$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3"

Transkrypt

1 !

2 !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3 "# $ "& #%$2 %' '$%*) 18 9:1;3 3& $" ( ' '3 6& ' & %'$( %$& 7 )%!" )$& # %*) & '( 6 )%!" $ & # <$ =$& 7 %!">, ( 33 & )"!) & %'!" (!& ) '?& & )%!)$& ( %*)1!'A B $# %3 33 <=%'!>,& '$*& 6 2 %*) $( - " 6"#$#& $" "!#'3" %*)%'#!& & #" C"& #2$ #!$' 6%')"!)3 $ % 3 3 % $- & '& $'+ "3 %* D '& E )%! )$& & F & % & %$'!'"%'$2-' *& %'& $#%'$ & $( 3!3'& & '& G99$?%$' '& #!'"

3 $& #%$"( '( 9HDD41? H C & & $ 2F &'()*+,-./ 0.*1*"-3 33! % $- & '& $'+ "3 %') 55 '& E )%! )$& 3 3 & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $# %'$& $( 3!3'& & '& G999$?%$' '& #!'" $& # %$ "( '( H55 H4 1? & $ 2F &'()*+,-./2345*"- $ $ %*)-2$$)& %*-)'F& '!345I %)!3 $)"%*) 6$& 6 %' %' # (!)" %*) '( & %*)2 '( " $ ( %$& 7( )%!" )$& # %*) '( " %%' & ( <!' ( $& 2J! $& $F $!2 $(! %2!F, ) ) ' B </:;.4 2(*1,-5:234, )!*' %*) '( " & $& %*)( %*)'( & < 2%'%'2,3 )"!) % )%! )$& %*) '( "! %$& 7 )&! 5443 D <$& 2J!!'$F!'!! FJ$!! 6, $ $(!$& $F (!2 %2J!!',!3 <$(! ( $!!'!!'!!'$F!',& $'$ ( 6789 <!' ( $& 2J! $& $F $!2 $(! %2!F,) ) 'B & '!F ( <$& $F #', )7$3!) )7$ % 6 %*) -2$ '$ $$ %' %*)2 '( " 7$%)&!) 6& ' )!*'%'$"%& ( D( 2 $$#% "7$%F( %!3 <$ # # # $ 3 '!! & ( "$*&! & & %' " & '!FJ )%!*& & %*)3 8 "! & '!F )%!*& & 6 %*) 189:1;!& (!$2%'!!& 6)"' 6!') ) ( %*)? $ %'*& '!F & 6& '& & )'D( 2 $ ')" ' & 2! %$ "& #2 & '!F & 6 ( ) ' K? 3

4 & 6%$( )%!")$& #& '( 6)%!"$ & #3' "!" & '!F %*) '( &!& (!$2 %'*& 0 ')& 63 %*)'( & %*)'( "!$)$0 "!# '3 3! %$!& & "$*& 1;:19G B ;89? ' ) 189:1;!")( <%'!!& (,"$*& 1;:1 9G B ;8 9? ) 18 9:1; & "$1;:19GB ;89?"$& ( 1;:19GB ;89? %*)'( " 3 3 '!!& (!%'$!& & )'#"$ & '!#( %%' )"3 '!FJ"$*& L)!"& #2$& )'#"$% 6#'3 <$ # $ #$ '!3 45 I '!3 454 I 4 $)" %*) 6$& 6 "$& %*) '( & & 8"! 2 ) '"( %*) '( " ) 1( & <'B,--& )"-2 % & $& 6) 3)!%'& $"#$% 6& %)!39M 3 )& 6) '"%$( -'$") %*)'( " & 7 & #" 4$$8 %!& #$& #$")'$ 6 4$3 %*)& %*) '( & )!*' & & )"!& )'F %& 7 $ %' ) 1( &!'( ( -2 ) 7 - & ) %( 7 -%$ 6%'#& 8" "$*& %*)'( & %'!")(!%'$%!#!*& )& & #2$" %'& $" 2 & $ ) & 6 %* '( " & ( "$ %$& %* '( & 3 <$ = # # # # $ ) %*)'( " %'& %*)( %*)'( & -2$"! J& ) 6%*)'( " $$ 3 3'3 4

5 <$ " # # $ %'& $"2%' #* 6%'& & %*)( %*)'( & ( -( #*"%'& ( & %* '( & 3 <$! " > # #$ %'& $"2%' #* 6)'F $ )*& '#*& %*) '( & %*)'( " $ 6*-"! 6& % "3 $ ## $!!"!%*)'( " "#( & )'& )( & )"'$ #"3 $ #! # '!FJ (!)" %*) '( & )'F! $0 "!# '3 %$!& %'*& 0')& 63)'F!& '!F & '!!& ) 6$ " 3 $! " " # $ )( $ " F& $ & ' N'(! )2#& ( )7$%*)-' 6"$& % "$0 "!#'3 $ = $ 5

6 8( % -2$ $0 & % % $ '!'" $& # <,:-? 2(*1,-5:4,3 8 ( %*)'( " %'( &!)%'& -& ) %*)'( & 3 )+ 1) ')! " 6& $& # # #'( $ ) '" 18 9:1;% "%*) 2) ')!" 6& $& ##'( $%*)*& 1;:19GB ;89? % "%*) 3) ')!(!!"!" 18 9:1; 4)!& '!F (!)"1;:1 9G B ;8 9? $0 "!#')" 5) F& $ & ' N'( 2!)2#& ( 189:1;%'$ $ *& % $0 "!#')" 6) F& $ & ' N'( 2! )2#& ( 1;:19G B ;89? %'$$ *& % $0 "!#'3 & 7 & '&!)( )(!"#$%$% & $" ( ' '3%( 2$%*)'( " %*)'( & $& *$ #& (!'7%$%+ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' "-! ' '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ') & )& ) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO /' #0) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO / ) $)& ) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1$!( ) ) '$" 6

7 &$,2$2$ # ## # # BCCCD # BCCCDEEF$! %#" $$% # #EEEE9677 G#! BCCCDBCCCD $& #'( $) '"%*) 189:1;%*)) $-& '& <$=%*)'( " >= 189:1;>,$ %$!& '!3HDI $)"%*)6$& 6( " 6&!2%"+ I $& #'( $ ) '" 189:1; & '7 #$2 % %*) 1;:1 9G B ;8 9? %3 33 & '& <$ =%*) '( & >,.& '") 6)'F 6& "#$( %'2!( %''$ 62%*)& $" ( ' '3#( &!' $& (? %$' ( 'PQQQR$PQQQR<= >,!( ( ( & '7 #$2!7 3 %*)-2$$)& %*-)'F& '!345I %)!3 $)"%*) 6$& 6 %' %' # (!)" %*) '( & %*)2 '( " $ ( %$& 7( )%!" )$& # %*) '( " %%' & ( <!' ( $& 2J! $& $F $!2 $(! %2!F, ) ) ' B </:;.4 2(*1,-5:234, )!*' %*) '( " & $& %*)( %*)'( & < 2%'%'2,3 7

8 ! %$!& & "$*& 1;:19G B ;89? ' ) 189:1; %'!!& ( "$*& 1;:19GB ;89?) 189:1;& "$ 1;:19G B ;89? "$& ( 1;:19G B ;89? %*)'( " 3 %'& $" 2 & $ ) & 6 %* '( " & ( "$ %$& %* '( & 3 :'FJ" & '# )(!& )$" 6& 3 I $& #'( $) '" 189:1;( & '7#$2 (!'F!!"!" %*) '( " #$ )( ' $ "!( ( (!& '$!2%" (!!"!" !'FJ %!& I!!"!" %*) %$ #!2%" -'( +!"!#" $% &' ( )*! + #!' $"$!,-#'! "$!.' /!"* "0 $ "0" 1$,"+ $ $!"+!"!'$"0$,&77/!*8/ $!$ #!) 3 & )"%$& 7( )%!")$& #%*)%%'& ( <!'( $& 2J! $& $F $!2 $(!%2!F, ) ) 'B </:;.42(*1,-5:234,)!*'%*)& $& %*)( %*) '( &. &'()4, 2H+45:1,25* '( 6%& #% %'%'2 ( ( "& ( $! 6 &!2%"!'FJ+ ;# ;<"!!#1= $!", ; "&&,!"-<"#!" $!"-# $ '#" ;<" ;-#"= #0 -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0*& = :"!"-<" $$!"-# ;< ;#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0*.= :" "$"&$!"' ;< ;#!= #0!#1*!#",*!#!#10" 2* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* #= E* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* $= A7>BB7BBB:"0"$"&,"&";#=#0!#1*!#",*!#!#1 0" * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 ;<";#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 8

9 %= DBB7BBB:"! ;#= #0!#1 &"#1*!#!#1 0 " F* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* += 0"$"&,! "&$!"' ;< ;# ;<"= #0!#1 &"#1*!#!#10" * -#&,"03B:"$$!"-#=+! C$#0* 1= $!";<"$$!"-# 0"$" ;# "$"&" ;-#"= #0!#1*!#",*!#!#10" * -#&,"03B:" $$!"-#=+!C$#07) 3 I5"!3!!"!"%*)$! 6 & -'( + D7 &C""&<.,+#0"!&""#0"*.,+#0"! "&"!"G "" -#"7)!'( "& -'( + D7 &C" "&<.,+#0"!&"" #0"*.,+#0"! "& "!"G!".,+#0"" -#"7)?7 I H"!3!!"!"%*)$! 6 & -'( + D /," + &$!""&C" #1,< 0 "+,& "-,0'#!#!"+. +!#0 $!". $7H#1,""*!&,.#1,"" "+,&&+$, "0 C-# I:!"#1#! #1= + $$#17 "-< "+,&!'$ +!.!"$!$,".,#!#1)!'( "& -'( + D7 /," + &$!""&C" #1,< 0 "+,& "-,0'#!#!"+. +!#0 $!". $7H#1,""*!&,.#1,"" "+,&&+$, "0C-#."!!+,;$"0;!-#+$$#17 "-< "+,&+!.!"$!$,".,#!#1) H3 I D%)!3H!!"!"%*)$! 6 & -'( "&0.,+#0*.,+#0!&"#1#0",.! "&"!"G*)!'( "& -'( "&0.,+#0!&"#1,.! "& "!"G "&0. #0#1*)7 D3 62& F!'FJ%!& I 5"!3!!"!"%*)& -'( "+ A7 9$"#0#! "!"0 $ $! #!"0 0"$" *,#!'# $ $!"!#")7 I 6& & 6$& 7 $( %$2 3 6& 2%$2!& #& "& (!")( #*& +PQQQRPQQQR%' & PQQQR &!'( " 623 9

10 &$,2$2$ # # # BCCCD! BCCCDEEF$ % %#" $$% # #EEEEEJ98FJKL G#! BCCCDBCCCD $& #'( $ %*)*& %*) 1;:19G B ;89? %*) #' $%& $F $-& '& <$=1;:1 9G B ;8 9? >"- =%*)'( & >,$ %$!& '!3HDI $)"%*)6$& 6 ( " 6&!2%"+ I $& #'( $%*)*& %*)1;:19GB ;89?& '7#$2 % %*)+ 18 9:1;.)%*)'( ".& '") 6)'F 6& "#$( %'2!( %' '$ 62%*)& $" ( ' '3#( &!'$& (?%$' ( 'PQQQR$PQQQR <= >,!( ( ( & '7#$2!7 3 %*)-2$$)& %*-)'F& '!345I %)!3 $)"%*) 6$& 6 %' %' # (!)" %*) '( & %*)2 '( " $ ( %$& 7( )%!" )$& # %*) '( " %%' & ( <!' ( $& 2J! $& $F $!2 $(! %2!F, ) ) ' B </:;.4 2(*1,-5:234, )!*' %*) '( " & $& %*)( %*)'( & < 2%'%'2,3! %$!& & "$*& 1;:19G B ;89? ' ) 189:1; %'!!& ( "$*& 1;:19GB ;89?) 189:1;& 10

11 !3 "$ 1;:19G B ;89? "$& ( 1;:19G B ;89? %*)'( " 3 %'& $" 2 & $ ) & 6 %* '( " & ( "$ %$& %* '( & 3 :'FJ" & '# )(!& )$" 6& 3 I $& #'( $%*)*& %*)1;:19GB ;89?( & '7 #$2(!'F!!"!"%*)'( ". 18 9:1;#$ )( ' $" 3 I 6& & 6$& 7 $( %$2 3 6& 2%$2!& #& "& (!")( #*& +PQQQRPQQQR%' & PQQQR &!'( "

12 @2&A450&2(*1,-5:4&'(-)$$: &'()4, 2H+45:1,254 $- & '& & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $#%'$ & $( 3!3'& & '& G 999 $?%$' '& #!'" $& # %$ "( '( H55 %'%" 2 & %'& $!2%" 6 ( &!'F!!"!" %*) &'()4)1M.54$-& '& 6 2!'FJ %!& I!!"!" %*) %$ #!2%" -'( +!"!#" $% &' ( )*! + #!' $"$!,-#'! "$!.' /!"* "0 $ "0" 1$,"+ $ $!"+!"!'$"0$,&77/!*8/ $!$ #!) 3 & )"%$& 7( )%!")$& #%*)%%'& ( <!'( $& 2J! $& $F $!2 $(!%2!F, ) ) 'B </:;.42(*1,-5:234,)!*'%*)& $& %*)( %*) '( &. &'()4, 2H+45:1,25* '( 6%& #% %'%'2 ( ( "& ( $! 6 &!2%"!'FJ+ ;# ;<"!!#1= $!", ; "&&,!"-<"#!" $!"-# $ '#" ;<" ;-#"= #0 -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0*& = :"!"-<" $$!"-# ;< ;#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0* 0= :" "$"&$!"' ;< ;#!= #0!#1*!#",*!#!#10" 2* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* 12

13 = E* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0*,= A7>BB7BBB:"0"$"&,"&";#=#0!#1*!#",*!#!#1 0" * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 ;<";#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 = DBB7BBB:"! ;#= #0!#1 &"#1*!#!#1 0 " F* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* = 0"$"&,! "&$!"' ;< ;# ;<"= #0!#1 &"#1*!#!#10" * -#&,"03B:"$$!"-#=+! C$#0* = $!";<"$$!"-# 0"$" ;# "$"&" ;-#"= #0!#1*!#",*!#!#10" * -#&,"03B:" $$!"-#=+!C$#07) 53 I5"!3!!"!"%*)$! 6 & -'( + D7 &C""&<.,+#0"!&""#0"*.,+#0"! "&"!"G "" -#"7)!'( "& -'( + D7 &C" "&<.,+#0"!&"" #0"*.,+#0"! "& "!"G!".,+#0"" -#"7) AB7 I H"!3!!"!"%*)$! 6 & -'( + D /," + &$!""&C" #1,< 0 "+,& "-,0'#!#!"+. +!#0 $!". $7H#1,""*!&,.#1,"" "+,&&+$, "0 C-# I:!"#1#! #1= + $$#17 "-< "+,&!'$ +!.!"$!$,".,#!#1)!'( "& -'( + D7 /," + &$!""&C" #1,< 0 "+,& "-,0'#!#!"+. +!#0 $!". $7H#1,""*!&,.#1,"" "+,&&+$, "0C-#."!!+,;$"0;!-#+$$#17 "-< "+,&+!.!"$!$,".,#!#1) 3 I D%)!3H!!"!"%*)$! 6 & -'( "&0.,+#0*.,+#0!&"#1#0",.! "&"!"G*)!'( "& -'( "&0.,+#0!&"#1,.! "& "!"G "&0. #0#1*)7 3 62& F!'FJ%!& I 5"!3!!"!"%*)& -'( "+ A7 9$"#0#! "!"0 $ $! #!"0 0"$" *,#!'# $ $!"!#")7 13

14 @2&A450&2(*1,-5:4&'(-)$$:! K L!! "#$$% & ''() '& $'+ '& E)%!)$& 3 3& %$'!'"%'$2-' *& %'& $# %' $ & $ ( 3!3 '& & '& G999 $?%$' '& #!'" $& # %$ "( '( H55 H4 1? & $ 2F "-&'()*% *+),)&!2NN9E9N9E%EE<& - *+*+ + +*+ +.!'" /* "# $%() '3(( 0* ) 112*+" 3& OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1$!( ) ) '$" 1;:19GB ;89?%333 14

15 &$,2$2$! $ 4 "#$$% # ''() %$-& '& $'+"3%*D E)%! )$& & F & % & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $# %' $ & $ ( 3!3 '& & '& G99 $? %$' '& #!'"$& #%$"( '( 9HDCCC D4 1? H,*, - ) ) * * 1 " '' 1 $*$$#" '*'* ) " 5 ' *' "#$$%& ''" 3& OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' "-! ' '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO /' #0) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ') & )& ) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO / ) $)& ) ) '$" 15

16 &$,2$2$! $ %$!& '!3 455 I %)! 4 )$)" %*) 6$& 6 '$ %*)! % $- & '& $'+ %') 55 '& E )%! )$& 3 3 & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $# %' $ & $ ( 3!3 '& & '& G999$?%$' '& #!'"$& #%$"( '( H55 H4 1? $!2%"+!)2#& %*)! )'F& ( $ # F& $ - %'$( & $"#!"$0 "!#'3%'& )'!"! 6( 6 (!$&!)( ( ( ")$)-' #$%'%( "!& $5 & 'F 554'3' 6")& F $( ' 6")& F!& ( %'%*)23 S%'$ 6& ( & ( #*& )'F 6& '!3455I)$)"%*) 6$& 63 8 ( ' ')" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1$!( ) ) '$" 1;:19GB ;89?%333 16

17 B I L A N S ELTERIX HOLDING SP. Z O.O. Pozycja bilansu Aktywa A. Aktywa trwałe , ,00 I. Wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakoczonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Warto firmy 0,00 0,00 3. Inne wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 1. rodki trwałe 0,00 0,00 a) grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 0,00 0,00 c) urzdzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) rodki transportu 0,00 0,00 e) inne rodki trwałe 0,00 0,00 2. rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Nalenoci długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powizanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 1. Nieruchomoci 0,00 0,00 2. Wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powizanych , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe , ,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,79 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy II. Nalenoci krótkoterminowe , ,08 17

18 1. Nalenoci od jednostek powizanych 761,67 761,67 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 761,67 761,67 - do 12 miesicy 761,67 761,67 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b) inne 2. Nalenoci od pozostałych jednostek , ,41 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 665,61 49,41 - do 12 miesicy 5 665,61 49,41 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze ,00 zł ,00 zł c) inne 0,00 0,00 d) dochodzone na drodze sdowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,71 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,71 a) w jednostkach powizanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) rodki pienine i inne aktywa pienine , ,71 - rodki pienine w kasie i na rachunkach , ,71 - inne rodki pienine 0,00 0,00 - inne aktywa pienine 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 Aktywa razem , ,79 Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny , ,64 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Nalene wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,14 VIII. Zysk (strata) netto -92,50 IX. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowizania i rezerwy na zobowizania , ,15 I. Rezerwy na zobowizania 0,00 1,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 1,00 2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 18

19 II. Zobowizania długoterminowe , ,52 1. Wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,52 a) kredyty i poyczki b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych , ,52 c) inne zobowizania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowizania krótkoterminowe , ,24 1. Wobec jednostek powizanych 5 616,20 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: 5 616,20 0,00 - do 12 miesicy 5 616,20 0,00 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,24 a) kredyty i poyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0,00 0,00 c) inne zobowizania finansowe 8 466, ,27 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: 244,00 854,00 - do 12 miesicy 244,00 854,00 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowizania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze 5 331, ,00 h) z tytułu wynagrodze 0,00 0,00 i) inne 1 408, ,97 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia midzyokresowe , ,39 1. Ujemna warto firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia midzyokresowe , ,39 - długoterminowe , ,39 - krótkoterminowe 0,00 0,00 Pasywa razem , ,79 0,00 0,00 19

20 MediaTel S.A. BILANS AKTYWA stan na A. AKTYWA TRWAŁE ,31 I. Wartoci niematerialne i prawne ,05 1. Koszty zakoczonych prac rozwojowych 2. Warto firmy 3. Inne wartoci niematerialne i prawne ,05 4. Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne ,00 5.Wartoci niematerialne i prawne w budowie ,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,80 1. rodki trwałe ,39 a) grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej ,92 c) urzdzenia techniczne i maszyny ,52 d) rodki transportu ,95 e) inne rodki trwałe 2. rodki trwałe w budowie ,41 3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie III. Nalenoci długoterminowe - 1. Od jednostek powizanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe - 1. Nieruchomoci 2. Wartoci niematrialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe - a) w jednostkach powizanych - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe ,46 20

21 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,46 2. Inne rozliczenia midzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE ,27 I. Zapasy 8 439,00 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 8 439,00 5. Zaliczki na dostawy II. Nalenoci krótkoterminowe ,74 1. Nalenoci od jednostek powizanych - a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy b) inne 2. Nalenoci od pozostałych jednostek ,74 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty ,10 - do 12 miesicy ,10 - powyej 12 miesicy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze ,21 c) inne ,43 d) dochodzone na drodze sdowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,77 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,77 a) w jednostkach powizanych - - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) rodki pienine i inne aktywa pienine ,77 - rodki pienine w kasie i na rachunkach bankowych ,79 - inne rodki pienine ,98 - inne aktywa pienine 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe ,76 AKTYWA RAZEM ,58 21

22 PASYWA stan na A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,61 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 II. Nalene wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,82 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,35 1. Zysk (wielko dodatnia) 2. Strata (wielko ujemna) ,35 VIII. Zysk (strata) netto ,86 1. Zysk netto (wielko dodatnia) 2. Strata netto (wielko ujemna) ,80 IX. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) B. ZOBOIWZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA ,97 I. Rezerwy na zobowizania ,84 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy ,84 - długoterminowe - krótkoterminowe ,84 II. Zobowizania długoterminowe ,83 1. Wobec jednostek powizanych 2. Wobec pozostałych jednostek ,83 a) kredyty i poyczki b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c) inne zobowizania finansowe d) inne ,83 III. ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE ,34 1. Wobec jednostek powizanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy 22

23 b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek ,35 a) kredyty i poyczki ,70 b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c) inne zobowizania finansowe d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci ,91 - do 12 miesicy ,91 - powyej 12 miesicy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowizania wekslowe g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze h) z tytułu wynagrodze ,70 i) inne ,04 3. Fundusze specjalne ,99 IV. ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE ,96 1. Ujemna warto firmy 2. Inne rozliczenia midzyokresowe ,96 - długoterminowe - krótkoterminowe ,96 PASYWA RAZEM ,58 23

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 11 Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak - WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo