Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL"

Transkrypt

1 Microsoft SQL Server Programowanie Transact SQL Tradycyjna architektura klientserwer Klient: cała logika aplikacji wysyła do serwera zapytania SQL odbiera i przetwarza rezultaty Serwer oczekuje na zapytania SQL wykonuje zapytania i przesyła do klienta wyniki nie wykonuje żadnej logiki Przeniesienie części logiki na serwer Zalety: współdzielenie logiki między różnymi aplikacjami ukrycie rzeczywistej struktury logicznej bazy ułatwione zarządzanie zabezpieczeniami ułatwione zarządzanie zabezpieczeniami zwiększenie efektywności redukcja ruchu w sieci Wady: przywiązanie aplikacji do konkretnego serwera większe obciążenie serwera 1

2 Identyfikatory TSQL Standardowe Na początku litera Dalej litery, cyfry i symbole #, $) Jeśli rozpoczynają się - zmienne lokalne Jeśli rozpoczynają się # - lokalne zmienne chwilowe Jeśli rozpoczynają się ## - globalne zmienne chwilowe Ograniczone (delimited) Mogę zawierać spacje, słowa kluczowe itp. Muszą być ograniczone nawiasami kwadratowymi Np. [mój identyfikator] Zmienne Zaczynają się od USE mojabaza varchar(20) = Kowalski = nrp FROM pracownicy WHERE nazwisko AS numer pracownika Funkcje systemowe Funkcje agregujące: sum, count, min, max Select max(nrp) from pracownicy Select avg(cena) from produkty Funkcje zwracające skalary Select DB_NAME() as baza_danych Select usr_name(), app_name() Funkcje zwracające tabele (rowset) Select * from openquery(oraclesrv, select * from pracownicy ) 2

3 Elementy sterujące BEGIN...END Zamyka blok komend IF...ELSE Wykonanie warunkowe WHILE Pętla sterująca CASE Wybór jednej z wielu opcji Przykład skryptu Element IF int = nr_prac from pracownicy where nazwisko= Kowalski between 5 and 23) begin select Numer w żądanym zakresie as Znaleziony numer end Transakcje Blok poleceń Explicit BEGIN TRANSCTION... COMMIT/ROLLBACK Implicit Pierwsza komenda otwiera transakcję Autocommit Każde polecenie w osobnej transakcji 3

4 Izolacja transakcji Klasyczny przykład: transakcja przelew update konta set saldo=saldo-100 where nr_konta=101 update konta set saldo=saldo+100 where nr_konta=202 Poziomy izolacji READ UNCOMMITTED - odczyt brudnych danych READ COMMITTED - domyślny REPEATABLE READ SERIALIZABLE SNAPSHOT ISOLATION (!) Snapshot isolation ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON: dozwolony poziom izolacji SNAPSHOT w którym transakcja widzi dane takie jak przy starcie transakcji OFF: poziom izolacji SNAPSHOT nie jest dozwolony READ_COMMITTED_SNAPSHOT S O ON: transakcja na poziomie READ COMMITTED widzi ostatnie zatwierdzone dane OFF: transakcja na poziomie READ COMMITTED czeka na zatwierdzenie danych (brudny odczyt) Obsługa transakcji w skryptach SET IMPLICIT TRANSACTIONS ON/OFF ON domyślnie otwiera transakcję (i nie zamyka!) przed każdym poleceniem OFF każde polecenie jest w ramach własnej transakcji SET XACT_ABORT ON/OFF ON przerywa wykonywanie skryptu w przypadku błędu / odrzuca transakcję OFF kontynuuje wykonanie następnych poleceń 4

5 TRY... CATCH Wyłapuje błąd i przenosi sterowanie do BEGIN CATCH Może być zagnieżdżony BEGIN TRY DELETE FROM Production.Product WHERE ProductID = 980; END TRY BEGIN CATCH SELECT ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber, ERROR_SEVERITY() AS ErrorSeverity, ERROR_STATE() as ErrorState, ERROR_MESSAGE() as ErrorMessage; END CATCH Common Language Runtime (CLR) Tworzenie klasy w dowolnym języku.net Framework CREATE ASSEMBLY Podłączenie do procedury, triggera lub funkcji Co to jest procedura składowana Zbiór komend języka Transact-SQL Tworzone za pomocą polecenia CREATE PROCEDURE Zawsze w osobnym batch'u (GOkończy batch) Zawsze w osobnym batch u (GO kończy batch) Można używać większości komend T-SQL (nie można np. CREATE PROCEDURE czy CREATE VIEW) Procedura jest obiektem bazy danych, który może być uruchamiany prze użytkowników 5

6 Procedury składowane Definicja tekstowa w tablicy syscomments Nazwy obiektów używane w procedurze nie muszą być znane w czasie parsowania (Delayed Name Resolution) Przy pierwszym uruchomieniu kompilowane i zapisywane w cache u Rekompilacja gdy zmieniają się używane w procedurze tablice, indeksy lub statystyki Tworzenie procedur Procedura zwracająca informacje o zakończonych kursach create proc zakonczone_kursy as select * from kursy where data_zakonczenia<getdate() go Właściwości procedur Procedura może: odwoływać się do tablic, widoków, innych procedur i funkcji tworzyć własne tabele chwilowe (#tabela) tworzyć własne tabele chwilowe (#tabela) Procedura nie może: używać poleceń: CREATE DEFAULT, CREATE PROCEDURE, CREATE RULE, CREATE TRIGGER, CREATE VIEW. Zajmować w pamięci więcej niż 128 MB 6

7 Zagnieżdżanie procedur Do 32 poziomów Aktualny poziom: Procedura zagnieżdżona może używać obiektów procedury wywołującej Możliwa jest rekurencja Tekst procedury sp_helptext - tekst procedury sp_helptext 'sp_addrole Text create procedure sysname, -- name of new sysname = 'dbo' -- name of owner of new role as... if <> 0 return (1) raiserror(15424,-1,-1) return (0) -- sp_addrole Uruchamianie procedury Bezpośrednio [exec] zakonczone_kursy Jako element instrukcji INSERT insert into tablica_kursow exec zakonczone_kursy 7

8 Zmienianie procedury ALTER PROCEDURE Należy powtórzyć WITH ENCRYPTION Nie zmienia procedur zagnieżdżonych Może to zrobić tylko właściciel, ł ś i sysadmin, db_owner i ddl_owner Nie ma specjalnego uprawnienia! Parametry wejściowe Definiowane jako zmienne (max 1024) CREATE PROCEDURE [Sprzedaż w DateTime AS IS NULL IS NULL BEGIN RAISERROR('NULL values are not allowed', 14, 1) RETURN END select * from zamowienia z where z.data GO Wartość typ = wartość_domyślna Zawsze stałe (nie funkcje!) Może być char(40) = null Tylko jeśli jest wartość domyślna nie trzeba podawać wartości przy wywołaniu Można też napisać default w miejsce wartości W SQL 2k8 parametrem może być także tablica (table-valued parameters) 8

9 Przekazywanie parametrów Według nazwy exec [Sprzedaż w Według pozycji exec [Sprzedaż w latach] 1998, 2000 Zwracanie wartości Polecenie RETURN CREATE PROCEDURE smallint, AS else int = maxof 4,5 Parametry wyjściowe Definiowane słowem OUTPUT CREATE PROCEDURE smallint OUTPUT AS else int exec maxof OUTPUT 9

10 Parametry wyjściowe Wiele parametrów wyjściowych CREATE PROCEDURE int int OUTPUT AS select from prac int exec OUTPUT select 'Minimalne 'Maksymalne nrp: Rekompilacja procedur Kiedy: Gdy zmiana indeksów w wykorzystywanych tabelach Gdy wartości parametrów mocno zmieniają działanie procedury Rekompilacja procedur CREATE PROCEDURE... [WITH RECOMPILE] Kompilacja przy każdym uruchomieniu EXECUTE... [WITH RECOMPILE] J d k il j Jednorazowa rekompilacja sp_recompile procedura Ustawienie rekompilacji przy następnym uruchomieniu sp_recompile tablica lub widok Ustawienie rekompilacji dla każdej procedury korzystającej z tych danych 10

11 Obsługa błędów Przez polecenie RETURN Zmienna Funkcja RAISERROR() Obsługa błędów Użycie PRINT i RETURN CREATE PROCEDURE smallint, AS is NULL is NULL) begin PRINT Podaj DWIE liczby <> NULL RETURN end... Obsługa błędów Użycie RAISERROR CREATE PROCEDURE smallint, AS is NULL is NULL) begin RAISERROR( Podaj DWIE liczby <> NULL,15,1) RETURN end int exec maxof 4,null Server: Msg 50000, Level 15, State 1, Procedure maxof, Line 8 Podaj DWIE liczby <> NULL 11

12 Obsługa błędów Definiowanie własnych błędów: EXEC sp_addmessage 50010, 16, 'Podaj DWIE liczby' CREATE PROCEDURE smallint, AS is NULL is NULL) begin RAISERROR(50010,15,1) RETURN end Poziomy błędów 0-10 informacyjne błędy użytkownika problemy z zasobami błędy systemowe (zerwanie połączenia) ł Obsługa błędów Dynamiczne informacje o błędzie CREATE PROCEDURE int OUTPUT AS If not exists(select * from prac where Begin from prac from prac RAISERROR( NRP to liczba pomiędzy %d a end from prac where 12

13 Obsługa błędów Wywołanie procedury Nazwisko char(40) exec Nazwisko OUTPUT Server: Msg 50000, Level 15, State 1, Procedure Nazwisko, Line 9 NRP to liczba pomiędzy 2 a 4998 Rezultat każdej operacji DELETE FROM prac WHERE nrp = 123 = INSERT INTO prac VALUES(409, Misiura ) error = = 0 = 0 BEGIN PRINT Zmieniono pracownika" COMMIT END ELSE BEGIN <> 0 PRINT Błąd przy usuwaniu pracownika <> 0 PRINT Błąd przy wstawianiu pracownika" ROLLBACK END... Microsoft SQL Server Funkcje użytkownika 13

14 Funkcje użytkownika Skalarne zwracają jedną wartość Tablicowe - zwracają tablicę Wielopoleceniowe (multi-statement) Jednopoleceniowe (in-line) Funkcje tablicowe mogą być użyte jak widoki i tablice po klauzuli FROM Tworzenie funkcji Pokaż CREATE FUNCTION make nvarchar(30)) RETURNS nvarchar(30) BEGIN IS NULL = no ' END Funkcje skalarne Mogą zwracać każdy typ oprócz text, ntext, image, cursor i timestamp CREATE FUNCTION fn_dateformat char(1)) RETURNS Nchar(20) AS BEGIN RETURN CONVERT(Nvarchar(20), + CONVERT(Nvarchar(20), + CONVERT(Nvarchar(20), END SELECT fn_dateformat(getdate(), : ) 14

15 Funkcja in-line Podaj klientów z danego kraju CREATE FUNCTION fn_klienci nvarchar(30)) RETURNS table AS RETURN ( SELECT * FROM klienci WHERE kraj ) Sparametryzowany widok łatwiejszy do używania programowo SELECT * from fn_klienci(n Słowacja ) Funkcje zwracające tabele Zwracanie nazwiska CREATE FUNCTION fn_prac nvarchar(5)) table (nrp int NOT NULL, nazw nvarchar(40)) AS BEGIN = 'Short' SELECT nrp, nazw FROM prac ELSE = 'Long' SELECT nrp,(imie+' '+nazw) FROM prac RETURN END SELECT * from fn_prac( Short ) SELECT * from fn_prac( Long ) Microsoft SQL Server 2005 Tworzenie triggerów 15

16 Triggery Procedury przypisane do tablicy, uruchamiane automatycznie w przypadku operacji na tablicy INSERT UPDATE DELETE Mogą być z opcją FOR (AFTER) lub INSTEAD OF Przykład triggera Zablokowanie usuwania dla rekordów create table test(nr int,txt char(10),active int) insert into test values(1,'aa',1); insert into test values(2,'bb',0); create trigger nondel on test for DELETE as if(select active from deleted)=1 begin raiserror('nie można usunąć wiersza aktywnego!',16,1) rollback transaction end delete from test where nr=1 Server: Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure nondel, Line 5 Nie można usunąć wiersza aktywnego! Budowa triggera Tablice: inserted, deleted Uruchamiany w ramach transakcji, która powoduje operację ROLLBACK odrzuca całą transakcję ale NIE kończy kodu triggera! Komendy po ROLLBACK są uruchamiane w ramach kolejnej transakcji 16

17 Użycie triggerów Utrzymywanie spójności danych - większe możliwości niż Foreign Key Większe możliwości niż CHECK Własne kody błędów przy zmianach w tabeli Umożliwiają obsługę danych nieznormalizowanych Użycie triggerów Uruchamiane sa PO aktualizacji tabeli (oprócz triggerów INSTEAD OF) Ograniczenia (CHECK, FK, PK) sprawdzane są PRZED aktualizacją Może być wiele triggerów dla tej samej akcji Można okreslić pierwszy i ostatni trigger do uruchomienia Użycie triggerów Nie można tworzyć triggerów typu AFTER dla widoków i tablic chwilowych Można dla nich tworzyć triggery typu INSTEAD OF Użytkownik musi mieć uprawnienia do wszystkich operacji Triggery nie zwracają wartości! Triggery mogą przetwarzać wiele wierszy 17

18 Trigger nie może zawierać ALTER DATABASE CREATE DATABASE DISK INIT DISK RESIZE DROP DATABASE LOAD DATABASE LOAD LOG RECONFIGURE RESTORE DATABASE RESTORE LOG Trigger ON UPDATE Ma do dyspozycji 2 tablice: deleted ze starymi wartościami inserted z nowymi wartościami Można wpisać klauzulę: if update(<kolumna>) Trigger ON UPDATE Przykładowy trigger create trigger nienrp on prac for UPDATE as if update(nrp) begin raiserror('nie można zmieniać numeru pracownika!',16,1) rollback transaction end 18

19 Trigger INSTEAD OF Może być dla tablic i widoków Widok nie może mieć WITH CHECK OPTION Operacja wykonuje się zamiast tej do której trigger jest podłączony Można zwiększyć możliwości aktualizacji przez widoki Microsoft SQL Server 2005 Rozszerzenia języka SQL Fraza TOP Zwraca n początkowych wierszy select TOP 10 nazwisko from pracownicy order by nazwisko select TOP 10 PERCENT nazwisko from pracownicy order by nazwisko select TOP 10 WITH TIES nazwisko from pracownicy order by nazwisko Niezgodne ze standardem ANSI W SQL 2k5 można określać programowo n 19

20 Fraza ROLLUP Generowanie sum dla grup składających się z grup Idealne do tworzenia raportów Przykład: tablica sprzedaz(produkt, sklep, wartosc) select produkt, sklep, sum(wartosc) from sprzedaz group by produkt, sklep WITH ROLLUP order by produkt, sklep Wynik bez ROLLUP produkt sklep wartość drukarka Warszawa 3 komputer Katowice 5 komputer Poznań 3 komputer Warszawa 10 monitor Poznań 4 monitor Warszawa 5 Wynik z frazą ROLLUP produkt sklep wartość (null) (null) 30 drukarka (null) 3 drukarka Warszawa 3 komputer (null) 18 komputer Katowice 5 komputer Poznań 3 komputer Warszawa 10 monitor (null) 9 monitor Poznań 4 monitor Warszawa 5 20

21 Fraza CUBE Podobne do ROLLUP, ale: Liczy wszystkie możliwe podsumowania Dla n kolumn jest 2 n kombinacji select produkt, sklep, sum(wartosc) from sprzedaz group by produkt, sklep WITH CUBE order by produkt, sklep Wynik z frazą CUBE produkt sklep wartość (null) (null) 30 (null) Katowice 5 (null) Poznań 7 (null) Warszawa 18 drukarka k (null) 3 drukarka Warszawa 3 komputer (null) 18 komputer Katowice 5 komputer Poznań 3 komputer Warszawa 10 monitor (null) 9 monitor Poznań 4 monitor Warszawa 5 Funkcja GROUPING Określa, czy null w wartości kolumny to informacja, że jest to agregacja select produkt, GROUPING(produkt), sklep, GROUPING(sklep), sum(wartosc) from sprzedaz group by produkt, sklep WITH CUBE 21

22 Wynik z kolumnami GROUPING produkt sklep wartość (null) 1 (null) 1 30 (null) 1 Katowice 0 5 (null) 1 Poznań 0 7 (null) 1 Warszawa 0 18 drukarka k 0 (null) 1 3 drukarka 0 Warszawa 0 3 komputer 0 (null) 1 18 komputer 0 Katowice 0 5 komputer 0 Poznań 0 3 komputer 0 Warszawa 0 10 monitor 0 (null) 1 9 monitor 0 Poznań 0 4 monitor 0 Warszawa 0 5 GROUPING SETS (2k8) Zamiast: GROUP BY produkt, sklep WITH ROLL UP Możemy napisać: GROUP BY GROUPING SETS((produkt, sklep),(produkt),()) ()) () to suma całościowa Składnia jest zgodna z ANSI SQL 2006 Daje większe możliwości, bo możemy sami wybierać, które podsumowania nas interesują PIVOT Określenie nagłówków kolumn select atr_wiersze,<lista_kolumn> Źródło danych lista z dwoma atrybutami i wartością do agregacji select atr_wiersze, atr_kolumny, atr_wartosc from tablica Określenie funkcji agregującej pivot (funk_agreg(atr_wartosc) for atr_kolumny in (<lista_kolumn>) as pivot 22

23 PIVOT Określenie nagłówków kolumn select produkt, [Katowice], [Poznań], [Warszawa] Źródło danych lista z dwoma kolumnami i wartością do agregacji select produkt, sklep, wartosc from sprzedaz Określenie funkcji agregującej pivot (sum(wartosc) for sklep in ([Katowice], [Poznań], [Warszawa]) as pvt PIVOT Zapytanie: select produkt, [Katowice], [Poznań], [Warszawa] from (select produkt, sklep, wartosc from sprzedaz) as tbl pivot (sum(wartosc) for sklep in ([Katowice], [Poznań], [Warszawa]) as pvt produkt Katowice Poznań Warszawa drukarka (null) (null) 3 komputer monitor (null) 4 5 Common Table Expressions Zgodne ze standardem SQL-99 Pozwalają na tworzenie tablic na potrzeby konkretnego zapytania Do tej jpory: select <kolumny> from tablica1 join (<select>) as t2... Problem: jeśli dwa razy używamy t2 definicję należy powtórzyć Użycie CTE: with t2(kol1, kol2) as (<select>) select <kolumny> from tablica1 join t2 23

24 Common Table Expressions Użycie wielu CTE w jednym zapytaniu: with t2(kol1, kol2) as (<select>), t3(kol1, kol2) as (<select>) [,...] select <kolumny> from tablica1 join t2 join t3... Użycie CTE do przeglądania drzew nie wiadomo ile razy należy zagnieździć zapytanie rozwiązanie klasyczne: wiele kolejnych zapytań rozwiązanie CTE: rekurencja Rekurencja CTE WITH PracownicyPodlegli (nr_prac, nazw, nr_kier, poziom) AS ( -- część stała - startowa SELECT nr_prac, nazw, nr_kier, 0 AS poziom FROM Pracownicy WHERE nr_kier = 11 UNION ALL -- część rekurencyjna odwołanie do części pierwszej SELECT p.nr_prac, p.nazw, p.nr_kier, pp.poziom + 1 FROM Pracownicy p JOIN PracownicyPodlegli pp ON p.nr_kier = pp.nr_prac ) SELECT * FROM PracownicyPodlegli Rekurencja CTE GO WITH PracownicyPodlegli (nr_prac, nazw, nr_kier, poziom) AS ( -- podaj podwładnych pracownika nr 11 SELECT nr_prac, nazw, nr_kier, 0 AS poziom FROM Pracownicy WHERE nr_kier = 11 UNION ALL -- podaj podwładnych tych pracowników SELECT p.nr_prac, p.nazw, p.nr_kier, pp.poziom + 1 FROM Pracownicy AS p JOIN PracownicyPodlegli AS pp ON p.nr_kier = pp.nr_prac ) SELECT * FROM PracownicyPodlegli 24

25 Rekurencja CTE GO WITH PracownicyPodlegli (nr_prac, nazw, nr_kier, poziom) AS ( SELECT nr_prac, nazw, nr_kier, 0 AS poziom FROM Pracownicy WHERE nr_kier = 11 UNION ALL -- częsty błąd! prowadzi do pętli nieskończonej SELECT pp.nr_prac, pp.nazw, pp.nr_kier, pp.poziom + 1 FROM Pracownicy AS p JOIN PracownicyPodlegli AS pp ON p.nr_kier = pp.nr_prac ) SELECT * FROM PracownicyPodlegli Rekurencja CTE GO WITH PracownicyPodlegli (nr_prac, nazw, nr_kier, poziom) AS ( SELECT nr_prac, nazw, nr_kier, 0 AS poziom FROM Pracownicy WHERE nr_kier = 11 UNION ALL -- częsty błąd! prowadzi do pętli nieskończonej SELECT pp.nr_prac, pp.nazw, pp.nr_kier, pp.poziom + 1 FROM Pracownicy AS p JOIN PracownicyPodlegli AS pp ON p.nr_kier = pp.nr_prac ) SELECT * FROM PracownicyPodlegli OPTION (MAXRECURSION 10) --zabezpieczenie 25

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wsady Procedury składowane Procedury składowane tymczasowe, startowe Zmienne tabelowe Funkcje

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz danych

Systemowe aspekty baz danych Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery BAZY DANYCH Cz III Transakcje, Triggery Transakcje Definicja: Zbiór operacji (modyfikacja danych, usuwanie, wstawianie, tworzenie obiektów bazodanowych), które albo wszystkie kończone są sukcesem, albo

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Obsługa błędów w SQL i transakcje. Obsługa błędów w SQL

Obsługa błędów w SQL i transakcje. Obsługa błędów w SQL Obsługa błędów w SQL i transakcje Zacznijmy od najprostszego przykładu: CREATE PROCEDURE podziel1 Obsługa błędów w SQL Powyższa procedura w większości przypadków zadziała prawidłowo, lecz na przykład poniższe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Elementy. języka SQL

Elementy. języka SQL Elementy języka SQL SQL SQL - Structured Query Language język czwartej generacji (4GL), opracowany w latach 70-tych przez IBM strukturalny język zapytań, przeznaczony do definiowania, wyszukiwania i administrowania

Bardziej szczegółowo

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP).

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Procedury składowane c.d. Parametry tablicowe w Transact-SQL. W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Zadanie 1. Proszę napisad procedurę składowaną, która

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image)

41. Zmienne lokalne muszą mieć nazwę, którą poprzedza (maksymalnie 128 znaków) oraz typ (każdy z wyjątkiem: text, ntext oraz image) Elementy języka T-SQL 40. Polecenie PRINT jest wykorzystywane do przekazania wiadomości tekstowej (maksymalna długość 8000 znaków) Przykład PRINT 'Aktualna data: '+convert(char(8),getdate()) PRINT 'Aktualny

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Architektura systemów zarządzania bazami danych Realizacja zapytań algebra relacji Wielodostęp do danych - transakcje Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Aplkacja przechowująca

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Podstawy programowania w T-SQL Zmienne i operatory Instrukcje sterujące Komunikaty Format daty

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Język DML Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Systemy Baz Danych, Hanna Kleban 1 INSERT Instrukcja INSERT dodawanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 2015-12-03 Bazy danych-1 W5 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 3 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Typy tabel MySQL domyślny MyISAM inne możliwe:

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Kursory w SQL Serverze Wprowadzenie Modele kursorów Używanie kursorów Rodzaje kursorów Praca

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa POWTÓRKA Z PIERWSZYCH ZAJĘĆ Lista słówek - do zapamiętania na początek Z podstaw SQL: CREATE - Tworzenie tabeli, czyli Coś czego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektów

Programowanie obiektów Programowanie obiektów lokalne tabele tymczasowe, globalne tabele tymczasowe, zmienne lokalne, zmienne globalne przypisane wartości zmiennym 1 T-SQL Transact SQL (T-SQL), tak jak inne języki programoawania

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 8 Transakcje i blokady Wprowadzenie do transakcji, rodzaje transakcji Punkty zapisu, odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych 2014-04-25

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Operacja PIVOT w języku SQL w środowisku Oracle 21.11.2012

www.comarch.pl/szkolenia Operacja PIVOT w języku SQL w środowisku Oracle 21.11.2012 Operacja PIVOT w języku SQL w środowisku Oracle 21.11.2012 Zakres Wprowadzenie Idea przestawiania danych Możliwe zastosowania Przestawianie danych bez klauzuli PIVOT Konstrukcja klauzuli Korzyści ze stosowania

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Typy danych wbudowane użytkownika Tabele organizacja wiersza przechowywanie dużych danych automatyczne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

124 Bazy danych. Zaawansowane programowanie w T- SQL

124 Bazy danych. Zaawansowane programowanie w T- SQL 124 Bazy danych Zaawansowane programowanie w T- SQL Bazy danych 125 Przegląd zagadnień Skladnie T-SQL Obsluga bledów Podsumowanie Laboratorium Znajomość języka SQL, jakim posługuje się SZBD, jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Zarządzanie bazami danych Pliki bazy danych i dzienniki Krótkie wprowadzenie do transakcji

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH PROJEKT. Tomasz Osmelak, 258441 Wrocław, 26.01.2014 Instytut Matematyczny Wydział Matematyki I Informatyki Uniwersytet Wrocławski

BAZY DANYCH PROJEKT. Tomasz Osmelak, 258441 Wrocław, 26.01.2014 Instytut Matematyczny Wydział Matematyki I Informatyki Uniwersytet Wrocławski Tomasz Osmelak, 258441 Wrocław, 26.01.2014 Instytut Matematyczny Wydział Matematyki I Informatyki Uniwersytet Wrocławski BAZY DANYCH PROJEKT Sprawdzający: dr hab. Robert Stańczy 1 Spis treści: 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... xiii Podziękowania... xvi Wprowadzenie... xix. 1 Widoki... 1. 2 Funkcje definiowane przez użytkownika...

Spis treści. Przedmowa... xiii Podziękowania... xvi Wprowadzenie... xix. 1 Widoki... 1. 2 Funkcje definiowane przez użytkownika... Spis treści Przedmowa.... xiii Podziękowania.................................................... xvi Wprowadzenie.................................................... xix 1 Widoki..............................................................

Bardziej szczegółowo

Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze. Procedury składowane (stored procedures) definiowane przez użytkownika

Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze. Procedury składowane (stored procedures) definiowane przez użytkownika Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze Procedury składowane i wyzwalacze będą omówione na przykładzie rozwiązao przyjętych w języku Transact SQL w systemie Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 13 Zastosowania SQL Server Agent SQL Mail, SQL Server Agent Mail Konfiguracja SQLMaila SQLServerAgent

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2 Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

Programowanie bazodanowe w.net. czyli SQL CLR w akcji

Programowanie bazodanowe w.net. czyli SQL CLR w akcji Programowanie bazodanowe w.net czyli SQL CLR w akcji CZYLI Lekka i bezstresowa sesja - będzie poświęcona programowaniu SQL server od strony.net i możliwościom, DALIŚCIE jakie SIĘ to podejście oferuje.

Bardziej szczegółowo

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE Instrukcje SQL dzielimy na następujące kategorie: 1) Instrukcje języka manipulowania danymi (DML) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SET TRANSACTION, EXPLAIN PLAN 2) Instrukcje języka definicji danych DDL

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl)

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) opracował dr Robert Fidytek SPIS TREŚCI Zadania poziom 1 (Prosty DQL i DML)...

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych)

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) Spis treści Wstęp... xi Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) 1 Program SQL Server Management Studio oraz język Transact SQL... 3 Omówienie programu SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL Oracle11g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Kurs pozwala zrozumieć zalety programowania w języku PL/SQL. Studenci uczą się tworzyć bloki kodu wykonywanego po stronie serwera, który może być współużytkowany

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski. Poznań, 30.09.2015

Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski. Poznań, 30.09.2015 Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski Poznań, 30.09.2015 Plan Geneza Architektura Cechy Instalacja Standard SQL Transakcje i współbieżność Indeksy Administracja Splice Machince vs.

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592 Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Spis treści Założenia Projektowe...1 Schemat Bazy Danych...1

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Studia podyplomowe z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

SQL język baz danych przegląd

SQL język baz danych przegląd SQL - historia SQL język baz danych przegląd SQL - "Structured Query Language" - język czwartej generacji (4GL) wymowa: "es-kju-ell" lub "sequel [si:kwl]" SQL język baz danych, strukturalny język zapytań,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Język SQL część 2 Wykład dla studentów matem

Bazy danych Język SQL część 2 Wykład dla studentów matem Bazy danych Język SQL część 2 Wykład dla studentów matematyki 21 marca 2015 Zapytania na kilku tabelach Czasem poszukiwana informacja znajduje się w kilku tabelach. Aby zapytanie dotyczyło kilku tabel,

Bardziej szczegółowo