W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP)."

Transkrypt

1 Procedury składowane c.d. Parametry tablicowe w Transact-SQL. W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Zadanie 1. Proszę napisad procedurę składowaną, która wpisze do tabeli Customers dane z parametru tablicowego. CREATE TYPE CustomerTableType AS TABLE ( CustomerID NCHAR(5) PRIMARY KEY, CompanyName NVARCHAR(40) NOT NULL, ContactName NVARCHAR(30), Address NVARCHAR(60), City NVARCHAR(15), Region NVARCHAR(15), PostalCode NVARCHAR(10), Country NVARCHAR(15), Phone NVARCHAR(24), Fax NVARCHAR(24) ); CREATE PROC CustomerTableType READONLY AS INSERT INTO dbo.customers( CustomerID, CompanyName, ContactName, Address, City, Region, PostalCode, Country, Phone, Fax) SELECT * END Proszę przy użyciu powyższej procedury wpisad do tabeli Customers dane wszystkich dostawców z tabeli Suppliers. CustomerTableType INSERT SELECT SupplierID, CompanyName, ContactName, Address, City, Region, PostalCode, Country, Phone, Fax FROM Suppliers 1

2 SELECT * EXECUTE Kursory jako parametry w Transact-SQL. Kursory Transact-SQL (implementowane po stronie serwera - serwerowe). ISO Syntax DECLARE cursor_name [ INSENSITIVE ] [ SCROLL ] CURSOR FOR select_statement [ FOR { READ ONLY UPDATE [ OF column_name [,...n ] ] } ] [;] Transact-SQL Extended Syntax DECLARE cursor_name CURSOR [ LOCAL GLOBAL ] [ FORWARD_ONLY SCROLL ] [ STATIC KEYSET DYNAMIC FAST_FORWARD ] [ READ_ONLY SCROLL_LOCKS OPTIMISTIC ] [ TYPE_WARNING ] FOR select_statement [ FOR UPDATE [ OF column_name [,...n ] ] ] [;] Pobieranie wierszy: FETCH [ [ NEXT PRIOR FIRST LAST ABSOLUTE { } RELATIVE { } ] FROM ] { { [ GLOBAL ] cursor_name } [ [,...n ] ] ISO: INSENSITIVE tworzona jest kopia statyczna danych w bazie tempdb. Nie można aktualizowad (domyślnie można). SCROLL można wykorzystywad wszystkie opcje FETCH: FIRST, LAST, PRIOR, NEXT, RELATIVE, ABSOLUTE (domyślnie można używad tylko NEXT). READ ONLY nie można wykonywad pozycjonowanych zmian danych (domyślnie można, np. UPDATE WHERE CURRENT OF nazwakursora). UPDATE OF można aktualizowad tylko wymienione kolumny (samo UPDATE oznacza zgodę na aktualizacje wszystkich kolumn). T-SQL: LOCAL zakres (scope) kursora jest lokalny do wsadu (batch), procedury składowanej, wyzwalacza, gdzie kursor został zadeklarowany. Do kursora można się odwoływad przez lokalne zmienne lub parametr OUTPUT. Dealokacja następuje przy zakooczeniu wykonywania wsadu, procedury, wyzwalacza lub (w przypadku parametru OUTPUT) gdy ostatnia zmienna odwołująca się do kursora wyjdzie z zakresu lub zostanie zdealokowana. GLOBAL kursor będzie globalny dla połączenia. Zwolnienie pamięci będzie zrealizowane przy zamknięciu połączenia lub wskutek jawnie wykonanej operacji deallocate. 2

3 FORWARD_ONLY określa, że kursor może byd skrolowany tylko od pierwszego do ostatniego wiersza (można używad tylko FETCH NEXT). Jeśli wyspecyfikowano FORWARD_ONLY bez słowa STATIC, KEYSET lub DYNAMIC, kursor będzie dynamiczny (DYNAMIC). Jeśli nie wyspecyfikowano ani FORWARD_ONLY ani SCROLL, FORWARD_ONLY jest przyjmowany domyślnie, chyba, że jedno ze słów STATIC, KEYSET lub DYNAMIC zostało wyspecyfikowane. Dla kursorów STATIC, KEYSET i DYNAMIC domyślną opcją jest SCROLL. STATIC odpowiednik INSENSITIVE. KEYSET w bazie temdb tworzona jest tabela z wartościami klucza (kluczy) określającymi zestaw wierszy. Jeśli w chociaż jednej tabeli, do której odwołuje się kursor, nie ma indeksu unikalnego, to typ kursora zmieniany jest na STATIC. Zmiany na danych są widoczne poprzez kursor (w kolejnych operacjach FETCH), z wyjątkiem dodania nowego wiersza, skasowania wiersza lub aktualizacji klucza. Przy próbie pobrania nieistniejącego wiersza funkcja zwraca wartośd -2. READ_ONLY zmiany pozycjonowane nie są możliwe (domyślnie są). OPTIMISTIC zmiany pozycjonowane są możliwe, jest realizowane optymistyczne sterowanie współbieżnością. SCROLL LOCK zmiany pozycjonowane są możliwe, jest realizowane pesymistyczne sterowanie współbieżnością z blokadami. Jeśli nie wyspecyfikowano ani READ_ONLY, ani OPTIMISTIC ani SCROLL LOCK, to będzie przyjęte ustawienie według poniższych reguł: Jeśli zdanie SELECT nie wspiera aktualizacji (np. niewystarczające uprawnienia), kursor będzie READ_ONLY. Standardowo kursory STATIC i FAST_FORWARD są READ_ONLY. Standardem dla kursorów DYNAMIC i KEYSET jest OPTIMISTIC. Przykład wykorzystania kursora jako parametru procedury składowanej (przykład z Books Online). USE AdventureWorks; /* Create a procedure with a cursor output parameter. */ CREATE PROCEDURE CURSOR VARYING OUTPUT AS = CURSOR FOR SELECT TOP (20) LastName FROM Person.Contact WHERE LastName LIKE 'S%'; /* Allocate a cursor variable. */ CURSOR; /* Execute the procedure created earlier to fill the variable. */ EXEC OUTPUT; /* Use the variable to fetch the rows from the cursor. */ FETCH NEXT WHILE <> -1) 3

4 FETCH NEXT END; Kursor w procedurze może byd oparty o zmienną tabelową, ale wówczas musi to byd kursor statyczny: = CURSOR STATIC FOR W ten sposób można na zewnątrz procedury przekazad zestaw wierszy. Inna metoda: Można utworzyd tabelę trwałą lub tabelę tymczasową (pierwszym znakiem w nazwie jest #). Jeszcze inna metoda: jeśli procedura zawiera zdanie select, to można skorzystad ze schematu: CREATE PROC PR1 AS SELECT PRODUCTID FROM PRODUCTS TABLE (P1 INT) INSERT EXEC PR1 SELECT * Zadanie 2. Proszę napisad procedurę, która poprzez parametr wyjściowy typu kursor przekaże dla każdej kategorii (ma byd podana nazwa kategorii) średnią cenę produktu w tej kategorii. Zadanie 3. Proszę napisad procedurę, która wypisze dla każdej tabeli w bazie danych Northwind ile jest w tabeli wierszy. CREATE PROC Z2 AS NVARCHAR(40) TABLE(Nazwa NVARCHAR(40), Ile BIGINT) DECLARE ctablenames CURSOR FORWARD_ONLY -- KURSOR DYNAMICZNY FOR SELECT Name FROM Northwind.sys.tables ORDER BY Name OPEN ctablenames FETCH FROM ctablenames WHILE IF SET spacji z pr. strony INSERT -- INSERT z EXECUTE EXECUTE('SELECT COUNT(*) FROM FETCH FROM ctablenames END --IF oraz WHILE SELECT * CLOSE ctablenames DEALLOCATE ctablenames EXEC Z2 4

5 Zadanie 3. Proszę napisad procedurę, usunie wszystkie klucze obce z bazy danych Test (jeśli takiej bazy danych nie ma, należy ją utworzyd, ponadto należy w niej utworzyd przykładowe co najmniej trzy tabele i powiązad je więzami kluczy obcych). Wskazówka: Proszę przeglądnąd widok sys.objects (SELECT * FROM SYS.OBJECTS) w bazie danych Test. Usuwanie kluczy obcych będzie realizowane poleceniem ALTER TABLE DROP CONSTRAINT. Nazwę tabeli można wyświetlid funkcją ObjectName(object_id), gdzie object_id będzie pobrany z widoku sys.objects z kolumny Parent_object_id. 5

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze. Procedury składowane (stored procedures) definiowane przez użytkownika

Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze. Procedury składowane (stored procedures) definiowane przez użytkownika Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze Procedury składowane i wyzwalacze będą omówione na przykładzie rozwiązao przyjętych w języku Transact SQL w systemie Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki, procedury składowane, kursory i wyzwalacze

Bazy danych 10. SQL Widoki, procedury składowane, kursory i wyzwalacze Bazy danych 10. SQL Widoki, procedury składowane, kursory i wyzwalacze P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 I. Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL

Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL Microsoft SQL Server Programowanie Transact SQL Tradycyjna architektura klientserwer Klient: cała logika aplikacji wysyła do serwera zapytania SQL odbiera i przetwarza rezultaty Serwer oczekuje na zapytania

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl)

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) opracował dr Robert Fidytek SPIS TREŚCI Zadania poziom 1 (Prosty DQL i DML)...

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Lab.8: Podstawy języka SQL.

Lab.8: Podstawy języka SQL. Lab.8: Podstawy języka SQL. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań służącym do obsługi relacyjnych baz danych. Współcześnie każdy SZBD posiada własną implementację języka, opartą na wspólnym

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

124 Bazy danych. Zaawansowane programowanie w T- SQL

124 Bazy danych. Zaawansowane programowanie w T- SQL 124 Bazy danych Zaawansowane programowanie w T- SQL Bazy danych 125 Przegląd zagadnień Skladnie T-SQL Obsluga bledów Podsumowanie Laboratorium Znajomość języka SQL, jakim posługuje się SZBD, jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWANIA I MODELOWANIA BAZ DANYCH PLATFORMY 4NET

ZASADY PROGRAMOWANIA I MODELOWANIA BAZ DANYCH PLATFORMY 4NET ZASADY PROGRAMOWANIA I MODELOWANIA BAZ DANYCH PLATFORMY 4NET Historia zmian Data zmiany Wersja Autor Opis 2012-01-01 1 Michał Gołoś Utworzenie pierwszej wersji dokumentu 2014-06-11 2 Sebastian Daniluk

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL Model relacyjny bazy danych : Strukturalny język zapytao (SQL) : System MySQL Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL wydanie drugie rozszerzone i poprawione Paweł Szołtysek pawel.szoltysek@student.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo