Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:"

Transkrypt

1 JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1

2 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników badań do praktyki gospodarczej - spowodowanie gospodarczego ich wykorzystywania przy użyciu określonej formy prawnej. Najważniejsze sposoby komercjalizacji: 1. Sprzedaż wyników prac badawczorozwojowych 2. Udzielenie licencji na wyniki prac B+R 3. Wniesienie wyników prac B+R do spółki Bezpłatna publikacja "Komercjalizacja B+R dla praktyków" dostęp: nauka.gov.pl -> ministerstwo -> publikacje 2

3 Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: wdrożenie rezultatów prac B+R komercjalizacja rezultatów prac B+R praktyczne zastosowanie wyników prac B+R (po ich komercjalizacji) w działalności gospodarczej, np. uruchomienie produkcji przez przedsiębiorcę, stosowanie przez służbę zdrowia transfer wyników badańw celu wdrożenia do praktyki gospodarczej (np. sprzedaż wyników prac B+R, udzielenie licencji lub wniesienie ich aportem do spółki) 3

4 Kto jest właścicielem wyników badań finansowanych w PO IG? Przed komercjalizacją Beneficjent: jednostka naukowa lub przedsiębiorca W przypadku konsorcjum: określa umowa konsorcjum lub regulamin konkursu Po komercjalizacji -zależnie od sposobu komercjalizacji: Nabywca: w przypadku sprzedaży wyników prac B+R Beneficjent: w przypadku udzielenia licencjina wykorzystywanie wyników prac B+R Spółka komercjalizująca: w przypadku wniesienia wyników prac B+R aportem przez beneficjenta WAśNE - beneficjent powinien zagwarantować sobie w umowie dot. komercjalizacji wyników: prawo do wykorzystania nowej wiedzy wytworzonej w ramach projektu w swojej dalszej działalności badawczej i dydaktycznej, prawo do rozpowszechniania uzyskanych wyników (publikacje, konferencje, prace doktorskie i in.), O ILE NIE NARUSZA TO PRAW WYŁĄCZNYCH PRZEDSIĘBIORCY NABYWAJĄCEGO PRAWA DO WYNIKÓW B+R 4

5 Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dochód zgodnie z art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oznacza: różnicę pomiędzy przychodami wygenerowanym w ramach projektu, a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi ponoszonymi w trakcie realizacji i w okresie trwałości projektu dochód = suma przychodów suma kosztów operacyjnych Uwaga! Przedstawione wyliczenie powinno byćdokonane w skali całego projektu. - W przypadku przeznaczenia dochodu na działalnośćstatutowąorganizacji badawczej (badania naukowe, dydaktyka, transfer wiedzy do gospodarki) dochód nie podlega zwrotowi. - W przypadku uzyskania przez uczelnięlub jednostkęnaukową(właściciela infrastruktury) dochodu z projektu badawczo-rozwojowego zrealizowanego z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w projekcie PO IG, taki dochód nie podlega zwrotowi. 5

6 Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej: sprzedaż, udzielenie licencji. W projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej odpłatne prowadzenie badańi szkoleńna zakupionej aparaturze (badania zależne = zakontraktowane przez zleceniobiorcę, np. przedsiębiorstwo) wynajem laboratoriów. UWAGA. Wniesienie aktywów, w tym wartości niematerialnych i prawnych, w formie aportu do spółki prowadzącej dalszą działalność na podstawie tych aktywów nie stanowi przychodu w rozumieniu Art. 55 rozporządzenia 1083/2006. Przychody w rozumieniu Art. 55 rozporządzenia 1083/2006 6

7 Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Koszty operacyjne definiowane sąjako wydatki pieniężne, nie mające charakteru inwestycyjnego, przeznaczone na bieżącą działalność i eksploatację aktywów wytworzonych lub zakupionych w ramach projektu, w tym m.in.: koszty eksploatacji i utrzymania (wynagrodzenia, materiały, usługi, media) koszty administracyjne i ogólne koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją(np. wycena wartości niematerialnych i prawnych) nakłady odtworzeniowe, Koszty operacyjne w projekcie podatki dochodowe i inne podatki bezpośrednie jeżeli stanowią rzeczywisty wydatek wszystkie koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu, w tym utrzymanie nowych miejsc pracy (EPC), nowych etatów badawczych, koszty pracy doktorantów zaangażowanych w projekt, koszty rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku badań 7

8 Nowy instrument w I osi priorytetowej PO IG zwiększający szansę na komercjalizację wyników B+R Nowe pośrednia pomoc publiczna na B+R Publiczna jednostka naukowa aplikuje o dofinansowanie projektu B+R (projekt musi mieścićsięw branży należącej do branż wysokich i średniowysokich technologii), realizowanego w konsorcjum z przedsiębiorcą. Przedsiębiorca zapewnia wkład finansowy w koszty realizacji projektu, a publiczna jednostka naukowa otrzymuje dofinansowanie zgodnie z intensywnością właściwą dla projektu i statusu przedsiębiorcy MŚP lub duży przeciętnie 40-60%. Prawa majątkowe do wyników prac B+R z projektu są przekazywane w całości przedsiębiorcy. Publiczna jednostka naukowa zachowuje prawa do wykorzystywania wyników swoich prac B+R w przyszłej działalności badawczej i dydaktycznej. 8

9 NOWOŚĆ Przedsięwzięcie pilotażowe BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje punkt wyjścia: poziom komercjalizacji wyników prac B+R w Polsce jest niesatysfakcjonujący odpowiedź: wspólne przedsięwzięcia NCBR z funduszami wysokiego ryzyka (VC) wartośćdodana: a) wydatkowanie środków przez NCBR zwiększa zaangażowanie środków prywatnych b) poprawa efektywności wydatkowania środków budżetowych 9

10 Przedsięwzięcie pilotażowe BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje NCBR zawrze umowy o współdziałaniu z funduszami venture capital typu seed i podmiotami posiadającymi kompetencje w doradztwie i coachingu w zakresie wprowadzania na rynek nowych rozwiązań technologicznych. Fundusze seed capital i podmioty doradcze zostanąwyłonione w drodze konkursu. Dwa komponenty: inwestycyjny doradczy 10

11 BRIdge: komponent inwestycyjny - zasady NCBR zawrze maksymalnie dwie umowy o wspólnym przedsięwzięciu z funduszami VC. Każda z umów zawarta będzie z tandemem złożonym z funduszu polskiego i funduszu globalnego. faza pre-inkubacji faza inkubacji faza postinkubacji/akceleracji Rodzaj prac finansowanych w danej fazie Badania przemysłowe, ocena potencjału komercyjnego projektu, analizy prawne i otoczenia Badania przemysłowe, prace rozwojowe Prace rozwojowe, działania przygotowujące wyniki prac B+R do wdrożenia Rodzaj i pułapy finansowania z VC Min. 20% kosztów fazy pre-inkubacji, w tym minimum 1/4 kapitału od pojedynczego funduszu VC Min. 30% kosztów fazy inkubacji, w tym minimum 1/4 kapitału od pojedynczego funduszu VC min. 50% kosztów fazy post-inkubacji, w tym minimum 1/4 kapitału od pojedynczego funduszu VC Rodzaj i pułapy finansowania z NCBR Finansowanie bezzwrotne z NCBR: do 80% kosztów fazy pre-inkubacji Finansowanie zwrotne z NCBR: do 70% kosztów fazy inkubacji Finansowanie zwrotne z NCBR: do 50% kosztów fazy postinkubacji 11

12 BRIdge: komponent doradczy NCBR zawrze maksymalnie dwie umowy o wspólnym przedsięwzięciu z firmami specjalizującymi się w doradztwie w obszarze komercjalizacji B+R. Adresaci: w pierwszej kolejności podmioty realizujące projekty w ramach I osi priorytetowej PO IG Cele realizacji komponentu doradczego: a) zapewnienie usług doradztwa biznesowego oraz usług due diligence na rzecz projektów finansowanych w komponencie inwestycyjnym; b) zapewnienie usług doradztwa biznesowego oraz usług due diligence na rzecz innych projektów (w szczególności finansowanych z PO IG) celem doprowadzenia tych projektów do stadium, w którym staną się one atrakcyjne dla inwestorów VC lub będą mogły zostać skomercjalizowane z udziałem innych rodzajów inwestorów prywatnych. 12

13 Dziękuję za uwagę! ncbr.gov.pl 13

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

1) CO TO JEST ORGANIZACJA BADAWCZA?

1) CO TO JEST ORGANIZACJA BADAWCZA? Działalność organizacji badawczych (zarówno w obszarze B+R, jak i budowy infrastruktury badawczej) została szczegółowo opisana w Komunikacie Komisji Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność

Bardziej szczegółowo

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań UZASADNIENIE Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788), dalej

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 691

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 691 Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 691 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - PODDZIAŁANIE 1.1.1 KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 przyjęty Uchwałą nr 34/1171/15 Zarządu Województwa z dnia 26 sierpnia 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.5 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 Spis treści 1. Wstęp...3 2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 3. OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH...4

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 projekt wersja 1.0 z 10 czerwca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/1.4/11/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo