8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami"

Transkrypt

1 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie wynagrodzenia w niektórych miesi¹cach uwzglêdnianych w podstawie wymiaru zasi³ku chorobowego powoduje wy³¹czenie tych miesiêcy z obliczenia podstawy wymiaru zasi³ku (art. 36 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa, tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267). ); wyr. SN z 7 wrzeœnia 2005 r., II UK 20/05 ( Podstaw¹ wymiaru zasi³ku chorobowego jest wynagrodzenie faktycznie wyp³acone przez pracodawcê (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa, tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267), a w przypadku, gdy pracodawca nie wyp³aca pracownikowi wynagrodzenia, podstaw¹ t¹ jest minimalne wynagrodzenie za pracê (art. 45 ust. 1 tej ustawy). ); wyr. SN z 24 stycznia 2006 r., I UK 122/05 ( W razie rozbie noœci pomiêdzy rzeczywiœcie uzyskanym przez pracownika przychodem ze stosunku pracy a oœwiadczeniem p³atnika sk³adek (pracodawcy) zawartym w jego czynnoœciach obliczenia i przekazania sk³adki do ZUS, ubezpieczony ma prawo domagaæ siê weryfikacji czynnoœci p³atnika i ustalenia prawid³owego wymiaru zasi³ku chorobowego. ); wyr. SN z 16 maja 2006 r., I UK 291/05 ( 1. Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego ustala siê z uwzglêdnieniem wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika u tego pracodawcy, z którym ³¹czy³ go stosunek pracy w okresie powstania niezdolnoœci do pracy. 2. Nie mo na uznaæ, e przepisy o wynagradzaniu zawieraj¹ zasady zmniejszania nagrody za okres choroby pracownika w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267), je eli te zasady nie zosta³y w tych przepisach w jakikolwiek sposób okreœlone, na przyk³ad w postaci zmniejszenia procentowego, czy kwotowego. ); 8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami A. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego 563 Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego ubezpieczonemu innemu ni pracownik stanowi przychód za okres 12 miesiêcy kalendarzowych poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym powsta³a niezdolnoœæ do pracy. Je eli ubezpieczenie trwa³o krócej ni 12 miesiêcy kalendarzowych, podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi przeciêtny miesiêczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia, za pe³ne kalendarzowe miesi¹ce ubezpieczenia. PRZYK AD Ubezpieczony, który od 16 kwietnia prowadzi dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ i od tej daty podlega z tego tytu³u ubezpieczeniu chorobowemu, sta³ siê niezdolny do pracy z powodu choroby w dniu 13 listopada. Do ustalenia podstawy wymiaru przys³uguj¹cego ubezpieczonemu zasi³ku chorobowego przyjêty zostanie przychód za pe³ne kalendarzowe miesi¹ce ubezpieczenia, tj. za okres od maja do paÿdziernika. Przeciêtny miesiêczny przychód stanowi¹cy podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego oblicza siê dziel¹c przychód za ten okres przez 6. PRZYK AD Ubezpieczony bêd¹cy duchownym przyst¹pi³ do ubezpieczenia chorobowego od 1 lutego. W okresie od 28 czerwca do 28 sierpnia by³ niezdolny do pracy z powodu choroby. W zwi¹zku z tym, e przed powstaniem niezdolnoœci do pracy nie pozostawa³ w ubezpieczeniu chorobowym przez okres 180 dni, w okresie od 28 czerwca do 30 lipca, a wiêc do up³ywu 180 dni ubezpiecze- 102

2 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 564 nia, nie ma prawa do zasi³ku chorobowego. Zasi³ek chorobowy przys³uguje mu od 31 lipca do 28 sierpnia. Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi przeciêtny miesiêczny przychód ubezpieczonego za okres od lutego do maja. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego ubezpieczonemu, który nie jest pracownikiem uwzglêdnia siê kwoty stanowi¹ce podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej: 18,71% tej podstawy wymiaru w przypadku przychodu za okres do 30 czerwca 2007 r., 15,71% tej podstawy wymiaru w przypadku przychodu za okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., 13,71% tej podstawy wymiaru w przypadku przychodu za okres po dniu 31 grudnia 2007 r., podstawy wymiaru sk³adki na ubezpieczenie chorobowe. 564 PRZYK AD Osoba wykonuj¹ca umowê zlecenia zawart¹ na okres od 1 stycznia do 31 paÿdziernika 2007 r. podlega z tytu³u wykonywania tej umowy dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Odp³atnoœæ za wykonywanie umowy okreœlona jest kwotowo, po 2100 z³ za ka dy miesi¹c kalendarzowy wykonywania umowy. Osoba ta sta³a siê niezdolna do pracy z powodu choroby w dniu 10 wrzeœnia 2007 r. Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego ustala siê z okresu od stycznia do sierpnia 2007 r. Przychód za poszczególne miesi¹ce uwzglêdniany w podstawie wymiaru zasi³ku chorobowego wyniós³: 1707,09 z³ miesiêcznie za okres od stycznia do czerwca 2007 r. (podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe 2100 z³, po pomniejszeniu o kwotê odpowiadaj¹c¹ 18,71%, tj. 392,91 z³), 1770,09 z³ miesiêcznie za lipiec i sierpieñ 2007 r. (podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe 2100 z³, po pomniejszeniu o kwotê odpowiadaj¹c¹ 15,71%, tj. 329,91 z³). Je eli przychód ubezpieczonego niebêd¹cego pracownikiem, stanowi¹cy podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe, zostanie wyp³acony w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku przychód ten nale y pomniejszyæ o kwotê odpowiadaj¹c¹ 15,71% podstawy wymiaru sk³adek, nawet je eli przychód ten dotyczy okresu sprzed 1 lipca 2007 r. Zasada ta ma zastosowanie do osób podlegaj¹cych ubezpieczeniu chorobowemu z tytu³u: wykonywania pracy nak³adczej, cz³onkostwa w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej i spó³dzielni kó³ek rolniczych, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z k.c. stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, je eli w umowie okreœlono odp³atnoœæ za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie, wykonywania odp³atnie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoœci lub tymczasowego aresztowania, dla których podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne stanowi uzyskany przychód lub wynagrodzenie. Zasady tej nie stosuje siê do ubezpieczonych, dla których podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne stanowi kwota zadeklarowana (osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ oraz osoby z nimi wspó³pracuj¹ce, zleceniobiorcy deklaruj¹cy dochód do podstawy wymiaru sk³adek), kwota minimalnego wynagrodzenia za pracê (osoby wspó³pracuj¹ce z osobami wykonuj¹cymi pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z k.c. stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, duchowni) albo kwota œwiadczenia pieniê nego (osoby odbywaj¹ce s³u bê zastêpcz¹). PRZYK AD Osoba podlegaj¹ca ubezpieczeniu chorobowemu z tytu³u wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres od 1 lutego 2007 r. do 30 listopada 2007 r. sta³a siê niezdol- 103

3 565 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA na do pracy z powodu choroby 4 listopada 2007 r. i by³a z tego tytu³u niezdolna do pracy do 21 listopada 2007 r. Przychód za wykonanie umowy zlecenia zosta³ okreœlony kwotowo i wynosi³ z³. Nale noœæ za wykonanie umowy zlecenia zosta³a wyp³acona: w dniu 30 marca 2007 r. za okres od 1 lutego do 31 marca 2007 r. w kwocie 2000 z³, w dniu 31 maja 2007 r. za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2007 r. w kwocie 3000 z³, w dniu 31 sierpnia 2007 r. za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2007 r. w kwocie 4000 z³, w dniu 31 paÿdziernika 2007 r. za okres od 1 wrzeœnia do 31 paÿdziernika 2007 r. w kwocie 4000 z³, nale noœæ za pozosta³y okres zostanie ubezpieczonej wyp³acona po zakoñczeniu umowy. Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego ubezpieczonej stanowi przeciêtny miesiêczny przychód za okres od lutego 2007 r. do paÿdziernika 2007 r. w wysokoœci: 1625,80 z³, (podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe 2000 z³, po pomniejszeniu o kwotê odpowiadaj¹c¹ 18,71%, tj. 374,20 z³) za okres od 1 lutego do 31 marca 2007 r., 2438,70 z³ (podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe 3000 z³, po pomniejszeniu o kwotê odpowiadaj¹c¹ 18,71% wynosz¹c¹ 561,30 z³) za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2007 r., 3371,60 z³ (podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe 4000 z³, po pomniejszeniu o kwotê odpowiadaj¹c¹ 15,71% wynosz¹c¹ 628,40 z³) 1 czerwca do 31 sierpnia 2007 r., 3371,60 z³ (podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe 4000 z³, po pomniejszeniu o kwotê odpowiadaj¹c¹ 15,71% wynosz¹c¹ 628,40 z³) za okres od 1 wrzeœnia do 31 paÿdziernika 2007 r. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego wynosi: (1625,80 z³ x ,70 z³ x ,60 z³ x ,60 z³ x 2) : 9 = 2776,33 z³. Zasadê tê stosuje siê odpowiednio do przychodu uzyskanego po 31 grudnia 2007 r., w takim przypadku podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe pomniejsza siê o kwotê odpowiadaj¹c¹ 13,71% tej podstawy wymiaru. 565 Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego uwzglêdnieniu podlega przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytu³u którego przys³uguje zasi³ek. Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uwa a siê tak e kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytu³u trwaj¹ce bez przerwy albo gdy przerwa przypada na dzieñ ustawowo wolny od pracy (np. kolejne umowy zlecenia zawarte z tym samym zleceniodawc¹, kolejne okresy prowadzenia dzia³alnoœci pozarolniczej). Je eli niezdolnoœæ do pracy z powodu choroby powsta³a w okresie do 30 czerwca 2007 r. w pierwszym miesi¹cu kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego, podstawê wymiaru zasi³ku dla ubezpieczonych, dla których jest okreœlona najni sza podstawa wymiaru sk³adek, tj.: ubezpieczonych wykonuj¹cych pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z k.c. stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, deklaruj¹cych dochód do podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe, osób wspó³pracuj¹cych z osobami wykonuj¹cymi pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z k.c. stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, ubezpieczonych prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ oraz osób z nimi wspó³pracuj¹cych, duchownych, stanowi najni sza podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe za miesi¹c, w którym powsta³o prawo do zasi³ku, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej 18,71% podstawy wymiaru sk³adki na to ubezpieczenie. w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi odpowiednio najni sza podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe za miesi¹c, w któ- 104

4 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 566 rym powsta³o prawo do zasi³ku, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej 15,71% podstawy wymiaru sk³adki na to ubezpieczenie. po 31 grudnia 2007 r., podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi odpowiednio najni sza podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe za miesi¹c, w którym powsta³o prawo do zasi³ku, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej 13,71% podstawy wymiaru sk³adki na to ubezpieczenie. Je eli niezdolnoœæ do pracy z powodu choroby powsta³a w pierwszym miesi¹cu kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego w okresie do 30 czerwca 2007 r., a dla ubezpieczonych nie jest okreœlona najni sza podstawa wymiaru sk³adek, podstawê wymiaru zasi³ku, stanowi: kwota przychodu okreœlona w umowie przypadaj¹ca na pierwszy miesi¹c kalendarzowy ubezpieczenia chorobowego dla ubezpieczonych wykonuj¹cych pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z k.c. stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, dla których odp³atnoœæ za wykonywanie umowy okreœlono kwotowo, kwota przeciêtnego miesiêcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi p³atnik sk³adek zawar³ takie same lub podobne umowy z miesi¹ca, w którym powsta³o prawo do zasi³ku dla ubezpieczonych wykonuj¹cych pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z k.c. stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, dla których odp³atnoœæ za wykonywanie umowy okreœlono w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie, przeciêtny miesiêczny przychód innych cz³onków spó³dzielni z miesi¹ca, w którym powsta³o prawo do zasi³ku dla ubezpieczonych bêd¹cych cz³onkami rolniczych spó³dzielni produkcyjnych i spó³dzielni kó³ek rolniczych, przeciêtny miesiêczny przychód osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹ na rzecz danego p³atnika sk³adek z miesi¹ca, w którym powsta³o prawo do zasi³ku dla osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej 18,71%. w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi odpowiednio kwota przychodu okreœlona w umowie lub kwota przeciêtnego miesiêcznego przychodu innych ubezpieczonych za miesi¹c, w którym powsta³o prawo do zasi³ku, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej 15,71%. po 31 grudnia 2007 r., podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi odpowiednio kwota przychodu okreœlona w umowie lub kwota przeciêtnego miesiêcznego przychodu innych ubezpieczonych za miesi¹c, w którym powsta³o prawo do zasi³ku, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej 13,71%. Je eli ubezpieczony, dla którego nie zosta³a okreœlona najni sza podstawa wymiaru sk³adek, sta³ siê niezdolny do pracy w pierwszym kalendarzowym miesi¹cu ubezpieczenia, a u p³atnika sk³adek nie ma innych ubezpieczonych, których przychód powinien zostaæ przyjêty, podstawê wymiaru zasi³ku stanowi przychód osi¹gniêty przez ubezpieczonego, pomniejszony o kwotê odpowiadaj¹c¹ 18,71%, 15,71% lub 13,71% tego przychodu. Je eli ubezpieczenie powsta³o w trakcie miesi¹ca, a niezdolnoœæ do pracy powsta³a w miesi¹cu nastêpnym, podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi przychód z pierwszego niepe³nego miesi¹ca kalendarzowego ubezpieczenia. Je eli w okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasi³ku, przychód ubezpieczonego uleg³ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy lub dzia³alnoœci w okresie pobierania zasi³ku chorobowego, macierzyñskiego, opiekuñczego, œwiadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania æwiczeñ wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego: wy³¹cza siê przychód za miesi¹ce, w których ubezpieczony wykonywa³ pracê lub dzia³alnoœæ przez mniej ni po³owê miesi¹ca, przyjmuje siê przychód za miesi¹ce, w których ubezpieczony wykonywa³ pracê lub dzia³alnoœæ przez co najmniej po³owê miesi¹ca

5 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA PRZYK AD Ubezpieczony podlegaj¹cy ubezpieczeniu chorobowemu z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci pozarolniczej, w dniu 20 listopada sta³ siê niezdolny do pracy z powodu choroby. Ustalaj¹c podstawê wymiaru przys³uguj¹cego zasi³ku chorobowego przyjmuje siê przeciêtny miesiêczny przychód za okres 12 miesiêcy kalendarzowych ubezpieczenia poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym powsta³a niezdolnoœæ do pracy, tj. za okres od listopada poprzedniego roku do paÿdziernika bie ¹cego roku. W tym okresie ubezpieczony pobiera³ zasi³ek chorobowy od 16 stycznia do 18 marca oraz od 20 kwietnia do 19 maja. Podstawê wymiaru zasi³ku stanowi kwota przychodu za listopad i grudzieñ poprzedniego roku oraz za kwiecieñ, czerwiec, lipiec, sierpieñ, wrzesieñ i paÿdziernik bie ¹cego roku, podzielony przez 8. W podstawie wymiaru zasi³ku nie uwzglêdnia siê przychodu za luty, w którym ubezpieczony przez ca³y miesi¹c nie wykonywa³ dzia³alnoœci i otrzyma³ zasi³ek chorobowy oraz za styczeñ, marzec i maj, w których wykonywa³ dzia³alnoœæ przez mniej ni po³owê miesi¹ca. Je eli w okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasi³ku, przychód ubezpieczonego w ka - dym miesi¹cu uleg³ zmniejszeniu z przyczyn wymienionych wy ej, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego przyjmuje siê przychód za wszystkie miesi¹ce. W podstawie wymiaru zasi³ku chorobowego uwzglêdnia siê przychód w faktycznej wysokoœci, bez jego uzupe³niania za okres pobierania zasi³ku lub odbywania æwiczeñ wojskowych. Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego osobom odbywaj¹cym s³u bê zastêpcz¹ stanowi miesiêczna kwota œwiadczenia pieniê nego, okreœlona w przepisach o s³u bie zastêpczej, w miesi¹cu, w którym powsta³a niezdolnoœæ do pracy, po odliczeniu odpowiednio kwoty odpowiadaj¹cej 18,71%, 15,71% albo 13,71% tej kwoty. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego za okres po ustaniu tytu³u ubezpieczenia chorobowego nie mo e byæ wy sza od 100% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia og³aszanego dla celów emerytalnych. Kwota ta jest ustalana miesiêcznie na okres trzech miesiêcy, poczynaj¹c od trzeciego miesi¹ca kalendarzowego ka dego kwarta³u. B. Podstawa wymiaru zasi³ku macierzyñskiego, opiekuñczego oraz œwiadczenia rehabilitacyjnego 567 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego stosuje siê tak e przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku macierzyñskiego, opiekuñczego i œwiadczenia rehabilitacyjnego. Podstawê wymiaru œwiadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego jest waloryzowana dla potrzeb œwiadczenia rehabilitacyjnego od pierwszego dnia, od którego zosta³o przyznane œwiadczenie rehabilitacyjne, na zasadach przewidzianych dla pracowników. Podstawa wymiaru œwiadczenia rehabilitacyjnego przys³uguj¹cego za okres po ustaniu tytu³u ubezpieczenia chorobowego nie mo e byæ wy sza od 100% przeciêtnego wynagrodzenia. C. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru 568 Podstawy wymiaru zasi³ku zarówno tego samego rodzaju, jak i w przypadku zmiany rodzaju pobieranego zasi³ku nie ustala siê na nowo, je eli nie by³o przerwy miêdzy okresami pobierania zasi³ków albo gdy przerwa miêdzy okresami pobierania zasi³ków trwa³a krócej ni trzy miesi¹ce kalendarzowe. 106

6 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 568 PRZYK AD Osoba wykonuj¹ca umowê zlecenia, podlegaj¹ca z tego tytu³u ubezpieczeniu chorobowemu, by³a niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 22 lutego do 4 kwietnia. Podstawê wymiaru przys³uguj¹cego ubezpieczonej zasi³ku chorobowego stanowi przeciêtny miesiêczny przychód za okres od lutego poprzedniego roku do stycznia bie ¹cego roku. Ubezpieczona ponownie zachorowa³a 25 czerwca i by³a niezdolna do pracy do 3 lipca. Poniewa przerwa miêdzy okresami pobierania zasi³ku chorobowego trwa³a krócej ni 3 miesi¹ce kalendarzowe, podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego ubezpieczonej od 25 czerwca nie oblicza siê na nowo. W dniu 2 listopada ubezpieczona urodzi³a dziecko. W zwi¹zku z tym, e przerwa miêdzy okresami pobierania zasi³ku chorobowego i zasi³ku macierzyñskiego wynosi³a trzy miesi¹ce, podstawa wymiaru zasi³ku macierzyñskiego jest ustalana na nowo. Stanowi j¹ przeciêtny miesiêczny przychód ubezpieczonej za okres od listopada poprzedniego roku do paÿdziernika bie ¹cego roku. Je eli poprzednio pobieranym œwiadczeniem by³o œwiadczenie rehabilitacyjne i w zwi¹zku z tym podstawa wymiaru podlega³a waloryzacji, podstawê wymiaru kolejnego zasi³ku stanowi kwota przyjêta jako podstawa wymiaru œwiadczenia rehabilitacyjnego, tj. po waloryzacji. PRZYK AD Ubezpieczona, która jest osob¹ wspó³pracuj¹c¹ z osob¹ wykonuj¹c¹ umowê zlecenia, w dniu 28 wrzeœnia urodzi³a dziecko. W okresie od 11 lutego do 11 sierpnia (182 dni) pobiera³a zasi³ek chorobowy. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego ubezpieczonej zosta³a ustalona z uwzglêdnieniem przychodu za okres od lutego poprzedniego roku do stycznia bie ¹cego roku. Nastêpnie ubezpieczonej przyznano œwiadczenie rehabilitacyjne od 12 sierpnia na okres dwóch miesiêcy. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego dla celów obliczenia œwiadczenia rehabilitacyjnego podlega³a waloryzacji wskaÿnikiem waloryzacji obowi¹zuj¹cym w III kwartale bie ¹cego roku. Od 28 wrzeœnia ubezpieczona ma prawo do zasi³ku macierzyñskiego. Podstawy wymiaru zasi³ku macierzyñskiego nie ustala siê ponownie. Jest to kwota, która stanowi³a podstawê wymiaru przys³uguj¹cego ubezpieczonej œwiadczenia rehabilitacyjnego, tj. zwaloryzowana podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego. Zasada nieustalania podstawy wymiaru zasi³ku po przerwie trwaj¹cej krócej ni trzy miesi¹ce kalendarzowe nie ma zastosowania do ustalania podstawy wymiaru zasi³ków przys³uguj¹cych osobom odbywaj¹cym s³u bê zastêpcz¹. W przypadku tych ubezpieczonych, podstawê wymiaru zasi³ku w ka dym przypadku stanowi miesiêczna kwota œwiadczenia pieniê nego, okreœlona w przepisach o s³u bie zastêpczej, z miesi¹ca, w którym powsta³a niezdolnoœæ do pracy, po odliczeniu odpowiednio kwoty odpowiadaj¹cej 18,71%, 15,71% albo 13,71% tej kwoty. Podstawa prawna: art. 3, 19, 48 52a u.œ.p.ch.m. Orzecznictwo: wyr. SN z 12 lutego 2004 r., II UK 235/03 ( Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego osoby niebêd¹cej pracownikiem nie mo e byæ wy sza ni przychód stanowi¹cy podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne w dniu poprzedzaj¹cym powstanie prawa do zasi³ku chorobowego (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa, Dz. U. Nr 60, poz. 636 z póÿn. zm.). ). 107

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy mgr in. RÓ A SERAFIN Polski Komitet Normalizacyjny Pomoce techniczne w rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW

SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW Tadeusz MALINOWSKI 1 SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW 1. Wstêp Od pocz¹tku dzia³alnoœci Polskiej Izby In ynierów Budownictwa zakres uprawnieñ budowlanych elektryków wg interpretacji

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich kratkach.

Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich kratkach. 1) Nale y wype niç wszystkie rubryki wniosku. Je eli wnioskodawcy dana rubryka nie dotyczy nale y wpisaç nie dotyczy. Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców.

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. Prawo sportowe Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. 55 Prawa do transmisji widowisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo