Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży w bazie o możliwość zapisu oprócz oryginału także kopii dokumentu w bazie. Jest to istotne w firmach, w których formularz wydruku kopii różni się od formularza wydruku dokumentu. Aby uruchomić funkcjonalność zapisu kopii należy, dla Rodzaju dokumentu sprzedaży zaznaczyć w słowniku rodzajów dokumentu pole "Zapis_kopii_w_bazie". Dostęp do zapisu dokumentów w bazie danych uzależniony jest od parametru administracyjnego "Zapis dokumentów w bazie". Dodatkowo w słowniku Rodzaje dokumentów, dodane zostało pole "Drukować kopię" (dostępny, jeżeli "Zapis kopii w bazie" na TAK) domyślne NIE - pozwalający dodatkowo, na życzenie wydrukować kopię, mimo zapisu jej w bazie. Domyślnym statusem jest brak wydruku kopii w momencie wydruku oryginału dokumentu zapisywanego w bazie. Wprowadzono parametr użytkownika "Znak wodny na kopii dokumentu" parametr logiczny - domyślnie TAK (w celu zachowania zgodności z dotychczasową wersją oprogramowania). Parametr określa czy na drukowanej kopii wg formularza zewnętrznego stosować znak wodny "KOPIA". Parametr dotyczy dokumentów zapisanych w bazie BLOB. Dodatkowo rozszerzona została funkcjonalność wydruku formularzy zewnętrznych o stabilniejsze rozwiązanie - Formularz zewnętrzny DX, pozwalające na przygotowanie szablonu wydruku dokumentu przy użyciu grupy programów DX. Wraz z dostarczaną wersją instalacyjną wprowadzono nowy szablon (DX) wydruku dokumentu sprzedaży Rozliczenie zaliczek zakupu Dodano możliwość przeglądania rozliczenia zaliczek zakupu. Funkcja podpięta jest w menu Zakupy->Rozliczenie zaliczek zakupu oraz w FK->RejestryVAT->Rozliczenie zaliczek zakupu. Program umożliwia wykonanie selekcji dokumentów zaliczek wg : - Firmy - właściciela dokumentu - Jednostki organizacyjnej - wystawcy dokumentu zakupu, - Rodzaju dokumentu zaliczki - Dostawcy - Rok Okres dla zaliczki - Data wystawienia zaliczki Od-Do - Data wpływu zaliczki Od-Do. Dodatkowo udostępniono w szczegółach dokumentu zakupu, dla pozycji dokumentu na zakładce "Pozycje", przycisk "Rozliczenie zaliczek", pozwalający na przeglądanie rozliczenia zaliczek dla bieżącego dokumentu. Funkcja dostępna jest zarówno dla pozycji dokumentu zaliczki, jak i dla pozycji dokumentu zakupu w pozycji rozliczającej zaliczkę. Starter Komadres 8968 Zarządzanie licencjami Zmieniono sposób zarządzania licencjami. Przeniesiono dane o wykorzystaniu licencji na bazę SQL Dostęp do konfiguracji Dodano uwierzytelnianie dostępu do konfiguracji Startera Komadres'a. Dodano odzyskiwanie hasła z parametryzacją kont mailowych do wysłania oraz odbioru hasła tymczasowego.

2 Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 2 Finanse i księgowość Dekretacja 8957 Dekretacja sprzedaży SQL. Zastosowano procedury SQL do dekretacji dokumentu sprzedaży typu FW. W tej chwili dekretacja SQL obejmuje wszystkie typy dokumentów sprzedaży.

3 f. Zapisuje dokument wpłaty, drukuje go, jeśli dla kasy ustawiono opcję Wydruk po zapisie dokumentu" i przechodzi do tworzenia nowego dokumentu. Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Kasa/Bank Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona Naliczanie odsetek w kasie I. Rejestracja wpłat w kasie W rejestracji wpłat w kasie i banku dodano nową funkcjonalność umożliwiającą generowanie i rozliczanie not odsetkowych za faktury zapłacone w danym dokumencie wpłaty. Algorytm rejestracji wpłaty z generowaniem odsetek w kasie (dla firm które naliczają odsetki od transakcji rozliczonych): 1. Kasjer wybiera kontrahenta 2. Kasjer wybiera funkcję Wyb.roz"-wybór rozrachunków. Funkcja ta wybiera transakcje niezapłacone kontrahenta- faktury, korekty, noty odsetkowe. 3. Jeśli dla dokumentu KP/BP zdefiniowano dokument zależny noty odsetkowej, wówczas w okienku wyboru transakcji do zapłaty dodano nowe zakresy umożliwiające wygenerowanie not: a. Wyliczać odsetki dla transakcji przeterminowanych b. Jeśli TAK - odsetki wg tabeli- kod tabeli odsetek c. Kwota wpłaty rozdzielona: i. Proporcjonalnie na odsetki i wpłatę główną - jeśli wybierzemy tę opcję program proponuje wpisać kwotę wpłaty ii. Najpierw na wpłatę główną - reszta na odsetki Okienko zakresu jest zapamiętywane dla użytkownika. 4. Po wybraniu zakresu pojawia się tabelka wybranych transakcji (faktury i noty odsetkowe niezapłacone). 5. Kasjer wybiera do zapłaty poszczególne transakcje. Po wybraniu transakcji przez kasjera dla każdej faktury przeterminowanej wyliczana jest kwota odsetek. Kwota zapłaty jest podawana obok kwoty do zapłaty. 6. Suma do zapłaty to suma zapłat dla wybranych transakcji i suma odsetek od tych transakcji 7. Po wprowadzeniu ręcznie kwoty do zapłaty należy zweryfikować ( przeliczyć kwoty zapłat i not odsetkowych) wg jednego z algorytmów: a. Rozdzielić wpłatę proporcjonalnie na odsetki i wpłatę główną : i. Dopóki kwota zapłaty (pozostała) >= od kwoty należności wraz z odsetkami -pozostawiamy zaznaczoną pozycję do zapłaty wraz z odsetkami odejmując suma zapłaty i odsetek z pozycji od sumy zapłaty zadeklarowanej przez kontrahenta ii. Jeśli kwota zapłaty (pozostała) < kwoty należności wraz z odsetkami i jest to faktura (RT=F) wówczas wyliczamy ponownie kwotę zapłaty i kwotę odsetek od tej zapłaty wg algorytmu odsetki proporcjonalne". Pozostałe kwoty odznaczamy b. Najpierw na wpłatę główną - reszta na odsetki i. Zaznaczamy faktury do zapłaty, a program wylicza odsetki od tej zapłaty. Jeśli suma zapłaty za fakturę i odsetek przekroczy kwotę posiadaną przez klienta, kasjer musi odznaczyć ręcznie jedna z faktu do zapłaty. 8. Kasjer pobiera zapłatę i wybiera klawisz - Zapisz" 9. Funkcja Zapisz" działa następująco w tym przypadku: a. Tworzy w dokumencie kasy pozycje dotyczące zapłat za faktury. b. Zapisuje dokument, zapisuje rozrachunki, rozlicza faktury z zapłatami. c. Generuje noty odsetkowe od faktur zapłaconych - rodzaj dokumentu noty pobrany jest z rodzajów dokumentów powiązanych z KP/BP. d. Dekretuje wygenerowane noty odsetkowe. e. Tworzy w dokumencie wpłaty pozycje zapłat za odsetki. Zapłata, która dotyczy noty wygenerowanej na podstawie zapłat zarejestrowanych w bieżącym dokumencie wpłaty nie podlega modyfikacji.

4 Przelewy Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona Import przelewów - aktualizacja przelewów zaimportowanych 1. W funkcji: Listy przelewów -> Aktualizacja -> Aktualizacja przelewu umożliwiono wybranie kontrahentów z listy transakcji przeterminowanych analogicznie jak jest to realizowane w rejestracji dokumentów bankowych i kasowych. Jeśli użytkownik nie poda symbolu kontrahenta uaktywnia sie przycisk "Rozrachunki". Wybranie tej funkcji umożliwi wyszukanie w rozrachunkach kontrahenta po numerze faktury. Po wybraniu transakcji z rozrachunków program zapisuje ją w pozycjach przelewu. Jeśli w edytowanym przelewie jest tylko jedna pozycja, program proponuje zastąpienie tej pozycji pozycja wybraną z rozrachunków. 2. W zakresie wyboru transakcji rozrachunkowych dodano możliwość zakresowania wg fragmentu identyfikatora transakcji. Rozrachunki 8979 Noty odsetkowe na fakturach sprzedaży Dodano funkcjonalność, która umożliwia sterowanie wydruku noty odsetkowej na formularzu zewnętrznym wydruku faktury. 1.Formularz zewnetrzny wydruku faktury. Jeśli dla kontrahenta w warunkach kontrahenta aktualnych na datę wystawienia faktury ustawiono warunek "Wysyłać noty odsetkowe" wówczas program nie wypełnia zakładek dotyczących wydruku szczegółów (pozycji) noty odsetkowej. 2. Generowanie not odsetkowych. Dodano zakres generowania noty odsetkowej dla kontrahentów, którzy posiadają warunek "Wysyłać noty odsetkowe". 3. Wydruk not odsetkowych Do zakresu wydruku not - funkcja "Zestawienie" - dodano zakres na kontrahentów, którzy posiadają warunek "Wysyłać noty odsetkowe".

5 Sprzedaż Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 5 Dokumenty sprzedaży 8895 Dokumenty sprzedaży przed uruchomieniem systemu Umożliwiono poprawę dokumentów zarejestrowanych jako "stare" - wystawione przez klienta przed uruchomieniem systemu. Wystawianie dokumentów i ich poprawa jest możliwa, mimo zamkniętego okresu obrachunkowego, do którego przypisany jest dokument. Dokumenty "przed uruchomieniem systemu" wprowadzane są w celu zarejestrowania korekty do dokumentu w systemie Komadres, jeżeli dokument źródłowy zarejestrowany był jeszcze w poprzednim systemie. Zestawienia 9055 Cennik - wydruk pozycji cennika Rozszerzono możliwość wydruku cennika o możliwość wydrukowania zestawienia cen w dwóch wariantach. Wariant standardowy to wersja dotychczasowa, wariant niestandardowy pozwala wydrukować ceny historyczne oraz ceny dla kontrahenta.

6 Kadry Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 6 Kadry 8911 Rozszerzenie funkcjonalności kartoteki rodzinnej. Kartotekę rodzinną poszerzono o mozliwość wielokrotnego zarejestrowania lub wyrejestowania członków rodziny. Dodano przycisk "ZUS", który otwiera okno z danymi dotyczącymi poszczególnych zdarzeń. Można tam dodać lub zmodyfikować zgłoszenie. Możliwe jest także zaznaczenie opcji: "Nie podlega zgłoszeniu przez Pracodawcę" jeżeli członek rodziny został już zarejestrowany przez współmałżonka. W kolorze czerwonym wyświetlą się członkowie rodziny, którzy mają inny adres niż wybrany pracownik Wydruk składników z angażu. Zestawienie składników angażu rozszerzono o możliwość wydruku dowolnych dostępnych w angażach składników. Użytkownik może ustawić kolejność kolumn powiązanych z poszczególnymi składnikami na wydruku oraz podać opis kolumny. Składniki, które mają kolejność ustawioną na "0" nie będą pokazane na wydruku. Aby ustawić zakres i kolejność składników trzeba uruchomić funkcjonalność dostępną pod klawiszem "Składniki" umieszczonym w panelu "Rodzaj zestawienia i okres" 8972 Wydruk danych podstawowych - dodano zakresowanie na tytuł zawodowy. Na wydruku danch podstawowych dodano zakresowanie na tytuł zawodowy. Aby tytuł pojawił się na zestawieniu trzeba zaznaczyć także opcję "Wykształcenie" Poprawki w zestawieniach kadrowych - ciąg dalszy. 1. Wydruk średniego zatrudnienia - dodano możliwość utworzenia zestawienia na przełomie roku oraz wprowadzenia opisu w polu "Uwagi do zestawienia", który będzie pokazany w dolnej części wydruku. Zakres wydruku powinien obejmować do 12 miesięcy ponieważ tyle kolumn przewidziano w zestawieniu. 2. Wydruki statystyczne - rozszerzono możliwość selekcji danych do statystyk o możliwość podania systemu płac. 3. Wydruk planu nagród jubileuszowych - w opcji "Pokaż jubileusze" dodano możliwość ustawienia sposobu grupowania danych. Możliwe jest grupowanie alfabetyczne, według lat jubileuszy oraz według daty uzyskania jubileuszu. Wydruk ten jest dostępny w kartotece historii pracy. Po naciśnięciu przycisku "Drukuj" trzeba wybrać opcję "Wydruk stażu pracy" a następnie zaznaczyć rodzaj: "Jubileusze".

7 Płace Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 7 Płace 8967 Konta kosztów pracowników Zmieniono obsługę słownika "konta kosztów pracowników". Jeżeli parametr "Rodzaj działalności wg Przedsięwzięcia" ustawiony jest na TAK, pole Rodzaj działalności inicjowane jest w kontach kosztów, RDF-em wynikającym z przedsięwzięcia. Dodatkowo, jeżeli parametr "Obsługa dodatkowej numeracji przedsięwzięć" ustawiony jest na TAK, to wywoływana jest lista przedsięwzięć w opcji zmaksymalizowanej - zawierającej kolumnę z numerem dodatkowym Selekcja pracowników - jednostka zwolnionych w okresie. Poprawiono funkcjonalność programu do selekcji pracowników. Do tej pory można było wybrać pracowników zatrudnionych w wybranym miesiącu za pomocą filtra "Pracujący w okresie" ale nie podbierała się jednostka organizacyjna i stanowisko dla pracowników zwolnionych w trakcie miesiąca. Sprawiało to problemy przy dodawaniu pracowników do listy płac. W obecnej wersji program wyświetla jednostkę i stanowisko Wielofirmowość na wydrukach płacowych. Następujące wydruki z podsystemu "Płace" zostały dostosowane do wymagań wielofirmowości: 1. Zestawienie składników niepodlegających odliczeniom ZUS 2. Rozdzielnik kosztów. 3. Zestawienie składek na FP i FGŚP. 4. Zestawienie pracowników z obniżoną składką zdrowotną. 5. Zestawienie pracowników z przekroczeniem progu podatkowego Nowa składowa algorytmu płacowego: "Składnik z angażu lub stały" Dodano obsługę nowej funkcji składowej algorytmu płacowego o nazwie: "Składnik z angażu lub stały". Umożliwia ona pobranie wartości składnika z angażu lub składnika stałego proporcjonalnych do czasu przepracowanego w okresie obowiązywania danej wartości odniesionej do sumy dni roboczych okresu listy Zmianowość przy pracy nieciągłej. Udostępniono możliwość dodania dnia pracy pracownikom zatrudnionym w systemie zmianowym bez sobót, niedziel i świąt. Program domyślnie generuje zmianowość bez w/w dni. Czasami zachodzi potrzeba dodania dnia pracy takim pracownikom np. jeśli w sobotę pracują odrabiając jakiś dzień, który jest ustanowiony jako wolny w zakładzie pracy. Na formatce ze zmianowością brygad umieszczono przycisk: "Dodaj", który umożliwia wstawienie dnia, który nie został domyślnie wygenerowany.

8 Lokale Lokale Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona Wydruki DX do kartoteki członkowskiej i praw do lokalu Dodano możliwość tworzenia wydruków DX do kartoteki członkowskiej i praw do lokalu.

9 Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 9 Rozliczanie mediów Rozliczenia książeczkowe 6537 Wcześniejsze rozliczenie książeczki. Umożliwiono wcześniejsze rozliczenie książeczki. Działanie jest możliwe po wyzerowaniu zużyć szacunkowych dla okresów po dacie rozliczenia książeczki Rozliczenie książeczki - termin płatności. Zmieniono sposób wyliczania terminu płatności dla korekty rozliczającej książeczkę, Termin płatności wyznaczany jest na podstawie pierwszej raty kolejnej książeczki Poprawa zużyć szacunkowych Umożliwiono poprawę zużyć szacunkowych książeczki niezależnie od ich zafakturowania. Jeśli książeczka była zafakturowana, to po poprawieniu naliczeń, wystawiona zostanie korekta do faktury. W trakcie poprawiania nie ma możliwości usunięcia naliczenia szacunkowego. Można go skorygować do 0. Naliczenie szacunkowe o wartości 0 dla PP rozliczanych książeczkowo nie blokuje przed zamknięciem PP Książeczki Zmieniono sposób obsługi książeczek. Zastąpiono wielofakturowe rozliczenia na jednofakturowe z wieloma pozycjami dotyczącymi okresów rozliczeniowych. Faktura zawiera wiele terminów płatności. We właściwościach książeczki zapisywane są parametry dotyczące ilości okresów rozliczeniowych oraz ilości rat. Nowe książeczki oraz ich rozliczenie drukowane są za pomocą nowych wydruków DX. Poprawne księgowanie wymaga uzupełnienia planu kont o konto okresów przyszłych oraz odpowiednie dekretacje. Wymagane są również automaty przeksięgowujące sprzedaż z okresów przyszłych do okresów bieżących. Stare książeczki będą się rozliczać wg starych mechanizmów Wydruk książeczek, rozliczeń i korekt Zmieniono formę wydruków. Wykorzystano nową obsługę wydruku poprzez formularze DX. Zastapiono automat drukujący książeczki i rozliczenia automatem drukującym faktury i korekty. W oknie zakresu dodano możliwość wyboru faktur, korekt i korekt zbiorczych. PSION z Windows 6 Mobile 8899 Doliczanie not odsetkowych do "Do zapłaty" Dodano nowy parametr sterujący w konfiguracji PsionWin'a - "Typ doliczanych zaległości". Pogrupowano na wydruku faktury zaległości wg typu.

10 Majątek EMT Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona Przeglądanie załaczników. Poprawiono edycję załączników w cechach składników. Po kliknięciu na przycisk Edytuj, załącznik automatycznie zostanie otwarty, bez potrzeby klikania na oknie. Wyposażenie 8985 Wydruk dokumentów z ewidencji wyposażenia. Dodano do exportu do Excela i DX kolumnę klasa wartości.

11 Produkcja Produkcja Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona Rozliczenie produkcji - wydruk Zmodyfikowano wydruk dokumentu rozliczenia produkcji. Jeżeli parametr "Etapy to elementy wykonywane" ustawiony na TAK, to w wydruku rozliczenia produkcji pojawiają się kolumny Przedsiewzięcie /Etap Wyrób Nazwa.

12 Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 12 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 8918 Komadres - powiadomienia Wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości z poziomu systemu Komadres. Aktualnie dotyczy to modułu Obieg spraw, z możliwością wykorzystania mechanizmu w innych miejscach systemu. Dla każdej pozycji kroku szablonu obiegu spraw, istnieje możliwość dodania, kto ma być zawiadomiony o przekazaniu sprawy do kroku. Służy do tego przycisk "Powiadomienia". Przycisk dostępny jest, jeżeli użytkownik posiada uprawnienia "OS_SŁ_KAT" oraz jeżeli włączony został parametr "OS Powiadomienia ". Istnieje możliwość dodania głównego adresata wiadomości, adresatów "Do wiadomości" i "Ukrytych". Parametry, umożliwiające skonfigurowanie poczty dla "Obiegu spraw" a) "OS Powiadomienia " włączenie wysyłania powiadomień przez usługę serwera Database Mail b) "OS Temat powiadomienia" Temat wysyłanej wiadomości powiadomienia, uzupełnianej o numer sprawy c) "OS Tekst powiadomienia" Treść powiadomienia Podczas przekazywania sprawy do następnego kroku (Przycisk [ >] ), jeżeli zdefiniowano odbiorców powiadomień, system wytworzy wiadomość i przekaże ją do mechanizmu KomadresDatabas . System ten roześle wiadomość do adresatów, zgodnie z harmonogramem uruchomienia wysyłki - domyślnie zadanie na serwerze uruchamiane jest co 10 min. Istnieje możliwość przeglądania wystawionych powiadomień z poziomu obiegu spraw wybranej sprawy. Jeżeli wystawione zostało powiadomienie przy wejściu do kroku, będzie możliwe przeglądanie informacji o wysyłce. W module Administrowanie aplikacją dodano program, pozwalający na przeglądanie wiadomości wysyłanych z systemu (AA-> Definicje-> Poczta zewnętrzna - administracja), pozwalający na przeglądanie powiadomień. Ograniczenia, o których należy pamiętać: - brak możliwości wysyłania powiadomień dla "pierwszego kroku" - sprawę inicjuje wejście do "pierwszego kroku" wg schematu realizacji, - może istnieć tylko jeden odbiorca "Główny" wiadomości - pozostali mogą otrzymać powiadomienie "Do wiadomości","ukryty" - istnieje możliwość przypisania odbiorców wiadomości tylko do szablonu podstawowego obiegu wybranej kategorii. Jeżeli następuje odstępstwo od procedury i wprowadzane są dodatkowe kroki do procedury w ramach wybranej sprawy, mogą wystąpić błędne interpretacje nazw kroków i odbiorców powiadomień. Konfiguracja Administrowanie aplikacją ->Databas Zarządzanie Po zainstalowaniu wersji na serwerze założone zostanie Zadanie wsadowe serwera "Komadres_JOB_DatabasesMail", Serwer wymaga włączenia opcji "Database Mail XPs", które jest włączane podczas aktualizacji bazy danych. Uwaga - konfiguracja parametrów konta pocztowego, z którego wysyłane będą wiadomości systemowe. Dodatkowo po zainstalowaniu wersji (wzwyż), niezbędna jest konfiguracja konta SMTP, gdyż demonstracyjnie zostaje wpisane testowe konto SMTP firmy Etobres. Aby to wykonać, należy to wykonać z poziomu MS SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO.Management.Databas .ConfigureDatabas lub z programu w Komadres w module Administrowanie Aplikacją-> Definicje->DatabasesMail - zarządzanie. Do zarządzania z poziomu Komadres potrzebne są uprawnienia administracyjne bazy danych, czyli zalogowanie do bazy z uprawnieniami "np.sa".

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 16/12/2013 11:26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/07/2010 09:42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Ulotka v.17.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo