KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO"

Transkrypt

1 Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 16 stycznia 2008 r. decyzj¹ nr DEM/410/032/7/08 (Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych) Spó³ka Wprowadzaj¹cy Firmy inwestycyjne (Oferuj¹cy) Cyfrowy Polsat S.A. Polaris Finance B.V. UniCredit CAIB Poland S.A. Dom Maklerski PENETRATOR S.A. ZA CZNIKI X Treœæ aneksu X Wykaz poprzednio zatwierdzonych aneksów Aneks nr 1 z dnia 18 stycznia 2008 r. zatwierdzony 18 stycznia 2008 r. Aneks nr 2 z dnia 5 lutego 2008 r. zatwierdzony 7 lutego 2008 r. Aneks nr 3 z dnia 12 marca 2008 r. zatwierdzony 17 marca 2008 r. Aneks nr 4 z dnia 26 marca 2008 r. zatwierdzony 31 marca 2008 r. Aneks nr 5 z dnia 28 marca 2008 r. zatwierdzony 1 kwietnia 2008 r. 1

2 OSOBY PODPISUJ CE ANEKS Emitent Cyfrowy Polsat S.A. Imiê i nazwisko Funkcja/stanowisko Sposób reprezentacji Data i podpis 2

3 Firma inwestycyjna (Oferuj¹cy) UniCredit CAIB Poland S.A. Imiê i nazwisko Funkcja/stanowisko Sposób reprezentacji Data i podpis 3

4 Firma inwestycyjna (Oferuj¹cy) Dom Maklerski Penetrator S.A. Imiê i nazwisko Funkcja/stanowisko Sposób reprezentacji Data i podpis Artur Olender Prezes Zarz¹du Piotr Solorz Cz³onek Zarz¹du 4

5 Wprowadzaj¹cy Polaris Finance B.V. Imiê i nazwisko Funkcja/stanowisko Sposób reprezentacji Data i podpis Heronim Ruta Pe³nomocnik 5

6 Warszawa, dnia 8 kwietnia 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego Warszawa pl. Powstañców Warszawy 1 Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Akcji Cyfrowy Polsat S.A. zatwierdzonego decyzj¹ Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/032/7/08 W Prospekcie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1. Strona tytu³owa Prospektu Przedzia³ cenowy zostanie podany do publicznej wiadomoœci, w formie aneksu do Prospektu Emisyjnego, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie, najpóÿniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Górne ograniczenie przedzia³u cenowego bêdzie stanowi³o cenê maksymaln¹ w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie. Przedzia³ cenowy ustalony zosta³ na poziomie od 10,8 do 13,8 z³otych. Górne ograniczenie przedzia³u cenowego stanowi cenê maksymaln¹ w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie. 2. Strona 24 Prospektu, punkt 1.8 Cena maksymalna... Górne ograniczenie przedzia³u cenowego podanego do publicznej wiadomoœci, w formie aneksu do Prospektu Emisyjnego, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie. Cena maksymalna... 13,8z³otych. 3. Strona 28 Prospektu, punkt By³o (jak zmieniono Aneksem nr 4 zatwierdzonym 31 marca 2008 r.): Jednoczeœnie prowadzimy negocjacje dotycz¹ce ustalenia warunków naszej bezpoœredniej wspó³pracy z ZAIKS. W dniu 7 kwietnia 2008 r. zawarliœmy z ZAIKS porozumienie w przedmiocie zap³aty przez nas na rzecz ZAIKS wynagrodzeñ autorskich za reemitowanie na platformie cyfrowej w okresie od 1 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. programów telewizyjnych i radiowych. W tym samym dniu zawarliœmy z ZAIKS umowê licencyjn¹ na podstawie, której ZAIKS udzieli³ nam niewy³¹cznej licencji na reemitowanie od dnia 1 stycznia 2008 r. szczegó³owo okreœlonych w umowie utworów obejmuj¹cych programy telewizyjne i radiowe, w tym równie utworów w utworach audiowizualnych. Umowa licencyjna oraz porozumienie zosta³y opisane w punkcie 22.5 Prospektu. Istnieje ryzyko wyst¹pienia przeciwko nam przez organizacje zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi z roszczeniami o zap³atê wynagrodzenia nale nego na rzecz uprawnionych. ¹czna wysokoœæ takich roszczeñ jest w chwili obecnej niemo liwa do oszacowania. Maj¹c to na uwadze, podejmujemy starania zmierzaj¹ce do okreœlenia zasad ustalania wynagrodzenia na rzecz uprawnionych, reprezentowanych przez w³aœciwe organizacje zbiorowego zarz¹dzania. Istnieje ryzyko wyst¹pienia przeciwko nam przez organizacje zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi z roszczeniami o zap³atê wynagrodzenia nale nego na rzecz uprawnionych. ¹czna wysokoœæ takich roszczeñ jest w chwili obecnej niemo liwa do oszacowania. Maj¹c to na uwadze, podejmujemy starania zmierzaj¹ce do okreœlenia zasad ustalania wynagrodzenia na rzecz uprawnionych, 6

7 reprezentowanych przez w³aœciwe organizacje zbiorowego zarz¹dzania. Zwracamy uwagê, i zap³ata przez nas wynagrodzenia na podstawie porozumienia z ZAIKS z dnia 7 kwietnia 2008 r. wyczerpuje roszczenia ZAIKS z tytu³u wynagrodzeñ autorskich za reemitowanie utworów na platformie cyfrowej w okresie od 1 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. 4. Strona 111 Prospektu, punkt Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozprowadzania programów telewizyjnych skutkuje koniecznoœci¹ poniesienia przez nas kosztów zwi¹zanych z op³atami na rzecz organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi (w tym ZAIKS i SFP). W zwi¹zku z powy szym prowadzimy dzia³ania zmierzaj¹ce do wynegocjowania odpowiednich umów. Sytuacja zwi¹zana z umowami z organizacjami zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi zosta³a opisana w punkcie Roszczenia organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi mog¹ mieæ negatywny wp³yw na nasz¹ dzia³alnoœæ. Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie rozprowadzania programów telewizyjnych skutkuje koniecznoœci¹ poniesienia przez nas kosztów zwi¹zanych z op³atami na rzecz organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi (w tym ZAIKS i SFP). W zwi¹zku z powy szym prowadzimy dzia³ania zmierzaj¹ce do wynegocjowania odpowiednich umów. Sytuacja zwi¹zana z umowami z organizacjami zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi zosta³a opisana w punkcie Roszczenia organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi mog¹ mieæ negatywny wp³yw na nasz¹ dzia³alnoœæ. W dniu 7 kwietnia 2008 r. zawarliœmy z ZAIKS porozumienie w przedmiocie zap³aty przez nas na rzecz ZAIKS wynagrodzeñ autorskich za reemitowanie na platformie cyfrowej w okresie od 1 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. programów telewizyjnych i radiowych. W tym samym dniu zawarliœmy z ZAIKS umowê licencyjn¹ na podstawie, której ZAIKS udzieli³ nam niewy³¹cznej licencji na reemitowanie od dnia 1 stycznia 2008 r. szczegó³owo okreœlonych w umowie utworów obejmuj¹cych programy telewizyjne i radiowe, w tym równie utworów w utworach audiowizualnych. Umowa licencyjna oraz porozumienie zosta³y opisane w punkcie 22.5 Prospektu. 5. Strona 187 Prospektu, punkt 22.5 W opisie Porozumienia z Telewizj¹ Polsat S.A. wykreœla siê nastêpuj¹cy akapit: Spó³ka aktualnie prowadzi zaawansowane rozmowy negocjacyjne ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS celem zawarcia stosownej umowy licencyjnej. Strony odbywaj¹ w tym celu stosowne spotkania i umowa zostanie zawarta niezw³ocznie po zakoñczeniu negocjacji. 6. Strona 189 Prospektu, punkt 22.5 Na koñcu punktu 22.5 dodaje siê opis w nastêpuj¹cym brzmieniu: Umowa z ZAIKS W dniu 7 kwietnia 2008 r. zawarliœmy z ZAIKS umowê licencyjn¹ na podstawie, której ZAIKS udzieli³ nam niewy³¹cznej licencji na reemitowanie utworów z zakresu ma³ych i wielkich praw, w tym równie utworów w utworach audiowizualnych zawartych w programach telewizyjnych i radiowych. Wykaz programów telewizyjnych aktualnie reemitowanych objêtych umow¹ zosta³ okreœlony w za³¹czniku nr 1 do umowy. Z tytu³u reemitowania utworów bêdziemy wp³acaæ wynagrodzenia autorskie obliczone jako iloczyn wed³ug rynkowych stawek za ka dy program telewizyjny i liczby abonentów korzystaj¹cych z oferty tego programu. Umowa zosta³a zawarta na czas nieoznaczony. Ka dej ze stron przys³uguje prawo jej rozwi¹zania z zachowaniem 3-miesiêcznego terminu wypowiedzenia. Umowa wesz³a w ycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do reemisji programów radiowych i telewizyjnych od dnia 1 stycznia 2008 r. Porozumienie z ZAIKS W dniu 7 kwietnia 2008 r. zawarliœmy z ZAIKS porozumienie w przedmiocie zap³aty przez nas na rzecz ZAIKS wynagrodzeñ autorskich za reemitowanie na platformie cyfrowej w okresie od 1 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. utworów. Porozumienie zosta³o zawarte pod warunkiem zap³aty przez nas okreœlonej kwoty z tytu³u wynagrodzeñ autorskich w terminie do 15 kwietnia 2008 r. Zap³ata przez nas okreœlonego w umowie wynagrodzenia wyczerpuje roszczenia ZAIKS z tytu³u wynagrodzeñ autorskich za reemitowanie utworów na platformie cyfrowej w okresie od 1 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. 7. Strona 224 Prospektu, punkt Zapis na Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi zostaæ op³acony najpóÿniej w ostatnim dniu sk³adania zapisów w tej transzy, co oznacza, i najpóÿniej w ostatnim dniu sk³adania zapisów w tej transzy œrodki na op³acenie zapisu musz¹ zostaæ uznane na rachunku domu maklerskiego. 7

8 Zapis na Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi zostaæ op³acony najpóÿniej w ostatnim dniu sk³adania zapisów w tej transzy, co oznacza, i najpóÿniej w ostatnim dniu sk³adania zapisów w tej transzy œrodki na op³acenie zapisu musz¹ zostaæ uznane na rachunku domu maklerskiego lub znajdowaæ siê na rachunkach Mened era odpowiedzialnego za Ofertê Miêdzynarodow¹ lub jego podmiotów powi¹zanych lub stowarzyszonych. 8. Strona 226 Prospektu, punkt Przedzia³ cenowy zostanie podany do publicznej wiadomoœci, w formie aneksu do Prospektu Emisyjnego, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie najpóÿniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcji Sprzedawane w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Górne ograniczenie przedzia³u cenowego stanowi cenê maksymaln¹ w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie. Przedzia³ cenowy ustalony zosta³ na poziomie od 10,8 do 13,8 z³otych. Górne ograniczenie przedzia³u cenowego stanowi cenê maksymaln¹ w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie. 8

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa UNIA EUROPEJSKA Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI sporz¹dzony w formie zestawu dokumentów obejmuj¹cego dokument podsumowuj¹cy,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS

Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów ubezpieczenia indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. 1 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Rozdzia³ 1 Postanowienia ogólne.......................................2

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl

UMOWA RAMOWA. Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOA RAMOA O REALIZOANIU KONTRAKTÓ TERMINOYCH NA OBC ALUTÊ, KONTRAKTÓ BEZGOTÓKOYCH NA OBC ALUTÊ I US UG P ATNICZYCH Strony Umowy: (wersja 1/2011) - numer: UMOA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

Zakres ochrony w grupowych ubezpieczeniach na ycie udzielanej w trybie stosowania uproszczonego underwritingu a œwiadczenie g³ówne

Zakres ochrony w grupowych ubezpieczeniach na ycie udzielanej w trybie stosowania uproszczonego underwritingu a œwiadczenie g³ówne ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Zakres ochrony w grupowych ubezpieczeniach na ycie udzielanej w trybie stosowania uproszczonego underwritingu a œwiadczenie g³ówne Pozyskiwanie ochrony

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym

Charakter prawny ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska-Bartkiewicz Charakter prawny ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym Ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym (ufk) s¹ stosunkowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin jest udostêpniony nieodp³atnie za poœrednictwem Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu, w sposób umo liwiaj¹cy zapoznanie siê

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo