Bazy danych SQL Server 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych SQL Server 2005"

Transkrypt

1 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko, miasto i Typ. 2. Zmodyfikuj skrypt tak, aby były wyświetlane wyłącznie dane o klientach będących Firmą. (WHERE) 3. Zmodyfikuj skrypt tak, aby dane były wyświetlane rosnąco po nazwie firmy. (ORDER BY) 4. Dodaj do skryptu warunek, aby były wyświetlane firmy wyłącznie z Gdańska. (AND) 5. UŜywając like zmodyfikuj skrypt tak, aby były wyświetlane wyłącznie firmy z Gdańska lub Sopotu. W warunku like podaj tylko 3 pierwsze litery. (LIKE) 6. Zmodyfikuj skrypt tak, aby były równieŝ wyświetlane informacje o adresie firmy, ale w jednym wynikowym polu o nazwie AdresFirmy. (AS) 7. Dodaj do skryptu instrukcję powodującą wyeksportowanie wyniku do xml jako zagnieŝdŝone drzewko xml, a nie jako rekordy. (FOR XML) C. Wyświetl niepowtarzającą się listę miast, w których znajdują się siedziby klientów. (DISTINCT) D. Wyświetl listę 30% najwyŝszych transakcji sprzedaŝy. (TOP) Ogólna składnia - SELECT listapól FROM listatabel WHERE warunki ORDER BY wraŝeniesortowania Wyświetlanie - SELECT listapól FROM listatabel Warunki - WHERE wyraŝenie1 [{AND OR} wyraŝenie2 [...]] Sortowanie - ORDER BY pole1 [{ASC DESC}], pole2 [{ASC DESC}] [,...]] 1

2 Dopasowywanie nazwapola LIKE wyraŝenie Łączenie wartosci SELECT., wyraŝenie AS nazwa pola Wartości niepowtarzające się - DISTINCT nazwapola Zwracenie dokumentu XML - FOR XML [RAW,AUTO] AUTO zwraca Tagi xml w postaci drzewa Zwracanie najwyŝszych wartości TOP liczba [PERCENT] - RAW wypisuje rekordy, Przykład SELECT IDKlienta, IDFirmy NazwaFirmy AS Firma, TOP 10 Saldo FROM Klienci WHERE kraj = 'USA' OR kraj like 'C%' ORDER BY NazwaWyrmy FOR XML RAW Typ zadania: ZłoŜone zapytania select Zadanie 2: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o transakcji sprzedaŝy: nazwa klienta, data sprzedaŝy, cena transakcji dla klientów, którzy dokonali zakupów. (INNER JOIN) 2. Zmodyfikuj skrypt tak, aby były wyświetlane równieŝ informacje o nazwie produktu. (zagnieŝdŝone INNER JOIN) 3. Zmodyfikuj skrypt tak, aby dane były wyświetlane dla wszystkich klientów. ( zagnieŝdŝony LEFT OUTER JOIN) 4. Sprawdź co się stanie jak wykorzystasz full join. (FULL JOIN) B. 1. Wyświetl informacje o klientach nazwa klienta - którym sprzedano towary i łącznej kwocie sprzedanych im towarów. (GROUP BY oraz SUM) 2. Zmodyfikuj skrypt tak, aby były wyświetlane były informacje równieŝ o tych klientach, którzy nie kupili Ŝadnego towaru. 3. Zmodyfikuj skrypt tak, aby były równieŝ były wyświetlane informacje o średniej oraz 2

3 maksimum sprzedaŝy. Zmień nazwy kolumn na bardziej przyjazne. (AVG i MAX) 4. Zmodyfikuj skrypt tak, aby wyświetlane wyłącznie o klientach, których łączna suma sprzedaŝy jest większa od zł. (HAVING) C. Wyświetl liczbę transakcji sprzedaŝy w ciągu ostatnich 3 dni. (COUNT) D. Wyświetl informacje o klientach indywidualnych (imie, nazwisko, miasto i adres jako jedno pole), którzy nie zakupili Ŝadnego towaru. (NOT IN (SELECT )). Łączenie tabel - FROM tabela1 JOIN tabela2 ON warunek1 JOIN warunek2 ON warunek3 Typy JOIN: INNER JOIN; LEFT OUTER JOIN; RIGHT OUTER JOIN; FULL JOIN Grupowanie- GROUP BY wyraŝenie1 [,wyraŝenie [,...]] Funkcje grupowania - COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX Warunki na końcu wyraŝenia - HAVING wyraŝenie1 [{AND OR} wyraŝenie2[...]] Podzapytania - FROM tabela1, WHERE nazwapola warunek (SELECT.). Warunek np.: NOT IN Przykłady SELECT Ksizaka.Nazwa, Wypozyczajacy.Nazwa, Wypozyczajacy.Adres, Wypozyczenia.IDWypozyczenia, Wypozyczenia.DataWypozyczenia FROM (Wypozyczajacy INNER JOIN Wypozyczenia ON Wypozyczajacy.Nazwa = Wypozyczenia.NazwaWypozyczajacy) INNER JOIN Ksiazka ON Wypozyczenia.IDKsiazki = Ksiazka.IDKsiazki SELECT Klienci.Kraj, Klienci.Miasto, Sum(Zamowienia.Ladunek) AS SumaLadunkow FROM Klienci INNER JOIN Zamowienia ON Klienci.IDKlienta = Zamowienia.IDKlienta GROUP BY Klienci.Kraj, Klienci.Miasto HAVING (((Sum(Zamowienia.Ladunek))>1000)) 3

4 SELECT IDWypozyczajacego, Nazwa, Miasto FROM Wypozyczajacy WHERE IDWypozyczajacego Not In(Select IDWypozyczajacego FROM Wypozyczenia) Typ zadania: Zapytania modyfikacji tabel Zadanie 3: A. Za pomocą skryptu dodaj do tabeli klienci nowego klienta o danych: Andrzej, Giertych, Warszawa, Wiejska 13, Indywidualny, Klient sprawiający problemy. (INSERT INTO) B. Utwórz nową tabelę przechowującą informacje wyłącznie o klientach instytucjonalnych. (SELECT INTO) C. Zmień imie i nazwisko klienta Andrzej Giertych na Donald Kaczyński. (UPDATE) D. Usuń klienta Donald Kaczyński. (DELETE) Dodawanie danych INSERT [INTO] tabelawidok [(kol1, kol2...)] VALUES (wartość1, wartość2) Tworzenie nowej tabeli na podstawie istniejącej SELECT wyraŝenie INTO nazwatabeli FROM nazwatabeli WHERE warunek Aktualizacja danych - UPDATE nazwatabeli SET kolumna1=wartość1, [kolumna2=wartość2...] WHERE wyraŝenie Usuwanie danych - DELETE [FROM] nazwatabeli [WHERE warunekwyszukiwania] Usuwanie zawartości tabeli - TRUNCATE TABLE NazwaTabeli Typ zadania: Funcje T-SQL Zadanie 4: A. Wyświetl informacje o sprzedaŝy dla firm nazwa firmy, produkt, cena sprzedaŝy moŝesz wykorzystać skrypt z wcześniejszego zadania. Cena sprzedaŝy niech będzie wyświetlana jako zaokrąglona do wartości całkowitej. (ROUND) B. Wyświetl pierwsze 5 znaków nazw firm, znaki od 2 do 5, oraz całkowite długości nazw. (LEFT, SUBSTRING i LEN) 4

5 C. 1. Wyświetl informacje o wszystkich klientach tak, aby w polu typ zamiast instytucjonalny było wypisywane publiczny. Ponadto nazwy firm niech będą wypisane duŝymi literami. (REPLACE i UPPER) 2. Zmodyfikuj skrypt tak, aby miasto i adres były pisane w jednym polu bez ewentualnych spacji i kończących. (RTRIM) D. Wyświetl aktualną datę i datę, która będzie za miesiąc. (GETDATE i DATEADD) E. Wyświetl informacje o sprzedaŝy, podając oprócz podstawowych danych wybranych wg uznania, w osobnych polach: dzień, dzień tygodnia, miesiąc, rok, ilość dni która upłynęła od sprzedaŝy. (DATENAME, DAY, MONTH, YEAR, DATEDIFF) F. Wyświetl listę klientów. Klienci niekupujący jako firma mają mieć wypisywany tekst klient indywidualny w polu nazwa firmy. (ISNULL) Zaokrąglanie liczb ROUND(pole, ilośćmiejscpoprzecinku) Pobieranie początkowych znaków LEFT(pole, ilość) Pobieranie znaków - SUBSTRING(pole, indekspierwszegoznaku, ilość) Ustalanie długości tekstu LEN(pole) Zamiana tekstu - REPLACE(pole, tekstszukany, tekstzmiany) Zmiana wielkości liter UPPER(pole) Usuwanie zbędnych spacji RTRIM(pole) i LTRIM(pole) BieŜąca data GETDATE() Dodanie czasu do daty DATEADD(jednostka, ilość, pole); jednostka: dd, mm, yy Ustalenie nazwy elementu daty DATENAME(typ, pole); jednostka: dd, dw, mm, yy Wydobywanie fragmentu daty DAY(pole), MONTH(pole), YEAR(pole) Określanie róŝnic pomiędzy datami DATEDIFF(jednostka, data1, data2) Sprawdzanie czy pole jest puste ISNULL(pole, wypisywany jest tekst ) 5

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL Wstęp Dane w relacyjnych bazach danych zapisywane są w tabelach. KaŜda tabela składa się z pół (czyli jej nagłówków) oraz rekordów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 Zagadnienia ogólne i tworzenie bazy Michał Kuciapski Typ zadania: Instalowanie serwera SQL i narzędzi graficznego zarządzania Zadanie 1: Zainstaluj: Microsoft SQL Server 2005

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan)

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Joanna Jedrzejowicz Strona 1 2009-11-15 Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Na bazie danych wykonywane sa nastepujace operacje: 1. dopisywanie, usuwanie i modyfikacja danych, 2. wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a.

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. M. Wiewiórko 05/2014 Plan Uwagi wstępne Przykład Rozwiązanie Tabela testowa Plan prezentacji: Kilka uwag wstępnych. Operacje na typach tekstowych. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa ` Informacje organizacyjne 1. Dyżury: wtorek 11:50-13:20 pokój / room 312aB Coll. Novum 2. Warunki zaliczenia przedmiotu: semestr

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych)

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) Metody statytystyczne w naukach biologicznych 1 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) SAS System Analiz Statystycznych SAS jest systemem służącym dostarczaniu informacji potrzebnej

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs SQL. Wydanie II

Praktyczny kurs SQL. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski [IM] dr inż. Michał Głębowski Plan zajęć bazy danych (cz.2) teoria, definicje, tabele, relacje język SQL, interfejs, zapytania MySQL, własna baza język (x)html budowa, struktura, tagi, CSS, walidacja,

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo