Programy wsparcia finansowego start-up ów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy wsparcia finansowego start-up ów"

Transkrypt

1 Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r.

2 Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity gap 2) Funkcjonujące programy wsparcia Działanie 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO-WKP) 3) Planowane programy wsparcia Program Technostarterzy Działania 3.1, w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 4) Dodatkowe informacje

3 Działalność PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to podlegająca Ministrowi Gospodarki Agencja rządowa powstała w 2000r. na mocy Ustawy Cel działalności: Zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw

4 Działalność PARP Realizowane zadania: udzielanie dotacji m.in. dla firm sektora MSP, instytucji działających na rzecz rozwoju MSP, udzielanie dotacji dla instytucji szkoleniowych oraz instytucji rynku pracy, świadczenie usług doradczych i eksperckich, ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do wiedzy, informacji gospodarczej, opracowań i analiz, organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych.

5 Kapitał finansujący wczesne fazy rozwoju Koncepcja innowacyjnego projektu Przygotowanie biznesplanu Powstanie firmy Rozwój firmy Ekspansja działalności firmy Pre-seed Capital Seed Capital WCZESNE FAZY Start-up Capital Expansion Venture Capital/ Kredyty bankowe Sprzedaż udziałów/ akcji spółki (np. IPO/ MBO) BA/ CTT VENTURE CAPITAL

6 Problem equity gap Ogólne informacje: Luka kapitałowa (equity gap) to nieciągłość podaży kapitału długoterminowego Zjawisko equity gap zidentyfikowane w latach 30- tych w Wielkiej Brytanii w tzw. raporcie Macmillan a Według Komisji Europejskiej problem equity gap dotyczy ok. 20% MSP w krajach członkowskich UE W Polsce equity gap znajduje się w przedziale 0,1-2 mln zł do 8-10 mln zł Wielkość szacowanej przez EIF w Polsce luki kapitałowej to 400 mln EUR Equity gap wpływa negatywnie na podaż projektów dla funduszy PE/VC, a pośrednio również na ilość IPO na giełdzie

7 Problem equity gap Przyczynami występowania equity gap są: Wysokie ryzyko inwestycyjne w przypadku nowych i małych projektów Relatywnie wysokie koszty przeprowadzania analizy due diligence Wysoka wartość kapitałów lokowanych przez inwestorów instytucjonalnych w funduszach PE/VC System wynagradzania zarządzających funduszami uzależniający wynagrodzenie od wielkości funduszu PE/VC Sposoby ograniczania equity gap: Rozwój rynku business angels Wsparcie funduszy PE/VC ze środków publicznych/ Funduszy Strukturalnych Inne narzędzia, w tym wsparcie rozwoju funduszy pożyczkowych

8 Funkcjonujące programy wsparcia Działanie 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw: Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych (Poddziałanie 1.2.1) Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych (Poddziałanie 1.2.2) Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital (Poddziałanie 1.2.3)

9 Wsparcie funduszy mikropożyczkowych Wsparcie polega na przyznaniu bezzwrotnej dotacji na powiększenie kapitału funduszu mikropożyczkowego Wielkość wsparcia od 3 do 50 mln zł, do 70% wydatków kwalifikowanych Podmioty uprawnione do wsparcia to nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele związane z zadaniami PARP osoby prawne Pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorców Pożyczki do wysokości 120 tys. zł Podstawowym zabezpieczeniem weksel Oprocentowanie nie niższe niż stopa referencyjna KE (aktualnie 5,94 p.p.) Wartość aktualnie udzielonego wsparcia wynosi 346 mln zł Budżet programu środki zostały wyczerpane

10 Wsparcie funduszy poręczeniowych Wsparcie polega na przyznaniu bezzwrotnej dotacji na powiększenie kapitału funduszu Wielkość wsparcia od 3 do 50 mln zł, do 80% wydatków kwalifikowanych Podmioty uprawnione do wsparcia to nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele związane z zadaniami PARP osoby prawne Poręczenia kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców Poręczenia do 80% wartości zobowiązania Poręczenia kredytów i pożyczek oprocentowanych nie niżej niż stopa referencyjna KE (aktualnie 5,94 p.p.) Wartość aktualnie udzielonego wsparcia wynosi 366,5 mln zł Budżet programu środki zostały wyczerpane

11 Wsparcie funduszy kapitału zalążkowego Wsparcie polega na udzieleniu zwrotnej pomocy funduszowi Gwarancja zwrotu środków inwestora prywatnego mająca postać podporządkowania zwrotu środków publicznych względem zwrotu środków prywatnych Wielkość wsparcia od 3 do 50 mln zł, do 50% wydatków kwalifikowanych Fundusze jako osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej Inwestycje w spółki z sektora MSP do 1 mln EUR 6 funduszy otrzyma wsparcie Wartość wsparcia przyznanego funduszom to 65,8 mln PLN

12 Wsparcie funduszy kapitału zalążkowego Co to jest fundusz kapitału zalążkowego? Fundusz kapitału zalążkowego fundusz venture capital inwestujący w fazę seed (zalążkową) i start-up (rozpoczynanie działalności) przedsiębiorcy W co mogą inwestować fundusze? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju Inwestycje w spółki kapitałowe Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie RP przez okres nie dłuższy niż 3 lata Limit inwestycji na pojedynczego przedsiębiorcę wynosi 1 mln EUR Instrumenty udziałowe, quasi-udziałowe, dłużne Inwestycje do 31 grudnia 2008r. Sektory wykluczone to sektory niskiego ryzyka inwestycyjnego (np. usługi finansowe, prawne, księgowe; pośrednictwo, handel lub zarządzanie nieruchomościami)

13 Planowane programy wsparcia 1) Program Technostarterzy 2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

14 Program Technostarterzy Kto otrzymuje wsparcie? Ośrodki sieci KSU (np. agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania biznesu, kluby oraz inne organizacje przedsiębiorców i pracodawców, inkubatory przedsiębiorczości, instytuty badawczo-rozwojowe, ośrodki innowacji i technologii, ośrodki wspierania przedsiębiorczości) Mikro i mali przedsiębiorcy działający na terenie inkubatora lub parku technologicznego

15 Program Technostarterzy Na co przeznacza otrzymane wsparcie ośrodek KSU? Usługi doradcze i informacyjne (badanie prawa własności, analizy rynkowe, najem powierzchni, rejestracja działalności) dla twórców lub współtwórców innowacyjnego rozwiązania zamierzających je wykorzystać w komercyjnej działalności Usługi doradcze związane z bieżącym zarządzaniem firmą i usługi informacyjne dla przedsiębiorców, którzy otrzymali bezpośrednie wsparcie w ramach 2 komponentu programu Tryb przyznawania wsparcia ośrodkowi KSU PARP wysyła zaproszenia do ośrodków KSU Ośrodki przesyłają wnioski o udzielenie wsparcia (każdy max 5 wniosków) Wybierane są wnioski zgodnie z kolejnością napływających zgłoszeń

16 Program Technostarterzy Warunki udzielenia bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcy na rozpoczęcie działalności innowacyjnej Prowadzenie działalności na terenie inkubatora lub parku technologicznego Zamierzają podjąć działalność innowacyjną zgodnie z biznesplanem opracowanym przez ośrodek KSU w ramach I komponentu wsparcia Zapewnią wkład własny w wysokości 10% wartości projektu

17 Program Technostarterzy Na co może przeznaczyć bezpośrednie wsparcie przedsiębiorca? Zakup wartości niematerialnych i prawnych Zakup nowych maszyn i urządzeń oraz wyposażenia i sprzętu z oprzyrządowaniem Zakup usług (zaprojektowanie produktu lub usługi, przygotowania prototypu, wyprodukowanie serii próbnej, uzyskanie wymaganych certyfikatów wymaganych, transport, instalacja i serwisowanie zakupionych środków trwałych, promocja produktu lub usługi)

18 Program Technostarterzy Wielkość bezpośredniego wsparcia przyznawanego przedsiębiorcy Wsparcie od 50 do 180 tys. PLN Tryb przyznawania bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcy PARP wysyła zaproszenie do przedsiębiorców korzystających z usług ośrodka KSU w ramach I komponentu 3 miesięczny okres rozpatrywania wniosków Kryteria wyboru wniosków o udzielenie wsparcia to: stopień gotowości do prowadzenia działalności innowacyjnej, potencjał rynkowy, przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy, wysokość zaplanowanych kosztów działań w stosunku do przewidywanych rezultatów Uruchomienie programu powinno nastąpić w II półroczu 2007r.

19 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Podmioty uprawnione do aplikowania o wsparcie Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw (np. inkubatory, w tym przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne)

20 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Na co przeznaczone jest wsparcie? Dwuetapowe wsparcie powstawania przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym I etap to identyfikacja potencjalnych przedsiębiorców przez instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw i inkubacja projektów z otrzymanej w ramach wsparcia dotacji II etap to inwestycja kapitałowa dokonywana przez fundusz typu venture capital działający przy lub w ramach podmiotu otrzymującego wsparcie (do 50% udziałów w tworzonej spółce) Środki do dyspozycji w ramach I i II etapu na jednego przedsiębiorcę to maks. 200 tys. EUR Budżet programu 110 mln EUR Instytucja wdrażająca - PARP

21 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Wsparcie powstawania funduszy venture capital inwestujących w fazę seed, start-up i ekspansję Fundusze korzystające ze wsparcia inwestowały będą do 1,5 mln EUR w przedsiębiorców znajdujących się we wczesnych etapach rozwoju Wsparcie ma charakter zwrotnego dokapitalizowania połączonego z gwarancją pierwszeństwa wypłaty środków dla inwestora prywatnego Bezzwrotne dotacje na pokrycie części kosztów zarządzania funduszem znajdującym się w portfelu KFK Instytucja wdrażająca Krajowy Fundusz Kapitałowy Budżet programu 180 mln EUR

22 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Wsparcie istniejących i nowych sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu Wsparcie współpracy pomiędzy sieciami inwestorów prywatnych a inkubatorami przedsiębiorczości, szkołami wyższymi i funduszami venture capital Finansowanie platform kojarzących inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania Finansowanie programów kształcących gotowość inwestycyjną przedsiębiorców Budżet działania - 50 mln EUR

23 Dodatkowe informacje PARP i inicjatywy PARP PARP Portal Π Portal e-msp Stowarzyszenia funduszy VC i aniołów biznesu Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Lewiatan Business Angels Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN

24 Dodatkowe informacje Fundusze VC inwestujące w fazę seed i start-up

25 Kontakt Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Tel Fax

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach

Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach Agenda Podstawowe informacje o strukturze kapitału Rodzaje źródeł finansowania Finansowanie oparte o kapitały

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo