Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej."

Transkrypt

1 Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Działając w oparciu o normę art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.), Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia jako Zamawiający w zorganizowanym przetargu nieograniczonym w powyższym zakresie informuje, iż w związku z otrzymanymi prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23 stycznia 2015 r. podaje, co następuje: Pytanie 1. Dotyczy pkt 3). SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt 4). SIWZ Termin wykonania zamówienia Jako Wykonawca informujemy: przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, trwa 21 dni licząc od dnia przekazania wymaganych wniosków i dokumentów do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, ustalony przez Zamawiającego termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu (tj r.) oraz w konsekwencji planowany, zgodny z art. 94 Ustawy Pzp, termin podpisania umowy powoduje, że dotrzymanie przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia na dzień r. jest niemożliwe (termin zgłoszenia OSD do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej - z terminem sprzedaży od dn r. - upływa dn r.). W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia na dzień r. z zastrzeżeniem, że umowa wejdzie w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Zamawiający ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 2 lutego 2015 r, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr , zmienił termin rozpoczęcia świadczenia dostawy energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, przesuwając pierwotny termin z dnia 1 marca 2015 r. na dzień 1 kwietnia 2015 r. W związku z powyższym termin realizacji dostawy energii obejmować będzie okres 12-miesięczny od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. 1

2 Dlatego też we wszystkich zapisach SIWZ i wzorze umowy, gdzie podana była data realizacji przedmiotu zamówienia na okres od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r. ulega on zmianie na termin od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. Pytanie 2. Dotyczy Załącznika nr 1 SIWZ Formularz oferty Jako Wykonawca zwracamy się z prośbą o modyfikację Tabeli kalkulacji wartości zamówienia poprzez wykreślenie wiersza o treści: Opłaty jednorazowe za zlecone przez Zamawiającego dodatkowe rozliczenie, w trakcie okresu rozliczeniowego, na podstawie wskazań układu pomiarowo--rozliczeniowego, odczytanego przez wykonawcę lub podanego przez Zamawiającego Informujemy, że odczytów wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych dokonuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Kwestie związane z opłatami za czynności wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy zostaną uregulowane w Umowie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, którą Operator Systemu Dystrybucyjnego zawrze z Zamawiającym po pozytywnie zakończonej procedurze zmiany sprzedawcy. Zamawiający informuje, iż nie zmienia Formularza oferty. Jeśli Wykonawca składający ofertę uzna, że wiersz o treści Opłaty jednorazowe za zlecone przez Zamawiającego dodatkowe rozliczenie...: nie podlega wypełnieniu przez niego, wpisze w tym wierszu: nie dotyczy. Pytanie 3. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zawarcie umowy droga korespondencyjną. Pytanie 4. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań? Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy w zakresie dostawy energii w imieniu Zamawiającego, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, udzielonego po podpisaniu umowy w zakresie dostawy energii elektrycznej. Wzór pełnomocnictwa zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a wybranym wykonawcą. Pytanie 5. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej, np. Excel, niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: nazwa i adres firmy; opis punktu poboru; adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina); grupa taryfowa (obecna i nowa); moc umowna; planowane roczne zużycie energii; 2

3 numer licznika; Operator Systemu Dystrybucyjnego; nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; numer aktualnie obowiązującej umowy; data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; kto wypowiada umowy; numer ewidencyjny PPE? Zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, w wersji edytowalnej. Pytanie 6. Dotyczy zapisu 1 pkt 3 zał. nr 6 do siwz oraz 4 pkt 1a zał. nr 6 do siwz. Prosimy o dopisanie zwrotu: Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. W tym miejscu wskazujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży przez nowego Wykonawcę może nastąpić dopiero w momencie, gdy Państwa Operator przyjemnie zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Najczęściej zgłoszenia zmiany sprzedawcy musi nastąpić minimum 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem sprzedaż (terminy określone iw IRIESD Operatorów). W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie 1, Zamawiający nie dopuszcza do zmiany zapisów we wzorze umowy. Pytanie 7. Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Umowy kompleksowe zawarte w dniu 1 lutego 2005 r. przez Zamawiającego na dostawę energii nie są umowami zawartymi w akcjach promocyjnych; termin końcowy zawartych umów upływa z dniem 31 marca 2015 r. Pytanie 8. Czy jest to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy? Jest to pierwsza zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Pytanie 9. Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: - nazwa i adres firmy; - opis punktu poboru; - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); - grupa taryfowa (obecna i nowa); - moc umowna; - planowane roczne zużycie energii; - numer licznika; - Operator Systemu Dystrybucyjnego; - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; - numer aktualnie obowiązującej umowy; 3

4 - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; - numer ewidencyjny PPE. Zamawiający odsyła do odpowiedzi udzielonej na pytanie 5. Pytanie 10. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE? Odpowiedź na to pytanie została zawarta w pkt 3.) ppkt 3 SIWZ z dnia 23 stycznia 2015 r. Pytanie 11. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie dla taryfy C11, Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy? Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur szacunkowych. Pytanie 12. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii (miesięczny, dwumiesięczny)? Okres rozliczeniowy dla taryfy C21 jest okresem miesięcznym, zaś dla taryfy C11 okresem 2-miesięcznym. Pytanie 13. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem inne zmiany w umowie pkt 16 ppkt 4 SIWZ. Zamawiający potwierdza dopuszczenie innych zmian w umowie, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, np. zmiana cennika sprzedaży energii elektrycznej wykonawcy (obniżenie cen sprzedaży energii z inicjatywy wykonawcy). Pytanie 14. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia z 7 ust. 1 i ust. 2 umowy i zastąpienie ich treścią: Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty). Obecne zapisy są stosunkowo restrykcyjne. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu umowy. Pytanie 15. W związku z tym, że co do zasady przyjmuje się, iż umów zawartych na czas oznaczony się nie wypowiada, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie przesłanek wypowiedzenia umowy ( 8 ust. 4 umowy). Do przykładowych przesłanek wypowiedzenia umowy z wybranym wykonawcą dostawy energii elektrycznej Zamawiający zaliczyć może zaistnienie okoliczności, których nie można 4

5 było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. niezatwierdzenie rocznego finansowego planu w zakresie kosztów administracyjnych Zamawiającego czy zmiana podmiotowa po stronie Zamawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje, iż w związku ze zmianą terminu składania ofert, koperta zawierająca ofertę wykonawcy winna posiadać następujące oznaczenie: Dostawa energii elektrycznej. Nr postępowania WAG Nie otwierać przed r. przed godz Przewodniczący komisji przetargowej Elżbieta Stypuła-Krotecka 5

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór - UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź, Regon 000000253, NIP 725-11-05-734 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy o wartości nie przekraczającej 207.000,-

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo