Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 10/09/ :19:21 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 5886 Przedsiwzicia - przeliczanie hurtowni danych przy zamkniciu przedsiwzicia Dodano przeliczenie hurtowni danych przy zamkniciu przedsiwzicia - uzaleniono od włczonego parametru "Obsługa tabeli faktów". Hurtownia przeliczana jest tylko dla zamykanego przedsiwzicia Kadry - uprawnienie do kartoteki niepełnosprawnoci Dodano uprawnienie KD_K_NP - uprawnienie włcza dostp do kartoteki niepełnosprawnoci Rejestracja zapłat Dodano nowy parametr uytkownika w grupie Rozrachunki ""Dopuszcza pusty identyfikator transakcji". Parametr ten ustawiony na TAK pozwala na rejestrowanie zapłat bez podania identyfikatora transakcji w dokumentach PK, w Kasie i Banku a take podczas wystawiania przelewów. Parametr "Rozlicza automatycznie zapłaty bez identyfikatora" ustawiony na TAK wymusza automatyczne rozliczanie zapłat z pustym identyfikatorem transakcji z rozrachunkami o najstarszym terminie płatnoci. Przedsiwzicia 5815 Obsługa przedsiwzi Przedsiwzicie - wywietlanie dodatkowych informacji o przedsiwziciu Przycisk "Rozliczenie" udostpniony jest w zalenoci od parametru "Rozliczanie przedsiwzi Plan - Zamówienia - Realizacja" Dodano funkcj wyliczajc dane w oparciu o: plan przedsiwzi, (ogólny lub na podstawie zatwierdzonych składowych) niezrealizowanych jeszcze zamówie na materiały i usługi do dostawców, zrealizowanych - zatwierdzonych kosztach przedsiwzicia, (uwaga niezrealizowane zamówienia powikszone s o zarejestrowane faktury zakupu na przedsiwzicie w statusie "P" - oczekujce na zatwierdzenie przez osob odpowiedzialn za realizacj przedsiwzicia. Drzewko kosztów Zmodyfikowano wygld drzewka kosztów przedsiwzicia - usunito grupowanie wg grup materiałowych KNR ("wzły Pozostałe") (uzalenioneod parametru "Pomija grupy KNR w drzewku kosztów") Zmiany powizane w module Zakupy Jesli jest tworzony nowy dokument i nie ma jeszcze zadnej pozycji, to po wybraniu dokumentu zamówienia, badany jest rodzaj dokumentu zalenego (z modułu ZA), ustawionego dla dokumentu zamówienia. Jeli rodzaj dok.za jest inni ni aktualny oraz uytkownik ma prawo do tego dokumentu, to program zmienia rodzaj dokumentu zakupu na ustaswiony w dokumentach zalenych. Jednoczenie pobierane s pozostałe parametry wynikajace z rodzaju dokumentu: Typ odliczenia VAT, Data wpływu - INIT, Domylny rodzaj zakupu, Domylny rodzaj odliczenia VAT, Ceny Netto. Jeeli faktura zakupu tworzona jest na podstawie zamówienia i tworzone w zakupie pozycje maj "charakter kosztowy" system na podstawie danych o przedsiwziciu w pozycji zamówienia przygotuje rozpisanie na "pozycje kosztowe". Zamówienia do dostawców Rozszerzono istniejc funkcj generowania zamówie do dostawców. - dla pozycji Ozn_magazynowe = N - nie badamy stanu magazynowego - potrzeby - to skladowe przedsiewzi - realizacja potrzeb to faktury zakupu zatwierdzone z dok_zakupu_koszty (wg zapytki w V_koszty dla modulu ZA) - niezrealizowane zamówienia to planowane przychody - zamówienia w statusie rónym od A i Z pomniejszone o sum zrealizowanych pozycji w tabeli Dok_zakupu_zamowienia 5864 Rozszerzenie funkcji "Materiały niewbudowane" Do programu generujcego pozycje wydane/zuyte dla przedsiwzicia dodano moliwo uwzgldnienia zakupów materiałów "bezporednio w koszty". Program wówczas do listy wydanych materiałów do przedsiwzicia doliczy take pozycje magazynowane kupione przy uyciu faktur zakupu. Zakres na analizowane pozycje zakupu: Status - Zatwierdzony, Rok,Nr okresu - wg parametrów, Rodzaj zakupu - Usługa (istnieje moliwo konfiguracji domylnego rodzaju zakupu wg "Domylnych wartoci dla Combobox") Oznaczenie magazynowe w kartotece towarów i usług dla pozycji zakupu "Magazynowany" Po wygenerowaniu pozycji istnieje moliwo edycji iloci "zwracanej" dla poszczególnych pozycji. Po zaakceptowaniu system wygeneruje dokumenty zwrotu (ZW) w biecym okresie i rozchody (RW) w okresie nastpnym. Zamówienia 5887 Zamówienia do dostawców - generowanie Dodano moliwo wprowadzenia ceny zamawianych pozycji podczas generowania zamówie. Podpowiadana jest cena wg składowych przedsiwzicia. Dodatkowo na F5 istnieje moliwo przegldania cen zakupu z ostatniego roku.

2 Data wydruku 10/09/ :19:21 Strona Zamówienia do dostawców - generowanie Dodano moliwo wygenerowania zamówie równie dla usług, wprowadzonych jako składowe do przedsiwzicia. Dodatkowo dodano przełcznik "Rozbicie na pozycje" (wg składowych przedsiwzi) oraz "Poka wszystkie pozycje zlecenia". Program wówczas wywietli na licie pozycje składowych przedsiwzi wszystkie, take te ju zamówione lub zrealizowane. Uytkownik moe wówczas szczegółowo przeanalizowa poszczególne pozycje.

3 Data wydruku 10/09/ :19:21 Strona 2 Finanse i ksigowo Finanse i ksigowo 5755 Płatno KOMPENSATA w dokumencie zakupu Przy wyborze płatnoci KOMPENSATA, gdy wybierzemy innego kontrahenta ni kontrahent z główki program zmieniał kontrahenta na kontrahenta z główki dokumentu.poprawiono program: podpowiadany jest kontrahent z główki, lecz mozna go zmieni Blokada na kontach kasy i banku W w dokumentach kasowyc i bankowych podczas edycji dekretów dodatkowych program sprawdza czy konto nie jest uyte w banku/kasie firmy z główki dokumentu (a nie jak dotychczas z raporu) W programie sprawdzajacym konta kasy i banku - dodano zakres sprawdzania na firm. Kasa/Bank 5521 Bankowy Dowód Wpłaty w kasie wielofirmowej Dla kasy wielofirmowej dodano now funkcj: Genruj BDW. Umoliwia ona wybenerowanie dokumentu typu BDW dla wszystkich firm na rzecz których dokonano wpłat i wypłat w raportach kasowych z wybranego zakresu. Aby funkcja zadziałała poprawnie dla dokumentu BDEW musi by zdefiniowany schemat dekretacji. Program pobiera pierwszy chemat dekretacji zdefiniowany dla BDW. Funkcja nie jest dostpna dla kasy budetowej Rozrachunki 5519 Zakres do wywietlania not odsetkowych Dodano dodatkowy zakres na przegldanie not odsetkowych: 1) konto syntetyczne od-do 2) konto analityczne od do ( jesli konto syntetyczne od i konto syntetyczne do sa równe ) 3 )wzorzec konta ( jesli konto syntetyczne od i konto syntetyczne do sa równe ) 5820 Wydruk not odsetkowych Dodano zakres na wydruk not odsetkowych. Wydruk ten umoliwia wydruk not pojedynczo lub z wykorzystaniem formularza zewntrznego. Mona te wydrukowa zestawienie not Struktura zadłuenia W polu konto syntetyczne podpowiadał si pod klawiszem F5 plan kont, a nie struktura planu kont - poprawiono program. Sprawozdania 4996 Wydruk definicji automatów Umoliwiono wydruk definicji automatów poprzez formularze zewntrzne

4 Sprzeda Data wydruku 10/09/ :19:21 Strona 4 Dokumenty sprzeday 5906 Dokumenty sprzeday - wydruk Dodano moliwo wydruku dokumentu sprzeday, który został ustawiony jako wydruk przy uyciu formularzy zewntrznych, take wg formularzy wbudowanych w Komadres. W trakcie pytania o wydruk dokumentu sprzeday naley wówczas wyłczy przełcznik "Formularz zewntrzny".

5 Magazyny Data wydruku 10/09/ :19:21 Strona 5 Zestawienia magazynowe 5137 Inwentaryzacja magazynu Dodano moliwo wygenerowania arkuszy spisowych - dla wszystkich pozycji - take z iloci zero! Umoliwia to zaznaczenie przełcznika "Uwzgldni pozycje zerowe?" domylnie NIE.

6 Kadry Data wydruku 10/09/ :19:21 Strona 6 Kadry 5552 Wydruk nieobecnoci-zakresowanie Rozszerzono mozliwo wyboru rodzaju nieobecnoci i grup nieobecnoci 5843 Widok listy pracowników Ukryto daty przyjecia i zwolnienia 5844 Dodanie wybranym pracownikom nowego harmonogramu Dodano now funkcjonalnosc - dodanie nowego harmonogramu z data waznosci od i zamkniecie ostatniego harmonogramu pracownika z dat data_od Konwersja danych ze starego systemu KD do Komadres'a Wykonano konwersje danych 5946 Dodanie parametru Dodano parametr logiczny Czas pracy z karty pracy. Jesli ustawiony jest na Tak wtedy czas pracy liczony jest tylko z karty pracy Jesli na Nie czas pracy liczony jest z grafiku chyba ze w karcie pracy s zapisy czasu pracy.

7 Data wydruku 10/09/ :19:21 Strona 7 Płace Rozliczenia ZUS 5575 Ulga 55 lat-kobiety i 60 lat-mczyni dla składek na FP i FGP. Zmodyfikowano algorytmy naliczajce składk na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Dla osób, które w pierwszym dniu okresu wypłaty miały ukoczone 55 lat-kobiety i 60 lat-mczyni, program nie naliczy w/w składek. Poniszy artykuł wyjania wtpliwoci co do daty na któr naley sprawdza wiek pracowników: Na wydruku podstaw chorobowego dodano PESEL pracownika. Na wydruku podstaw chorobowego drukuje si PESEL pracownika. Ułatwi to sprawdzenie wieku danej osoby co jest istotne na pracowników majcych 50+ lat Naliczanie podstaw chorobowego przy zmianie wymiaru etatu. Zmieniano program liczcy podstawy chorobowego. Do tej pory program brał do naliczania podstaw ostatnie 12 miesicy zatrudnienia pracownika o ile w okresie tym nie było przerw w trwaniu umowy. Jeli pracownik w okresie poprzednich 3 miesicy miał wypłacone chorobowe to program nie naliczał podstaw tylko pobierał je z poprzedniego zwolnienia. Do podstawy kadego miesica dobierała si, ze stałej płacowej, kwota 1/12 nagrody z zysku. Obecnie program bdzie dodatkowo sprawdzał czy nie zmienił si wymiar etatu. Jeli pracownik miał cigło umowy a wymiar etatu uległ zmianie to program do oblicze podstawy chorobowego wemie tylko miesice z nowym wymiarem etatu. Wyjtkiem jest sytuacja gdy pracownik ma cigło absencji chorobowej. Jeli absencja w naliczanej licie jest kontynuacj bez dnia przerwy absencji z poprzedniego okresu, to program przepisze podstawy z poprzedniego zwolnienia. Doliczana do podstawy chorobowego kwota 1/12 nagrody z zysku bdzie pomnoona przez wymiar etatu. W zwizku z tym istnieje konieczno aby kwota stałej płacowej "1/12 nagrody z zysku" była zawsze dopełniona do 1/1 etatu nawet jeli pracownik jest zatruniony na inny wymiar.

8 Lokale Data wydruku 10/09/ :19:21 Strona 8 Lokale 5741 Zmiana grup wg klasyfikacji członkowskiej Dodano now funkcjonalno pozwalajc na automatyczn zmian grup obiektów na podstawie zapisów w kartotece członkowskiej. 1. W menu 'Kryteria grupowa <-> Klasyfikacja członkowska" naley okresli zaleno miedzy kryteriami grupowa, a klasyfikacj członkowsk. Dla wskazanego kryterium i grupy naley poda odpowiadajc mu klasyfikacj. Dana klasyfikacja moe wystpi tylko raz w ramach danego kryterium. Jeli nie podamy klasyfikacji, to wskazany zapis dotyczy pozostałych, nie wyszczególnionych osobnym zapisem klasyfikacji oraz kontrahentów nie wystpujcych w kartotece członkowskiej. 2. Menu " Zmiana grup wg klasyfikacji członkowskiej" - uruchamia funkcj sprawdzajc jaka klasyfikacja obowizywała lokatora w wybranym okresie czasu oraz odpowiadajce tej klasyfikacji grupy. Sprawdzana jest klasyfikacja kontrahenta i wynikajca std grupa z grup przypisan do obiektu. Jeli s niezgodnoci, to wywietlane s w tabelce. Uytkownik moe zaznaczy, które zmiany wykona. Jeli zostan zaakceptowane zmiany, to program dokona historycznych zmian w zapisach grup obiektów Zmiana grup obiektów - wg praw do lokali Dodano now funkcjonalno pozwalajc na automatyczn zmian grup obiektów na podstawie zapisów w kartotece praw do lokali. 1. W menu 'Kryteria grupowa <-> Prawa do lokali" naley okresli zaleno miedzy kryteriami grupowa, a rodzajem prawa do lokalu. Dla wskazanego kryterium i grupy naley poda odpowiadajcy mu rodzaj prawa. Rodzaj prawa moe wystpi tylko raz w ramach danego kryterium. Jeli nie podamy rodzaju prawa, to wskazany zapis dotyczy pozostałych praw (nie wyszczególnionych osobnym zapisem) oraz lokali nie wystpujcych w kartotece praw do lokali. 2. Menu " Zmiana grup wg praw do lokali" - uruchamia funkcj sprawdzajc prawa jakie obowiazywały obiekty w wybranym okresie czasu oraz odpowiadajce mu grupy. Sprawdzane jest prawo jakie posiada obiekt i wynikajca std grupa z grup przypisan do obiektu. Jeli s niezgodnoci, to wywietlane s w tabelce. Uytkownik moe zaznaczy, które zmiany wykona. Jeli zostan zaakceptowane zmiany, to program dokona historycznych zmian w zapisach grup obiektów Rozdzielenie kosztów na lokale - zakres na rodzaj lokalu i grup Do zakresu funkcji "Rozdzielenie kosztów na lokale" dodano moliwo ograniczenia zakresu do rodzaju obiektu oraz grupy od-do dla wybranego kryterium Wydruk doreczonych przesyłek - adres korespondencyjny Dodano parametr 'Drukuj adres, koresp.lokatora'. Jeli jest zaznaczony, to drukowany jest adres korespondencyjny. Ustawienie tego parametr zaley tego czy wybrano zakres: - dla lokatorów posiadajcych adres do korespondencji (wówczas zawsze jest na TAK) - dla lokatorów nieposiadajcych adresu do korespondencji (wówczas zawsze jest na NIE) - dla wszystkich (wówczas uytkownik sam okrela, czy drukowa adres korespondencyjny) 5834 Wydruk listy lokatorów - adres korespondencyjny Dodano parametr 'Drukuj adres do koresp.'. Jeli jest zaznaczony, to drukowany jest adres korespondencyjny lokatora.

9 Data wydruku 10/09/ :19:21 Strona 9 Rozliczanie mediów PSION 5627 Eksport konta bankowego Obsłuono eksport do PSION'a konta bankowego innego ni domylne firmy

10 Data wydruku 10/09/ :19:21 Strona 10 Controlling Controlling 5816 Rodzaje majtku - nowe pozycje Dodano nowe pozycje w tabeli rodzaje majtku, które umoliwiaj pogrupowanie rodzajów kosztów!"# $ % % & % # '$ &( )# Dodatkowo zmodyfikowano wywietlanie "drzewka kosztów" przedsiwzicia - uwzglniajc dodane rodzaje majtku. Dodano parametr "Pomija w drzewku kosztów grupy KNR" Logiczny domylnie NIE. Parametr słuy do wyłczenia wywietlania poziomu "grup materiałowych wg KNR (wzeł w drzewku "Pozostałe") Plany na podstawie innych planów Dodano nowe funkcjinalnoci: Gdy w definicji gałzi planu podamy,e plan powstaje na podstawie innych planów i wykonanie liczone jest jak plan program : - tworzc nowy plan tworzy gałzie na podstawie podanego planu. - generujc nowe wartoci równie generuje je na podstawie planów Controling- rodzaje kosztów w sprzeday Dodano moliwo olanowania i rozliczania sprzedazy wg wymiaru Rodzaj kosztu Prawo CL_PG w module controllingu. Po modyfikacji prawo to działa tak, e w przypadku gdy uytkownik nie posiada nic w tabeli ogranicze to moe przeglda wszystkie plany. W przypadku gdy posiada chocia jedno ograniczenie to ma prawo przegldac tylko te plany do których s wprowadzone ograniczenia Dokumenty zmian w planach budetowych. Uzupełniono funkcjonalno dokumentów zmian w planach budzetowych o anulowanie dokumentu, usunicie dokumentu i aktualizacj kwot zmiany planu w obu przypadkach.

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.10

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.10 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.10 Wstp Przekazujemy Pastwu wersj 6.10 systemu SM-BOSS. Wprowadzilimy w niej wiele zmian rozszerzajcych funkcjonalno systemu. Zmiany zostały opisane w niniejszym suplemencie

Bardziej szczegółowo

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.40 do wersji 02.40 Data emisji: 18/06/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Kartoteki 5132 Kontrahenci - lokale Zmodyfikowano funkcję przeglądania

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.70. Strona 1 / 32

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.70. Strona 1 / 32 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.70 Strona 1 / 32 SPIS TRECI Wstp...4 Cały SM-BOSS...5 Uytkownicy aktywni...5 KADRY i PŁACE...5 Nowe formularze PIT...5 PIT-40 obsługa ulgi na dzieci...6 Finansowanie składek

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.40

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.40 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.40 SPIS TRECI SPIS TRECI... 2 WSTP... 5 ZMIANY W MODULE PŁACE... 6 NOWE WERSJE FORMULARZY PIT...6 ZAOKRGLENIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY...6 KONTROLA RÓNIC ZALICZEK NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

Podsystem Finanse i Księgowość

Podsystem Finanse i Księgowość Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Rozrachunki Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.37 3394 Struktura zadłużenia Do generowanie struktury zadłużenia dodano zakresy na : 1.obiekty 2 konto

Bardziej szczegółowo

Podsystem Finanse i Księgowość

Podsystem Finanse i Księgowość Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Finanse i Księgowość Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.36 4732 Zestawienie księgowań wg kont i wg dowodów W zestawieniu księgowań wg kont i wg dowodów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 09/01/2015 08:23:53 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 10620 Słownik Relacja TowarKontrahent Umożliwiono wykorzystanie słownika relacji TowarKontrahent podczas edycji dokumentów:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.80

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.80 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.80 SPIS TRECI SPIS TRECI...2 Wstp...3 ZAKUP/SPRZEDA...4 Zapłata w ewidencji korekt...4 Zbiorcze uznawanie za zrealizowane zlece/zamówie...4 Cennik indywidualny ze specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.44 do wersji 02.44 Data emisji: 28/12/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Kartoteki 6080 Kontrahenci - selekcja Rozszerzono możliwość wyszukiwania/selekcji

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.90

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.90 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.90 SPIS TRECI Wstp... 3 ZATRUDNIENIE... 4 Chorobowe dla pracowników 50+... 4 Wyrównanie zasiłku i wynagrodzenia chorobowego... 5 Zlecenia zryczałtowane... 7 Nowe formularze PIT-12(4),

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35

Wykaz zmian w systemie Komadres.M w wersji 02.35 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35 Podsystem Controling Kategoria Controling 4459 Export planów z controllingu Dodano możliwość wyeksportowania planu wcześniej przygotowanego z jednej bazy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/07/2011 12:52:22 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7263 Kontrahenci - uprawnienia Dodano obsługę uprawnień do edycji kontrahentów: KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP 3 FAKTURY WEWNTRZNE WNT...3 FAKTURY ZALICZKOWE...5 PALIWA NIE PODLEGAJCE ODLICZENIU VAT...9 KWARTALNE INFORMACJE PODSUMOWUJCE...10

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 24/02/2010 11:22:27 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6099 Kontrahenci - selekcja Dodano możliwość wybrania kontrahentów, którzy nie są przypisani do żadnej grupy w ramach żadnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 31/08/2015 08:51:44 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10667 Dokumenty sprzedaży - Podatnik dla Firmy wystawcy dokumentu Formularz zewnętrzny sprzedaży DX - nowe zakładki,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7151 Umowy Poprawiono rozkodowanie nazwy kontrahenta na liście umów. Wyświetlana jest nazwa w aktualności na dzień zakończenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/10/2014 09:29:11 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10336 Umowy - modyfikacja Rozszerzono mozliwość modyfikacji umów o modyfikację danych opisowych - niezależnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/07/2010 09:42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 02/04/2014 12:20:55 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10069 Umowy - porządek wyświetlania listy umów Rozszerzono możliwość ustalenia sposobu sortowania umów wg : -

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 07/09/2011 09:04:49 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7264 Kontrahenci uprawnienia Dodano uprawnienia do edycji kontrahentów KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania, zmiany

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Suplement instrukcji systemów: wersja 6.30

Suplement instrukcji systemów: wersja 6.30 Suplement instrukcji systemów: wersja 6.30 oraz wersja 7.30 SPIS TRECI SPIS TRECI... 2 Wstp... 3 ZAKUP/SPRZEDA... 4 Rozszerzenie numeracji o moliwo wstawiania aktualnej daty... 4 OFERTY nowy typ zlecenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 10822 Zbiorcze zatwierdzanie umów Dodano do zakresu możliwość wybrania umów tylko z EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru). Data

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

- posiada niepowtarzalny w całym okresie gromadzenia danych (np. w cigu miesica) 4-cyfrowy numer polecenia

- posiada niepowtarzalny w całym okresie gromadzenia danych (np. w cigu miesica) 4-cyfrowy numer polecenia Opracowany przez Macieja Gabrysiaka system Finansowo-Ksigowy składa si z dwóch wyrónionych etapów. System opracowany został na komputery kompatybilne z IBM PC pracujce pod systemem DOS lub Windows z procesorem

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo