2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. STAN PRAWNY SPÓŁKI"

Transkrypt

1

2 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE STAN PRAWNY SPÓŁKI Rejestracja Spółki Kapitał akcyjny spółki Organy Spółki Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarzd Spółki Prokurenci Wynagrodzenia dla osób zarzdzajcych i nadzorujcych Umowy zawarte pomidzy Spółk a osobami zarzdzajcymi AKCJONARIAT Struktura akcjonariatu Zmiany w strukturze własnoci znacznych pakietów akcji Akcje w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych Znaczcy akcjonariusze Wskazanie wszelkich ogranicze dotyczcych przenoszenia prawa własnoci papierów wartociowych Spółki oraz wszelkich ogranicze w zakresie wykonywania prawa głosu przypadajcych na akcje Spółki Umowy zawarte po dniu bilansowym, w wyniku których mog w przyszłoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy System kontroli programów akcji pracowniczych DZIAŁALNO BUDVAR CENTRUM SA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Ocena czynników ryzyka i zagroe dla BUDVAR Centrum SA Zakres działalnoci BUDVAR Centrum SA Informacja o podstawowych produktach Główne rynki prowadzonej działalnoci Uzalenienie Spółki od dostawców ANALIZA FINANSOWA BUDVAR CENTRUM SA Sytuacja finansowa i omówienie wyniku operacyjnego Analiza rentownoci Analiza struktury aktywów Analiza rotacji Koszty według rodzaju Zasoby kapitałowe ródła kapitału Spółki Wskaniki płynnoci ródła, kwoty oraz opis przepływów rodków pieninych Spółki Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Spółki Sfera działalnoci inwestycyjnej Nakłady inwestycyjne poniesione w 2008 roku na niefinansowe aktywa trwałe Kredyty, umowy poyczek, porczenia i gwarancje Zarzdzanie zasobami finansowymi Moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych

3 5.7. Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalno podstawow oraz główne rynki prowadzonej działalnoci UMOWY I WYDARZENIA ZNACZCE DLA DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Struktura organizacyjna Istotne umowy Zmiany w powizaniach organizacyjnych lub kapitałowych Transakcje z podmiotami powizanymi Zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania Spółk Inwestycje w nieruchomoci Emisja akcji serii D Rónice w stosunku do ostatnio publikowanej prognozy Istotne czynniki oraz perspektywy rozwoju Znaczce zdarzenia, które miały miejsce po dniu bilansowym Postpowania toczce si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda finansowych

4 1. INFORMACJE OGÓLNE NAZWA BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna FORMA PRAWNA Spółka Akcyjna SIEDZIBA Zduska Wola ADRES Zduska Wola, ul. Przemysłowa 36 TELEFON (0-43) TELEFAX (0-43) POCZTA ELEKTRONICZNA STRONA INTERNETOWA REGON NIP KRS SEKTOR budownictwo Akcje BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej notowane s na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie od 28 maja 2007 roku. Zasady przyjte przy sporzdzaniu rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci wraz z póniejszymi zmianami oraz o Polityk rachunkowoci BUDVAR Centrum SA. Zasady obowizujce przy sporzdzaniu sprawozdania nie odbiegały od zasad opisanych. Wszystkie dane zaprezentowano w tysicach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. Spółka sporzdza: 1. Rachunek zysków i strat metod kalkulacyjn. 2. Rachunek przepływów pieninych metod poredni. Rok obrotowy pokrywa si z rokiem kalendarzowym

5 2. STAN PRAWNY SPÓŁKI 2.1. Rejestracja Spółki Akt załoycielski BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej, zwanej dalej Spółk został podpisany w dniu 15 listopada 1996 roku Repertorium A nr 4988/96. Pierwotnie Spółka została zarejestrowana w Sdzie Rejonowym w Sieradzu (sygn. akt Ns Rej H 70/97) pod numerem RHB postanowienie Sdu Rejonowego w Sieradzu z dnia 24 marca 1997 roku. W dniu 16 grudnia 2002 roku Spółka została wpisana pod numerem KRS do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla Łodzi ródmiecia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sdowego Kapitał akcyjny spółki Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 (dziewi milionów osiemset dziewidziesit pi tysicy szeset) złotych i dzieli si na: 1) (słownie: sto tysicy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A do A , o wartoci nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty kada, 2) (słownie: sto pidziesit tysicy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B do B , o wartoci nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty kada, 3) (słownie: osiem milionów czterdzieci pi tysicy szeset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C do C , o wartoci nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty kada. 4) (słownie: jeden milion szeset tysicy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D do D o wartoci nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty kada Organy Spółki Organami Spółki s: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarzd Walne Zgromadzenie W roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA odbyło si w dniu 26 maja i podjło uchwały o: zatwierdzeniu sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnoci za rok 2007, - 4 -

6 zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, przeznaczeniu zysku za rok 2007, udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki, zmianie Statutu Spółki Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej na koniec okresu sprawozdawczego: Jan Kaczmarek Przewodniczcy Rady, Urszula Trzciska Zastpca Przewodniczcego Rady, Kazimierz Trzciski Sekretarz Rady, Krzysztof Jdrzejewski - Członek Rady, Aleksander Kowalczyk - Członek Rady. W okresie objtym sprawozdaniem nie wystpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum SA Zarzd Spółki Skład Zarzdu na pocztek okresu sprawozdawczego: Marek Trzciski Prezes Zarzdu, Maria Skrzypiec Członek Zarzdu, Artur Błasik Członek Zarzdu. W okresie objtym sprawozdaniem wystpiły zmiany w składzie Zarzdu BUDVAR Centrum SA. W dniu 20 sierpnia 2008 roku Rada Nadzorcza BUDVAR Centrum SA odwołała pana Artura Błasika ze stanowiska członka Zarzdu BUDVAR Centrum SA. Skład Zarzdu na koniec okresu sprawozdawczego: Marek Trzciski Prezes Zarzdu, Maria Skrzypiec Członek Zarzdu Prokurenci Na koniec okresu sprawozdawczego funkcj prokurenta pełniły: 1) Renata Młynarska Szafran Pani Renata Młynarska - Szafran upowaniona została do wszystkich czynnoci zwizanych z prowadzeniem przedsibiorstwa, z wyjtkiem wyłczonych przez art Kodeksu Cywilnego do zbycia przedsibiorstwa, do dokonania czynnoci prawnej, na podstawie której nastpuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciania nieruchomoci jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynnoci. 2) Anna Błaejewska Pani Anna Błaejewska upowaniona została do samodzielnego dokonywania czynnoci wchodzcych w zakres prokury, ograniczajcych si - 5 -

7 z zastrzeeniem art k.c. do reprezentowania BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej przy zawieraniu w obrocie z zagranic umów o współpracy handlowej, agencyjnych i dealerskich Wynagrodzenia dla osób zarzdzajcych i nadzorujcych Łczne wynagrodzenie członków Zarzdu w okresie sprawozdawczym wyniosło ,50 zł, przy czym wynagrodzenia poszczególnych członków Zarzdu kształtowały si nastpujco 1) : Wynagrodzenie Prezesa Zarzdu Marka Trzciskiego z tytułu umowy o prac na stanowisku Prezesa Zarzdu BUDVAR Centrum SA wyniosło zł. Z tytułu sprawowania funkcji Prezesa Zarzdu THERMO Style Sp. z o.o. 2) Marek Trzciski nie pobierał wynagrodzenia, z uwagi na to, i Spółka nie prowadzi działalnoci gospodarczej. Wynagrodzenie Członków Zarzdu wyniosło: Marii Skrzypiec ,00 zł, w tym: wynagrodzenie z tytułu umowy o prac na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych ,00 zł, wynagrodzenie z tytułu kontraktu menaderskiego zł, wynagrodzenie z tytułu umowy o prac na stanowisku członka zarzdu spółki akcyjnej ,00 zł, premia uznaniowa ,00 zł. 3) Artura Błasika ,50 zł, w tym: wynagrodzenie otrzymane z BUDVAR Centrum SA z tytułu: - umowy o prac na stanowisku Dyrektora Operacyjnego ,13 zł, - kontraktu menaderskiego ,77 zł, - ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 1.009,48 zł, wynagrodzenie otrzymane z BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. z tytułu umowy o prac na stanowisku Prezesa Zarzdu BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o ,12 zł. 4) 1) Wynagrodzenia osób nadzorujcych i zarzdzajcych podano w kwotach brutto. 2) Do dnia r. firma miała brzmienie BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. 3) W dniu r. pomidzy BUDVAR Centrum SA a Mari Skrzypiec zostało zawarte porozumienie w sprawie zmiany umowy o prac, w oparciu o które strony rozszerzyły zakres obowizków Marii Skrzypiec (dotychczas zatrudniona była na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych) o zadania zwizane z pełnieniem funkcji członka zarzdu spółki akcyjnej; w dniu r. strony zawarły porozumienie w sprawie rozwizania ze skutkiem na dzie r. kontraktu menaderskiego, w oparciu o który Maria Skrzypiec wiadczyła usługi polegajce na sprawowaniu funkcji członka zarzdu spółki akcyjnej. 4) W dniu r. Rada Nadzorcza BUDVAR Centrum SA odwołała Artura Błasika ze stanowiska członka zarzdu spółki akcyjnej; w dniu r. Zgromadzenie Wspólników BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. odwołało Artura Błasika ze stanowiska Prezesa Zarzdu BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. Z dniem r. zostały rozwizane na mocy porozumienia stron pomidzy Arturem Błasikiem a: 1) BUDVAR Centrum SA: - umowa o prac na stanowisku dyrektora operacyjnego, - kontrakt menaderski o wiadczenie usług polegajcych na sprawowaniu funkcji członka zarzdu spółki akcyjnej, 2) BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. - umowa o prac na stanowisku prezesa zarzdu spółki z ograniczon odpowiedzialnoci

8 Łczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wyniosło zł, przy czym wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtowały si nastpujco: Jan Kaczmarek 4 500,00 zł Urszula Trzciska 2 000,00 zł Kazimierz Trzciski 3 000,00 zł Krzysztof Jdrzejewski 3 000,00 zł Aleksander Kowalczyk 3 000,00 zł Umowy zawarte pomidzy Spółk a osobami zarzdzajcymi W roku 2008 nie zostały zawarte pomidzy Spółk a osobami zarzdzajcymi adne umowy przewidujce rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wanej przyczyny albo w przypadku odwołania lub zwolnienia nastpujcego z powodu połczenia Spółki przez przejcie

9 3. AKCJONARIAT 3.1. Struktura akcjonariatu Na dzie 31 grudnia 2008 roku akcjonariuszem posiadajcym akcje uprawniajce do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki był Marek Trzciski Prezes Zarzdu Spółki. Posiada on akcji (74,73 % kapitału zakładowego); akcje te daj prawo do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu (74,73 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Pozostali akcjonariusze na dzie 31 grudnia 2008 roku posiadali łcznie akcji (25,27 % kapitału zakładowego); akcje te daj prawo do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu (25,27 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Według wiedzy Zarzdu aktualnie aden z pozostałych akcjonariuszy nie posiada bezporednio lub porednio akcji uprawniajcych do co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Zmiany w strukturze własnoci znacznych pakietów akcji W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku nie nastpiły zmiany w strukturze własnoci znacznych pakietów akcji Spółki Akcje w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych Akcjonariusz Liczba akcji i liczba głosów na WZA (szt.) Mark Trzciski Prezes Zarzdu BUDVAR Centrum SA Urszula Trzciska Członek Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum SA Udział w kapitale zakładowym i udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) , ,55-8 -

10 3.4. Znaczcy akcjonariusze Udział w kapitale Akcjonariusz Liczba akcji i liczba zakładowym i udział w głosów na WZA (szt.) ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Mark Trzciski , Wskazanie wszelkich ogranicze dotyczcych przenoszenia prawa własnoci papierów wartociowych Spółki oraz wszelkich ogranicze w zakresie wykonywania prawa głosu przypadajcych na akcje Spółki. Jedyne ograniczenia dotyczce przenoszenia prawa własnoci papierów wartociowych Spółki wynikaj z art. 159 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), w zw. z art. 156 ust. 1 w/w ustawy i dotycz zakazu nabywania lub zbywania na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczcych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powizanych oraz dokonywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynnoci prawnych powodujcych lub mogcych powodowa rozporzdzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamknitego. Nie wystpuj natomiast adne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadajce na akcje Spółki Umowy zawarte po dniu bilansowym, w wyniku których mog w przyszłoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Do dnia sporzdzenia niniejszego sprawozdania nie zostały zawarte przez Spółk adne umowy mogce w przyszłoci wpłyn na zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy System kontroli programów akcji pracowniczych W Spółce nie ma akcji pracowniczych

11 4. DZIAŁALNO BUDVAR CENTRUM SA W 2008 ROKU 4.1. Ocena czynników ryzyka i zagro e dla BUDVAR Centrum SA Czynniki ryzyka i zagroe dla działalnoci Spółki wynikaj przede wszystkim ze specyfiki brany i do najwaniejszych zaliczmy: ryzyko zwizane z sezonowoci sprzeday, ryzyko zwizane z uzalenieniem od koniunktury na rynku budowlanym, ryzyko zwizane z konkurencj, ryzyko uzalenienia spółki od dostawców, ryzyko zwizane z przedstawicielami handlowymi. Do pozostałych zagroe, o charakterze ogólnym, zaliczy naley: ryzyko zwizane z uzalenieniem od istniejcych uwarunkowa prawnych, ryzyko zwizane z procesem sporzdzania sprawozda finansowych, ryzyko kredytowe, ryzyko zwizane z awari systemów informatycznych, ryzyko duej rotacji pracowników. Opisane wyej ryzyka, mimo wpływu na działalno Spółki, nie stanowi zagroenia dla jej działalnoci i rozwoju. Ryzyko sezonowoci sprzeday ograniczane jest poprzez stosowanie w 3 miesicznym okresie zastoju na rynku budowlanym dodatkowych promocji w sprzeday. Spółka w coraz wikszym stopniu zwiksza take sprzeda eksportow do krajów, gdzie warunki pogodowe maj mniejszy wpływ na sprzeda. Ryzyko z tytułu sezonowoci sprzeday ograniczone jest take ze wzgldu na struktur kosztów, w której dua cz to koszty zmienne, które s bardzo ograniczane wtedy, gdy sprzeda maleje w okresach poza sezonem. Ryzyko zwizane z uzalenieniem od koniunktury na rynku budowlanym ograniczane jest przez Spółk poprzez kierowanie swoich produktów na zrónicowane rynki: konsumentów (klientów indywidualnych), deweloperów, rynek zamówie publicznych, eksport. Minimalizacja ryzyka zwizanego z konkurencj realizowana jest w Spółce poprzez rónicowanie produktów oferowanych kontrahentom, wzrost konkurencyjnoci Spółki poprzez realizacj nowych inwestycji produkcyjnych, automatyzacj i optymalizacj zachodzcych w przedsibiorstwie procesów, a take poprzez inwestycje w kadry i budowanie dobrych relacji z partnerami Spółki oraz dywersyfikacj rynków i kanałów sprzeday

12 Ryzyko uzalenienia Spółki od dostawców wystpuje w ograniczonym stopniu, poniewa rynek dostawców elementów konstrukcyjnych jest konkurencyjny. W cigu kilku dniu moliwe jest dostosowanie si Spółki do innych profili, oku i szyb oferowanych przez innych dostawców. Dostosowanie to polega głównie na zmianie oprogramowania maszyn i urzdze, które moe by wykonane w oparciu o własny zespół informatyków. W celu ograniczenia ryzyka zwizanego z przedstawicielami handlowymi, Spółka podejmuje działania polegajce na: tworzeniu i wdraaniu efektywnych systemów motywacyjnych, budowaniu wizi pomidzy przedstawicielami handlowymi a firm, monitorowaniu rynku pracy i oferowaniu przedstawicielom handlowym konkurencyjnych warunków współpracy. Zwraca si uwag na brak jednoznacznej interpretacji przez urzdy skarbowe faktu sprzeday okien przez producenta wraz z montaem jako robót budowlano montaowych oraz remontowych i konserwacyjnych dotyczcych obiektów budownictwa mieszkaniowego (z wyłczeniem lokali uytkowych) z zastosowaniem obnionej stawki VAT. Rodzi to ryzyko zakwestionowania przez administracj skarbow stosowanych stawek i w rezultacie konieczno dopłacenia przez Spółk rónicy pomidzy stawk podstawow VAT a stosowan stawk obnion. W celu zmniejszenia tego ryzyka Spółka wystpowała o stosowne interpretacje do urzdów skarbowych i postpowała zgodnie z tymi interpretacjami. Zgodnie z obowizujcymi przepisami Spółka sporzdza sprawozdania finansowe i stosuje przyjte zasady rachunkowoci, rzetelnie i jasno przedstawiajc sytuacj majtkow i finansow oraz wynik finansowy. Mimo przestrzegania polityki rachunkowoci, w procesie sporzdzania sprawozda finansowych naley uwzgldni ryzyka: niewiadomych błdów, pomyłek arytmetycznych, niewłaciwego stosowania zasad rachunkowoci, mylnej interpretacji zdarze. Zwikszone ryzyko wystpienia błdów zwizane jest z bran, w której działa Spółka oraz ze złoonoci transakcji przeprowadzanych w danym roku obrotowym, a wynikajcych z powołania spółek zalenych. W celu zminimalizowania ryzyka Spółka podejmuje działania polegajce na: zatrudnieniu specjalistów w zakresie rachunkowoci i ksigowoci, przestrzeganiu obowizujcych przepisów prawa i sporzdzaniu sprawozda finansowych zgodnie z nimi, cyklicznej zmianie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przy równoczesnym zadbaniu o to aby nie nastpowała nieuzasadniona rotacja firm audytorskich, współpracy z audytorami zewntrznymi, ubezpieczeniu firmy audytorskiej od ryzyka wykonywania czynnoci audytorskich

13 Ryzyko kredytowe to ryzyko braku wpływu nalenoci z tytułu sprzeday w odpowiednio krótkim czasie lub ryzyko braku wpływu nalenoci w ogóle, co moe skutkowa niemoliwoci realizacji planowanych inwestycji, zmniejszeniem zysku, niemoliwoci spłaty zobowiza wobec kontrahentów i banków, a co za tym idzie pogorszenie wiarygodnoci kredytowej, niemonoci udzielenia kredytu kupieckiego, zmniejszeniem własnej konkurencyjnoci. W Spółce istniej obowizki: gromadzenia dokumentów dotyczcych kontrahentów, m.in. aktualny odpis z KRS, kopie decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON, sprawozda finansowych, przestrzegania ustalonych limitów (wartociowego oraz czasowego), ustalania terminów płatnoci w oparciu o dane finansowe kontrahenta i ocen współpracujcych z nim przedstawicieli (pracowników) Spółki. W Spółce funkcjonuje Dział Zabezpiecze i Windykacji, do zada którego naley monitorowanie zadłuenia oraz zapobieganie jego powstaniu, podejmowanie działa zmierzajcych do wyegzekwowania zadłuenia poprzez kierowanie do dłuników wezwa do zapłaty, a gdy te nie przynios efektu, poprzez kierowanie spraw na drog postpowania sdowego i egzekucyjnego. Dział zabezpiecze i Windykacji współpracuje z wywiadowni gospodarcz, co umoliwia uzyskanie informacji o kontrahentach. Spółka stosuje procedury ograniczajce ryzyko zwizane z awari systemów informatycznych poprzez: wykorzystywanie oprogramowania antywirusowego, system kontroli dostpu pracowników do poszczególnych pomieszcze, w tym pomieszcze kluczowych dla Spółki, dostp do zasobów sieci komputerowej wyłcznie upowanionych osób, zgodnie z polityk bezpieczestwa, utrzymanie witryny WWW na serwerach profesjonalnego dostawcy usług hostnigowych z bardzo wysokim SLA na poziomie 99,85, wykonywanie kadego dnia kopii bezpieczestwa danych z systemów informatycznych i przechowywanie ich poza siedzib Spółki, przygotowywanie danych dla maszyn na produkcji z wyprzedzeniem 2-3 dniowym, co w praktyce powoduje, i krótkotrwała awaria systemu informatycznego nie ma adnego wpływu na wydajno produkcji. Ryzyko rotacji pracowników produkcji ograniczane jest poprzez aktywn polityk motywacyjn skierowan na pozyskanie i utrzymanie najcenniejszych pracowników a take poprzez zatrudnianie osób w rednim wieku, które w mniejszym stopniu emigruj poza granice kraju. Znaczn cz pracowników Spółki stanowi kobiety, które równie w mniejszym stopniu emigruj poza granice kraju

14 4.2. Zakres działalnoci BUDVAR Centrum SA Przedmiotem działalnoci Spółki, wynikajcym ze statutu i wpisu do rejestru sdowego jest: Z produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, Z produkcja szkła płaskiego, Z produkcja szła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego, budownictwo ogólne i inynieria ldowa, B sprzeda hurtowa materiałów dla budownictwa, Z działalno rachunkowo-ksigowa, towarowy transport drogowy, Z wynajem pomieszcze na własny rachunek. W ramach podstawowych obszarów swojej działalnoci gospodarczej Spółka zajmuje si: 1) produkcj, sprzeda oraz montaem stolarki budowlanej z pvc, 2) produkcj, sprzeda oraz montaem lusarki aluminiowej, 3) sprzeda oraz montaem towarów uzupełniajcych: - parapetów wewntrznych oraz okapników zewntrznych, - rolet aluminiowych zewntrznych, w tym nasadowych, - roletek materiałowych wewntrznych, - aluzji wewntrznych, - drobnych akcesoriów np. klamek, 4) dostaw produktów i towarów. BUDVAR Centrum SA zajmuje si produkcj stolarki i lusarki budowlanej w oparciu o złoone przez klientów zamówienia. Nie jest realizowana produkcja na magazyn Informacja o podstawowych produktach Stolarka okienna wytwarzana przez Spółk charakteryzuje si optymalnymi parametrami, z których najistotniejszymi s: izolacyjno cieplna, której współczynnik przenikania ciepła U mieci si w przedziale wartoci 1,1-1,6 W/m2K; umoliwia to dotrzymanie najbardziej surowych norm o ochronie ciepła. izolacyjno akustyczna; wielokomorowa budowa profili wykorzystywanych przez Spółk do produkcji okien, specyficzny ich kształt oraz zastosowanie odpowiedniego pakietu szybowego gwarantuj cisz. Okna produkowane przez BUDVAR Centrum SA zapewniaj te ochron przed włamaniem dziki: wysokoudarowym, twardym profilom pvc, profilom wielokomorowym, wzmocnieniom stalowym w skrzydłach i ocienicach,

15 moliwoci zastosowania pakietów szyb bezpiecznych lub antywłamaniowych, moliwoci zastosowania oku antywywaeniowych. Spółka w trosce o swoich klientów oraz rodowisko naturalne oraz dc do uzyskania przewagi konkurencyjnej dostosowała si do wymogów Unii Europejskiej, które zostały okrelone w "Zielonej Ksidze" i wydaje certyfikat na brak ołowiu w oknach. W profilach okiennych stosowanych przez BUDVAR Centrum SA, ołów i kadm - stabilizatory wpływajce na trwało PVC, zostały zastpione bezpiecznymi i przyjaznymi dla człowieka wapniowo-cynkowymi. Stosowanie stabilizatorów w tworzywach jest konieczne. Dziki nim pvc jest odporne na czynniki klimatyczne takie jak deszcz, wiatr, promieniowanie słoneczne, poniewa zapewniaj dług ywotno produktu. Stabilizatory wapienno-cynkowe w profilach okiennych stosowanych przez Spółk spełniaj powysze funkcje a jednoczenie s przyjazne rodowisku naturalnemu - te dwa pierwiastki s bowiem całkowicie nieszkodliwe. Profile bez ołowiu i kadmu nadaj si do recyklingu czyli ponownej przeróbki, a w jej trakcie nie s wydzielane szkodliwe substancje. Wytwarzana przez Spółk lusarka aluminiowa okienna i drzwiowa jest nowoczesnym systemem, słucym do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy wewntrznej jak i zewntrznej, wymagajcych izolacji termicznej i akustycznej, np. rónych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych oraz rozwiza ppo. Stosowane systemy : MB 45 - System słucy do wykonywania nie wymagajcych izolacji termicznych elementów zabudowy wewntrznej takich jak cianki działowe, okna, drzwi, gabloty, itd. MB 59S - System słucy do wykonywania wymagajcych izolacji termicznej i akustycznej elementów zabudowy zewntrznej takich jak okna, drzwi, witryny, wiatrołapy, itd. MB SR50 - System ciany słupowo-ryglowej, w oparciu o który wykonuje si zabudowy zewntrzne i wewntrzne, wszelkiego rodzaju lekkie ciany osłonowe, due przeszklone płaszczyzny, a take struktury przestrzenne takie jak: rotundy, ogrody zimowe, wiatrołapy, werandy, wietliki, daszki, itp. MB 78EI - System cianek przeciwpoarowych słucy do wykonywania wewntrznych lub zewntrznych przegród przeciwpoarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi o klasie odpornoci ogniowej EI15, EI30, EI45, EI

16 4.4. Główne rynki prowadzonej działalnoci Realizowane przez BUDVAR Centrum SA w roku 2008 działania handlowo marketingowe przede wszystkim skierowane były na: budowanie silnej marki nakierowanej na realizacj nowych wyzwa, rozwój sprzeday eksportowej i inwestycyjnej poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu, rozwój sieci franchisingowej, podkrelanie wizerunku innowacyjnej, kompetentnej i przyjaznej firmy, kojarzcej si z nowoczesnymi technologiami, promowanie proekologicznych i nowoczesnych produktów, które wyrónia bezołowiowo, wysoki poziom bezpieczestwa oraz niezawodno działania. W okresie sprawozdawczym swe działania Spółka skupiała na rozwoju sprzeday eksportowej, inwestycyjnej i fransingowej. Oprócz sprzeday stolarki okiennej na rynek niemiecki i czeski, w czerwcu b.r. Spółka nawizała współprac z Eco Greek sprl i eksportuje stolark okienn na rynek belgijski. Dynamiczny rozwój sprzeday na rynku czeskim stanowił asumpt do zawizania w lipcu b.r. w Republice Czeskiej dwóch spółek zalenych BUDVAR Centrum SA - BUDVAR Centrum s.r.o. i BVC OKNA s.r.o. Wdroony w pierwszym półroczu 2008 roku system pozyskiwania klientów inwestycyjnych, zaowocował nawizaniem współpracy z kolejnymi firmami realizujcymi znaczce inwestycje na rynku polskim. W padzierniku 2008 roku został uruchomiony nowy kanał dystrybucji, w oparciu o który odbywa si sprzeda produktów i towarów sprzeda franchisingowa. Partnerzy na podstawie zawartych ze Spółk umów o współpracy handlowej na warunkach franchisingu, w ramach tworzonej przez Spółk sieci, sprzedaj stolark i lusark budowlan oraz usługi montaowe z wykorzystaniem firmy Spółki, płacc Spółce umówione wynagrodzenie i postpujc zgodnie z udzielonymi im przez Spółk wskazaniami i pozwoleniami. W listopadzie 2008 roku BUDVAR Centrum SA rozpoczła produkcj lusarki aluminiowej. Oferta Spółki wzbogacona została o aluminiowe okna, drzwi, witryny i fasady, a od lutego br. równie o drzwi ppo. Na terytorium Polski sprzeda dokonywana jest w oparciu o nastpujce kanały dystrybucji: 1) sie własnych biur handlowych, 2) sie franchisingow, 3) sie poredników krajowych i zagranicznych działajcych we własnym imieniu i na własny rachunek, 4) rynek przetargów, w tym przetargów publicznych. 5) wdroony w pierwszym kwartale 2008 roku system pozyskiwania klientów inwestycyjnych. Na dzie 31 grudnia 2008 roku Spółka posiadała 67 biur handlowych połoonych w nastpujcych województwach: Łódzkim, Wielkopolskim,

17 Kujawsko-Pomorskim, Lubuskim, Opolskim, Dolnolskim, Mazowieckim, Lubelskim, lskim, witokrzyskim, Małopolskim. BUDVAR Centrum SA współpracuje z odbiorcami hurtowymi - dealerami, którzy prowadz działalno gospodarcz w nastpujcych województwach: Łódzkim (6 odbiorców), Wielkopolskim (12 odbiorców), Kujawsko-Pomorskim (3 odbiorców), Opolskim (2 odbiorców), Dolnolskim (2 odbiorców), Mazowieckim (5 odbiorców), lskim (4 odbiorców), Małopolskim (3 odbiorców), witokrzyskim (1 odbiorca). Przychody osignite przez Spółk na rynku krajowym w okresie od r. do r. stanowi 84,3 % łcznej kwoty przychodów, w tym przychody osignite przez Biura Handlowe stanowi 69,7% łcznej kwoty przychodów, przychody osignite przez dealerów i odbiorców instytucjonalnych 9,5 %, sprzeda inwestycyjna 4,8 % a przychody osignite ze sprzeday pozostałej 0,3 % łcznej kwoty przychodów. Przychody osignite na rynku zagranicznym w okresie od r. do r. wynosz tys. zł i stanowi 15,7 % łcznej kwoty przychodów. Przychody osignite ze sprzeday do Niemiec stanowi 8,5% łcznej kwoty przychodów, ze sprzeday do Czech 5,72 %, ze sprzeday do Włoch 0,1 %, do Grecji 0,35%, Szwecji 0,3%, Holandii 0,08 %, Belgii 0,43.%, Austrii- 0,01 % i do Słowacji 0,21 % Oprócz sprzeday krajowej, Spółka eksportuje wyprodukowane przez siebie towary za porednictwem: Działu Eksportu - do Niemiec, Czech, Belgii, Holandii, Grecji, Szwecji, Włoch, Austrii i Słowacji. Biur Handlowych w Polsce - do Niemiec. Ponadto w Czechach sprzeda oferowanych przez BUDVAR Centrum SA produktów realizowana jest przez spółk zalen BUDVAR Centrum s.r.o

18 Struktur przychodów Spółki ze wzgldu na rodzaj prowadzonej działalnoci gospodarczej w podziale na rynki geograficzne przedstawia ponisza tabela: 2007 r r. POZYCJA tys. PLN Udział % tys. PLN Udział % Przychody ze sprzeday produktów kraj eksport Przychody ze sprzeday towarów i materiałów kraj , ,3 - eksport 77 5,4 58 5,7 Przychody ze sprzeday usług kraj eksport 0 0 Przychody netto razem kraj , ,3 Przychody netto razem eksport , , Uzale nienie Spółki od dostawców Istnieje bardzo nieznaczne i ograniczone czasowo uzalenienie Spółki od dostawców. Głównymi dostawcami s: w zakresie profili pcv Profine Polska Sp. z o.o., w zakresie profili aluminiowych Aluprof S.A. w zakresie oku ROTO Sp. z o.o., w zakresie szyb Press-Glas Sp. z o.o. Warto zakupów dokonanych przez Spółk u powyszych dostawców w roku 2008 kształtowała si na poziomie: Profine Polska Sp. z o.o tys. zł, co stanowiło 100 % wydatków Spółki poniesionych na zakup profili pcv, Aluprof S.A. 57 tys. zł, co stanowiło 100 % wydatków Spółki poniesionych na zakup profili aluminiowych, Roto Sp. z o.o tys. zł zł, co stanowiło 100 % wydatków Spółki poniesionych na zakup oku, Press-Glass Sp. z o.o tys. zł, co stanowiło 100 % wydatków Spółki poniesionych na zakup szyb. Pomimo powyszych danych, wskazujcych na pełne uzalenienie Spółki od tych dostawców, jest ono jednak bardzo nieznaczne i ograniczone czasowo. W cigu kilku dniu moliwe jest dostosowanie si Spółki do innych profili, oku i szyb oferowanych przez innych dostawców. Dostosowanie to polega głównie na zmianie oprogramowania maszyn i urzdze, które moe by wykonane w oparciu o własny zespół informatyków, a rynek dostawców powyszych elementów konstrukcyjnych jest bardzo konkurencyjny

19 5. ANALIZA FINANSOWA BUDVAR CENTRUM SA 5.1. Sytuacja finansowa i omówienie wyniku operacyjnego Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat za rok 2007 oraz 2008 przedstawia ponisza tabela. POZYCJA przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów zysk brutto ze sprzeda y koszty sprzeday koszty ogólnego zarzdu zysk/strata netto ze sprzeda y pozostałe przychody operacyjne pozostałe koszty operacyjne zysk z działalnoci operacyjnej [EBIT] EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) przychody finansowe koszty finansowe zysk na działalnoci gospodarczej wynik zdarze nadzwyczajnych 0 0 zysk brutto podatek dochodowy zysk netto Analiza rentownoci Wskaniki rentownoci Spółki przedstawia ponisza tabela. WSKANIK Stopa rentownoci netto 8,97% 1,85% Stopa rentownoci działalnoci operacyjnej 10,27% 0,30% Stopa rentownoci EBITDA 13,42% 5,16% Stopa rentownoci działalnoci gospodarczej 11,00% 2,47% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 11,09% 1,92% Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE) 12,76% 2,21%

20 Metodologia oblicze: - Stopa rentownoci netto = wyraony w procentach stosunek zysku netto do sumy przychodów ze sprzeday; - Stopa rentownoci działalnoci operacyjnej = wyraony w procentach stosunek zysku z działalnoci operacyjnej do sumy przychodów ze sprzeday; - Stopa rentownoci EBITDA = wyraony w procentach stosunek sumy zysku z działalnoci operacyjnej i amortyzacji do sumy przychodów ze sprzeday; - Stopa rentownoci działalnoci gospodarczej = wyraony w procentach stosunek zysku z działalnoci gospodarczej do sumy przychodów ze sprzeday;; - ROA = wyraony w procentach stosunek zysku netto do stanu aktywów na koniec okresu; - ROE = wyraony w procentach stosunek zysku netto do stanu kapitałów własnych na koniec okresu bez pasywów podporzdkowanych. Pogorszenie wskaników rentownoci prowadzonej działalnoci w 2008 roku nastpiło w efekcie poniesionych kosztów zwizanych z now wizualizacj firmy i zwizanymi z tym działaniami marketingowymi. Przychody ze sprzeday w 2008 r. nie były tak dynamiczne jak w roku poprzednim wobec czego rentowno netto wynosi 1,85 %. Stopa zwrotu z aktywów, czyli rentowno aktywów (ROA), która wyznacza ogóln zdolno majtku przedsibiorstwa do generowania zysku, spadła wprawdzie w 2008 roku, ale wci kształtuje si na poziomie dodatnim. Wygenerowanie zysku netto w kwocie tys. zł. pozwoliło na osignicie dodatniego poziomu rentownoci aktywów i kapitałów własnych Analiza struktury aktywów WYBRANE DANE BILANSOWE Aktywa trwałe Zapasy Nalenoci w tym: z tytułu dostaw i usług Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa razem Struktur aktywów Spółki przedstawia ponisza tabela. WSKANIK Aktywa trwałe / Aktywa 50,45% 69,43% Zapasy / Aktywa 7,85% 9,70% Nalenoci / Aktywa 9,15% 11,37% Inwestycje krótkoterminowe 32,38% 9,32% Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 0,17 0,18% Razem 100,00% 100,00%

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki w pierwszym półroczu 2009 roku

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki w pierwszym półroczu 2009 roku Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki w pierwszym półroczu 2009 roku Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki w pierwszym półroczu 2010 roku

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki w pierwszym półroczu 2010 roku Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki w pierwszym półroczu 2010 roku Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r. Aneks nr 1 Do Prospektu Emisyjnego BUDVAR Centrum S.A. przygotowanego w zwizku z Ofert publiczn Akcji serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii A, B i C oraz praw do Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Zduska Wola, 4 kwietnia 2008 roku

Zduska Wola, 4 kwietnia 2008 roku Zduska Wola, 4 kwietnia 2008 roku SPIS TRECI INFORMACJE OGÓLNE 3 1. NAJWANIEJSZE WYDARZENIA W 2007 ROKU. 3 1.1. Zmiana statusu BUDVAR Centrum SA na spółk publiczn notowan na GPW...3 1.2. Zawizanie spółki

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym 1. Przyjte zasady rachunkowoci Niniejszy raport kwartalny został sporzdzony zgodnie z zasadami rachunkowoci opisanymi w raporcie półrocznym SA-P 2004, opublikowanym 26 sierpnia 2004 r. 2. Zdarzenia dotyczce

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q II/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q II/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny SA-Q I/2006 Zgodnie z 41 Załcznika Nr 1 do Regulamin obrotu RPW CeTO SA(z pón. zm.) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku 1. Nazwa (firm) i siedzib, wskazanie właciwego sdu rejestrowego i numeru rejestru oraz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q IV/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q IV/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Noty. objaniajce do sprawozdania finansowego. za 2010 r.

Noty. objaniajce do sprawozdania finansowego. za 2010 r. Noty objaniajce do sprawozdania finansowego za 2010 r. Noty objaniajce do bilansu. Nota 1. Wartoci niematerialne i prawne. 1.1 Wartoci niematerialne i prawne netto 2010 2009 a) koszty zakoczonych prac

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo