Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Czêœæ B. Kazusy. Przedmowa"

Transkrypt

1 Spis Wykaz treœci skrótów Literatura Przedmowa XIX XXIII XXV Czêœæ A. Testy Test 1. Czêœæ historyczna 1 Odpowiedzi do testu 1 61 Test 2. Krajowy Rejestr S¹dowy 3 Odpowiedzi do testu 2 61 Test 3. Przepisy Kodeksu cywilnego zwi¹zane z prawem handlowym: firma, prokura, pe³nomocnictwo, spó³ka cywilna 8 Odpowiedzi do testu 3 63 Test 4. Przedsiêbiorca w prawie polskim 13 Odpowiedzi do testu 4 65 Test 5. Spó³ki osobowe 17 Odpowiedzi do testu 5 67 Test 6. Spó³ki kapita³owe 33 Odpowiedzi do testu 6 74 Test 7. Podzia³, ³¹czenie i przekszta³cenie spó³ek 50 Odpowiedzi do testu 7 81 Test 8. Spó³ka europejska (SE) i Europejskie Zagrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) 53 Odpowiedzi do testu 8 82 Czêœæ B. Kazusy Krajowy Rejestr S¹dowy Kazus 1. Uprawnienia s¹du rejestrowego 85 Firma Kazus 2. Konstrukcja firmy spó³ki z o.o. 88 Kazus 3. Firma spó³ki komandytowo-akcyjnej 90 Prokura Kazus 4. Prokura w spó³ce handlowej 92 Spó³ka cywilna Kazus 5. Spó³ka cywilna, przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê jawn¹ 95 Kazus 6. Odpowiedzialnoœæ wspólnika spó³ki cywilnej 99

2 VI Spis treœci Spó³ka jawna Kazus 7. Zmiana umowy spó³ki jawnej, zmiana treœci firmy 101 Kazus 8. Rozwi¹zanie spó³ki jawnej 102 Kazus 9. Subsydiarna odpowiedzialnoœæ wspólników spó³ki jawnej 105 Kazus 10. Reprezentacja spó³ki jawnej 106 Kazus 11. Zdolnoœæ s¹dowa spó³ki jawnej 109 Spó³ka partnerska Kazus 12. Odpowiedzialnoœæ partnera za zobowi¹zania spó³ki partnerskiej 110 Spó³ka komandytowa Kazus 13. Zbycie cz³onkostwa w spó³ce komandytowej 112 Kazus 14. Suma komandytowa 115 Kazus 15. Firma spó³ki komandytowej 118 Spó³ka komandytowo-akcyjna Kazus 16. Odpowiedzialnoœæ akcjonariusza za zobowi¹zania spó³ki 121 Kazus 17. Zbycie zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa spó³ki komandytowo-akcyjnej 122 Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Kazus 18. Wk³ad niepieniê ny do spó³ki (aport) 126 Kazus 19. Jednoosobowa spó³ka z o.o. 130 Kazus 20. Zasady reprezentacji spó³ek handlowych w œwietle zasad reprezentacji spó³ki z o.o. 133 Kazus 21. Podwy szenie kapita³u zak³adowego 135 Kazus 22. Zbycie udzia³ów w spó³ce 141 Kazus 23. Przedsiêbiorstwo spó³ki cywilnej jako wk³ad do spó³ki z o.o. 144 Kazus 24. Zaskar anie uchwa³ zgromadzenia wspólników 147 Kazus 25. Zaskar anie uchwa³ zgromadzenia wspólników 150 Kazus 26. Udzia³ pe³nomocnika w zgromadzeniu wspólników 153 Kazus 27. Rada nadzorcza spó³ki z o.o. 155 Kazus 28. Podejmowanie uchwa³ przez radê nadzorcz¹ 158 Kazus 29. Powództwo o rozwi¹zanie spó³ki 160 Spó³ka akcyjna Kazus 30. Prawo mniejszoœci 163 Kazus 31. Zaskar anie uchwa³ walnego zgromadzenia akcjonariuszy spó³ki akcyjnej 166 Kazus 32. Delegacja do czasowego sprawowania funkcji w zarz¹dzie spó³ki 168 Kazus 33. Zwo³anie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 170 Kazus 34. Delegacja do czasowego sprawowania funkcji w zarz¹dzie spó³ki 174 Kazus 35. Zaskar anie uchwa³ walnego zgromadzenia akcjonariuszy 179 Kazus 36. Likwidacja spó³ki akcyjnej 181 Kazus 37. Jednoosobowa spó³ka akcyjna 182 Kazus 38. Zarz¹d spó³ki akcyjnej 185

3 VII Europejskie prawo spó³ek Kazus 39. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych 190 Kazus 40. Spó³ka europejska 193 Czêœæ C. Tablice Wiadomoœci ogólne o prawie handlowym Tabl. 1. Prawo 199 Tabl. 2. Podzia³ obrotu gospodarczego 199 Tabl. 3. Podzia³ prawa gospodarczego 200 Tabl. 4. Porównanie prawa gospodarczego publicznego i prywatnego 200 Tabl. 5. Historia aktów normatywnych prawa handlowego 201 Firma Tabl. 6. Pojêcie firmy 202 Tabl. 7. Elementy firmy 203 Tabl. 8. Budowa firmy w przypadku wybranych rodzajów przedsiêbiorców 204 Tabl. 9. Rodzaje firmy podzia³ ze wzglêdu na rdzeñ (korpus) 206 Tabl. 10. Stosowanie firm danego rodzaju przez poszczególne kategorie przedsiêbiorców 207 Tabl. 11. Funkcje firmy 208 Tabl. 12. Zasady prawa firmowego 209 Tabl. 13. Zasady prawa firmowego objaœnienia 210 Tabl. 14. Zakaz zbycia firmy (zasada niezbywalnoœci firmy) 212 Tabl. 15. Ochrona prawa do firmy 212 Tabl. 16. Ochrona prawa do firmy na podstawie art KC 214 Tabl. 17. Firma a inne oznaczenia, z których korzystaj¹ przedsiêbiorcy 215 Przedstawicielstwo Tabl. 18. Konstrukcja przedstawicielstwa (art. 95 KC) 216 Tabl. 19. Rodzaje przedstawicielstwa (art. 96 KC) 217 Tabl. 20. Pe³nomocnictwo 218 Tabl. 21. Prokura 220 Tabl. 22. Pe³nomocnictwo a prokura porównanie 221 Krajowy Rejestr S¹dowy Tabl. 23. Funkcje Rejestru 223 Tabl. 24. Organizacja KRS 224 Tabl. 25. Podmioty objête obowi¹zkiem dokonania wpisu do KRS 225 Tabl. 26. Zadania Centralnej Informacji KRS (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od r.) 226 Tabl. 27. Definicja wpisu do Rejestru. Ró nice pomiêdzy usuniêciem, wykreœleniem i sprostowaniem wpisu 227 Tabl. 28. Rodzaje wpisów 228 Tabl. 29. Rodzaje wpisów zamieszczane dla ka dego wpisu w pozycji Rejestru 229 Tabl. 30. Zasady Rejestru (skutki zwi¹zane z wpisem) 230

4 VIII Spis treœci Tabl. 31. Pojêcie i zakres jawnoœci formalnej (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od r.) 231 Tabl. 32. Zasady udzielania informacji, wydawania odpisów, wyci¹gów i zaœwiadczeñ z rejestru przedsiêbiorców oraz rejestru stowarzyszeñ, innych organizacji spo³ecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej 233 Tabl. 33. Zasady udostêpniania kopii dokumentów z elekrtonicznego katalogu dokumentów spó³ek (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od r.) 235 Tabl. 34. Sposoby udzielania informacji z rejestru d³u nków niewyp³acalnych 236 Tabl. 35. Jawnoœæ formalna akt rejestrowych 237 Tabl. 36. Rozszerzona jawnoœæ formalna 238 Tabl. 37. Obowi¹zki podmiotu wpisanego zwi¹zane z funkcj¹ informacyjn¹ Rejestru 238 Tabl. 38. Jawnoœæ materialna KRS w aspekcie pozytywnym 239 Tabl. 39. Jawnoœæ materialna KRS w aspekcie negatywnym 240 Tabl. 40. Zasada wiarygodnoœci. Instytucje maj¹ce na celu zapewnienie zgodnoœci danych w Rejestrze ze stanem faktycznym 240 Tabl. 41. Domniemanie prawdziwoœci danych wpisanych do Rejestru 241 Tabl. 42. Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza na podstawie art. 18 KrRejSU 242 Tabl. 43. Sankcje za niez³o enie wniosku o wpis w ustawowym terminie (art KrRejSU) 243 Tabl. 44. Postêpowanie rejestrowe (art KPC) 244 Swoboda dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 45. Zasada swobody (wolnoœci) gospodarczej 245 Tabl. 46. Zakres podmiotowy i przedmiotowy SwobGospU 245 Tabl. 47. Definicja dzia³alnoœci gospodarczej w SwobGospU 246 Tabl. 48. Definicja przedsiêbiorcy w SwobGospU 247 Tabl. 49. Definicja przedsiêbiorcy w SwobGospU i KC porównanie 248 Tabl. 50. Wybrane zasady SwobGospU i KPA tabela synoptyczna 249 Tabl. 51. Podejmowanie i wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby zagraniczne i przedsiêbiorców zagranicznych 250 Tabl. 52. Zasady podejmowania i wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej 253 Tabl. 53. Formy reglamentowania dzia³alnoœci gospodarczej 254 Tabl. 54. Cechy koncesji (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od r.) 255 Tabl. 55. Istota rejestru dzia³alnoœci regulowanej (art. 64 SwobGospU) 256 Tabl. 56. Rejestr dzia³alnoœci regulowanej a zezwolenie 257 Tabl. 57. Wpis do rejestru dzia³alnoœci regulowanej procedura 258 Tabl. 58. Zasady dotycz¹ce kontroli dzia³alnoœci przedsiêbiorców 259 Tabl. 59. Mikro-, mali i œredni przedsiêbiorcy 264 Ogólne wiadomoœci o spó³kach Tabl. 60. Cechy charakterystyczne spó³ki 265 Tabl. 61. Zastosowanie regu³y szczegó³owoœci w kwestii hierarchicznoœci przepisów prawa gospodarczego prywatnego 266 Tabl. 62. Kryteria klasyfikacji spó³ek 266

5 IX Tabl. 63. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na Ÿród³o regulacji 267 Tabl. 64. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na substrat, na którym siê opieraj¹ 267 Tabl. 65. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na formê aktu za³o enia i obowi¹zek wpisu do KRS (art. 23, 25 1, 92, 94, 106, 131, 134, 157, 163, 301, 306 KSH; art. 860 KC) 268 Tabl. 66. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na Ÿród³o pochodzenia kapita³u (po r. tylko w znaczeniu ekonomicznym) 268 Tabl. 67. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na sposób regulacji prawnej 269 Tabl. 68. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na udzia³ w publicznym obrocie papierami wartoœciowymi (zgodnie z ustaw¹ o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi) 269 Tabl. 69. Klasyfikacja spó³ek ze wzglêdu na zachodz¹ce pomiêdzy nimi zwi¹zki 269 Tabl. 70. Cechy charakterystyczne osobowych spó³ek handlowych 270 Tabl. 71. Cechy charakterystyczne kapita³owych spó³ek handlowych 271 Tabl. 72. Wady i zalety spó³ek handlowych 272 Tabl. 73. Podmiotowoœæ, osobowoœæ i zdolnoœæ prawna w spó³kach 273 Tabl. 74. Cechy umowy spó³ki 273 Spó³ka cywilna Tabl. 75. Wk³ad wspólnika w spó³ce cywilnej (art. 861 KC) 274 Tabl. 76. Udzia³ wspólnika spó³ki cywilnej (art. 863, KC) 275 Tabl. 77. Prawa wspólników spó³ki cywilnej o charakterze korporacyjnym i maj¹tkowym oraz ich obowi¹zki (art. 861, , 871 KC) 276 Tabl. 78. Prowadzenie spraw spó³ki cywilnej i jej reprezentacja (art. 865, 866 KC) 276 Tabl. 79. Rozwi¹zanie spó³ki cywilnej (art. 873, 874 KC) 277 Spó³ka jawna Tabl. 80. Firma spó³ki jawnej (art. 24 KSH) 277 Tabl. 81. Sk³adniki obowi¹zkowe umowy spó³ki jawnej (art. 25 KSH) 277 Tabl. 82. Zg³oszenie do s¹du rejestrowego spó³ki jawnej (art. 26 KSH) 278 Tabl. 83. Odpowiedzialnoœæ wspólników spó³ki jawnej (art. 21, KSH) 279 Tabl. 84. Maj¹tek spó³ki jawnej (art. 28 KSH) 279 Tabl. 85. Wk³ady w spó³ce jawnej (art. 48 KSH) 280 Tabl. 86. Reprezentacja spó³ki jawnej (art. 29, 30 KSH) 280 Tabl. 87. Stosunki wewnêtrzne spó³ki w spó³ce jawnej (art. 37 KSH) 280 Tabl. 88. Prowadzenie spraw spó³ki jawnej (art , KSH) 281 Tabl. 89. Prokura w spó³ce jawnej (art. 41, 79 KSH) 282 Tabl. 90. Prawa wspólnika spó³ki jawnej o charakterze korporacyjnym (art. 29, 39 KSH) 282 Tabl. 91. Prawa wspólnika spó³ki jawnej o charakterze maj¹tkowym (art KSH) 283 Tabl. 92. Obowi¹zki wspólnika spó³ki jawnej o charakterze maj¹tkowym i korporacyjnym (art. 3, 29, 39, 50, 56 KSH) 283 Tabl. 93. Udzia³ wspólnika spó³ki jawnej (art KSH) 284 Tabl. 94. Przyczyny rozwi¹zania spó³ki jawnej (art. 58, KSH) 285 Tabl. 95. Dalsze istnienie spó³ki jawnej (art. 59 i 64 KSH) 286

6 X Spis treœci Tabl. 96. Przyczyny likwidacji spó³ki jawnej (art. 67 KSH) 287 Tabl. 97. Likwidatorzy spó³ki jawnej (art. 70, 71 KSH) 287 Tabl. 98. Odwo³anie likwidatorów spó³ki jawnej (art. 72, 73 KSH) 288 Tabl. 99. Zg³oszenie likwidacji spó³ki jawnej (art. 74 KSH) 288 Tabl Obowi¹zki likwidatorów spó³ki jawnej (art. 77, 78, 84 KSH) 289 Tabl Sp³aty z maj¹tku spó³ki jawnej w trakcie jej likwidacji (art. 82, 83 KSH) 290 Spó³ka partnerska Tabl Firma spó³ki partnerskiej (art. 90 KSH) 291 Tabl Sk³adniki obowi¹zkowe umowy spó³ki partnerskiej (art. 91 KSH) 291 Tabl Zg³oszenie do s¹du rejestrowego spó³ki partnerskiej (art. 93 KSH) 292 Tabl Odpowiedzialnoœæ wspólników spó³ki partnerskiej (art. 89, 95 KSH) 293 Tabl Reprezentacja spó³ki partnerskiej (art. 96, 97 KSH) 294 Tabl Prowadzenie spraw spó³ki partnerskiej (art. 89, 97 KSH) 295 Tabl Przyczyny rozwi¹zania spó³ki partnerskiej (art. 98 KSH) 296 Tabl Dalsze istnienie spó³ki partnerskiej (art. 99 KSH) 297 Spó³ka komandytowa Tabl Firma spó³ki komandytowej (art. 104 KSH) 298 Tabl Sk³adniki obowi¹zkowe umowy spó³ki komandytowej (art. 105, 107 KSH) 298 Tabl Zg³oszenie spó³ki komandytowej do s¹du rejestrowego (art. 110 KSH) 299 Tabl Odpowiedzialnoœæ wspólników spó³ki komandytowej (art. 102, 109, KSH) 300 Tabl Wk³ady w spó³ce komandytowej (art. 103, 107, 108 KSH) 301 Tabl Reprezentacja spó³ki komandytowej (art KSH) 302 Tabl Prowadzenie spraw spó³ki komandytowej (art. 103, 121 KSH) 303 Tabl Prawa wspólnika spó³ki komandytowej o charakterze korporacyjnym (art. 117, 120, 121 KSH) 304 Tabl Prawa wspólnika spó³ki komandytowej o charakterze maj¹tkowym (art. 103, 123 KSH) 305 Tabl Obowi¹zki wspólnika spó³ki komandytowej (art. 103, 108, 117, 121 KSH) 306 Tabl Udzia³ wspólnika spó³ki komandytowej (art. 103, 123 KSH) 306 Tabl Przyczyny rozwi¹zania spó³ki komandytowej (art. 103, 124 KSH) 307 Spó³ka komandytowo-akcyjna Tabl Firma spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 127 KSH) 308 Tabl Sk³adniki obowi¹zkowe statutu spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 130 KSH) 309 Tabl Zg³oszenie do s¹du rejestrowego spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 133 KSH) 310 Tabl Odpowiedzialnoœæ wspólników spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 125, 132, , KSH) 311 Tabl Reprezentacja spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 137, 138 KSH) 312

7 XI Tabl Prowadzenie spraw spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 140, 141 KSH) 313 Tabl Organy spó³ki komandytowo-akcyjnej (art KSH) 313 Tabl Rada nadzorcza (art. 142, 143 KSH) 314 Tabl Walne zgromadzenie (art. 145, 146 KSH) 314 Tabl Prawa wspólników spó³ki komandytowo-akcyjnej o charakterze korporacyjnym (art. 137, 140, 145, 149 KSH) 315 Tabl Prawa wspólników spó³ki komandytowo-akcyjnej o charakterze maj¹tkowym (art. 126, 147 KSH) 316 Tabl Obowi¹zki wspólnika spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 126, 128, 130 KSH) 317 Tabl Udzia³ wspólnika spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 147 KSH) 317 Tabl Przyczyny rozwi¹zania spó³ki komandytowo-akcyjnej (art. 148 KSH) 318 Tworzenie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Tabl Cele utworzenia spó³ki z o.o. (art. 151 KSH) 319 Tabl Za³o yciele spó³ki z o.o. (art. 151 KSH) 319 Tabl Spó³ka z o.o. w organizacji (art. 12, 161 KSH) 320 Tabl Czynnoœci wymagane do powstania spó³ki z o.o. (art. 163 KSH) 320 Tabl Treœæ umowy spó³ki z o.o. (art. 157 KSH) 321 Tabl Zg³oszenie spó³ki z o.o. do KRS (art. 164 KSH) 322 Tabl Zawarcie umowy spó³ki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca spó³ki (art KSH) 323 Tabl Kapita³ zak³adowy i maj¹tek spó³ki z o.o. (art. 14, 154 KSH) 324 Tabl Sposoby pokrycia kapita³u zak³adowego (art. 14 KSH) 325 Prawa i obowi¹zki wspólników spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Tabl Prawa wspólników o charakterze korporacyjnym w spó³ce z o.o. (art. 6 4, art , art. 212, 238, 243, 250, 271, 295 KSH) 326 Tabl Prawa wspólników o charakterze maj¹tkowym w spó³ce z o.o. (art , art. 179, 181, 182, 191, 258, 286 KSH) 327 Tabl Prawa mniejszoœci i wiêkszoœci w spó³ce z o.o. (art. 223, 236, 266 KSH) 328 Tabl Obowi¹zki wspólników w spó³ce z o.o. (art. 6 1i4, art. 159, 163, 175, 176 1, art. 177, 198, 258 1, art. 266 KSH) 328 Organy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Tabl Organy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ (art KSH) 329 Tabl Zarz¹d (art KSH) 330 Tabl Mandat cz³onka zarz¹du (art. 202 KSH) 330 Tabl Kadencja zarz¹du 331 Tabl Okres, na jaki mog¹ byæ powo³ani cz³onkowie zarz¹du, oraz moment wygaœniêcia mandatu (art. 202 KSH) 331 Tabl Mo liwoœæ odwo³ania cz³onka zarz¹du (art. 203 KSH) 332 Tabl Prawo cz³onka zarz¹du do prowadzenia spraw spó³ki i jej reprezentowania (art. 204 KSH) 332

8 XII Spis treœci Tabl Sposób reprezentowania spó³ki przez cz³onków zarz¹du (art. 205 KSH) 332 Tabl Prawo prowadzenia spraw spó³ki przez cz³onków zarz¹du (art. 208 KSH) 333 Tabl Reprezentowanie spó³ki w sporach z cz³onkami zarz¹du (art. 210 KSH) 333 Tabl Zakaz zajmowania siê przez cz³onków zarz¹du interesami konkurencyjnymi (art. 211 KSH) 334 Nadzór w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Tabl Prawo wspólnika do nadzoru (art. 212 KSH) 334 Tabl Ograniczenia prawa wspólnika do sprawowania nadzoru (art KSH) 335 Tabl Organy nadzoru w spó³ce z o.o. 336 Rada nadzorcza Tabl Sk³ad rady nadzorczej (art. 214, 215 KSH) 336 Tabl Kadencja rady nadzorczej (art. 216 KSH) 337 Tabl Prawa i obowi¹zki rady nadzorczej (art. 219 KSH) 337 Tabl Uchwa³y rady nadzorczej (art. 222 KSH) 338 Komisja rewizyjna Tabl Sk³ad komisji rewizyjnej (art. 217 KSH) 339 Tabl Obowi¹zki komisji rewizyjnej (art. 221 KSH) 339 Tabl Prawo mniejszoœci w zakresie kontroli spó³ki (art. 223 KSH) 340 Tabl Zgromadzenie wspólników (art KSH) 340 Tabl Uchwa³y zgromadzenia wspólników (art. 227 KSH) 340 Tabl Zwo³ywanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 235 KSH) 341 Tabl Zwo³ywanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (art KSH) 341 Tabl Sposoby zwo³ywania zgromadzenia wspólników (art. 238 KSH) 342 Tabl Kompetencje zgromadzenia wspólników (art. 228 KSH) 343 Tabl Kworum na zgromadzeniu wspólników wymagane do podjêcia uchwa³ (art KSH) 344 Tabl Wiêkszoœæ g³osów niezbêdna do podjêcia uchwa³y (art KSH) 344 Tabl Liczba g³osów przys³uguj¹cych wspólnikowi na zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa g³osu przez pe³nomocnika (art. 242 KSH) 345 Tabl Pe³nomocnictwo do g³osowania na zgromadzeniu wspólników (art. 243 KSH) 345 Tabl Sposoby zaskar ania uchwa³ zgromadzenia wspólników (art KSH) 346 Tabl Podmioty uprawnione do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie niewa noœci uchwa³y (art. 250, 252 KSH) 346 Tabl Termin do wniesienia powództwa (art. 251 KSH, 252 KSH) 347

9 XIII Tabl Zmiana umowy spó³ki (art KSH) 347 Tabl Tryby podwy szenia kapita³u zak³adowego (art. 257 KSH) 347 Tabl Sposoby podwy szenia kapita³u zak³adowego 348 Tabl Obni enie kapita³u zak³adowego (art. 263 KSH) 349 Tabl Postêpowanie konwokacyjne (art. 264 KSH) 349 Wy³¹czenie wspólnika Tabl Wy³¹czenie wspólnika (art KSH) 350 Tabl Procedura wy³¹czenia wspólnika (art KSH) 350 Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ki (art KSH) Tabl Przyczyny rozwi¹zania spó³ki (art KSH) 351 Tabl Otwarcie likwidacji (art. 274 KSH) 352 Tabl Cele likwidacji, moment rozwi¹zania spó³ki (art. 272 KSH) 352 Tabl Likwidatorzy (art. 276 KSH) 353 Tabl Podzia³ maj¹tku spó³ki (art. 286 KSH) 354 Odpowiedzialnoœæ cywilnoprawna (art KSH) Tabl Odpowiedzialnoœæ cz³onków zarz¹du (art. 291, 293, 299 KSH) 355 Tabl Odpowiedzialnoœæ innych podmiotów (art. 293 KSH) 356 Tabl Powództwo o odszkodowanie przeciwko cz³onkom organów spó³ki oraz likwidatorom 356 Spó³ka akcyjna (art KSH) Tabl Zastosowanie spó³ki akcyjnej 357 Tabl Spó³ka akcyjna w organizacji 357 Tabl Czynnoœci wymagane do powstania spó³ki akcyjnej (art. 306, KSH) 358 Tabl Treœæ statutu spó³ki (art. 304 KSH) 359 Tabl Zg³oszenie spó³ki do KRS (art. 318 KSH) 360 Tabl Dokumenty wymagane przy zg³oszeniu spó³ki do KRS (art. 320 KSH) 361 Kapita³ zak³adowy i inne kapita³y w³asne spó³ki Tabl Kapita³ zak³adowy spó³ki akcyjnej (art. 14, KSH) 362 Tabl Pokrycie kapita³u zak³adowego w spó³ce akcyjnej (art. 14 KSH) 363 Tabl Inne kapita³y w³asne spó³ki akcyjnej (art. 396 KSH) 364 Spó³ka akcyjna Tabl Prawa akcjonariuszy o charakterze korporacyjnym w spó³ce akcyjnej (art , art. 402, 404, 411 1, art. 422, 425, 428, 429, 486 KSH) 365 Tabl Prawa akcjonariuszy o charakterze maj¹tkowym w spó³ce akcyjnej (art. 337, 347, 433, 474 KSH) 366 Tabl Prawa mniejszoœci i inne prawa chroni¹ce drobnych akcjonariuszy oraz prawa wiêkszoœci w spó³ce akcyjnej (art. 359, 385, 400, 401, KSH) 366 Tabl Obowi¹zki akcjonariuszy w spó³ce akcyjnej (art. 309, pkt 2 KSH) 367

10 XIV Spis treœci Tabl Akcje w spó³ce akcyjnej (art. 174, 304, 308, 309, 328, 331, 334, 351, 353, 356 KSH) 368 Tabl Inne dokumenty ucieleœniaj¹ce lub stwierdzaj¹ce prawa w spó³ce akcyjnej (art. 331, 333, 335, 339, 355, 361, 453 KSH) 369 Tabl Organy spó³ki akcyjnej (art KSH) 369 Zarz¹d (art KSH) Tabl Sk³ad zarz¹du (art. 18, 368 KSH) 370 Tabl Kadencja i mandat cz³onka zarz¹du (art. 369 KSH) 371 Tabl Mo liwoœæ odwo³ania cz³onka zarz¹du (art. 370 KSH) 371 Tabl Kompetencje zarz¹du (art. 368, KSH) 372 Tabl Reprezentowanie spó³ki w sporach z cz³onkami zarz¹du (art. 379 KSH) 373 Tabl Zakaz zajmowania siê przez cz³onków zarz¹du interesami konkurencyjnymi (art. 380 KSH) 373 Nadzór w spó³ce akcyjnej (art KSH) Tabl Powo³ywanie i odwo³ywanie rady nadzorczej (art. 385 KSH) 374 Tabl Kadencja i mandat cz³onka rady nadzorczej (art. 386 KSH) 374 Tabl Kompetencje rady nadzorczej (art KSH) 375 Tabl Sk³ad rady nadzorczej w spó³ce akcyjnej (art. 385 KSH) 376 Tabl Sposoby podejmowania uchwa³ przez radê nadzorcz¹ (art. 388 KSH) 377 Tabl Walne zgromadzenie (art KSH) 378 Tabl Podmioty uprawnione do zwo³ywania walnego zgromadzenia (art KSH) 379 Tabl Sposoby zwo³ywania walnego zgromadzenia wspólników (art KSH) 380 Tabl Podmioty uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art KSH) 381 Tabl Kompetencje walnego zgromadzenia (art. 393 KSH) 382 Tabl Kworum na walnym zgromadzeniu wymagane do podjêcia uchwa³ (art. 404, 405, 408 KSH) 383 Tabl. 230a. Sposoby g³osowania na walnym zgromadzeniu (art KSH) 384 Tabl Wiêkszoœæ g³osów niezbêdna do podjêcia uchwa³y (art KSH) 385 Tabl Liczba g³osów przys³uguj¹ca akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu (art. 352, 411 KSH) 386 Tabl Sposoby zaskar ania uchwa³ walnego zgromadzenia 386 Tabl Podmioty uprawnione do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie niewa noœci uchwa³y (art. 422, 425 KSH) 387 Tabl Termin do wniesienia powództwa (art KSH) 387 Tabl Zmiana statutu (art KSH) 388 Podwy szenie i obni enie kapita³u zak³adowego Tabl Sposoby podwy szenia kapita³u zak³adowego 388

11 XV Tabl Podwy szenie kapita³u zak³adowego spó³ki przez emisjê nowych akcji (art KSH) 389 Tabl Podwy szenie kapita³u zak³adowego ze œrodków spó³ki (art KSH) 389 Tabl Podwy szenie kapita³u zak³adowego w ramach kapita³u docelowego 390 Tabl Warunkowe podwy szenie kapita³u zak³adowego 391 Tabl Uchwa³a o podwy szeniu kapita³u zak³adowego (art. 432 KSH) 392 Tabl Wykonanie uchwa³y o podwy szeniu kapita³u zak³adowego 393 Tabl Zg³oszenie podwy szenia kapita³u zak³adowego do s¹du rejestrowego (art. 441 KSH) 394 Tabl Obni enie kapita³u zak³adowego (art KSH) 395 Tabl Procedura obni enia kapita³u zak³adowego 395 Tabl Uchwa³a o obni eniu kapita³u zak³adowego (art. 455 KSH) 396 Tabl Postêpowanie konwokacyjne (art KSH) 397 Tabl Rejestracja obni enia kapita³u zak³adowego (art. 458 KSH) 398 Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ki akcyjnej (art KSH) Tabl Przyczyny rozwi¹zania spó³ki (art. 21, 459 KSH) 399 Tabl Otwarcie likwidacji (art. 461 KSH) 400 Tabl Likwidatorzy (art , KSH) 401 Tabl Podzia³ maj¹tku spó³ki (art. 474 KSH) 402 Odpowiedzialnoœæ cywilnoprawna (art KSH) Tabl Odpowiedzialnoœæ osób bior¹cych udzia³ w tworzeniu spó³ki (art. 480 KSH) 403 Tabl Odpowiedzialnoœæ cz³onków zarz¹du wobec wierzycieli spó³ki (art. 479 KSH) 403 Tabl Odpowiedzialnoœæ cz³onków organów spó³ki oraz likwidatorów wobec spó³ki (art. 483 KSH) 404 Tabl Powództwo o odszkodowanie przeciwko cz³onkom organów spó³ki oraz likwidatorom 405 ¹czenie i podzia³ spó³ek Tabl ¹czenie spó³ek definicja 405 Tabl Dopuszczalnoœæ ³¹czenia spó³ek (art. 491 KSH) 406 Tabl Sposoby ³¹czenia siê spó³ek (art. 492 KSH) 406 Tabl ¹czenie siê spó³ek (art. 491 KSH) 407 Tabl Sposoby ³¹czenia siê spó³ek (art. 492 KSH) 407 Tabl Po³¹czenie przez przejêcie (inkorporacja) 408 Tabl Po³¹czenie przez zawi¹zanie nowej spó³ki (fuzja) 408 Tabl Podzia³ spó³ki definicja 409 Tabl Dopuszczalnoœæ podzia³u spó³ki (art. 528 KSH) 409 Tabl Sposoby podzia³u spó³ki (art. 529 KSH) 409 Tabl Podzia³ spó³ek (art. 528 KSH) 410 Tabl Sposoby dokonywania podzia³u spó³ek (art. 529 KSH) 410 Tabl Podzia³ przez przejêcie 411

12 XVI Spis treœci Tabl Podzia³ przez zawi¹zanie nowych spó³ek 411 Tabl Podzia³ przez przejêcie i zawi¹zanie nowej spó³ki 412 Tabl Podzia³ przez wydzielenie (wariant ze spó³k¹ istniej¹c¹) 412 Tabl Podzia³ przez wydzielenie (wariant ze spó³k¹ nowo zawi¹zan¹) 413 Tabl Przekszta³cenia spó³ek (art. 26 4, art. 551 KSH) 414 Europejskie prawo spó³ek Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Tabl Podstawy prawne powstania i funkcjonowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) 415 Tabl Definicja i cele dzia³alnoœci EZIG (art. 3 EZIGR) 416 Tabl Cz³onkowie EZIG (art. 5 EZIGR) 417 Tabl Utworzenie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (art. 5 i 7, 11 EZIGR, art. 8 i 9 EZIGU) 418 Tabl Siedziba EZIG i jej przeniesienie (art. 12, 13, 14 EZIGR, art. 58 KSH, art. 7 EZIGU) 419 Tabl Nabycie i utrata cz³onkostwa w EZIG (art. 22 ust. 1, art , 30 EZIGR, art. 12 EZIGU) 420 Tabl Prawa i odpowiedzialnoœæ cz³onków EZIG (art. 9, 17, 18, 21, 24, 26, 37 EZIGR) 421 Tabl Organy EZIG (art. 16, 19, 20 EZIGR) 422 Tabl Cz³onkowie zgrupowania jako organ EZIG (art. 16, 17 EZIGR) 422 Tabl Zarz¹dcy EZIG (art. 16, 17 EZIGR, art. 11 ust. 2 EZIGU) 423 Tabl Likwidacja EZIG (art. 31, 36 EZIGR, art. 58 KSH, art. 7, 14 EZIGU) 424 Tabl Informacja o aktualnie dzia³aj¹cych EZIG 425 Europejska spó³ka akcyjna Tabl Podstawy prawne powstania i funkcjonowania europejskiej spó³ki akcyjnej (art. 9 StSpER) 426 Tabl Definicja, cele i cechy wyró niaj¹ce SE (art. 2, 8 ust. 1, art. 38b StSpER) 427 Tabl Kapita³ zak³adowy SE (art. 4 StSpER) 428 Tabl Podstawowe przes³anki za³o enia SE 428 Tabl Podmioty mog¹ce utworzyæ SE oraz sposoby jej utworzenia (art. 2, 3 ust. 2 StSpER, art EZIGU) 429 Tabl Sposoby utworzenia SE (art. 2, StSpER) 430 Tabl Siedziba statutowa SE (art. 7, 8 StSpER) 431 Tabl Procedura przeniesienia statutowej siedziby SE (art. 7, 8, 12, 14, 59 StSpER) 432 Organy spó³ki europejskiej Tabl Organy SE (art. 38 StSpER) 433 Tabl Organy SE (art. 38 StSpER) 433 Walne zgromadzenie akcjonariuszy SE Tabl Przepisy, którym podlega organizacja i przebieg walnego zgromadzenia (art. 52 StSpER) 434

13 XVII Tabl Kompetencje i organizacja walnego zgromadzenia SE (art StSpER) 435 Tabl Wspólne regulacje dotycz¹ce organów w systemie dualistycznym i monistycznym (art StSpER) 436 Tabl Organy SE w systemie dualistycznym (art StSpER, art EZIGU) 437 Tabl Ogany SE w systemie monistycznym (art StSpER, art EZIGR) 438 Tabl Modyfikacje systemu monistycznego wprowadzone ustaw¹ z r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej (art EZIGU) 439 Tabl Dyrektorzy wykonawczy i komitety w SE (art EZIGU) 440 Tabl Zaanga owanie pracowników w SE [dyrektywa (WE) 2001/86, art EZIGU] 441 Tabl Rozwi¹zanie, likwidacja i przekszta³cenie SE (art StSpER) 442 Tabl Informacja o aktualnie dzia³aj¹cych SE 443 Indeks rzeczowy 445

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Spis treści Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Część A. Testy Test 1. Część historyczna 1 Test 2. Krajowy Rejestr Sądowy 3 Test 3. Przepisy Kodeksu cywilnego związane z prawem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna... 1

Spis treœci. Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna... 1 Przedmowa... Wstêp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XIX XXI Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna... 1 Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 3 1. Podzia³y systemu prawa i pojêcie prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Spis treści Wstęp... V Wykaz skrótów... XXXV Rozdział I. Spółka cywilna... 1 1. Źródła prawa... 1 2. Charakter prawny spółki cywilnej... 2 I. Model normatywny spółki cywilnej... 2 II. Problem podmiotowości

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci S³owo wstêpne... Spis treœci Wykaz skrótów... Literatura... V XIII XVII Wstêp... 1 Rozdzia³ 1. Pojêcie i charakter prawny umorzenia akcji... 19 1.1. Podmiot czynnoœci umorzenia... 19 1.1.1. Spó³ka jako

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

04-05.12.2013 Warszawa. Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej. PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki

04-05.12.2013 Warszawa. Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej. PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki 04-05.12.2013 Warszawa Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki KORZYŚCI Podczas warsztatów dowiesz się: Które regulacje zawarte w KSH są

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA (w skrócie RAZ - Szczecin ) w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Informacja dla akcjonariuszy precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Informacja dla akcjonariuszy precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy... 1 1. Swoboda umów zarys problematyki... 1 I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adników... 1 II. Aksjologiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA ALMA MARKET S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 8 czerwca 2016 r. umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Rozdzia³ V. Obrót dewizowy Definicja obrotu dewizowego... 73

SPIS TREŒCI. Rozdzia³ V. Obrót dewizowy Definicja obrotu dewizowego... 73 SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdzia³ I. ród³a prawa dewizowego... 1 Rozdzia³ II. Budowa normy prawnodewizowej... 11 1. Wprowadzenie... 11 2. Hipoteza... 14 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SOPOCKI KLUB MODELARZY KOLEJOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA SOPOCKI KLUB MODELARZY KOLEJOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA SOPOCKI KLUB MODELARZY KOLEJOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie Sopocki Klub Modelarzy Kolejowych w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem działa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. III

Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. III Działalność gospodarcza (cz. 1) - Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy cz. III Spółki kapitałowe - osoby prawne Spółki kapitałowe są formą działalności wybieraną najczęściej przy prowadzeniu dużych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, 29 stycznia 2015 roku Niniejszy plan połączenia przez

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 16:07:28 Numer KRS: 0000607211

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 16:07:28 Numer KRS: 0000607211 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 16:07:28 Numer KRS: 0000607211 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym

Zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym Rafał Mroczkowski Zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym kto, kiedy i jak powinien podpisać dokumenty skutki wadliwej reprezentacji pełnomocnictwo i prokura wzory Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.07.2013 godz. 09:15:53 Numer KRS: 0000462540

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.07.2013 godz. 09:15:53 Numer KRS: 0000462540 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.07.2013 godz. 09:15:53 Numer KRS: 0000462540 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 13:13:27 Numer KRS: 0000548493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 13:13:27 Numer KRS: 0000548493 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2016 godz. 13:13:27 Numer KRS: 0000548493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. STATUT SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 12.10.2011r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: AKCEPT Finance Spółka Akcyjna. ---------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2016 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000136833

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2016 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000136833 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2016 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000136833 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSÓB UBOGICH I ZADŁUŻONYCH

STATUT STOWARZYSZENIA OSÓB UBOGICH I ZADŁUŻONYCH STATUT STOWARZYSZENIA OSÓB UBOGICH I ZADŁUŻONYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut stowarzyszenia określa w szczególności: 1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:16:41 Numer KRS: 0000609198

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:16:41 Numer KRS: 0000609198 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:16:41 Numer KRS: 0000609198 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 12:25:25 Numer KRS: 0000366598

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 12:25:25 Numer KRS: 0000366598 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 12:25:25 Numer KRS: 0000366598 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnodworskiej 3c/19 zarejestrowanej pod numerem KRS:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KAZIMIERZU DOLNYM

STATUT STOWARZYSZENIA KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KAZIMIERZU DOLNYM STATUT STOWARZYSZENIA KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KAZIMIERZU DOLNYM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:42:19 Numer KRS: 0000049528

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:42:19 Numer KRS: 0000049528 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:42:19 Numer KRS: 0000049528 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2014 godz. 22:23:26 Numer KRS: 0000428253

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2014 godz. 22:23:26 Numer KRS: 0000428253 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2014 godz. 22:23:26 Numer KRS: 0000428253 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:27:29 Numer KRS: 0000113785

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:27:29 Numer KRS: 0000113785 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:27:29 Numer KRS: 0000113785 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2016 godz. 23:22:54 Numer KRS: 0000578009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2016 godz. 23:22:54 Numer KRS: 0000578009 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.03.2016 godz. 23:22:54 Numer KRS: 0000578009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 18:33:34 Numer KRS: 0000491827

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 18:33:34 Numer KRS: 0000491827 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2016 godz. 18:33:34 Numer KRS: 0000491827 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH... 1 Rozdzia³ I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 15:22:34 Numer KRS: 0000607797 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o.

Wykaz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie przyłączania odbiorcy do sieci ciepłowniczej MEC Piła Sp. z o.o. Wykaz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. 1. Osoba

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 17:18:37 Numer KRS: 0000487302

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 17:18:37 Numer KRS: 0000487302 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 17:18:37 Numer KRS: 0000487302 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XVII Wskazówki... XIX Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Rozdzia³ 1. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 3 1.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO OŚWIATOWGO TvO CHEŁMSAT

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO OŚWIATOWGO TvO CHEŁMSAT STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO OŚWIATOWGO TvO CHEŁMSAT ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe TvO CHEŁMSAT, nazwa skrócona TvO CHEŁMSAT

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 01:37:56 Numer KRS: 0000436980

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 01:37:56 Numer KRS: 0000436980 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2016 godz. 01:37:56 Numer KRS: 0000436980 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2014 godz. 15:31:17 Numer KRS: 0000206237

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2014 godz. 15:31:17 Numer KRS: 0000206237 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2014 godz. 15:31:17 Numer KRS: 0000206237 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo