0_2_spis.qxd :38 Page 1. PRZEWODNIK Prawo w dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Spis treœci 1.1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0_2_spis.qxd 2011-09-27 22:38 Page 1. PRZEWODNIK Prawo w dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. 1.1. Spis treœci 1.1."

Transkrypt

1 0_2_spis.qxd :38 Page 1 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str SPIS TREŒCI Autorzy 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Wyjaœnienie pojêæ i definicji 1.6. Objaœnienie piktogramów 2. AKTUALNOŒCI 2.1. Podstawowe akty prawne Ustawy Konstytucja RP wyci¹g z ustawy Ustawa o zwi¹zkach zawodowych Ustawa o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych Ustawa o spo³ecznej inspekcji pracy Ustawa o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami umów z przyczyn niedotycz¹cych pracowników Ustawa Kodeks pracy wyci¹g a. Dzia³ I, II b. Dzia³ III, IV, VI, VII, VIII, X c. Dzia³ XI, XII Ustawa o Komisji Trójstronnej Ustawa o Zak³adowym Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych

2 0_2_spis.qxd :38 Page 2 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Ustawa o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw Ustawa o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Ustawa o europejskich radach zak³adowych Ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej Ustawa o Pañstwowej Inspekcji Pracy 2.2. Nowoœci w prawie Zmiana Kodeksu pracy Zmiana wysokoœci wynagrodzenia minimalnego Zmiana ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy Orzecznictwo w sprawach zwi¹zkowych 3. FUNKCJONOWANIE ZWI ZKU ZAWODOWEGO 3.1. Podstawy prawne funkcjonowania zwi¹zków zawodowych Akty prawa miêdzynarodowego o zasiêgu globalnym MOP, ONZ Akty prawa europejskiego Rady Europy i Unii Europejskiej Akty prawa krajowego 3.2. Wolnoœæ zwi¹zkowa w œwtietle Konstytucji RP i ustawy o zwi¹zkach zawodowych 3.3. Procedura tworzenia zwi¹zku zawodowego Tworzenie zwi¹zku zawodowego od podstaw Utworzenie zak³adowej organizacji zwi¹zkowej w ramach istniej¹cej ju organizacji ogólnopolskiej Tworzenie organizacji miêdzyzak³adowej Statut zwi¹zku zawodowego

3 0_2_spis.qxd :38 Page 3 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Wiadomoœci ogólne Odmowa rejestracji statutu Zmiana statutu zwi¹zku Wzór statutu zak³adowej organizacji zwi¹zkowej Wzór statutu zwi¹zku zawodowego o zasiêgu ogólnopolskim 3.4. Rejestracja zwi¹zku zawodowego w Krajowym Rejestrze S¹dowym Obowi¹zek rejestracji zwi¹zku w KRS Postêpowanie rejestrowe Dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze S¹dowym Zwrot wniosku, wezwanie do usuniêcia braków, postanowienia, zarz¹dzenia, skargi Rejestracja wewnêtrzna zwi¹zku zawodowego Op³aty s¹dowe, terminy i adresy 3.5. Struktura zwi¹zku zawodowego Uwagi ogólne Zak³adowa organizacja zwi¹zkowa Miêdzyzak³adowa organizacja zwi¹zkowa 4. UPRAWNIENIA ZWI ZKÓW ZAWODOWYCH 4.1. Formy prawne wspó³dzia³ania zwi¹zków zawodowych z pracodawc¹ Uwagi ogólne Udzia³ opiniodawczo-konsultacyjny. Konsultacje Udzia³ stanowczy. Negocjacje (rokowania) Informowanie 4.2. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w sprawach indywidualnych Uwagi ogólne Wspó³dzia³anie w razie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracê Wspó³dzia³anie w przypadku wypowiedzenia warunków pracy lub p³acy Wspó³dzia³anie w razie zamiaru rozwi¹zania stosunku pracy bez wypowiedzenia

4 0_2_spis.qxd :38 Page 4 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 K.p Rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia bez winy pracownika w trybie art. 53 K.p Wspó³dzia³anie w razie zamiaru rozwi¹zania stosunku pracy z kobiet¹ w ci¹ y lub w czasie urlopu macierzyñskiego Wspó³dzia³anie w przypadku zastosowania wobec pracownika kary porz¹dkowej Wspó³dzia³anie w przypadku zastosowania wobec pracownika odpowiedzialnoœci materialnej Wprowadzenie Odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ pracodawcy na skutek niewykonania lub niew³aœciwego wykonania obowi¹zków (art k.p.) Odpowiedzialnoœæ za mienie powierzone pracownikowi (art k.p.) Przepisy pozakodeksowe reguluj¹ce szczególne zasady odpowiedzialnoœci materialnej Odpowiedzialnoœæ materialna pracowników tymczasowych Wzory umów dotycz¹cych odpowiedzialnoœci materialnej 4.3. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w sprawach zbiorowych Regulamin pracy Regulamin wynagradzania Regulamin premiowania Nagradzanie pracowników Uk³ady zbiorowe pracy Zawieranie uk³adu zbiorowego pracy w praktyce Funkcjonowanie uk³adu zbiorowego w praktyce Porozumienia zbiorowe Uwagi ogólne

5 0_2_spis.qxd :38 Page 5 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Porozumienie w sprawie zwolnieñ grupowych Porozumienia kryzysowe Porozumienia w zwi¹zku z przejœciem zak³adu pracy Porozumienie o stosowaniu uk³adu zbiorowego pracy 4.4. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych zwi¹zane z zatrudnianiem podmiotów zewnêtrznych Zatrudnianie pracowników tymczasowych 5. ZWI ZEK ZAWODOWY A PRACODAWCA 5.1. Zwolnienia i urlopy dzia³aczy zwi¹zkowych Zwolnienia dla dokonania doraÿnych czynnoœci zwi¹zkowych Zwolnienia od pracy cz³onka zarz¹du Urlopy bezp³atne dzia³aczy zwi¹zkowych Uprawnienia dzia³aczy miêdzyzak³adowej organizacji zwi¹zkowej 5.2. Ochrona stosunku pracy dzia³aczy zwi¹zkowych Ochrona zatrudnienia cz³onków zak³adowych organizacji zwi¹zkowych Ochrona stosunku pracy cz³onków miêdzyzak³adowych organizacji zwi¹zkowych 5.3. Uprawnienia o charakterze organizacyjno- -technicznym Uwagi ogólne Potr¹canie sk³adek zwi¹zkowych Udostêpnianie pomieszczeñ i urz¹dzeñ 5.4. Zasady wspó³dzia³ania zwi¹zku zawodowego z pracodawc¹ ¹danie imiennej listy cz³onków zwi¹zku zawodowego 5.5. Rozwi¹zywanie sporów zbiorowych Wszczêcie sporu zbiorowego Procedura rozwi¹zywania sporu zbiorowego Zakoñczenie rokowañ i mediacji Arbitra

6 0_2_spis.qxd :38 Page 6 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Strajk Odpowiedzialnoœæ za naruszenie przepisów ustawy 5.6. Zwolnienia grupowe w zak³adzie pracy Pojêcie zwolnieñ grupowych Tryb zwolnieñ grupowych Zwolnienia indywidualne Wypowiedzenia warunków pracy i p³acy a ustawa o zwolnieniach grupowych Odprawa pieniê na Ochrona stosunku pracy w zwi¹zku ze zwolnieniem grupowym Ponowne zatrudnienie pracowników Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotycz¹cych pracowników Wypowiedzenie zmieniaj¹ce 5.7. Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych Uwagi ogólne Podstawowe pojêcia Rodzaje dzia³alnoœci socjalnej Osoby uprawnione do œwiadczeñ z ZFŒS Tworzenie funduszu Obowi¹zek tworzenia funduszu Pracodawcy niezobowi¹zani do tworzenia funduszu Wybór przedstawiciela za³ogi Œwiadczenie urlopowe Odpis na fundusz socjalny Ustalanie przeciêtnej liczby zatrudnionych Regulamin zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych Wydatkowanie œrodków Funduszu Zasady wydatkowania œrodków Dzia³alnoœæ komisji socjalnych Kryterium socjalne jako warunek prawid³owego wydatkowania œrodków Przyznawanie po yczek z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych

7 0_2_spis.qxd :38 Page 7 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Nieprawid³owe wydawanie œrodków z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych Przejœcie zak³adu pracy a zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych Istota przejœcia zak³adu pracy Przejœcie zak³adu pracy na pracodawcê zobowi¹zanego do tworzenia Funduszu Przejœcie zak³adu pracy na pracodawcê niezobowi¹zanego do tworzenia Funduszu Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych a upad³oœæ pracodawcy Wspólna dzia³alnoœæ socjalna 5.8. Przejœcie zak³adu pracy na innego pracodawcê Charakterystyka przejœcia zak³adu pracy Wprowadzenie Uprawnienia przys³uguj¹ce pracownikom w zwi¹zku z przejœciem czêœci lub ca³oœci zak³adu pracy Procedura zwi¹zana z przejœciem zak³adu pracy Konsekwencje przejœcia zak³adu pracy Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania wobec pracowników Przekszta³cenia w³asnoœciowe w zak³adach opieki zdrowotnej Przekszta³cenia w³asnoœciowe w ZOZ a art K.p Sytuacja prawna pracowników w zwi¹zku z przekszta³ceniami ZOZ Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania wobec pracowników ZOZ Wp³yw przejœcia zak³adu pracy na funkcjonowanie zak³adowych organizacji zwi¹zkowych Uwagi ogólne Zwi¹zaek zawodowy a przejœcie ca³ego zak³adu pracy na nowego pracodawcê

8 0_2_spis.qxd :39 Page 8 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Umowa o zakazie konkurencji Wprowadzenie Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Umowa o zakazie konkurencji obowi¹zuj¹ca po ustaniu stosunku pracy Zakaz konkurencji a kolejne umowy o pracê Rady pracowników Zakres zastosowania ustawy o informowaniu pracowników Sk³ad rady pracowników Powo³ywanie rady pracowników Funkcjonowanie rady pracowników Kadencja oraz finansowanie dzia³alnoœci rady pracowników Status cz³onka rady pracowników Restrukturyzacja zatrudnienia programy dobrowolnych odejœæ oraz zwolnienia monitorowane Pojêcie restrukturyzacji Programy dobrowolnych odejœæ Porozumienie miêdzy pracodawc¹ a zwi¹zkami zawodowymi w sprawie przeprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejœæ w ramach zwolnieñ grupowych Zwolnienia monitorowane Pojêcie zwolnieñ monitorowanych Poradnictwo zawodowe Szkolenia Poœrednictwo pracy Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Restrukturyzacja a zak³adowe fundusze szkoleniowe Zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy szkoleniowych Refundacja z Funduszu Pracy kosztów szkoleñ ponoszonych przez pracodawców

9 0_2_spis.qxd :39 Page 9 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 9 posiadaj¹cych fundusz szkoleniowy oraz pracodawców nietworz¹cych funduszu Finansowanie œwiadczeñ szkoleniowych w przypadku zwolnieñ monitorowanych Finansowanie dokszta³cania pracowników przez przedsiêbiorców bêd¹cych w przejœciowych trudnoœciach finansowych 6. DZIA ALNOŒÆ ZWI ZKU ZAWODOWEGO POZA PRACODAWC 6.1. Trójstronna Komisja do spraw Spo³eczno-Gospodarczych Cel dzia³ania Kompetencje stron 6.2. Negocjacyjny system kszta³towania wynagrodzeñ Uwagi ogólne 6.3. Wojewódzkie komisje dialogu spo³ecznego Uwagi ogólne 6.4. Wystêpowanie przed s¹dem Uwagi ogólne Zanim sprawa trafi do s¹du postêpowanie pojednawcze Proces ze stosunku pracy uwagi ogólne Postêpowanie s¹dowe przed s¹dem pracy Zastêpstwo s¹dowe (pe³nomocnictwo procesowe) Koszty s¹dowe i koszty procesu Pozew i inne pisma procesowe w sprawach ze stosunku pracy Postêpowanie przed s¹dem Œrodki odwo³awcze 6.5. Odpowiedzialnoœæ za wykroczenia przeciwko prawom pracownika Wprowadzenie Postêpowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom osób wykonuj¹cych pracê zarobkow¹ Wykroczenia przeciwko prawom pracownika unormowane w kodeksie pracy

10 0_2_spis.qxd :39 Page 10 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Ochrona stosunku pracy (art. 281 k.p.) Ochrona wynagrodzenia za pracê, prawa do urlopu wypoczynkowego, prawa do œwiadectwa pracy (art k.p.) Ochrona uprawnieñ pracowniczych podlegaj¹cych wykonaniu przez pracodawcê orzeczenia s¹du pracy lub ugody zawartej przed komisj¹ pojednawcz¹ lub s¹dem pracy (art k.p.) Ochrona bezpieczeñstwa i higieny pracy (art. 283 k.p.) Wykroczenia przeciwko prawom pracownika okreœlone poza kodeksem pracy Przestêpstwa przeciwko prawom osób wykonuj¹cych pracê zarobkow¹ 7. PRAWO PRACY NADZÓR I KONTROLA 7.1. Wspó³praca z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy Zasady i formy wspó³pracy zwi¹zków zawodowych z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy Badania œrodowiskowe u pracodawcy na wniosek zwi¹zków zawodowych Ustawowe formy dokumentowania ustaleñ z kontroli przedsiêbiorcy przez Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy. Przedmiot i zakres uprawnieñ organów kontroli Rodzaje pokontrolnych œrodków prawnych przys³uguj¹cych pañstwowym inspektorom pracy Postêpowanie oraz sankcje w sprawach o wykroczenia œcigane przez organy Pañstwowej Inspekcji Pracy zmiany dokonane Ustaw¹ z 13 kwietnia 2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy 7.2. Spo³eczna inspekcja pracy Zasady dzia³ania spo³ecznej inspekcji pracy Zakres dzia³ania spo³ecznego inspektora pracy Uprawnienia w³adcze spo³ecznego inspektora pracy

11 0_2_spis.qxd :39 Page 11 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Ochrona trwa³oœci stosunku pracy spo³ecznego inspektora pracy Obowi¹zki pracodawcy zwi¹zane z funkcjonowaniem spo³ecznej inspekcji pracy Wspó³praca spo³ecznej inspekcji pracy ze zwi¹zkami zawodowymi Wspó³praca z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy 7.3. Odpowiedzialnoœæ za naruszenie ustawy o zwi¹zkach zawodowych Odpowiedzialnoœæ pracodawcy Odpowiedzialnoœæ dzia³aczy zwi¹zkowych 7.4. Ochrona roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy Wprowadzenie Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o FGŒP Zakres oraz tryb realizacji roszczeñ zaspokajanych przez FGŒP Zakres oraz tryb zwrotu œrodków FGŒP Finansowanie Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych Organizacja Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych 8. ORZECZNICTWO 8.1. Ustawa o zwi¹zkach zawodowych Orzecznictwo do I rozdzia³u ustawy Orzecznictwo do II rozdzia³u ustawy Orzecznictwo do III rozdzia³u ustawy Orzecznictwo do IV rozdzia³u ustawy 8.2. Kodeks pracy 8.3. Spory zbiorowe 8.4. Fundusz œwiadczeñ socjalnych 8.5. Odpowiedzialnoœæ materialna 8.6. Orzecznictwo do ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy 8.7. Postêpowanie egzekucyjne 8.8. Bezpieczeñstwo i higiena pracy

12 0_2_spis.qxd :39 Page 12 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str PYTANIA I ODPOWIEDZI 9.1. Struktura i funkcjonowanie zwi¹zku zawodowego Wskazanie pracodawcy imiennej listy cz³onków zwi¹zku zawodowego Zobowi¹zanie pracowników do niezak³adania zwi¹zku zawodowego Udostêpnienie lokalu zwi¹zkowi zawodowemu Potr¹canie przez pracodawcê sk³adek zwi¹zkowych 9.2. Ochrona trwa³oœci stosunku pracy dzia³aczy zwi¹zkowych Dopuszczalnoœæ zwolnienia chronionego cz³onka zwi¹zku zawodowego z powodu redukcji etatów Zgoda dzia³acza zwi¹zkowego na wypowiedzenie umowy o pracê bez koniecznoœci uzyskania zgody zwi¹zku zawodowego Zgoda na zwolnienie chronionego dzia³acza zwi¹zkowego wyra ona przez przewodnicz¹cego zwi¹zku 9.3. Zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych Obni enie odpisu na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych Dofinansowanie opieki nad dzieæmi w ³obkach i przedszkolach z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych Dopuszczalnoœæ ¹dania przez pracodawcê informacji o sytuacji materialnej pracowników i ich rodzin Odpis na zfœs w przedsiêbiorstwie wielozak³adowym Œwiadczenia okolicznoœciowe finansowane z zfœs Uzale nienie pomocy z zfœs od rodzaju umowy Pracownik w okresie wypowiedzenia a mo liwoœæ korzystania z zfœs 9.4. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w sprawach indywidualnych Opinia zwi¹zku zawodowego w sprawi przyznawania nagród

13 0_2_spis.qxd :39 Page 13 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Uprawniania zwi¹zków zawodowych w sprawach zbiorowych Porozumienie zawieszaj¹ce regulamin wynagradzania a wypowiedzenie zmieniaj¹ce Regulaminy wewn¹trzzak³adowe a powstanie zwi¹zków zawodowych Jeden akt zamiast dwóch regulaminów pracy i wynagradzania 9.6. Zwolnienia grupowe Prawo do odprawy pieniê nej Prawo do kolejnej odprawy Odwo³anie do s¹du pracy a odprawa z tytu³u zwolnieñ grupowych Cofniêcie wypowiedzenia a prawo do odprawy 9.7. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych zwi¹zane ze zwolnieniami monitorowanymi Informowanie organizacji o zamiarze restrukturyzacji Realizacja Programu Dobrowolnych Odejœæ przez nowego pracodawcê Wysokoœæ odprawy pieniê nej w Programie Dobrowolnych Odejœæ a przynale noœæ zwi¹zkowa Zwolnienia monitorowane a finansowanie œwiadczeñ szkoleniowych przez pracodawcê Rola zwi¹zków zawodowych w tworzeniu i wydatkowaniu œrodków funduszu szkoleniowego Program Dobrowolnych Odejœæ a œwiadczenia urlopowe Uzgodnienie us³ug rynku pracy Zwolnienia monitorowane a zatrudnianie pracowników tymczasowych 9.8. Prawa i obowi¹zki pracownika Konsekwencje pracy podczas zwolnienia lekarskiego Obowi¹zek pracy w godzinach nadliczbowych

14 0_2_spis.qxd :39 Page 14 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str UREGULOWANIA SZCZEGÓLNE W PRAWIE PRACY Czas pracy Uwagi ogólne Podstawowe definicje zwi¹zane z czasem pracy Zasady sporz¹dzania rozk³adów czasu pracy Uwagi ogólne Systemy czasu pracy Zasady organizacji czasu pracy u pracodawcy Przyk³ady indywidualnych rozk³adów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy na podstawie regulacji Kodeksu pracy Wynagrodzenia pracowników Zasady kszta³towania wynagrodzeñ Wynagrodzenia w umowie o pracê Minimalne wynagrodzenie Sk³adniki wynagrodzenia Premie i nagrody Bony (talony) przekazywane pracownikom Szczególne zasady wynagrodzeñ S³u ba zdrowia Oœwiata Formy wynagrodzenia za prace i terminy jego wyp³aty Wynagrodzenie za pracê w godzinach nadliczbowych Uwagi ogólne Zasady polecania pracy nadliczbowej Zasady wynagradzania pracy nadliczbowej Dodatek za prace w nocy Ochrona wynagrodzenia za pracê Wysokoœæ wynagrodzenia za pracê a zasady wspó³ ycia spo³ecznego Potr¹cenia z wynagrodzenia za pracê

15 0_2_spis.qxd :39 Page 15 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str Dyskryminacja w stosunkach pracy Pojêcie, geneza i ewolucja ochrony przed dyskryminacj¹ Pojêcie równego traktowania i dyskryminacji w prawie europejskim Równe traktowanie w zatrudnieniu w prawie polskim Przedmiotowy zakres ochrony przed dyskryminacj¹ Wy³¹czenia zarzutu dyskryminacji Warunki preferencyjne wyrównywanie szans w zatrudnieniu Skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu Zasady równoœci pracowników w regulacjach wewnêtrznych pracodawcy Mobbing Mobbing zjawisko spo³eczne Mobbing znaczenie pojêcia Mobbing a prawo pracy Skutki w sferze roszczeñ Niepracownicze i nietypowe formy zatrudniania Wprowadzenie Umowa o prace nak³adcz¹ Umowa zlecenia Umowa o dzie³o Umowa agencyjna Nietypowe formy zatrudnienia Obliczanie terminów w prawie pracy Uwagi ogólne Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego w prawie pracy Zasady stosowania Kodeksu cywilnego Szczególne zasady obliczania terminów w prawie pracy Obliczanie okresów wypowiedzenia D³ugoœæ okresów wypowiedzenia Modyfikacja okresów wypowiedzenia

16 0_2_spis.qxd :39 Page 16 Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY Wprowadzenie Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w zakresie kontroli nad przestrzeganiem przepisów BHP Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy Szkolenia w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy Wprowadzenie Ocena ryzyka zawodowego Pojêcie ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego a emerytury pomostowe Analiza i ocena zagro eñ ryzyko zawodowe na stanowisku pracy Podstawowe pojêcia zwi¹zane z ocen¹ ryzyka Zagro enia na stanowisku pracy Cele oceny ryzyka Procedura oceny ryzyka Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego 1.6. Obowi¹zki pracodawcy w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy Podstawowe obowi¹zki pracodawcy w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy Szczegó³owe obowi¹zki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy Podstawowe obowi¹zki pracodawcy w zakresie szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

3/1. Badania lekarskie

3/1. Badania lekarskie OPINIE 3/1. Badania lekarskie Ewa Drzewiecka Rozdzia³ 3/1. 3. kwiecieñ Badania 3/1. 2005 lekarskie Spis treœci 1. Komentarz... 1 1.1. Zasady kierowania na badania... 1 1.2. Badania wstêpne... 3 1.3. Badania

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 68 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 30 wrzeœnia 2009 r. STATUT Oœrodka Szkoleñ Specjalistycznych Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Sylwia Morawska* Przemys³aw Banasik** Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz Pracownia Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Streszczenie Problem wypadkowoœci

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce

Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Podatkowe Komentarze Tematyczne Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa podatkowego: André Helin, Krzysztof G. Szymañski RACHUNKOWOŒÆ I OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych

Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska-Bartkiewicz Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych Artyku³ zawiera informacje o nadchodz¹cych zmianach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo