Systemowe aspekty baz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemowe aspekty baz"

Transkrypt

1 Systemowe aspekty baz danych

2 Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: = Nazwisko from Pracownik where NrPrac = Spowoduje wyświetlenie tego, co jest pod

3 Zapytania sparametryzowane Deklaracja zmiennych: varchar(20) int Przypisanie wartości do zmiennej = Zapytanie z parametrami = Nazwisko from Pracownik where NrPrac Spowoduje wyświetlenie tego, co jest pod

4 Procedury składowane Procedura składowana jest zapisywana do bazy danych Przykład: create procedure varchar(20) output as begin = Nazwisko from Pracownik where NrPrac End Wywołanie powyższej procedury składowanej varchar(20) int = output

5 Procedury składowane Przykład: create procedure varchar(20) int output as begin if < 10000) begin = Nazwisko from Pracownik where NrPrac end end = Zarobki from Pracownik where NrPrac

6 Procedury składowane Wywołanie procedury: Deklaracja zmiennych: varchar(20) int int Przypisanie zmiennej: = 3990 Wywołanie procedury: output Wyświetlenie

7 Funkcje Wyróżniamy dwa rodzaje funkcji: skalarne; tablicowe.

8 Funkcje skalarne Przykład funkcji skalarnej: create function GetNameFun int) RETURNS nchar(20) as begin nchar(20) = Nazwisko from Pracownik where NrPrac End Funkcja skalarna zwraca pojedynczą wartość Wywołanie funkcji: varchar(20) = dbo.getnamefun(22000)

9 Funkcje tablicowe Przykład funkcji tablicowej: create function GetNameTable int) RETURNS table as return (select Nazwisko from Pracownik where NrPrac Funkcja tablicowa zwraca tablicę Wywołanie funkcji: select * from GetNameTable(22000)

10 Dynamiczny SQL Umożliwia dynamiczne tworzenie zapytań (na poziomie wykonywania programu); Przykład zapytania: varchar(100) varchar(100) varchar(100) = 'Imie, Nazwisko' = ' Pracownik' = ' select + ' from ' Wywołanie: execute lub

11 Dynamiczny SQL Funkcja tworząca dynamiczne zapytanie create procedure int as begin varchar(200) + ' where NrPrac = ' + as varchar(20)) execute End Wywołanie execute GetQuery 'select * from Pracownik ', 22000

12 Procedury systemowe w SQL Server 2005 Zaczynają się od sp_ Utworzenie nowego typu za pomoca procedury systemowej exec sp_addtype PESEL,'varchar(11)', 'NOT NULL' Odczytanie tekstu procedury składowanej: exec sp_helptext 'GetName' Sprawdzanie parametrów triggera exec sp_helptrigger Osoba

13 varchar(20) varchar(20) int Kursory declare kurplaca cursor for select Imie, Nazwisko, NrPrac from Pracownik open kurplaca fetch next from @NrPrac while = 0 @NrPrac if = 22000) begin = 'NewName' update Pracownik set Imie where current of kurplaca end fetch next from @NrPrac End close kurplaca deallocate kurplaca

14 Indeksy Indeks określony na atrybucie A pewnej relacji jest mechanizmem, który pozwala na efektywne wyszukiwanie krotek o ustalonej wartości składowej atrybutu A. Indeks składa się z uporządkowanej kolekcji: wartości atrybutu A oraz adresu fizycznego rekordu odpowiadającego temu atrybutowi. Indeksy stosuje się w dużych tabelach, nakłada się na takie atrybuty (z reguły o typie int), na których selekcja jest prowadzona szczególnie często. Przykładowo zakładamy, że taka operacja będzie wykonywana bardzo często: select * from Pracownik where NrPrac = 23000

15 Indeksy Tworzenie indeksu: create index IndeksNrPrac on Pracownik(NrPrac) Optymalizator zapytań najpierw sięga do indeksu IndeksNrPrac i znajduje wartości adresów fizycznych rekordów spełniających kryteria. Indeksy po wielu atrybutach: create index IndeksNrPracNazw on Pracownik(NrPrac, Nazwisko) Usuwanie indeksów (SQL3): drop index IndeksNrPracNazw Usuwanie indeksów (T-SQL): drop index Pracownik.IndeksNrPracNazw

16 Indeksy Wybór właściwego indeksu zależy od projektanta bazy danych. Przyspiesza wykonywanie zapytań pobierających; Operacje wstawiania, usuwania i modyfikacji bazy danych są skomplikowane przy zastosowaniu indeksów. Musi być reorganizacja indeksów.

17 Perspektywy (Views) Perspektywy są bytami podobnymi do tabel. Różnica jest taka, że: Tabele znajdują się fizycznie w bazie danych. Jedynie definicja perspektywy znajduje się w bazie danych. Wyliczenie (materializacja) następuje w momencie użycia perspektywy. Wynik jest konsumowany i następnie kasowany. Wada: czas ewaluacji perspektyw + czas ewaluacji zapytań używających perspektyw bez optymalizacji często nieakceptowalny

18 Zastosowanie perspektyw Ograniczenie danych do takich, które są istotne w konkretnym zastosowaniu. Ograniczenie dostępu do obiektów, ochrona prywatności. Ukrywanie przed użytkownikami struktury bazy danych. Hurtownie danych: analiza informacji gromadzonych z heterogenicznych źródeł.

19 Perspektywy Przykład Create view PracLokal as SELECT lok.lokalizacja, lok.wydzial AS LokWydz, pr.imie, pr.nazwisko, pr.nrprac, pr.rokpracy, pr.wydzial AS PrWydz, pr.zarobki FROM Lokalizacja as lok INNER JOIN Pracownik AS pr ON lok.wydzial = pr.wydzial Widok można traktować jak tabelę: select * from PracLokal where Nazwisko='Zaorski'

20 Modyfikowanie widoków Modyfikowanie widoków polega na modyfikacji tabel źródłowych na których widok się opiera. Modyfikowanie widoków jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach: - widok musi być oparty na klauzuli SELECT bez operacji grupowania; - klauzula WHERE nie może zawierać zapytania dotyczącego modyfikowanej relacji ; - klauzula SELECT musi być na tyle duża, żeby wstawić odpowiednie wartości do relacji, która ma być zmodyfikowana. Atrybuty modyfikowanej tabeli, których nie ma w perspektywie, powinny dać się wypełnić wartościami domyślnymi albo NULL;

21 Modyfikowanie widoków To zadziała, bo modyfikowana jest jedna tabela: insert into PracLokal (Imie, Nazwisko, NrPrac) values ('Damian', 'Matysiak', 2490) To nie zadziała, bo jest próba modyfikacji więcej niż jednej tabeli: insert into PracLokal (Imie, Nazwisko, NrPrac, Lokalizacja) values ('Damian', 'Matysiak', 2490, 'Lublin')

22 Autoryzacja Autoryzacja może być definiowana na następujących poziomach: Serwera bazy danych; Bazy danych; Obiektów w bazie danych; Dodanie nowego użytkownika: exec sp_addlogin 'Piotr','My-Passw CREATE LOGIN Piotr1 WITH PASSWORD = 'My-Pasw1'

23 Role na serwerze bazy danych Fixed server role sysadmin serveradmin setupadmin securityadmin processadmin dbcreator diskadmin bulkadmin Description Can perform any activity in SQL Server Can set server-wide configuration options, shut down the server Can manage linked servers and startup procedures Can manage logins and CREATE DATABASE permissions, also read error logs and change passwords Can manage processes running in SQL Server Can create, alter, and drop databases Can manage disk files Can execute BULK INSERT statements

24 Procedury systemowe obsługujące role serwera bazy danych sp_addsrvrolemember Adds a login as a member of a fixed server role sp_dropsrvrolemember Removes an SQL Server login, Windows user or group from a fixed server role sp_helpsrvrole Returns a list of the fixed server roles sp_helpsrvrolemember sp_srvrolepermission Returns information about the members of fixed server roles Returns the permissions applied to a fixed server role

25 Dodanie użytkownika Dodanie nowego użytkownika: exec sp_addlogin 'Piotr', PiotrHaslo CREATE LOGIN Piotr1 WITH PASSWORD = Piotr1Haslo' Dodanie roli serwera dla użytkownika: exec sp_addsrvrolemember Piotr,'sysadmin'

26 Role bazy danych W systemie istnieją standardowe role bazy danych. Nie można ich zmieniać, ale można tworzyć nowe. db_owner db_accessadmin db_securityadmin db_ddladmin db_backupoperator db_datareader db_datawriter db_denydatareader db_denydatawriter Has all permissions in the database Can add or remove user IDs Can manage all permissions, object ownerships, roles and role memberships Can issue ALL DDL, but cannot issue GRANT, REVOKE, or DENY statements Can issue DBCC, CHECKPOINT, and BACKUP statements Can select all data from any user table in the database Can modify any data in any user table in the database Cannot select any data from any user table in the database Cannot modify any data in any user table in the database

27 Procedury składowane obsługujące role bazy danych sp_addrole sp_addrolemember sp_dbfixedrolepermission sp_droprole sp_helpdbfixedrole sp_helprole sp_helprolemember sp_droprolemember Creates a new database role in the current database Adds a user to an existing database role in the current database Displays permissions for each fixed database role Removes a database role from the current database Returns a list of fixed database roles Returns information about the roles in the current database Returns information about the members of a role in the current database Removes users from the specified role in the current database

28 Dodanie użytkownika Dodanie nowego użytkownika do bazy danych: CREATE USER Piotr Dodanie roli serwera dla użytkownika: exec sp_addrolemember 'db_owner',piotr exec sp_addrolemember 'db_ddladmin',piotr

29 Definiowanie uprawnień na poziomie obiektów i instrukcjach Uprawnienia można definiować na następujących obiektach lub instrukcjach: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE CREATE DATABASE, CREATE DEFAULT, CREATE FUNCTION, CREATE PROCEDURE, CREATE RULE, CREATE TABLE, CREATE VIEW BACKUP DATABASE, BACKUP LOG

30 Dodanie użytkownika oraz jego roli - przykład Dodanie nowego użytkownika exec sp_addlogin 'Nowy','NoweHaslo' CREATE USER Nowy exec sp_addrolemember 'db_ddladmin',nowy Nie ma uprawnień do wykonania zapytania, a więc nie można zrobić: select * from Bar

31 Instrukcja GRANT GRANT umożliwia użytkownikowi lub roli wykonywanie operacji Przykład: grant select on Pracownik to Nowy Użytkownik Nowy może teraz wykonać instrukcję: select * from Pracownik Przykład2: grant select on Pracownik(Imie, Nazwisko) to Nowy Użytkownik Nowy może teraz wykonać instrukcję: select Imie from Pracownik Nie może jednak wykonać operacji: select * from Pracownik

32 Instrukcja GRANT Przykład3: grant select on Pracownik to Nowy WITH GRANT OPTION Użytkownik Nowy może teraz wykonać Użytkownik Nowy może teraz wykonać instrukcję SELECT i może też dać uprawnienia do wykonania tej instrukcji innemu użytkownikowi. GRANT może być stosowany na każdym poziomie autoryzacji.

33 Instrukcja REVOKE Instrukcja REVOKE powoduje odebranie prawa do wykonywania instrukcji. Przykład: grant select on Pracownik(Imie, Nazwisko) to Nowy revoke select on Pracownik from Nowy Powoduje odebranie użytkownikowi prawa do wykonywania instrukcji SELECT na tabeli Pracownik.

34 Dziękuję

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11 Wykład 11 Model połączeniowy ADO.NET Obsługa połączenia - Ciąg połączeniowy - Pula połączeń Obiekt polecenia - Tworzenie - Wykonywanie - Wykonywanie procedur składowanych - Polecenia sparametryzowane Obiekt

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w relacji jeden do wiele do tabeli PURCHASE_ORDER oraz

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2

Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2 Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2 Maja Górecka-Wolniewicz, UCI, UMK dokument przygotowany w ramach projektu B-R eduroam-pionier Zaktualizowany w ramach projektu PLATON 2012-09-10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe.

Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe. Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe. 1 1. Baza danych część szpitalna 1 licencja bez asysty. Producent... Model... lp. Charakterystyka (wymagania minimalne)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć Mody w Edytorze Map Original War.

Jak tworzyć Mody w Edytorze Map Original War. Autor: Daniel ''zone'' Gabryś e-mail: o2code@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Jak tworzyć Mody w Edytorze Map Original War. Wersja Kursu: 1.1 Zgodność z wersją Edytora: 2.2 lub nowszą 1 Spis Treści:

Bardziej szczegółowo