Odp. 2: Obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul.8 Marca 6, Rzeszów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odp. 2: Obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul.8 Marca 6, Rzeszów."

Transkrypt

1 Oleśnica, dnia 17 marca 2014r. Nr sprawy ZP/1/2014 Dotyczy: sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru zarządzanych przez MOKiS o wartości nie przekraczającej EURO. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 907, ze zm.) przekazuje treść złożonych w postępowaniu zapytań wraz z odpowiedziami: Pyt. 1: ( ) zwraca się z zapytaniem: Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii, czy okresy rozliczeniowe są zgodne z miesiącami kalendarzowymi? Odp. 1: Okres rozliczeniowy to okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej -zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Zgodnie z umową zawartą z OSD okres rozliczeniowy określony jest w taryfie i zależny od przyznanej grupy taryfowej. Obecnie okres rozliczeniowy zgodny jest z miesiącami kalendarzowymi. Pyt. 2: ( ) zwraca się z zapytaniem: Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym? Odp. 2: Obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul.8 Marca 6, Rzeszów. Pyt. 3: ( ) zwraca się z zapytaniem: Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzona będzie po raz pierwszy czy jest to kolejna zmiana? Odp. 3: Jest to procedura przeprowadzana po raz drugi. Pyt. 4: ( ) zwraca się z zapytaniem: Na terenie jakiego OSD znajdują się obiekty objęte postępowaniem przetargowym? Odp. 4: Obiekty znajdują się na terenie, który obsługuje Tauron Dystrybucja. Pyt. 5: ( ) zwraca się z zapytaniem: Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C11 od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy? Odp. 5: Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktury VAT szacunkowej w przypadku niemożności wystawienia faktury w oparciu o rzeczywiste odczyty rozliczeniowe. W związku z tym, dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 5 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktury VAT

2 szacunkowej w przypadku niemożności wystawienia faktury w oparciu o rzeczywiste odczyty rozliczeniowe. Pyt. 6: ( ) zwraca się z zapytaniem: Czy Zamawiający ma świadomość, że ze względu na zmianę procedur obowiązujących sprzedawców energii elektrycznej nie ma możliwości rozpoczęcia dostaw energii od Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej najwcześniej może się rozpocząć od W ramach wyjaśnień informujemy, poza wypowiedzeniem aktualnie obowiązujących Zamawiającego umów sprzedaży zgodnie z terminami w nich podanymi, należy dokonać zgłoszenia umowy sprzedaży najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia. W związku z tym w zał. 4 do SIWZ Projekcie umowy 7 ust.1 wnioskujemy o dodanie zapisu jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Odp. 6: Zamawiający ma świadomość procedur obowiązujących w obrocie energią elektryczną. W Rozdziale 7 pt. Termin wykonania zamówienia zamawiający zawarł zapis, że Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia r. nie wcześniej jednak niż od dnia skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów na sprzedaż energii. Jednak w związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 7.1. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru, z dniem nie wcześniej jednak niż po skutecznym rozwiązaniu umowy na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywa energię w życie umów/umowy dystrybucyjnej. Pyt. 7: ( ) zwraca się z zapytaniem: W załączniku do SIWZ - projekcie umowy w 5 ust. 2 rekomendujemy aby dodać wyjątek w postaci zmiany ceny jednostkowej netto. Wnioskujemy o dopisanie "Ceny określone w ustępie 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmianie ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Odp. 7: Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość zmiany stawki brutto w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 6.3. Ewentualna zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Zmiana podatku nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, jednak Wykonawca winien jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o zmianie wynagrodzenia, podając stosowne uzasadnienie wraz ze szczegółowym wyliczeniem w powyższym zakresie. Wynagrodzenie może być zmienione wyłącznie o wartość zmienionego podatku VAT lub podatku akcyzowego; zwiększenie wynagrodzenia ponad wartość zmienionego podatku VAT lub podatku akcyzowego jest nieważne. Pyt. 8: ( ) zwraca się z zapytaniem: W załączniku nr 4 do SIWZ 5 ust. 2. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić. w trakcie realizacji umowy, ustawowej zamianie stawki podatku VAT, opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Cena jednostkowa określona w ust, 1 ulegnie zmianie. w przypadku zmiany przepis6w skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen

3 jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy." Powyższą modyfikacje należy również uwzględnić w 6 ust.3 Umowy. Odp. 8: Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość zmiany stawki brutto w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 6.3. Ewentualna zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Zmiana podatku nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, jednak Wykonawca winien jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o zmianie wynagrodzenia, podając stosowne uzasadnienie wraz ze szczegółowym wyliczeniem w powyższym zakresie. Wynagrodzenie może być zmienione wyłącznie o wartość zmienionego podatku VAT lub podatku akcyzowego; zwiększenie wynagrodzenia ponad wartość zmienionego podatku VAT lub podatku akcyzowego jest nieważne. Pyt. 9: ( ) zwraca się z zapytaniem: W załączniku nr 4 do SIWZ 6 ust. 2. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.), ustawowy termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą ww. zapis został zmodyfikowany do treści: "W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej fak1ury adresat faktury złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności wynikających z faktury." Odp. 9: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu reklamacji. W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 6.2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. Po upływie powyższego terminu, w przypadku braku rozstrzygnięcia reklamacji i powiadomienia Zamawiającego o sposobie jej rozstrzygnięcia, uznaje się reklamację za rozstrzygniętą pozytywnie. Zamawiający może się wstrzymać z zapłatą wynagrodzenia do czasu rozstrzygnięcia reklamacji. Pyt. 10: ( ) zwraca się z zapytaniem: W załączniku nr 4 do SIWZ 7 ust. 1. Informujemy, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej możliwe jest nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Odbiorca nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: "Umowa wchodzi w tycie w zakresie punktów poboru z dniem.., nie wcześniej jednak niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSO i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych." Odp. 10: W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 7.1. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru, z dniem nie wcześniej jednak niż po skutecznym rozwiązaniu umowy na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywa energię w życie umów/umowy dystrybucyjnej. Pyt. 11: ( ) zwraca się z zapytaniem: W rozdziale II pkt. 2 SIWZ. Uprzejmie informujemy, iż standardy techniczne energii elektrycznej zapewnia OSD w umowie dystrybucyjnej. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą

4 o usunięcie przedmiotowego zapisu. Odp. 11: Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis siwz bez zmian. Pyt. 12: ( ) zwraca się z zapytaniem: W rozdziale 7 - Termin wykonania zamówienia. Z uwagi na terminy określone wart. 94 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 4j ust.6 Ustawy Prawo energetyczne Wykonawca zwraca się z o prośbą o zmianę terminu realizacji zamówienia od Ze względu na wymienione terminy oraz późny termin ogłoszenia zamówienia, sprzedaż energii od na podstawie umowy wynikającej z niniejszego postępowania nie jest możliwa. Jednocześnie informujemy, że rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej możliwe jest nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Odbiorca nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą. o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: "Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia r. nie wcześniej jednak niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Odbiorca nabywał energię w życie umowy/umów dystrybucyjnych. Odp. 12: Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis siwz bez zmian. W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 7.1. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru, z dniem nie wcześniej jednak niż po skutecznym rozwiązaniu umowy na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywa energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umów/umowy dystrybucyjnej. Pyt. 13: ( ) zwraca się z zapytaniem: Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną? Odp. 13: Tak. Pyt. 14: ( ) zwraca się z zapytaniem: Wykonawca wnosi o udzielnie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? Odp. 14: Jest to procedura przeprowadzana po raz drugi. Pyt. 15: ( ) zwraca się z zapytaniem: Wykonawca wnosi o wprowadzenie w załączniku nr 4 do siwz (istotne dla stron postanowienia urnowy) w par 5 ust 2 następującego zapisu: "Cena jednostkowa netto zakupu energii elektrycznej może podlegać zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami prawa, od dnia ich wejścia w życie". Odp. 15: Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość zmiany stawki brutto w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 6.3. Ewentualna zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Zmiana podatku nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, jednak Wykonawca winien jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o zmianie wynagrodzenia, podając stosowne uzasadnienie wraz ze szczegółowym wyliczeniem w powyższym zakresie. Wynagrodzenie może być zmienione wyłącznie o wartość zmienionego podatku VAT lub

5 podatku akcyzowego; zwiększenie wynagrodzenia ponad wartość zmienionego podatku VAT lub podatku akcyzowego jest nieważne. Pyt. 16: ( ) zwraca się z zapytaniem: Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących: a) danych: - adres Siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki - numer NIP - numer REGON - kod URO (w przypadku już rozdztelonych umów) - adres punktu poboru - (miejscowość, ulica, kod pocztowy) - przeznaczenie punktu poboru - grupa taryfowa - kod PPE - roczny wolumen energii elektrycznej - numer licznika - numer aktualnie obowiązującej umowy - numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy, b) dokumentów: - pełnomocnictwo - dokument nadania numeru NIP- dokument nadania numeru REGON KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa numer rachunku bankowego. Odp. 16: Zamawiający przekaże wszystkie wyżej wymienione dokumenty. Pyt. 17: ( ) zwraca się z zapytaniem: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści SIWZ w pkt 7 (termin wykonania zamówienia). Wykonawca wnosi o zmianę terminu początkowego na r, Wykonawca wyjaśnia, że powyższa modyfikacja jest konieczna i zgodna z art. 4) ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, który jednoznacznie stwierdza, że "Operator systemu przesyłowego oraz operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani umożliwić odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą'. Ze względu na termin składania ofert i planowany termin podpisania umowy nie będzie możliwe rozpoczęcie sprzedaży od r. Wykonawca wnosi o wprowadzenie w załączniku nr 4 do siwz (wzór umowy) w par. 7 ust. 1 następującego zapisu: "Umowa obowiązuje od dnia r. do dnia r. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na warunkach wynikających z oferty nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych jeśli takie będą wymagane". Odp. 17: W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 7.1. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru, z dniem nie wcześniej jednak niż po skutecznym rozwiązaniu umowy na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywa energię w życie umów/umowy dystrybucyjnej. Pyt. 18: ( ) zwraca się z zapytaniem: Koniecznym zapisem stosowanym przez przedsiębiorstwa obrotu w umowach sprzedaży energii elektrycznej jest zapis, iż złożenie reklamacji, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty faktury za energię elektryczną. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie w 6 ust. 2 ze wzoru umowy i wprowadzenie sugerowanego zapisu. Odp. 18: W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 6.2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. Po upływie powyższego terminu, w przypadku braku rozstrzygnięcia reklamacji i powiadomienia Zamawiającego o sposobie jej rozstrzygnięcia, uznaje się reklamację za rozstrzygniętą pozytywnie. Zamawiający może się wstrzymać z zapłatą wynagrodzenia do czasu rozstrzygnięcia reklamacji.

6 Pyt. 19: ( ) zwraca się z zapytaniem: W ust. 6 ust 2 wzoru umowy wnioskujemy o zmianę zapisu na treść zgodną z obowiązującym prawem: Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. Odp. 19: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu reklamacji. W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 6.2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. Po upływie powyższego terminu, w przypadku braku rozstrzygnięcia reklamacji i powiadomienia Zamawiającego o sposobie jej rozstrzygnięcia, uznaje się reklamację za rozstrzygniętą pozytywnie. Zamawiający może się wstrzymać z zapłatą wynagrodzenia do czasu rozstrzygnięcia reklamacji. Pyt. 20: ( ) zwraca się z zapytaniem: Zwracamy się z prośbą o podanie informacji na terenie jakiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego znajdują się punktu poboru objęte postępowaniem przetargowym. Odp. 20: Obiekty znajdują się na terenie, który obsługuje Tauron Dystrybucja. Pyt. 21: ( ) zwraca się z zapytaniem: Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel).Wykonawca będzie potrzebował następujących: a) danych: - adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki - numer NIP - numer REGON - kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów) - adres punktu poboru - (miejscowość, ulica, kod pocztowy) - przeznaczenie punktu poboru - grupa taryfowa - kod PPE - roczny wolumen energii elektrycznej - numer licznika - numer aktualnie obowiązującej umowy - numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy, b) dokumentów: - pełnomocnictwo - dokument nadania numeru NIP - dokument nadania numeru REGON - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostkadokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa - numer rachunku bankowego Odp. 21: Zamawiający przekaże wszystkie wyżej wymienione dokumenty. Pyt. 22: ( ) zwraca się z zapytaniem: Zwracamy się z prośbą o podanie terminów wypowiedzeń umów kompleksowych, które mają zostać rozdzielone. Ponadto informujemy, że od r. zmienione zostały zasady dotyczące zmiany sprzedawcy określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci dystrybucyjnej. Obecnie procedura zmiany sprzedawcy wygląda następująco: - w pierwszej kolejności Zamawiający musi zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSO. Po złożeniu stosownego oświadczenia o chęci zawarcia takiej umowy Operator Systemu Dystrybucyjnego ma 21 dni na przygotowanie i przesłanie umów do Zamawiającego. Dokonanie stosownego zgłoszenia na PWI przez Wykonawcę w celu rozpoczęcia procedury zmiany sprzedawcy może zostać dokonane gdy OSO będzie posiadało obustronnie podpisaną umowę dystrybucyjną. Wówczas zgłoszenie takie musi zostać dokonane na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej. W związku z powyższym rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej od dnia r. jest niemożliwe. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej od r. Odp. 22: Zamawiający obecnie nie posiada zawartych umów kompleksowych. W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 7.1. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru, z

7 dniem nie wcześniej jednak niż po skutecznym rozwiązaniu umowy na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywa energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umów/umowy dystrybucyjnej. Pyt. 23: ( ) zwraca się z zapytaniem: Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ "Wzór Umowy", 6 ust. 1. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dotyczącego terminu płatności. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tą reguluje także art. 19 ust.13 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późno zm.). Odp. 23: Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis siwz bez zmian. Pyt. 24: ( ) zwraca się z zapytaniem: Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ "Wzór Umowy", 3 ust. 2 Na podstawie przywołanego Rozporządzenia Ministra Gospodarki Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty w przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi. Upusty odnoszą się do umowy oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie zwrotu "lub upustu". Odp. 24: Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis siwz bez zmian. Pyt. 25: ( ) zwraca się z zapytaniem: Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ "Wzór Umowy", 5 ust. 2 Wykonawca prosi o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza zmienność cen wynikającą z zasad dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz wydawanie i obrót świadectwami pochodzenia wydawanymi dla energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii oraz wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji. Ponadto Wykonawca informuje, że składnikami cenotwórczymi są: a) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii albo uiszczenia opłaty zastępczej; b) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z kogeneracji gazowej albo uiszczenia opłaty zastępczej; c) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z kogeneracji niegazowej albo uiszczenia opłaty zastępczej; d) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z metanu albo uiszczenia opłaty zastępczej; e) certyfikatów wynikających w ustawy z dnia r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94 poz. 551) tzw. "białe certyfikaty"; w obowiązkowym udziale wynikającym z treści ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późno zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy określonym dla sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Ponadto Wykonawca proponuje o wprowadzenie zapisu: "Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej czynnej podane w ofercie przetargowej będą stałe w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się ustawowa zmiana stawki podatku VA T, stawki podatku akcyzowego lub w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na realizację kontraktu." Odp. 25: Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość zmiany stawki brutto w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 6.3. Ewentualna zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Zmiana podatku nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, jednak

8 Wykonawca winien jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o zmianie wynagrodzenia, podając stosowne uzasadnienie wraz ze szczegółowym wyliczeniem w powyższym zakresie. Wynagrodzenie może być zmienione wyłącznie o wartość zmienionego podatku VAT lub podatku akcyzowego; zwiększenie wynagrodzenia ponad wartość zmienionego podatku VAT lub podatku akcyzowego jest nieważne. Pyt. 26: ( ) zwraca się z zapytaniem: Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ "Wzór Umowy", 6 ust. 2 Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne Wykonawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu uwzględniając 14 dni termin rozpatrzenia reklamacji. Odp. 26: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu reklamacji. W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 6.2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. Po upływie powyższego terminu, w przypadku braku rozstrzygnięcia reklamacji i powiadomienia Zamawiającego o sposobie jej rozstrzygnięcia, uznaje się reklamację za rozstrzygniętą pozytywnie. Zamawiający może się wstrzymać z zapłatą wynagrodzenia do czasu rozstrzygnięcia reklamacji. Pyt. 27: ( ) zwraca się z zapytaniem: Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ "Wzór Umowy", 7 ust. 1 Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikacje przedmiotowego zapisu na następujący: "Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii z dniem lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniem nowych umów dystrybucyjnych. Umowa obowiązuje przez 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. " Odp. 27: W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 7.1. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru, z dniem nie wcześniej jednak niż po skutecznym rozwiązaniu umowy na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywa energię w życie umów/umowy dystrybucyjnej. Pyt. 28: ( ) zwraca się z zapytaniem: Dotyczy ofert promocyjnych Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku gdy zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia. Odp. 28: Zamawiający nie korzysta z żadnych ofert promocyjnych i lojalizacyjnych. Pyt. 29: ( ) zwraca się z zapytaniem: Dotyczy aktualnie obowiązujących umów. Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy umowy rozdzielone na sprzedaż energii elektrycznej oraz umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej? Jaki jest termin obowiązywania aktualnie obowiązujących umów? Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Odp. 29: Zamawiający posiada oddzielne umowy na dystrybucję i sprzedaż. Umowa dystrybucyjna zawarta jest na czas nieokreślony, natomiast umowa sprzedaży na czas oznaczony 36 miesięcy od daty r.

9 Pyt. 30: ( ) zwraca się z zapytaniem: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści SlWZ poprzez: Jednoznaczne wskazanie planowanej ilości dostarczanej energii. W siwz (rozdział 2 i rozdział14) i załączniku nr 2 są różne wartości kwh oraz kwh. Odp. 30: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską we wskazanym przez pytającego formularzu. Winno być W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany wzoru formularza ofertowego. Nowy wzor formularza do pobrania na stronie Pyt. 31: ( ) zwraca się z zapytaniem: Zmianę w 5 ust. 2 załącznika nr 2 (umowa) zapisu na zapis treści: "Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym". Proponowana zmiana jest zasadna i konieczna ponieważ Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za zmianę ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Odp. 31: Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość zmiany stawki brutto w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 6.3. Ewentualna zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Zmiana podatku nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, jednak Wykonawca winien jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o zmianie wynagrodzenia, podając stosowne uzasadnienie wraz ze szczegółowym wyliczeniem w powyższym zakresie. Wynagrodzenie może być zmienione wyłącznie o wartość zmienionego podatku VAT lub podatku akcyzowego; zwiększenie wynagrodzenia ponad wartość zmienionego podatku VAT lub podatku akcyzowego jest nieważne. Pyt. 32: ( ) zwraca się z zapytaniem: Zmianę 7 ust. 3 załącznika nr 2 (umowa) zapisu na zapis treści: "Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na warunkach wynikających z oferty nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych jeśli takie będą wymagane". Wykonawca wyjaśnia, że powyższa modyfikacja jest konieczna i zgodna z art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, który jednoznacznie stwierdza, że Operator systemu przesyłowego oraz operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani umożliwić odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawca". Z powyższego wynika, że dzień wejścia w życie umowy nie może zostać określony przez Zamawiającego jako dzień rozpoczynający sprzedaż energii elektrycznej. Odp. 32: W związku z powyższym zapytaniem dokonuje się zmiany we wzorze umowy zał. nr 4 do Siwz, 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 7.1. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru, z dniem nie wcześniej jednak niż po skutecznym rozwiązaniu umowy na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywa energię w życie umów/umowy dystrybucyjnej. Zamawiający dodaje we wzorze załącznika nr 2 (umowa) do siwz 8 pt. Zmiana postanowień umowy. Jednocześnie informujemy, że w związku z dokonanymi zmianami Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu, gdyż dokonane zmiany w załączniku do SIWZ nie stanowią zmian istotnych, dlatego na podstawie treści art. 12a Pzp nie przesuwa się terminów składania i otwarcia ofert.

10 Zamawiający na stronie udostępnia zmienione załączniki do siwz nr 2 oraz nr 4. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego wyjaśnienia drogą mailową na adres lub faksem tel Adresat: 1. Wg rozdzielnika. 2. a/a Dyrektor MOKIS Agata Szpiłyk

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór - UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź, Regon 000000253, NIP 725-11-05-734 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy o wartości nie przekraczającej 207.000,-

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 395)

Opinia o ustawie o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 395) Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Opinia o ustawie o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 395) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest w szczególności zapewnienie pełnej

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo