Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak."

Transkrypt

1 numer postępowania: RejZamPub/DZP/PN/33/2014 Wrocław, dnia r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami: Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Tak. Pytanie 2 Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C11 od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy? Nie, Zamawiający nie przewiduje możliwości wystawiana faktur szacunkowych za energię elektryczną dla Zamawiającego, jednak dopuszcza możliwość opóźnienia terminu wystawienia faktury za faktyczne zużycie energii elektrycznej, o ile Operator Systemu Dystrybucyjnego nie dostarczy informacji o faktycznym zużyciu energii elektrycznej dla Wykonawcy powyższego zlecenia. Pytanie 3 Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii, czy okresy rozliczeniowe są zgodne z miesiącami kalendarzowymi? Okres rozliczeniowy jest miesięczny, jest zgodny z miesiącem kalendarzowym. Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy przepisów skutkujących zmianą przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej? Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Pytanie 5 W Sekcji IV ust. IV.3 pkt 4 Ogłoszenia, w Rozdziale XXVI ust. 4 SIWZ oraz w Załączniku nr 6 ust. 8 pkt 5 Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych możliwość zmiany grupy taryfowej powinna dotyczyć wyłącznie grup, które zostały ujęte w SIWZ i wycenione w ofercie wykonawcy. Z uwagi na powyższe, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: Zmiana grupy taryfowej jest możliwa jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym wybranego Wykonawcy.

2 Pytanie 6 W Załączniku nr 1 ust. 7 Uprzejmie informujemy, że parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej zapewniał będzie OSD na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. Zamawiający nie dopuszcza usunięcia powyższego zapisu. Pytanie 7 W Załączniku nr 2 do Formularza Ofertowego ust.2 oraz w Załączniku nr 6 ust. 5 pkt 2 Z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, Ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu ust. 5 pkt 2 do treści: Cena, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośba o uwzględnienie powyższej zmiany w dalszych postanowieniach SIWZ a w szczególności w Załączniku 6 ust. 8 pkt 6 Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 8 W Załączniku nr 6 ust. 5 pkt 3 Uprzejmie informujemy, że przypadku braku dostępu do układu pomiaroworozliczeniowego, bądź niemożności dokonania odczytu przez OSD, ilość energii w danym okresie rozliczeniowym może być wyznaczana szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu rozliczeniowego. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie, iż w przypadku braku dostępu do układu pomiaroworozliczeniowego, bądź niemożności dokonania odczytu przez OSD, ilość energii w danym okresie rozliczeniowym może być wyznaczana szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu rozliczeniowego. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wystawiania faktur szacunkowych. Pytanie 9 W Załączniku nr 6 ust. 6 pkt 2 Uprzejmie informujemy, że faktury VAT za zużytą energię wysyłane są listem zwykłym, w związku z powyższym Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć terminu otrzymania faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Odbiorca zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania. Pytanie 10 W Załączniku nr 6 ust. 8 pkt 7 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o informację dot. automatycznej zmiany cen, w przypadku zmiany stanu prawnego o czym mowa w pyt. 3 Zamawiający nie dopuszcza zmiany stawki za energie elektryczną ani dodatkowych opłat podczas obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmiany podatku VAT i podatku akcyzowego, które obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów.

3 Pytanie 11 Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: - nazwa i adres firmy; - opis punktu poboru; - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); - grupa taryfowa (obecna i nowa); - moc umowna; - planowane roczne zużycie energii; - numer licznika; - Operator Systemu Dystrybucyjnego; - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy - numer aktualnie obowiązującej umowy - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy - numer ewidencyjny PPE Zamawiający przekaże Wykonawcy ww. dokumenty w wersji Excel w terminie określonym w pytaniu. Pytanie 12 Dot. Pełnomocnictwa- czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę uwzględniającego zapisy pozwalające na wejście umowy w życie i aktualne zapisy IRiESD OSD stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia pełnomocnictwa wg. wzoru wskazanego w załączniku do powyższego pytania, tj.: PEŁNOMOCNICTWO NAZWA FIRMY.. ADRES. NIP... REGON KRS.. Działając w imieniu i na rzecz firmy..... udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:, do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej. 2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, lub Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy.

4 Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił. 3. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 4. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem do wykonywania takich czynności. 5. Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań,o których mowa w pkt od 1 do 4. Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Pytanie 13 W pkt. 1.1 wzoru umowy wnioskujemy o aktualizację Dziennika Ustaw Prawa Energetycznego na: Dz. U. z 2012r. poz ze zm.. Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 14 W pkt. 3.2 wnioskujemy o zmianę paragrafu Rozporządzenia na: par. 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną ( Dz. U. z 2013r. poz Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 15 Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: - nazwa i adres firmy; - opis punktu poboru; - adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina); - grupa taryfowa (obecna i nowa); - moc umowna;

5 - planowane roczne zużycie energii; - numer licznika; - Operator Systemu Dystrybucyjnego; - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; - numer aktualnie obowiązującej umowy; - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy; - numer ewidencyjny; - numer PPE. W razie nieudostępnienia powyższych informacji po wyłonieniu Wykonawcy, skutkować będzie negatywnym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy i możliwością bezumownego poboru energii elektrycznej. Tak zamawiający dostarczy wszystkie dokumenty o których mowa w pytaniu nie później niż do dnia podpisania umowy. Pytanie 15 Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej (.xls,.doc). Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 16 W par. I w SIWZ wpisali Państwo termin wykonania zamówienia mający się rozpocząć od r.. Jednak już teraz można stwierdzić, że taki termin rozpoczęcia zamówienia nie będzie możliwy z uwagi na czas trwania procedury zmiany sprzedawcy oraz miesięczny okres wypowiedzenia umów kompleksowych. Informujemy, że po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy Prawo energetyczne wymagane jest zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminach określonych w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego (IRiESD). Zgodnie z IRiESD, w przypadku pierwszej i kolejnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, nowy sprzedawca ma obowiązek poinformować lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego z wyprzedzeniem 21-dniowym o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej. Jednocześnie termin składania ofert przypada na r., co pozwala stwierdzić, że powyższy termin nie umożliwia przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i wejścia w życie umowy od r.. Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o dopisanie i zmianę terminu rozpoczęcia zamówienia od r.. Prosimy także o zapis w SIWZ oraz projektu umowy, iż rozpoczęcie świadczenia dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umów, na podstawie których dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną, po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, wejściu

6 w życie umów o świadczenie usług dystrybucji energii oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu, termin wskazany w SIWZ jest możliwy do skutecznego podjęcia kroków przez wybranego w przetargu Wykonawcę, jednak zamawiający zmienia zapis w SIWZ oraz projektu umowy na następujący: rozpoczęcie świadczenia dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umów, na podstawie których dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną, po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, wejściu w życie umów o świadczenie usług dystrybucji energii oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD. Pytanie 17 Prosimy o udostępnienie pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania w postępowaniu przetargowym pn. Na zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie- Postępowanie nr RejZamPub/DZO/PN/33/2014 przez Państwa firmę SP DSK w Warszawie. Pełnomocnictwo zostanie udostępnione Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu na powyższe zamówienie nie później niż z dniem podpisania nowej umowy na usługę świadczenia usług sprzedaży energii elektrycznej. Pytanie 18 W pkt 1.3 lit. f) wnioskujemy o dopisanie następującej treści na końcu zdania:.. zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Pytanie 19 W pkt 5.2 wnioskujemy o uwzględnienie w zapisie następującej treści: Cena, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia z wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana podatku akcyzowego i zmiana podatku VAT. Pytanie 20 Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy. W związku z powyższym wnioskujemy o zapis: Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody.

7 Pytanie 22 Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do obiektów ujętych w przeprowadzanym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego? W przypadku odpowiedzi negatywnej na to pytanie, prosimy o udzielenie informacji, kiedy Zamawiający zamierza uzyskać ten tytuł i czy podjął już niezbędne rozmowy w tym zakresie z właścicielem obiektów. Wskazujemy, że pojęcie tytuł prawny rozumiemy szeroko tj. może go stanowić zarówno stosunek cywilnoprawny o charakterze prawno-rzeczowym (np. własność), jak i obligacyjnym (np. najem). Tak. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do obiektów ujętych w przeprowadzonym postępowaniu.

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór - UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź, Regon 000000253, NIP 725-11-05-734 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku)

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i trybu zawierania umów na odległość,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy o wartości nie przekraczającej 207.000,-

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo