Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):"

Transkrypt

1 Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa #traceoptions to ją skasuj: IF EXISTS (SELECT name from tempdb.sys.objects WHERE name like N'#traceoptions%') BEGIN varchar(255) (SELECT name from tempdb.sys.objects WHERE name like N'#traceoptions%') EXEC ('DROP TABLE ' ) select END --Stwórz tabelę tymczasową o nazwie #traceoptions: CREATE TABLE #traceoptions ( OptionName varchar(50), Value varchar(50) ) INSERT INTO #traceoptions EXEC ('DBCC useroptions') -- Wyświetl wynik z tabeli (jeden wiersz). SELECT * FROM #traceoptions where OptionName='isolation level' Przykład z zapisem do zmiennej tabelowej: TABLE ( OptionName varchar(50), Value varchar(50) ) INSERT EXEC ('DBCC useroptions') SELECT * WHERE OptionName='isolation level' Przykład ustawienia poziomu izolacji, jeśli obecnie jest inny niż SERIALIZABLE: TABLE ( OptionName varchar(50), Value varchar(50) ) INSERT EXEC ('DBCC useroptions') IF NOT EXISTS (SELECT * WHERE OptionName='isolation level' AND Value = 'serializable')

2 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE lub równoważnie: TABLE ( OptionName varchar(50), Value varchar(50) ) INSERT EXEC ('DBCC useroptions') IF (SELECT Value WHERE OptionName='isolation level') <> 'serializable' SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE Zadanie 1. Sprawdź różnicę między poziomem izolacji transakcji READ UNTED oraz READ TED. W programie Management Studio należy otworzyd dwa okna (połączenia) do używanej bazy danych (Cw). Proszę utworzyd tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT): CREATE TABLE T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisad do niej trzy wiersze (1,100), (2,200), (3,300): INSERT INTO t1 VALUES(1,100) INSERT INTO t1 VALUES(2,200) INSERT INTO t1 VALUES(3,300) Proszę utworzyd tabelę T2(p1 INT, p2 INT) i pozostawid ją pustą. CREATE TABLE T2(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) -- Domyślnie poziom jest READ TED USE cw DELETE FROM T2 UPDATE T1 SET p2='111' WHERE p1=1 SELECT * FROM T1 PRINT USE Cw SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNTED

3 INT FROM T1 WHERE p1=1 INSERT INTO -- W ten sposób tymczasowe dane z T1 zostały trwale wpisane do tabeli T2. ROLLBACK SELECT * FROM T2 SELECT * FROM T1 W powyższym przykładzie w pierwszym połączeniu modyfikowany jest wiersz 1 w tabeli T1, w drugim połączeniu wiersz ten jest odczytywany i (poprzez zmienne) zapisywany do tabeli T2. Następnie w połączeniu 1 transakcje jest wycofywana, ale jej przejściowe wyniki będą już trwałe w tabeli T2 poprzez transakcję 2, która odczytała niezatwierdzone dane. Te same instrukcje wykonane w takie samej kolejności, przy ustawieniu w połączeniu 2 (Connection 2) poziomu izolacji transakcji na READ TED spowodują, że proces w połączeniu 2 zostanie zawieszony (instrukcja SELECT) w oczekiwaniu na zakooczenie transakcji z połączenia 1. Proszę powtórzyd powyższe polecenia, ale z ustawionym poziomem izolacji transakcji READ TED (SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ TED). Zadanie 2. Sprawdź zjawisko Fuzzy Read w poziomie izolacji READ TED (jest to poziom domyślny w systemie Microsoft SQL Server). Przykład pokaże zjawisko niespójnej analizy. W bazie danych Cw utwórz tabelę Konta( nr_konta INT PRIMARY KEY, nr_klienta INT, stan MONEY). Wstaw tam trzy wiersze: 123, 1, , 2, , 1, CREATE TABLE Konta( nr_konta INT PRIMARY KEY, nr_klienta INT, stan MONEY) INSERT INTO Konta VALUES (123,1,1000) INSERT INTO Konta VALUES (124,2,1000) INSERT INTO Konta VALUES (125,1,1000) Klient o numerze 1 ma na dwóch kontach łącznie Osoba A będzie odczytywała wartośd na kontach klienta 1, osoba B będzie wykonywała przelew 100 z konta 123 na konto 125. Osoba A będzie pracowała przez połączenie 1, osoba B przez połączenie 2. Otwórz dwa połączenia, będą one oznaczane Connection 1 i Connection 2.

4 Na początek należy zapewnid poziom izolacji transakcji READ TED w obydwu połączeniach. SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ TED CREATE TABLE #tmp(suma MONEY) INSERT INTO #tmp SELECT stan FROM Konta WHERE nr_konta=123 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ TED UPDATE Konta SET Stan = Stan WHERE nr_konta=123 UPDATE Konta SET Stan = Stan WHERE nr_konta=125 UPDATE #tmp SET suma = suma + (SELECT Stan FROM Konta WHERE nr_konta=125) SELECT * FROM #tmp Suma na kontach zapisana w tabeli tymczasowej #tmp wynosi 2100 zamiast Sposób rozwiązania problem: ustawid poziom izolacji transakcji REPEATABLE READ albo SERIALIZABLE. Uwaga! Problem niespójnej analizy, który się tutaj pojawił można by czasem uznad za mniej istotny, ponieważ w tabeli Konta po wykonaniu obydwu transakcji żadne kwoty nie przepadły ani nie pojawiły się znikąd. Transakcja, która otrzymała niepoprawne (niespójne) dane tylko te dane odczytywała (chociaż oczywiście to może również byd źródłem poważnych kłopotów) Poniższe zadanie pokaże byd może poważniejszy problem utraconej aktualizacji. Zadanie 3. Problem utraconej aktualizacji. Tym razem osoba A poprzez połączenie 1 wybierze 100 z konta 123. W tym samym czasie osoba B wykona taką samą operację. -- Doprowadzenie tabeli do sytuacji jak na początku poprzedniego zadania UPDATE Konta SET Stan = 1000 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ TED DROP TABLE #tmp1

5 CREATE TABLE #tmp1(suma MONEY) SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ TED DROP TABLE #tmp2 CREATE TABLE #tmp2(suma MONEY) INSERT INTO #tmp1 SELECT stan FROM Konta WHERE nr_konta=123 INSERT INTO #tmp2 SELECT stan FROM Konta WHERE nr_konta=123 UPDATE Konta SET Stan = (SELECT suma FROM #tmp2) WHERE nr_konta=123 UPDATE Konta SET Stan = (SELECT suma FROM #tmp1) WHERE nr_konta=123 SELECT * FROM Konta Pomimo, że dwie osoby poprawnie wybrały po 100 z konta nr 123, na koncie zostało 900 (przy stanie początkowym 1000). Sposób rozwiązania problem: ustawid poziom izolacji transakcji REPEATABLE READ albo SERIALIZABLE. Zadanie 4. Wykonaj zadania 2 i 3 z poziomem izolacji transakcji SERIALIZABLE. Powyższe problemy nie wystąpią, ale w pewnych momentach jedna z transakcji zostanie wstrzymana aż do zakooczenia drugiej. Jest to spowodowane przez zakładanie blokad. Zadanie 5. Przy wielu współbieżnych transakcjach działających na wspólnych danych blokady mogą byd przyczyną niskiej wydajności systemu. Radą może byd zastosowanie poziomu izolacji transakcji SNAPSHOT. Wykonaj zadanie 2 z poziomem izolacji transakcji SNAPSHOT. -- Doprowadzenie tabeli do sytuacji jak na początku poprzedniego zadania UPDATE Konta SET Stan = 1000 USE MASTER

6 USE MASTER ALTER DATABASE Cw SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON USE Cw DROP TABLE #tmp CREATE TABLE #tmp(suma MONEY) SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SNAPSHOT USE Cw DROP TABLE #tmp CREATE TABLE #tmp(suma MONEY) SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SNAPSHOT INSERT INTO #tmp SELECT stan FROM Konta WHERE nr_konta=123 UPDATE Konta SET Stan = Stan WHERE nr_konta=123 UPDATE Konta SET Stan = Stan WHERE nr_konta=125 UPDATE #tmp SET suma = suma + (SELECT Stan FROM Konta WHERE nr_konta=125) SELECT * FROM #tmp Tym razem suma na kontach zapisana w tabeli tymczasowej #tmp jest poprawna, wynosi Zadanie 6. Wykonaj zadanie 3 z poziomem izolacji transakcji SNAPSHOT. Osoba A poprzez połączenie 1 wybierze 100 z konta 123. W tym samym czasie osoba B wykona taką samą operację. -- Doprowadzenie tabeli do sytuacji jak na początku poprzedniego zadania

7 UPDATE Konta SET Stan = 1000 DROP TABLE #tmp1 CREATE TABLE #tmp1(suma MONEY) DROP TABLE #tmp2 CREATE TABLE #tmp2(suma MONEY) INSERT INTO #tmp1 SELECT stan FROM Konta WHERE nr_konta=123 INSERT INTO #tmp2 SELECT stan FROM Konta WHERE nr_konta=123 UPDATE Konta SET Stan = (SELECT suma FROM #tmp2) WHERE nr_konta=123 UPDATE Konta SET Stan = (SELECT suma FROM #tmp1) WHERE nr_konta=123 W tym momencie transakcja zostanie przerwana i wycofana, zatem problem niespójności danych w tabeli Konta nie pojawi się. Zadanie 7. Sprawdź sposób sterowania współbieżnością przy użyciu kursorów. W bazie danych Cw utwórz tabelę T1 i wstaw do niej wiersze: CREATE TABLE T1(P1 INT, P2 INT) INSERT INTO T1 VALUES(1,100) INSERT INTO T1 VALUES(2,200) INSERT INTO T1 VALUES(3,300) Otwórz drugie połączenie w programie Management Studio. W obydwu połączeniach ustaw poziom izolacji transakcji READ TED. Poniższe instrukcje ilustrują problem utraconej modyfikacji (występował przy poziomie izolacji transakcji READ TED). Wykonaj następujące instrukcje: INT DECLARE C CURSOR DYNAMIC OPTIMISTIC FOR SELECT * FROM T1 OPEN C FETCH NEXT FROM C INTO

8 SELECT Następnie przejdź do drugiego połączenia i wykonaj: UPDATE T1 SET P2=111 WHERE P1=1 Potem przejdź znowu do połączenia 1 i kontynuuj transakcję: UPDATE T1 SET P2=1000 WHERE CURRENT OF C (to polecenie powoduje aktualizacją bieżącego wiersza) Czy udało się wykonad? Nie pojawia się komunikat: Optimistic concurrency check failed. The row was modified outside of this cursor. Msg 16947, Level 16, State 1, Line 1 No rows were updated or deleted. The statement has been terminated. Zamknij kursor, zwolnij pamięd i zakoocz transakcję: CLOSE C DEALLOCATE C UWAGA! Taki sam efekt uzyskalibyśmy, gdyby operacje były wykonane nie w transakcjach. Wykorzystany tu poziom izolacji transakcji ma tylko nie przeszkadzad w rozpoznaniu mechanizmów sterowania współbieżnością poprzez kursory. Doprowadź tabelę T1 o poprzedniej postaci: UPDATE T1 SET P2=P1*100 Powtórz całe dwiczenie (od deklaracji kursora), ale tym razem w drugim połączeniu wstaw nieco zmienioną aktualizację: UPDATE T1 SET P2=100 WHERE P1=1 Tym razem aktualizacja przez kursor powiedzie się. Nie zapomnij zamknąd kursor, zwolnid pamięd i zakooczyd transakcję: CLOSE C DEALLOCATE C

9 Słowo OPTIMISTIC w deklaracji kursora oznacza, że będzie działało optymistyczne sterowanie współbieżnością ze sprawdzaniem wartości (OPTIMISTIC WITH VALUES). W takim przypadku przy próbie aktualizacji wiersza z wykorzystaniem kursora, przed wykonaniem aktualizacji system sprawdza, czy wiersz ma taką samą postad, jak w momencie pobrania wiersza (tj. wykonania instrukcji FETCH). Zadanie 8 Dodaj do tabeli T1 kolumnę typu timestamp: ALTER TABLE T1 ADD P3 TIMESTAMP Wykonaj całe dwiczenie 1 jeszcze raz, tym razem ze zmienioną tabelą T1. Teraz w obu przypadkach aktualizacja przez kursor nie powiedzie się. Objaśnienie: w przypadku, gdy w tabeli istnieje kolumna typu timestamp, jej wartośd jest wypełniana automatycznie przy dowolnej zmianie wiersza. Optymistyczne sterowanie współbieżnością w kursorach działa wtedy inaczej: zamiast sprawdzania wartości w kolumnach wiersza, sprawdzana jest wartośd w kolumnie timestamp. Zadanie 9 Usuo kolumnę p3 z tabeli T1: ALTER TABLE T1 DROP COLUMN P3 Wykonaj całe dwiczenie 1 z dwiema różnicami: inaczej zdefiniuj kursor, oraz wykonaj operacje nie w transakcjach: INT DECLARE C CURSOR DYNAMIC SCROLL_LOCKS FOR SELECT * FROM T1 OPEN C FETCH NEXT FROM C INTO SELECT Tym razem aktualizacja w drugim połączeniu będzie wstrzymana. Na wiersz pobrany do kursora w połączeniu 1 zakładana jest blokada U. Blokada zostaje zwolniona w momencie przejścia do innego wiersza lub w momencie zamknięcia kursora. W przypadku, gdyby operacje były wykonane w transakcjach, to na wiersz byłyby zakładane blokady U (długie, czyli do kooca transakcji).

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL Model relacyjny bazy danych : Strukturalny język zapytao (SQL) : System MySQL Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL wydanie drugie rozszerzone i poprawione Paweł Szołtysek pawel.szoltysek@student.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 10 JDBC Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC Na dotychczasowych ćwiczeniach wykorzystywaliście państwo program pozwalający na bezpośrednie wydawanie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs SQL. Wydanie II

Praktyczny kurs SQL. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo