PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL"

Transkrypt

1 PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL 1

2 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL - rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego. Możliwość wykorzystywania: zmiennych i stałych, instrukcji sterujących IF, pętli, kursorów, wyjątków. Podstawowa jednostka w PL/SQL: blok - grupuje logicznie powiązane deklaracje i wyrażenia. 2

3 Struktura bloku (programu) PL/SQL Struktura bloku: część deklaracji zmiennych i stałych opcjonalna część wykonywalna część obsługi wyjątków opcjonalna [ DECLARE ] [ EXCEPTION ] -- deklaracje zmiennych, stałych i kursorów -- wyrażenia -- obsługa wyjątków 3

4 Komentarze Komentarz zawierający jedną linię - znaki -- Komentarz wieloliniowy - znaki /*... */ Komentarze nie mogą być zagnieżdżone -- Wykonaj procedurę X X; /* Teraz wykonaj procedurę Y i zakończ działanie program */ Y; 4

5 Podstawowe typy Typ numeryczny NUMBER[(precyzja, skala)] Typy znakowe CHAR[(maks_długość)] VARCHAR2(maks_długość) Inne typy BOOLEAN - typ logiczny, wartości: TRUE, FALSE, NULL DATE data... typy zdefiniowane przez programistę. 5

6 Zmienne Zmienne zmienne proste (np. numeryczne, znakowe, logiczne, ) zmienne złożone zmienne rekordowe tablice obiekty (ang. objects) /*rozszerzenie obiektowe Oracle */ 6

7 Deklarowanie zmiennych i stałych DECLARE nazwa_zmiennej typ; Przykłady. DECLARE licznik number(4); znak char(1); flaga boolean := TRUE; osoba osoby.nazwisko%type; Nadanie wartości zmiennym: licznik := 10; znak := 'A'; flaga := TRUE; osoba := 'Lis'; Definiowanie stałych: DECLARE nazwa_zmiennej CONSTANT typ := wartość; 7

8 Rekordy - przykład DECLARE TYPE osoba_dane IS RECORD ( nazwisko VARCHAR2(20), imie VARCHAR2(20) ); /* typ rekordowy */ p osoba_dane ; /* zmienna typu rekordowego */... p.nazwisko := 'Nowak'; /* dostęp do pól rekordu */ p.imie:= 'Jan';... 8

9 Instrukcja SELECT INTO... DECLARE v_nazwisko VARCHAR2(20); v_imie1 VARCHAR2(20); SELECT nazwisko, imie1 INTO FROM v_nazwisko, v_imie1 osoby WHERE id = 1; Zapytanie w języku SQL musi zwrócić dokładnie jeden wiersz. Klauzula INTO wskazuje na zmienne, które zostaną wypełnione wartościami odczytanymi przez zapytanie. 9

10 Instrukcja warunkowa IF... IF warunek 1 THEN... /* wykonaj polecenia */ [ ELSIF warunek 2 THEN... /* wykonaj polecenia */ ] [ ELSIF warunek n THEN... ] /* wykonaj polecenia */ [ ELSE... ] /* wykonaj polecenia */ END IF; Operatory logiczne: OR, AND, NOT. IF (x = 1 AND y) OR (x = 2 AND NOT y) THEN... END IF; 10

11 Pętle Pętla podstawowa (nieskończona) Pętla LOOP /* polecenia */ [ EXIT WHEN warunek; ] /* polecenia */ END LOOP; WHILE warunek LOOP /* polecenia */ END LOOP; 11

12 Pętle Pętla numeryczna FOR FOR zmienna_licznikowa IN [REVERSE] x..y LOOP /* polecenia */ END LOOP; 12

13 Kursor Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PL/SQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym (kursor). Serwer bazy danych wykorzystuje ten obszar (kursor) do przechowywania danych otrzymanych w wyniku zapytania oraz do przechowywania innych dodatkowych informacji dotyczących stanu wykonywanego zapytania. Kursor (ang. cursor) jest konstruktorem PL/SQL umożliwiającym: nadanie nazwy temu obszarowi, dostęp do niego, pobranie z niego danych, kontrolę procesu przetwarzania danych. 13

14 Operacje na kursorze Podstawowe operacje na kursorze: deklaracja kursora otwarcie kursora pobranie wartości z kursora zamknięcie kursora CURSOR nazwa [(parametr_1, parametr_2,...)] IS zapytanie; OPEN nazwa [(wart_param_1, wart_param_2,..)]; FETCH nazwa INTO lista_zmiennych; CLOSE nazwa; 14

15 Kursor - Przykład DECLARE CURSOR pracownik_kursor IS SELECT id_os, nazwisko, imie1 FROM osoby; Osoba_id osoby.id_os%type; osoba_nazwisko osoby.nazwisko%type; osoba_imie1 osoby.imie1%type; pracownik_dane pracownik_kursor%rowtype; OPEN pracownik_kursor; FETCH pracownik_kursor INTO osoba_id, osoba_nazwisko, osoba_imie1; FETCH pracownik_kursor INTO pracownik_dane; CLOSE pracownik_kursor; 15

16 Kursor Pętla FOR z kursorem lub z podzapytaniem Pętla FOR z kursorem FOR zmienna_rekord IN kursor LOOP /* polecenia */ END LOOP; nie wymaga otwarcia ani zamknięcia kursora. Nie wymaga również deklaracji zmiennej zmienna_rekord. Pętla FOR z podzapytaniem FOR zmienna_rekord IN (podzapytanie_sql) LOOP /* polecenia */ END LOOP; W celu iteracyjnego przetwarzania wyników zapytania nie jest konieczne jawne deklarowanie kursora. 16

17 Procedury i funkcje składowane W PL/SQL można tworzyć własne procedury i funkcje. Cechy: przechowywane w bazie danych, postać skompilowana - zwiększenie szybkości działania, ułatwiają pielęgnowanie aplikacji, mogą być współdzielone przez wielu użytkowników. Procedury i funkcje można gromadzić w pakietach. 17

18 Procedury i funkcje składowane Przykład 1. Przykład funcji. DROP FUNCTION f; CREATE OR REPLACE FUNCTION f(x NUMBER) RETURN NUMBER IS y NUMBER; y:=x*x; RETURN y; / Przykład 2. Przykład wykorzystania funkcji w bloku PL/SQL. DECLARE wynik NUMBER; wynik:= f(4); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(wynik); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(f(4)); / 18

19 Procedury i funkcje składowane Przykład 3. Przykład procedury. DROP PROCEDURE p; CREATE OR REPLACE PROCEDURE p(x IN NUMBER, w IN OUT NUMBER) IS y NUMBER; y:=x*w; w:=y; / Przykład 4. Przykład wykorzystania procedury w bloku PL/SQL. DECLARE wynik NUMBER; wynik:=6; p(4,wynik); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(wynik); / 19

20 PODSTAWY BAZ DANYCH 14. Wyzwalacze (database triggers) 20

21 Wyzwalacze Wyzwalacze bazy danych (database triggers) - procedury składowane w bazie danych w powiązaniu z konkretną relacją (tabelą) i są automatycznie uruchamiane w momencie wykonania polecenia SQL dotyczącego tej relacji. Z relacją może być związanych wiele rożnych wyzwalaczy (z pewnymi ograniczeniami), ale pojedynczy wyzwalacz może być związany tylko z jedną relacją. 21

22 Wyzwalacze Moment uruchamiania W zależności od czasu uruchamiania wyzwalaczy możemy je podzielić na dwie grupy: AFTER - wykonywane po wykonaniu polecenia SQL. BEFORE - wykonywane przed wykonaniem polecenia SQL; Uruchamiane są przy wykonywaniu poleceń SQL: INSERT, UPDATE, DELETE. 22

23 Wyzwalacze - budowa CREATE [ OR REPLACE ] TRIGGER nazwa { AFTER BEFORE } { DELETE INSERT UPDATE } [ OF lista_atrybutów ] ON nazwa_relacji [ FOR EACH ROW [ WHEN warunek ] ] [ DECLARE /* deklaracja zmiennych,... */ ] /* ciało wyzwalacza */ 23

24 Wyzwalacze - ograniczenia W ciele wyzwalacza można stosować polecenia SQL, PL/SQL i wywoływać podprogramy (procedury i funkcje). Ograniczenia: nie można stosować poleceń DDL; nie można stosować poleceń sterujących transakcjami COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT; wywoływać podprogramy z wyżej wymienionymi poleceniami. 24

25 Wyzwalacze - Przykład Osoby Id_os Nazwisko Imie1 Imie2 D_ur Plec 1 Kowalski Jan Adam M 2 Nowak Anna K 3 Norek Tadeusz M Zatrudnienia Id_z Id_os Id_w Id_s Od Do Pensja

26 Wyzwalacze - przykład Przykład. CREATE OR REPLACE TRIGGER test1 AFTER UPDATE ON zatrudnienia DBMS_output.put_line('placa została zmieniona'); Komunikat będzie wyświetlony przy zmianie dowolnego atrybutu pierwszej aktualizowanej krotki. 26

27 Wyzwalacze - przykład Przykład. CREATE OR REPLACE TRIGGER test2 AFTER UPDATE OF pensja ON zatrudnienia DBMS_output.put_line('placa została zmieniona'); Komunikat będzie wyświetlony przy zmianie tylko atrybutu pensja pierwszej aktualizowanej krotki. 27

28 Wyzwalacze - przykład Przykład. CREATE OR REPLACE TRIGGER test3 AFTER UPDATE OF pensja ON zatrudnienia FOR EACH ROW DBMS_output.put_line('placa została zmieniona'); Komunikat będzie wyświetlony przy zmianie tylko atrybutu pensja każdej aktualizowanej krotki. 28

29 Wyzwalacze - przykład Przykład. CREATE OR REPLACE TRIGGER test4 AFTER UPDATE OF pensja ON pensje FOR EACH ROW WHEN placa>1000 DBMS_output.put_line('placa została zmieniona'); Komunikat będzie wyświetlony przy zmianie tylko atrybutu pensja każdej aktualizowanej krotki, w której wartość atrybutu >

30 Wyzwalacze Ten sam wyzwalacz może być uruchamiany przez każde polecenie DML: INSERT, UPDATE, DELETE lub ich dowolną kombinację. W tym samym momencie nie może być uruchamianych więcej jak jeden wyzwalacz. 30

31 Wyzwalacze CREATE [ OR REPLACE ] TRIGGER nazwa { AFTER BEFORE } DELETE OR INSERT OR UPDATE [ OF lista_atrybutów] ON nazwa_relacji [ FOR EACH ROW [ WHEN warunek ] ] [ DECLARE /* deklaracja zmiennych,... */ ] /* ciało wyzwalacza */ 31

32 Wyzwalacze W ciele i w warunku można korzystać z dwóch kwalifikatorów (qualifier) NEW i OLD, które przyjmują nową i starą wartość krotki: NEW.nazwa_atrybutu OLD.nazwa_atrybutu Dla wyzwalacza uruchamianego poleceniem INSERT wartość kwalifikatora OLD przyjmuje wartość NULL dla każdego atrybutu krotki. Dla wyzwalacza uruchamianego poleceniem DELETE wartość kwalifikatora NEW przyjmuje wartość NULL dla każdego atrybutu krotki. 32

33 Wyzwalacze Dla wyzwalacza uruchamianego poleceniem UPDATE wyzwalacz ma dostęp do starej i nowej wartości atrybutu. Odwołania do kwalifikatorów NEW i OLD w klauzuli WHEN nie są poprzedzone : NEW.nazwa_atrybutu w pozostałych odwołaniach poprzedzone jest :. :NEW.nazwa_atrybutu 33

34 Wyzwalacze - przykład Przykład. Poprawianie pisowni. CREATE OR REPLACE TRIGGER test5 BEFORE INSERT ON osoby FOR EACH ROW :NEW.nazwisko:=InitCap(:NEW.nazwisko); :NEW.imie1:=InitCap(:NEW.imie1); :NEW.imie2:=InitCap(:NEW.imie2); 34

35 Wyzwalacze - przykład Przykład. Wyzwalacz nadający kolejny numer pobrany z licznika licz_osoby wprowadzanej nowej krotki do relacji osoby. CREATE OR REPLACE TRIGGER test6 BEFORE INSERT ON osoby SELECT licz_osoby.nextval INTO :NEW.id_os FROM DUAL; 35

36 Wyzwalacze - przykład Przykład. Przy wprowadzaniu nowej krotki do relacji zatrudnienia zrobić aktualizację poprzedniej pensji (atrybut do). CREATE OR REPLACE TRIGGER bi_zatrudnienia BEFORE INSERT ON zatrudnienia FOR EACH ROW SELECT licz_zatrudnienia.nextval INTO :NEW.id_z FROM DUAL; :NEW.od:=SYSDATE; UPDATE zatrudnienia SET do=sysdate-1 WHERE id_os=:new.id_os AND do IS NULL; 36

37 Wyzwalacze - przykład Przykład. CREATE OR REPLACE TRIGGER test7 BEFORE INSERT OR UPDATE ON osoby FOR EACH ROW :NEW.nazwisko:=InitCap(:NEW.nazwisko); :NEW.imie1:=InitCap(:NEW.imie1); :NEW.imie2:=InitCap(:NEW.imie2); 37

38 Wyzwalacze - przykład Przykład. CREATE OR REPLACE TRIGGER test8 BEFORE INSERT OR UPDATE ON osoby FOR EACH ROW WHEN NEW.nazwisko <> InitCap(NEW.nazwisko)... 38

39 Wyzwalacze - przykład CREATE OR REPLACE TRIGGER test9 BEFORE INSERT ON zatrudnienia FOR EACH ROW IF :NEW.pensja < 500 THEN DBMS_output.put_line('mało????????????'); END IF; 39

40 Wyzwalacze Ciało wyzwalacza, które może być uruchamiane przez więcej niż jedno polecenie DML, może zawierać tzw. predykaty warunkowe: inserting, deleting, updating. 40

41 Wyzwalacze CREATE [ OR REPLACE ] TRIGGER nazwa {AFTER BEFORE} DELETE OR INSERT OR UPDATE [OF atrybuty] ON nazwa_relacji [ FOR EACH ROW [ WHEN warunek ] ] DECLARE... IF INSERTING THEN...END IF; IF UPDATING [lista_atrybutów] THEN...END IF; IF DELETING THEN...END IF;... 41

42 Wyzwalacze Predykaty można łączyć za pomocą AND, OR NOT w tej samej klauzuli IF IF UPDATING OR DELETING THEN... END IF; IF UPDATING( lista_atrybutów 1 ) OR UPDATING( lista_atrybutów 2 ) THEN... END IF; 42

43 Wyzwalacze - przykład CREATE OR REPLACE TRIGGER test10 BEFORE INSERT OR UPDATE ON osoby FOR EACH ROW IF INSERTING THEN :NEW.nazwisko:=InitCap(:NEW.nazwisko); :NEW.imie1:=InitCap(:NEW.imie1); :NEW.imie2:=InitCap(:NEW.imie2); END IF; IF UPDATING('nazwisko') THEN :NEW.nazwisko:=InitCap(:NEW.nazwisko); END IF; 43

44 Wyzwalacze Zmiana wyzwalacza ALTER TRIGGER nazwa DISABLE [ENABLE]; ALTER TABLE nazwa_relacji DISABLE [ENABLE] ALL TRIGGERS; Kasowanie wyzwalaczy DROP TRIGGER nazwa; Informacje o wyzwalaczach można znaleźć w widokach: SELECT * FROM USER_TRIGGERS; 44

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Cheatsheet PL/SQL Andrzej Klusiewicz 1/9

Cheatsheet PL/SQL Andrzej Klusiewicz  1/9 Declare y integer; z varchar2(50); d date; null; Declare x integer:=10; null; x integer; x:=10; dbms_output.put_line('hello world'); for x in 1..10 loop Deklaracja 4 zmiennych. Jednej typu rzeczywistego,

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Procedury i funkcje składowane

Procedury i funkcje składowane Procedury i funkcje składowane Zmienne podstawienia i zmienne wiązane, podprogramy, procedury składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur, funkcje składowane, poziomy czystości funkcji, funkcje tablicowe

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

1. Wyzwalacze BD (ang. triggers)

1. Wyzwalacze BD (ang. triggers) 1. Wyzwalacze BD (ang. triggers) Wyzwalacz bazy danych jest procedurą składowaną w bazie powiązaną z jedną konkretną tablicą. Z pojedynczą tablicą może być związane wiele wyzwalaczy, natomiast pojedynczy

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Poznanie złożonych i referencyjnych typów danych Poznanie konstrukcji kursora Poznanie kodu składowanego Poznanie procedur i funkcji 2 Złożone typy danych RECORD

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu Projekt fizyczny bazy danych Wprowadzenie PL/SQL PL/SQL Cechy PL/SQL

Plan wykładu Projekt fizyczny bazy danych Wprowadzenie PL/SQL PL/SQL Cechy PL/SQL Plan wykładu Uzupełnienie projektu fizycznego Czym jest PL/SQL Bloki w PL/SQL Zmienne i stałe Instrukcje sterujące Wykorzystanie SQL w PL/SQL Kursory Wyjątki Projekt fizyczny bazy danych Braki projektu

Bardziej szczegółowo

1. ELEMENTY JĘZYKA PL/SQL

1. ELEMENTY JĘZYKA PL/SQL 1. ELEMENTY JĘZYKA PL/SQL Aplikacje korzystające z PL/SQL będącego proceduralnym rozszerzeniem SQL mogą wykonywać procedury i funkcje języka PL/SQL składowane w bazie danych oraz wysyłać własne programy

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2 Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury i funkcje składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur i funkcji, poziomy czystości funkcji 1 Podprogramy Procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

Październik 2015. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż.

Październik 2015. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż. 1/40 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Październik 2015 2/40 Plan wykładu Uzupełnienie projektu fizycznego Czym jest PL/SQL Bloki w PL/SQL Wykorzystanie 3/40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 3. Zasięg zmiennych. Zasięg zmiennych

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 3. Zasięg zmiennych. Zasięg zmiennych Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 3 Zasięg zmiennych Zmienne powiązane Instrukcje warunkowe Pętle Pobieranie danych SQL w PL/SQL Rekordy dr inż. Agnieszka Bołtuć Zasięg zmiennych Zmienna jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Pakiety podprogramów Dynamiczny SQL

Pakiety podprogramów Dynamiczny SQL Pakiety podprogramów Dynamiczny SQL Pakiety podprogramów, specyfikacja i ciało pakietu, zmienne i kursory pakietowe, pseudoinstrukcje (dyrektywy kompilatora), dynamiczny SQL 1 Pakiety Pakiet (ang. package)

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL. Rozdział 6. Procedury wyzwalane

Język PL/SQL. Rozdział 6. Procedury wyzwalane Język PL/SQL. Rozdział 6. Procedury wyzwalane Procedury wyzwalane, cele stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Materiały. Technologie baz danych. Plan wykładu Kursory. Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Kursory jawne. Kursory niejawne

Materiały. Technologie baz danych. Plan wykładu Kursory. Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Kursory jawne. Kursory niejawne Materiały dostępne są na stronie: Materiały Technologie baz danych aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Małgorzata Krętowska Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL

Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL Pakiety podprogramów, specyfikacja i ciało pakietu, zmienne i kursory pakietowe, pseudoinstrukcje (dyrektywy kompilatora), dynamiczny SQL.

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. Rozdział 13. Procedury wyzwalane. Cele stosowania procedur wyzwalanych. Definiowanie procedury wyzwalanej DML

Procedury wyzwalane. Rozdział 13. Procedury wyzwalane. Cele stosowania procedur wyzwalanych. Definiowanie procedury wyzwalanej DML Procedury wyzwalane Rozdział 13 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Używany kiedy pełna treść instrukcji SQL jest nieznana przed uruchomieniem programu.

Używany kiedy pełna treść instrukcji SQL jest nieznana przed uruchomieniem programu. Plan wykładu Spis treści 1 Dynamiczny SQL 1 2 Wyzwalacze 2 3 Podsumowanie 9 4 Źródła 9 1 Dynamiczny SQL Dynamiczny SQL Dynamiczny SQL - technika programowania umożliwiająca generowanie instrukcji SQL dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Kursory i wyjątki. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Kursory i wyjątki. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Kursory i wyjątki Kursory i praca z kursorami, kursory jawne i niejawne, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, wyjątki systemowe i użytkownika, zgłaszanie i obsługa wyjątków 1 Kursor

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze TWORZENIE WYZWALACZY

Wyzwalacze TWORZENIE WYZWALACZY Wyzwalacze: podobnie jak procedury i funkcje, są nazwanymi blokami PL/SQL zawierającymi sekcje deklaracji, wykonania i obsługi wyjątków; nie akceptują argumentów; muszą być składowane jako samodzielne

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora

Deklarowanie kursora Kursory i wyjątki Kursory i praca z kursorami, kursory jawne i niejawne, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, wyjątki systemowe i użytkownika, zgłaszanie i obsługa wyjątków 1 Kursor

Bardziej szczegółowo

Funkcje w PL/SQL Funkcja to nazwany blok języka PL/SQL. Jest przechowywana w bazie i musi zwracać wynik. Z reguły, funkcji utworzonych w PL/SQL-u

Funkcje w PL/SQL Funkcja to nazwany blok języka PL/SQL. Jest przechowywana w bazie i musi zwracać wynik. Z reguły, funkcji utworzonych w PL/SQL-u Funkcje w PL/SQL Funkcja to nazwany blok języka PL/SQL. Jest przechowywana w bazie i musi zwracać wynik. Z reguły, funkcji utworzonych w PL/SQL-u będziemy używać w taki sam sposób, jak wbudowanych funkcji

Bardziej szczegółowo

Oracle Developer Suite. Budowa aplikacji użytkownika końcowego

Oracle Developer Suite. Budowa aplikacji użytkownika końcowego Oracle Developer Suite Budowa aplikacji użytkownika końcowego Składniki pakietu Oracle Developer Suite Oracle Forms Builder formularze (aplikacje dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, model 3-warstwowy)

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL. Rozdział 2. Kursory

Język PL/SQL. Rozdział 2. Kursory Język PL/SQL. Rozdział 2. Kursory Deklarowanie kursora, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, zmienne kursorowe, wyrażenie CURSOR, kursory niejawne. 1 Kursor jawny Każde zapytanie

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba.

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Kusory Wprowadzenie Kursory użytkownika Kursory domyślne Zmienne kursora Wyrażenia kursora - 2 - Wprowadzenie Co to jest kursor?

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 4. Co to jest kursor? Rodzaje kursorów

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 4. Co to jest kursor? Rodzaje kursorów Plan wykładu Kursory: deklaracja, otwieranie, pobieranie danych, zamykanie Kursory: atrybuty Kursory: pętle, rekordy Kursory z parametrami BAZY DANYCH II WYKŁAD 4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Co to jest kursor?

Bardziej szczegółowo

Bazy danych, 4. wiczenia

Bazy danych, 4. wiczenia Bazy danych, 4. wiczenia 2007-10-23 1 Plan zaj PL/SQL, cz ± II: tabele kursory sªu» ce do zmiany danych, procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze. 2 Tabele Deklaracja TYPE t_tab IS TABLE OF VARCHAR(20)

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 8. Wyzwalacze. Wyzwalacze

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 8. Wyzwalacze. Wyzwalacze Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 8 Wyzwalacze: zalety, rodzaje, tworzenie, Wyzwalacze DML, Wyzwalacze zastępujące, Wyzwalacze systemowe, Tabele mutujące, Wyzwalacze złożone, Wyzwalacze a SQL Developer,

Bardziej szczegółowo

Pakiety są logicznymi zbiorami obiektów takich jak podprogramy, typy, zmienne, kursory, wyjątki.

Pakiety są logicznymi zbiorami obiektów takich jak podprogramy, typy, zmienne, kursory, wyjątki. Pakiety Pakiety są logicznymi zbiorami obiektów takich jak podprogramy, typy, zmienne, kursory, wyjątki. Pakiet składa się ze: specyfikacji (interfejsu) i ciała (implementacji). W specyfikacji mieszczą

Bardziej szczegółowo

E.14 Bazy Danych cz. 18 SQL Funkcje, procedury składowane i wyzwalacze

E.14 Bazy Danych cz. 18 SQL Funkcje, procedury składowane i wyzwalacze Funkcje użytkownika Tworzenie funkcji Usuwanie funkcji Procedury składowane Tworzenie procedur składowanych Usuwanie procedur składowanych Wyzwalacze Wyzwalacze a ograniczenia i procedury składowane Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Kursor. Rozdział 10a Kursory. Otwieranie kursora. Deklarowanie kursora

Kursor. Rozdział 10a Kursory. Otwieranie kursora. Deklarowanie kursora Kursor Rozdział 10a Kursory Kursory i praca z kursorami, kursory jawne i niejawne, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, zmienne kursorowe, wyrażenie CURSOR Każde zapytanie SQL umieszczone

Bardziej szczegółowo

Składowane procedury i funkcje

Składowane procedury i funkcje Składowane procedury i funkcje Procedury i funkcje są zestawem poleceń SQL, które są przechowywane na serwerze (tak jak dane w tablicach). Istnieją sytuacje, kiedy procedury i funkcje są szczególnie przydatne.

Bardziej szczegółowo

Kursor jawny. Rozdział 10a Kursory. Deklarowanie kursora (1) Deklarowanie kursora (2)

Kursor jawny. Rozdział 10a Kursory. Deklarowanie kursora (1) Deklarowanie kursora (2) Kursor jawny Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PL/SQL może zwrócić zero, jedną bądź wiele krotek. Aby efektywnie przetworzyć krotkizwrócone przez zapytanie korzystamy z kursorów. Kursor jest

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Lidia Małkiewicz i Cezary Skubała

PL/SQL. Lidia Małkiewicz i Cezary Skubała PL/SQL Lidia Małkiewicz i Cezary Skubała Jest językiem trzeciej generacji (3GL), który udostępnia konstrukty programistyczne, włączając w to deklaracje zmiennych, pętlę, obsługę błędów itd. Obecnie PL/SQL

Bardziej szczegółowo

Przykład 3 Zdefiniuj w bazie danych hurtownia_nazwisko przykładową funkcję użytkownika fn_rok;

Przykład 3 Zdefiniuj w bazie danych hurtownia_nazwisko przykładową funkcję użytkownika fn_rok; Temat: Funkcje, procedury i wyzwalacze. Oprócz tabel i widoków w bazach danych możemy tworzyć własne funkcje, procedury i specjalny typ procedur, które będą automatycznie wywoływanie przez MySQL w memencie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH W APLIKACJACH SIECIOWYCH

BAZY DANYCH W APLIKACJACH SIECIOWYCH BAZY DANYCH W APLIKACJACH SIECIOWYCH Wykład 4 Wyjątki. Wyzwalacze bazodanowe. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Obsługa wyjątków w PLSQL Wyjątek (ang. Exception) - błąd lub ostrzeżenie w PLSQL Typy

Bardziej szczegółowo

Procedury składowane. Funkcje vs. procedury Funkcja. Procedura. zazwyczaj ma parametry tylko typu IN; można wywoływać z poziomu

Procedury składowane. Funkcje vs. procedury Funkcja. Procedura. zazwyczaj ma parametry tylko typu IN; można wywoływać z poziomu Procedury składowane Kolejnym typem programu języka PL/SQL są procedury składowane. Procedury mogą posiadać parametry typu IN, OUT lub IN OUT. Umożliwiają wykonanie operacji na danych w bazie, mogą też

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka PL/SQL. Język PL/SQL Wprowadzenie. Struktura blokowa programu. Przykładowy program w PL/SQL. Zmienne rekordowe.

Wprowadzenie do języka PL/SQL. Język PL/SQL Wprowadzenie. Struktura blokowa programu. Przykładowy program w PL/SQL. Zmienne rekordowe. Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL Wprowadzenie Język PL/SQL to rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego i obiektowego. PL/SQL umożliwia wykorzystanie: zmiennych i stałych struktur

Bardziej szczegółowo

1 Kursory 1. 2 Wyjątki Wyjątki predefiniowane Wyjątki niezdefiniowane wcześniej Definiowanie własnych wyjątków...

1 Kursory 1. 2 Wyjątki Wyjątki predefiniowane Wyjątki niezdefiniowane wcześniej Definiowanie własnych wyjątków... Plan wykładu Spis treści 1 Kursory 1 2 Wyjątki 4 2.1 Wyjątki predefiniowane............................. 4 2.2 Wyjątki niezdefiniowane wcześniej....................... 5 2.3 Definiowanie własnych wyjątków........................

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

Indeksy. Indeks typu B drzewo

Indeksy. Indeks typu B drzewo Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Wprowadzenie

Język PL/SQL Wprowadzenie Język PL/SQL Wprowadzenie Koncepcja języka, zmienne i stałe, typy zmiennych, nadawanie wartości zmiennym, instrukcje warunkowe, pętle, sterowanie przebiegiem programu 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język

Bardziej szczegółowo

Tabele wykorzystywane w przykładach

Tabele wykorzystywane w przykładach Tabele wykorzystywane w przykładach create table departamenty( dep_id serial primary key, nazwa_departamentu text ); Tabele używane w wybranych przkładach create table pracownicy ( emp_id serial primary

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

11 marca Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż.

11 marca Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska. Systemy baz danych - wykład III. dr inż. 1/41 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska 11 marca 2017 2/41 Plan wykładu 1 2 3 4 3/41 PL/SQL PL/SQL (ang. Procedural Language/Structured Query Language) - język programowania

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Wprowadzenie

Język PL/SQL Wprowadzenie Język PL/SQL Wprowadzenie Koncepcja języka, zmienne i stałe, typy zmiennych, nadawanie wartości zmiennym, instrukcje warunkowe, pętle, sterowanie przebiegiem programu 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

2 PL/SQL - podstawy Zmienne i stałe Operatory SQL w PL/SQL Instrukcje sterujące... 8

2 PL/SQL - podstawy Zmienne i stałe Operatory SQL w PL/SQL Instrukcje sterujące... 8 Plan wykładu Spis treści 1 Wprowadzenie 1 2 PL/SQL - podstawy 1 2.1 Zmienne i stałe................................. 3 2.2 Operatory.................................... 6 2.3 SQL w PL/SQL.................................

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I, st. niestacjonarne

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I, st. niestacjonarne Ważne informacje Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I, st. niestacjonarne 1. CEZ 2. http://aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko: Szczegółowy plan

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Ważne informacje Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I WYKŁAD 1: Wprowadzenie do przedmiotu, proceduralny język SQL 1. Sylabus w USOS ie: Ogólny

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Piotr Medoń Cele Omówienie transakcji bazodanowych Omówienie obsługi wyjątków Zarządzanie perspektywami Tworzenie i usuwanie sekwencji Budowa wyzwalaczy 2 Transakcje bazodanowe

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Podprogramy. Rozdział 11 Procedury i funkcje składowane

Podprogramy. Rozdział 11 Procedury i funkcje składowane Podprogramy Rozdział 11 Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury składowane, funkcje składowane, wywoływanie podprogramów Przez podprogramy rozumiemy głównie: procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2. Bloki. Struktura bloku

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2. Bloki. Struktura bloku Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2 Bloki, struktura, sekcje Bloki anonimowe Tworzenie i uruchamianie Identyfikatory Literały Typy danych dr inż. Agnieszka Bołtuć Bloki Struktura bloku W programach pisanych

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Pakiety podprogramów

Język PL/SQL Pakiety podprogramów Język PL/SQL Pakiety podprogramów Pakiety podprogramów, specyfikacja i ciało pakietu, zmienne i kursory pakietowe, pseudoinstrukcje (dyrektywy kompilatora) 1 Pakiety Pakiet (ang. package) grupuje powiązane

Bardziej szczegółowo

Tworzenie widoku CREATE OR REPLACE VIEW [nazwa_widoku] AS SELECT [nazwy_kolumn] FROM [nazwa_tablicy];

Tworzenie widoku CREATE OR REPLACE VIEW [nazwa_widoku] AS SELECT [nazwy_kolumn] FROM [nazwa_tablicy]; Widoki/Perspektywy Podstawy Tworzenie widoku CREATE OR REPLACE VIEW [nazwa_widoku] AS SELECT [nazwy_kolumn] FROM [nazwa_tablicy]; Usuwanie widoku DROP VIEW [nazwa_widoku]; Przykład 1 Przykład najprostszego

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Technologia Przykłady praktycznych zastosowań wyzwalaczy będą omawiane na bazie systemu MS SQL Server 2005 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL. Rozdział 4. Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL. Rozdział 4. Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL. Rozdział 4. Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury składowane, funkcje składowane, wywoływanie podprogramów. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Podprogramy

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL Oracle11g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Kurs pozwala zrozumieć zalety programowania w języku PL/SQL. Studenci uczą się tworzyć bloki kodu wykonywanego po stronie serwera, który może być współużytkowany

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze (triggery) Przykład

Wyzwalacze (triggery) Przykład Wyzwalacze (triggery) Trigger jest obiektem związanym z tablicą, który aktywuje się gdy do tablicy następuje odpowiednie zapytanie. W poniższym przykładzie definiujemy tablicę, a następnie trigger związany

Bardziej szczegółowo

Trigger jest obiektem związanym z tablicą, który aktywuje się gdy do tablicy następuje odpowiednie zapytanie.

Trigger jest obiektem związanym z tablicą, który aktywuje się gdy do tablicy następuje odpowiednie zapytanie. Temat: Wyzwalacze (triggery). Trigger jest obiektem związanym z tablicą, który aktywuje się gdy do tablicy następuje odpowiednie zapytanie. W poniższym przykładzie definiujemy tablicę a następnie trigger

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do bloków nazwanych 1. 2 Parametry 2. 3 Procedury i funkcje 3. 4 Pakiety 6. 5 Podsumowanie Źródła 10

1 Wprowadzenie do bloków nazwanych 1. 2 Parametry 2. 3 Procedury i funkcje 3. 4 Pakiety 6. 5 Podsumowanie Źródła 10 Plan wykładu Spis treści 1 Wprowadzenie do bloków nazwanych 1 2 Parametry 2 3 Procedury i funkcje 3 4 Pakiety 6 5 Podsumowanie 10 6 Źródła 10 1 Wprowadzenie do bloków nazwanych Rodzaje bloków w PL/SQL

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Część 1 Bloki PL/SQL. Piotr Medoń

PL/SQL. Część 1 Bloki PL/SQL. Piotr Medoń PL/SQL Część 1 Bloki PL/SQL Piotr Medoń Cele Zapoznanie się z podstawowymi typami PL/SQL Zapoznanie się z blokiem PL/SQL Zapoznanie się z instrukcjami sterującymi wykonaniem 2 Blok PL/SQL Struktura bloku

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

CREATE TABLE autorzy ( id_autora SERIAL PRIMARY KEY, imie TEXT, nazwisko TEXT );

CREATE TABLE autorzy ( id_autora SERIAL PRIMARY KEY, imie TEXT, nazwisko TEXT ); Projekt ilustruje przykładową bazę domowej biblioteczki. Baza ma za zadanie ułatwić skatalogowanie posiadanych książek wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Opis bazy: Książka może mieć wielu

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba.

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 8 Wprowadzenie Definiowanie typu obiektowego Porównywanie obiektów Tabele z obiektami Operacje DML na obiektach Dziedziczenie -

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. SQL praca z tabelami 5

Wykład 8. SQL praca z tabelami 5 Wykład 8 SQL praca z tabelami 5 Podzapytania to mechanizm pozwalający wykorzystywać wyniki jednego zapytania w innym zapytaniu. Nazywane często zapytaniami zagnieżdżonymi. Są stosowane z zapytaniami typu

Bardziej szczegółowo

Kolekcje Zbiory obiektów, rodzaje: tablica o zmiennym rozmiarze (ang. varray) (1) (2) (3) (4) (5) Rozszerzenie obiektowe w SZBD Oracle

Kolekcje Zbiory obiektów, rodzaje: tablica o zmiennym rozmiarze (ang. varray) (1) (2) (3) (4) (5) Rozszerzenie obiektowe w SZBD Oracle Rozszerzenie obiektowe w SZBD Oracle Cześć 2. Kolekcje Kolekcje Zbiory obiektów, rodzaje: tablica o zmiennym rozmiarze (ang. varray) (1) (2) (3) (4) (5) Malinowski Nowak Kowalski tablica zagnieżdżona (ang.

Bardziej szczegółowo

SQL Server i T-SQL w mgnieniu oka : opanuj język zapytań w 10 minut dziennie / Ben Forta. Gliwice, Spis treści

SQL Server i T-SQL w mgnieniu oka : opanuj język zapytań w 10 minut dziennie / Ben Forta. Gliwice, Spis treści SQL Server i T-SQL w mgnieniu oka : opanuj język zapytań w 10 minut dziennie / Ben Forta. Gliwice, 2017 Spis treści O autorze 9 Wprowadzenie 11 Lekcja 1. Zrozumieć SQL 15 Podstawy baz danych 15 Język SQL

Bardziej szczegółowo

050 SQL ELEMENTY ZAAWANSOWANE. Prof. dr hab. Marek Wisła

050 SQL ELEMENTY ZAAWANSOWANE. Prof. dr hab. Marek Wisła 050 SQL ELEMENTY ZAAWANSOWANE Prof. dr hab. Marek Wisła Deklarowanie zmiennych DECLARE @nazwa-zmiennej typ-danych {, @nazwazmiennej typ-danych}; deklaruje nazwy zmiennych lokalnych (definiowanych przez

Bardziej szczegółowo

Literatura: SQL Ćwiczenia praktyczne Autor: Marcin Lis Wydawnictwo: Helion. Autor: Joanna Karwowska

Literatura: SQL Ćwiczenia praktyczne Autor: Marcin Lis Wydawnictwo: Helion. Autor: Joanna Karwowska Literatura: SQL Ćwiczenia praktyczne Autor: Marcin Lis Wydawnictwo: Helion Autor: Joanna Karwowska SQL zapewnia obsługę: zapytań - wyszukiwanie danych w bazie, operowania danymi - wstawianie, modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Ćwicznia 2. Ćwiczenia 3

PL/SQL. Ćwicznia 2. Ćwiczenia 3 PL/SQL Ćwicznia 2 4. Napisać kod bloku animowanego w PL/SQL, za pomocą którego z tabeli osoby będzie można wybrać osobę o określonym nazwisku i imieniu, przy czym nazwisko i imię tej osoby jest podane

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Przypomnienie kursorów Przypomnienie procedur i funkcji składowanych Poznanie pakietów składowanych 2 Bazę danych Oracle możemy traktować jakby była złożona z dwóch

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Grupa A (LATARNIE) Imię i nazwisko: Numer albumu: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Nazwisko prowadzącego: 11: 12: Suma: Ocena: Zad. 1 (10 pkt) Dana jest relacja T. Podaj wynik poniższego zapytania (podaj

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Złczenia tabel. Perspektywy cd. Wykład 9: Programowanie aplikacji baz danych po stronie serwera. Sekwencje Wyzwalacze

Bazy danych. Plan wykładu. Złczenia tabel. Perspektywy cd. Wykład 9: Programowanie aplikacji baz danych po stronie serwera. Sekwencje Wyzwalacze Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Programowanie aplikacji baz danych po stronie serwera Sekwencje Wyzwalacze Bloki anonimowe Funkcje Procedury Pakiety Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII dr inż. Olga Siedlecka-Lamch Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska 23 kwietnia 2011 roku Polecenie COMMIT i ROLLBACK Polecenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo