Dokumentacja pracownicza 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja pracownicza 2014"

Transkrypt

1 Renata Mroczkowska Patrycja Potocka-Szmoñ Dokumentacja pracownicza 2014 ponad 270 wzorów z komentarzem Stan prawny: 2014 r. Wydanie X uaktualnione ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp. k. Gdañsk 2014

2 Spis treœci Spis treœci Spis treœci 1. Dokumenty zwi¹zane z ubieganiem siê o pracê Zagadnienia ogólne Oferta podjêcia pracy Curriculum vitae Curriculum vitae List motywacyjny List motywacyjny Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych Akta osobowe Zasady prowadzenia Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych Protokó³ przekazania dokumentacji pracowniczej wobec przejœcia czêœci lub ca³oœci zak³adu pracy w trybie art Kodeksu pracy Dane osobowe Upowa nienie do przetwarzania danych osobowych Katalog danych osobowych, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcê Katalog danych osobowych, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcê tylko za zgod¹ pracownika Dokumentowanie podjêcia pracy przed zatrudnieniem Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie Spis dokumentów, które winna przed³o yæ osoba przed zatrudnieniem Skierowanie pracownika na wstêpne badania lekarskie Oœwiadczenie pracownika o niekaralnoœci Zapytanie o karalnoœæ Ministerstwa Sprawiedliwoœci Dokumenty dla celów ubezpieczenia i podatku dochodowego Zg³oszenie do ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnego zasady ogólne, wymagane druki Oœwiadczenie pracownika dla celów obliczania miesiêcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Wniosek pracownika o dodatkowe pomniejszenie zaliczek na pdf Wniosek pracownika o pobieranie w trakcie roku ni szych zaliczek na pdf Wniosek pracownika o pobieranie w trakcie roku podwy szonych zaliczek na pdf Oœwiadczenie pracownika dla celów stosowania podwy szonych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku s³u bowego lub umowy o pracê Zawiadomienie osób trzecich Zawiadomienie komornika o zatrudnieniu pracownika, który ma zajête wynagrodzenie Zawiadomienie o zajêciu wynagrodzenia druk urzêdowy organu egzekucyjnego Pracodawca a wojsko Zawiadomienie wojskowego komendanta uzupe³nieñ o zatrudnieniu pracownika Dokumentowanie zawarcia umowy o pracê Umowa o pracê zagadnienia ogólne Kwestionariusz osobowy dla pracownika Umowa przedwstêpna Umowa o pracê na czas nieokreœlony Umowa o pracê na czas okreœlony Umowa zawarta na czas wykonania okreœlonej pracy Umowa o pracê zawarta na zastêpstwo innego pracownika Umowa o pracê zawarta na okres próbny Klauzula o prawach autorskich standardowa Klauzula o prawach autorskich przy programach komputerowych Umowa o pracê z pracownikiem m³odocianym w celu przygotowania zawodowego nauka zawodu Umowa o pracê z pracownikiem m³odocianym w celu przygotowania zawodowego przyuczenie do wykonywania okreœlonej pracy Umowa o pracê z pracownikiem m³odocianym przy wykonywaniu prac lekkich Ewidencja pracowników m³odocianych Umowa o pracê zawarta z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze pañstwa niebêd¹cego cz³onkiem Unii Europejskiej Zaœwiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Ewidencja ruchu pracowników Umowy o zakazie konkurencji Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

3 4 Spis treœci 10. Zmiany w umowach o pracê Przed³u enie umowy o pracê zawartej na czas okreœlony Aneks do umowy o pracê Awans p³acowy Awans stanowiskowy Wypowiedzenie warunków pracy i p³acy okreœlonych w umowie o pracê Wypowiedzenie warunków pracy Wypowiedzenie warunków p³acy Polecenie czasowego wykonywania pracy innej ni okreœlona w umowie o pracê Przeniesienie pracownika m³odocianego do innej pracy ni okreœlona w umowie o pracê ze wzglêdu na orzeczenie lekarskie Przeniesienie pracownika do innej pracy ni okreœlona w umowie o pracê ze wzglêdu na orzeczenie lekarskie Dokumenty zwi¹zane z dopuszczeniem pracownika do pracy Zakres czynnoœci pracownika Regulamin pracy Oœwiadczenie pracownika o zapoznaniu siê z treœci¹ regulaminu pracy Zapoznanie pracownika z informacjami okreœlonymi w art Kodeksu pracy Podstawowa informacja okreœlona w art Kodeksu pracy u pracodawcy posiadaj¹cego regulamin pracy Podstawowa informacja okreœlona w art Kodeksu pracy u pracodawcy nieposiadaj¹cego regulaminu pracy Informacja o zmianie warunków zatrudnienia Informacja o zmianie uk³adu zbiorowego pracy Oœwiadczenie pracownika o zapoznaniu siê z przepisami zak³adowymi i zakresem informacji objêtych tajemnic¹ oraz o przeszkoleniu w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo arowej Zawiadomienie pracownika o przejœciu ca³oœci lub czêœci zak³adu pracy na innego pracodawcê Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym, które wi¹ e siê z wykonywan¹ prac¹ na danych stanowiskach pracy Oœwiadczenie pracownika o zapoznaniu siê z dokonan¹ przez pracodawcê ocen¹ ryzyka zawodowego Karta szkolenia wstêpnego w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy Zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy Informacja dotycz¹ca równego traktowania w zatrudnieniu Regulamin korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Skierowanie na okresowe badanie pracownika Informacja dotycz¹ca pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy Informacja dotycz¹ca pracowników wyznaczonych do wykonywania czynnoœci w zakresie ochrony przeciwpo arowej i ewakuacji pracowników Informacja dotycz¹ca zagro eñ dla zdrowia i ycia oraz dzia³añ ochronnych i zapobiegawczych na danym stanowisku pracy Umowa o powierzenie sprzêtu komputerowego Wewnêtrzna procedura antymobbingowa pracodawcy Klauzula poufnoœci danych Informacja o wolnych etatach Instrukcja w sprawie zasad dokumentowania i rozliczania wyjœæ prywatnych Instrukcja w sprawie zasad przyznawania i refundacji kosztów okularów koryguj¹cych pracownikom wykonuj¹cym pracê przy monitorach ekranowych Kontrola prawid³owoœci wykorzystywania zwolnieñ lekarskich od pracy Upowa nienie pracownika do przeprowadzania kontroli prawid³owoœci wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnieñ lekarskich od pracy Protokó³ kontroli prawid³owoœci wykorzystywania zwolnieñ lekarskich Telepraca Umowa zwi¹zana z wykonywaniem pracy w formie telepracy Wniosek pracownika o przywrócenie na poprzednie stanowisko Umowa o powierzenie prywatnego sprzêtu komputerowego do celów s³u bowych Wniosek telepracownika o przeprowadzenie kontroli w zakresie bhp Upowa nienie telepracownika do przeprowadzenia kontroli Wynagrodzenia Wniosek pracownika o wyp³atê wynagrodzenia na konto bankowe Karta pracy Karta zarobkowa Karta przychodów pracownika Zgoda pracownika na dokonanie potr¹cenia z jego wynagrodzenia Regulamin wynagradzania Zasady sporz¹dzania Regulamin wynagradzania Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów regulaminu wynagradzania (art. 9 1 k.p.) Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia ni wynikaj¹ce z umów o pracê (art. 23 1a k.p.)

4 Spis treœci Refundacja wynagrodzeñ pracowników m³odocianych Wniosek o zawarcie umowy o refundacjê wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ Opinia do wniosku z³o onego przez pracodawcê w sprawie zawarcia umowy o refundacjê wynagrodzeñ wyp³aconych m³odocianym pracownikom oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ Umowa o refundacjê wynagrodzeñ wyp³aconych m³odocianym pracownikom i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ Wniosek pracodawcy o refundacjê wynagrodzeñ wyp³aconych m³odocianym pracownikom i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ zgodnie z umow¹ o refundacjê wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne za m³odocianych Wniosek o dofinansowanie kosztów kszta³cenia m³odocianego pracownika Nagrody i premie Nagroda uznaniowa Regulamin przyznawania nagrody jubileuszowej Pismo przyznaj¹ce nagrodê jubileuszow¹ Wzór regulaminu premiowania Odprawy Odprawa rentowa i emerytalna zawiadomienie o przyznaniu Odprawa poœmiertna zawiadomienie o przyznaniu Podnoszenie kwalifikacji Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych Porozumienie szkoleniowe Odpowiedzialnoœæ porz¹dkowa Wezwanie pracownika do z³o enia wyjaœnieñ w sprawie naruszenia obowi¹zków pracowniczych Notatka sporz¹dzona na okolicznoœæ wys³uchania pracownika przed na³o eniem kary porz¹dkowej Zawiadomienie o na³o eniu kary porz¹dkowej Sprzeciw pracownika od wymierzonej mu kary porz¹dkowej Zawiadomienie pracownika o uwzglêdnieniu sprzeciwu Zawiadomienie pracownika o odrzuceniu sprzeciwu Odpowiedzialnoœæ materialna Informacja o obci¹ eniu pracownika odszkodowaniem z tytu³u odpowiedzialnoœci materialnej Zgoda na potr¹cenie z wynagrodzenia pracownika odszkodowania z tytu³u odpowiedzialnoœci materialnej Umowa o indywidualnej odpowiedzialnoœci materialnej za powierzone mienie Umowa o wspólnej odpowiedzialnoœci materialnej Zgoda na zatrudnienie w miejscu powierzenia mienia Oœwiadczenie kasjera o przyjêciu kasy z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ materialn¹ Zarz¹dzenie w sprawie zasad u ywania telefonu komórkowego do celów s³u bowych Umowa w sprawie u ywania telefonu komórkowego do celów s³u bowych Weksel jako zabezpieczenie umowy o odpowiedzialnoœci materialnej za powierzone mienie Protokó³ komisyjnego zniszczenia weksla in blanco Pracownica w ci¹ y Przed³u enie umowy o pracê zawartej na czas okreœlony z pracownic¹ bêd¹c¹ w ci¹ y Przeniesienie pracownicy do innej pracy ni okreœlona w umowie o pracê ze wzglêdu na stan ci¹ y/ karmienie dziecka piersi¹ Przeniesienie pracownicy do innej pracy ni okreœlona w umowie o pracê ze wzglêdu na orzeczenie lekarskie Uprawnienia zwi¹zane z rodzicielstwem Urlop macierzyñski Wniosek o udzielenie urlopu macierzyñskiego Wniosek o urlop macierzyñski przed przewidywan¹ dat¹ porodu Oœwiadczenie pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyñskiego po up³ywie 14 tygodni Zaœwiadczenie pracodawcy ojca dziecka o terminie rozpoczêcia czêœci urlopu macierzyñskiego po rezygnacji matki dziecka Wniosek pracownika-ojca o udzielenie czêœci urlopu macierzyñskiego Wniosek matki o przerwanie urlopu macierzyñskiego w zwi¹zku z hospitalizacj¹ dziecka Wniosek matki o pozosta³¹ czêœæ urlopu macierzyñskiego po hospitalizacji dziecka Wniosek o udzielenie czêœci urlopu macierzyñskiego w zwi¹zku z hospitalizacj¹ matki dziecka Dodatkowy urlop macierzyñski Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyñskiego bezpoœrednio po urlopie macierzyñskim Wniosek o udzielenie czêœci dodatkowego urlopu macierzyñskiego Oœwiadczenie w sprawie rezygnacji z dodatkowego urlopu macierzyñskiego Urlop rodzicielski Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpoœrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyñskiego Wniosek o udzielenie kolejnej czêœci urlopu rodzicielskiego

5 6 Dokumentacja pracownicza Oœwiadczenie w sprawie rezygnacji pracownika z urlopu rodzicielskiego Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego ojcu dziecka Udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego Dodatkowy urlop macierzyñski i urlop rodzicielski Wniosek o dodatkowy urlop macierzyñski i urlop rodzicielski ¹czenie urlopu z prac¹ Wniosek o ³¹czenie dodatkowego urlopu macierzyñskiego z wykonywaniem pracy Brak zgody na podjêcie pracy w okresie dodatkowego urlopu macierzyñskiego/urlopu rodzicielskiego Urlop ojcowski Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego Udzielenie urlopu ojcowskiego Urlop wychowawczy Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na dziecko, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci wymaga osobistej opieki Oœwiadczenie drugiego z rodziców/opiekunów dziecka o zamiarze korzystania z urlopu wychowawczego Udzielenie urlopu wychowawczego Praca w trakcie urlopu wychowawczego Wezwanie pracownika z urlopu wychowawczego Wezwanie pracownika z urlopu wychowawczego do podjêcia pracy Wezwanie pracownika z urlopu wychowawczego do podjêcia pracy (korzystanie przez oboje rodziców) Rezygnacja z urlopu wychowawczego Obni enie czasu pracy w miejsce urlopu wychowawczego Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obni enie wymiaru czasu pracy Uprawnienia rodziców po powrocie do pracy Udzielenie pracownikowi zwolnienia od pracy w zwi¹zku z wychowaniem dziecka do 14 lat Oœwiadczenie pracownika rodzica (opiekuna) dziecka (2 dni) Oœwiadczenie pracownika rodzica (opiekuna) o korzystaniu z uprawnieñ Wniosek o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersi¹ Urlopy wypoczynkowe i urlopy bezp³atne Plan urlopów Proœba do pracowników dotycz¹ca zg³aszania wniosków do planu urlopów Plan urlopów wypoczynkowych na rok Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego na ¹danie Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpoœrednio po urlopie macierzyñskim Wniosek pracownika o podzia³ urlopu wypoczynkowego na czêœci Wniosek pracownika o przesuniêcie urlopu wypoczynkowego Wniosek pracownika o przesuniêcie urlopu wypoczynkowego na skutek czasowej niezdolnoœci do pracy z powodu choroby Pismo pracodawcy o przesuniêciu terminu urlopu wypoczynkowego pracownika Odwo³anie pracownika z urlopu wypoczynkowego Urlop bezp³atny na wniosek pracownika Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezp³atnego Udzielenie urlopu bezp³atnego przez pracodawcê na wniosek pracownika Udzielenie urlopu bezp³atnego pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy Porozumienie dotycz¹ce niewyp³acania ekwiwalentu pieniê nego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Wniosek pracownika o wyp³atê ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy Zawiadomienie o wyp³acie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy Usprawiedliwiona nieobecnoœæ w pracy Wniosek pracownika o udzielenie zwolnienia od pracy Udzielenie pracownikowi zwolnienia z pracy Wniosek pracownika o udzielenie okolicznoœciowego zwolnienia od pracy Usprawiedliwienie przez pracownika nieobecnoœci z powodu opieki nad dzieckiem Usprawiedliwienie przez pracownika nieobecnoœci spowodowanej zakoñczeniem podró y s³u bowej w godzinach nocnych Czas pracy Wymiar czasu pracy w 2014 r Karta ewidencji czasu pracy Karta ewidencji miesiêcznej czasu pracy Roczna karta ewidencji czasu pracy Indywidualny harmonogram miesiêczny czasu pracy Zespo³owy harmonogram miesiêczny czasu pracy Lista obecnoœci Praca w godzinach nadliczbowych Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych

6 Spis treœci Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracê w godzinach nadliczbowych Udzielenie pracownikowi czasu wolnego w zamian za godziny nadliczbowe Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozk³adu jego czasu pracy Wniosek pracownika o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy Wniosek pracownika o zastosowanie systemu czasu pracy, w którym praca jest œwiadczona wy³¹cznie w pi¹tki, soboty, niedziele i œwiêta Zawiadomienie Okrêgowego Inspektoratu Pracy o przed³u eniu okresu rozliczeniowego Porozumienie w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego Wniosek pracownika o objêcie go ruchomym rozk³adem czasu pracy Porozumienie w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego Wniosek pracownika niepe³nosprawnego o skierowanie do lekarza medycyny pracy po zaœwiadczenie o celowoœci stosowania skróconej normy czasu pracy Instrukcja w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecnoœci w pracy Ustawa antykryzysowa Porozumienie w sprawie obni enia wymiaru czasu pracy pracowników Porozumienie w sprawie wprowadzenia przestoju ekonomicznego Œrodki ochrony indywidualnej, odzie i obuwie robocze oraz œrodki higieny osobistej Tabela norm przydzia³u œrodków ochrony indywidualnej, odzie y i obuwia roboczego oraz œrodków higieny osobistej (przyk³adowa) Karta przydzia³u odzie y i obuwia roboczego, œrodków ochrony indywidualnej oraz wyp³aty ekwiwalentu pieniê nego za u ywanie w³asnej odzie y i obuwia oraz ich pranie i konserwacjê Wypadki Doniesienie o kwalifikowanym wypadku przy pracy Wyjaœnienia poszkodowanego w postêpowaniu powypadkowym Informacje uzyskane od œwiadka w postêpowaniu powypadkowym Protokó³ ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadku przy pracy Statystyczna karta wypadku przy pracy Rejestr wypadków przy pracy Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy Choroby zawodowe Zg³oszenie podejrzenia choroby zawodowej Zawiadomienie przez pracodawcê o skutkach choroby zawodowej Rejestr podejrzeñ o choroby zawodowe i stwierdzonych chorób zawodowych i ich skutków Rozwi¹zanie stosunku pracy Ustanie stosunku pracy zagadnienia ogólne Obowi¹zki pracodawcy zwi¹zane z rozwi¹zaniem stosunku pracy Porozumienie stron o rozwi¹zaniu umowy o pracê Oferta pracownika rozwi¹zania umowy o pracê za porozumieniem stron OdpowiedŸ pracodawcy na ofertê pracownika rozwi¹zania umowy o pracê za porozumieniem stron Oœwiadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracê zawartej na czas nieokreœlony Oœwiadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracê zawartej na czas okreœlony Oœwiadczenie pracownika o rozwi¹zaniu umowy o pracê za wypowiedzeniem Oœwiadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowi¹zku œwiadczenia pracy w okresie wypowiedzenia Oœwiadczenie pracownika o rozwi¹zaniu umowy o pracê bez wypowiedzenia art Kodeksu pracy Oœwiadczenie pracodawcy o rozwi¹zaniu umowy o pracê z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia Rozwi¹zanie umowy o pracê za porozumieniem stron z przyczyn niedotycz¹cych pracowników zwolnienie grupowe Oœwiadczenie pracodawcy o rozwi¹zaniu umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika art. 52 Kodeksu pracy Oœwiadczenie pracodawcy o rozwi¹zaniu umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika art. 53 Kodeksu pracy Oœwiadczenie pracownika o rozwi¹zaniu umowy o pracê bez wypowiedzenia za uprzedzeniem Uprzedzenie pracownika o zakoñczeniu zatrudnienia Zawiadomienie pracownika o wygaœniêciu umowy o pracê Œwiadectwo pracy Wzór œwiadectwa pracy ¹danie przez pracownika wydania œwiadectwa pracy ¹danie wydania œwiadectwa pracy po rozwi¹zaniu umowy o pracê ¹danie wydania œwiadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia Upowa nienie do odbioru œwiadectwa pracy Wniosek pracownika o sprostowanie œwiadectwa pracy Wniosek o wydanie odpisu œwiadectwa pracy Procedura sporz¹dzania odpisu œwiadectwa pracy Proces w sprawach ze stosunku pracy Pe³nomocnictwo procesowe zasady ogólne Pe³nomocnictwo procesowe ogólne Pe³nomocnictwo procesowe szczególne

7 8 Spis treœci Pe³nomocnictwo procesowe szczególne do okreœlonej czynnoœci procesowej Pisma procesowe zasady ogólne Warunki formalne pozwu Pozew pracownika o uchylenie zastosowanej kary porz¹dkowej Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy OdpowiedŸ pracodawcy na pozew Pozew o sprostowanie œwiadectwa pracy Pozew o odszkodowanie z powodu bezprawnego i bezzasadnego rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia Umowy cywilnoprawne Umowa o dzie³o Protokó³ przekazania/odbioru dzie³a Rachunek do umowy o dzie³o Umowa zlecenia Oœwiadczenie zleceniobiorcy Rachunek do umowy zlecenia Praktyki absolwenckie Umowa o praktykê absolwenck¹ Zaœwiadczenie o odbyciu praktyk absolwenckich Podró e s³u bowe Zasady ogólne dotycz¹ce ustalania nale noœci z tytu³u odbywania podró y s³u bowych Polecenie wyjazdu s³u bowego Wniosek o wyp³atê zaliczki na poczet wydatków zwi¹zanych z krajow¹ podró ¹ s³u bow¹ Wniosek na wyjazd s³u bowy za granicê Zlecenie wyp³aty zaliczki Rozliczenie kosztów zagranicznej podró y s³u bowej Samochód w firmie Regulamin korzystania z samochodów s³u bowych Umowa o korzystanie z samochodu s³u bowego Protokó³ z przekazania samochodu s³u bowego pracownikowi Upowa nienie do prowadzenia samochodów osobowych w celach s³u bowych Umowa o korzystanie z prywatnego samochodu pracownika Oœwiadczenia pracownika o u ywaniu przez niego pojazdu do celów s³u bowych w danym miesi¹cu Kierowca w firmie Oœwiadczenie pracownika-kierowcy o pozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy Oœwiadczenie pracownika-kierowcy o przeciêtnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynnoœci na innej podstawie ni stosunek pracy Oœwiadczenie pracownika-kierowcy o niewykonywaniu przewozów drogowych lub innych czynnoœci na innej podstawie ni stosunek pracy Wzór zaœwiadczenia o nieprowadzeniu pojazdu Fundusz szkoleniowy Porozumienie w sprawie utworzenia zak³adowego funduszu szkoleniowego Regulamin zak³adowego funduszu szkoleniowego tworzonego na mocy porozumienia pracodawców Regulamin zak³adowego funduszu szkoleniowego Zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych Zasady funkcjonowania Regulamin gospodarowania œrodkami zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych Œwiadczenie urlopowe Kontrola stanu trzeÿwoœci i na okolicznoœæ za ywania narkotyków Polecenie zakazu podjêcia pracy/zaprzestania pracy Protokó³ z niedopuszczenia pracownika do pracy/odsuniêcia pracownika od pracy Protokó³ przeprowadzenia badania trzeÿwoœci/stanu psychofizycznego pracownika Telefon s³u bowy Zarz¹dzenie w sprawie korzystania ze s³u bowych telefonów komórkowych przez pracowników Regulamin korzystania ze s³u bowych telefonów komórkowych przez pracowników Za³¹cznik nr 1 Wniosek o przyznanie s³u bowego telefonu komórkowego Za³¹cznik nr 2 Oœwiadczenie o przyjêciu s³u bowego telefonu komórkowego

Dokumentacja pracownicza 2013

Dokumentacja pracownicza 2013 Renata Mroczkowska Patrycja Potocka-Szmoñ Dokumentacja pracownicza 2013 ponad 260 wzorów z komentarzem Stan prawny: 2013 r. Wydanie IX uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza 2016

Dokumentacja pracownicza 2016 Renata Mroczkowska Patrycja Potocka-Szmoñ Dokumentacja pracownicza 2016 ponad 290 wzorów z komentarzem Stan prawny: 2016 r. Wydanie XII uaktualnione ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp. k.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów

Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza 2017

Dokumentacja pracownicza 2017 Dokumentacja pracownicza 2017 1. Dokumenty związane z ubieganiem się o pracę Zagadnienia ogólne Oferta podjęcia pracy Curriculum vitae (1) Curriculum vitae (2) List motywacyjny (1) List motywacyjny (2)

Bardziej szczegółowo

Pracownik samorządowy

Pracownik samorządowy Renata Mroczkowska Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem i suplementem elektronicznym ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2014 Gdañsk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r.

zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r. aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r. W treści: dział I - Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury (Małgorzata Regulska-Cieślak, Ewa Ostapowicz) 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury (Małgorzata Regulska-Cieślak, wzory dokumentów: Ewa Ostapowicz)... 1 1. Ustawy i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. Opracowała Anna Dziechciarz

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. Opracowała Anna Dziechciarz DOKUMENTACJA PRACOWNICZA Opracowała Anna Dziechciarz Podstawa prawna Opis zasad kompletowania i prowadzenia akt osobowych pracownika oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zostały uregulowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy

Spis treści. Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy Rozdział 1. Charakterystyka materialnego prawa pracy i podstawowe zasady prawa

Bardziej szczegółowo

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, 2011 Spis treści Cześć I. STOSUNEK PRACY Rozdział 1. Stosunek pracy 13 1.1. Definicja stosunku pracy 13 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r. R960286 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MPiPS z r. 1

Rozporządzenie MPiPS z r. 1 Rozporządzenie MPiPS z 28.05.1996 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

AWANS ZAWODOWY I ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI

AWANS ZAWODOWY I ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI Ewa Góra Renata Mroczkowska AWANS ZAWODOWY I ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI wzorcowa dokumentacja z komentarzem Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. Stan prawny: marzec 2012 r. Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza 2015

Dokumentacja pracownicza 2015 Renata Mroczkowska Patrycja Potocka-Szmoñ Dokumentacja pracownicza 2015 ponad 280 wzorów z komentarzem Stan prawny: 2015 r. Wydanie XI uaktualnione ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp. k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33 SPIS TREŚCI 11 WPROWADZENIE 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy

Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy wydanie 1. ISBN 83-7483-115-4 Autorzy: Agata Gronowicz, Bożena Lenart Redakcja: Maciej Nałęcz Stan prawny: grudzień 2005 Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej 1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 2. Instytucje pomocy rodzinie

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

118 wzorcowych dokumentów

118 wzorcowych dokumentów 118 wzorcowych dokumentów Dział I AKTA OSOBOWE I.1. Zasady prowadzenia I.2. Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych Dział II DANE OSOBOWE II.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 16 listopada godz. 10-18 I. Instytucje podstawowe 1. Pojęcie zakładu pracy. 2. Zatrudnienie pracownicze i tzw. zatrudnienie cywilne. 3. Podstawowe zasady prawa pracy i ich rola

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić akta osobowe oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów.

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić akta osobowe oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów. ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH - akta osobowe pracownika Każdy pracodawca jest obowiązany prowadzić akta osobowe zatrudnionych przez siebie pracowników. W aktach tych powinny znajdować się druki potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja Agata Lankamer-Prasołek Karol Lankamer Ewa Przedwojska Renata Tonder Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ Obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 94 pkt 9a k.p.) i spoczywa

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy 2016 r. - warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian

Prawo pracy 2016 r. - warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian Prawo pracy 2016 r. - warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian Kod szkolenia: 805116 Miejsce: Kraków, Centrum miasta Koszt szkolenia: 430.00 zł Program 1. Jak prawidłowo sporządzać dokumentację związaną

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy

odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy Kod szkolenia: 323414 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00

Bardziej szczegółowo

Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Patulski Grzegorz Orłowski KODEKS PRACY KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW

Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Patulski Grzegorz Orłowski KODEKS PRACY KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Patulski Grzegorz Orłowski KODEKS PRACY KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW Autorzy: dr Maciej Chakowski, Piotr Ciborski, Przemysław Ciszek, Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Grzegorz Orłowski,

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Umowy i inne zdarzenia związane z powstaniem stosunku pracy... 1 1. Zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w przedmiocie umowy o pracę... 3 2. Oferta zawarcia

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp... XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 3 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy SPIS TREŚCI 11 Wprowadzenie 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 584216 Temat: Prawo pracy 2016 r. - praktyczne warsztaty z obowiązujących i przyszłych zmian z zakresu prawa pracy i umów cywilnoprawnych 29 Sierpień Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp... XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 3 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/22/7788/6559 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

bez wypowiedzenia Oddział 6a...Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego. rozwiązania przez pracownika umowy o pracę.

bez wypowiedzenia Oddział 6a...Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego. rozwiązania przez pracownika umowy o pracę. DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne... 13 Rozdział I. Przepisy wstępne... 13 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy... 15 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu... 16 Rozdział IIb. Nadzór i kontrola

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników praktyczny poradnik

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników praktyczny poradnik rekomenduje Serwis PP P r a w n o - P r a c o w n i c z y PRACA ZBIOROWA Zatrudnianie i zwalnianie pracowników praktyczny poradnik PRACA ZBIOROWA Zatrudnianie i zwalnianie pracowników praktyczny poradnik

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Zasady zatrudniania pracowników ośrodka pomocy społecznej 1.1. Obowiązujące przepisy 1.2. Rodzaje stanowisk w jednostce 1.2.1. Stanowiska pomocnicze

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM BECKA. Prawo pracy

WZORY PISM BECKA. Prawo pracy WZORY PISM BECKA Prawo pracy Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Pod red. Wojciecha Muszalskiego KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 6 Du e Komentarze Becka Andrzej Marian Œwi¹tkowski KODEKS PRACY. KOMENTARZ,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje:

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego... 1 1.1. Nabycie prawa do urlopu... 1 1.2. Poród w okresie urlopu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5815/19601 Cena netto 1 955,00 zł Cena brutto 1 955,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XIII XV Wprowadzenie... 1 1. Badania lekarskie pracowników... 3 1.1. Zasady kierowania na badania... 3 1.2. Badania wstępne... 7 1.3. Badania okresowe... 8 1.4. Badania

Bardziej szczegółowo