REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL /08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP, zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania beneficjentów do udziału w projekcie, warunki organizacji szkoleń oraz warunki ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu - zaświadczenia, a także procedury w przypadku rezygnacji beneficjenta z udziału w projekcie w trakcie trwania zajęć. 2. Liderem projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP jest ADM Consulting Group Skrocki, Pawelec, Nalaskowski Spółka Jawna z siedzibą w Gdynia przy ul. Szkolnej 10/ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP (nr WND-POKL /08) realizowany w ramach umowy nr podpisanej pomiędzy ADM Consulting Group Skrocki, Pawelec, Nalaskowski Spółka Jawna w Gdyni, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin prowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP. 3) Biurze projektu - należy przez to rozumieć Biuro ADM Consulting Group Skrocki, Pawelec, Nalaskowski Sp.j w Gdyni (kod pocztowy ), ul. Starowiejska lok. 16 4) Beneficjencie Ostatecznym (BO)- należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielanego wsparcia, czyli uczestnicy szkoleń. 2 Cele projektu i postanowienia programowo - organizacyjne 1. Celem projektu jest rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie poprzez podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki, a w Strona 1 z 5

2 szczególności aktywizacji i podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa pomorskiego. 2. Niniejszy projekt jest profesjonalnym programem szkoleniowym, skierowanym do osób dorosłych, mającym na celu podniesienie i dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych BO - w zakresie kluczowych obszarów związanych z funkcjonowaniem firmy - do wymogów regionalnego rynku. Celami szczegółowymi projektu są: osiągnięcie większej pewności siebie w kontekście rozwoju własnej kariery zawodowej, podwyższenie pozycji zawodowej na rynku pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, a także wyposażenie BO w narzędzia umożliwiające sprawne poruszanie się po rynku pracy, umożliwiające obsługę/pracę w przedsiębiorstwie, w zakresie 4 najistotniejszych obszarów związanych z funkcjonowaniem firm: b) HR- Human Resources - zarządzanie zasobami ludzkimi, c) Marketing - badanie rynków, oddziaływanie na popyt, d) Zarządzanie - analiza strategiczna, badanie otoczenia firm, zmiana strategiczna i określanie -opcji strategicznych, e) Przygotowywanie biznesplanów, - ekonomia, finanse i rachunkowość. 3. Beneficjentem Ostatecznym projektu może być pracująca osoba dorosła, zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno prawną, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. 4. Projekt przewiduje przeszkolenie łącznie 75 osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy w 3 grupach szkoleniowych i przeprowadzenie łącznie 360 godzin szkoleniowych. 5. Proces szkoleniowy prowadzony będzie w formie zajęć warsztatowych, wykładowych i ćwiczeniowych. 6. Założenia organizacyjne: 1) Ilość godzin szkoleniowych dla każdej grupy ) Ilość uczestników grupy szkoleniowej ) Ilość grup szkoleniowych 3 4) Łączna ilość osób szkolonych ) Każda grupa, przechodzi przez IV moduły szkoleniowe o n/w tematyce: a) I moduł - 24 godzinne zajęcia nt. Nowoczesna Firma- nowoczesny marketing. b) II moduł - 24 godzinne zajęcia z obszaru Nowoczesne zarządzanie - jak budować mocna strukturę oraz zarządzać personelem III moduł - 24 godzinne zajęcia z zakresu Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw. c) IV moduł- 24 godzinne z "warsztaty" - skuteczny plan biznesowy kluczem do rozwoju firmy - jak stworzyć biznesplan oraz jak prognozować przyszłość firmy 6) Zajęcia organizowane są na terenie woj. pomorskiego w systemie poza godzinami pracy. 7) Szczegółowy program procesu szkolenia oraz harmonogram prowadzenia szkoleń stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dostępny jest również na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu w Gdyni, ul. Starowiejska lok ) W przypadkach uzasadnionych harmonogram realizowanych zajęć szkoleniowych może ulec zmianie. 3 Proces rekrutacji 1. Nabór beneficjentów i kwalifikowanie do projektu. Strona 2 z 5

3 1) Proces rekrutacji będzie się odbywał sekwencyjnie. 2) Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniach poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa dostępnej na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Zgłoszenia wstępne przyjmowane są w biurze projektu: osobiście, drogą elektroniczną (on-line), pocztą tradycyjną lub faksem. 3) Każda osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w szkoleniach zobowiązana jest również do dostarczenia osobiście lub przesłania na adres biura projektu oryginałów następujących dokumentów: Deklaracji uczestnictwa zaświadczenia o zatrudnieniu wydanego przez zakład pracy, ksera dowodu osobistego, 4) Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony internetowej 5) Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z założeniami równych szans. 6) Weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń dokonuje się na podstawie n/w kryteriów: a) kolejność zgłoszeń, b) miejsce zamieszkania (województwo pomorskie), c) zatrudnienie (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna), d) oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w niniejszym projekcie poza godzinami pracy. 7) Do udziału w projekcie kwalifikuje się osoby, które łącznie spełniają nw. warunki: a. osoby pracujące (zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną), b. osoby zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego c. osoby, które w własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kwalifikacji 8) Do każdego kursu szkoleniowego kwalifikowane będzie 5 osób na tzw. listę rezerwową. 2. Rozmowa kwalifikacyjna: a) Osoby wstępnie zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w ciągu 5 dni od daty zakończenia procesu wstępnej kwalifikacji. b) Osoby wstępnie zakwalifikowane do udziału w projekcie, jeżeli we wstępnym okresie rekrutacji nie dostarczyły oryginałów dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 3 pkt. 1 ppkt. 3 Regulaminu zobowiązane są do złożenia ich w dniu rozmowy kwalifikacyjnej lub przesłania w wyznaczonym terminie za pośrednictwem poczty na wskazany przez Lidera projektu adres. c) Osoby, które nie przedłożą we wskazanym terminie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, nie będą brane pod uwagę w dalszym procesie rekrutacji. d) Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu rozpoznanie potrzeb uczestników i ukształtowanie grupy docelowej realizowanych w ramach projektu szkoleń. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również skonfrontować potrzeby uczestników z celami i założeniami projektu i dostosować realizację szkoleń do indywidualnych potrzeb oraz zapewnić prawidłową realizację projektu. e) Osoby, które nie zgłoszą się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie i nie przedłożą wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, o których mowa w 3 pkt. 1 ppkt 3 Regulaminu, nie będą brane pod uwagę w dalszym procesie rekrutacji. f) Informację o ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, terminie rozpoczęcia szkolenia, miejscu odbywania się zajęć beneficjenci otrzymają w terminie 5 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji. Strona 3 z 5

4 g) Warunkiem przystąpienia do udziału w szkoleniach jest zawarcie Umowy o szkolenie z Liderem projektu. Formularz Umowy o szkolenie jest dostępny na stronie internetowej projektu h) Osoby zakwalifikowane do udziału projekcie zobowiązane są do wypełnienia niniejszej umowy i dostarczenia 2 podpisanych egzemplarzy osobiście lub przesłania na adres Lidera projektu. Podpisany przez Lidera projektu egzemplarz dla uczestnika przekazany zostanie na I zajęciach. i) Osoby, zakwalifikowane do udziału w projekcie, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach, przed podpisaniem umowy, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji na specjalnym formularzu Lidera projektu. Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej projektu 4 Warunki prowadzenia szkoleń w ramach projektu 1. Szkolenia będą odbywać się poza godzinami pracy Beneficjentów Ostatecznych. 2. Szkolenia będą odbywać się na terenie województwa pomorskiego w wyznaczonym przez Lidera miejscu, w systemie weekendowym lub/i popołudniowym. 3. Lider projektu zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji projektu. 4. W ramach szkolenia każdy uczestnik ma zapewnione bezpłatne wyżywienie (nieobligatoryjnie podczas każdego dnia szkoleniowego), podręczniki i inne materiały szkoleniowe. 5. Jedna osoba może uczestniczyć w warsztatach i wykładach tylko jednej grupy, do której została przyporządkowana. 6. Osoby zakwalifikowane na szkolenia, którym ustalony przez Lidera projektu termin zajęć nie będzie odpowiadał, mają możliwości przepisania się do innej grupy, ale tylko za zgodą Lidera. 7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na szkolenia, zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji ze szkoleń osoby zakwalifikowanej we wcześniejszym terminie, osoby z listy rezerwowej mają prawo wstąpić w miejsce osób rezygnujących według kolejności, w jakiej znajdują się na liście rezerwowej. 8. Uczestnikom szkoleń przedstawieni zostaną Wykładowcy prowadzący poszczególne moduły szkoleniowe, oraz przekazane zostaną dane dotyczące osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg szkolenia. 9. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Uczestnik potwierdza każdorazowo swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności i punktualnie stawia się na zajęcia. 10. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w całym bloku szkoleniowym (cztery moduły) i brania czynnego udziału w zajęciach, a także wypełniania ankiet monitorujących przebieg Projektu, oraz zaliczenia egzaminu końcowego danego modułu, jeśli będzie wymagany. 11. Lider projektu wyjątkowo dopuszcza nieobecność spowodowaną chorobą lub ważnymi okolicznościami usprawiedliwianą na zasadzie przepisów kodeksu pracy. 12. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Lidera projektu o jakichkolwiek zmianach sytuacji życiowych związanych z uczestnictwem w szkoleniu (np. zmiana miejsca pracy, zmiana miejsca zamieszkania, choroba lub wyjazd uniemożliwiające uczestnictwo w szkoleniu, itp.). 13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, spowodowanej wypadkami losowymi, uczestnik kursu obowiązany jest do samodzielnego zrealizowania materiału, będącego przedmiotem opuszczonych zajęć. Strona 4 z 5

5 14. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia podczas 2 pierwszych zajęć beneficjent ostateczny nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych. Na jego miejsce zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 15. Uczestnik nie ponosi również kosztów szkoleń pod warunkiem, że: a) będzie uczestniczył w min. 80% zajęć szkoleniowych, b) wypełni w terminie wszystkie wymagane przez przepisy związane z realizacją projektu dokumenty, sprawozdania i ankiety, c) nie zostanie skreślony z listy uczestników. 16. Osoba rezygnująca ze szkolenia w czasie trwania zajęć obciążona będzie procentowo kosztami poniesionymi przez Lidera projektu w przeliczeniu na jednego uczestnika, danego szkolenia. 17. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia - certyfikatu o ukończeniu szkolenia jest odpowiednia frekwencja oraz zaliczenie egzaminu końcowego z każdego modułu szkoleniowego (jeśli będzie wymagany przez prowadzącego). 18. Uczestnicy szkoleń są zobowiązani do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia formularza Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) stanowiącego wymóg realizacji szkolenia finansowanego z EFS. Jednocześnie Beneficjenci ostateczni składają oświadczenie o prawdziwości podawanych informacji. 19. W celu weryfikacji sytuacji Beneficjentów ostatecznych oraz skuteczności działań projektu po zakończeniu jego realizacji, uczestnicy szkoleń są zobowiązani do udziału w systemie monitoringu obowiązującego w projekcie, a w szczególności: 1) Wypełniania na początku, w trakcie i na końcu każdego modułu szkoleniowego oraz w pół roku po zakończeniu szkolenia otrzymanych ankiet, 2) Udzielania informacji podczas indywidualnych rozmów. 20. Uczestnicy szkoleń są zobowiązani do złożenia oświadczenia o zgodzie na uczestnictwo w badaniach przeprowadzanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Instytucje Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Lider projektu. 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Strona 5 z 5

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo