8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami"

Transkrypt

1 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie wynagrodzenia w niektórych miesi¹cach uwzglêdnianych w podstawie wymiaru zasi³ku chorobowego powoduje wy³¹czenie tych miesiêcy z obliczenia podstawy wymiaru zasi³ku (art. 36 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa, tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267). ); wyr. SN z 7 wrzeœnia 2005 r., II UK 20/05 ( Podstaw¹ wymiaru zasi³ku chorobowego jest wynagrodzenie faktycznie wyp³acone przez pracodawcê (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa, tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267), a w przypadku, gdy pracodawca nie wyp³aca pracownikowi wynagrodzenia, podstaw¹ t¹ jest minimalne wynagrodzenie za pracê (art. 45 ust. 1 tej ustawy). ); wyr. SN z 24 stycznia 2006 r., I UK 122/05 ( W razie rozbie noœci pomiêdzy rzeczywiœcie uzyskanym przez pracownika przychodem ze stosunku pracy a oœwiadczeniem p³atnika sk³adek (pracodawcy) zawartym w jego czynnoœciach obliczenia i przekazania sk³adki do ZUS, ubezpieczony ma prawo domagaæ siê weryfikacji czynnoœci p³atnika i ustalenia prawid³owego wymiaru zasi³ku chorobowego. ); wyr. SN z 16 maja 2006 r., I UK 291/05 ( 1. Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego ustala siê z uwzglêdnieniem wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika u tego pracodawcy, z którym ³¹czy³ go stosunek pracy w okresie powstania niezdolnoœci do pracy. 2. Nie mo na uznaæ, e przepisy o wynagradzaniu zawieraj¹ zasady zmniejszania nagrody za okres choroby pracownika w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267), je eli te zasady nie zosta³y w tych przepisach w jakikolwiek sposób okreœlone, na przyk³ad w postaci zmniejszenia procentowego, czy kwotowego. ); 8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami A. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego 563 Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego ubezpieczonemu innemu ni pracownik stanowi przychód za okres 12 miesiêcy kalendarzowych poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym powsta³a niezdolnoœæ do pracy. Je eli ubezpieczenie trwa³o krócej ni 12 miesiêcy kalendarzowych, podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi przeciêtny miesiêczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia, za pe³ne kalendarzowe miesi¹ce ubezpieczenia. PRZYK AD Ubezpieczony, który od 16 kwietnia prowadzi dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ i od tej daty podlega z tego tytu³u ubezpieczeniu chorobowemu, sta³ siê niezdolny do pracy z powodu choroby w dniu 13 listopada. Do ustalenia podstawy wymiaru przys³uguj¹cego ubezpieczonemu zasi³ku chorobowego przyjêty zostanie przychód za pe³ne kalendarzowe miesi¹ce ubezpieczenia, tj. za okres od maja do paÿdziernika. Przeciêtny miesiêczny przychód stanowi¹cy podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego oblicza siê dziel¹c przychód za ten okres przez 6. PRZYK AD Ubezpieczony bêd¹cy duchownym przyst¹pi³ do ubezpieczenia chorobowego od 1 lutego. W okresie od 28 czerwca do 28 sierpnia by³ niezdolny do pracy z powodu choroby. W zwi¹zku z tym, e przed powstaniem niezdolnoœci do pracy nie pozostawa³ w ubezpieczeniu chorobowym przez okres 180 dni, w okresie od 28 czerwca do 30 lipca, a wiêc do up³ywu 180 dni ubezpiecze

2 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 564 nia, nie ma prawa do zasi³ku chorobowego. Zasi³ek chorobowy przys³uguje mu od 31 lipca do 28 sierpnia. Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi przeciêtny miesiêczny przychód ubezpieczonego za okres od lutego do maja. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego ubezpieczonemu, który nie jest pracownikiem uwzglêdnia siê kwoty stanowi¹ce podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej: 18,71% tej podstawy wymiaru w przypadku przychodu za okres do 30 czerwca 2007 r., 15,71% tej podstawy wymiaru w przypadku przychodu za okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., 13,71% tej podstawy wymiaru w przypadku przychodu za okres po dniu 31 grudnia 2007 r., podstawy wymiaru sk³adki na ubezpieczenie chorobowe. 564 PRZYK AD Osoba wykonuj¹ca umowê zlecenia zawart¹ na okres od 1 stycznia do 31 paÿdziernika 2007 r. podlega z tytu³u wykonywania tej umowy dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Odp³atnoœæ za wykonywanie umowy okreœlona jest kwotowo, po 2100 z³ za ka dy miesi¹c kalendarzowy wykonywania umowy. Osoba ta sta³a siê niezdolna do pracy z powodu choroby w dniu 10 wrzeœnia 2007 r. Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego ustala siê z okresu od stycznia do sierpnia 2007 r. Przychód za poszczególne miesi¹ce uwzglêdniany w podstawie wymiaru zasi³ku chorobowego wyniós³: 1707,09 z³ miesiêcznie za okres od stycznia do czerwca 2007 r. (podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe 2100 z³, po pomniejszeniu o kwotê odpowiadaj¹c¹ 18,71%, tj. 392,91 z³), 1770,09 z³ miesiêcznie za lipiec i sierpieñ 2007 r. (podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe 2100 z³, po pomniejszeniu o kwotê odpowiadaj¹c¹ 15,71%, tj. 329,91 z³). Je eli przychód ubezpieczonego niebêd¹cego pracownikiem, stanowi¹cy podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe, zostanie wyp³acony w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku przychód ten nale y pomniejszyæ o kwotê odpowiadaj¹c¹ 15,71% podstawy wymiaru sk³adek, nawet je eli przychód ten dotyczy okresu sprzed 1 lipca 2007 r. Zasada ta ma zastosowanie do osób podlegaj¹cych ubezpieczeniu chorobowemu z tytu³u: wykonywania pracy nak³adczej, cz³onkostwa w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej i spó³dzielni kó³ek rolniczych, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z k.c. stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, je eli w umowie okreœlono odp³atnoœæ za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie, wykonywania odp³atnie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoœci lub tymczasowego aresztowania, dla których podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne stanowi uzyskany przychód lub wynagrodzenie. Zasady tej nie stosuje siê do ubezpieczonych, dla których podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne stanowi kwota zadeklarowana (osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ oraz osoby z nimi wspó³pracuj¹ce, zleceniobiorcy deklaruj¹cy dochód do podstawy wymiaru sk³adek), kwota minimalnego wynagrodzenia za pracê (osoby wspó³pracuj¹ce z osobami wykonuj¹cymi pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z k.c. stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, duchowni) albo kwota œwiadczenia pieniê nego (osoby odbywaj¹ce s³u bê zastêpcz¹). PRZYK AD Osoba podlegaj¹ca ubezpieczeniu chorobowemu z tytu³u wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres od 1 lutego 2007 r. do 30 listopada 2007 r. sta³a siê niezdol

3 565 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA na do pracy z powodu choroby 4 listopada 2007 r. i by³a z tego tytu³u niezdolna do pracy do 21 listopada 2007 r. Przychód za wykonanie umowy zlecenia zosta³ okreœlony kwotowo i wynosi³ z³. Nale noœæ za wykonanie umowy zlecenia zosta³a wyp³acona: w dniu 30 marca 2007 r. za okres od 1 lutego do 31 marca 2007 r. w kwocie 2000 z³, w dniu 31 maja 2007 r. za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2007 r. w kwocie 3000 z³, w dniu 31 sierpnia 2007 r. za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2007 r. w kwocie 4000 z³, w dniu 31 paÿdziernika 2007 r. za okres od 1 wrzeœnia do 31 paÿdziernika 2007 r. w kwocie 4000 z³, nale noœæ za pozosta³y okres zostanie ubezpieczonej wyp³acona po zakoñczeniu umowy. Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego ubezpieczonej stanowi przeciêtny miesiêczny przychód za okres od lutego 2007 r. do paÿdziernika 2007 r. w wysokoœci: 1625,80 z³, (podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe 2000 z³, po pomniejszeniu o kwotê odpowiadaj¹c¹ 18,71%, tj. 374,20 z³) za okres od 1 lutego do 31 marca 2007 r., 2438,70 z³ (podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe 3000 z³, po pomniejszeniu o kwotê odpowiadaj¹c¹ 18,71% wynosz¹c¹ 561,30 z³) za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2007 r., 3371,60 z³ (podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe 4000 z³, po pomniejszeniu o kwotê odpowiadaj¹c¹ 15,71% wynosz¹c¹ 628,40 z³) 1 czerwca do 31 sierpnia 2007 r., 3371,60 z³ (podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe 4000 z³, po pomniejszeniu o kwotê odpowiadaj¹c¹ 15,71% wynosz¹c¹ 628,40 z³) za okres od 1 wrzeœnia do 31 paÿdziernika 2007 r. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego wynosi: (1625,80 z³ x ,70 z³ x ,60 z³ x ,60 z³ x 2) : 9 = 2776,33 z³. Zasadê tê stosuje siê odpowiednio do przychodu uzyskanego po 31 grudnia 2007 r., w takim przypadku podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe pomniejsza siê o kwotê odpowiadaj¹c¹ 13,71% tej podstawy wymiaru. 565 Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego uwzglêdnieniu podlega przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytu³u którego przys³uguje zasi³ek. Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uwa a siê tak e kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytu³u trwaj¹ce bez przerwy albo gdy przerwa przypada na dzieñ ustawowo wolny od pracy (np. kolejne umowy zlecenia zawarte z tym samym zleceniodawc¹, kolejne okresy prowadzenia dzia³alnoœci pozarolniczej). Je eli niezdolnoœæ do pracy z powodu choroby powsta³a w okresie do 30 czerwca 2007 r. w pierwszym miesi¹cu kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego, podstawê wymiaru zasi³ku dla ubezpieczonych, dla których jest okreœlona najni sza podstawa wymiaru sk³adek, tj.: ubezpieczonych wykonuj¹cych pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z k.c. stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, deklaruj¹cych dochód do podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe, osób wspó³pracuj¹cych z osobami wykonuj¹cymi pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z k.c. stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, ubezpieczonych prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ oraz osób z nimi wspó³pracuj¹cych, duchownych, stanowi najni sza podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe za miesi¹c, w którym powsta³o prawo do zasi³ku, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej 18,71% podstawy wymiaru sk³adki na to ubezpieczenie. w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi odpowiednio najni sza podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe za miesi¹c, w któ

4 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 566 rym powsta³o prawo do zasi³ku, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej 15,71% podstawy wymiaru sk³adki na to ubezpieczenie. po 31 grudnia 2007 r., podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi odpowiednio najni sza podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe za miesi¹c, w którym powsta³o prawo do zasi³ku, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej 13,71% podstawy wymiaru sk³adki na to ubezpieczenie. Je eli niezdolnoœæ do pracy z powodu choroby powsta³a w pierwszym miesi¹cu kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego w okresie do 30 czerwca 2007 r., a dla ubezpieczonych nie jest okreœlona najni sza podstawa wymiaru sk³adek, podstawê wymiaru zasi³ku, stanowi: kwota przychodu okreœlona w umowie przypadaj¹ca na pierwszy miesi¹c kalendarzowy ubezpieczenia chorobowego dla ubezpieczonych wykonuj¹cych pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z k.c. stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, dla których odp³atnoœæ za wykonywanie umowy okreœlono kwotowo, kwota przeciêtnego miesiêcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi p³atnik sk³adek zawar³ takie same lub podobne umowy z miesi¹ca, w którym powsta³o prawo do zasi³ku dla ubezpieczonych wykonuj¹cych pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z k.c. stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, dla których odp³atnoœæ za wykonywanie umowy okreœlono w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie, przeciêtny miesiêczny przychód innych cz³onków spó³dzielni z miesi¹ca, w którym powsta³o prawo do zasi³ku dla ubezpieczonych bêd¹cych cz³onkami rolniczych spó³dzielni produkcyjnych i spó³dzielni kó³ek rolniczych, przeciêtny miesiêczny przychód osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹ na rzecz danego p³atnika sk³adek z miesi¹ca, w którym powsta³o prawo do zasi³ku dla osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej 18,71%. w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi odpowiednio kwota przychodu okreœlona w umowie lub kwota przeciêtnego miesiêcznego przychodu innych ubezpieczonych za miesi¹c, w którym powsta³o prawo do zasi³ku, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej 15,71%. po 31 grudnia 2007 r., podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi odpowiednio kwota przychodu okreœlona w umowie lub kwota przeciêtnego miesiêcznego przychodu innych ubezpieczonych za miesi¹c, w którym powsta³o prawo do zasi³ku, po odliczeniu kwoty odpowiadaj¹cej 13,71%. Je eli ubezpieczony, dla którego nie zosta³a okreœlona najni sza podstawa wymiaru sk³adek, sta³ siê niezdolny do pracy w pierwszym kalendarzowym miesi¹cu ubezpieczenia, a u p³atnika sk³adek nie ma innych ubezpieczonych, których przychód powinien zostaæ przyjêty, podstawê wymiaru zasi³ku stanowi przychód osi¹gniêty przez ubezpieczonego, pomniejszony o kwotê odpowiadaj¹c¹ 18,71%, 15,71% lub 13,71% tego przychodu. Je eli ubezpieczenie powsta³o w trakcie miesi¹ca, a niezdolnoœæ do pracy powsta³a w miesi¹cu nastêpnym, podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego stanowi przychód z pierwszego niepe³nego miesi¹ca kalendarzowego ubezpieczenia. Je eli w okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasi³ku, przychód ubezpieczonego uleg³ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy lub dzia³alnoœci w okresie pobierania zasi³ku chorobowego, macierzyñskiego, opiekuñczego, œwiadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania æwiczeñ wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego: wy³¹cza siê przychód za miesi¹ce, w których ubezpieczony wykonywa³ pracê lub dzia³alnoœæ przez mniej ni po³owê miesi¹ca, przyjmuje siê przychód za miesi¹ce, w których ubezpieczony wykonywa³ pracê lub dzia³alnoœæ przez co najmniej po³owê miesi¹ca

5 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA PRZYK AD Ubezpieczony podlegaj¹cy ubezpieczeniu chorobowemu z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci pozarolniczej, w dniu 20 listopada sta³ siê niezdolny do pracy z powodu choroby. Ustalaj¹c podstawê wymiaru przys³uguj¹cego zasi³ku chorobowego przyjmuje siê przeciêtny miesiêczny przychód za okres 12 miesiêcy kalendarzowych ubezpieczenia poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym powsta³a niezdolnoœæ do pracy, tj. za okres od listopada poprzedniego roku do paÿdziernika bie ¹cego roku. W tym okresie ubezpieczony pobiera³ zasi³ek chorobowy od 16 stycznia do 18 marca oraz od 20 kwietnia do 19 maja. Podstawê wymiaru zasi³ku stanowi kwota przychodu za listopad i grudzieñ poprzedniego roku oraz za kwiecieñ, czerwiec, lipiec, sierpieñ, wrzesieñ i paÿdziernik bie ¹cego roku, podzielony przez 8. W podstawie wymiaru zasi³ku nie uwzglêdnia siê przychodu za luty, w którym ubezpieczony przez ca³y miesi¹c nie wykonywa³ dzia³alnoœci i otrzyma³ zasi³ek chorobowy oraz za styczeñ, marzec i maj, w których wykonywa³ dzia³alnoœæ przez mniej ni po³owê miesi¹ca. Je eli w okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasi³ku, przychód ubezpieczonego w ka - dym miesi¹cu uleg³ zmniejszeniu z przyczyn wymienionych wy ej, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego przyjmuje siê przychód za wszystkie miesi¹ce. W podstawie wymiaru zasi³ku chorobowego uwzglêdnia siê przychód w faktycznej wysokoœci, bez jego uzupe³niania za okres pobierania zasi³ku lub odbywania æwiczeñ wojskowych. Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego osobom odbywaj¹cym s³u bê zastêpcz¹ stanowi miesiêczna kwota œwiadczenia pieniê nego, okreœlona w przepisach o s³u bie zastêpczej, w miesi¹cu, w którym powsta³a niezdolnoœæ do pracy, po odliczeniu odpowiednio kwoty odpowiadaj¹cej 18,71%, 15,71% albo 13,71% tej kwoty. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego za okres po ustaniu tytu³u ubezpieczenia chorobowego nie mo e byæ wy sza od 100% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia og³aszanego dla celów emerytalnych. Kwota ta jest ustalana miesiêcznie na okres trzech miesiêcy, poczynaj¹c od trzeciego miesi¹ca kalendarzowego ka dego kwarta³u. B. Podstawa wymiaru zasi³ku macierzyñskiego, opiekuñczego oraz œwiadczenia rehabilitacyjnego 567 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego stosuje siê tak e przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku macierzyñskiego, opiekuñczego i œwiadczenia rehabilitacyjnego. Podstawê wymiaru œwiadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego jest waloryzowana dla potrzeb œwiadczenia rehabilitacyjnego od pierwszego dnia, od którego zosta³o przyznane œwiadczenie rehabilitacyjne, na zasadach przewidzianych dla pracowników. Podstawa wymiaru œwiadczenia rehabilitacyjnego przys³uguj¹cego za okres po ustaniu tytu³u ubezpieczenia chorobowego nie mo e byæ wy sza od 100% przeciêtnego wynagrodzenia. C. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru 568 Podstawy wymiaru zasi³ku zarówno tego samego rodzaju, jak i w przypadku zmiany rodzaju pobieranego zasi³ku nie ustala siê na nowo, je eli nie by³o przerwy miêdzy okresami pobierania zasi³ków albo gdy przerwa miêdzy okresami pobierania zasi³ków trwa³a krócej ni trzy miesi¹ce kalendarzowe

6 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 568 PRZYK AD Osoba wykonuj¹ca umowê zlecenia, podlegaj¹ca z tego tytu³u ubezpieczeniu chorobowemu, by³a niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 22 lutego do 4 kwietnia. Podstawê wymiaru przys³uguj¹cego ubezpieczonej zasi³ku chorobowego stanowi przeciêtny miesiêczny przychód za okres od lutego poprzedniego roku do stycznia bie ¹cego roku. Ubezpieczona ponownie zachorowa³a 25 czerwca i by³a niezdolna do pracy do 3 lipca. Poniewa przerwa miêdzy okresami pobierania zasi³ku chorobowego trwa³a krócej ni 3 miesi¹ce kalendarzowe, podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego ubezpieczonej od 25 czerwca nie oblicza siê na nowo. W dniu 2 listopada ubezpieczona urodzi³a dziecko. W zwi¹zku z tym, e przerwa miêdzy okresami pobierania zasi³ku chorobowego i zasi³ku macierzyñskiego wynosi³a trzy miesi¹ce, podstawa wymiaru zasi³ku macierzyñskiego jest ustalana na nowo. Stanowi j¹ przeciêtny miesiêczny przychód ubezpieczonej za okres od listopada poprzedniego roku do paÿdziernika bie ¹cego roku. Je eli poprzednio pobieranym œwiadczeniem by³o œwiadczenie rehabilitacyjne i w zwi¹zku z tym podstawa wymiaru podlega³a waloryzacji, podstawê wymiaru kolejnego zasi³ku stanowi kwota przyjêta jako podstawa wymiaru œwiadczenia rehabilitacyjnego, tj. po waloryzacji. PRZYK AD Ubezpieczona, która jest osob¹ wspó³pracuj¹c¹ z osob¹ wykonuj¹c¹ umowê zlecenia, w dniu 28 wrzeœnia urodzi³a dziecko. W okresie od 11 lutego do 11 sierpnia (182 dni) pobiera³a zasi³ek chorobowy. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego przys³uguj¹cego ubezpieczonej zosta³a ustalona z uwzglêdnieniem przychodu za okres od lutego poprzedniego roku do stycznia bie ¹cego roku. Nastêpnie ubezpieczonej przyznano œwiadczenie rehabilitacyjne od 12 sierpnia na okres dwóch miesiêcy. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego dla celów obliczenia œwiadczenia rehabilitacyjnego podlega³a waloryzacji wskaÿnikiem waloryzacji obowi¹zuj¹cym w III kwartale bie ¹cego roku. Od 28 wrzeœnia ubezpieczona ma prawo do zasi³ku macierzyñskiego. Podstawy wymiaru zasi³ku macierzyñskiego nie ustala siê ponownie. Jest to kwota, która stanowi³a podstawê wymiaru przys³uguj¹cego ubezpieczonej œwiadczenia rehabilitacyjnego, tj. zwaloryzowana podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego. Zasada nieustalania podstawy wymiaru zasi³ku po przerwie trwaj¹cej krócej ni trzy miesi¹ce kalendarzowe nie ma zastosowania do ustalania podstawy wymiaru zasi³ków przys³uguj¹cych osobom odbywaj¹cym s³u bê zastêpcz¹. W przypadku tych ubezpieczonych, podstawê wymiaru zasi³ku w ka dym przypadku stanowi miesiêczna kwota œwiadczenia pieniê nego, okreœlona w przepisach o s³u bie zastêpczej, z miesi¹ca, w którym powsta³a niezdolnoœæ do pracy, po odliczeniu odpowiednio kwoty odpowiadaj¹cej 18,71%, 15,71% albo 13,71% tej kwoty. Podstawa prawna: art. 3, 19, 48 52a u.œ.p.ch.m. Orzecznictwo: wyr. SN z 12 lutego 2004 r., II UK 235/03 ( Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego osoby niebêd¹cej pracownikiem nie mo e byæ wy sza ni przychód stanowi¹cy podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne w dniu poprzedzaj¹cym powstanie prawa do zasi³ku chorobowego (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa, Dz. U. Nr 60, poz. 636 z póÿn. zm.). )

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne

Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Ubezpieczenie Uœciñska Zgodnie wypadkowe z przepisami nowe regulacje ustawy z 13 prawne paÿdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Wykaz rozporz¹dzeñ. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Wykaz rozporz¹dzeñ. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 15 17 21 29 Wprowadzenie Wykaz skrótów Wykaz rozporz¹dzeñ Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 30 1. Podstawowe pojêcia... 1 31 2. Zasady ogólne... 21 33 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym...

Bardziej szczegółowo

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych,

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych, Za³¹cmik do Zarz¹dzenia Nr 03/2010 Przewodnicz¹cego Zarz¹du ZMZP z dnia 8 marca 2010 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Zwi¹zku Miêdzygminnym Zatoki Puckiej we W³adys³awowie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Jesteś zleceniobiorcą? www.zus.pl

Przeczytaj! Jesteś zleceniobiorcą? www.zus.pl Jesteś zleceniobiorcą? Jako zleceniobiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczeniu chorobowemu podlegasz dobrowolnie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. III UZP 2/06

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. III UZP 2/06 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. III UZP 2/06 Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Beata Gudowska (sprawozdawca), Jerzy Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia Wymiar czasu pracy Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia prac, System pracy weekendowej Wymiar

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy 1 73 Jakie s obowi zki pocz tkuj cego przedsi biorcy? 2 74 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II Dwutygodnik nr 20 (350) ISSN 1507-6962 10.10.2013 r. 19 KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II WSTĘP...str. 3 1. Artykuł 42 wliczanie do podstawy wymiaru różnych składników wynagrodzenia... str. 3 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

KAPITA POCZ TKOWY PORADNIK PRAKTYCZNY DLA P ATNIKÓW SK ADEK I UBEZPIECZONYCH

KAPITA POCZ TKOWY PORADNIK PRAKTYCZNY DLA P ATNIKÓW SK ADEK I UBEZPIECZONYCH KAPITA POCZ TKOWY PORADNIK PRAKTYCZNY DLA P ATNIKÓW SK ADEK I UBEZPIECZONYCH Zakres podmiotowy Zasady ustalania kapita³u pocz¹tkowego Okresy sk³adkowe Okresy niesk³adkowe Podstawa wymiaru kapita³u pocz¹tkowego

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych LexPolonica nr 8616. Stan prawny 2014-04-01 Dz.U.2013.1442 (U) System ubezpieczeń społecznych USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UL. WARSZAWSKA 9A 73-0 STARGARD SZCZECIŃSKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2016 i 2017r.

aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2016 i 2017r. aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2016 i 2017r. - oznaczone grubszym drukiem 2017 UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i Zasady czenia wiadcze emerytalnych ze zreformowanego powszechnego systemu emerytalnego i systemu ubezpieczenia spo ecznego rolników obowi zuj ce od 8 stycznia 2009 r. 1. Geneza 8 stycznia 2009 r. wesz

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Przedmowa... SPIS TREŒCI Spis Wykaz treœci skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdzia³ I. ród³a prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 3 3. ród³a prawa pracy... 4 I. ród³a

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636. USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636. USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Œwiadczenia rodzinne z bud etu pañstwa

Œwiadczenia rodzinne z bud etu pañstwa ROZDZIA V Œwiadczenia rodzinne z bud etu pañstwa Joanna Jamroziak SPIS TREŒCI 1. Zagadnienia ogólne... 618 A. Podstawowe pojêcia... 619 B. Podmioty uprawnione do wystêpowania o œwiadczenia rodzinne...

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII XXIII Część I. Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 5 Art.

Bardziej szczegółowo

METODY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. Zadanie domowe

METODY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. Zadanie domowe METODY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zadanie domowe Na podstawie: W. Sułkowska (red) System ubezpieczeń społecznych Ryzyko społeczne Starość Choroba Macierzyństwo Inwalidztwo Śmierć żywiciela rodziny Wypadek

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje:

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje: aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2013 i 2014r. - oznaczone grubszym drukiem zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2009-11-12 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636) tekst jednolity z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa dla pracowników naukowych i badawczo technicznych instytutów badawczych oraz pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk od 1 października

Bardziej szczegółowo

Vademecum zmian w przepisach emerytalnych

Vademecum zmian w przepisach emerytalnych Vademecum zmian w przepisach emerytalnych Autor: Hanna Wiśniewska 01.02.2009. Portal finansowy IPO.pl Ostatnie miesiące 2008 r. obfitowały w doniesienia o nowelizacji obowiązujących przepisów emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania Bożena Lenart, Renata Tonder Darmowy dostęp do modułu Kadry i płace w firmie otrzymasz po zakupie książki i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego str. 17. 2. Idea zabezpieczenia społecznego i klasyczne metody jej realizacji str.

ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego str. 17. 2. Idea zabezpieczenia społecznego i klasyczne metody jej realizacji str. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Autor: Inetta Jędrasik-Jankowska Wykaz skrótów str. 15 Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego str. 17 1. Preindustrialne

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dodano: 15.05.2013 KALKULATOR BRUTTO-NETTO

Dodano: 15.05.2013 KALKULATOR BRUTTO-NETTO Dodano: 15.05.2013 KALKULATOR BRUTTO-NETTO Niemiecki system podatkowy jest dość złożony, dlatego przy wyliczaniu wynagrodzenia brutto/netto, warto posłużyć się powszechnie dostępnymi kalkulatorami, np:

Bardziej szczegółowo

. DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię

. DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię . DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię... (ostatni adres zameldowania) Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku... ul. Gen. J. Bema 89/1 (adres zamieszkania)... (nr telefonu) WNIOSEK O ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 60, poz. 636,

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo