SQL :: Data Definition Language

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SQL :: Data Definition Language"

Transkrypt

1 SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem polecenia CREATE TABLE zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem języka SQL. CREATE TABLE macierz id INTEGER PRIMARY KEY, wiersze INTEGER NOT NULL CHECKwiersze > 0), kolumny INTEGER NOT NULL CHECKkolumny > 0), matrix REAL[][] NOT NULL 2. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania danych w postaci drzewa o dowolnym rozmiarze w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem polecenia CREATE TABLE zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem języka SQL. CREATE TABLE drzewo id INTEGER PRIMARY KEY, wartosc INTEGER NOT NULL, rodzic INTEGER REFERENCES drzewoid) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED 3. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania danych w postaci drzewa binarnego o dowolnym rozmiarze w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem polecenia CREATE TABLE zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem języka SQL. CREATE TABLE drzewo_bst id INTEGER PRIMARY KEY, wartosc INTEGER NOT NULL, rodzic INTEGER REFERENCES drzewoid) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, lewy INTEGER, prawy INTEGER, 4. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania danych w postaci grafu nieskierowanego o dowolnym rozmiarze w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem polecenia CREATE TABLE zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem języka SQL. Wskazówka: Wykorzystaj reprezentację grafu nieskierowanego w postaci listy sąsiedztwa. CREATE TABLE graf_niesk id INTEGER, powiazanie INTEGER REFERENCES graf_nieskid) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

2 PL/pgSQL 5. Utwórz funkcję obliczającą cenę brutto towaru. Przekazywanymi do funkcji argumentami powinny być: CENA_NETTO oraz GRUPA. CENA_NETTO - cena przed naliczeniem podatku VAT; GRUPA - grupa podatkowa {1 - PODSTAWOWA - 22%; 2 - OBNIŻONA- 7%; 3 - ZWOLNIONA 0%} CREATE OR REPLACE FUNCTION cena_towarucena_netto REAL, grupa INTEGER) RETURNS REAL AS wynik REAL; wynik = CASE WHEN grupa = 1 THEN cena_netto * 22 / cena_netto WHEN grupa = 2 THEN cena_netto * 7 / cena_netto WHEN grupa = 3 THEN cena_netto ELSE 0 ; 6. Utwórz funkcję sprawdzającą czy przekazana wartość jest liczbą pierwszą. Funkcja powinna zwracać informację w postaci: Liczba a jest/nie jest liczbą pierwszą. CREATE OR REPLACE FUNCTION liczba_pierwszaliczba INTEGER) RETURNS VARCHAR AS i INTEGER; wynik VARCHAR64 IF liczba <= 2 THEN wynik := 'Liczba ' liczba ' jest liczbą pierwszą.'; FOR i IN 2..liczba-1 LOOP IF liczba%i)= 0 THEN wynik := 'Liczba ' liczba ' nie jest liczbą pierwszą.'; LOOP; wynik := 'Liczba ' liczba ' jest liczbą pierwszą.'; 7. Utwórz funkcję która oblicza cenę jednostkową przelotu z miasta A do miasta B, przy założeniu, że koszty są określone następująco a) KOSZTY LOTNISKOWE WYLOT) = PLN b) KOSZTY LOTNISKOWE PRZYLOT) = PLN c) KOSZTY MIĘDZYLĄDOWAŃ TANKOWANIE) = PLN d) KOSZTY PALIWA

3 - 100 PLN / 1 km pierwsze 10 km po starcie) - 50 PLN / 1 km lot) - 75 PLN / 1 km ostanie 10 km przed lądowaniem) Zakładamy, że minimalna odległość lotu wynosi 20 km lub inaczej ujmując minimalny koszt lotu jest równy pokonaniu 20 km). Zakładamy, że maksymalny zasięg samolotu przy pełnych zbiornikach paliwa) wynosi km. W przypadku gdy trasa przelotu jest większa od maks. zasięgu należy doliczyć KOSZTY MIĘDZYLĄDOWAŃ. Argumentami przekazywanymi do funkcji powinny być: ODLEGŁOŚĆ [km] LICZBA_PASAŻERÓW Cena jednostkowa jest to koszt lotu / liczba pasażerów. CREATE OR REPLACE FUNCTION koszt_przelotuodleglosc INTEGER, liczba_pasazerow INTEGER) RETURNS INTEGER AS WYLOT CONSTANT INTEGER := 20000; PRZYLOT CONSTANT INTEGER := 10000; TANKOWANIE CONSTANT INTEGER := 15000; MAXPALIWA_NA_KM CONSTANT INTEGER := 10000; LOT_START CONSTANT INTEGER := 100; LOT CONSTANT INTEGER := 50; LOT_KONIEC CONSTANT INTEGER := 75; wynik INTEGER; koszt INTEGER; ile INTEGER; --Przylot i odlot koszt := WYLOT + PRZYLOT; --10 km startu i końca koszt := koszt + LOT_START * 10) + LOT_KONIEC * 10 --Międzylądowania IF odleglosc > MAXPALIWA_NA_KM THEN ile := odleglosc / MAXPALIWA_NA_KM; koszt := koszt + TANKOWANIE * ile; --cena czystego lotu IF odleglosc > 20 THEN koszt := koszt + odleglosc - 20) * LOT --koszt jednostkowy wynik = koszt / liczba_pasazerow; 8. Utwórz funkcję obliczającą odległość między dwoma miastami wg metryki miejskiej Manhattan). Argumentami przekazywanymi powinny być: MIASTO_A x1, y1) oraz MIASTO_B x2, y2). CREATE OR REPLACE FUNCTION odlegloscx1 INTEGER, y1 INTEGER, x2 INTEGER, y2 INTEGER)

4 RETURNS INTEGER AS wynik INTEGER; wynik := x2-x1 + y2-y1; 9. Utwórz funkcję realizującą szyfrowanie/deszyfrowanie danych wg nieskomplikowanych metod wykorzystujących np.: a) szyfrowanie przestawieniowe; b) szyfrowanie blokowe np. Cipher Feedback) /DLA AMBITNYCH/ Argumentem funkcji powinien być nr_albumu studenta na podstawie którego będzie realizowane odczytanie z tabeli studenci wartość kolumny nazwisko a następnie zapisanie w jej miejsce wartości zaszyfrowanej w przypadku fukcji szyfrującej) lub odszyfrowanej w przypadku fukcji deszyfrującej). CREATE OR REPLACE FUNCTION szyfr_przestawnyindeks INTEGER) RETURNS VARCHAR AS --zapytanie studenci%rowtype; wynik VARCHAR256 tekst VARCHAR256 i INTEGER; wynik := ''; SELECT nazwisko INTO tekst FROM studenci WHERE nr_albumu = indeks; --tekst := zapytanie.nazwisko; FOR i IN REVERSE lengthtekst)..1 LOOP wynik := wynik substrtekst, i, 1 LOOP; UPDATE studenci SET nazwisko = wynik WHERE nr_albumu = indeks;

5 Wyzwalacze i procedury wyzwalane 1. Załóżmy, że baza danych nie wspiera mechanizmów integralności referencyjnej związki KLUCZ GŁÓWNY - KLUCZ OBCY). Utwórz wyzwalacz oraz procedurę wyzwalaną, które zapewnią zachowanie integralności referencyjnej przy dodawaniu rekordów do dwóch powiązanych tabel. W zadaniu można wykorzystać np. tabele FAKULTETY oraz ZAPISY usuwając wcześniej ograniczenie kl_ob_zapisy_fakultety DROP CONSTRAINT...). CREATE OR REPLACE FUNCTION integralnosc_fakultet) RETURNS TRIGGER AS $operacje$ istnieje BOOLEAN; IF TG_OP = 'INSERT') THEN SELECT true INTO istnieje FROM fakultety WHERE id_fakultetu = NEW.id_fakultetu; IF istnieje THEN ELSE ; $operacje$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER sprawdz_zapisy BEFORE INSERT ON zapisy FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE integralnosc_fakultet) 2. Utwórz wyzwalacz oraz procedurę wyzwalaną realizujące archiwizację danych usuwanych z tabeli ZAPISY. CREATE TABLE logs_zapisy nr_albumu INTEGER, id_fakultetu INTEGER, log_when TIMESTAMP CREATE OR REPLACE FUNCTION usuwane_zapisy) RETURNS TRIGGER AS $logs$ IF TG_OP = 'DELETE') THEN INSERT INTO logs_zapisy SELECT OLD.nr_albumu, OLD.id_fakultetu, now ; $logs$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER log_zapisy AFTER DELETE ON zapisy FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE usuwane_zapisy) 3. Utwórz tabelę KRAJE zawierającą dwa pola KOD VARCHAR3) oraz NAZWA

6 VARCHAR100) oraz wyzwalacz wraz z procedurą wyzwalaną realizujące następujące funkcje: a) odrzucanie KOD-ów krajów, które nie zawierają dokładnie 2 znaków np. niepoprawnymi wartościami są: P, POL b) odrzucanie KOD-ów krajów, które nie zawierają tylko liter z zakresu [A-Z]; c) odrzucanie NAZW krajów o długości mniejszej niż 3 znaki; d) zamianę wszystkich liter KOD-u na litery duże; e) zamianę wszystkich członów NAZWY na człony rozpoczynające się od dużej litery np. polska -> Polska, POLSKA -> Polska, polska -> Polska, Wielka brytania -> Wielka Brytania f) eliminację "białych znaków" spacji, tabulatorów etc.) z początku i końca NAZWY oraz KOD-u; CREATE TABLE kraje kod VARCHAR3) NOT NULL, nazwa VARCHAR100) NOT NULL CREATE OR REPLACE FUNCTION fun_tg_kraje) RETURNS TRIGGER AS $logs$ znak1 CHAR; znak2 CHAR; kod VARCHAR3 nazwa VARCHAR100 kod := NEW.kod; nazwa := NEW.nazwa; -- d) kod := UPPERkod -- e) nazwa := INITCAPnazwa -- f) nazwa := TRIMnazwa -- a) IF lengthkod)<> 2 THEN -- b) znak1 = substrkod, 1, 1 znak2 = substrkod, 2, 1 IF asciiznak1) < ascii'a') OR asciiznak1) > ascii'z') THEN IF asciiznak2) < ascii'a') OR asciiznak2) > ascii'z') THEN -- c) IF lengthnazwa) < 3 THEN NEW.kod = kod; NEW.nazwa = nazwa;

7 ; $logs$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER tg_kraje BEFORE INSERT OR UPDATE ON kraje FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE fun_tg_kraje) 4. Utwórz tabelę TERMINARZ z polami DATA_GODZINA_POCZATKOWA TIMESTAMP, DATA_GODZINA_KONCOWA TIMESTAMP oraz SPOTKANIE VARCHAR oraz wyzwalacz wraz z procedurą wyzwalaną, która będzie weryfikować i nie zezwalać na zapis kolidujących nakładających się) terminów spotkań. CREATE TABLE terminarz data_godzina_poczatkowa TIMESTAMP NOT NULL, data_godzina_koncowa TIMESTAMP NOT NULL, spotkanie VARCHAR NOT NULL CREATE OR REPLACE FUNCTION fun_tg_terminarz) RETURNS TRIGGER AS $logs$ zawiera BOOLEAN; SELECT true INTO zawiera FROM terminarz WHERE data_godzina_poczatkowa, data_godzina_koncowa) OVERLAPS NEW.data_godzina_poczatkowa, NEW.data_godzina_koncowa) LIMIT 1; IF zawiera THEN ELSE ; $logs$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER tg_terminarz BEFORE INSERT OR UPDATE ON terminarz FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE fun_tg_terminarz)

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan)

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Joanna Jedrzejowicz Strona 1 2009-11-15 Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Na bazie danych wykonywane sa nastepujace operacje: 1. dopisywanie, usuwanie i modyfikacja danych, 2. wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa ` Informacje organizacyjne 1. Dyżury: wtorek 11:50-13:20 pokój / room 312aB Coll. Novum 2. Warunki zaliczenia przedmiotu: semestr

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY KOŁO NAUKOWE SYSTEMÓW OPEN SOURCE ŁUKASZ CPAK PIOTR LEŚNIAK NOWY SĄCZ, 2007 Temat: Baza danych sklepu. Sklep sprzedaje towary

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCY PRACĘ DZIEKANATU BAZUJĄCY NA ŚRODOWISKU DELPHI I SQL

SYSTEM EWIDENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCY PRACĘ DZIEKANATU BAZUJĄCY NA ŚRODOWISKU DELPHI I SQL Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 20 XIV Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2004 Oddział Gdański PTETiS SYSTEM EWIDENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13 Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7 Pakiety: specyfikacja, ciało, Wywoływanie elementów pakietów, Przeciążanie podprogramów z pakietów, Inicjowanie pakietów, Deklaracje uprzedzające, Funkcje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo