$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3"

Transkrypt

1 !

2 !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3 "# $ "& #%$2 %' '$%*) 18 9:1;3 3& $" ( ' '3 6& ' & %'$( %$& 7 )%!" )$& # %*) & '( 6 )%!" $ & # <$ =$& 7 %!">, ( 33 & )"!) & %'!" (!& ) '?& & )%!)$& ( %*)1!'A B $# %3 33 <=%'!>,& '$*& 6 2 %*) $( - " 6"#$#& $" "!#'3" %*)%'#!& & #" C"& #2$ #!$' 6%')"!)3 $ % 3 3 % $- & '& $'+ "3 %* D '& E )%! )$& & F & % & %$'!'"%'$2-' *& %'& $#%'$ & $( 3!3'& & '& G99$?%$' '& #!'"

3 $& #%$"( '( 9HDD41? H C & & $ 2F &'()*+,-./ 0.*1*"-3 33! % $- & '& $'+ "3 %') 55 '& E )%! )$& 3 3 & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $# %'$& $( 3!3'& & '& G999$?%$' '& #!'" $& # %$ "( '( H55 H4 1? & $ 2F &'()*+,-./2345*"- $ $ %*)-2$$)& %*-)'F& '!345I %)!3 $)"%*) 6$& 6 %' %' # (!)" %*) '( & %*)2 '( " $ ( %$& 7( )%!" )$& # %*) '( " %%' & ( <!' ( $& 2J! $& $F $!2 $(! %2!F, ) ) ' B </:;.4 2(*1,-5:234, )!*' %*) '( " & $& %*)( %*)'( & < 2%'%'2,3 )"!) % )%! )$& %*) '( "! %$& 7 )&! 5443 D <$& 2J!!'$F!'!! FJ$!! 6, $ $(!$& $F (!2 %2J!!',!3 <$(! ( $!!'!!'!!'$F!',& $'$ ( 6789 <!' ( $& 2J! $& $F $!2 $(! %2!F,) ) 'B & '!F ( <$& $F #', )7$3!) )7$ % 6 %*) -2$ '$ $$ %' %*)2 '( " 7$%)&!) 6& ' )!*'%'$"%& ( D( 2 $$#% "7$%F( %!3 <$ # # # $ 3 '!! & ( "$*&! & & %' " & '!FJ )%!*& & %*)3 8 "! & '!F )%!*& & 6 %*) 189:1;!& (!$2%'!!& 6)"' 6!') ) ( %*)? $ %'*& '!F & 6& '& & )'D( 2 $ ')" ' & 2! %$ "& #2 & '!F & 6 ( ) ' K? 3

4 & 6%$( )%!")$& #& '( 6)%!"$ & #3' "!" & '!F %*) '( &!& (!$2 %'*& 0 ')& 63 %*)'( & %*)'( "!$)$0 "!# '3 3! %$!& & "$*& 1;:19G B ;89? ' ) 189:1;!")( <%'!!& (,"$*& 1;:1 9G B ;8 9? ) 18 9:1; & "$1;:19GB ;89?"$& ( 1;:19GB ;89? %*)'( " 3 3 '!!& (!%'$!& & )'#"$ & '!#( %%' )"3 '!FJ"$*& L)!"& #2$& )'#"$% 6#'3 <$ # $ #$ '!3 45 I '!3 454 I 4 $)" %*) 6$& 6 "$& %*) '( & & 8"! 2 ) '"( %*) '( " ) 1( & <'B,--& )"-2 % & $& 6) 3)!%'& $"#$% 6& %)!39M 3 )& 6) '"%$( -'$") %*)'( " & 7 & #" 4$$8 %!& #$& #$")'$ 6 4$3 %*)& %*) '( & )!*' & & )"!& )'F %& 7 $ %' ) 1( &!'( ( -2 ) 7 - & ) %( 7 -%$ 6%'#& 8" "$*& %*)'( & %'!")(!%'$%!#!*& )& & #2$" %'& $" 2 & $ ) & 6 %* '( " & ( "$ %$& %* '( & 3 <$ = # # # # $ ) %*)'( " %'& %*)( %*)'( & -2$"! J& ) 6%*)'( " $$ 3 3'3 4

5 <$ " # # $ %'& $"2%' #* 6%'& & %*)( %*)'( & ( -( #*"%'& ( & %* '( & 3 <$! " > # #$ %'& $"2%' #* 6)'F $ )*& '#*& %*) '( & %*)'( " $ 6*-"! 6& % "3 $ ## $!!"!%*)'( " "#( & )'& )( & )"'$ #"3 $ #! # '!FJ (!)" %*) '( & )'F! $0 "!# '3 %$!& %'*& 0')& 63)'F!& '!F & '!!& ) 6$ " 3 $! " " # $ )( $ " F& $ & ' N'(! )2#& ( )7$%*)-' 6"$& % "$0 "!#'3 $ = $ 5

6 8( % -2$ $0 & % % $ '!'" $& # <,:-? 2(*1,-5:4,3 8 ( %*)'( " %'( &!)%'& -& ) %*)'( & 3 )+ 1) ')! " 6& $& # # #'( $ ) '" 18 9:1;% "%*) 2) ')!" 6& $& ##'( $%*)*& 1;:19GB ;89? % "%*) 3) ')!(!!"!" 18 9:1; 4)!& '!F (!)"1;:1 9G B ;8 9? $0 "!#')" 5) F& $ & ' N'( 2!)2#& ( 189:1;%'$ $ *& % $0 "!#')" 6) F& $ & ' N'( 2! )2#& ( 1;:19G B ;89? %'$$ *& % $0 "!#'3 & 7 & '&!)( )(!"#$%$% & $" ( ' '3%( 2$%*)'( " %*)'( & $& *$ #& (!'7%$%+ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' "-! ' '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ') & )& ) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO /' #0) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO / ) $)& ) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1$!( ) ) '$" 6

7 &$,2$2$ # ## # # BCCCD # BCCCDEEF$! %#" $$% # #EEEE9677 G#! BCCCDBCCCD $& #'( $) '"%*) 189:1;%*)) $-& '& <$=%*)'( " >= 189:1;>,$ %$!& '!3HDI $)"%*)6$& 6( " 6&!2%"+ I $& #'( $ ) '" 189:1; & '7 #$2 % %*) 1;:1 9G B ;8 9? %3 33 & '& <$ =%*) '( & >,.& '") 6)'F 6& "#$( %'2!( %''$ 62%*)& $" ( ' '3#( &!' $& (? %$' ( 'PQQQR$PQQQR<= >,!( ( ( & '7 #$2!7 3 %*)-2$$)& %*-)'F& '!345I %)!3 $)"%*) 6$& 6 %' %' # (!)" %*) '( & %*)2 '( " $ ( %$& 7( )%!" )$& # %*) '( " %%' & ( <!' ( $& 2J! $& $F $!2 $(! %2!F, ) ) ' B </:;.4 2(*1,-5:234, )!*' %*) '( " & $& %*)( %*)'( & < 2%'%'2,3 7

8 ! %$!& & "$*& 1;:19G B ;89? ' ) 189:1; %'!!& ( "$*& 1;:19GB ;89?) 189:1;& "$ 1;:19G B ;89? "$& ( 1;:19G B ;89? %*)'( " 3 %'& $" 2 & $ ) & 6 %* '( " & ( "$ %$& %* '( & 3 :'FJ" & '# )(!& )$" 6& 3 I $& #'( $) '" 189:1;( & '7#$2 (!'F!!"!" %*) '( " #$ )( ' $ "!( ( (!& '$!2%" (!!"!" !'FJ %!& I!!"!" %*) %$ #!2%" -'( +!"!#" $% &' ( )*! + #!' $"$!,-#'! "$!.' /!"* "0 $ "0" 1$,"+ $ $!"+!"!'$"0$,&77/!*8/ $!$ #!) 3 & )"%$& 7( )%!")$& #%*)%%'& ( <!'( $& 2J! $& $F $!2 $(!%2!F, ) ) 'B </:;.42(*1,-5:234,)!*'%*)& $& %*)( %*) '( &. &'()4, 2H+45:1,25* '( 6%& #% %'%'2 ( ( "& ( $! 6 &!2%"!'FJ+ ;# ;<"!!#1= $!", ; "&&,!"-<"#!" $!"-# $ '#" ;<" ;-#"= #0 -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0*& = :"!"-<" $$!"-# ;< ;#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0*.= :" "$"&$!"' ;< ;#!= #0!#1*!#",*!#!#10" 2* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* #= E* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* $= A7>BB7BBB:"0"$"&,"&";#=#0!#1*!#",*!#!#1 0" * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 ;<";#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 8

9 %= DBB7BBB:"! ;#= #0!#1 &"#1*!#!#1 0 " F* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* += 0"$"&,! "&$!"' ;< ;# ;<"= #0!#1 &"#1*!#!#10" * -#&,"03B:"$$!"-#=+! C$#0* 1= $!";<"$$!"-# 0"$" ;# "$"&" ;-#"= #0!#1*!#",*!#!#10" * -#&,"03B:" $$!"-#=+!C$#07) 3 I5"!3!!"!"%*)$! 6 & -'( + D7 &C""&<.,+#0"!&""#0"*.,+#0"! "&"!"G "" -#"7)!'( "& -'( + D7 &C" "&<.,+#0"!&"" #0"*.,+#0"! "& "!"G!".,+#0"" -#"7)?7 I H"!3!!"!"%*)$! 6 & -'( + D /," + &$!""&C" #1,< 0 "+,& "-,0'#!#!"+. +!#0 $!". $7H#1,""*!&,.#1,"" "+,&&+$, "0 C-# I:!"#1#! #1= + $$#17 "-< "+,&!'$ +!.!"$!$,".,#!#1)!'( "& -'( + D7 /," + &$!""&C" #1,< 0 "+,& "-,0'#!#!"+. +!#0 $!". $7H#1,""*!&,.#1,"" "+,&&+$, "0C-#."!!+,;$"0;!-#+$$#17 "-< "+,&+!.!"$!$,".,#!#1) H3 I D%)!3H!!"!"%*)$! 6 & -'( "&0.,+#0*.,+#0!&"#1#0",.! "&"!"G*)!'( "& -'( "&0.,+#0!&"#1,.! "& "!"G "&0. #0#1*)7 D3 62& F!'FJ%!& I 5"!3!!"!"%*)& -'( "+ A7 9$"#0#! "!"0 $ $! #!"0 0"$" *,#!'# $ $!"!#")7 I 6& & 6$& 7 $( %$2 3 6& 2%$2!& #& "& (!")( #*& +PQQQRPQQQR%' & PQQQR &!'( " 623 9

10 &$,2$2$ # # # BCCCD! BCCCDEEF$ % %#" $$% # #EEEEEJ98FJKL G#! BCCCDBCCCD $& #'( $ %*)*& %*) 1;:19G B ;89? %*) #' $%& $F $-& '& <$=1;:1 9G B ;8 9? >"- =%*)'( & >,$ %$!& '!3HDI $)"%*)6$& 6 ( " 6&!2%"+ I $& #'( $%*)*& %*)1;:19GB ;89?& '7#$2 % %*)+ 18 9:1;.)%*)'( ".& '") 6)'F 6& "#$( %'2!( %' '$ 62%*)& $" ( ' '3#( &!'$& (?%$' ( 'PQQQR$PQQQR <= >,!( ( ( & '7#$2!7 3 %*)-2$$)& %*-)'F& '!345I %)!3 $)"%*) 6$& 6 %' %' # (!)" %*) '( & %*)2 '( " $ ( %$& 7( )%!" )$& # %*) '( " %%' & ( <!' ( $& 2J! $& $F $!2 $(! %2!F, ) ) ' B </:;.4 2(*1,-5:234, )!*' %*) '( " & $& %*)( %*)'( & < 2%'%'2,3! %$!& & "$*& 1;:19G B ;89? ' ) 189:1; %'!!& ( "$*& 1;:19GB ;89?) 189:1;& 10

11 !3 "$ 1;:19G B ;89? "$& ( 1;:19G B ;89? %*)'( " 3 %'& $" 2 & $ ) & 6 %* '( " & ( "$ %$& %* '( & 3 :'FJ" & '# )(!& )$" 6& 3 I $& #'( $%*)*& %*)1;:19GB ;89?( & '7 #$2(!'F!!"!"%*)'( ". 18 9:1;#$ )( ' $" 3 I 6& & 6$& 7 $( %$2 3 6& 2%$2!& #& "& (!")( #*& +PQQQRPQQQR%' & PQQQR &!'( "

12 @2&A450&2(*1,-5:4&'(-)$$: &'()4, 2H+45:1,254 $- & '& & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $#%'$ & $( 3!3'& & '& G 999 $?%$' '& #!'" $& # %$ "( '( H55 %'%" 2 & %'& $!2%" 6 ( &!'F!!"!" %*) &'()4)1M.54$-& '& 6 2!'FJ %!& I!!"!" %*) %$ #!2%" -'( +!"!#" $% &' ( )*! + #!' $"$!,-#'! "$!.' /!"* "0 $ "0" 1$,"+ $ $!"+!"!'$"0$,&77/!*8/ $!$ #!) 3 & )"%$& 7( )%!")$& #%*)%%'& ( <!'( $& 2J! $& $F $!2 $(!%2!F, ) ) 'B </:;.42(*1,-5:234,)!*'%*)& $& %*)( %*) '( &. &'()4, 2H+45:1,25* '( 6%& #% %'%'2 ( ( "& ( $! 6 &!2%"!'FJ+ ;# ;<"!!#1= $!", ; "&&,!"-<"#!" $!"-# $ '#" ;<" ;-#"= #0 -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0*& = :"!"-<" $$!"-# ;< ;#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0* 0= :" "$"&$!"' ;< ;#!= #0!#1*!#",*!#!#10" 2* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* 12

13 = E* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0*,= A7>BB7BBB:"0"$"&,"&";#=#0!#1*!#",*!#!#1 0" * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 ;<";#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 = DBB7BBB:"! ;#= #0!#1 &"#1*!#!#1 0 " F* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* = 0"$"&,! "&$!"' ;< ;# ;<"= #0!#1 &"#1*!#!#10" * -#&,"03B:"$$!"-#=+! C$#0* = $!";<"$$!"-# 0"$" ;# "$"&" ;-#"= #0!#1*!#",*!#!#10" * -#&,"03B:" $$!"-#=+!C$#07) 53 I5"!3!!"!"%*)$! 6 & -'( + D7 &C""&<.,+#0"!&""#0"*.,+#0"! "&"!"G "" -#"7)!'( "& -'( + D7 &C" "&<.,+#0"!&"" #0"*.,+#0"! "& "!"G!".,+#0"" -#"7) AB7 I H"!3!!"!"%*)$! 6 & -'( + D /," + &$!""&C" #1,< 0 "+,& "-,0'#!#!"+. +!#0 $!". $7H#1,""*!&,.#1,"" "+,&&+$, "0 C-# I:!"#1#! #1= + $$#17 "-< "+,&!'$ +!.!"$!$,".,#!#1)!'( "& -'( + D7 /," + &$!""&C" #1,< 0 "+,& "-,0'#!#!"+. +!#0 $!". $7H#1,""*!&,.#1,"" "+,&&+$, "0C-#."!!+,;$"0;!-#+$$#17 "-< "+,&+!.!"$!$,".,#!#1) 3 I D%)!3H!!"!"%*)$! 6 & -'( "&0.,+#0*.,+#0!&"#1#0",.! "&"!"G*)!'( "& -'( "&0.,+#0!&"#1,.! "& "!"G "&0. #0#1*)7 3 62& F!'FJ%!& I 5"!3!!"!"%*)& -'( "+ A7 9$"#0#! "!"0 $ $! #!"0 0"$" *,#!'# $ $!"!#")7 13

14 @2&A450&2(*1,-5:4&'(-)$$:! K L!! "#$$% & ''() '& $'+ '& E)%!)$& 3 3& %$'!'"%'$2-' *& %'& $# %' $ & $ ( 3!3 '& & '& G999 $?%$' '& #!'" $& # %$ "( '( H55 H4 1? & $ 2F "-&'()*% *+),)&!2NN9E9N9E%EE<& - *+*+ + +*+ +.!'" /* "# $%() '3(( 0* ) 112*+" 3& OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1$!( ) ) '$" 1;:19GB ;89?%333 14

15 &$,2$2$! $ 4 "#$$% # ''() %$-& '& $'+"3%*D E)%! )$& & F & % & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $# %' $ & $ ( 3!3 '& & '& G99 $? %$' '& #!'"$& #%$"( '( 9HDCCC D4 1? H,*, - ) ) * * 1 " '' 1 $*$$#" '*'* ) " 5 ' *' "#$$%& ''" 3& OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' "-! ' '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO /' #0) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ') & )& ) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO / ) $)& ) ) '$" 15

16 &$,2$2$! $ %$!& '!3 455 I %)! 4 )$)" %*) 6$& 6 '$ %*)! % $- & '& $'+ %') 55 '& E )%! )$& 3 3 & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $# %' $ & $ ( 3!3 '& & '& G999$?%$' '& #!'"$& #%$"( '( H55 H4 1? $!2%"+!)2#& %*)! )'F& ( $ # F& $ - %'$( & $"#!"$0 "!#'3%'& )'!"! 6( 6 (!$&!)( ( ( ")$)-' #$%'%( "!& $5 & 'F 554'3' 6")& F $( ' 6")& F!& ( %'%*)23 S%'$ 6& ( & ( #*& )'F 6& '!3455I)$)"%*) 6$& 63 8 ( ' ')" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1$!( ) ) '$" 1;:19GB ;89?%333 16

17 B I L A N S ELTERIX HOLDING SP. Z O.O. Pozycja bilansu Aktywa A. Aktywa trwałe , ,00 I. Wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakoczonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Warto firmy 0,00 0,00 3. Inne wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 1. rodki trwałe 0,00 0,00 a) grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 0,00 0,00 c) urzdzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) rodki transportu 0,00 0,00 e) inne rodki trwałe 0,00 0,00 2. rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Nalenoci długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powizanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 1. Nieruchomoci 0,00 0,00 2. Wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powizanych , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe , ,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,79 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy II. Nalenoci krótkoterminowe , ,08 17

18 1. Nalenoci od jednostek powizanych 761,67 761,67 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 761,67 761,67 - do 12 miesicy 761,67 761,67 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b) inne 2. Nalenoci od pozostałych jednostek , ,41 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 665,61 49,41 - do 12 miesicy 5 665,61 49,41 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze ,00 zł ,00 zł c) inne 0,00 0,00 d) dochodzone na drodze sdowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,71 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,71 a) w jednostkach powizanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) rodki pienine i inne aktywa pienine , ,71 - rodki pienine w kasie i na rachunkach , ,71 - inne rodki pienine 0,00 0,00 - inne aktywa pienine 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 Aktywa razem , ,79 Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny , ,64 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Nalene wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,14 VIII. Zysk (strata) netto -92,50 IX. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowizania i rezerwy na zobowizania , ,15 I. Rezerwy na zobowizania 0,00 1,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 1,00 2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 18

19 II. Zobowizania długoterminowe , ,52 1. Wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,52 a) kredyty i poyczki b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych , ,52 c) inne zobowizania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowizania krótkoterminowe , ,24 1. Wobec jednostek powizanych 5 616,20 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: 5 616,20 0,00 - do 12 miesicy 5 616,20 0,00 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,24 a) kredyty i poyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0,00 0,00 c) inne zobowizania finansowe 8 466, ,27 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: 244,00 854,00 - do 12 miesicy 244,00 854,00 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowizania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze 5 331, ,00 h) z tytułu wynagrodze 0,00 0,00 i) inne 1 408, ,97 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia midzyokresowe , ,39 1. Ujemna warto firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia midzyokresowe , ,39 - długoterminowe , ,39 - krótkoterminowe 0,00 0,00 Pasywa razem , ,79 0,00 0,00 19

20 MediaTel S.A. BILANS AKTYWA stan na A. AKTYWA TRWAŁE ,31 I. Wartoci niematerialne i prawne ,05 1. Koszty zakoczonych prac rozwojowych 2. Warto firmy 3. Inne wartoci niematerialne i prawne ,05 4. Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne ,00 5.Wartoci niematerialne i prawne w budowie ,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,80 1. rodki trwałe ,39 a) grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej ,92 c) urzdzenia techniczne i maszyny ,52 d) rodki transportu ,95 e) inne rodki trwałe 2. rodki trwałe w budowie ,41 3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie III. Nalenoci długoterminowe - 1. Od jednostek powizanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe - 1. Nieruchomoci 2. Wartoci niematrialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe - a) w jednostkach powizanych - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe ,46 20

21 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,46 2. Inne rozliczenia midzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE ,27 I. Zapasy 8 439,00 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 8 439,00 5. Zaliczki na dostawy II. Nalenoci krótkoterminowe ,74 1. Nalenoci od jednostek powizanych - a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy b) inne 2. Nalenoci od pozostałych jednostek ,74 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty ,10 - do 12 miesicy ,10 - powyej 12 miesicy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze ,21 c) inne ,43 d) dochodzone na drodze sdowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,77 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,77 a) w jednostkach powizanych - - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) rodki pienine i inne aktywa pienine ,77 - rodki pienine w kasie i na rachunkach bankowych ,79 - inne rodki pienine ,98 - inne aktywa pienine 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe ,76 AKTYWA RAZEM ,58 21

22 PASYWA stan na A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,61 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 II. Nalene wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,82 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,35 1. Zysk (wielko dodatnia) 2. Strata (wielko ujemna) ,35 VIII. Zysk (strata) netto ,86 1. Zysk netto (wielko dodatnia) 2. Strata netto (wielko ujemna) ,80 IX. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) B. ZOBOIWZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA ,97 I. Rezerwy na zobowizania ,84 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy ,84 - długoterminowe - krótkoterminowe ,84 II. Zobowizania długoterminowe ,83 1. Wobec jednostek powizanych 2. Wobec pozostałych jednostek ,83 a) kredyty i poyczki b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c) inne zobowizania finansowe d) inne ,83 III. ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE ,34 1. Wobec jednostek powizanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy 22

23 b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek ,35 a) kredyty i poyczki ,70 b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c) inne zobowizania finansowe d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci ,91 - do 12 miesicy ,91 - powyej 12 miesicy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowizania wekslowe g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze h) z tytułu wynagrodze ,70 i) inne ,04 3. Fundusze specjalne ,99 IV. ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE ,96 1. Ujemna warto firmy 2. Inne rozliczenia midzyokresowe ,96 - długoterminowe - krótkoterminowe ,96 PASYWA RAZEM ,58 23

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ Bilans na dzień 31.12.2012 r. Pozycja Wyszczególnienie BO BZ 1 2 3 4 AKTYWA A. Aktywa trwałe 0.00 0.00 I. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 1 Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

A Aktywa trwałe ,27

A Aktywa trwałe ,27 Nazwa Jednostki: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Ulica: Kopernika 36 Kraków KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.03.2015 r. 1 2 4 A Aktywa trwałe 321 931 082,27 A.I. Wartości niematerialne i prawne 181 194,31 A.I.1

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa 31.12.2007

Bilans - Aktywa 31.12.2007 Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2007 AKTYWA 31.12.2006 31.12.2007 I Urząd Skarbowy A. Aktywa trwałe 1 751,00 1 751,00 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 05-500 Piaseczno ul.fabryczna

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Ń .': wporowadznie Do SPRA\ryOZDANIA FINA {SOWEGO ZA20l4 RoK Nazwa: Jarociski Klub Sportowy JAROTA Siedziba: 63200 Jarocin, ul. Sportowa 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy PozraNowe Miasto i Wilda

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 13 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo