2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. STAN PRAWNY SPÓŁKI"

Transkrypt

1

2 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE STAN PRAWNY SPÓŁKI Rejestracja Spółki Kapitał akcyjny spółki Organy Spółki Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarzd Spółki Prokurenci Wynagrodzenia dla osób zarzdzajcych i nadzorujcych Umowy zawarte pomidzy Spółk a osobami zarzdzajcymi AKCJONARIAT Struktura akcjonariatu Zmiany w strukturze własnoci znacznych pakietów akcji Akcje w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych Znaczcy akcjonariusze Wskazanie wszelkich ogranicze dotyczcych przenoszenia prawa własnoci papierów wartociowych Spółki oraz wszelkich ogranicze w zakresie wykonywania prawa głosu przypadajcych na akcje Spółki Umowy zawarte po dniu bilansowym, w wyniku których mog w przyszłoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy System kontroli programów akcji pracowniczych DZIAŁALNO BUDVAR CENTRUM SA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Ocena czynników ryzyka i zagroe dla BUDVAR Centrum SA Zakres działalnoci BUDVAR Centrum SA Informacja o podstawowych produktach Główne rynki prowadzonej działalnoci Uzalenienie Spółki od dostawców ANALIZA FINANSOWA BUDVAR CENTRUM SA Sytuacja finansowa i omówienie wyniku operacyjnego Analiza rentownoci Analiza struktury aktywów Analiza rotacji Koszty według rodzaju Zasoby kapitałowe ródła kapitału Spółki Wskaniki płynnoci ródła, kwoty oraz opis przepływów rodków pieninych Spółki Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Spółki Sfera działalnoci inwestycyjnej Nakłady inwestycyjne poniesione w 2008 roku na niefinansowe aktywa trwałe Kredyty, umowy poyczek, porczenia i gwarancje Zarzdzanie zasobami finansowymi Moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych

3 5.7. Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalno podstawow oraz główne rynki prowadzonej działalnoci UMOWY I WYDARZENIA ZNACZCE DLA DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Struktura organizacyjna Istotne umowy Zmiany w powizaniach organizacyjnych lub kapitałowych Transakcje z podmiotami powizanymi Zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania Spółk Inwestycje w nieruchomoci Emisja akcji serii D Rónice w stosunku do ostatnio publikowanej prognozy Istotne czynniki oraz perspektywy rozwoju Znaczce zdarzenia, które miały miejsce po dniu bilansowym Postpowania toczce si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda finansowych

4 1. INFORMACJE OGÓLNE NAZWA BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna FORMA PRAWNA Spółka Akcyjna SIEDZIBA Zduska Wola ADRES Zduska Wola, ul. Przemysłowa 36 TELEFON (0-43) TELEFAX (0-43) POCZTA ELEKTRONICZNA STRONA INTERNETOWA REGON NIP KRS SEKTOR budownictwo Akcje BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej notowane s na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie od 28 maja 2007 roku. Zasady przyjte przy sporzdzaniu rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci wraz z póniejszymi zmianami oraz o Polityk rachunkowoci BUDVAR Centrum SA. Zasady obowizujce przy sporzdzaniu sprawozdania nie odbiegały od zasad opisanych. Wszystkie dane zaprezentowano w tysicach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. Spółka sporzdza: 1. Rachunek zysków i strat metod kalkulacyjn. 2. Rachunek przepływów pieninych metod poredni. Rok obrotowy pokrywa si z rokiem kalendarzowym

5 2. STAN PRAWNY SPÓŁKI 2.1. Rejestracja Spółki Akt załoycielski BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej, zwanej dalej Spółk został podpisany w dniu 15 listopada 1996 roku Repertorium A nr 4988/96. Pierwotnie Spółka została zarejestrowana w Sdzie Rejonowym w Sieradzu (sygn. akt Ns Rej H 70/97) pod numerem RHB postanowienie Sdu Rejonowego w Sieradzu z dnia 24 marca 1997 roku. W dniu 16 grudnia 2002 roku Spółka została wpisana pod numerem KRS do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla Łodzi ródmiecia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sdowego Kapitał akcyjny spółki Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 (dziewi milionów osiemset dziewidziesit pi tysicy szeset) złotych i dzieli si na: 1) (słownie: sto tysicy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A do A , o wartoci nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty kada, 2) (słownie: sto pidziesit tysicy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B do B , o wartoci nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty kada, 3) (słownie: osiem milionów czterdzieci pi tysicy szeset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C do C , o wartoci nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty kada. 4) (słownie: jeden milion szeset tysicy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D do D o wartoci nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty kada Organy Spółki Organami Spółki s: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarzd Walne Zgromadzenie W roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA odbyło si w dniu 26 maja i podjło uchwały o: zatwierdzeniu sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnoci za rok 2007, - 4 -

6 zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, przeznaczeniu zysku za rok 2007, udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki, zmianie Statutu Spółki Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej na koniec okresu sprawozdawczego: Jan Kaczmarek Przewodniczcy Rady, Urszula Trzciska Zastpca Przewodniczcego Rady, Kazimierz Trzciski Sekretarz Rady, Krzysztof Jdrzejewski - Członek Rady, Aleksander Kowalczyk - Członek Rady. W okresie objtym sprawozdaniem nie wystpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum SA Zarzd Spółki Skład Zarzdu na pocztek okresu sprawozdawczego: Marek Trzciski Prezes Zarzdu, Maria Skrzypiec Członek Zarzdu, Artur Błasik Członek Zarzdu. W okresie objtym sprawozdaniem wystpiły zmiany w składzie Zarzdu BUDVAR Centrum SA. W dniu 20 sierpnia 2008 roku Rada Nadzorcza BUDVAR Centrum SA odwołała pana Artura Błasika ze stanowiska członka Zarzdu BUDVAR Centrum SA. Skład Zarzdu na koniec okresu sprawozdawczego: Marek Trzciski Prezes Zarzdu, Maria Skrzypiec Członek Zarzdu Prokurenci Na koniec okresu sprawozdawczego funkcj prokurenta pełniły: 1) Renata Młynarska Szafran Pani Renata Młynarska - Szafran upowaniona została do wszystkich czynnoci zwizanych z prowadzeniem przedsibiorstwa, z wyjtkiem wyłczonych przez art Kodeksu Cywilnego do zbycia przedsibiorstwa, do dokonania czynnoci prawnej, na podstawie której nastpuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciania nieruchomoci jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynnoci. 2) Anna Błaejewska Pani Anna Błaejewska upowaniona została do samodzielnego dokonywania czynnoci wchodzcych w zakres prokury, ograniczajcych si - 5 -

7 z zastrzeeniem art k.c. do reprezentowania BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej przy zawieraniu w obrocie z zagranic umów o współpracy handlowej, agencyjnych i dealerskich Wynagrodzenia dla osób zarzdzajcych i nadzorujcych Łczne wynagrodzenie członków Zarzdu w okresie sprawozdawczym wyniosło ,50 zł, przy czym wynagrodzenia poszczególnych członków Zarzdu kształtowały si nastpujco 1) : Wynagrodzenie Prezesa Zarzdu Marka Trzciskiego z tytułu umowy o prac na stanowisku Prezesa Zarzdu BUDVAR Centrum SA wyniosło zł. Z tytułu sprawowania funkcji Prezesa Zarzdu THERMO Style Sp. z o.o. 2) Marek Trzciski nie pobierał wynagrodzenia, z uwagi na to, i Spółka nie prowadzi działalnoci gospodarczej. Wynagrodzenie Członków Zarzdu wyniosło: Marii Skrzypiec ,00 zł, w tym: wynagrodzenie z tytułu umowy o prac na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych ,00 zł, wynagrodzenie z tytułu kontraktu menaderskiego zł, wynagrodzenie z tytułu umowy o prac na stanowisku członka zarzdu spółki akcyjnej ,00 zł, premia uznaniowa ,00 zł. 3) Artura Błasika ,50 zł, w tym: wynagrodzenie otrzymane z BUDVAR Centrum SA z tytułu: - umowy o prac na stanowisku Dyrektora Operacyjnego ,13 zł, - kontraktu menaderskiego ,77 zł, - ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 1.009,48 zł, wynagrodzenie otrzymane z BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. z tytułu umowy o prac na stanowisku Prezesa Zarzdu BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o ,12 zł. 4) 1) Wynagrodzenia osób nadzorujcych i zarzdzajcych podano w kwotach brutto. 2) Do dnia r. firma miała brzmienie BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. 3) W dniu r. pomidzy BUDVAR Centrum SA a Mari Skrzypiec zostało zawarte porozumienie w sprawie zmiany umowy o prac, w oparciu o które strony rozszerzyły zakres obowizków Marii Skrzypiec (dotychczas zatrudniona była na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych) o zadania zwizane z pełnieniem funkcji członka zarzdu spółki akcyjnej; w dniu r. strony zawarły porozumienie w sprawie rozwizania ze skutkiem na dzie r. kontraktu menaderskiego, w oparciu o który Maria Skrzypiec wiadczyła usługi polegajce na sprawowaniu funkcji członka zarzdu spółki akcyjnej. 4) W dniu r. Rada Nadzorcza BUDVAR Centrum SA odwołała Artura Błasika ze stanowiska członka zarzdu spółki akcyjnej; w dniu r. Zgromadzenie Wspólników BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. odwołało Artura Błasika ze stanowiska Prezesa Zarzdu BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. Z dniem r. zostały rozwizane na mocy porozumienia stron pomidzy Arturem Błasikiem a: 1) BUDVAR Centrum SA: - umowa o prac na stanowisku dyrektora operacyjnego, - kontrakt menaderski o wiadczenie usług polegajcych na sprawowaniu funkcji członka zarzdu spółki akcyjnej, 2) BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. - umowa o prac na stanowisku prezesa zarzdu spółki z ograniczon odpowiedzialnoci

8 Łczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wyniosło zł, przy czym wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtowały si nastpujco: Jan Kaczmarek 4 500,00 zł Urszula Trzciska 2 000,00 zł Kazimierz Trzciski 3 000,00 zł Krzysztof Jdrzejewski 3 000,00 zł Aleksander Kowalczyk 3 000,00 zł Umowy zawarte pomidzy Spółk a osobami zarzdzajcymi W roku 2008 nie zostały zawarte pomidzy Spółk a osobami zarzdzajcymi adne umowy przewidujce rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wanej przyczyny albo w przypadku odwołania lub zwolnienia nastpujcego z powodu połczenia Spółki przez przejcie

9 3. AKCJONARIAT 3.1. Struktura akcjonariatu Na dzie 31 grudnia 2008 roku akcjonariuszem posiadajcym akcje uprawniajce do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki był Marek Trzciski Prezes Zarzdu Spółki. Posiada on akcji (74,73 % kapitału zakładowego); akcje te daj prawo do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu (74,73 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Pozostali akcjonariusze na dzie 31 grudnia 2008 roku posiadali łcznie akcji (25,27 % kapitału zakładowego); akcje te daj prawo do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu (25,27 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Według wiedzy Zarzdu aktualnie aden z pozostałych akcjonariuszy nie posiada bezporednio lub porednio akcji uprawniajcych do co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Zmiany w strukturze własnoci znacznych pakietów akcji W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku nie nastpiły zmiany w strukturze własnoci znacznych pakietów akcji Spółki Akcje w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych Akcjonariusz Liczba akcji i liczba głosów na WZA (szt.) Mark Trzciski Prezes Zarzdu BUDVAR Centrum SA Urszula Trzciska Członek Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum SA Udział w kapitale zakładowym i udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) , ,55-8 -

10 3.4. Znaczcy akcjonariusze Udział w kapitale Akcjonariusz Liczba akcji i liczba zakładowym i udział w głosów na WZA (szt.) ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Mark Trzciski , Wskazanie wszelkich ogranicze dotyczcych przenoszenia prawa własnoci papierów wartociowych Spółki oraz wszelkich ogranicze w zakresie wykonywania prawa głosu przypadajcych na akcje Spółki. Jedyne ograniczenia dotyczce przenoszenia prawa własnoci papierów wartociowych Spółki wynikaj z art. 159 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), w zw. z art. 156 ust. 1 w/w ustawy i dotycz zakazu nabywania lub zbywania na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczcych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powizanych oraz dokonywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynnoci prawnych powodujcych lub mogcych powodowa rozporzdzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamknitego. Nie wystpuj natomiast adne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadajce na akcje Spółki Umowy zawarte po dniu bilansowym, w wyniku których mog w przyszłoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Do dnia sporzdzenia niniejszego sprawozdania nie zostały zawarte przez Spółk adne umowy mogce w przyszłoci wpłyn na zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy System kontroli programów akcji pracowniczych W Spółce nie ma akcji pracowniczych

11 4. DZIAŁALNO BUDVAR CENTRUM SA W 2008 ROKU 4.1. Ocena czynników ryzyka i zagro e dla BUDVAR Centrum SA Czynniki ryzyka i zagroe dla działalnoci Spółki wynikaj przede wszystkim ze specyfiki brany i do najwaniejszych zaliczmy: ryzyko zwizane z sezonowoci sprzeday, ryzyko zwizane z uzalenieniem od koniunktury na rynku budowlanym, ryzyko zwizane z konkurencj, ryzyko uzalenienia spółki od dostawców, ryzyko zwizane z przedstawicielami handlowymi. Do pozostałych zagroe, o charakterze ogólnym, zaliczy naley: ryzyko zwizane z uzalenieniem od istniejcych uwarunkowa prawnych, ryzyko zwizane z procesem sporzdzania sprawozda finansowych, ryzyko kredytowe, ryzyko zwizane z awari systemów informatycznych, ryzyko duej rotacji pracowników. Opisane wyej ryzyka, mimo wpływu na działalno Spółki, nie stanowi zagroenia dla jej działalnoci i rozwoju. Ryzyko sezonowoci sprzeday ograniczane jest poprzez stosowanie w 3 miesicznym okresie zastoju na rynku budowlanym dodatkowych promocji w sprzeday. Spółka w coraz wikszym stopniu zwiksza take sprzeda eksportow do krajów, gdzie warunki pogodowe maj mniejszy wpływ na sprzeda. Ryzyko z tytułu sezonowoci sprzeday ograniczone jest take ze wzgldu na struktur kosztów, w której dua cz to koszty zmienne, które s bardzo ograniczane wtedy, gdy sprzeda maleje w okresach poza sezonem. Ryzyko zwizane z uzalenieniem od koniunktury na rynku budowlanym ograniczane jest przez Spółk poprzez kierowanie swoich produktów na zrónicowane rynki: konsumentów (klientów indywidualnych), deweloperów, rynek zamówie publicznych, eksport. Minimalizacja ryzyka zwizanego z konkurencj realizowana jest w Spółce poprzez rónicowanie produktów oferowanych kontrahentom, wzrost konkurencyjnoci Spółki poprzez realizacj nowych inwestycji produkcyjnych, automatyzacj i optymalizacj zachodzcych w przedsibiorstwie procesów, a take poprzez inwestycje w kadry i budowanie dobrych relacji z partnerami Spółki oraz dywersyfikacj rynków i kanałów sprzeday

12 Ryzyko uzalenienia Spółki od dostawców wystpuje w ograniczonym stopniu, poniewa rynek dostawców elementów konstrukcyjnych jest konkurencyjny. W cigu kilku dniu moliwe jest dostosowanie si Spółki do innych profili, oku i szyb oferowanych przez innych dostawców. Dostosowanie to polega głównie na zmianie oprogramowania maszyn i urzdze, które moe by wykonane w oparciu o własny zespół informatyków. W celu ograniczenia ryzyka zwizanego z przedstawicielami handlowymi, Spółka podejmuje działania polegajce na: tworzeniu i wdraaniu efektywnych systemów motywacyjnych, budowaniu wizi pomidzy przedstawicielami handlowymi a firm, monitorowaniu rynku pracy i oferowaniu przedstawicielom handlowym konkurencyjnych warunków współpracy. Zwraca si uwag na brak jednoznacznej interpretacji przez urzdy skarbowe faktu sprzeday okien przez producenta wraz z montaem jako robót budowlano montaowych oraz remontowych i konserwacyjnych dotyczcych obiektów budownictwa mieszkaniowego (z wyłczeniem lokali uytkowych) z zastosowaniem obnionej stawki VAT. Rodzi to ryzyko zakwestionowania przez administracj skarbow stosowanych stawek i w rezultacie konieczno dopłacenia przez Spółk rónicy pomidzy stawk podstawow VAT a stosowan stawk obnion. W celu zmniejszenia tego ryzyka Spółka wystpowała o stosowne interpretacje do urzdów skarbowych i postpowała zgodnie z tymi interpretacjami. Zgodnie z obowizujcymi przepisami Spółka sporzdza sprawozdania finansowe i stosuje przyjte zasady rachunkowoci, rzetelnie i jasno przedstawiajc sytuacj majtkow i finansow oraz wynik finansowy. Mimo przestrzegania polityki rachunkowoci, w procesie sporzdzania sprawozda finansowych naley uwzgldni ryzyka: niewiadomych błdów, pomyłek arytmetycznych, niewłaciwego stosowania zasad rachunkowoci, mylnej interpretacji zdarze. Zwikszone ryzyko wystpienia błdów zwizane jest z bran, w której działa Spółka oraz ze złoonoci transakcji przeprowadzanych w danym roku obrotowym, a wynikajcych z powołania spółek zalenych. W celu zminimalizowania ryzyka Spółka podejmuje działania polegajce na: zatrudnieniu specjalistów w zakresie rachunkowoci i ksigowoci, przestrzeganiu obowizujcych przepisów prawa i sporzdzaniu sprawozda finansowych zgodnie z nimi, cyklicznej zmianie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przy równoczesnym zadbaniu o to aby nie nastpowała nieuzasadniona rotacja firm audytorskich, współpracy z audytorami zewntrznymi, ubezpieczeniu firmy audytorskiej od ryzyka wykonywania czynnoci audytorskich

13 Ryzyko kredytowe to ryzyko braku wpływu nalenoci z tytułu sprzeday w odpowiednio krótkim czasie lub ryzyko braku wpływu nalenoci w ogóle, co moe skutkowa niemoliwoci realizacji planowanych inwestycji, zmniejszeniem zysku, niemoliwoci spłaty zobowiza wobec kontrahentów i banków, a co za tym idzie pogorszenie wiarygodnoci kredytowej, niemonoci udzielenia kredytu kupieckiego, zmniejszeniem własnej konkurencyjnoci. W Spółce istniej obowizki: gromadzenia dokumentów dotyczcych kontrahentów, m.in. aktualny odpis z KRS, kopie decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON, sprawozda finansowych, przestrzegania ustalonych limitów (wartociowego oraz czasowego), ustalania terminów płatnoci w oparciu o dane finansowe kontrahenta i ocen współpracujcych z nim przedstawicieli (pracowników) Spółki. W Spółce funkcjonuje Dział Zabezpiecze i Windykacji, do zada którego naley monitorowanie zadłuenia oraz zapobieganie jego powstaniu, podejmowanie działa zmierzajcych do wyegzekwowania zadłuenia poprzez kierowanie do dłuników wezwa do zapłaty, a gdy te nie przynios efektu, poprzez kierowanie spraw na drog postpowania sdowego i egzekucyjnego. Dział zabezpiecze i Windykacji współpracuje z wywiadowni gospodarcz, co umoliwia uzyskanie informacji o kontrahentach. Spółka stosuje procedury ograniczajce ryzyko zwizane z awari systemów informatycznych poprzez: wykorzystywanie oprogramowania antywirusowego, system kontroli dostpu pracowników do poszczególnych pomieszcze, w tym pomieszcze kluczowych dla Spółki, dostp do zasobów sieci komputerowej wyłcznie upowanionych osób, zgodnie z polityk bezpieczestwa, utrzymanie witryny WWW na serwerach profesjonalnego dostawcy usług hostnigowych z bardzo wysokim SLA na poziomie 99,85, wykonywanie kadego dnia kopii bezpieczestwa danych z systemów informatycznych i przechowywanie ich poza siedzib Spółki, przygotowywanie danych dla maszyn na produkcji z wyprzedzeniem 2-3 dniowym, co w praktyce powoduje, i krótkotrwała awaria systemu informatycznego nie ma adnego wpływu na wydajno produkcji. Ryzyko rotacji pracowników produkcji ograniczane jest poprzez aktywn polityk motywacyjn skierowan na pozyskanie i utrzymanie najcenniejszych pracowników a take poprzez zatrudnianie osób w rednim wieku, które w mniejszym stopniu emigruj poza granice kraju. Znaczn cz pracowników Spółki stanowi kobiety, które równie w mniejszym stopniu emigruj poza granice kraju

14 4.2. Zakres działalnoci BUDVAR Centrum SA Przedmiotem działalnoci Spółki, wynikajcym ze statutu i wpisu do rejestru sdowego jest: Z produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, Z produkcja szkła płaskiego, Z produkcja szła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego, budownictwo ogólne i inynieria ldowa, B sprzeda hurtowa materiałów dla budownictwa, Z działalno rachunkowo-ksigowa, towarowy transport drogowy, Z wynajem pomieszcze na własny rachunek. W ramach podstawowych obszarów swojej działalnoci gospodarczej Spółka zajmuje si: 1) produkcj, sprzeda oraz montaem stolarki budowlanej z pvc, 2) produkcj, sprzeda oraz montaem lusarki aluminiowej, 3) sprzeda oraz montaem towarów uzupełniajcych: - parapetów wewntrznych oraz okapników zewntrznych, - rolet aluminiowych zewntrznych, w tym nasadowych, - roletek materiałowych wewntrznych, - aluzji wewntrznych, - drobnych akcesoriów np. klamek, 4) dostaw produktów i towarów. BUDVAR Centrum SA zajmuje si produkcj stolarki i lusarki budowlanej w oparciu o złoone przez klientów zamówienia. Nie jest realizowana produkcja na magazyn Informacja o podstawowych produktach Stolarka okienna wytwarzana przez Spółk charakteryzuje si optymalnymi parametrami, z których najistotniejszymi s: izolacyjno cieplna, której współczynnik przenikania ciepła U mieci si w przedziale wartoci 1,1-1,6 W/m2K; umoliwia to dotrzymanie najbardziej surowych norm o ochronie ciepła. izolacyjno akustyczna; wielokomorowa budowa profili wykorzystywanych przez Spółk do produkcji okien, specyficzny ich kształt oraz zastosowanie odpowiedniego pakietu szybowego gwarantuj cisz. Okna produkowane przez BUDVAR Centrum SA zapewniaj te ochron przed włamaniem dziki: wysokoudarowym, twardym profilom pvc, profilom wielokomorowym, wzmocnieniom stalowym w skrzydłach i ocienicach,

15 moliwoci zastosowania pakietów szyb bezpiecznych lub antywłamaniowych, moliwoci zastosowania oku antywywaeniowych. Spółka w trosce o swoich klientów oraz rodowisko naturalne oraz dc do uzyskania przewagi konkurencyjnej dostosowała si do wymogów Unii Europejskiej, które zostały okrelone w "Zielonej Ksidze" i wydaje certyfikat na brak ołowiu w oknach. W profilach okiennych stosowanych przez BUDVAR Centrum SA, ołów i kadm - stabilizatory wpływajce na trwało PVC, zostały zastpione bezpiecznymi i przyjaznymi dla człowieka wapniowo-cynkowymi. Stosowanie stabilizatorów w tworzywach jest konieczne. Dziki nim pvc jest odporne na czynniki klimatyczne takie jak deszcz, wiatr, promieniowanie słoneczne, poniewa zapewniaj dług ywotno produktu. Stabilizatory wapienno-cynkowe w profilach okiennych stosowanych przez Spółk spełniaj powysze funkcje a jednoczenie s przyjazne rodowisku naturalnemu - te dwa pierwiastki s bowiem całkowicie nieszkodliwe. Profile bez ołowiu i kadmu nadaj si do recyklingu czyli ponownej przeróbki, a w jej trakcie nie s wydzielane szkodliwe substancje. Wytwarzana przez Spółk lusarka aluminiowa okienna i drzwiowa jest nowoczesnym systemem, słucym do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy wewntrznej jak i zewntrznej, wymagajcych izolacji termicznej i akustycznej, np. rónych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych oraz rozwiza ppo. Stosowane systemy : MB 45 - System słucy do wykonywania nie wymagajcych izolacji termicznych elementów zabudowy wewntrznej takich jak cianki działowe, okna, drzwi, gabloty, itd. MB 59S - System słucy do wykonywania wymagajcych izolacji termicznej i akustycznej elementów zabudowy zewntrznej takich jak okna, drzwi, witryny, wiatrołapy, itd. MB SR50 - System ciany słupowo-ryglowej, w oparciu o który wykonuje si zabudowy zewntrzne i wewntrzne, wszelkiego rodzaju lekkie ciany osłonowe, due przeszklone płaszczyzny, a take struktury przestrzenne takie jak: rotundy, ogrody zimowe, wiatrołapy, werandy, wietliki, daszki, itp. MB 78EI - System cianek przeciwpoarowych słucy do wykonywania wewntrznych lub zewntrznych przegród przeciwpoarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi o klasie odpornoci ogniowej EI15, EI30, EI45, EI

16 4.4. Główne rynki prowadzonej działalnoci Realizowane przez BUDVAR Centrum SA w roku 2008 działania handlowo marketingowe przede wszystkim skierowane były na: budowanie silnej marki nakierowanej na realizacj nowych wyzwa, rozwój sprzeday eksportowej i inwestycyjnej poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu, rozwój sieci franchisingowej, podkrelanie wizerunku innowacyjnej, kompetentnej i przyjaznej firmy, kojarzcej si z nowoczesnymi technologiami, promowanie proekologicznych i nowoczesnych produktów, które wyrónia bezołowiowo, wysoki poziom bezpieczestwa oraz niezawodno działania. W okresie sprawozdawczym swe działania Spółka skupiała na rozwoju sprzeday eksportowej, inwestycyjnej i fransingowej. Oprócz sprzeday stolarki okiennej na rynek niemiecki i czeski, w czerwcu b.r. Spółka nawizała współprac z Eco Greek sprl i eksportuje stolark okienn na rynek belgijski. Dynamiczny rozwój sprzeday na rynku czeskim stanowił asumpt do zawizania w lipcu b.r. w Republice Czeskiej dwóch spółek zalenych BUDVAR Centrum SA - BUDVAR Centrum s.r.o. i BVC OKNA s.r.o. Wdroony w pierwszym półroczu 2008 roku system pozyskiwania klientów inwestycyjnych, zaowocował nawizaniem współpracy z kolejnymi firmami realizujcymi znaczce inwestycje na rynku polskim. W padzierniku 2008 roku został uruchomiony nowy kanał dystrybucji, w oparciu o który odbywa si sprzeda produktów i towarów sprzeda franchisingowa. Partnerzy na podstawie zawartych ze Spółk umów o współpracy handlowej na warunkach franchisingu, w ramach tworzonej przez Spółk sieci, sprzedaj stolark i lusark budowlan oraz usługi montaowe z wykorzystaniem firmy Spółki, płacc Spółce umówione wynagrodzenie i postpujc zgodnie z udzielonymi im przez Spółk wskazaniami i pozwoleniami. W listopadzie 2008 roku BUDVAR Centrum SA rozpoczła produkcj lusarki aluminiowej. Oferta Spółki wzbogacona została o aluminiowe okna, drzwi, witryny i fasady, a od lutego br. równie o drzwi ppo. Na terytorium Polski sprzeda dokonywana jest w oparciu o nastpujce kanały dystrybucji: 1) sie własnych biur handlowych, 2) sie franchisingow, 3) sie poredników krajowych i zagranicznych działajcych we własnym imieniu i na własny rachunek, 4) rynek przetargów, w tym przetargów publicznych. 5) wdroony w pierwszym kwartale 2008 roku system pozyskiwania klientów inwestycyjnych. Na dzie 31 grudnia 2008 roku Spółka posiadała 67 biur handlowych połoonych w nastpujcych województwach: Łódzkim, Wielkopolskim,

17 Kujawsko-Pomorskim, Lubuskim, Opolskim, Dolnolskim, Mazowieckim, Lubelskim, lskim, witokrzyskim, Małopolskim. BUDVAR Centrum SA współpracuje z odbiorcami hurtowymi - dealerami, którzy prowadz działalno gospodarcz w nastpujcych województwach: Łódzkim (6 odbiorców), Wielkopolskim (12 odbiorców), Kujawsko-Pomorskim (3 odbiorców), Opolskim (2 odbiorców), Dolnolskim (2 odbiorców), Mazowieckim (5 odbiorców), lskim (4 odbiorców), Małopolskim (3 odbiorców), witokrzyskim (1 odbiorca). Przychody osignite przez Spółk na rynku krajowym w okresie od r. do r. stanowi 84,3 % łcznej kwoty przychodów, w tym przychody osignite przez Biura Handlowe stanowi 69,7% łcznej kwoty przychodów, przychody osignite przez dealerów i odbiorców instytucjonalnych 9,5 %, sprzeda inwestycyjna 4,8 % a przychody osignite ze sprzeday pozostałej 0,3 % łcznej kwoty przychodów. Przychody osignite na rynku zagranicznym w okresie od r. do r. wynosz tys. zł i stanowi 15,7 % łcznej kwoty przychodów. Przychody osignite ze sprzeday do Niemiec stanowi 8,5% łcznej kwoty przychodów, ze sprzeday do Czech 5,72 %, ze sprzeday do Włoch 0,1 %, do Grecji 0,35%, Szwecji 0,3%, Holandii 0,08 %, Belgii 0,43.%, Austrii- 0,01 % i do Słowacji 0,21 % Oprócz sprzeday krajowej, Spółka eksportuje wyprodukowane przez siebie towary za porednictwem: Działu Eksportu - do Niemiec, Czech, Belgii, Holandii, Grecji, Szwecji, Włoch, Austrii i Słowacji. Biur Handlowych w Polsce - do Niemiec. Ponadto w Czechach sprzeda oferowanych przez BUDVAR Centrum SA produktów realizowana jest przez spółk zalen BUDVAR Centrum s.r.o

18 Struktur przychodów Spółki ze wzgldu na rodzaj prowadzonej działalnoci gospodarczej w podziale na rynki geograficzne przedstawia ponisza tabela: 2007 r r. POZYCJA tys. PLN Udział % tys. PLN Udział % Przychody ze sprzeday produktów kraj eksport Przychody ze sprzeday towarów i materiałów kraj , ,3 - eksport 77 5,4 58 5,7 Przychody ze sprzeday usług kraj eksport 0 0 Przychody netto razem kraj , ,3 Przychody netto razem eksport , , Uzale nienie Spółki od dostawców Istnieje bardzo nieznaczne i ograniczone czasowo uzalenienie Spółki od dostawców. Głównymi dostawcami s: w zakresie profili pcv Profine Polska Sp. z o.o., w zakresie profili aluminiowych Aluprof S.A. w zakresie oku ROTO Sp. z o.o., w zakresie szyb Press-Glas Sp. z o.o. Warto zakupów dokonanych przez Spółk u powyszych dostawców w roku 2008 kształtowała si na poziomie: Profine Polska Sp. z o.o tys. zł, co stanowiło 100 % wydatków Spółki poniesionych na zakup profili pcv, Aluprof S.A. 57 tys. zł, co stanowiło 100 % wydatków Spółki poniesionych na zakup profili aluminiowych, Roto Sp. z o.o tys. zł zł, co stanowiło 100 % wydatków Spółki poniesionych na zakup oku, Press-Glass Sp. z o.o tys. zł, co stanowiło 100 % wydatków Spółki poniesionych na zakup szyb. Pomimo powyszych danych, wskazujcych na pełne uzalenienie Spółki od tych dostawców, jest ono jednak bardzo nieznaczne i ograniczone czasowo. W cigu kilku dniu moliwe jest dostosowanie si Spółki do innych profili, oku i szyb oferowanych przez innych dostawców. Dostosowanie to polega głównie na zmianie oprogramowania maszyn i urzdze, które moe by wykonane w oparciu o własny zespół informatyków, a rynek dostawców powyszych elementów konstrukcyjnych jest bardzo konkurencyjny

19 5. ANALIZA FINANSOWA BUDVAR CENTRUM SA 5.1. Sytuacja finansowa i omówienie wyniku operacyjnego Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat za rok 2007 oraz 2008 przedstawia ponisza tabela. POZYCJA przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów zysk brutto ze sprzeda y koszty sprzeday koszty ogólnego zarzdu zysk/strata netto ze sprzeda y pozostałe przychody operacyjne pozostałe koszty operacyjne zysk z działalnoci operacyjnej [EBIT] EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) przychody finansowe koszty finansowe zysk na działalnoci gospodarczej wynik zdarze nadzwyczajnych 0 0 zysk brutto podatek dochodowy zysk netto Analiza rentownoci Wskaniki rentownoci Spółki przedstawia ponisza tabela. WSKANIK Stopa rentownoci netto 8,97% 1,85% Stopa rentownoci działalnoci operacyjnej 10,27% 0,30% Stopa rentownoci EBITDA 13,42% 5,16% Stopa rentownoci działalnoci gospodarczej 11,00% 2,47% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 11,09% 1,92% Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE) 12,76% 2,21%

20 Metodologia oblicze: - Stopa rentownoci netto = wyraony w procentach stosunek zysku netto do sumy przychodów ze sprzeday; - Stopa rentownoci działalnoci operacyjnej = wyraony w procentach stosunek zysku z działalnoci operacyjnej do sumy przychodów ze sprzeday; - Stopa rentownoci EBITDA = wyraony w procentach stosunek sumy zysku z działalnoci operacyjnej i amortyzacji do sumy przychodów ze sprzeday; - Stopa rentownoci działalnoci gospodarczej = wyraony w procentach stosunek zysku z działalnoci gospodarczej do sumy przychodów ze sprzeday;; - ROA = wyraony w procentach stosunek zysku netto do stanu aktywów na koniec okresu; - ROE = wyraony w procentach stosunek zysku netto do stanu kapitałów własnych na koniec okresu bez pasywów podporzdkowanych. Pogorszenie wskaników rentownoci prowadzonej działalnoci w 2008 roku nastpiło w efekcie poniesionych kosztów zwizanych z now wizualizacj firmy i zwizanymi z tym działaniami marketingowymi. Przychody ze sprzeday w 2008 r. nie były tak dynamiczne jak w roku poprzednim wobec czego rentowno netto wynosi 1,85 %. Stopa zwrotu z aktywów, czyli rentowno aktywów (ROA), która wyznacza ogóln zdolno majtku przedsibiorstwa do generowania zysku, spadła wprawdzie w 2008 roku, ale wci kształtuje si na poziomie dodatnim. Wygenerowanie zysku netto w kwocie tys. zł. pozwoliło na osignicie dodatniego poziomu rentownoci aktywów i kapitałów własnych Analiza struktury aktywów WYBRANE DANE BILANSOWE Aktywa trwałe Zapasy Nalenoci w tym: z tytułu dostaw i usług Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa razem Struktur aktywów Spółki przedstawia ponisza tabela. WSKANIK Aktywa trwałe / Aktywa 50,45% 69,43% Zapasy / Aktywa 7,85% 9,70% Nalenoci / Aktywa 9,15% 11,37% Inwestycje krótkoterminowe 32,38% 9,32% Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 0,17 0,18% Razem 100,00% 100,00%

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13

1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13 Spis treci 1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13 3. Sytuacja gospodarcza w kraju i brany...15 4. Rynek farb i lakierów w

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R.

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI... 3 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CPD...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo