Zi.VIII Krasne, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r."

Transkrypt

1 Zi.VIII Krasne, dnia r. Gmina Krasne, Krasne 121 tel. (017) , fax. (017) , UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Krasne. Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), Gmina Krasne jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ Pytanie 1: W Rozdziale III ust. 4 SIWZ widnieje zapis: Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Uprzejmie informujemy, że parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej zapewniał będzie OSD na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, w związku z czym Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Zamawiający wykreśla w Rozdziale III ust. 4 SIWZ zapis o treści: - energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami Zamawiający wprowadza nowy zapis: - energia elektryczna, sprzedawana na mocy umowy zawartej po przeprowadzeniu niniejszego postępowania powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Pytanie 2: W rozdziale V SIW, w Załączniku nr 5 do SIWZ w 3 ust. 5 oraz 9 ust.1 Wykonawca uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami prawa warunkiem koniecznym do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest rozwiązanie umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną, skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD oraz wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie 9 ust. 1 o informację, iż Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną, skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedaży u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższej zmiany w Rozdziale V SIWZ oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ w 3 ust. 5 1

2 Pytanie 3: W Rozdziale XIV ust. 3 Informujemy, iż zgodnie z przedmiotem zamówienia niniejsze postępowanie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej bez zapewnienia usługi przez OSD na podstawie 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Energetyczne. Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Jednocześnie informujemy, że wszelkie kwestie dotyczące dystrybucji energii elektrycznej określone będą w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a właściwym OSD. Zamawiający wykreśla w Rozdziale XIV SIWZ, ust. 3 o treści:. zmiany ceny przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy następują wyłącznie w oparciu o zmianę taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. O zmianach taryfy oraz o dniu wejścia zmiany, Wykonawca poinformuje Zamawiającego, w sposób określony przepisami prawa. Pytanie 4: W Załączniku nr 5 do SIWZ 6 ust. 2 z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy, Ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację 6 ust. 2 do treści: Ceny jednostkowe określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu umowy. Pytanie 5: Załączniku nr 5 do SIWZ w 7 ust. 5 Wykonawca informuje, że faktury za zużytą energię wysyłane są listem zwykłym w związku z czym Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Jednocześnie zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje art. 19 a ust. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z dnia Nr 177. Poz.1054 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikacje przedmiotowego zapisu do treści: Należności wynikające z faktur VAT płatne będą w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Pytanie 6: W Załączniku nr 5 do SIWZ w 8 ust. 1 Mając na uwadze zapis art. 6 b ust. 2 Prawa Energetycznego: Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6 c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie 8 ust. 1 do powyższego zapisu 2

3 Pytanie 7: Wykonawca zwraca się z pytaniem czy do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw? Ponadto Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie poniższych informacji: Czy Zamawiający posiada aktualne umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji? Czy obecnie zawarte umowy Zamawiającego są zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony, proszę podać okres ich wypowiedzenia? Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak- jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych/ programów lojalnościowych? Czy Zamawiający samodzielnie rozwiąże dotychczasowe umowy sprzedaży/umowy kompleksowe? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowy na dystrybucję energii z właściwym OSD? Zgodnie z treścią SIWZ załącznik nr 6, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający posiada aktualnie kompleksową umowę na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji zawartą na czas określony do , z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Zamawiający nie ma zawarte umowy ani aneksu w ramach akcji promocyjnych programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z wypowiedzeniem dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej oraz zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji, na warunkach określonych w pełnomocnictwie. Pytanie 8: W celu terminowego rozpoczęcia sprzedaży zgodnie z postanowieniami umowy konieczne jest aby w dniu podpisania umowy przez strony Zamawiający przekazał niezbędne dokumenty i informacje w celu przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. Zamawiający jako strona dotychczasowych umów sprzedaży, kompleksowej oraz umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych posiada wszystkie niezbędne dokumenty i informacje w powyższym zakresie. W związku z tym Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: - nazwa i adres firmy; - opis punktu poboru; - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); - grupa taryfowa (obecna i nowa); - moc umowna; - planowane roczne zużycie energii; - numer licznika; - Operator Systemu Dystrybucyjnego; - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy - numer aktualnie obowiązującej umowy - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy - numer identyfikacyjny PPE Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy prawo energetyczne. 3

4 Po podpisaniu umowy i udzieleniu pełnomocnictwa Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, w możliwie najszybszym terminie umożliwiającym terminowe rozpoczęcie sprzedaży. Pytanie 9: Mając na uwadze fakt, że Wykonawca może przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy oraz uzyskaniu niezbędnych danych od Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający przekaże wykonawcy wszystkie niezbędne dane, zgodnie z pytaniem nr 8 oraz podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji przez poszczególne jednostki umowy wraz z dokumentami rejestrowymi oraz dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób podpisujących umowy maksymalnie do dnia r.? Jeśli przekazanie ww. dokumentów we wskazanym powyżej terminie nie będzie możliwe prosimy o podanie terminu, w którym podmioty objęte postępowaniem zobowiązane będą do przekazania Wykonawcy wszystkich ww. dokumentów oraz elektronicznego zestawienia PPE w formacie Excel, zgodnie z pytaniem nr 8 powyżej. Po podpisaniu umowy i udzieleniu pełnomocnictwa Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, w możliwie najszybszym terminie umożliwiającym terminowe rozpoczęcie sprzedaży. Pytanie 10: Dot. Pełnomocnictwa Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań. Zamawiający dopuści wzór pełnomocnictwa proponowany przez Wykonawcę. Pytanie 11: Dotyczy formularza oferty- Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie zużycia w rozbiciu na strefy dla obiektów rozliczanych w taryfie G12 i C22A Skorygowano załącznik nr 1 i 4 do SIWZ. Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy drogą korespondencyjną. Pytanie 13: Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej? Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A Rzeszów, ul. 8-go Marca 6. Pytanie 14: Czy zmiana sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy? Zmiana sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy. Pytanie 15: Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii (miesięczny, dwumiesięczny)? Obecnie obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii. Pytanie 16: Prosimy o wyjaśnienie jaka to taryfa C11_111 i C11_101? Omyłkowo źle zostały określone taryfy, jest to w obu przypadkach taryfa C11. Omyłkę skorygowano w załączniku nr 1 i 4 do SIWZ. 4

5 Pytanie 17: W załączniku do SIWZ projekcie umowy 9 pkt. 1 prosimy o dopisanie: ( ) jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Zamawiający nie uwzględnia uwagi Wykonawcy. Pytanie 18: Czy Zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas określony? Odpowiedź jak w pytaniu nr 7. Pytanie 19: Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X i G1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy? Zamawiający nie dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych. 1. Uczestnik postępowania 2. Tablica ogłoszeń UG Krasne. 3. Strona internetowa. 4. a/a. 5

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór - UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź, Regon 000000253, NIP 725-11-05-734 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku)

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i trybu zawierania umów na odległość,

Bardziej szczegółowo

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy o wartości nie przekraczającej 207.000,-

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo