Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii."

Transkrypt

1 Gdańsk, 22 maja 2014 r. IZBA SKARBOWA W GDAŃSKU SO / / 14 Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie WYJAŚNIENIE do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO/ /14 w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup energii elektrycznej dla Izby Skarbowej w Gdańsku oraz urzędów skarbowych województwa pomorskiego. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający upoważniony przekazuje wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie: zakup energii elektrycznej dla Izby Skarbowej w Gdańsku oraz urzędów skarbowych województwa pomorskiego oraz dokonuje stosownych modyfikacji treści SIWZ: Pytanie nr 1: Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii. Czy Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy stosowne pełnomocnictwo/a do złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży oraz niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy (wymaganych przez dane OSD w procesie ZS) w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia dla każdego punktu poboru: ul. Długa 75/76, Gdańsk tel.: fax:

2 - nazwa właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie którego znajduje się dany punkt poboru energii, - adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki, - numer NIP, - numer REGON, - adres punktu poboru - (miejscowość, ulica, kod pocztowy), - przeznaczenie punktu poboru, grupa taryfowa, - roczny wolumen energii elektrycznej, - numer licznika, - numer ppe (PROD_). Uzasadnienie: W celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy Wykonawca będzie potrzebował aktualnych i poprawnych dokumentów i danych dotyczących Zamawiającego oraz jego punktów poboru energii elektrycznej. Na podstawie pełnomocnictwa Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych czynności przed OSD. Odpowiedź Ad. 1: Zamawiający upoważniony informuje, iż załączył do SIWZ stosowne pełnomocnictwo (Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 9 Wzór umowy), które umocowuje Wykonawcę do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Ponadto Zamawiający upoważniony informuje, iż udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne dane w wersji elektronicznej (Excel) wymagane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w procesie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Pytanie nr 2: Dotyczy: akcji promocyjnych/programów lojalnościowych. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych? 2

3 Odpowiedź Ad. 2: Zamawiający upoważniony informuje, iż złożył niezbędne wypowiedzenia umów sprzedaży energii elektrycznej/umów kompleksowych dla Części I przedmiotu, tak, aby sprzedaż energii elektrycznej od Wykonawcy mogła rozpocząć się od roku. Ponadto oczekiwaniem Zamawiającego upoważnionego jest wypowiedzenie umów sprzedaży energii elektrycznej/umów kompleksowych dla punktów poboru energii elektrycznej dla Części II przedmiotu zamówienia. Okresy wypowiedzeń dla poszczególnych umów umożliwiają rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej od roku dla Części II przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 3: Dotyczy: Ceny i stawki opłat oraz Rozliczenia. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów w 6 ust. 2 oraz 7 ust. 1 dotyczących sposobu rozliczenia wynagrodzenia za pobraną energię ceny ze względu na jej niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa (ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Wartość brutto za energię elektryczną powinna być obliczona jako iloczyn ilości energii elektrycznej i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, a do wyliczonej należności Wykonawca dolicza należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Cena jednostkowa brutto za 1 kwh zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie służy do wyliczenia wartości netto czy brutto oferty oraz nie stanowi żadnej podstawy obliczenia wartości za faktyczne zużytą energię elektryczną. Ponadto sposób kalkulacji ceny oraz rozliczenia z Zamawiającym, oparte na cenach jednostkowych brutto, mogłyby być niejednokrotnie niekorzystne finansowo dla Zamawiającego, co nie jest zgodne z zasadą celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Uzasadnienie: Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej 106 ust. 8 o VAT, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337). Wśród podstawowych 3

4 elementów, jakie co najmniej winna zawierać faktura stwierdzająca sprzedaż, zostały określone w 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in.: - miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług, - cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), - wartość towarów lub wykonywanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwot podatku (wartość sprzedaży netto), - stawkę podatku, - sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu, - kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, - kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem. Cena jednostkowa brutto, zgodnie z 8 ust. 1 i ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, stanowi podstawę obliczenia kwoty należności ogółem jedynie w dwóch przypadkach, tzn. gdy podatnik: 1. jest obowiązany do stosowania cen urzędowych, 2. jako ceny sprzedaży stosuje umowne ceny brutto. Podstawą obliczenia kwoty należności ogółem za sprzedaż energii elektrycznej nie jest więc cena jednostkowa brutto, tylko cena jednostkowa netto. Odpowiedź Ad. 3: Zamawiający upoważniony informuje, iż dokonuje zmian w Załączniku nr 9 do SIWZ Wzór umowy i nadaje mu nowe brzmienie dla 6 ust. 2 oraz 7 ust Ceny i stawki opłat 2. Strony ustalają cenę netto + podatek VAT w odpowiedniej wysokości za energię elektryczną czynną w złotych polskich za 1 kwh dla obiektów Płatników wymienionych w Załączniku nr 1 w wysokości wskazanej w Załączniku nr 3 do Umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień umownych. 4

5 7 Rozliczenia 1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, do którego przyłączone są obiekty Płatnika. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy w wysokości stanowiącej iloczyn ceny netto za 1 kwh, określonej w 6 ust. 2 oraz ilości zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o podatek VAT w odpowiedniej wysokości. Pytanie nr 4: Dotyczy: Pełnomocnictwo załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dot. pkt. 4 Pełnomocnictwa. Uzasadnienie: Wykonawca może wystąpić do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w imieniu Zamawiającego czy też Płatnika tylko w przypadku zmiany taryfy. Wszelkie kwestie związane z obowiązkami stron, standardami jakościowymi, bonifikatami, czy zmianami mocy zawarte będą w umowach dystrybucyjnych zawartymi między Zamawiającym (czy też w tym przypadku poszczególnymi Płatnikami) a lokalnymi Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy zmiana taryf odbyć się ma już w momencie zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej? Odpowiedź Ad. 4: Zamawiający upoważniony informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ proponowanych przez Wykonawcę. Zamawiający upoważniony informuje, iż zmiana taryf dystrybucyjnych ma odbyć się już na etapie zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej z Wykonawcą. 5

6 Pytanie nr 5: Dotyczy: faktur VAT. Czy faktury mają być wystawiane na poszczególnych płatników i wysyłane na ich adresy? Odpowiedź Ad. 5: Zamawiający upoważniony informuje, iż faktury VAT za zużytą energię elektryczną mają być wystawiane i wysyłane bezpośrednio na adresy Płatników dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej. Zamawiający upoważniony informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Na oryginale podpis Z up. Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku Dariusz Jankowiak Wicedyrektor 6

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór - UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź, Regon 000000253, NIP 725-11-05-734 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy o wartości nie przekraczającej 207.000,-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 Z A T W I E R D Z A M D O W Ó D C A J W 4 6 2 0 z up. mjr Leszek WOJNICZ dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 CPV 39525000-8 Różne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo