Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki pracy 3 3. Funkcje prawa pracy 4 I. Funkcja ochronna 4 II. Funkcja organizatorska 5 III. Pozostałe funkcje prawa pracy 5 Rozdział II. Zasady prawa pracy 5 1. Konstytucyjne zasady prawa pracy 6 2. Kodeksowe zasady prawa pracy 7 3. Zakaz dyskryminacji (art KP) 8 4. Zasady indywidualnego i zbiorowego prawa pracy 10 Rozdział III. Źródła prawa pracy Podział i hierarchia źródeł prawa pracy Źródła prawa pracy 14 Część B. Indywidualne stosunki pracy Rozdział IV. Strony stosunku pracy Pracownik Pracodawca 18 I. Definicja pracodawcy 18 II. Sposoby reprezentacji pracodawców Zmiany stron stosunku pracy 20 I. Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę 20 II. Nabycie zakładu pracy w drodze dziedziczenia 22

2 VI Spis treści Rozdział V. Stosunki pracy Nawiązanie stosunku pracy Umowa o pracę 23 I. Rodzaje umów o pracę 23 II. Treść, forma i zawarcie umowy o pracę Pozostałe formy nawiązania stosunku pracy 26 I. Powołanie 26 II. Wybór 26 III. Mianowanie 27 IV. Spółdzielcza umowa o pracę Nietypowe (elastyczne) formy zatrudnienia 28 I. Telepraca 29 II. Praca nakładcza Stosunki prawne towarzyszące stosunkom pracy 31 I. Umowa o zakazie konkurencji 31 II. Umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika 34 Rozdział VI. Zmiana treści stosunku pracy Wypowiedzenie zmieniające Powierzenie innej pracy 36 Rozdział VII. Rozwiązanie stosunku pracy Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracodawcę 39 I. Przyczyna wypowiedzenia umowowy o pracę 41 II. Forma wypowiedzenia umowy o pracę 42 III. Kontrola zgodności z prawem wypowiedzenia Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy Zwolnienia grupowe 46 I. Tryb zwolnień grupowych 46 II. Istota zwolnień grupowych 47 III. Stosowanie pozostałych przepisów do zwolnień grupowych Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia 48 I. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika 48 II. Rozwiązanie umowy z przyczyn niezawinionych przez pracownika 50 III. Roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania z nim umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na innej podstawie niż umowa o pracę 54 I. Spółdzielcza umowa o pracę 54 II. Mianowanie 54 III. Powołanie Ustanie stosunku pracy 55

3 VII Rozdział VIII. Treść stosunku pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy/pracownika wynikające z treści stosunku pracy 57 I. Ogólna charakterystyka 57 II. Obowiązki pracodawcy 58 III. Obowiązki pracownika Świadczenia majątkowe 63 I. Składniki wynagrodzenia za pracę 64 II. Systemy wynagrodzeń za pracę 65 III. Ustalanie wysokości wynagrodzenia 65 IV. Płaca minimalna 66 V. Ochrona wynagrodzenia za pracę, terminy i zasady wypłaty wynagrodzenia 67 A. Terminy i zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę 67 B. Ochrona wynagrodzenia za pracę 67 VI. Ochrona roszczeń pracowniczych Urlopy i zwolnienia od pracy 68 I. Urlopy wypoczynkowe 68 A. Nabycie prawa do urlopu wyoczynkowego i jego wymiar 68 B. Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (art KP) 70 C. Przesunięcie i odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego 71 D. Zasady odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego (art. 167 KP) 71 E. Wynagrodzenie urlopowe (art. 172 KP) 71 F. Urlop na żądanie (art i KP) 71 II. Urlop bezpłatny (art. 174 i KP) 72 III. Urlop wychowawczy (art. 186 KP) 72 IV. Urlop macierzyński (art. 180 KP) 74 V. Dodatkowy urlop macierzyński (art KP) 75 VI. Dodatkowy urlop z tytułu przysposobienia (art. 183 KP) 75 VII. Urlop rodzicielski (art a KP) 76 VIII. Urlop ojcowski (art KP) 76 IX. Zwolnienia od pracy Czas pracy 79 I. Ogólna charakterystyka 79 II. Porównanie systemów organizacji pracy 80 III. Praca w godzinach nadliczbowych (art. 151 KP) 81 A. Ograniczenia i zakazy pracy w godzinach nadliczbowych 82 B. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych 82 C. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę nadliczbową 83 D. Czas wolny za pracę nadliczbową 83 IV. Praca w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy 84 A. Praca w porze nocnej 84 B. Praca w dni wolne od pracy 85 V. Dyżur (art KP) 86

4 VIII Spis treści Rozdział IX. Odpowiedzialność materialna pracownika i rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy Pozasądowe metody rozstrzygania sporów Sądy pracy Przedawnienie roszczeń Odpowiedzialność materialna pracownika 90 I. Charakterystyka odpowiedzialności (art KP) 90 II. Odpowiedzialność materialna za szkodę wyrządzoną nieumyślnie 91 III. Odpowiedzialność materialna za szkodę wyrządzoną umyślnie (art. 122 KP) 91 IV. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej (art. 120 KP) 91 V. Odpowiedzialność za mienie powierzone (art KP) 92 Część C. Zbiorowe prawo pracy Rozdział X. Związki zawodowe i organizacje pracodawców Status prawny organizacji związkowych 95 I. Wolności i prawa związkowe 96 A. Prawo koalicji w związku zawodowym 97 B. Prawo koalicji w organizacji pracodawców 97 II. Niezależność i samorządność związków zawodowych i organizacji pracodawców 98 A. Niezależność i samorządność związków zawodowych 98 B. Niezależność i samorządność organizacji pracodawców Organizacje związkowe pracowników 101 I. Rejestracja i wykreślenie z rejestru związku zawodowego 101 II. Działalność związku zawodowego 102 III. Formy organizacyjne związków zawodowych 104 IV. Reprezentatywność związków zawodowych 106 V. Uprawnienia związków zawodowych Organizacje związkowe pracodawców 111 I. Rejestracja i wykreślenie z rejestru organizacji pracodawców 111 II. Działalność i formy organizacyjne organizacji pracodawców 112 III. Uprawnienia organizacji pracodawców 112 Rozdział XI. Rady pracowników Status prawny rad pracowników Tworzenie rad pracowników 114 I. Wybory rady pracowników Funkcjonowanie rad pracowników 116 I. Przedmiot informowania i przeprowadzania konsultacji z radami pracowników 118 II. Przebieg informowania rad pracowników 118 III. Zasady przeprowadzania konsultacji z radami pracowników Status prawny członków rady pracowników 119

5 IX I. Kadencja rady pracowników 119 II. Utrata członkostwa w radzie pracowników 119 III. Szczególna ochrona stosunku pracy członków rady pracowników Odpowiedzialność karna 120 Rozdział XII. Układy zbiorowe pracy Informacje wstępne Zakładowy a ponadzakładowy układ zbiorowy pracy porównanie Hierarchia układów zbiorowych pracy Zakres podmiotowy układów zbiorowych Strony układów zbiorowych pracy Procedura zawierania układów zbiorowych pracy 124 I. Rokowania 124 A. Rokowania w celu zawarcia zakładowego układu zbiorowego 125 B. Rokowania w celu zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego_ 125 II. Zawarcie układu 126 III. Rejestracja układu Czas trwania układu zbiorowego pracy 128 I. Wejście w życie układu zbiorowego pracy 128 II. Rozwiązanie układu zbiorowego pracy Postanowienia układów zbiorowych pracy Interpretacja postanowień układu zbiorowego pracy 130 I. Zmiana postanowień układu zbiorowego 130 II. Zawieszenie stosowania układu 130 III. Zmiana stron układu zbiorowego Porozumienie o stosowaniu układu zbiorowego pracy Przekształcenia stron układu zbiorowego pracy 132 I. Zmiany organizacyjne stron 132 II. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę 132 Rozdział XIII. Spory zbiorowe Przedmiot sporu zbiorowego Strony sporu zbiorowego Wszczęcie sporu zbiorowego Przebieg i rozwiązanie sporu zbiorowego 134 I. Pokojowe metody rozwiązywania sporów zbiorowych 135 A. Rokowania 135 B. Mediacja 135 C. Arbitraż społeczny Rozwiązywanie sporów zbiorowych przy użyciu metod nacisku 137 I. Strajk 137 II. Akcje protestacyjne 140 III. Lokaut Odpowiedzialność stron sporu zbiorowego 141

6 X Spis treści Część D. Prawo ubezpieczeń społecznych Rozdział XIV. Wprowadzenie do prawa zabezpieczeń społecznych Ubezpieczenia społeczne jako instytucja prawa zabezpieczeń społecznych Przedmiot prawa ubezpieczeń społecznych Podmioty prawa ubezpieczeń społecznych 145 I. Ubezpieczony i członek OFE 145 II. Płatnik 146 III. Organ rentowy 147 IV. Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) 147 Rozdział XV. System ubezpieczeń społecznych Podleganie ubezpieczeniom społecznym 149 I. Podleganie obowiązkowe 149 II. Podleganie dobrowolne 149 III. Zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych 152 IV. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych Finansowanie ubezpieczeń społecznych 153 I. Metody finansowania ubezpieczeń społecznych 153 II. Fundusze ubezpieczeń społecznych 154 III. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) 154 IV. Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) 155 V. Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) 155 VI. Składka na ubezpieczenie społeczne 155 A. Wysokość składki 155 B. Terminy opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne (art. 47 SystUbezpSpołU) 156 Rozdział XVI. Ubezpieczenie emerytalne System ubezpieczeń emerytalnych od r Emerytury dla osób urodzonych przed dniem r. oraz emerytury górnicze stary system emerytalny 158 I. Emerytury przysługujące osobom urodzonym przed dniem r. 158 II. Emerytury górnicze 159 III. Wymiar emerytury dla osób urodzonych przed r. oraz dla górników Emerytury dla osób urodzonych po dniu r. nowy system emerytalny 162 I. Emerytury z ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych 162 II. Emerytura pomostowa i rekompensata 163 A. Emerytura pomostowa 163 B. Rekompensata (definicja w art. 2 pkt 5 EmPomostU) 164 C. Emerytury kapitałowe Dobrowolne formy ubezpieczenia społecznego III filar 166 I. IKE i IKZE 166 II. Pracownicze programy emerytalne 168

7 XI Rozdział XVII. Ubezpieczenia rentowe Renta z tytułu niezdolności do pracy 169 I. Niezdolność do pracy 169 II. Wymagany okres składkowy 170 III. Rodzaje przyznawanych rent 170 IV. Wymiar renty z tytułu niezdolności do pracy Renta rodzinna Dodatki do rent Procedura ubiegania się o rentę 173 Rozdział XVIII. Ubezpieczenie i zaopatrzenie wypadkowe Pojęcie wypadku przy pracy i wypadku zrównanym z wypadkiem przy pracy_ 174 I. Wypadek przy pracy 174 II. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy Choroby zawodowe Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Zbieg prawa do świadczeń Brak prawa do świadczeń 178 Rozdział XIX. Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy 180 I. Uprawnieni do zasiłku chorobowego 180 II. Podstawa wymiaru Zasiłek macierzyński Zasiłek opiekuńczy Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane przez pracodawcę 184 Indeks rzeczowy 185

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy Wprowadzenie.................................................. XXI Przedmowa.................................................... XXIII Wykaz skrótów................................................. XXV

Bardziej szczegółowo

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 ROK I - CZWRTEK WRZESIEŃ 2015 9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 dzień grupa i owca sala grupa i owca sala grupa I owca sala 03.09 lok IV lok I -C Temat 4 C lok IV 10.09 SS Ewelina Kocurek- Grabowska lok

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów...11 Wprowadzenie...13 Rozdział 1. Charakterystyka płatnika składek...15 Pojęcie płatnika składek...15 Obowiązki i prawa płatnika składek w zarysie...18 Rozdział 2. Relacje płatnik

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE I PRAWO PRACY WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA:

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ zagadnienia wspólne 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp do I wydania... 19. Wprowadzenie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp do I wydania... 19. Wprowadzenie... 21 Wykaz skrótów.................................. 17 Wstęp do I wydania............................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013

Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013 Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013 I. Specjalizacja: Prawo Pracy i Kadr 1) Omów zasadę równego traktowania

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wstęp do prawa pracy

Rozdział I. Wstęp do prawa pracy Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy Ważne akty prawne: ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

System ubezpieczeń społecznych

System ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych Dr Karolina Stopka 1system Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne jako: idea, instytucja stanowiąca kolejną fazę rozwojową, istniejący stan rzeczy. 2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo