Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze"

Transkrypt

1 Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1

2 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej uczelni studentów, a ile studentek. SELECT PlecSt(plec) AS "Plec studenta", count(*) AS "Liczba" FROM studenci GROUP BY plec; Odpowiedzią jest następująca tabela: Plec studenta Liczba ============= ====== Studentka 45 Student 71 2

3 W poleceniu tym pojawiła się tzw. funkcja pamiętana. Język SQL umożliwia pamiętanie wraz z danymi (w jednej z systemowych tablic bazy) funkcji i procedur definiowanych przez użytkowników systemu. Funkcje i procedury pamiętane są związane z bazą, a nie z aplikacją. Mogą być wykorzystywane przez różne aplikacje mające dostęp do bazy. Dalej podano przykład ciągu poleceń SQL, za pomocą których zdefiniowano funkcję PlecSt. CREATE FUNCTION PlecSt(IN p char(1)) RETURNS char(10) begin declare plec char(10); if p='k' then set plec='studentka' else set plec='student' end if; return(plec) end 3

4 Sposoby wprowadzenia do bazy danych funkcji lub procedury pamiętanej, w większości systemów zarządzania bazami danych, to albo wykonanie za pomocą interakcyjnego klienta bazy skryptu tworzącego funkcję lub procedurę pamiętaną, albo skorzystanie z odpowiedniej opcji programu wspomagającego administrowanie bazą. W systemach serii Sybase SQL jest to program o nazwie Sybase Center (scview.exe). Następne plansze pokazują kolejne kroki procesu definiowania przykładowej procedury wykladowcy za pomocą programu Sybase Center. 4

5 5

6 6

7 7

8 :31 BD_1_W5 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Oprócz omówionych wcześniej funkcji zagregowanych i funkcji pamiętanych w systemie zarządzania bazą danych wykorzystującym język SQL istnieje zawsze pewna liczba funkcji wbudowanych. Umożliwiają one wykonywanie najczęściej spotykanych w zastosowaniach praktycznych operacji na danych. Następujące przykładowe polecenie pozwala znaleźć informację o liczbie pracowników uczelni zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach oraz o ich zarobkach minimalnych, średnich i maksymalnych. SELECT stanowisko AS "Stanowisko", count(*) AS "Liczba zatr.", min(wynagrodzenie) AS "Min. placa zl", floor(avg(wynagrodzenie)) AS "Sr. placa zl", max(wynagrodzenie) AS "Max. placa zl" FROM pracownicy GROUP BY stanowisko ORDER BY stanowisko DESC; 13

14 W poleceniu tym użyto funkcji floor która zaokrągla argument do najbliższej liczby całkowitej o wartości nie większej niż wartość argumentu. Funkcja floor nie jest funkcją agregującą

15 Polecenie: SELECT nazwisko_imie(max(nazwisko), max(imie)) AS "Nazwisko i Imie", rejestr.kurs AS "Kurs", max(num_zalicz) AS "Licz. zal.", min(punkty) as "Min. ocena", ceiling(avg(punkty)) AS "Sr. ocena", max(punkty) AS "Max. ocena" FROM studenci KEY JOIN rejestr, punkty where rejestr.num_stud = punkty.num_stud GROUP BY rejestr.num_stud, rejestr.kurs ORDER BY "Nazwisko i imie", kurs pozwala sporządzić zestawienie liczby zaliczeń poszczególnych studentów z poszczególnych przedmiotów, minimalnych, średnich i maksymalnych uzyskanych ocen. Funkcja pamiętana nazwisko_im zwraca połączenie zawartości dwóch kolumn znakowych. Funkcja ceiling jest zdefiniowana w SQL - zaokrągla argument do najbliższej liczby całkowitej nie mniejszej niż wartość argumentu. 15

16 Fragment odpowiedzi na to zapytanie ma postać: 16

17 Funkcja nazwisko_imie jest zdefiniowana jako: CREATE FUNCTION nazwisko_imie(in nazw char(25), IN im char(25)) RETURNS char(51) begin declare full_name char(51); set full_name=trim(nazw) ' ' trim(im); return(full_name) end Można ją utworzyć w bazie danych wykorzystując w tym celu program do interakcyjnego dostępu dbisqlc umieszczając w polu edycyjnym powyższy skrypt. 17

18 18

19 19

20 1. Definicja procedury dopisującej do tabeli studenci nowego studenta: create procedure nowy_student(in nowy_num integer, IN nowy_nazw char(25), IN nowy_imie char(25), IN nowy_plec char(1)) begin insert into DBA.studenci (num_stud, nazwisko, imie, plec) values (nowy_num, nowy_nazw, nowy_imie, nowy_plec); end Przykładowe wywołanie tej procedury ma postać: call nowy_student(90111, Zagłoba, Onufry, M ); commit; 20

21 2. Dopisywanie nowego studenta do tabeli studenci do kolumny plec wstawia M lub K w zależności od ostatniej litery imienia create procedure "DBA".nowy_student_1(in nowy_num integer,in nowy_nazw char(25), in nowy_imie char(25)) begin declare pplec char(1); if substr(nowy_imie,length(nowy_imie),1)='a' or substr(nowy_imie,length(nowy_imie),1)='a' then set pplec='k' else set pplec='m' end if; insert into "DBA".Studenci(num_stud,nazwisko,imie,plec) values(nowy_num,nowy_nazw,nowy_imie,pplec) end 21

22 3. Odczyt danych przykład procedury create procedure srednia(in nr_st integer, OUT sr_oc DECIMAL(12,2)) begin select avg(punkty) into sr_oc from "DBA".Punkty where num_stud=nr_st; end i jej użycie create variable sred NUMERIC(12,2); call srednia(86004, sred); select sred as "Srednia ocena"; 22

23 23

24 4.. Inna wersja procedury dopisującej nowego studenta do tabeli studenci: create procedure nowy_stud1(in nowy_nazw char(25), IN nowy_imie char(25), IN nowy_plec char(1)) begin insert into DBA.studenci (nazwisko, imie, plec) values (nowy_nazw, nowy_imie, nowy_plec); end Przykładowe wywołanie tej procedury: call nowy_stud1( Bachleda, Klimek, M ); commit; Jaki warunek musi być umieszczony w definicji tabeli studenci? 24

25 S T U D E N C I n u m _ s tu d n a z w is k o im ie a d re s d a ta _ u r p le c P R A C O W N IC Y n u m _ p ra c n a z w is k o _ p ra c im ie _ p ra c a d re s te le fo n _ d o m s ta n o w is k o w y n a g ro d z e n ie n r_ p o k o ju P U N K T Y n u m _ s tu d k u r s n u m _ z a lic z p u n k ty R E J E S T R n u m _ s tu d k u rs s e k c ja P O K O J E n r_ p o k o ju ty p p o je m n o s c Z A L IC Z E N IA k u rs n u m _ z a lic z w a g a k o m e n ta rz d a ta K U R S Y k u rs w s p o lc z y n n ik lic z _ g o d z in k o m e n ta rz S E K C J A k u rs s e k c ja n u m _ p ra c L A B O R A T O R IA k u rs la b o ra to r iu m G R U P Y k u rs s e k c ja d z ie n c z a s lic z _ g o d z in n r_ p o k o ju 25

26 - % Tworzenie tablic % - tablica Studenci CREATE TABLE Studenci ( num_stud integer NOT NULL DEFAULT AUTOINCREMENT, nazwisko char(25) NOT NULL, % nazwisko stu imie char(25), adres char(40), data_ur date, % data urodzenia plec char(1) NOT NULL CHECK (plec in ('M', 'K', 'm', 'k')), PRIMARY KEY (num_stud)); % Tworzenie indeksu NazwiskaStud - kolejnosc % alfabetyczna studentow CREATE INDEX NazwiskaStud on Studenci(nazwisko, imie); 26

27 5. Inny przykład funkcji, która wartość w kolumnie plec tabeli studenci zwraca w postaci napisu Dziewczyna albo Chłopak : 27

28 28

29 6. Inna procedura: create procedure plec1(in nazw_stud char(25), OUT plec_stud char(12)) begin declare p_stud char(1); select plec into p_stud from studenci where nazwisko = nazw_stud; case p_stud when K then set plec_stud = Dziewczyna when M then set plec_stud = Chłopak else set plec_stud = Nieznana end case; end i przykład jej wywołania: create variable plec_stud char(1); call plec1( Gagarin, plec_stud); select plec_stud as Chłopak? ; 29

30 7. Procedura, która pozwala odczytać wykaz nazwisk wykładowców prowadzących zajęcia ze studentem o nazwisku podanym jako parametr 30

31 i jej wywołanie: 3 1

32 Widoki Tabele wirtualne. Przykład: create view "dba".wykladowcy(student,wykladowca,pokoj) as select nazwisko, imie_prac ' ' nazwisko_prac,nr_pokoju from "dba".pracownicy key join "dba".sekcja key join "dba".rejestr key join "dba".studenci i użycie, np. select * from "DBA".wykladowcy where student = 'ADAMS' order by wykladowca 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Korzyści wynikające ze stosowania widoków: - wygoda - ukrywanie efektów normalizacji - ograniczanie danych dostępnych dla użytkowników - tworzenie warstwy abstrakcji 38

39 Wyzwalacze Wyzwalacze są związane z określonymi tablicami bazy danych. Są one wywoływane ( zapalane ) automatycznie zawsze wtedy, gdy wiersze odpowiedniej tablicy są wstawiane, poprawiane lub kasowane. Wyzwalacze nie mają parametrów i nie mogą być wywoływane za pomocą instrukcji CALL. Z wyzwalacza można wywoływać procedury oraz zapalać inne wyzwalacze. Wyzwalaczy używa się wszędzie tam, gdzie nie wystarczą warunki integralności bazy wbudowane podczas definiowania schematu bazy. Często konieczne jest wymuszenie bardziej złożonego badania warunków spójności. Wyzwalacze są wykonywane jeżeli pozwalają na to uprawnienia właściciela odpowiedniej tabeli. Wyzwalacz może modyfikować wiersze w tabeli wtedy kiedy nie może tego wykonać bezpośrednio użytkownik. 39

40 Wyzwalacze definiuje się dla następujących zdarzeń: INSERT - wyzwalacz jest wywoływany zawsze wtedy, gdy do tabeli z nim związanej wstawiany jest nowy wiersz, DELETE wtedy, gdy wiersz w odpowiedniej tabeli jest kasowany, UPDATE gdy wiersz jest aktualizowany, UPDATE OF lista_kolumn wtedy gdy wiersz został poprawiony tak, że zmieniły się wartości w kolumnach wymienionych na liście. Wyzwalacze można definiować jako wierszowe albo rozkazowe. Wyzwalacze wierszowe mogą działać przed (BEFORE) albo po (AFTER) modyfikacji przez wstawianie, poprawianie lub kasowanie wiersza. Wyzwalacze rozkazowe są wykonywane po wykonaniu całej operacji. Jeżeli pojawi się błąd podczas wykonywania wyzwalacza operacja, która go zapaliła kończy się niepowodzeniem. 40

41 Do tworzenia wyzwalaczy służy polecenie create trigger. Usuwanie wyzwalacza z bazy następuje po wydaniu polecenia drop trigger nazwa. Poprawić definicję wyzwalacza można za pomocą polecenia alter trigger... Wewnątrz wyzwalacza nie można używać poleceń commit ani rollback. Do przechowywania wyzwalaczy w bazie służą tabele SYS.TRIGGERS oraz SYS.TRIGGER. 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 Przykłady: 1. Wyzwalacz wierszowy dla wstawiania nowego wiersza create trigger spr_dat_ur after insert on studenci referencing new as nowy_student for each row begin declare blad_uzytkownika exception for SQLSTATE ; if nowy_student.data_ur > January 1, 1981 then signal blad_uzytkownika; end if; end 49

50 2. Wyzwalacz wierszowy dla usuwania wiersza create trigger usun_stud before delete on studenci referencing old as stary for each row begin declare blad_usuwania exception for sqlstate '99999'; if stary.num_stud not in (10077, 10078, 23001) then signal blad_usuwania; end if; end 50

51 3. Wyzwalacz wierszowy dla poprawiania wiersza create trigger popraw after update on studenci referencing new as po old as przed for each row begin declare blad_popr exception for sqlstate '99999'; if przed.data_ur<po.data_ur then signal blad_popr; end if; end 51

52 4. Wyzwalacz wierszowy - wstawia wiersz z kolejnym, unikalnym identyfikatorem create trigger "dba".setidstud after insert order 1 on "DBA".studenci referencing new as nowa for each row begin if nowa.num_stud is NULL then set nowa.num_stud = 1 + (select max(num_stud) from "DBA".studenci); end if; end 52

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY KOŁO NAUKOWE SYSTEMÓW OPEN SOURCE ŁUKASZ CPAK PIOTR LEŚNIAK NOWY SĄCZ, 2007 Temat: Baza danych sklepu. Sklep sprzedaje towary

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Zanurzony SQL (Embedded SQL)

Zanurzony SQL (Embedded SQL) Zanurzony SQL (Embedded SQL) Język SQL jest przeznaczony dla dostępu do baz danych. Dostęp moŝe być urzeczywistni się w dwóch następnych trybach: Interaktywny dostęp przez ISQL Bezpośredni dostęp z aplikacji

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCY PRACĘ DZIEKANATU BAZUJĄCY NA ŚRODOWISKU DELPHI I SQL

SYSTEM EWIDENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCY PRACĘ DZIEKANATU BAZUJĄCY NA ŚRODOWISKU DELPHI I SQL Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 20 XIV Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2004 Oddział Gdański PTETiS SYSTEM EWIDENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11 Wykład 11 Model połączeniowy ADO.NET Obsługa połączenia - Ciąg połączeniowy - Pula połączeń Obiekt polecenia - Tworzenie - Wykonywanie - Wykonywanie procedur składowanych - Polecenia sparametryzowane Obiekt

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa ` Informacje organizacyjne 1. Dyżury: wtorek 11:50-13:20 pokój / room 312aB Coll. Novum 2. Warunki zaliczenia przedmiotu: semestr

Bardziej szczegółowo

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych)

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) Metody statytystyczne w naukach biologicznych 1 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) SAS System Analiz Statystycznych SAS jest systemem służącym dostarczaniu informacji potrzebnej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe.

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. PostgreSQL 1 Bazy Danych Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka Wykorzystano materiały: http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/

Bardziej szczegółowo