0_2_spis.qxd :38 Page 1. PRZEWODNIK Prawo w dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Spis treœci 1.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0_2_spis.qxd 2011-09-27 22:38 Page 1. PRZEWODNIK Prawo w dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. 1.1. Spis treœci 1.1."

Transkrypt

1 0_2_spis.qxd :38 Page 1 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str SPIS TREŒCI Autorzy 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Wyjaœnienie pojêæ i definicji 1.6. Objaœnienie piktogramów 2. AKTUALNOŒCI 2.1. Podstawowe akty prawne Ustawy Konstytucja RP wyci¹g z ustawy Ustawa o zwi¹zkach zawodowych Ustawa o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych Ustawa o spo³ecznej inspekcji pracy Ustawa o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami umów z przyczyn niedotycz¹cych pracowników Ustawa Kodeks pracy wyci¹g a. Dzia³ I, II b. Dzia³ III, IV, VI, VII, VIII, X c. Dzia³ XI, XII Ustawa o Komisji Trójstronnej Ustawa o Zak³adowym Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych

2 0_2_spis.qxd :38 Page 2 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Ustawa o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw Ustawa o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Ustawa o europejskich radach zak³adowych Ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej Ustawa o Pañstwowej Inspekcji Pracy 2.2. Nowoœci w prawie Zmiana Kodeksu pracy Zmiana wysokoœci wynagrodzenia minimalnego Zmiana ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy Orzecznictwo w sprawach zwi¹zkowych 3. FUNKCJONOWANIE ZWI ZKU ZAWODOWEGO 3.1. Podstawy prawne funkcjonowania zwi¹zków zawodowych Akty prawa miêdzynarodowego o zasiêgu globalnym MOP, ONZ Akty prawa europejskiego Rady Europy i Unii Europejskiej Akty prawa krajowego 3.2. Wolnoœæ zwi¹zkowa w œwtietle Konstytucji RP i ustawy o zwi¹zkach zawodowych 3.3. Procedura tworzenia zwi¹zku zawodowego Tworzenie zwi¹zku zawodowego od podstaw Utworzenie zak³adowej organizacji zwi¹zkowej w ramach istniej¹cej ju organizacji ogólnopolskiej Tworzenie organizacji miêdzyzak³adowej Statut zwi¹zku zawodowego

3 0_2_spis.qxd :38 Page 3 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Wiadomoœci ogólne Odmowa rejestracji statutu Zmiana statutu zwi¹zku Wzór statutu zak³adowej organizacji zwi¹zkowej Wzór statutu zwi¹zku zawodowego o zasiêgu ogólnopolskim 3.4. Rejestracja zwi¹zku zawodowego w Krajowym Rejestrze S¹dowym Obowi¹zek rejestracji zwi¹zku w KRS Postêpowanie rejestrowe Dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze S¹dowym Zwrot wniosku, wezwanie do usuniêcia braków, postanowienia, zarz¹dzenia, skargi Rejestracja wewnêtrzna zwi¹zku zawodowego Op³aty s¹dowe, terminy i adresy 3.5. Struktura zwi¹zku zawodowego Uwagi ogólne Zak³adowa organizacja zwi¹zkowa Miêdzyzak³adowa organizacja zwi¹zkowa 4. UPRAWNIENIA ZWI ZKÓW ZAWODOWYCH 4.1. Formy prawne wspó³dzia³ania zwi¹zków zawodowych z pracodawc¹ Uwagi ogólne Udzia³ opiniodawczo-konsultacyjny. Konsultacje Udzia³ stanowczy. Negocjacje (rokowania) Informowanie 4.2. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w sprawach indywidualnych Uwagi ogólne Wspó³dzia³anie w razie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracê Wspó³dzia³anie w przypadku wypowiedzenia warunków pracy lub p³acy Wspó³dzia³anie w razie zamiaru rozwi¹zania stosunku pracy bez wypowiedzenia

4 0_2_spis.qxd :38 Page 4 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 K.p Rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia bez winy pracownika w trybie art. 53 K.p Wspó³dzia³anie w razie zamiaru rozwi¹zania stosunku pracy z kobiet¹ w ci¹ y lub w czasie urlopu macierzyñskiego Wspó³dzia³anie w przypadku zastosowania wobec pracownika kary porz¹dkowej Wspó³dzia³anie w przypadku zastosowania wobec pracownika odpowiedzialnoœci materialnej Wprowadzenie Odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ pracodawcy na skutek niewykonania lub niew³aœciwego wykonania obowi¹zków (art k.p.) Odpowiedzialnoœæ za mienie powierzone pracownikowi (art k.p.) Przepisy pozakodeksowe reguluj¹ce szczególne zasady odpowiedzialnoœci materialnej Odpowiedzialnoœæ materialna pracowników tymczasowych Wzory umów dotycz¹cych odpowiedzialnoœci materialnej 4.3. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w sprawach zbiorowych Regulamin pracy Regulamin wynagradzania Regulamin premiowania Nagradzanie pracowników Uk³ady zbiorowe pracy Zawieranie uk³adu zbiorowego pracy w praktyce Funkcjonowanie uk³adu zbiorowego w praktyce Porozumienia zbiorowe Uwagi ogólne

5 0_2_spis.qxd :38 Page 5 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Porozumienie w sprawie zwolnieñ grupowych Porozumienia kryzysowe Porozumienia w zwi¹zku z przejœciem zak³adu pracy Porozumienie o stosowaniu uk³adu zbiorowego pracy 4.4. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych zwi¹zane z zatrudnianiem podmiotów zewnêtrznych Zatrudnianie pracowników tymczasowych 5. ZWI ZEK ZAWODOWY A PRACODAWCA 5.1. Zwolnienia i urlopy dzia³aczy zwi¹zkowych Zwolnienia dla dokonania doraÿnych czynnoœci zwi¹zkowych Zwolnienia od pracy cz³onka zarz¹du Urlopy bezp³atne dzia³aczy zwi¹zkowych Uprawnienia dzia³aczy miêdzyzak³adowej organizacji zwi¹zkowej 5.2. Ochrona stosunku pracy dzia³aczy zwi¹zkowych Ochrona zatrudnienia cz³onków zak³adowych organizacji zwi¹zkowych Ochrona stosunku pracy cz³onków miêdzyzak³adowych organizacji zwi¹zkowych 5.3. Uprawnienia o charakterze organizacyjno- -technicznym Uwagi ogólne Potr¹canie sk³adek zwi¹zkowych Udostêpnianie pomieszczeñ i urz¹dzeñ 5.4. Zasady wspó³dzia³ania zwi¹zku zawodowego z pracodawc¹ ¹danie imiennej listy cz³onków zwi¹zku zawodowego 5.5. Rozwi¹zywanie sporów zbiorowych Wszczêcie sporu zbiorowego Procedura rozwi¹zywania sporu zbiorowego Zakoñczenie rokowañ i mediacji Arbitra

6 0_2_spis.qxd :38 Page 6 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Strajk Odpowiedzialnoœæ za naruszenie przepisów ustawy 5.6. Zwolnienia grupowe w zak³adzie pracy Pojêcie zwolnieñ grupowych Tryb zwolnieñ grupowych Zwolnienia indywidualne Wypowiedzenia warunków pracy i p³acy a ustawa o zwolnieniach grupowych Odprawa pieniê na Ochrona stosunku pracy w zwi¹zku ze zwolnieniem grupowym Ponowne zatrudnienie pracowników Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotycz¹cych pracowników Wypowiedzenie zmieniaj¹ce 5.7. Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych Uwagi ogólne Podstawowe pojêcia Rodzaje dzia³alnoœci socjalnej Osoby uprawnione do œwiadczeñ z ZFŒS Tworzenie funduszu Obowi¹zek tworzenia funduszu Pracodawcy niezobowi¹zani do tworzenia funduszu Wybór przedstawiciela za³ogi Œwiadczenie urlopowe Odpis na fundusz socjalny Ustalanie przeciêtnej liczby zatrudnionych Regulamin zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych Wydatkowanie œrodków Funduszu Zasady wydatkowania œrodków Dzia³alnoœæ komisji socjalnych Kryterium socjalne jako warunek prawid³owego wydatkowania œrodków Przyznawanie po yczek z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych

7 0_2_spis.qxd :38 Page 7 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Nieprawid³owe wydawanie œrodków z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych Przejœcie zak³adu pracy a zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych Istota przejœcia zak³adu pracy Przejœcie zak³adu pracy na pracodawcê zobowi¹zanego do tworzenia Funduszu Przejœcie zak³adu pracy na pracodawcê niezobowi¹zanego do tworzenia Funduszu Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych a upad³oœæ pracodawcy Wspólna dzia³alnoœæ socjalna 5.8. Przejœcie zak³adu pracy na innego pracodawcê Charakterystyka przejœcia zak³adu pracy Wprowadzenie Uprawnienia przys³uguj¹ce pracownikom w zwi¹zku z przejœciem czêœci lub ca³oœci zak³adu pracy Procedura zwi¹zana z przejœciem zak³adu pracy Konsekwencje przejœcia zak³adu pracy Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania wobec pracowników Przekszta³cenia w³asnoœciowe w zak³adach opieki zdrowotnej Przekszta³cenia w³asnoœciowe w ZOZ a art K.p Sytuacja prawna pracowników w zwi¹zku z przekszta³ceniami ZOZ Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania wobec pracowników ZOZ Wp³yw przejœcia zak³adu pracy na funkcjonowanie zak³adowych organizacji zwi¹zkowych Uwagi ogólne Zwi¹zaek zawodowy a przejœcie ca³ego zak³adu pracy na nowego pracodawcê

8 0_2_spis.qxd :39 Page 8 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Umowa o zakazie konkurencji Wprowadzenie Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Umowa o zakazie konkurencji obowi¹zuj¹ca po ustaniu stosunku pracy Zakaz konkurencji a kolejne umowy o pracê Rady pracowników Zakres zastosowania ustawy o informowaniu pracowników Sk³ad rady pracowników Powo³ywanie rady pracowników Funkcjonowanie rady pracowników Kadencja oraz finansowanie dzia³alnoœci rady pracowników Status cz³onka rady pracowników Restrukturyzacja zatrudnienia programy dobrowolnych odejœæ oraz zwolnienia monitorowane Pojêcie restrukturyzacji Programy dobrowolnych odejœæ Porozumienie miêdzy pracodawc¹ a zwi¹zkami zawodowymi w sprawie przeprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejœæ w ramach zwolnieñ grupowych Zwolnienia monitorowane Pojêcie zwolnieñ monitorowanych Poradnictwo zawodowe Szkolenia Poœrednictwo pracy Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Restrukturyzacja a zak³adowe fundusze szkoleniowe Zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy szkoleniowych Refundacja z Funduszu Pracy kosztów szkoleñ ponoszonych przez pracodawców

9 0_2_spis.qxd :39 Page 9 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 9 posiadaj¹cych fundusz szkoleniowy oraz pracodawców nietworz¹cych funduszu Finansowanie œwiadczeñ szkoleniowych w przypadku zwolnieñ monitorowanych Finansowanie dokszta³cania pracowników przez przedsiêbiorców bêd¹cych w przejœciowych trudnoœciach finansowych 6. DZIA ALNOŒÆ ZWI ZKU ZAWODOWEGO POZA PRACODAWC 6.1. Trójstronna Komisja do spraw Spo³eczno-Gospodarczych Cel dzia³ania Kompetencje stron 6.2. Negocjacyjny system kszta³towania wynagrodzeñ Uwagi ogólne 6.3. Wojewódzkie komisje dialogu spo³ecznego Uwagi ogólne 6.4. Wystêpowanie przed s¹dem Uwagi ogólne Zanim sprawa trafi do s¹du postêpowanie pojednawcze Proces ze stosunku pracy uwagi ogólne Postêpowanie s¹dowe przed s¹dem pracy Zastêpstwo s¹dowe (pe³nomocnictwo procesowe) Koszty s¹dowe i koszty procesu Pozew i inne pisma procesowe w sprawach ze stosunku pracy Postêpowanie przed s¹dem Œrodki odwo³awcze 6.5. Odpowiedzialnoœæ za wykroczenia przeciwko prawom pracownika Wprowadzenie Postêpowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom osób wykonuj¹cych pracê zarobkow¹ Wykroczenia przeciwko prawom pracownika unormowane w kodeksie pracy

10 0_2_spis.qxd :39 Page 10 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Ochrona stosunku pracy (art. 281 k.p.) Ochrona wynagrodzenia za pracê, prawa do urlopu wypoczynkowego, prawa do œwiadectwa pracy (art k.p.) Ochrona uprawnieñ pracowniczych podlegaj¹cych wykonaniu przez pracodawcê orzeczenia s¹du pracy lub ugody zawartej przed komisj¹ pojednawcz¹ lub s¹dem pracy (art k.p.) Ochrona bezpieczeñstwa i higieny pracy (art. 283 k.p.) Wykroczenia przeciwko prawom pracownika okreœlone poza kodeksem pracy Przestêpstwa przeciwko prawom osób wykonuj¹cych pracê zarobkow¹ 7. PRAWO PRACY NADZÓR I KONTROLA 7.1. Wspó³praca z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy Zasady i formy wspó³pracy zwi¹zków zawodowych z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy Badania œrodowiskowe u pracodawcy na wniosek zwi¹zków zawodowych Ustawowe formy dokumentowania ustaleñ z kontroli przedsiêbiorcy przez Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy. Przedmiot i zakres uprawnieñ organów kontroli Rodzaje pokontrolnych œrodków prawnych przys³uguj¹cych pañstwowym inspektorom pracy Postêpowanie oraz sankcje w sprawach o wykroczenia œcigane przez organy Pañstwowej Inspekcji Pracy zmiany dokonane Ustaw¹ z 13 kwietnia 2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy 7.2. Spo³eczna inspekcja pracy Zasady dzia³ania spo³ecznej inspekcji pracy Zakres dzia³ania spo³ecznego inspektora pracy Uprawnienia w³adcze spo³ecznego inspektora pracy

11 0_2_spis.qxd :39 Page 11 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Ochrona trwa³oœci stosunku pracy spo³ecznego inspektora pracy Obowi¹zki pracodawcy zwi¹zane z funkcjonowaniem spo³ecznej inspekcji pracy Wspó³praca spo³ecznej inspekcji pracy ze zwi¹zkami zawodowymi Wspó³praca z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy 7.3. Odpowiedzialnoœæ za naruszenie ustawy o zwi¹zkach zawodowych Odpowiedzialnoœæ pracodawcy Odpowiedzialnoœæ dzia³aczy zwi¹zkowych 7.4. Ochrona roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy Wprowadzenie Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o FGŒP Zakres oraz tryb realizacji roszczeñ zaspokajanych przez FGŒP Zakres oraz tryb zwrotu œrodków FGŒP Finansowanie Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych Organizacja Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych 8. ORZECZNICTWO 8.1. Ustawa o zwi¹zkach zawodowych Orzecznictwo do I rozdzia³u ustawy Orzecznictwo do II rozdzia³u ustawy Orzecznictwo do III rozdzia³u ustawy Orzecznictwo do IV rozdzia³u ustawy 8.2. Kodeks pracy 8.3. Spory zbiorowe 8.4. Fundusz œwiadczeñ socjalnych 8.5. Odpowiedzialnoœæ materialna 8.6. Orzecznictwo do ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy 8.7. Postêpowanie egzekucyjne 8.8. Bezpieczeñstwo i higiena pracy

12 0_2_spis.qxd :39 Page 12 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str PYTANIA I ODPOWIEDZI 9.1. Struktura i funkcjonowanie zwi¹zku zawodowego Wskazanie pracodawcy imiennej listy cz³onków zwi¹zku zawodowego Zobowi¹zanie pracowników do niezak³adania zwi¹zku zawodowego Udostêpnienie lokalu zwi¹zkowi zawodowemu Potr¹canie przez pracodawcê sk³adek zwi¹zkowych 9.2. Ochrona trwa³oœci stosunku pracy dzia³aczy zwi¹zkowych Dopuszczalnoœæ zwolnienia chronionego cz³onka zwi¹zku zawodowego z powodu redukcji etatów Zgoda dzia³acza zwi¹zkowego na wypowiedzenie umowy o pracê bez koniecznoœci uzyskania zgody zwi¹zku zawodowego Zgoda na zwolnienie chronionego dzia³acza zwi¹zkowego wyra ona przez przewodnicz¹cego zwi¹zku 9.3. Zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych Obni enie odpisu na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych Dofinansowanie opieki nad dzieæmi w ³obkach i przedszkolach z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych Dopuszczalnoœæ ¹dania przez pracodawcê informacji o sytuacji materialnej pracowników i ich rodzin Odpis na zfœs w przedsiêbiorstwie wielozak³adowym Œwiadczenia okolicznoœciowe finansowane z zfœs Uzale nienie pomocy z zfœs od rodzaju umowy Pracownik w okresie wypowiedzenia a mo liwoœæ korzystania z zfœs 9.4. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w sprawach indywidualnych Opinia zwi¹zku zawodowego w sprawi przyznawania nagród

13 0_2_spis.qxd :39 Page 13 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Uprawniania zwi¹zków zawodowych w sprawach zbiorowych Porozumienie zawieszaj¹ce regulamin wynagradzania a wypowiedzenie zmieniaj¹ce Regulaminy wewn¹trzzak³adowe a powstanie zwi¹zków zawodowych Jeden akt zamiast dwóch regulaminów pracy i wynagradzania 9.6. Zwolnienia grupowe Prawo do odprawy pieniê nej Prawo do kolejnej odprawy Odwo³anie do s¹du pracy a odprawa z tytu³u zwolnieñ grupowych Cofniêcie wypowiedzenia a prawo do odprawy 9.7. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych zwi¹zane ze zwolnieniami monitorowanymi Informowanie organizacji o zamiarze restrukturyzacji Realizacja Programu Dobrowolnych Odejœæ przez nowego pracodawcê Wysokoœæ odprawy pieniê nej w Programie Dobrowolnych Odejœæ a przynale noœæ zwi¹zkowa Zwolnienia monitorowane a finansowanie œwiadczeñ szkoleniowych przez pracodawcê Rola zwi¹zków zawodowych w tworzeniu i wydatkowaniu œrodków funduszu szkoleniowego Program Dobrowolnych Odejœæ a œwiadczenia urlopowe Uzgodnienie us³ug rynku pracy Zwolnienia monitorowane a zatrudnianie pracowników tymczasowych 9.8. Prawa i obowi¹zki pracownika Konsekwencje pracy podczas zwolnienia lekarskiego Obowi¹zek pracy w godzinach nadliczbowych

14 0_2_spis.qxd :39 Page 14 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str UREGULOWANIA SZCZEGÓLNE W PRAWIE PRACY Czas pracy Uwagi ogólne Podstawowe definicje zwi¹zane z czasem pracy Zasady sporz¹dzania rozk³adów czasu pracy Uwagi ogólne Systemy czasu pracy Zasady organizacji czasu pracy u pracodawcy Przyk³ady indywidualnych rozk³adów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy na podstawie regulacji Kodeksu pracy Wynagrodzenia pracowników Zasady kszta³towania wynagrodzeñ Wynagrodzenia w umowie o pracê Minimalne wynagrodzenie Sk³adniki wynagrodzenia Premie i nagrody Bony (talony) przekazywane pracownikom Szczególne zasady wynagrodzeñ S³u ba zdrowia Oœwiata Formy wynagrodzenia za prace i terminy jego wyp³aty Wynagrodzenie za pracê w godzinach nadliczbowych Uwagi ogólne Zasady polecania pracy nadliczbowej Zasady wynagradzania pracy nadliczbowej Dodatek za prace w nocy Ochrona wynagrodzenia za pracê Wysokoœæ wynagrodzenia za pracê a zasady wspó³ ycia spo³ecznego Potr¹cenia z wynagrodzenia za pracê

15 0_2_spis.qxd :39 Page 15 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Dyskryminacja w stosunkach pracy Pojêcie, geneza i ewolucja ochrony przed dyskryminacj¹ Pojêcie równego traktowania i dyskryminacji w prawie europejskim Równe traktowanie w zatrudnieniu w prawie polskim Przedmiotowy zakres ochrony przed dyskryminacj¹ Wy³¹czenia zarzutu dyskryminacji Warunki preferencyjne wyrównywanie szans w zatrudnieniu Skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu Zasady równoœci pracowników w regulacjach wewnêtrznych pracodawcy Mobbing Mobbing zjawisko spo³eczne Mobbing znaczenie pojêcia Mobbing a prawo pracy Skutki w sferze roszczeñ Niepracownicze i nietypowe formy zatrudniania Wprowadzenie Umowa o prace nak³adcz¹ Umowa zlecenia Umowa o dzie³o Umowa agencyjna Nietypowe formy zatrudnienia Obliczanie terminów w prawie pracy Uwagi ogólne Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego w prawie pracy Zasady stosowania Kodeksu cywilnego Szczególne zasady obliczania terminów w prawie pracy Obliczanie okresów wypowiedzenia D³ugoœæ okresów wypowiedzenia Modyfikacja okresów wypowiedzenia

16 0_2_spis.qxd :39 Page 16 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY Wprowadzenie Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w zakresie kontroli nad przestrzeganiem przepisów BHP Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy Szkolenia w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy Wprowadzenie Ocena ryzyka zawodowego Pojêcie ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego a emerytury pomostowe Analiza i ocena zagro eñ ryzyko zawodowe na stanowisku pracy Podstawowe pojêcia zwi¹zane z ocen¹ ryzyka Zagro enia na stanowisku pracy Cele oceny ryzyka Procedura oceny ryzyka Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego 1.6. Obowi¹zki pracodawcy w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy Podstawowe obowi¹zki pracodawcy w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy Szczegó³owe obowi¹zki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy Podstawowe obowi¹zki pracodawcy w zakresie szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2014 ROKU

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2014 ROKU OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2014 ROKU L.p. NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA ADRESACI 1 Szkolenie podstawowe-

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... A. Komentarz tezowy

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... A. Komentarz tezowy Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII A. Komentarz tezowy Rozdział I. Kodeks pracy... 1 Ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) (art. 22 67, art. 97 99, art. 101 1 101

Bardziej szczegółowo

118 wzorcowych dokumentów

118 wzorcowych dokumentów 118 wzorcowych dokumentów Dział I AKTA OSOBOWE I.1. Zasady prowadzenia I.2. Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych Dział II DANE OSOBOWE II.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami)

Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami) Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami) Karta Nauczyciela Jest ustawą regulującą prawa i obowiązki nauczyciela, które są konsekwencją szczególnego charakteru pracy

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Autor: LUDWIK FLOREK. Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie pracy. 1. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy

PRAWO PRACY. Autor: LUDWIK FLOREK. Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie pracy. 1. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy PRAWO PRACY Autor: LUDWIK FLOREK Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie pracy 1. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy I. Praca jako przedmiot regulacji prawnej II. Praca a służba publiczna III. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI Pytania na egzamin dyplomowy z kierunku administracja 1. Centralizm i decentralizacja administracji publicznej 2. Cechy modelu

Bardziej szczegółowo

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje:

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje: aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2013 i 2014r. - oznaczone grubszym drukiem zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XVII Wskazówki... XIX Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Rozdzia³ 1. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza po zmianie przepisów w 2016 r.

Dokumentacja pracownicza po zmianie przepisów w 2016 r. Dokumentacja pracownicza po zmianie przepisów w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/19/7633/8287 Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne dotyczące uzgadniania wynagrodzeń na Uczelniach

Podstawy prawne dotyczące uzgadniania wynagrodzeń na Uczelniach Podstawy prawne dotyczące uzgadniania wynagrodzeń na Uczelniach Prawa związków zawodowych jako reprezentacji pracowników zwłaszcza w zakresie prowadzenia rokowań, zawierania układów zbiorowych pracy i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy

Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy wydanie 1. ISBN 83-7483-115-4 Autorzy: Agata Gronowicz, Bożena Lenart Redakcja: Maciej Nałęcz Stan prawny: grudzień 2005 Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza 2013

Dokumentacja pracownicza 2013 Renata Mroczkowska Patrycja Potocka-Szmoñ Dokumentacja pracownicza 2013 ponad 260 wzorów z komentarzem Stan prawny: 2013 r. Wydanie IX uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH... 1 Rozdzia³ I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 379113 Temat: Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych + z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 19-31

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza 2015

Dokumentacja pracownicza 2015 Renata Mroczkowska Patrycja Potocka-Szmoñ Dokumentacja pracownicza 2015 ponad 280 wzorów z komentarzem Stan prawny: 2015 r. Wydanie XI uaktualnione ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp. k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Warszawa 2015 Copyright by Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2015 Autor Gra yna widerska Redaktor naczelny Ryszard Sobolewski

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci S³owo wstêpne... Spis treœci Wykaz skrótów... Literatura... V XIII XVII Wstêp... 1 Rozdzia³ 1. Pojêcie i charakter prawny umorzenia akcji... 19 1.1. Podmiot czynnoœci umorzenia... 19 1.1.1. Spó³ka jako

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie Polaków w Niemczech 2015-12-25 22:06:06

Zatrudnienie Polaków w Niemczech 2015-12-25 22:06:06 Zatrudnienie Polaków w Niemczech 2015-12-25 22:06:06 2 Zatrudnienie Polaków w Niemczech Stan prawny od 1 maja 2011 r. A. Wstęp I. Zmiany prawa związane z otwarciem rynku pracy II. Niemiecki rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza 2014

Dokumentacja pracownicza 2014 Renata Mroczkowska Patrycja Potocka-Szmoñ Dokumentacja pracownicza 2014 ponad 270 wzorów z komentarzem Stan prawny: 2014 r. Wydanie X uaktualnione ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp. k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ I. Wiadomoœci ogólne o postêpowaniu s¹dowym w sprawach z zakresu prawa pracy i stosowanych w nim pismach procesowych

Spis treœci. Czêœæ I. Wiadomoœci ogólne o postêpowaniu s¹dowym w sprawach z zakresu prawa pracy i stosowanych w nim pismach procesowych V Wstêp do wydania I... XV Wstêp do wydania II... XIX Wykaz skrótów... XXIII Tabela odsetek ustawowych... XXV Wykaz podstawowej literatury... XXVII Czêœæ I. Wiadomoœci ogólne o postêpowaniu s¹dowym w sprawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa Spis Wykaz treœci skrótów Literatura Przedmowa XIX XXIII XXV Czêœæ A. Testy Test 1. Czêœæ historyczna 1 Odpowiedzi do testu 1 61 Test 2. Krajowy Rejestr S¹dowy 3 Odpowiedzi do testu 2 61 Test 3. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wstêp Od Autorów Wykaz najczêœciej wystêpuj¹cych skrótów Rozdzia³ I NOWE ZASADY REFUNDACJI

SPIS TREŒCI. Wstêp Od Autorów Wykaz najczêœciej wystêpuj¹cych skrótów Rozdzia³ I NOWE ZASADY REFUNDACJI SPIS TREŒCI Wstêp....................................................... 13 Od Autorów.................................................. 15 Wykaz najczêœciej wystêpuj¹cych skrótów..........................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Czas pracy i urlopy pracownicze w 2016 roku planowanie, udzielanie i rozliczanie

Czas pracy i urlopy pracownicze w 2016 roku planowanie, udzielanie i rozliczanie Czas pracy i urlopy pracownicze w 2016 roku planowanie, udzielanie i rozliczanie Terminy szkolenia Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami dotyczącymi planowania i rozliczania czasu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Służba cywilna podstawowe informacje, organizacja, funkcjonowanie

Rozdział I. Służba cywilna podstawowe informacje, organizacja, funkcjonowanie Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie... Rozdział I. Służba cywilna podstawowe informacje, organizacja, funkcjonowanie XV XXI XXIII 1 1. Szef Służby Cywilnej... 3 2. Rada Służby Publicznej... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie . pieczątka pracodawcy miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADKEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych,

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych, Za³¹cmik do Zarz¹dzenia Nr 03/2010 Przewodnicz¹cego Zarz¹du ZMZP z dnia 8 marca 2010 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Zwi¹zku Miêdzygminnym Zatoki Puckiej we W³adys³awowie

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy zwane dalej "Centrum" działa w szczególności na podstawie: 1) Uchwały Nr 146/XII/95 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Spis treści Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Część A. Testy Test 1. Część historyczna 1 Test 2. Krajowy Rejestr Sądowy 3 Test 3. Przepisy Kodeksu cywilnego związane z prawem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie DOP-ZP/200/09 Kraków, dnia 3 sierpnia 2009r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług polegających na całodobowym dozorze budynków szpitala wraz z przyległym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie z dnia 05.10.2012r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstêp Spis treœci... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... s. Nb. XI XIII XVII Czêœæ I. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce.... 1 1 Rozdzia³ I. Istota, cel oraz funkcje zabezpieczenia i postêpowania zabezpieczaj¹cego....

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy

Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy 1. Uwagi ogólne o

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 1. POJĘCIE, PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY 17 2. FUNKCJE PRAWA PRACY 18 3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 19 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jak w praktyce są opodatkowane te świadczenia? Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz) jest formą pomocy socjalnej realizowanej przez pracodawcę. Pracodawca tworzy go zgodnie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 22:09:12 Numer KRS: 0000426876

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 22:09:12 Numer KRS: 0000426876 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 22:09:12 Numer KRS: 0000426876 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI. Przedmowa Wprowadzenie TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]... 77

SPIS TRECI. Przedmowa Wprowadzenie TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]... 77 SPIS TRECI Przedmowa.................................... 5 Wprowadzenie................................. 17 TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]............ 77 Rozdzia³

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik do Zarządzenia Nr 60 /15 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI PS.IV.862.7.2015 Kielce, dnia 1 czerwca 2015 r. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWOOZKi w K ielcach Punkt Koncdnryjny i Obsłswj Klienfo Zi i L.dz, Podpis 0 2 CZE. 2015 I zał. Pan Marian Jerzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 36/14/15 Dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

STATUT. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego Tekst ujednolicony wraz ze zmianami z 11 października 2012 r.

STATUT. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego Tekst ujednolicony wraz ze zmianami z 11 października 2012 r. STATUT Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego Tekst ujednolicony wraz ze zmianami z 11 października 2012 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1. 1. Organizacja nosi nazwę Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo