Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL"

Transkrypt

1 Microsoft SQL Server Programowanie Transact SQL Tradycyjna architektura klientserwer Klient: cała logika aplikacji wysyła do serwera zapytania SQL odbiera i przetwarza rezultaty Serwer oczekuje na zapytania SQL wykonuje zapytania i przesyła do klienta wyniki nie wykonuje żadnej logiki Przeniesienie części logiki na serwer Zalety: współdzielenie logiki między różnymi aplikacjami ukrycie rzeczywistej struktury logicznej bazy ułatwione zarządzanie zabezpieczeniami ułatwione zarządzanie zabezpieczeniami zwiększenie efektywności redukcja ruchu w sieci Wady: przywiązanie aplikacji do konkretnego serwera większe obciążenie serwera 1

2 Identyfikatory TSQL Standardowe Na początku litera Dalej litery, cyfry i symbole #, $) Jeśli rozpoczynają się - zmienne lokalne Jeśli rozpoczynają się # - lokalne zmienne chwilowe Jeśli rozpoczynają się ## - globalne zmienne chwilowe Ograniczone (delimited) Mogę zawierać spacje, słowa kluczowe itp. Muszą być ograniczone nawiasami kwadratowymi Np. [mój identyfikator] Zmienne Zaczynają się od USE mojabaza varchar(20) = Kowalski = nrp FROM pracownicy WHERE nazwisko AS numer pracownika Funkcje systemowe Funkcje agregujące: sum, count, min, max Select max(nrp) from pracownicy Select avg(cena) from produkty Funkcje zwracające skalary Select DB_NAME() as baza_danych Select usr_name(), app_name() Funkcje zwracające tabele (rowset) Select * from openquery(oraclesrv, select * from pracownicy ) 2

3 Elementy sterujące BEGIN...END Zamyka blok komend IF...ELSE Wykonanie warunkowe WHILE Pętla sterująca CASE Wybór jednej z wielu opcji Przykład skryptu Element IF int = nr_prac from pracownicy where nazwisko= Kowalski between 5 and 23) begin select Numer w żądanym zakresie as Znaleziony numer end Transakcje Blok poleceń Explicit BEGIN TRANSCTION... COMMIT/ROLLBACK Implicit Pierwsza komenda otwiera transakcję Autocommit Każde polecenie w osobnej transakcji 3

4 Izolacja transakcji Klasyczny przykład: transakcja przelew update konta set saldo=saldo-100 where nr_konta=101 update konta set saldo=saldo+100 where nr_konta=202 Poziomy izolacji READ UNCOMMITTED - odczyt brudnych danych READ COMMITTED - domyślny REPEATABLE READ SERIALIZABLE SNAPSHOT ISOLATION (!) Snapshot isolation ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON: dozwolony poziom izolacji SNAPSHOT w którym transakcja widzi dane takie jak przy starcie transakcji OFF: poziom izolacji SNAPSHOT nie jest dozwolony READ_COMMITTED_SNAPSHOT S O ON: transakcja na poziomie READ COMMITTED widzi ostatnie zatwierdzone dane OFF: transakcja na poziomie READ COMMITTED czeka na zatwierdzenie danych (brudny odczyt) Obsługa transakcji w skryptach SET IMPLICIT TRANSACTIONS ON/OFF ON domyślnie otwiera transakcję (i nie zamyka!) przed każdym poleceniem OFF każde polecenie jest w ramach własnej transakcji SET XACT_ABORT ON/OFF ON przerywa wykonywanie skryptu w przypadku błędu / odrzuca transakcję OFF kontynuuje wykonanie następnych poleceń 4

5 TRY... CATCH Wyłapuje błąd i przenosi sterowanie do BEGIN CATCH Może być zagnieżdżony BEGIN TRY DELETE FROM Production.Product WHERE ProductID = 980; END TRY BEGIN CATCH SELECT ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber, ERROR_SEVERITY() AS ErrorSeverity, ERROR_STATE() as ErrorState, ERROR_MESSAGE() as ErrorMessage; END CATCH Common Language Runtime (CLR) Tworzenie klasy w dowolnym języku.net Framework CREATE ASSEMBLY Podłączenie do procedury, triggera lub funkcji Co to jest procedura składowana Zbiór komend języka Transact-SQL Tworzone za pomocą polecenia CREATE PROCEDURE Zawsze w osobnym batch'u (GOkończy batch) Zawsze w osobnym batch u (GO kończy batch) Można używać większości komend T-SQL (nie można np. CREATE PROCEDURE czy CREATE VIEW) Procedura jest obiektem bazy danych, który może być uruchamiany prze użytkowników 5

6 Procedury składowane Definicja tekstowa w tablicy syscomments Nazwy obiektów używane w procedurze nie muszą być znane w czasie parsowania (Delayed Name Resolution) Przy pierwszym uruchomieniu kompilowane i zapisywane w cache u Rekompilacja gdy zmieniają się używane w procedurze tablice, indeksy lub statystyki Tworzenie procedur Procedura zwracająca informacje o zakończonych kursach create proc zakonczone_kursy as select * from kursy where data_zakonczenia<getdate() go Właściwości procedur Procedura może: odwoływać się do tablic, widoków, innych procedur i funkcji tworzyć własne tabele chwilowe (#tabela) tworzyć własne tabele chwilowe (#tabela) Procedura nie może: używać poleceń: CREATE DEFAULT, CREATE PROCEDURE, CREATE RULE, CREATE TRIGGER, CREATE VIEW. Zajmować w pamięci więcej niż 128 MB 6

7 Zagnieżdżanie procedur Do 32 poziomów Aktualny poziom: Procedura zagnieżdżona może używać obiektów procedury wywołującej Możliwa jest rekurencja Tekst procedury sp_helptext - tekst procedury sp_helptext 'sp_addrole Text create procedure sysname, -- name of new sysname = 'dbo' -- name of owner of new role as... if <> 0 return (1) raiserror(15424,-1,-1) return (0) -- sp_addrole Uruchamianie procedury Bezpośrednio [exec] zakonczone_kursy Jako element instrukcji INSERT insert into tablica_kursow exec zakonczone_kursy 7

8 Zmienianie procedury ALTER PROCEDURE Należy powtórzyć WITH ENCRYPTION Nie zmienia procedur zagnieżdżonych Może to zrobić tylko właściciel, ł ś i sysadmin, db_owner i ddl_owner Nie ma specjalnego uprawnienia! Parametry wejściowe Definiowane jako zmienne (max 1024) CREATE PROCEDURE [Sprzedaż w DateTime AS IS NULL IS NULL BEGIN RAISERROR('NULL values are not allowed', 14, 1) RETURN END select * from zamowienia z where z.data GO Wartość typ = wartość_domyślna Zawsze stałe (nie funkcje!) Może być char(40) = null Tylko jeśli jest wartość domyślna nie trzeba podawać wartości przy wywołaniu Można też napisać default w miejsce wartości W SQL 2k8 parametrem może być także tablica (table-valued parameters) 8

9 Przekazywanie parametrów Według nazwy exec [Sprzedaż w Według pozycji exec [Sprzedaż w latach] 1998, 2000 Zwracanie wartości Polecenie RETURN CREATE PROCEDURE smallint, AS else int = maxof 4,5 Parametry wyjściowe Definiowane słowem OUTPUT CREATE PROCEDURE smallint OUTPUT AS else int exec maxof OUTPUT 9

10 Parametry wyjściowe Wiele parametrów wyjściowych CREATE PROCEDURE int int OUTPUT AS select from prac int exec OUTPUT select 'Minimalne 'Maksymalne nrp: Rekompilacja procedur Kiedy: Gdy zmiana indeksów w wykorzystywanych tabelach Gdy wartości parametrów mocno zmieniają działanie procedury Rekompilacja procedur CREATE PROCEDURE... [WITH RECOMPILE] Kompilacja przy każdym uruchomieniu EXECUTE... [WITH RECOMPILE] J d k il j Jednorazowa rekompilacja sp_recompile procedura Ustawienie rekompilacji przy następnym uruchomieniu sp_recompile tablica lub widok Ustawienie rekompilacji dla każdej procedury korzystającej z tych danych 10

11 Obsługa błędów Przez polecenie RETURN Zmienna Funkcja RAISERROR() Obsługa błędów Użycie PRINT i RETURN CREATE PROCEDURE smallint, AS is NULL is NULL) begin PRINT Podaj DWIE liczby <> NULL RETURN end... Obsługa błędów Użycie RAISERROR CREATE PROCEDURE smallint, AS is NULL is NULL) begin RAISERROR( Podaj DWIE liczby <> NULL,15,1) RETURN end int exec maxof 4,null Server: Msg 50000, Level 15, State 1, Procedure maxof, Line 8 Podaj DWIE liczby <> NULL 11

12 Obsługa błędów Definiowanie własnych błędów: EXEC sp_addmessage 50010, 16, 'Podaj DWIE liczby' CREATE PROCEDURE smallint, AS is NULL is NULL) begin RAISERROR(50010,15,1) RETURN end Poziomy błędów 0-10 informacyjne błędy użytkownika problemy z zasobami błędy systemowe (zerwanie połączenia) ł Obsługa błędów Dynamiczne informacje o błędzie CREATE PROCEDURE int OUTPUT AS If not exists(select * from prac where Begin from prac from prac RAISERROR( NRP to liczba pomiędzy %d a end from prac where 12

13 Obsługa błędów Wywołanie procedury Nazwisko char(40) exec Nazwisko OUTPUT Server: Msg 50000, Level 15, State 1, Procedure Nazwisko, Line 9 NRP to liczba pomiędzy 2 a 4998 Rezultat każdej operacji DELETE FROM prac WHERE nrp = 123 = INSERT INTO prac VALUES(409, Misiura ) error = = 0 = 0 BEGIN PRINT Zmieniono pracownika" COMMIT END ELSE BEGIN <> 0 PRINT Błąd przy usuwaniu pracownika <> 0 PRINT Błąd przy wstawianiu pracownika" ROLLBACK END... Microsoft SQL Server Funkcje użytkownika 13

14 Funkcje użytkownika Skalarne zwracają jedną wartość Tablicowe - zwracają tablicę Wielopoleceniowe (multi-statement) Jednopoleceniowe (in-line) Funkcje tablicowe mogą być użyte jak widoki i tablice po klauzuli FROM Tworzenie funkcji Pokaż CREATE FUNCTION make nvarchar(30)) RETURNS nvarchar(30) BEGIN IS NULL = no ' END Funkcje skalarne Mogą zwracać każdy typ oprócz text, ntext, image, cursor i timestamp CREATE FUNCTION fn_dateformat char(1)) RETURNS Nchar(20) AS BEGIN RETURN CONVERT(Nvarchar(20), + CONVERT(Nvarchar(20), + CONVERT(Nvarchar(20), END SELECT fn_dateformat(getdate(), : ) 14

15 Funkcja in-line Podaj klientów z danego kraju CREATE FUNCTION fn_klienci nvarchar(30)) RETURNS table AS RETURN ( SELECT * FROM klienci WHERE kraj ) Sparametryzowany widok łatwiejszy do używania programowo SELECT * from fn_klienci(n Słowacja ) Funkcje zwracające tabele Zwracanie nazwiska CREATE FUNCTION fn_prac nvarchar(5)) table (nrp int NOT NULL, nazw nvarchar(40)) AS BEGIN = 'Short' SELECT nrp, nazw FROM prac ELSE = 'Long' SELECT nrp,(imie+' '+nazw) FROM prac RETURN END SELECT * from fn_prac( Short ) SELECT * from fn_prac( Long ) Microsoft SQL Server 2005 Tworzenie triggerów 15

16 Triggery Procedury przypisane do tablicy, uruchamiane automatycznie w przypadku operacji na tablicy INSERT UPDATE DELETE Mogą być z opcją FOR (AFTER) lub INSTEAD OF Przykład triggera Zablokowanie usuwania dla rekordów create table test(nr int,txt char(10),active int) insert into test values(1,'aa',1); insert into test values(2,'bb',0); create trigger nondel on test for DELETE as if(select active from deleted)=1 begin raiserror('nie można usunąć wiersza aktywnego!',16,1) rollback transaction end delete from test where nr=1 Server: Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure nondel, Line 5 Nie można usunąć wiersza aktywnego! Budowa triggera Tablice: inserted, deleted Uruchamiany w ramach transakcji, która powoduje operację ROLLBACK odrzuca całą transakcję ale NIE kończy kodu triggera! Komendy po ROLLBACK są uruchamiane w ramach kolejnej transakcji 16

17 Użycie triggerów Utrzymywanie spójności danych - większe możliwości niż Foreign Key Większe możliwości niż CHECK Własne kody błędów przy zmianach w tabeli Umożliwiają obsługę danych nieznormalizowanych Użycie triggerów Uruchamiane sa PO aktualizacji tabeli (oprócz triggerów INSTEAD OF) Ograniczenia (CHECK, FK, PK) sprawdzane są PRZED aktualizacją Może być wiele triggerów dla tej samej akcji Można okreslić pierwszy i ostatni trigger do uruchomienia Użycie triggerów Nie można tworzyć triggerów typu AFTER dla widoków i tablic chwilowych Można dla nich tworzyć triggery typu INSTEAD OF Użytkownik musi mieć uprawnienia do wszystkich operacji Triggery nie zwracają wartości! Triggery mogą przetwarzać wiele wierszy 17

18 Trigger nie może zawierać ALTER DATABASE CREATE DATABASE DISK INIT DISK RESIZE DROP DATABASE LOAD DATABASE LOAD LOG RECONFIGURE RESTORE DATABASE RESTORE LOG Trigger ON UPDATE Ma do dyspozycji 2 tablice: deleted ze starymi wartościami inserted z nowymi wartościami Można wpisać klauzulę: if update(<kolumna>) Trigger ON UPDATE Przykładowy trigger create trigger nienrp on prac for UPDATE as if update(nrp) begin raiserror('nie można zmieniać numeru pracownika!',16,1) rollback transaction end 18

19 Trigger INSTEAD OF Może być dla tablic i widoków Widok nie może mieć WITH CHECK OPTION Operacja wykonuje się zamiast tej do której trigger jest podłączony Można zwiększyć możliwości aktualizacji przez widoki Microsoft SQL Server 2005 Rozszerzenia języka SQL Fraza TOP Zwraca n początkowych wierszy select TOP 10 nazwisko from pracownicy order by nazwisko select TOP 10 PERCENT nazwisko from pracownicy order by nazwisko select TOP 10 WITH TIES nazwisko from pracownicy order by nazwisko Niezgodne ze standardem ANSI W SQL 2k5 można określać programowo n 19

20 Fraza ROLLUP Generowanie sum dla grup składających się z grup Idealne do tworzenia raportów Przykład: tablica sprzedaz(produkt, sklep, wartosc) select produkt, sklep, sum(wartosc) from sprzedaz group by produkt, sklep WITH ROLLUP order by produkt, sklep Wynik bez ROLLUP produkt sklep wartość drukarka Warszawa 3 komputer Katowice 5 komputer Poznań 3 komputer Warszawa 10 monitor Poznań 4 monitor Warszawa 5 Wynik z frazą ROLLUP produkt sklep wartość (null) (null) 30 drukarka (null) 3 drukarka Warszawa 3 komputer (null) 18 komputer Katowice 5 komputer Poznań 3 komputer Warszawa 10 monitor (null) 9 monitor Poznań 4 monitor Warszawa 5 20

21 Fraza CUBE Podobne do ROLLUP, ale: Liczy wszystkie możliwe podsumowania Dla n kolumn jest 2 n kombinacji select produkt, sklep, sum(wartosc) from sprzedaz group by produkt, sklep WITH CUBE order by produkt, sklep Wynik z frazą CUBE produkt sklep wartość (null) (null) 30 (null) Katowice 5 (null) Poznań 7 (null) Warszawa 18 drukarka k (null) 3 drukarka Warszawa 3 komputer (null) 18 komputer Katowice 5 komputer Poznań 3 komputer Warszawa 10 monitor (null) 9 monitor Poznań 4 monitor Warszawa 5 Funkcja GROUPING Określa, czy null w wartości kolumny to informacja, że jest to agregacja select produkt, GROUPING(produkt), sklep, GROUPING(sklep), sum(wartosc) from sprzedaz group by produkt, sklep WITH CUBE 21

22 Wynik z kolumnami GROUPING produkt sklep wartość (null) 1 (null) 1 30 (null) 1 Katowice 0 5 (null) 1 Poznań 0 7 (null) 1 Warszawa 0 18 drukarka k 0 (null) 1 3 drukarka 0 Warszawa 0 3 komputer 0 (null) 1 18 komputer 0 Katowice 0 5 komputer 0 Poznań 0 3 komputer 0 Warszawa 0 10 monitor 0 (null) 1 9 monitor 0 Poznań 0 4 monitor 0 Warszawa 0 5 GROUPING SETS (2k8) Zamiast: GROUP BY produkt, sklep WITH ROLL UP Możemy napisać: GROUP BY GROUPING SETS((produkt, sklep),(produkt),()) ()) () to suma całościowa Składnia jest zgodna z ANSI SQL 2006 Daje większe możliwości, bo możemy sami wybierać, które podsumowania nas interesują PIVOT Określenie nagłówków kolumn select atr_wiersze,<lista_kolumn> Źródło danych lista z dwoma atrybutami i wartością do agregacji select atr_wiersze, atr_kolumny, atr_wartosc from tablica Określenie funkcji agregującej pivot (funk_agreg(atr_wartosc) for atr_kolumny in (<lista_kolumn>) as pivot 22

23 PIVOT Określenie nagłówków kolumn select produkt, [Katowice], [Poznań], [Warszawa] Źródło danych lista z dwoma kolumnami i wartością do agregacji select produkt, sklep, wartosc from sprzedaz Określenie funkcji agregującej pivot (sum(wartosc) for sklep in ([Katowice], [Poznań], [Warszawa]) as pvt PIVOT Zapytanie: select produkt, [Katowice], [Poznań], [Warszawa] from (select produkt, sklep, wartosc from sprzedaz) as tbl pivot (sum(wartosc) for sklep in ([Katowice], [Poznań], [Warszawa]) as pvt produkt Katowice Poznań Warszawa drukarka (null) (null) 3 komputer monitor (null) 4 5 Common Table Expressions Zgodne ze standardem SQL-99 Pozwalają na tworzenie tablic na potrzeby konkretnego zapytania Do tej jpory: select <kolumny> from tablica1 join (<select>) as t2... Problem: jeśli dwa razy używamy t2 definicję należy powtórzyć Użycie CTE: with t2(kol1, kol2) as (<select>) select <kolumny> from tablica1 join t2 23

24 Common Table Expressions Użycie wielu CTE w jednym zapytaniu: with t2(kol1, kol2) as (<select>), t3(kol1, kol2) as (<select>) [,...] select <kolumny> from tablica1 join t2 join t3... Użycie CTE do przeglądania drzew nie wiadomo ile razy należy zagnieździć zapytanie rozwiązanie klasyczne: wiele kolejnych zapytań rozwiązanie CTE: rekurencja Rekurencja CTE WITH PracownicyPodlegli (nr_prac, nazw, nr_kier, poziom) AS ( -- część stała - startowa SELECT nr_prac, nazw, nr_kier, 0 AS poziom FROM Pracownicy WHERE nr_kier = 11 UNION ALL -- część rekurencyjna odwołanie do części pierwszej SELECT p.nr_prac, p.nazw, p.nr_kier, pp.poziom + 1 FROM Pracownicy p JOIN PracownicyPodlegli pp ON p.nr_kier = pp.nr_prac ) SELECT * FROM PracownicyPodlegli Rekurencja CTE GO WITH PracownicyPodlegli (nr_prac, nazw, nr_kier, poziom) AS ( -- podaj podwładnych pracownika nr 11 SELECT nr_prac, nazw, nr_kier, 0 AS poziom FROM Pracownicy WHERE nr_kier = 11 UNION ALL -- podaj podwładnych tych pracowników SELECT p.nr_prac, p.nazw, p.nr_kier, pp.poziom + 1 FROM Pracownicy AS p JOIN PracownicyPodlegli AS pp ON p.nr_kier = pp.nr_prac ) SELECT * FROM PracownicyPodlegli 24

25 Rekurencja CTE GO WITH PracownicyPodlegli (nr_prac, nazw, nr_kier, poziom) AS ( SELECT nr_prac, nazw, nr_kier, 0 AS poziom FROM Pracownicy WHERE nr_kier = 11 UNION ALL -- częsty błąd! prowadzi do pętli nieskończonej SELECT pp.nr_prac, pp.nazw, pp.nr_kier, pp.poziom + 1 FROM Pracownicy AS p JOIN PracownicyPodlegli AS pp ON p.nr_kier = pp.nr_prac ) SELECT * FROM PracownicyPodlegli Rekurencja CTE GO WITH PracownicyPodlegli (nr_prac, nazw, nr_kier, poziom) AS ( SELECT nr_prac, nazw, nr_kier, 0 AS poziom FROM Pracownicy WHERE nr_kier = 11 UNION ALL -- częsty błąd! prowadzi do pętli nieskończonej SELECT pp.nr_prac, pp.nazw, pp.nr_kier, pp.poziom + 1 FROM Pracownicy AS p JOIN PracownicyPodlegli AS pp ON p.nr_kier = pp.nr_prac ) SELECT * FROM PracownicyPodlegli OPTION (MAXRECURSION 10) --zabezpieczenie 25

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 13 Zastosowania SQL Server Agent SQL Mail, SQL Server Agent Mail Konfiguracja SQLMaila SQLServerAgent

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl)

Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa. (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) Zbiór zadań z SQLa z elementami T-SQLa (Wersja robocza z dnia 12.05.2015 r.) (Zgłaszanie usterek Robert.Fidytek@inf.ug.edu.pl) opracował dr Robert Fidytek SPIS TREŚCI Zadania poziom 1 (Prosty DQL i DML)...

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

124 Bazy danych. Zaawansowane programowanie w T- SQL

124 Bazy danych. Zaawansowane programowanie w T- SQL 124 Bazy danych Zaawansowane programowanie w T- SQL Bazy danych 125 Przegląd zagadnień Skladnie T-SQL Obsluga bledów Podsumowanie Laboratorium Znajomość języka SQL, jakim posługuje się SZBD, jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs SQL. Wydanie II

Praktyczny kurs SQL. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo