REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ"

Transkrypt

1 Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ 1. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki; b) Projekcie należy przez to rozumieć projekt pt. Dolnośląska Akademia Techniki Samochodowej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; c) Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej) należy przez to rozumieć Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu d) Beneficjencie (Organizatorze) należy przez to rozumieć Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego e) Beneficjencie Ostatecznym (uczestniku szkolenia) - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, korzystającą z oferowanego w ramach projektu wsparcia; f) Kursie / Szkoleniu należy przez to rozumieć kurs techniczny z zakresu mechatroniki samochodowej w wymiarze 145 godzin, w tym 91 godzin zajęć teoretycznych i 54 godziny zajęć praktycznych; g) Szkoleniu 1 na 1 zajęcia indywidualne w wymiarze 5 godz./osoba (w tym 3 godz. zajęć teoretycznych i 2 godz. zajęć praktycznych), w których wezmą udział ci uczestnicy szkoleń, którzy opanują materiał szkoleniowy w stopniu niewystarczającym do zdania egzaminu końcowego; h) Mikroprzedsiębiorstwo należy przez to rozumień przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniało średniorocznie do 10 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów EUR, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów EUR; i) Małe przedsiębiorstwo należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniało średniorocznie od 10 do 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów EUR, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów EUR. 2. Podstawa realizacji projektu 1. Projekt pt. Dolnośląska Akademia Techniki Samochodowej realizowany jest w oparciu o: a) wniosek o dofinansowanie złożony przez Beneficjenta oraz umowę nr UDA-POKL /11-00 podpisaną w dniu r. z Instytucją Wdrażającą - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Filia we Wrocławiu;

2 b) Ogólne wytyczne oraz przepisy prawa związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Wszelkie decyzje podjęte przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego nie podlegają odwołaniu. 3. Czas trwania projektu, obszar realizacji, liczba Beneficjentów Ostatecznych 1. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 2. Obszar realizacji Projektu obejmuje teren województwa dolnośląskiego. 3. W Projekcie może wziąć udział 150 Beneficjentów Ostatecznych, którzy uczestniczyć będą w proponowanych w ramach Projektu szkoleniach z zakresu mechatroniki samochodowej. 4. Nabór i rekrutacja uczestników szkolenia 1. Z oferty bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach Projektu Dolnośląska Akademia Techniki Samochodowej skorzystać może osoba spełniające łącznie wszystkie poniższe kryteria: a) ma ukończone 18 lat, b) posiada wykształcenie co najwyżej średnie, c) jest osobą zatrudnioną w mikro- lub małym przedsiębiorstwie i pracującą na terenie województwa dolnośląskiego, d) zamieszkuje na obszarze województwa dolnośląskiego, e) z własnej inicjatywy chce uczestniczyć w kursach poza godzinami pracy, f) nie jest osobą samozatrudnioną. 2. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez Biuro Projektu w sposób otwarty. 3. Nabór uczestników do udziału w projekcie odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu przesłanych za pośrednictwem faksu, maila lub dostarczonych osobiście bądź za pośrednictwem poczty do Biura Projektu we Wrocławiu, ul. Racławicka 15/19, lok W przypadku zgłoszeń przesyłanych faxem lub drogą ową, oryginał formularza zgłoszeniowego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu należy uzupełnić przy podpisywaniu umowy szkoleniowej. 4. Formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu, o których mowa w pkt. 4 dostępne są do pobrania na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 5. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do momentu upływu terminu rekrutacji na dany kurs. Informacje o terminach zamknięcia rekrutacji zamieszczane są na stronie internetowej projektu: Beneficjent zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rekrutacji w sytuacji wpływu niewystarczającej ilości zgłoszeń. 6. Procedura rekrutacji składa się z 2 następujących etapów: a) oceny formalnej podczas oceny formalnej Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą Kierownik Projektu i Asystent Projektu, sprawdza poprawność wypełnienia złożonego formularza zgłoszeniowego oraz spełnianie przez osobę zgłaszającą kryteriów uczestnictwa w Projekcie, b) oceny istotności (do której dopuszczone zostaną wyłącznie osoby spełniające kryteria formalne) podczas oceny istotności Komisja Rekrutacyjna punktuje spełnianie przez zgłaszających poniższych kryteriów: uzyskiwanie miesięcznego wynagrodzenia 1500 zł brutto lub niższego: 20 pkt. wykształcenie zawodowe lub niższe: 15 pkt. brak uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe w ciągu ostatnich 5 lat: 15 pkt. brak kwalifikacji/uprawnień zawodowych: 20 pkt. płeć kobieta: 30 pkt. Na podstawie ww. kryteriów zostanie stworzona lista rankingowa. Pierwsze 15 osób, które uzyska największą liczbę punktów zostanie zakwalifikowana na kurs w danym terminie. W przypadku osób,

3 które otrzymają jednakową liczbę punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na listę rankingową zostaną skierowane na listę rezerwową. 7. Kandydaci przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu. Regulamin uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 8. Osoba zapisana na szkolenia ma obowiązek poinformować organizatora Projektu o swojej rezygnacji z udziału w nim, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, bądź o swojej nieobecności na zajęciach szkoleniowych w danym terminie. W przeciwnym wypadku może ona zostać wykluczona z udziału w działaniach Projektu. 9. Na miejsce uczestnika, który zrezygnował z uczestnictwa w szkoleniu zostaje zakwalifikowana osoba z rezerwowej listy uczestników. 10. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o terminie szkolenia. 11. Niezbędnym warunkiem udziału w szkoleniu kończącym proces rekrutacji jest podpisanie umowy między uczestnikiem szkolenia a CRSE najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 5. Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo: a) uczestniczyć w Kursie w miejscu wskazanym przez Organizatora Szkolenia; b) otrzymywać świadczenia przewidziane w Projekcie, a w szczególności: materiały szkoleniowe, wyżywienie, zaświadczenie uczestnictwa w Kursie, wyłącznie w przypadku minimum 80% frekwencji; c) do nieusprawiedliwionej nieobecności do 20% (nie więcej) całkowitej liczby godzin szkoleń; d) otrzymać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną przewidziane dla maksymalnie 12 Beneficjentów Ostatecznych. Sposób dokumentowania ponoszonych kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi oraz wymagania wobec osób sprawujących opiekę reguluje Beneficjent Ostateczny ma obowiązek: a) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, aby podnosić swoje umiejętności, które są przedmiotem szkolenia; b) terminowo stawiać się na zajęcia; c) wypełniać ankiety związane z realizacją Projektu i monitoringiem, które będą przeprowadzane w celu sprawdzenia skuteczności udzielonego wsparcia; d) poinformować Biuro Projektu o przyczynach nieobecności, zwłaszcza w przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych; e) aktywnie brać udział i być przygotowanym do zajęć oraz egzaminów; f) przed rozpoczęciem szkolenia złożyć w Biurze Projektu podpisaną umowę szkoleniową wraz załącznikami, tj.: Regulamin uczestnictwa w Projekcie; deklaracja uczestnictwa w Projekcie; zgoda na przetwarzanie danych osobowych; zakres danych do przetwarzania; kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 6. Sposób dokumentowania ponoszonych kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi 1. Jako koszt opieki nad dzieckiem do lat 7 należy uznać koszt opłaty za pobyt w przedszkolu, żłobku lub innej instytucji, uprawnionej do sprawowania opieki nad dziećmi lub koszty wynikające z legalnych (spełniających wymagania nałożone odrębnymi przepisami podatkowe, ubezpieczeń społecznych) umów cywilnoprawnych np. z opiekunami za okres uczestnictwa Uczestnika projektu w szkoleniu z zakresu mechatroniki samochodowej.

4 2. Jako koszt opieki nad osobą zależną (po przedłożeniu dokumentów poświadczających stan zdrowia tej osoby np. orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem o konieczności zapewnienia stałej opieki) należy uznać koszt pobytu w instytucji świadczącej usługi opiekuńcze lub koszty wynikające z legalnych (spełniających wymagania nałożone odrębnymi przepisami podatkowe, ubezpieczeń społecznych) umów cywilnoprawnych np. z opiekunami za okres uczestnictwa Uczestnika projektu w szkoleniu z zakresu mechatroniki samochodowej. 3. Osoba zależna jest to osoba połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą uczestniczącą w Projekcie, pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki. 4. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Wysokość poniesionych kosztów na opiekę musi być racjonalna i odpowiadać przeciętnym cenom na lokalnym rynku, nie wyższa niż 70 zł brutto za dzień wsparcia. 5. Dopuszczany jest również koszt zatrudnienia opiekuna dla osoby zależnej lub dziecka uczestnika projektu. Na uczestniku projektu spoczywa obowiązek wskazania opiekuna, z którym Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego w Sielcu podpisze umowę świadczenia usług opiekuńczych na czas trwania szkolenia. 6. Opiekun, o którym mowa w pkt. 5, musi spełniać następujące wymagania: a) w przypadku opieki nad osobami zależnymi - osoba opiekująca musi posiadać zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie opieki nad osobami zależnymi lub 5 letnie studia pielęgniarskie lub pokrewne w zakresie opieki nad osobami zależnymi, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, udokumentowane doświadczenie; b) w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 7 - osoba opiekująca musi posiadać zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie opieki nad osobami zależnymi lub 5 letnie studia pedagogiczne lub pokrewne, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, udokumentowane doświadczenie. 7. Z pokrycia kosztów opieki nad dziećmi oraz opieki nad osobami zależnymi mogą korzystać jedynie ci uczestnicy projektu, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia tej opieki. 7. Organizacja szkoleń 1. Termin realizacji szkoleń: szkolenia będą realizowane od sierpnia 2012r. do września 2013r. 2. Przeprowadzonych zostanie 10 grup kursu technicznego z zakresu mechatroniki samochodowej. Szkolenia odbywają się w grupach około 15 osób. 3. Szkolenia będą realizowane na terenie województwa dolnośląskiego, w miejscach dostosowanych do zebranej grupy szkoleniowej pod warunkiem istnienia odpowiedniej infrastruktury i warunków szkoleniowych. 4. Szkolenia odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 21: Zajęcia w trakcie jednego dnia szkoleniowego trwają minimalnie 5, maksymalnie 8 godzin. 6. W ramach kursu technicznego z zakresu mechatroniki samochodowej realizowana będzie blokami następująca tematyka: a) komputerowe wspomaganie diagnostyki elektronicznych układów w pojazdach samochodowych, b) diagnostyka czujników w pojazdach samochodowych, c) komputerowe systemy diagnostyki układów bezpieczeństwa biernego, d) zastosowanie technologii informatycznych w ocenie stanu silników z zapłonem samoczynnym o bezpośrednim wtrysku paliwa oraz z układem Common Rail e) komputerowe systemy diagnostyki układów bezpieczeństwa czynnego, f) eksploatacja i naprawa elektronicznych układów klimatyzacji samochodowych, g) samochodowe sieci informatyczne,

5 h) diagnostyka zaawansowanych systemów wtryskowo-zapłonowych, i) budowa i diagnostyka układów bezpośredniego wtrysku benzyny. 7. Szkolenie składa się z części teoretycznej, trwającej 91 godzin oraz z części praktycznej, trwającej 54 godziny. Zajęcia teoretyczne odbywają się w oparciu o wykłady audytoryjne, dyskusje, analizy przypadków, prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe itp., natomiast ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem zdobytej wiedzy oraz oprogramowaniem i urządzeniami wykorzystywanymi w części teoretycznej na konkretnych modelach pojazdów. 8. Uczestnicy szkolenia, którzy opanują materiał szkoleniowy w stopniu niewystarczającym do zdania egzaminu końcowego, zostaną skierowani na dodatkowe zajęcia indywidualne, tzw. szkolenie 1 na 1, w wymiarze 5 godz./osoba (w tym 3 godz. zajęć teoretycznych i 2 godz. zajęć praktycznych). Ocena stopnia opanowania materiału obywać się będzie na podstawie przeprowadzanych egzaminów wewnętrznych. Szkolenie 1 na 1 przewidziane jest średnio dla 3 osób/grupa. 9. W trakcie każdego szkolenia zostaną przeprowadzone dwa egzaminy wewnętrzne (z części teoretycznej i praktycznej) pozwalające na przystąpienie do egzaminu końcowego przeprowadzanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Departament Techniki i Elektroniki Samochodowej wydającego zaświadczenie kwalifikacyjne (certyfikat) potwierdzające zdobyte uprawnienia. 10. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Uczestnik potwierdza każdorazowo swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności. 11. Wszelkie materiały szkoleniowe uczestnicy szkolenia otrzymują bezpłatnie. 12. Organizator podczas zajęć zapewnia uczestnikom wyżywienie. 13. Fakt otrzymania materiałów oraz wyżywienia uczestnik szkolenia ma obowiązek potwierdzić na piśmie. 14. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, uczestnik obowiązany jest powiadomić Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni przed rozpoczęciem kursu. 15. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z ważnych powodów, a fakt odwołania zajęć spowoduje konieczność odrobienia w dodatkowym uzgodnionym terminie lub wydłużenie czasu trwania kursu. 16. Szkolenia będą prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. 17. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z danego zakresu tematycznego, Organizator szkoleń zapewni mu możliwość odrobienia zajęć z tego zakresu w innym terminie z uczestnikami jednej z pozostałych realizowanych grup szkoleniowych, pod warunkiem: a) wcześniejszego poinformowania Organizatora o planowanej nieobecności i chęci odrobienia zajęć, b) że liczba uczestników na zajęciach w wyznaczonym terminie nie przekroczy 18 osób. 8. Rozliczenia finansowe w Projekcie 1. Szkolenia realizowane w ramach projektu są w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, co oznacza, iż za uczestnictwo w Projekcie Beneficjent Ostateczny nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu prywatnego. 2. Osoba rezygnująca ze szkolenia w czasie jego trwania oraz w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności, o której mowa w 5 pkt. 1 lit. c), zobowiązana jest do zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z jej uczestnictwem w projekcie, tj. kosztu szkolenia z zakresu mechatroniki samochodowej, stanowiącego iloczyn liczby dni szkoleniowych oraz kosztu jednego dnia szkolenia dla jednego Uczestnika, który wynosi 412,67 PLN (słownie: czterysta dwanaście złotych 67/100 groszy), oraz zrefundowanych Beneficjentowi Ostatecznemu do momentu jego rezygnacji z udziału w Projekcie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobom zależną.

6 3. Ponadto w przypadkach określonych w pkt. 2 uczestnik, którego zapisy te dotyczą, nie uzyskuje certyfikatów, zaświadczeń oraz wszelkich innych dokumentów poświadczających ukończenie kursu. 4. Beneficjent Ostateczny nie będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, o której mowa w pkt. 2, w przypadku: a) długotrwałych okresów zachorowania, odpowiednio udokumentowanych; b) zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej kontynuowanie Beneficjentowi Ostatecznemu udziału w projekcie; c) zaistnienia innych przyczyn, które uzasadnią zwolnienie Beneficjenta Ostatecznego z obowiązku zapłacenia kary umownej, pod warunkiem ich udokumentowania i uznania przez Organizatora za uzasadniające zwolnienie od kary. 9. Uwagi końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach Projektu. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych warunków bez uprzedzenia. 2. W przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu rekrutacyjnym nastąpi skreślenie z listy kandydatów. 3. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu i jego ukończenia jest przystąpienie Uczestnika szkolenia do egzaminu końcowego, do którego dopuszczone będą osoby, które uczestniczyły w co najmniej 80% zajęć. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje otrzymaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie uprawnień. 4. Organizator szkoleń nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu uczestników szkoleń. 5. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą miały możliwości kontynuowania danego szkolenia i nie będą mogły uczestniczyć w innych działaniach realizowanych przez CRSE. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Miejscowość, data Podpis Uczestnika Projektu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo