okresu Zwikszenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200"

Transkrypt

1 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki Aktywa finansowe dostpne do sprzeday Stan na pocztek okresu Zwikszenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu I. Poyczki udzielone -s to poyczki zawarte głównie z odbiorcami aptecznymi na rozwój działalnoci gospodarczej. W roku 2005 udzielono poyczek na kwot tys. zł Nie jest moliwa wycena w wartoci godziwej poyczek udzielonych przez Spółk, poniewa nie istnieje aktywny rynek dla tych aktywów finansowych. Podstawowe warunki udzielanych poyczek: 1. Okres poyczki od 6 miesicy do 3 lat, 2. Udzielone kwoty poyczek - od 15 tys. do 200 tys. zł, 3. Oprocentowanie stałe, 4. Spłata moe odbywa si w ratach stałych lub malejcych. Poza opisanymi powyej na dzie 31 grudnia 2005 r. Spółka posiadała nalenoci z tytułu poyczek niezwizanych z podstawow działalnoci operacyjn. na łaczn kwot ok. 5 mln zł, z tego nalenoci w kwocie 4,7 mln od Spółki Coovap II. Aktywa finansowe dostpne do sprzeday stanowi : - udziały w spółkach zalenych: Premium Farm Sp z o.o., Oficina Labor Sp. z o. o., Pro Sport III. Umowa leasingu nr K Umowa zawarta w dniu pomidzy BEL Leasing jako Finansujcym a Torfarm S.A. jako Korzystajcym. Przedmiotem umowy jest leasing samochodu osobowego Jaguar o wartoci PLN. Z punktu widzenia podatkowego jest to leasing operacyjny, natomiast z punktu widzenia bilansowego umowa spełnia warunki leasingu finansowego. Warto wstpnej raty leasingowej ,99 PLN, okresowa opłata leasingowa PLN. Na dzie 31 grudnia 2005 r. zobowizanie finansowe z tytułu umowy leasingu wynosi ,77 i zostało zakwalifikowane w całoci do zobowiza krótkoterminowych. Wszystkie poyczki oparte s o stał stop procentow. Ze wzgldu na krótki okres wymagalnoci poyczek (redni poniej 6 mies.) Spółka ocenia ryzyko wzrostu stóp procentowych jako znikome dla działalnoci Spółki. W miar wzrostu stóp procentowych stała stopa procentowa stosowana przy umowach poyczki jest odpowiednio zwikszana. Ze wzgldu na znaczne rozproszenie poyczek oraz ich zabezpieczenie, ryzyko kredytowe zwizane z udzielonymi poyczkami jest niskie. Poyczki udzielone firmie Coovap zabezpieczone s hipotek na nieruchomoci oraz przelewem wierzytelnoci. 1

2 Umowy kredytowe zawarte s na bazie zmiennej stopy procentowej. Spółka nie zabezpiecza si przed ryzykiem zmiany stóp procentowych i w konsekwencji ryzykiem zmiany kosztów obsługi zadłuenia. W 2005 r. Spółka nie zawierała umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca si w papiery wartociowe lub umowy odkupu. W 2005 r. nie wystpowały przekwalifikowania metod wyceny aktywów finansowych. Wysoko odpisów aktualizujcych z tytułu trwałej utraty wartoci aktywów finansowych na r.: Aktywa finansowe: Udzielone poyczki wraz z wymagalnymi odsetkami Kwota odpisu aktualizujcego 147 Wpływ odsetek z tytułu udzielonych poyczek wyniósł: w 2005 roku tys. zł. Natomiast odsetki niezrealizowane 179 tys. wymagane w okresie do 3 miesicy. Utworzono odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu odsetek w kwocie 77 tys. zł W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała zobowiza finansowych przeznaczonych do obrotu. W 2005 r. Spółka nie stosowała instrumentów zabezpieczajcych. Nie wystpowały zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowizania. Spółka nie stosowała instrumentów zabezpieczajcych. Nota objaniajca nr 2 Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególnoci zobowizaniach warunkowych, w tym równie udzielonych przez emitenta gwarancjach i porczeniach (take wekslowych), z wyodrbnieniem udzielonych na rzecz jednostek powizanych W 2002 r. Spółka podpisała umow o ustanowienie zastawu na prawach (lokata terminowa w Big Banku Gdaskim S.A.) udzielajc w ten sposób porczenia spółce TORECO z siedzib w Bydgoszczy, ul. Gdaska 102 w wysokoci 1 mln złotych z tytułu zacignitej przez ni poyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Obecnie, wobec spłaty zobowiza przez Spółk, zobowizanie warunkowe Torfarm S.A. wynosi 500 tys. zł. Nota objaniajca nr 3 Zobowizania wobec budetu pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własnoci budynków i budowli W okresie sprawozdawczym w Spółce nie wystpiły zobowizania wobec budetu pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własnoci budynków i budowli. Nota objaniajca nr 4 Informacje o działalnoci zaniechanej W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca przypadki zaniechania jakiegokolwiek rodzaju działalnoci. Nie przewiduje si te zaprzestania takiej działalnoci w okresie nastpnym. 2

3 Nota objaniajca nr 5 Koszt wytworzenia rodków trwałych na własne potrzeby W prezentowanym okresie Spółka nie poniosła kosztów wytworzenia rodków trwałych na własne potrzeby. Nota objaniajca nr 6 Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliszych 12 miesicy od dnia bilansowego Poniesione nakłady inwestycyjne ogółem w okresie r tys. zł Planowane nakłady inwestycyjne w 2006r tys. zł Poniesione i planowane nakłady na ochron rodowiska naturalnego nie wystpuj. Nota objaniajca nr 7 Dane liczbowe, dotyczce jednostek powizanych z Torfarm S.A Dane liczbowe spółek powizanych za 2005 rok ( tys.zł) Wyszczególnienie Razem Officina Labor Sprzeda materiałów i tow. handlowych do Spółek Sprzeda usług Spółkom Pretium Farm Sp. z o.o Pro Sport Sp. z o.o Sprzeda usług finansowych Zakup towarów i usług od Spółek Zobowizania Nalenoci W dniu 23 listopada Spółka poinformowała o zbyciu nastpujcych udziałów w spółkach zalenych: a) 668 udziałów o wartoci 500 zł kady w spółce DALFARM z siedzib w Lubinie, stanowicych 100% kapitału zakładowego w spółce DALFARM. b) 88 udziałów o wartoci 500 zł kady w spółce BIZNES INTRO z siedzib w Warszawie, stanowicych 100% kapitału zakładowego w spółce BIZNES INTRO. c) 560 udziałów o wartoci 500 zł kady w spółce TORFARM BYDGOSZCZ z siedzib w Bydgoszczy, stanowicych 100% kapitału zakładowego w spółce TORFARM BYDGOSZCZ. 3

4 d) 118 udziałów o wartoci 500 zł kady w spółce SEFARM z siedzib w Gdasku, stanowicych 100% kapitału zakładowego w spółce SEFARM. e) udziałów o wartoci 50 zł kady w spółce COOVAP z siedzib w Warszawie, stanowicych 100% kapitału zakładowego w spółce COOVAP. Łczna warto ewidencyjna wszystkich zbywanych udziałów w ksigach Torfarm S.A. wynosiła zł. Łczna cena zbycia wszystkich wymienionych powyej udziałów wyniosła zł i na r. wystpiła w saldzie zobowiza. Zbycie udziałów nastpiło na podstawie umowy sprzeday udziałów zawartej w dniu 23 listopada 2005 roku pomidzy Torfarm S.A. a nabywc udziałów Panem Kazimierzem Herb. Nota objaniajca nr 8 Wspólne przedsiwzicia, które nie podlegaj konsolidacji Jednostka nie sporzdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Nota objaniajca nr 9 Informacje o przecitnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe Wyszczególnienie 2005 Pracownicy umysłowi 164 Pracownicy fizyczni 201 Ogółem 365 Nota objaniajca nr 10 Informacje o łcznej wartoci wynagrodze i nagród wypłaconych lub nalenych dla osób zarzdzajcych i nadzorujcych Spółk Wynagrodzenia wypłacone członkom zarzdu i Rady Nadzorczej: Wyszczególnienie 2005 Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarzdu Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej 144 Wynagrodzenia Członków Zarzdu: Herba Kazimierz ,00 Baczała Krzysztof ,00 Piotr Sucharski ,00 4

5 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Herba Wiesława ,00 Dziawgo Leszek 6 000,00 Borowski Piotr 2 000,00 Człapowski Krzysztof 8 000,00 Winiewski Maciej 8 000,00 Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zalenych nie wystpiły. Nota objaniajca nr 11 Niespłacone poyczki i zaliczki udzielone członkom zarzdu: Wyszczególnienie 2005 Saldo poyczek udzielonych Członkom Zarzdu 46 Poyczka została udzielona na warunkach rynkowych (oprocentowanie 10%) i jest terminowo spłacana. Niespłacone zaliczki nie wystpiły. Nota objaniajca nr 12 Informacje o znaczcych zdarzeniach, dotyczcych lat ubiegłych, ujtych w sprawozdaniu finansowym za biecy okres W sprawozdaniu za biecy okres wykorzystano utworzone wczeniej rezerwy na zobowizania do wysokoci zł. Wykorzystanie rezerwy nastpiło w zwizku z zapłat decyzji kontroli podatkowej za 2001r. oraz 2002r., od których to decyzji Spółka wniosła odwołanie. W sprawozdaniu za biecy okres wykazano w pozycji koszty finansowe odsetki wobec Spółki Pharmag z 2003 r., bdce skutkiem przegranego procesu w wysokoci 314 tys zł. Nota objaniajca nr 13 Informacje o znaczcych zdarzeniach, jakie nastpiły po dniu bilansowym, a nieuwzgldnionych w sprawozdaniu finansowym Po dniu bilansowym nie wystpiły znaczce zdarzenia, nie uwzgldnione w sprawozdaniu finansowym. Nota objaniajca nr 14 Relacje midzy prawnym poprzednikiem Emitenta a Emitentem Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki "TORFARM" w Toruniu, wpisanej do Rejestru Handlowego Dział B Nr 1606, prowadzonego przez Sd Rejonowy w Toruniu, na podstawie uchwały podjtej w formie aktu notarialnego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 8 grudnia 1994r. przed Notariuszem Mirosław Szyczewsk, prowadzcym Kancelari Notarialn w Toruniu (Repertorium A nr 5356/1994). Do rejestru handlowego została wpisana zgodnie z postanowieniem Sdu Rejonowego w Toruniu z dnia 31 grudnia 1994r. w dziale B pod numerem

6 Do krajowego rejestru sdowego została wpisana zgodnie z postanowieniem Sdu Rejonowego w Toruniu z dnia r. pod numerem KRS Nota objaniajca nr 15 Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, skorygowane wskanikiem inflacji Poniewa w latach objtych sprawozdaniem finansowym oraz porównywalnymi danymi finansowymi skumulowany wskanik inflacji nie przekroczył 100% nie s przedstawiane sprawozdania finansowe skorygowane wskanikiem inflacji. Nota objaniajca nr 16 Zestawienie oraz objanienie rónic pomidzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporzdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi W okresie objtym sprawozdaniem finansowym nie wystpiły rónice pomidzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporzdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. Nota objaniajca nr 17 Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowoci i sposobu sporzdzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzednich okresów obrotowych Zmiana zasad prezentacji premii i bonusów otrzymanych od dostawców i udzielonych odbiorcom Poczwszy od II kwartału 2005 nastpiła zmiana zasad prezentacji premii i bonusów pieninych otrzymanych od dostawców i udzielonych odbiorcom. Obecnie pomniejszaj one odpowiednio warto sprzedanych towarów i materiałów oraz przychody ze sprzeday towarów i materiałów podstawowej działalnoci operacyjnej. Poprzednio wykazywano je w pozostałej działalnoci operacyjnej. Poniewa otrzymane i udzielone bonusy pienine maj wpływ na faktycznie realizowane wyniki na poziomie zysku/straty na sprzeday, powysza zmiana ma na celu janiejsz prezentacj istotnych dla oceny jednostki informacji na temat rentownoci działalnoci. Powysza zmiana zasad prezentacji premii i bonusów pieninych nie ma wpływu ani na wynik finansowy netto ani na kapitał własny. 6

7 W celu zapewnienia porównywalnoci danych dokonano nastpujcych korekt prezentacji danych za rok 2004: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres do r. Noty zmian Dane pierwotne Kwota korekty do I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu VI. Zysk (strata) na sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 0 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 0 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) / udzielone premie pienine 2 / otrzymane premie pienine 7

8 Zmiana sposobu prezentacji w bilansie zaliczek zwizanych z systemem SAP w 2005r. W sprawozdaniu na r. zaliczki na poczet systemu SAP wykazano w pozycji rodki trwałe w budowie, natomiast na r. w pozycji zaliczki na wartoci niematerialne i prawne. W celu zapewnienia porównywalnoci danych dokonano nastpujcych korekt prezentacji danych na dzie : Stan na AKTYWA Dane pierwotne Kwota korekty po korekcie A. Aktywa trwałe I. Wartoci niematerialne i prawne Koszty zakoczonych prac rozwojowych Warto firmy Prawo wiecz.uytkow.gruntu Inne wartoci niematerialne i prawne Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe rodki trwałe rodki trwałe w budowie Zaliczki na rodki trwałe w budowie 0 0 Nota objaniajca nr 18 Korekty błdów podstawowych W okresie sprawozdawczym w Spółce nie wystpiły korekty błdów podstawowych Nota objaniajca nr 19 Moliwoci kontynuacji działalnoci przez Spółk Sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuowania działalnoci. Nie istniej okolicznoci wskazujce na zagroenia kontynuacji działalnoci w dajcej si przewidzie przyszłoci. Nota objaniajca nr 20 Połczenie Spółek w okresie sprawozdawczym W okresie sprawozdawczym nie miało miejsca połczenie Spółek 8

9 Nota objaniajca nr 21 Podstawa prawna niesporzdzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Torfarm S.A nie sporzdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ust.1.pkt.1 Ustawy o rachunkowoci ze wzgldu na nieistotno danych finansowych jednostek podporzdkowanych dla realizacji obowizku rzetelnego i jasnego przedstawienia w sprawozdaniu finansowym sytuacji finansowej i majtkowej oraz wyniku finansowego, co zaprezentowano w poniszej tabeli: Wyszczególnienie Dane TORFARM S.A. łczne dane spółek zalenych Wskanik (kol.3/kol.2) Suma bilansowa ,68% Łczne przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i operacji finansowych ,81% rednioroczne zatrudnienie ,32% Podstawowe wskaniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujce działalno jednostek powizanych za 2005r. Wyszczególnienie Pretium Farm Officina Labor Pro Sport A. Przychody netto ze sprzeday I Przychody netto ze sprzeday produktów II Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów B. Przychody finansowe 143 C. Wynik finansowy netto D. Kapitał własny I Kapitał podstawowy II Kapitał zapasowy III Kapitał rezerwowy 2 IV Zysk (strata) z lat ubiegłych -845 V Zysk (strata) netto E. Aktywa trwałe 23 F. Przecitne roczne zatrudnienie

10 Podstawowe wskaniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujce działalno jednostek powizanych za 2004r. Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzeday Dalfarm Biznes Intro Torfarm Bydgoszcz Sefarm Oficina Pretium Labor Sp. z o. o Coovap I Przychody netto ze sprzeday produktów II Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów B. Przychody finansowe C. Wynik finansowy netto D. Kapitał własny I Kapitał podstawowy II Kapitał zapasowy II Kapitał rezerwowy 7 32 I I V Zysk (strata) z lat ubiegłych V Zysk (strata) netto E. Aktywa trwałe F. Przecitne roczne zatrudnienie Toru,

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

RAZEM 201 032 11 469 189 429 11 747

RAZEM 201 032 11 469 189 429 11 747 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOELNER SA 1 INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH. Wyszczególnienie Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone Aktywa

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 13. Informacje o instrumentach finansowych W 2011 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty

Bardziej szczegółowo

RAWLPLUG S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

RAWLPLUG S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU RAWLPLUG S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Wrocław, 18.03.2014 Wyszczególnienie 1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2012 Środki

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1.2. Charakterystyka instrumentów finansowych występujących w jednostce.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1.2. Charakterystyka instrumentów finansowych występujących w jednostce. 1. Informacje o instrumentach finansowych. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1.1. Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. Treść Pożyczki udzielone i należności własne Zobowiązania finansowe przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

Na dzień bilansowy 31.12.2006 oraz 31.12.2007 nie wystąpiły udzielone pożyczki krótkoterminowe

Na dzień bilansowy 31.12.2006 oraz 31.12.2007 nie wystąpiły udzielone pożyczki krótkoterminowe DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BAKALLAND S.A. za okres 01-07-2007 do 31-12-2007 Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych Aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R.

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI... 3 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CPD...

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych. 1.1. Krótkoterminowa poŝyczka udzielona jednostce powiązanej Quantum Assets w tys.zł Stan na 1.01.2007

Bardziej szczegółowo

Marian Owerko Prezes Zarządu

Marian Owerko Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Bakalland S.A. ma za sobą kolejny rok działalności. Był to jeden z najcięższych okresów w historii naszej firmy, charakteryzujący się ogromem inwestycji i włożonej pracy. Na rentowność

Bardziej szczegółowo