 8 / 37

9 Kursory jawne pobieranie rekordów declare cursor cur_osoby i s select from osoby ; osoba osoby%rowtype ; nazwisko osoby. nazwisko%type ; imie osoby. imie%type ; i d osoby. i d%type ; begin open cur_osoby ; fetch cur_osoby into imie, nazwisko, i d ; dbms_output. p u t _ l i n e ( imie nazwisko to_char ( i d ) ) ; fetch cur_osoby into osoba ; dbms_output. p u t _ l i n e ( osoba. imie osoba. nazwisko to_char ( osoba. i d ) ) ; close cur_osoby ; Konrad end Zdanowski ; ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) dwunasty PL/SQL, c.d. 9 / 37

10 Typy danych Możemy zadeklarować zmienna typu atrybutu jako R.atrybut%type, gdzie R to tabela lub kursor. Możemy zadeklarować zmienna typu krotki jako R%rowtype, gdzie R to tabela lub kursor. dwunasty PL/SQL, c.d. 10 / 37

11 Kursory jawne atrybuty Stan kursora możemy sprawdzić poprzez jego atrybuty: %ISOPEN, %FOUND przyjmuje wartości true, false lub null (przed pierwszym pobraniem), %NOTFOUND, %ROWCOUNT liczba pobranych rekordów (zero przed pobraniem). dwunasty PL/SQL, c.d. 11 / 37

12 Kursory jawne atrybuty declare cursor cur_osoby i s select from osoby ; osoba osoby%rowtype ; begin i f ( not cur_osoby%isopen ) then open cur_osoby ; end i f ; loop fetch cur_osoby into osoba ; e x i t when cur_osoby%notfound ; dbms_output. p u t _ l i n e ( osoba. imie osoba. nazwis end loop ; close cur_osoby ; end ; dwunasty PL/SQL, c.d. 12 / 37

13 Kursory jawne pętla for Możemy w łatwiejszy sposób przebiec wszystkie wyniki zapytania w pętli for: for l i c z n i k in kursor loop... end loop ; W tej konstrukcji nie musimy otwierać ani zamykać kursora. Zamiast kursora możemy użyć zapytania SQL. dwunasty PL/SQL, c.d. 13 / 37

14 Kursory jawne pętla for declare cursor cur_ osoby_ imie ( imie_ osoby varchar2 default Jan ) is select from osoby where osoby. imie=imie_osoby ; begin for cur in cur_osoby_imie loop dbms_output. p u t _ l i n e ( cur. imie cur. nazwisko to_char ( cur. i d ) ) ; end loop ; end ; dwunasty PL/SQL, c.d. 14 / 37

15 Kursory jawne modyfikacje tabel Możemy zadeklarować kursor jako for update. Kursor taki zakłada blokadę na wszystkie rekordy, które może zmodyfikować. Możemy modyfikować rekord, który został aktualnie odczytany przez kursor. update tabela set... where c u r r e n t of cur_tabela ; delete from tabela where c u r r e n t of cur_tabela ; dwunasty PL/SQL, c.d. 15 / 37

16 Kursory niejawne Każde polecenie SQL (select into, insert, update, delete) tworzy kursor. Nazwa kursora to sql. Sprawdzajac jego własności możemy sprawdzić własności ostatniego zapytania, np. sql%rowcount zwraca liczbę krotek zapytania. dwunasty PL/SQL, c.d. 16 / 37

17 Wyjatki Jeśli w czasie wykonywania programu PL/SQL wystapi bład, działanie programu zostaje przerwane. Program może przechwycić obsługę błedu w części exception. Program może zgłosić też własny wyjatek przez: raise nazwa_wyjatku. dwunasty PL/SQL, c.d. 17 / 37

18 Wyjatki Wyjatki prefefiniowane: cursor_already_open, invalid_cursor, no_date_found, too_many_rows, value_error, zero_divide. W części obsługujacej wyjatki możemy użyć: when others aby obsłużyć wyjatki, których wcześniej nie wymienilismy. dwunasty PL/SQL, c.d. 18 / 37

19 Wyjatki użytkownika Wyjatki definiujemy w częsci declare przez nazwa_wyjatku exception; Zgłaszamy przez raise nazwa_wyjatku. dwunasty PL/SQL, c.d. 19 / 37

20 Obsługa wyjatków sterowanie declare cursor cur_osoby is select from osoby osoba osoby%rowtype ; begin begin open cur_osoby ; open cur_osoby ; dbms_output. p u t _ l i n e ( T u t a j sterowanie nie dotrze exception when cursor_already_open then close cur_osoby ; dbms_output. p u t _ l i n e ( Zamknieto k end ; dbms_output. p u t _ l i n e ( T u t a j wraca sterowanie ) ; close cur_osoby ; exception when i n v a l i d _ c u r s o r then dbms_output. p u t _ l i n e ( Zabroniona operacja na kursorze end ; dwunasty PL/SQL, c.d. 20 / 37

21 Obsługa wyjatków sterowanie Po obsłużeniu wyjatku sterowanie wraca do bloku programu, który wywołał program, w którym powstał wyjatek. Raz obsłuzony wyjatek nie jest obsługiwany wyżej. Nie obsłużony wyjatek powoduje przerwanie programu i zgłoszenie błędu aplikacji. dwunasty PL/SQL, c.d. 21 / 37

22 Obsługa wyjatków sterowanie Jeśli wyjatek powstanie w sekcji declare, to sterowanie wraca do programu, który wywołał program, który zgłosił wyjatek. Podobnie zachowuja się wyjatki powstałe w części obsługujacej wyjatki. dwunasty PL/SQL, c.d. 22 / 37

23 Obsługa wyjatków sterowanie begin declare i number(3):=1000; begin null ; exception when v a l u e _ e r r o r then dbms_output. p u t _ l i n e ( Zla wartosc ) ; t u t a j sterowanie nie dotrze end ; null ; exception when v a l u e _ e r r o r then dbms_output. p u t _ l i n e ( T u t a j nastepuje obsluga end ; dwunasty PL/SQL, c.d. 23 / 37

24 Obsługa wyjatków przykład create table Kura ( i d i n t primary key, j a j k o _ i d i n t ) ; create table Jajko ( i d i n t primary key, kura_id i n t ) ; a l t e r table Kura add constraint KuraRefJajko foreign key ( j a j k o _ i d ) references Jajko ( i d ) i n i t i a l l y deferred deferrable ; a l t e r table Jajko add constraint JajkoRefKura foreign key ( kura_id ) references Kura ( i d ) i n i t i a l l y deferred deferrable ; dwunasty PL/SQL, c.d. 24 / 37

25 Obsługa wyjatków przykład create or replace t r i g g e r DodajJajko before update or insert on Kura for each row declare i number ; begin select i d into i from Jajko where kura_id =:new. kura_id ; exception when no_data_found then i n s e rt into Jajko values ( : new. j a j k o _ i d, null ) ; end ; dwunasty PL/SQL, c.d. 25 / 37

26 Składowane programy Przechowywane po skompilowaniu w BD. Procedury, funkcje, wyzwalacze, pakiety. dwunasty PL/SQL, c.d. 26 / 37

27 Składowane programy parametry Pozwalaja przekazywać wartości do programu i z programu. Paremetry programu w deklaracji nazywamy formalnymi, przy wywołaniu programu aktualnymi. Typy parametrów to in, out, in out. dwunasty PL/SQL, c.d. 27 / 37

28 Składowane programy składnia create [ or replace ] nazwa_procedury [ ( parametry ) ] i s d e k l a r a c j e begin... end [ nazwa_procedury ] ; dwunasty PL/SQL, c.d. 28 / 37

29 Składowane programy składnia create [ or replace ] nazwa_funkcji [ ( parametry ) ] return typ [ is as ] d e k l a r a c j e begin... end [ nazwa_funkcji ] ; Funkcja powinna zawierać return. Po wykonaniu tej instrukcji wychodzimy z funkcji. Funkcji możemy użyć w zapytaniu SQL. dwunasty PL/SQL, c.d. 29 / 37

30 Składowane programy parametry Parametry deklarujemy jako: nazwa_parametru [ t r y b przekazania ] typ [ { default wartosc ]. Typy parametrów to: in domyślny tryb, przekazuje wartość do programu, parametr zachowuje się jak stała, out parametr musi być zmienna, traktujemy ja jako zmienna niezainicjowana, przekazuje wartość na zewnatrz procedury, in out zmienna zainicjowana przekazujaca wartość na zewnatrz. dwunasty PL/SQL, c.d. 30 / 37

31 Składowane programy przykład create or replace procedure inkrementacja ( n in out number ) return number is begin n := n+1; return ( n ) ; end inkrementacja ; Teraz możemy procedurę wywołać: declare n number : = 3 ; i number ; begin t u t a j n = 3 i := inkrementacja ( n ) ; t u t a j n = 4 end ; dwunasty PL/SQL, c.d. 31 / 37

32 Pakiety create [ or replace ] package nazwa_pakietu i s d e k l a r a c j e zmiennych, stalych, kursorow, f u n k c j i, procedur,... end ; create [ or replace ] package body nazwa_pakietu i s d e k l a r a c j e zmiennych, stalych, kursorow niedostepnych w i n t e r f e j s i e pakietu, d e f i n i c j e f u n k c j i i procedur end ; Funkcje i procedury z pakietu wywołujemy jako: nazwa_pakietu.nazwa_programu(). dwunasty PL/SQL, c.d. 32 / 37

33 Dynamiczny SQL Jeśli nie znamy podczas kompilacji pytania SQL, możemy je skonstruować podczas wykonywania programu. Typowe sytuacje to: nie znamy nazwy tabeli, z której będziemy pobierać dane, nie znamy warunku. Dynamiczny SQL jest mniej efektywny i bardziej podatny na błedy (np. podczas kompilacji zapytania). Możemy też w ten sposób wywoływać programy PL/SQL. dwunasty PL/SQL, c.d. 33 / 37

34 Dynamiczny SQL przykład create or replace procedure wloz_osoba ( osoba_id i n out number, imie in varchar2, nazwisko i n varchar2 ) as begin osoba_id := osoby_seq. n e x t v a l ; insert into osoby values ( osoba_id, imie, nazwisko ) ; end ; declare plsql_komenda varchar2 ( ) ; nowe_imie varchar2 ( 5 0 ) : = Jan ; nowe_nazwisko varchar2 ( 100):= Kowalski ; begin plsql_komenda := begin wloz_osoba ( : a, : b, : c ) ; end ; ; execute immediate plsql_komenda using i n out nowe_id, nowe_imie, nowe_nazwisko ; end ; dwunasty PL/SQL, c.d. 34 / 37

35 Dynamiczny SQL przykład Nie można przekazać stałej null ale można przekazać zmienna, która ma ta wartość. Trzeba uważać na typy przekazywanych zmiennych, by były zgodne z SQL, np. nie można użyć w tworzonym zapytaniu SQL zmiennej o typie boolean. dwunasty PL/SQL, c.d. 35 / 37

36 Dynamiczny SQL parametry Jeśli wywołujemy zapytanie SQL, to nie sa istotne nazwy użytych w definicji parametrów. Ten kod wstawi do tabeli osoby pana Jana Nowaka: begin sql_zapytanie := i n s e r t i n t o osoby values ( : x, : x, : y ) ; execute immediate sql_zapytanie using 18, Jan, Nowak ; end ; Jeśli wywołujemy program PL/SQL nazwy parametrów sa istotne. Ten kod obliczy wartość funkcja(a,b,a): begin sql_zapytanie := begin f u n k c j a ( : x, : y, : x ) ; execute immediate sql_zapytanie using a, b ; end ; dwunasty PL/SQL, c.d. 36 / 37

37 Dynamiczny SQL przykład declare type KursorTyp i s r e f cursor ; cur_osoby KursorTyp ; v _ s t r varchar2 ( ) ; osoba osoby%rowtype ; begin v _ s t r := s e l e c t from osoby where imie =: i ; open cur_osoby for v _ s t r using Ewa ; loop fetch cur_osoby into osoba ; e x i t when cur_osoby%notfound ; dbms_output. p u t _ l i n e ( osoba. imie osoba. nazwisko ) ; end loop ; end ; dwunasty PL/SQL, c.d. 37 / 37

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11 Wykład 11 Model połączeniowy ADO.NET Obsługa połączenia - Ciąg połączeniowy - Pula połączeń Obiekt polecenia - Tworzenie - Wykonywanie - Wykonywanie procedur składowanych - Polecenia sparametryzowane Obiekt

Bardziej szczegółowo

Efekty uboczne błędów

Efekty uboczne błędów Obsługa wyjątków Efekty uboczne błędów Fragment kodu programu jest bezpieczny (ang. exception-safe) jeżeli błędy, które wystąpią w trakcie przetwarzania tego kodu nie będą powodowały niepożądanych efektów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe.

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. PostgreSQL 1 Bazy Danych Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka Wykorzystano materiały: http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/

Bardziej szczegółowo

TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU ŚREDNICH I DUŻYCH SERWISÓW/APLIKACJI WWW

TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU ŚREDNICH I DUŻYCH SERWISÓW/APLIKACJI WWW STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2B (106) Andrzej BARCZAK, Dariusz ZACHARCZUK Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Instytut Informatyki TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU

Bardziej szczegółowo

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji:

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji: PHP/Biblioteka PDO 1 PHP/Biblioteka PDO Biblioteka PDO Jeszcze rok temu programiści pragnący komunikować się z bazą danych poprzez PHP musieli zmagać się z wieloma problemami. Każdy serwer DB udostępniał

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2012 by Andrzej Marciniak PP-10(1 z 66) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa ` Informacje organizacyjne 1. Dyżury: wtorek 11:50-13:20 pokój / room 312aB Coll. Novum 2. Warunki zaliczenia przedmiotu: semestr

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy.

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 13 1 System operacyjny Windows XP Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu Jądro Egzekutor Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy

Bardziej szczegółowo

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika

Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika Aleksander Buczyński 8 lutego 2004 roku Spis treści 1 Streszczenie 2 2 Definicje 3 3 Ogólna budowa programu 3 4 Crawler 4 4.1 Krótki opis działania.........................

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2

Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2 Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2 Maja Górecka-Wolniewicz, UCI, UMK dokument przygotowany w ramach projektu B-R eduroam-pionier Zaktualizowany w ramach projektu PLATON 2012-09-10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo