Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży w bazie o możliwość zapisu oprócz oryginału także kopii dokumentu w bazie. Jest to istotne w firmach, w których formularz wydruku kopii różni się od formularza wydruku dokumentu. Aby uruchomić funkcjonalność zapisu kopii należy, dla Rodzaju dokumentu sprzedaży zaznaczyć w słowniku rodzajów dokumentu pole "Zapis_kopii_w_bazie". Dostęp do zapisu dokumentów w bazie danych uzależniony jest od parametru administracyjnego "Zapis dokumentów w bazie". Dodatkowo w słowniku Rodzaje dokumentów, dodane zostało pole "Drukować kopię" (dostępny, jeżeli "Zapis kopii w bazie" na TAK) domyślne NIE - pozwalający dodatkowo, na życzenie wydrukować kopię, mimo zapisu jej w bazie. Domyślnym statusem jest brak wydruku kopii w momencie wydruku oryginału dokumentu zapisywanego w bazie. Wprowadzono parametr użytkownika "Znak wodny na kopii dokumentu" parametr logiczny - domyślnie TAK (w celu zachowania zgodności z dotychczasową wersją oprogramowania). Parametr określa czy na drukowanej kopii wg formularza zewnętrznego stosować znak wodny "KOPIA". Parametr dotyczy dokumentów zapisanych w bazie BLOB. Dodatkowo rozszerzona została funkcjonalność wydruku formularzy zewnętrznych o stabilniejsze rozwiązanie - Formularz zewnętrzny DX, pozwalające na przygotowanie szablonu wydruku dokumentu przy użyciu grupy programów DX. Wraz z dostarczaną wersją instalacyjną wprowadzono nowy szablon (DX) wydruku dokumentu sprzedaży Rozliczenie zaliczek zakupu Dodano możliwość przeglądania rozliczenia zaliczek zakupu. Funkcja podpięta jest w menu Zakupy->Rozliczenie zaliczek zakupu oraz w FK->RejestryVAT->Rozliczenie zaliczek zakupu. Program umożliwia wykonanie selekcji dokumentów zaliczek wg : - Firmy - właściciela dokumentu - Jednostki organizacyjnej - wystawcy dokumentu zakupu, - Rodzaju dokumentu zaliczki - Dostawcy - Rok Okres dla zaliczki - Data wystawienia zaliczki Od-Do - Data wpływu zaliczki Od-Do. Dodatkowo udostępniono w szczegółach dokumentu zakupu, dla pozycji dokumentu na zakładce "Pozycje", przycisk "Rozliczenie zaliczek", pozwalający na przeglądanie rozliczenia zaliczek dla bieżącego dokumentu. Funkcja dostępna jest zarówno dla pozycji dokumentu zaliczki, jak i dla pozycji dokumentu zakupu w pozycji rozliczającej zaliczkę. Starter Komadres 8968 Zarządzanie licencjami Zmieniono sposób zarządzania licencjami. Przeniesiono dane o wykorzystaniu licencji na bazę SQL Dostęp do konfiguracji Dodano uwierzytelnianie dostępu do konfiguracji Startera Komadres'a. Dodano odzyskiwanie hasła z parametryzacją kont mailowych do wysłania oraz odbioru hasła tymczasowego.

2 Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 2 Finanse i księgowość Dekretacja 8957 Dekretacja sprzedaży SQL. Zastosowano procedury SQL do dekretacji dokumentu sprzedaży typu FW. W tej chwili dekretacja SQL obejmuje wszystkie typy dokumentów sprzedaży.

3 f. Zapisuje dokument wpłaty, drukuje go, jeśli dla kasy ustawiono opcję Wydruk po zapisie dokumentu" i przechodzi do tworzenia nowego dokumentu. Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Kasa/Bank Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona Naliczanie odsetek w kasie I. Rejestracja wpłat w kasie W rejestracji wpłat w kasie i banku dodano nową funkcjonalność umożliwiającą generowanie i rozliczanie not odsetkowych za faktury zapłacone w danym dokumencie wpłaty. Algorytm rejestracji wpłaty z generowaniem odsetek w kasie (dla firm które naliczają odsetki od transakcji rozliczonych): 1. Kasjer wybiera kontrahenta 2. Kasjer wybiera funkcję Wyb.roz"-wybór rozrachunków. Funkcja ta wybiera transakcje niezapłacone kontrahenta- faktury, korekty, noty odsetkowe. 3. Jeśli dla dokumentu KP/BP zdefiniowano dokument zależny noty odsetkowej, wówczas w okienku wyboru transakcji do zapłaty dodano nowe zakresy umożliwiające wygenerowanie not: a. Wyliczać odsetki dla transakcji przeterminowanych b. Jeśli TAK - odsetki wg tabeli- kod tabeli odsetek c. Kwota wpłaty rozdzielona: i. Proporcjonalnie na odsetki i wpłatę główną - jeśli wybierzemy tę opcję program proponuje wpisać kwotę wpłaty ii. Najpierw na wpłatę główną - reszta na odsetki Okienko zakresu jest zapamiętywane dla użytkownika. 4. Po wybraniu zakresu pojawia się tabelka wybranych transakcji (faktury i noty odsetkowe niezapłacone). 5. Kasjer wybiera do zapłaty poszczególne transakcje. Po wybraniu transakcji przez kasjera dla każdej faktury przeterminowanej wyliczana jest kwota odsetek. Kwota zapłaty jest podawana obok kwoty do zapłaty. 6. Suma do zapłaty to suma zapłat dla wybranych transakcji i suma odsetek od tych transakcji 7. Po wprowadzeniu ręcznie kwoty do zapłaty należy zweryfikować ( przeliczyć kwoty zapłat i not odsetkowych) wg jednego z algorytmów: a. Rozdzielić wpłatę proporcjonalnie na odsetki i wpłatę główną : i. Dopóki kwota zapłaty (pozostała) >= od kwoty należności wraz z odsetkami -pozostawiamy zaznaczoną pozycję do zapłaty wraz z odsetkami odejmując suma zapłaty i odsetek z pozycji od sumy zapłaty zadeklarowanej przez kontrahenta ii. Jeśli kwota zapłaty (pozostała) < kwoty należności wraz z odsetkami i jest to faktura (RT=F) wówczas wyliczamy ponownie kwotę zapłaty i kwotę odsetek od tej zapłaty wg algorytmu odsetki proporcjonalne". Pozostałe kwoty odznaczamy b. Najpierw na wpłatę główną - reszta na odsetki i. Zaznaczamy faktury do zapłaty, a program wylicza odsetki od tej zapłaty. Jeśli suma zapłaty za fakturę i odsetek przekroczy kwotę posiadaną przez klienta, kasjer musi odznaczyć ręcznie jedna z faktu do zapłaty. 8. Kasjer pobiera zapłatę i wybiera klawisz - Zapisz" 9. Funkcja Zapisz" działa następująco w tym przypadku: a. Tworzy w dokumencie kasy pozycje dotyczące zapłat za faktury. b. Zapisuje dokument, zapisuje rozrachunki, rozlicza faktury z zapłatami. c. Generuje noty odsetkowe od faktur zapłaconych - rodzaj dokumentu noty pobrany jest z rodzajów dokumentów powiązanych z KP/BP. d. Dekretuje wygenerowane noty odsetkowe. e. Tworzy w dokumencie wpłaty pozycje zapłat za odsetki. Zapłata, która dotyczy noty wygenerowanej na podstawie zapłat zarejestrowanych w bieżącym dokumencie wpłaty nie podlega modyfikacji.

4 Przelewy Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona Import przelewów - aktualizacja przelewów zaimportowanych 1. W funkcji: Listy przelewów -> Aktualizacja -> Aktualizacja przelewu umożliwiono wybranie kontrahentów z listy transakcji przeterminowanych analogicznie jak jest to realizowane w rejestracji dokumentów bankowych i kasowych. Jeśli użytkownik nie poda symbolu kontrahenta uaktywnia sie przycisk "Rozrachunki". Wybranie tej funkcji umożliwi wyszukanie w rozrachunkach kontrahenta po numerze faktury. Po wybraniu transakcji z rozrachunków program zapisuje ją w pozycjach przelewu. Jeśli w edytowanym przelewie jest tylko jedna pozycja, program proponuje zastąpienie tej pozycji pozycja wybraną z rozrachunków. 2. W zakresie wyboru transakcji rozrachunkowych dodano możliwość zakresowania wg fragmentu identyfikatora transakcji. Rozrachunki 8979 Noty odsetkowe na fakturach sprzedaży Dodano funkcjonalność, która umożliwia sterowanie wydruku noty odsetkowej na formularzu zewnętrznym wydruku faktury. 1.Formularz zewnetrzny wydruku faktury. Jeśli dla kontrahenta w warunkach kontrahenta aktualnych na datę wystawienia faktury ustawiono warunek "Wysyłać noty odsetkowe" wówczas program nie wypełnia zakładek dotyczących wydruku szczegółów (pozycji) noty odsetkowej. 2. Generowanie not odsetkowych. Dodano zakres generowania noty odsetkowej dla kontrahentów, którzy posiadają warunek "Wysyłać noty odsetkowe". 3. Wydruk not odsetkowych Do zakresu wydruku not - funkcja "Zestawienie" - dodano zakres na kontrahentów, którzy posiadają warunek "Wysyłać noty odsetkowe".

5 Sprzedaż Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 5 Dokumenty sprzedaży 8895 Dokumenty sprzedaży przed uruchomieniem systemu Umożliwiono poprawę dokumentów zarejestrowanych jako "stare" - wystawione przez klienta przed uruchomieniem systemu. Wystawianie dokumentów i ich poprawa jest możliwa, mimo zamkniętego okresu obrachunkowego, do którego przypisany jest dokument. Dokumenty "przed uruchomieniem systemu" wprowadzane są w celu zarejestrowania korekty do dokumentu w systemie Komadres, jeżeli dokument źródłowy zarejestrowany był jeszcze w poprzednim systemie. Zestawienia 9055 Cennik - wydruk pozycji cennika Rozszerzono możliwość wydruku cennika o możliwość wydrukowania zestawienia cen w dwóch wariantach. Wariant standardowy to wersja dotychczasowa, wariant niestandardowy pozwala wydrukować ceny historyczne oraz ceny dla kontrahenta.

6 Kadry Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 6 Kadry 8911 Rozszerzenie funkcjonalności kartoteki rodzinnej. Kartotekę rodzinną poszerzono o mozliwość wielokrotnego zarejestrowania lub wyrejestowania członków rodziny. Dodano przycisk "ZUS", który otwiera okno z danymi dotyczącymi poszczególnych zdarzeń. Można tam dodać lub zmodyfikować zgłoszenie. Możliwe jest także zaznaczenie opcji: "Nie podlega zgłoszeniu przez Pracodawcę" jeżeli członek rodziny został już zarejestrowany przez współmałżonka. W kolorze czerwonym wyświetlą się członkowie rodziny, którzy mają inny adres niż wybrany pracownik Wydruk składników z angażu. Zestawienie składników angażu rozszerzono o możliwość wydruku dowolnych dostępnych w angażach składników. Użytkownik może ustawić kolejność kolumn powiązanych z poszczególnymi składnikami na wydruku oraz podać opis kolumny. Składniki, które mają kolejność ustawioną na "0" nie będą pokazane na wydruku. Aby ustawić zakres i kolejność składników trzeba uruchomić funkcjonalność dostępną pod klawiszem "Składniki" umieszczonym w panelu "Rodzaj zestawienia i okres" 8972 Wydruk danych podstawowych - dodano zakresowanie na tytuł zawodowy. Na wydruku danch podstawowych dodano zakresowanie na tytuł zawodowy. Aby tytuł pojawił się na zestawieniu trzeba zaznaczyć także opcję "Wykształcenie" Poprawki w zestawieniach kadrowych - ciąg dalszy. 1. Wydruk średniego zatrudnienia - dodano możliwość utworzenia zestawienia na przełomie roku oraz wprowadzenia opisu w polu "Uwagi do zestawienia", który będzie pokazany w dolnej części wydruku. Zakres wydruku powinien obejmować do 12 miesięcy ponieważ tyle kolumn przewidziano w zestawieniu. 2. Wydruki statystyczne - rozszerzono możliwość selekcji danych do statystyk o możliwość podania systemu płac. 3. Wydruk planu nagród jubileuszowych - w opcji "Pokaż jubileusze" dodano możliwość ustawienia sposobu grupowania danych. Możliwe jest grupowanie alfabetyczne, według lat jubileuszy oraz według daty uzyskania jubileuszu. Wydruk ten jest dostępny w kartotece historii pracy. Po naciśnięciu przycisku "Drukuj" trzeba wybrać opcję "Wydruk stażu pracy" a następnie zaznaczyć rodzaj: "Jubileusze".

7 Płace Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 7 Płace 8967 Konta kosztów pracowników Zmieniono obsługę słownika "konta kosztów pracowników". Jeżeli parametr "Rodzaj działalności wg Przedsięwzięcia" ustawiony jest na TAK, pole Rodzaj działalności inicjowane jest w kontach kosztów, RDF-em wynikającym z przedsięwzięcia. Dodatkowo, jeżeli parametr "Obsługa dodatkowej numeracji przedsięwzięć" ustawiony jest na TAK, to wywoływana jest lista przedsięwzięć w opcji zmaksymalizowanej - zawierającej kolumnę z numerem dodatkowym Selekcja pracowników - jednostka zwolnionych w okresie. Poprawiono funkcjonalność programu do selekcji pracowników. Do tej pory można było wybrać pracowników zatrudnionych w wybranym miesiącu za pomocą filtra "Pracujący w okresie" ale nie podbierała się jednostka organizacyjna i stanowisko dla pracowników zwolnionych w trakcie miesiąca. Sprawiało to problemy przy dodawaniu pracowników do listy płac. W obecnej wersji program wyświetla jednostkę i stanowisko Wielofirmowość na wydrukach płacowych. Następujące wydruki z podsystemu "Płace" zostały dostosowane do wymagań wielofirmowości: 1. Zestawienie składników niepodlegających odliczeniom ZUS 2. Rozdzielnik kosztów. 3. Zestawienie składek na FP i FGŚP. 4. Zestawienie pracowników z obniżoną składką zdrowotną. 5. Zestawienie pracowników z przekroczeniem progu podatkowego Nowa składowa algorytmu płacowego: "Składnik z angażu lub stały" Dodano obsługę nowej funkcji składowej algorytmu płacowego o nazwie: "Składnik z angażu lub stały". Umożliwia ona pobranie wartości składnika z angażu lub składnika stałego proporcjonalnych do czasu przepracowanego w okresie obowiązywania danej wartości odniesionej do sumy dni roboczych okresu listy Zmianowość przy pracy nieciągłej. Udostępniono możliwość dodania dnia pracy pracownikom zatrudnionym w systemie zmianowym bez sobót, niedziel i świąt. Program domyślnie generuje zmianowość bez w/w dni. Czasami zachodzi potrzeba dodania dnia pracy takim pracownikom np. jeśli w sobotę pracują odrabiając jakiś dzień, który jest ustanowiony jako wolny w zakładzie pracy. Na formatce ze zmianowością brygad umieszczono przycisk: "Dodaj", który umożliwia wstawienie dnia, który nie został domyślnie wygenerowany.

8 Lokale Lokale Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona Wydruki DX do kartoteki członkowskiej i praw do lokalu Dodano możliwość tworzenia wydruków DX do kartoteki członkowskiej i praw do lokalu.

9 Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 9 Rozliczanie mediów Rozliczenia książeczkowe 6537 Wcześniejsze rozliczenie książeczki. Umożliwiono wcześniejsze rozliczenie książeczki. Działanie jest możliwe po wyzerowaniu zużyć szacunkowych dla okresów po dacie rozliczenia książeczki Rozliczenie książeczki - termin płatności. Zmieniono sposób wyliczania terminu płatności dla korekty rozliczającej książeczkę, Termin płatności wyznaczany jest na podstawie pierwszej raty kolejnej książeczki Poprawa zużyć szacunkowych Umożliwiono poprawę zużyć szacunkowych książeczki niezależnie od ich zafakturowania. Jeśli książeczka była zafakturowana, to po poprawieniu naliczeń, wystawiona zostanie korekta do faktury. W trakcie poprawiania nie ma możliwości usunięcia naliczenia szacunkowego. Można go skorygować do 0. Naliczenie szacunkowe o wartości 0 dla PP rozliczanych książeczkowo nie blokuje przed zamknięciem PP Książeczki Zmieniono sposób obsługi książeczek. Zastąpiono wielofakturowe rozliczenia na jednofakturowe z wieloma pozycjami dotyczącymi okresów rozliczeniowych. Faktura zawiera wiele terminów płatności. We właściwościach książeczki zapisywane są parametry dotyczące ilości okresów rozliczeniowych oraz ilości rat. Nowe książeczki oraz ich rozliczenie drukowane są za pomocą nowych wydruków DX. Poprawne księgowanie wymaga uzupełnienia planu kont o konto okresów przyszłych oraz odpowiednie dekretacje. Wymagane są również automaty przeksięgowujące sprzedaż z okresów przyszłych do okresów bieżących. Stare książeczki będą się rozliczać wg starych mechanizmów Wydruk książeczek, rozliczeń i korekt Zmieniono formę wydruków. Wykorzystano nową obsługę wydruku poprzez formularze DX. Zastapiono automat drukujący książeczki i rozliczenia automatem drukującym faktury i korekty. W oknie zakresu dodano możliwość wyboru faktur, korekt i korekt zbiorczych. PSION z Windows 6 Mobile 8899 Doliczanie not odsetkowych do "Do zapłaty" Dodano nowy parametr sterujący w konfiguracji PsionWin'a - "Typ doliczanych zaległości". Pogrupowano na wydruku faktury zaległości wg typu.

10 Majątek EMT Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona Przeglądanie załaczników. Poprawiono edycję załączników w cechach składników. Po kliknięciu na przycisk Edytuj, załącznik automatycznie zostanie otwarty, bez potrzeby klikania na oknie. Wyposażenie 8985 Wydruk dokumentów z ewidencji wyposażenia. Dodano do exportu do Excela i DX kolumnę klasa wartości.

11 Produkcja Produkcja Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona Rozliczenie produkcji - wydruk Zmodyfikowano wydruk dokumentu rozliczenia produkcji. Jeżeli parametr "Etapy to elementy wykonywane" ustawiony na TAK, to w wydruku rozliczenia produkcji pojawiają się kolumny Przedsiewzięcie /Etap Wyrób Nazwa.

12 Data wydruku 21/11/ :28:03 Strona 12 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 8918 Komadres - powiadomienia Wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości z poziomu systemu Komadres. Aktualnie dotyczy to modułu Obieg spraw, z możliwością wykorzystania mechanizmu w innych miejscach systemu. Dla każdej pozycji kroku szablonu obiegu spraw, istnieje możliwość dodania, kto ma być zawiadomiony o przekazaniu sprawy do kroku. Służy do tego przycisk "Powiadomienia". Przycisk dostępny jest, jeżeli użytkownik posiada uprawnienia "OS_SŁ_KAT" oraz jeżeli włączony został parametr "OS Powiadomienia ". Istnieje możliwość dodania głównego adresata wiadomości, adresatów "Do wiadomości" i "Ukrytych". Parametry, umożliwiające skonfigurowanie poczty dla "Obiegu spraw" a) "OS Powiadomienia " włączenie wysyłania powiadomień przez usługę serwera Database Mail b) "OS Temat powiadomienia" Temat wysyłanej wiadomości powiadomienia, uzupełnianej o numer sprawy c) "OS Tekst powiadomienia" Treść powiadomienia Podczas przekazywania sprawy do następnego kroku (Przycisk [ >] ), jeżeli zdefiniowano odbiorców powiadomień, system wytworzy wiadomość i przekaże ją do mechanizmu KomadresDatabas . System ten roześle wiadomość do adresatów, zgodnie z harmonogramem uruchomienia wysyłki - domyślnie zadanie na serwerze uruchamiane jest co 10 min. Istnieje możliwość przeglądania wystawionych powiadomień z poziomu obiegu spraw wybranej sprawy. Jeżeli wystawione zostało powiadomienie przy wejściu do kroku, będzie możliwe przeglądanie informacji o wysyłce. W module Administrowanie aplikacją dodano program, pozwalający na przeglądanie wiadomości wysyłanych z systemu (AA-> Definicje-> Poczta zewnętrzna - administracja), pozwalający na przeglądanie powiadomień. Ograniczenia, o których należy pamiętać: - brak możliwości wysyłania powiadomień dla "pierwszego kroku" - sprawę inicjuje wejście do "pierwszego kroku" wg schematu realizacji, - może istnieć tylko jeden odbiorca "Główny" wiadomości - pozostali mogą otrzymać powiadomienie "Do wiadomości","ukryty" - istnieje możliwość przypisania odbiorców wiadomości tylko do szablonu podstawowego obiegu wybranej kategorii. Jeżeli następuje odstępstwo od procedury i wprowadzane są dodatkowe kroki do procedury w ramach wybranej sprawy, mogą wystąpić błędne interpretacje nazw kroków i odbiorców powiadomień. Konfiguracja Administrowanie aplikacją ->Databas Zarządzanie Po zainstalowaniu wersji na serwerze założone zostanie Zadanie wsadowe serwera "Komadres_JOB_DatabasesMail", Serwer wymaga włączenia opcji "Database Mail XPs", które jest włączane podczas aktualizacji bazy danych. Uwaga - konfiguracja parametrów konta pocztowego, z którego wysyłane będą wiadomości systemowe. Dodatkowo po zainstalowaniu wersji (wzwyż), niezbędna jest konfiguracja konta SMTP, gdyż demonstracyjnie zostaje wpisane testowe konto SMTP firmy Etobres. Aby to wykonać, należy to wykonać z poziomu MS SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO.Management.Databas .ConfigureDatabas lub z programu w Komadres w module Administrowanie Aplikacją-> Definicje->DatabasesMail - zarządzanie. Do zarządzania z poziomu Komadres potrzebne są uprawnienia administracyjne bazy danych, czyli zalogowanie do bazy z uprawnieniami "np.sa".

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 10822 Zbiorcze zatwierdzanie umów Dodano do zakresu możliwość wybrania umów tylko z EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru). Data

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6660 Kartoteka kontrahentów Dodano parametry użytkownika do wykorzystania jako podpowiedzi pól "Odbiorca", "Dostawca" w oknie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 11022 Powiadomienia SMS o dokumentach sprzedaży Modyfikacja programu KomadresKomunikator: - Usunięto błędy związane

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 09/01/2015 08:23:53 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 10620 Słownik Relacja TowarKontrahent Umożliwiono wykorzystanie słownika relacji TowarKontrahent podczas edycji dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6422 Płatności masowe Rozszerzono funkcjonalność w zakresie generowania i importu płatności masowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.44 do wersji 02.44 Data emisji: 28/12/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Kartoteki 6080 Kontrahenci - selekcja Rozszerzono możliwość wyszukiwania/selekcji

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Pozostałe funkcje 9037 Uprawnienia - usuwanie grupowe Dodano mozliwość usunięcia grupowego uprawnień, przypisanych do użytkownika systemu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa złe długi

Metoda kasowa złe długi Jacek Bator Sp. J. ul. J. Lindego 2, 30 148 Kraków, tel.: 012 638 66 55, fax: 012 636 97 36 www.aktyn.pl Luty 2013 Metoda kasowa złe długi 1. Ustawienia dotyczące nowych pojęć i funkcjonalności. Obsługa

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 20 listopad 2013 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/10/2014 09:29:11 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10336 Umowy - modyfikacja Rozszerzono mozliwość modyfikacji umów o modyfikację danych opisowych - niezależnych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 9.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik wersja 9.01.001 1. CEL DOKUMENTU Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo