$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3"

Transkrypt

1 !

2 !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3 "# $ "& #%$2 %' '$%*) 18 9:1;3 3& $" ( ' '3 6& ' & %'$( %$& 7 )%!" )$& # %*) & '( 6 )%!" $ & # <$ =$& 7 %!">, ( 33 & )"!) & %'!" (!& ) '?& & )%!)$& ( %*)1!'A B $# %3 33 <=%'!>,& '$*& 6 2 %*) $( - " 6"#$#& $" "!#'3" %*)%'#!& & #" C"& #2$ #!$' 6%')"!)3 $ % 3 3 % $- & '& $'+ "3 %* D '& E )%! )$& & F & % & %$'!'"%'$2-' *& %'& $#%'$ & $( 3!3'& & '& G99$?%$' '& #!'"

3 $& #%$"( '( 9HDD41? H C & & $ 2F &'()*+,-./ 0.*1*"-3 33! % $- & '& $'+ "3 %') 55 '& E )%! )$& 3 3 & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $# %'$& $( 3!3'& & '& G999$?%$' '& #!'" $& # %$ "( '( H55 H4 1? & $ 2F &'()*+,-./2345*"- $ $ %*)-2$$)& %*-)'F& '!345I %)!3 $)"%*) 6$& 6 %' %' # (!)" %*) '( & %*)2 '( " $ ( %$& 7( )%!" )$& # %*) '( " %%' & ( <!' ( $& 2J! $& $F $!2 $(! %2!F, ) ) ' B </:;.4 2(*1,-5:234, )!*' %*) '( " & $& %*)( %*)'( & < 2%'%'2,3 )"!) % )%! )$& %*) '( "! %$& 7 )&! 5443 D <$& 2J!!'$F!'!! FJ$!! 6, $ $(!$& $F (!2 %2J!!',!3 <$(! ( $!!'!!'!!'$F!',& $'$ ( 6789 <!' ( $& 2J! $& $F $!2 $(! %2!F,) ) 'B & '!F ( <$& $F #', )7$3!) )7$ % 6 %*) -2$ '$ $$ %' %*)2 '( " 7$%)&!) 6& ' )!*'%'$"%& ( D( 2 $$#% "7$%F( %!3 <$ # # # $ 3 '!! & ( "$*&! & & %' " & '!FJ )%!*& & %*)3 8 "! & '!F )%!*& & 6 %*) 189:1;!& (!$2%'!!& 6)"' 6!') ) ( %*)? $ %'*& '!F & 6& '& & )'D( 2 $ ')" ' & 2! %$ "& #2 & '!F & 6 ( ) ' K? 3

4 & 6%$( )%!")$& #& '( 6)%!"$ & #3' "!" & '!F %*) '( &!& (!$2 %'*& 0 ')& 63 %*)'( & %*)'( "!$)$0 "!# '3 3! %$!& & "$*& 1;:19G B ;89? ' ) 189:1;!")( <%'!!& (,"$*& 1;:1 9G B ;8 9? ) 18 9:1; & "$1;:19GB ;89?"$& ( 1;:19GB ;89? %*)'( " 3 3 '!!& (!%'$!& & )'#"$ & '!#( %%' )"3 '!FJ"$*& L)!"& #2$& )'#"$% 6#'3 <$ # $ #$ '!3 45 I '!3 454 I 4 $)" %*) 6$& 6 "$& %*) '( & & 8"! 2 ) '"( %*) '( " ) 1( & <'B,--& )"-2 % & $& 6) 3)!%'& $"#$% 6& %)!39M 3 )& 6) '"%$( -'$") %*)'( " & 7 & #" 4$$8 %!& #$& #$")'$ 6 4$3 %*)& %*) '( & )!*' & & )"!& )'F %& 7 $ %' ) 1( &!'( ( -2 ) 7 - & ) %( 7 -%$ 6%'#& 8" "$*& %*)'( & %'!")(!%'$%!#!*& )& & #2$" %'& $" 2 & $ ) & 6 %* '( " & ( "$ %$& %* '( & 3 <$ = # # # # $ ) %*)'( " %'& %*)( %*)'( & -2$"! J& ) 6%*)'( " $$ 3 3'3 4

5 <$ " # # $ %'& $"2%' #* 6%'& & %*)( %*)'( & ( -( #*"%'& ( & %* '( & 3 <$! " > # #$ %'& $"2%' #* 6)'F $ )*& '#*& %*) '( & %*)'( " $ 6*-"! 6& % "3 $ ## $!!"!%*)'( " "#( & )'& )( & )"'$ #"3 $ #! # '!FJ (!)" %*) '( & )'F! $0 "!# '3 %$!& %'*& 0')& 63)'F!& '!F & '!!& ) 6$ " 3 $! " " # $ )( $ " F& $ & ' N'(! )2#& ( )7$%*)-' 6"$& % "$0 "!#'3 $ = $ 5

6 8( % -2$ $0 & % % $ '!'" $& # <,:-? 2(*1,-5:4,3 8 ( %*)'( " %'( &!)%'& -& ) %*)'( & 3 )+ 1) ')! " 6& $& # # #'( $ ) '" 18 9:1;% "%*) 2) ')!" 6& $& ##'( $%*)*& 1;:19GB ;89? % "%*) 3) ')!(!!"!" 18 9:1; 4)!& '!F (!)"1;:1 9G B ;8 9? $0 "!#')" 5) F& $ & ' N'( 2!)2#& ( 189:1;%'$ $ *& % $0 "!#')" 6) F& $ & ' N'( 2! )2#& ( 1;:19G B ;89? %'$$ *& % $0 "!#'3 & 7 & '&!)( )(!"#$%$% & $" ( ' '3%( 2$%*)'( " %*)'( & $& *$ #& (!'7%$%+ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' "-! ' '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ') & )& ) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO /' #0) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO / ) $)& ) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1$!( ) ) '$" 6

7 &$,2$2$ # ## # # BCCCD # BCCCDEEF$! %#" $$% # #EEEE9677 G#! BCCCDBCCCD $& #'( $) '"%*) 189:1;%*)) $-& '& <$=%*)'( " >= 189:1;>,$ %$!& '!3HDI $)"%*)6$& 6( " 6&!2%"+ I $& #'( $ ) '" 189:1; & '7 #$2 % %*) 1;:1 9G B ;8 9? %3 33 & '& <$ =%*) '( & >,.& '") 6)'F 6& "#$( %'2!( %''$ 62%*)& $" ( ' '3#( &!' $& (? %$' ( 'PQQQR$PQQQR<= >,!( ( ( & '7 #$2!7 3 %*)-2$$)& %*-)'F& '!345I %)!3 $)"%*) 6$& 6 %' %' # (!)" %*) '( & %*)2 '( " $ ( %$& 7( )%!" )$& # %*) '( " %%' & ( <!' ( $& 2J! $& $F $!2 $(! %2!F, ) ) ' B </:;.4 2(*1,-5:234, )!*' %*) '( " & $& %*)( %*)'( & < 2%'%'2,3 7

8 ! %$!& & "$*& 1;:19G B ;89? ' ) 189:1; %'!!& ( "$*& 1;:19GB ;89?) 189:1;& "$ 1;:19G B ;89? "$& ( 1;:19G B ;89? %*)'( " 3 %'& $" 2 & $ ) & 6 %* '( " & ( "$ %$& %* '( & 3 :'FJ" & '# )(!& )$" 6& 3 I $& #'( $) '" 189:1;( & '7#$2 (!'F!!"!" %*) '( " #$ )( ' $ "!( ( (!& '$!2%" (!!"!" !'FJ %!& I!!"!" %*) %$ #!2%" -'( +!"!#" $% &' ( )*! + #!' $"$!,-#'! "$!.' /!"* "0 $ "0" 1$,"+ $ $!"+!"!'$"0$,&77/!*8/ $!$ #!) 3 & )"%$& 7( )%!")$& #%*)%%'& ( <!'( $& 2J! $& $F $!2 $(!%2!F, ) ) 'B </:;.42(*1,-5:234,)!*'%*)& $& %*)( %*) '( &. &'()4, 2H+45:1,25* '( 6%& #% %'%'2 ( ( "& ( $! 6 &!2%"!'FJ+ ;# ;<"!!#1= $!", ; "&&,!"-<"#!" $!"-# $ '#" ;<" ;-#"= #0 -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0*& = :"!"-<" $$!"-# ;< ;#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0*.= :" "$"&$!"' ;< ;#!= #0!#1*!#",*!#!#10" 2* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* #= E* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* $= A7>BB7BBB:"0"$"&,"&";#=#0!#1*!#",*!#!#1 0" * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 ;<";#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 8

9 %= DBB7BBB:"! ;#= #0!#1 &"#1*!#!#1 0 " F* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* += 0"$"&,! "&$!"' ;< ;# ;<"= #0!#1 &"#1*!#!#10" * -#&,"03B:"$$!"-#=+! C$#0* 1= $!";<"$$!"-# 0"$" ;# "$"&" ;-#"= #0!#1*!#",*!#!#10" * -#&,"03B:" $$!"-#=+!C$#07) 3 I5"!3!!"!"%*)$! 6 & -'( + D7 &C""&<.,+#0"!&""#0"*.,+#0"! "&"!"G "" -#"7)!'( "& -'( + D7 &C" "&<.,+#0"!&"" #0"*.,+#0"! "& "!"G!".,+#0"" -#"7)?7 I H"!3!!"!"%*)$! 6 & -'( + D /," + &$!""&C" #1,< 0 "+,& "-,0'#!#!"+. +!#0 $!". $7H#1,""*!&,.#1,"" "+,&&+$, "0 C-# I:!"#1#! #1= + $$#17 "-< "+,&!'$ +!.!"$!$,".,#!#1)!'( "& -'( + D7 /," + &$!""&C" #1,< 0 "+,& "-,0'#!#!"+. +!#0 $!". $7H#1,""*!&,.#1,"" "+,&&+$, "0C-#."!!+,;$"0;!-#+$$#17 "-< "+,&+!.!"$!$,".,#!#1) H3 I D%)!3H!!"!"%*)$! 6 & -'( "&0.,+#0*.,+#0!&"#1#0",.! "&"!"G*)!'( "& -'( "&0.,+#0!&"#1,.! "& "!"G "&0. #0#1*)7 D3 62& F!'FJ%!& I 5"!3!!"!"%*)& -'( "+ A7 9$"#0#! "!"0 $ $! #!"0 0"$" *,#!'# $ $!"!#")7 I 6& & 6$& 7 $( %$2 3 6& 2%$2!& #& "& (!")( #*& +PQQQRPQQQR%' & PQQQR &!'( " 623 9

10 &$,2$2$ # # # BCCCD! BCCCDEEF$ % %#" $$% # #EEEEEJ98FJKL G#! BCCCDBCCCD $& #'( $ %*)*& %*) 1;:19G B ;89? %*) #' $%& $F $-& '& <$=1;:1 9G B ;8 9? >"- =%*)'( & >,$ %$!& '!3HDI $)"%*)6$& 6 ( " 6&!2%"+ I $& #'( $%*)*& %*)1;:19GB ;89?& '7#$2 % %*)+ 18 9:1;.)%*)'( ".& '") 6)'F 6& "#$( %'2!( %' '$ 62%*)& $" ( ' '3#( &!'$& (?%$' ( 'PQQQR$PQQQR <= >,!( ( ( & '7#$2!7 3 %*)-2$$)& %*-)'F& '!345I %)!3 $)"%*) 6$& 6 %' %' # (!)" %*) '( & %*)2 '( " $ ( %$& 7( )%!" )$& # %*) '( " %%' & ( <!' ( $& 2J! $& $F $!2 $(! %2!F, ) ) ' B </:;.4 2(*1,-5:234, )!*' %*) '( " & $& %*)( %*)'( & < 2%'%'2,3! %$!& & "$*& 1;:19G B ;89? ' ) 189:1; %'!!& ( "$*& 1;:19GB ;89?) 189:1;& 10

11 !3 "$ 1;:19G B ;89? "$& ( 1;:19G B ;89? %*)'( " 3 %'& $" 2 & $ ) & 6 %* '( " & ( "$ %$& %* '( & 3 :'FJ" & '# )(!& )$" 6& 3 I $& #'( $%*)*& %*)1;:19GB ;89?( & '7 #$2(!'F!!"!"%*)'( ". 18 9:1;#$ )( ' $" 3 I 6& & 6$& 7 $( %$2 3 6& 2%$2!& #& "& (!")( #*& +PQQQRPQQQR%' & PQQQR &!'( "

12 @2&A450&2(*1,-5:4&'(-)$$: &'()4, 2H+45:1,254 $- & '& & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $#%'$ & $( 3!3'& & '& G 999 $?%$' '& #!'" $& # %$ "( '( H55 %'%" 2 & %'& $!2%" 6 ( &!'F!!"!" %*) &'()4)1M.54$-& '& 6 2!'FJ %!& I!!"!" %*) %$ #!2%" -'( +!"!#" $% &' ( )*! + #!' $"$!,-#'! "$!.' /!"* "0 $ "0" 1$,"+ $ $!"+!"!'$"0$,&77/!*8/ $!$ #!) 3 & )"%$& 7( )%!")$& #%*)%%'& ( <!'( $& 2J! $& $F $!2 $(!%2!F, ) ) 'B </:;.42(*1,-5:234,)!*'%*)& $& %*)( %*) '( &. &'()4, 2H+45:1,25* '( 6%& #% %'%'2 ( ( "& ( $! 6 &!2%"!'FJ+ ;# ;<"!!#1= $!", ; "&&,!"-<"#!" $!"-# $ '#" ;<" ;-#"= #0 -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0*& = :"!"-<" $$!"-# ;< ;#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0* 0= :" "$"&$!"' ;< ;#!= #0!#1*!#",*!#!#10" 2* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* 12

13 = E* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0*,= A7>BB7BBB:"0"$"&,"&";#=#0!#1*!#",*!#!#1 0" * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 ;<";#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 = DBB7BBB:"! ;#= #0!#1 &"#1*!#!#1 0 " F* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* = 0"$"&,! "&$!"' ;< ;# ;<"= #0!#1 &"#1*!#!#10" * -#&,"03B:"$$!"-#=+! C$#0* = $!";<"$$!"-# 0"$" ;# "$"&" ;-#"= #0!#1*!#",*!#!#10" * -#&,"03B:" $$!"-#=+!C$#07) 53 I5"!3!!"!"%*)$! 6 & -'( + D7 &C""&<.,+#0"!&""#0"*.,+#0"! "&"!"G "" -#"7)!'( "& -'( + D7 &C" "&<.,+#0"!&"" #0"*.,+#0"! "& "!"G!".,+#0"" -#"7) AB7 I H"!3!!"!"%*)$! 6 & -'( + D /," + &$!""&C" #1,< 0 "+,& "-,0'#!#!"+. +!#0 $!". $7H#1,""*!&,.#1,"" "+,&&+$, "0 C-# I:!"#1#! #1= + $$#17 "-< "+,&!'$ +!.!"$!$,".,#!#1)!'( "& -'( + D7 /," + &$!""&C" #1,< 0 "+,& "-,0'#!#!"+. +!#0 $!". $7H#1,""*!&,.#1,"" "+,&&+$, "0C-#."!!+,;$"0;!-#+$$#17 "-< "+,&+!.!"$!$,".,#!#1) 3 I D%)!3H!!"!"%*)$! 6 & -'( "&0.,+#0*.,+#0!&"#1#0",.! "&"!"G*)!'( "& -'( "&0.,+#0!&"#1,.! "& "!"G "&0. #0#1*)7 3 62& F!'FJ%!& I 5"!3!!"!"%*)& -'( "+ A7 9$"#0#! "!"0 $ $! #!"0 0"$" *,#!'# $ $!"!#")7 13

14 @2&A450&2(*1,-5:4&'(-)$$:! K L!! "#$$% & ''() '& $'+ '& E)%!)$& 3 3& %$'!'"%'$2-' *& %'& $# %' $ & $ ( 3!3 '& & '& G999 $?%$' '& #!'" $& # %$ "( '( H55 H4 1? & $ 2F "-&'()*% *+),)&!2NN9E9N9E%EE<& - *+*+ + +*+ +.!'" /* "# $%() '3(( 0* ) 112*+" 3& OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1$!( ) ) '$" 1;:19GB ;89?%333 14

15 &$,2$2$! $ 4 "#$$% # ''() %$-& '& $'+"3%*D E)%! )$& & F & % & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $# %' $ & $ ( 3!3 '& & '& G99 $? %$' '& #!'"$& #%$"( '( 9HDCCC D4 1? H,*, - ) ) * * 1 " '' 1 $*$$#" '*'* ) " 5 ' *' "#$$%& ''" 3& OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' "-! ' '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO /' #0) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ') & )& ) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO / ) $)& ) ) '$" 15

16 &$,2$2$! $ %$!& '!3 455 I %)! 4 )$)" %*) 6$& 6 '$ %*)! % $- & '& $'+ %') 55 '& E )%! )$& 3 3 & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $# %' $ & $ ( 3!3 '& & '& G999$?%$' '& #!'"$& #%$"( '( H55 H4 1? $!2%"+!)2#& %*)! )'F& ( $ # F& $ - %'$( & $"#!"$0 "!#'3%'& )'!"! 6( 6 (!$&!)( ( ( ")$)-' #$%'%( "!& $5 & 'F 554'3' 6")& F $( ' 6")& F!& ( %'%*)23 S%'$ 6& ( & ( #*& )'F 6& '!3455I)$)"%*) 6$& 63 8 ( ' ')" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1$!( ) ) '$" 1;:19GB ;89?%333 16

17 B I L A N S ELTERIX HOLDING SP. Z O.O. Pozycja bilansu Aktywa A. Aktywa trwałe , ,00 I. Wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakoczonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Warto firmy 0,00 0,00 3. Inne wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 1. rodki trwałe 0,00 0,00 a) grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 0,00 0,00 c) urzdzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) rodki transportu 0,00 0,00 e) inne rodki trwałe 0,00 0,00 2. rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Nalenoci długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powizanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 1. Nieruchomoci 0,00 0,00 2. Wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powizanych , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe , ,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,79 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy II. Nalenoci krótkoterminowe , ,08 17

18 1. Nalenoci od jednostek powizanych 761,67 761,67 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 761,67 761,67 - do 12 miesicy 761,67 761,67 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b) inne 2. Nalenoci od pozostałych jednostek , ,41 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 665,61 49,41 - do 12 miesicy 5 665,61 49,41 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze ,00 zł ,00 zł c) inne 0,00 0,00 d) dochodzone na drodze sdowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,71 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,71 a) w jednostkach powizanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) rodki pienine i inne aktywa pienine , ,71 - rodki pienine w kasie i na rachunkach , ,71 - inne rodki pienine 0,00 0,00 - inne aktywa pienine 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 Aktywa razem , ,79 Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny , ,64 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Nalene wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,14 VIII. Zysk (strata) netto -92,50 IX. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowizania i rezerwy na zobowizania , ,15 I. Rezerwy na zobowizania 0,00 1,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 1,00 2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 18

19 II. Zobowizania długoterminowe , ,52 1. Wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,52 a) kredyty i poyczki b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych , ,52 c) inne zobowizania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowizania krótkoterminowe , ,24 1. Wobec jednostek powizanych 5 616,20 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: 5 616,20 0,00 - do 12 miesicy 5 616,20 0,00 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,24 a) kredyty i poyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0,00 0,00 c) inne zobowizania finansowe 8 466, ,27 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: 244,00 854,00 - do 12 miesicy 244,00 854,00 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowizania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze 5 331, ,00 h) z tytułu wynagrodze 0,00 0,00 i) inne 1 408, ,97 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia midzyokresowe , ,39 1. Ujemna warto firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia midzyokresowe , ,39 - długoterminowe , ,39 - krótkoterminowe 0,00 0,00 Pasywa razem , ,79 0,00 0,00 19

20 MediaTel S.A. BILANS AKTYWA stan na A. AKTYWA TRWAŁE ,31 I. Wartoci niematerialne i prawne ,05 1. Koszty zakoczonych prac rozwojowych 2. Warto firmy 3. Inne wartoci niematerialne i prawne ,05 4. Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne ,00 5.Wartoci niematerialne i prawne w budowie ,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,80 1. rodki trwałe ,39 a) grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej ,92 c) urzdzenia techniczne i maszyny ,52 d) rodki transportu ,95 e) inne rodki trwałe 2. rodki trwałe w budowie ,41 3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie III. Nalenoci długoterminowe - 1. Od jednostek powizanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe - 1. Nieruchomoci 2. Wartoci niematrialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe - a) w jednostkach powizanych - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe ,46 20

21 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,46 2. Inne rozliczenia midzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE ,27 I. Zapasy 8 439,00 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 8 439,00 5. Zaliczki na dostawy II. Nalenoci krótkoterminowe ,74 1. Nalenoci od jednostek powizanych - a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy b) inne 2. Nalenoci od pozostałych jednostek ,74 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty ,10 - do 12 miesicy ,10 - powyej 12 miesicy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze ,21 c) inne ,43 d) dochodzone na drodze sdowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,77 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,77 a) w jednostkach powizanych - - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) rodki pienine i inne aktywa pienine ,77 - rodki pienine w kasie i na rachunkach bankowych ,79 - inne rodki pienine ,98 - inne aktywa pienine 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe ,76 AKTYWA RAZEM ,58 21

22 PASYWA stan na A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,61 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 II. Nalene wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,82 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,35 1. Zysk (wielko dodatnia) 2. Strata (wielko ujemna) ,35 VIII. Zysk (strata) netto ,86 1. Zysk netto (wielko dodatnia) 2. Strata netto (wielko ujemna) ,80 IX. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) B. ZOBOIWZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA ,97 I. Rezerwy na zobowizania ,84 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy ,84 - długoterminowe - krótkoterminowe ,84 II. Zobowizania długoterminowe ,83 1. Wobec jednostek powizanych 2. Wobec pozostałych jednostek ,83 a) kredyty i poyczki b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c) inne zobowizania finansowe d) inne ,83 III. ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE ,34 1. Wobec jednostek powizanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy 22

23 b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek ,35 a) kredyty i poyczki ,70 b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c) inne zobowizania finansowe d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci ,91 - do 12 miesicy ,91 - powyej 12 miesicy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowizania wekslowe g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze h) z tytułu wynagrodze ,70 i) inne ,04 3. Fundusze specjalne ,99 IV. ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE ,96 1. Ujemna warto firmy 2. Inne rozliczenia midzyokresowe ,96 - długoterminowe - krótkoterminowe ,96 PASYWA RAZEM ,58 23

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa 31.12.2007

Bilans - Aktywa 31.12.2007 Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2007 AKTYWA 31.12.2006 31.12.2007 I Urząd Skarbowy A. Aktywa trwałe 1 751,00 1 751,00 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ń .': wporowadznie Do SPRA\ryOZDANIA FINA {SOWEGO ZA20l4 RoK Nazwa: Jarociski Klub Sportowy JAROTA Siedziba: 63200 Jarocin, ul. Sportowa 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy PozraNowe Miasto i Wilda

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

31.12.2005 31.12.2006 A.

31.12.2005 31.12.2006 A. Fundacja Arna Canem Rachunek zysków Przeznaczenie: ul. Żeromskiego 85/25 i strat Urząd Skarbowy 90-502 Łódź na dzień 31.12.2006 Łódź Polesie NIP 7272609457 AS A INKASSO 31.12.2005 31.12.2006 A. Przychody

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

MSiG 132/2010 (3490) poz. 8672

MSiG 132/2010 (3490) poz. 8672 MSiG 1/1 (9) poz. 8 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. SPÓŁKI Z O.O. (1) WAŻNOŚĆ STATUTU Niniejszy statut wchodzi w życie w dniu zapisania spółki w rejestrze handlowym. ZAŁĄCZNIK NR

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM BRACTWO WIĘZIENNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008

STOWARZYSZENIE EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM BRACTWO WIĘZIENNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008 STOWARZYSZENIE EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM BRACTWO WIĘZIENNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008 SPIS TREŚCI I OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo