Podsystem Finanse i Księgowość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsystem Finanse i Księgowość"

Transkrypt

1 Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Finanse i Księgowość Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji Zestawienie księgowań wg kont i wg dowodów W zestawieniu księgowań wg kont i wg dowodów dodano zakres na firmę od - do, lub zamiennie na grupę firm. Dodanie zakresu umożliwia zestawienie księgowań na wybranych kontach, lub dokumentach dla zakresu firm na jednym wydruku Wezwania do zapłaty - wydruk tekstowy W wersji były trudności z wydrukiem wezwania tekstowego w systemie operacyjnym Windows XP - poprawiono wydruk tekstowy Wielkości ekonomiczne - obliczanie Przy przeliczaniu funkcji sald_zob_kontrah w wielkości ekonomicznej na koniec okresu, funkcja nie pobiera rozrachunków z dokumentów zakupu, które zostały zarejestrowane w okresie obrachunkowym za który liczona jest wielkość, ale data wystawienia faktury jest spoza okresu obrachunkowego. Poprawiono sposób liczenia dla funkcji saldo_zob_kontrah i saldo_nal_kontrah Zestawienie - obroty i salda dla lokali Dodano możliwość drukowania sald w okresach na lokale i obiekty nadrzędne. Jeśli są salda na ten sam obiekt i więcej niż 1 konto w okresie - drukowane jest konto analityczne. Kategoria Rozrachunki 3587 Ewidencja płynności - zestawienie W zestawieniu płynności dodano możliwość wydruku sum pośrednich Rozliczanie rozrachunków Przy rozliczaniu rozrachunków program dopuszczał rozliczanie różnic kursowych z innymi różnicami kursowymi - zablokowano tę możliwość. Kategoria Księga główna 4870 Księga główna - analityka kont Przyśpieszono procedurę wyświetlającą analitykę wybranego konta syntetycznego. Kategoria Kasa-Bank 4971 Kasa i bank wielofirmowe Przy zapisie do rozrachunków na konto międzyfirmowe usunięto warunek sprawdzający czy w pozycji dokumentu kasa/bank pole Kontrahent jest wypełnione. Poprawiono wyświetlanie dekretów dla raportu wielofirmowego. Wcześniej program niepoprawnie pokazywał kwotę dla firmy głównej, gdy było kilka PK do raportu. Kategoria Zestawienia 4779 Zestawienie księgowań wg kont Przy wyborze opcji wydruku "Tylko dokumenty z naliczeń dla obiektów" program dla wybranych firm o symbolu WSP200,WSP201 WSP300 - sygnalizował błędy. Miało to związek z uzyciem zmiennych w programie kolidujących z symbolami firm. Poprawiono

2 związek z uzyciem zmiennych w programie kolidujących z symbolami firm. Poprawiono program. Kategoria Noty odsetkowe 4823 Generowanie not odsetkowych Poprawiono generowanie not odsetkowych z zadanym zakresem na analitykę konta. Kategoria Dekretacja 4968 Zakup - VAT odliczany strukturą sprzedaży Dla rodzaju zakupu inwestycje brutto, dla rodzaju rozliczenia VAT strukturą, program źle wyliczał kwotę vat odliczany z pozycji kosztowych - KVAT_ODL. Poprawiono program. Kategoria Plan kont 4869 Struktura planu kont - zamykanie nieaktywnych kont analitycznych Przy przeglądaniu struktury planu kont, pod prawym klawiszem dodano funkcję - zamykanie nieaktywnych kont analitycznych. Dla wybranej syntetyki należy podać rok, do którego maja obowiązywać konta analityczne (włącznie). Program bada, które konta analityczne wybranej syntetyki nie posiadają obrotów w latach późniejszych od podanego roku i dla takich kont aktualizuje pole rok obowiązywania do podanym rokiem. Podsystem Kadry Kategoria Kadry 3756 Załącznik do świadectwa pracy Praca w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Dodano w zgłoszeniach ZUS ZUA pracę w warunkach szczególnych i wydrukowano na świadectwie pracy poprzez zakładkę Pr_wsącz Wypłata za czas pracy zarejestrowany zegarami RCP. Uzupełniono brakujące dane czasu pracy z zegarów RCP. 1.Wykonano generowanie braków za wybrany okres dla pracownika działu lub wszystkich. 2.Wykonano uzupełnianie tych braków poprzez wprowadzenie czasu pracy lub nieobecności Obliczanie czasu pracy i zapis do karty pracy z wybrana dokładnością. Dodano parametr (ustawiany przez użytkownika) dokładności obliczeń (czas - czas modulo parametr) umożliwiający obliczanie czasu z dowolną dokładnością Czas pracy w dniach wolnych. Czas pracy w dni wolne jest liczony grafikowo, tzn. normę czasu pracy podaje operator w trakcie obliczeń Rejestracja czasu pracy na zlecenia Dodano możliwość pobierania godzin z RCP, jeśli są zegary RCP i ustawiono rejestrację czasu pracy z opcją czas pracy z RCP Karta ewidecji czasu pracy Poprawiono wydruk karty pracy dla pracowników ponownie przyjętych do pracy.

3 4742 Modyfikacja wydruku szkoleń Dodano wydruk szkoleń w różnych wariantach (dział-pracownik, alfabet) z zakresowaniem na pracownika, dział, system płac, stanowisko, rodzaj_szkolenia, okres od do. Podsystem Komadres Kategoria Logistyka 3778 Poczta - komunikator w Komadres Komunikator służy do wysyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami systemu Komadres. Dostęp do funkcji komunikatora możliwy jest z głównego menu Poczta". Główne menu komunikatora: Napisz - umożliwia wysyłanie wiadomości bez konieczności wyświetlania wszystkich wiadomości. Skrzynka pocztowa - umożliwia podejrzenie wiadomości wysłanych i odebranych z wybranym zakresem. Nowe - formularz wiadomości nie przeczytanych. Otrzymane - formularz wiadomości otrzymanych. Wysłane - formularz ogólny wiadomości wysłanych (temat, treść, data wysłania bez informacji o adresacie wiadomości). Wysłane szczegóły - formularz szczegółowy wiadomości wysłanych z informacją o adresatach wiadomości oraz statusie odczytu tych wiadomości. Wszystkie - formularz wiadomości wysłanych i otrzymanych z informacjami o nadawcy lub adresacie oraz statusie odczytu. Administracja poczty. Z menu Definicje" dostępny jest administracyjny formularz, który umożliwia podgląd i edycję wiadomości wszystkich użytkowników systemu. Rodzaje wiadomości: Normalna - zwykła wiadomość. Krytyczna - wiadomość która powinna zawierać treść znaczącą dla użytkowników systemu (zaznaczona kolorem fioletowym). Zamknięcie systemu - wiadomość informująca użytkowników o konieczności zamknięcia systemu Komadres (zaznaczona kolorem czerwonym). Po otrzymaniu wiadomości Zamknięcia systemu" pojawi się okno informujące o konieczności zamknięcia systemu. Użytkownik musi potwierdzić zamknięcie lub wstrzymać zamykanie w ciągu 30 sekund. Jeżeli nie podejmie akcji wstrzymania zamknięcia, system zostania zamknięty automatycznie. Czas wyświetlenia wiadomości: Natychmiast - informacja o wiadomości zostanie wyświetlona w chwili sprawdzenia wiadomości przychodzących przez komunikator (częstotliwość sprawdzania poczty przychodzącej regulowana jest przez parametr KO czas odświeżania komunikatora"). W chwili pojawienia się nowej wiadomości w menu pojawi się symbol koperty. Start systemu - wiadomość zostanie wyświetlona podczas startu systemu. Brak - informacja o wiadomości nie zostanie wyświetlona. Status przeczytania (odczyt) wiadomości: Wymagany - odczyt wiadomości przez adresata jest wymagany. Niewymagalny - odczyt wiadomości przez adresata nie jest wymagany.

4 Kategoria Lokale 4068 Zestawienie not odsetkowych W module SM dodano możliwość wydruku odsetek wygenerowanych w zadanym okresie dla wybranych lokali lub kontrahentów. Kategoria Przedsiewziecia 4538 Kalkulacja przedsięwzięcia Dodano możliwość wydruku oprócz materiałów także usług związanych z przedsięwzięciem. Dodano możliwość wydruku usług/innych kosztów przypiętych do przedsięwzięcia, które są zarejestrowane wprost w FK jako dokumenty PK. Zakres na usługi określany jest wg Rodzaju_majątku P lub K (pozostałe lub kooperacja) oraz Rodz_kosztu -> klasyfikacja wg struktury -"Proste" Nazwy usług tworzone są jako nazwa rodzaju kosztu Przedsięwzięcie - wydruk planu Poprawiono wydruk długich nazw składowych. Drukowana jest nazwa materiału jako nazwa ze składowych przedsięwzięcia Przedsięwzięcia - uprawnienia PRZEDS_ED - najwyższe prawo - użytkownik posiadający to prawo może wszystko - zakładać przedsięwzięcia, etapy, przydzielać osoby odpowiedzialne za etap. PRZED_ETAP - prawo do edycji składowych przedsięwzięć w ramach "swojego" etapu (do którego jest mistrz przypisany) lub etapów należących do innych mistrzów/kierowników (w tym przypadku nie można usuwać składowych - można jedynie zmniejszyć ilość do zera). PRZED_ROBO - prawo do edycji robocizny - użytkownik musi mieć to prawo, jeżeli ma mieć możliwość edycji robocizny planowanej Przedsięwzięcia - uprawnienia Prawo do modyfikacji etapów (podpięcie mistrza, zmiana statusu) ma w tej chwili tylko użytkownik z uprawnieniami PRZEDS_ED. Podsystem Logistyka Kategoria Logistyka 4575 Rozliczenie zakupu - storna dokumentów Dodano możliwość rozliczenia dokumentów faktur z korektami (storno do zera) oraz dokumentów PZ z korektami PZ (storno do zera) Dokumenty takie oznaczane są jako rozliczone i nie są brane pod uwagę podczas zestawień dostaw nie fakturowanych i dostaw w drodze. Umożliwiono zaliczenie w odchylenia faktur, korekt faktur, do których nie będzie dokumentów PZ i korekt PZ oraz dokumentów PZ i korekt PZ, do których nie będzie faktur zakupu Logistyka - optymalizacja Dodano indeksy wpływające na zwiększenie wydajności pracy.

5 Kategoria Zakupy - dokumenty 4115 Dokumenty zakupu - korekty zbiorcze (spółdzielnie mieszkaniowe) Dodano funkcjonalność korekt zbiorczych w zakupie podobną do funkcjonalności korekt zbiorczych w sprzedaży. Dodatkowo podczas wykonywania korekty zbiorczej sprzedaży istnieje możliwość wygenerowania korekty zbiorczej zakupu dla nabywcy - firmy, obsługiwanej przez Komadres Dopuszczono możliwość zapisu faktury zakupu z ujemnymi pozycjami - dotyczyć to może konieczności zarejestrowania faktury rozliczeniowej Dokumenty zakupu na podstawie dokumentu sprzedaży W przypadku, gdy na podstawie dokumentów sprzedaży powstają dokumenty zakupu (dokumenty powiązane) i występuje błąd zapisu dokumentu zakupu, program nie dawał żadnego komunikatu, a dokument zakupu nie tworzył się. Obsłużono błąd zapisu dokumentu zakupu. Błąd ten jest traktowany jak błąd zapisu dokumentu sprzedaży, a nie ostrzeżenie. Program wycofuje transakcję (obejmującą zapis dokumentu zakupu i dokumentu sprzedaży) i komunikuje o błędzie zapisu dokumentu zakupu Faktura zakupu - rejestracja Poprawiono wyliczanie ceny na podstawie wpisanej wartości netto podczas edycji dokumentu zakupu. Kategoria Magazyny - dokumenty 4781 Dokumenty magazynowe - wydruk Modyfikacji uległy podpisy pod dokumentem. Przyjęto zasadę: Zatwierdził z opisu główki dokumentu -> zawsze tam gdzie w podpisie tekst "Zatwierdził". Łącznie traktowane jest pole "Odbierający/Pobrał/Przyjął/Wydał/Zdał" - ma tu znaczenie typ dokumentu (przychod/rozchod). Kategoria Sprzedaż - Dokumenty 4844 Wydruk dokumentu sprzedaży - rozliczenia zaliczki Na wydrukach, tekstowym i graficznym, dokumentu sprzedaży zawierającego rozliczenia zaliczkowych faktur sparametryzowano miejsce drukowania informacji o rozliczanych zaliczkach. Parametr formularza "DRUK_ZAL_P" (logiczny) decyduje czy informacja o rozliczanej zaliczce ma być drukowana w pozycjach (wartość Tak) czy w sekcji płatności (wartość Nie - domyślna). Informacja o zaliczkach musi zapisywać się jako ostatnie pozycje dokumentu sprzedaży, dlatego podczas wprowadzania dokumentu sprzedaży ograniczono możliwość dopisania pozycji sprzedaży (nie będących rozliczeniami zaliczek) po pozycji będącej rozliczeniem zaliczki. Podsystem Lokale Kategoria Lokale 4643 Kryteria obiektów - dodawanie automatyczne Przyspieszono działanie funkcji Dodaj obiekty uzupełniającej zapisy w grupach obiektów (procedura składowana 'OB_Dopisz_obiekty_do_grup ).

6 4817 Dokumenty naliczeń - przyspieszenie zapisu podczas generowania W celu przyspieszenia zapisu dokumentów naliczeń podczas generowania, została usunięta obsługa numerów, ciągu i nr kolejnego, we wszystkich programach dotyczących naliczeń. Identyfikacja odbywa się obecnie przez serial Teksty dodatkowe na zawiadomieniach Na formatce wydruku zawiadomień umożliwiono wpisanie symbolu tekstu ręcznie, bez konieczności wyboru z listy. Na liście tekstów dodatkowych można zaparkować kursor na polach: Symbol i Nazwa Zawiadomienia o opłatach - dla osób posiadajacych prawo do lokalu Przy opcji wydruku: "dla osób posiadających prawo do lokalu", dotychczas w nagłówku drukowano głównego lokatora i osoby, które posiadały prawo do lokalu. Aktualnie zmieniono interpretację: drukowane są tylko te osoby, które są zarejestrowane w prawach do lokalu, a jeśli nie ma takich osób, to drukuje się główny lokator Import rozliczeń parametry Dodano nowy parametr logiczny: "Przemnóż wynik przez (-1)". Jeśli parametr jest zaznaczony (true), to wartość wczytywana jako "wynik rozliczenia" jest przemnażana przez (-1). Jest to przydatne, jeśli w pliku do importu wynik jest podany jako (koszt - zaliczka), a nie jako (zaliczka - koszt). Podsystem Płace Kategoria Kadry 1860 Naliczanie wynagrodzeń - Umowa o zarząd Opracowano nową funkcjonalność umożliwiającą naliczenie wynagrodzeń członkom zarządu firmy i ich rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Został zdefiniowany nowy rodzaj dokumentu 'ZA - Umowa o zarząd', dostępny po zaimportowaniu danych z ETB. Należy dla niego zdefiniować listę składników, w której powinny się między innymi znaleźć: S składnik edytowalny, wynagrodzenie za zarząd. S Przychód zarząd S Koszty uzyskania zarząd S Dochód zarząd S Podatek zarząd. Program przeliczy składniki systemowe podobnie jak dla innych rodzajów list. Zmieniono stary i nowy algorytm liczący. Zaktualizowano również dokumenty: PIT-11, PIT-40, PIT-4R dodając w odpowiednich polach kwoty przychodu, kosztów, dochodu i zaliczki na podatek dochodowy. Kategoria Algorytmy płacowe 3908 Naliczanie chorobowego od najniższego wynagrodzenia, ciągłość z poprzedniej firmy. Do tej pory program nie naliczał wynagrodzenia chorobowego, jeśli z powodu braku historii nie był w stanie wyznaczyć podstawy. Obecnie w takim przypadku weźmie najniższe wynagrodzenie ze stałej płacowej pomniejszając je o składki: emerytalną, rentową i chorobową zgodnie ze stopami procentowymi tych składek. Jeśli pracownik ma ciągłość chorobowego z poprzedniej firmy, to w jego stałych płacowych trzeba podać datę ciągłości chorobowego. Program policzy wtedy dni wynagrodzenia chorobowego i dni zasiłku wypłacanego przez ZUS zgodnie z ogólnymi zasadami.

7 4329 Wyliczalne składniki z angażu - poprawa błędu. Program niepotrzebnie potrącał stawkę składnika z angażu dla pracowników przyjętych do pracy w ciągu miesiąca. Skutkowało to dwukrotnym potrąceniem przy liczeniu płacy zasadniczej. Obecnie algorytm przyjmuje, że pracownik przepracował cały okres i zwraca jedną stawkę z angażu, jeśli nie było zmiany w okresie lub liczy stawkę biorąc proporcjonalnie dni robocze, w których obowiązują stara i nowa stawka Edycja wartości składnika dla wybranych pracowników - poprawa błędu Poprawiono program do edycji wartości składnika dla wybranych pracowników listy. Program ten modyfikował jedynie pole "Wartość" w tabeli "PL_skladniki_listy", a powinien także zmieniać pole "Wartosc_oblicz". Dlatego na wydrukach listy wartości składników nie wyświetlały się Nowa funkcja kadrowa: "Godziny pracy zarejestrowane" Dodano funkcję kadrową o nazwie "Godziny pracy zarejestrowane", która będzie dostępna po wczytaniu ETB. Zwróci ona czas pracy zarejestrowany w kartotece KD_Czas_pracy. Znajdują się tam rejestracje zegarowe i czas zarejestrowany ręcznie w karcie ewidencji czasu pracy. Zwróconą wartość można porównać z podsumowaniem kolumny "Praca" na formatce służącej do rejestracji czasu. Przy czym do obliczeń płacowych czas brany jest dziesiętnie. Kategoria Dekretacja dokumentów 2798 Powtórna dekretacja dokumentów skojarzonych - poprawa błędu Poprawiono program do dekretacji listy płac, który przy powtórnej dekretacji listy zgłaszał błąd, że nie jest możliwe anulowanie dekretacji bo istnieją dokumenty o wyższych numerach. Blokada była na dokumencie skojarzonym z listą główną. Dodatkowo poprawiono błąd, polegający na niemożliwości ponownego zadekretowania dokumentu skojarzonego. Pokazywała się tabelka z komunikatem o niezgodności stron. Błąd wynikał z niewłaściwego przesłania parametru "Firma". Obecnie powtórna dekretacja przebiega bez problemu. Kategoria Komadres 2454 Wydruk listy płac Na wydruku listy pogrubiono czcionkę opisów pól 'Do wypłaty na ROR' i 'Do wypłaty z kasy'. Miejsce z kwotą do wypłaty na wydruku jest bardziej widoczne. Kategoria Rozliczenia ZUS 3912 Podstawy zasiłków: chorobowy, wypadkowy W związku z tym, że zaistniała konieczność rozdzielenia podstaw zasiłków chorobowego i wypadkowego, a w przyszłości macierzyńskiego, opracowano nową funkcjonalność umożliwiającą definiowanie do 9 różnych podstaw zasiłków. Obecnie obsługiwane są 2 podstawy: chorobowa i wypadkowa. Nazwy i numery podstaw zdefiniowane są w tabeli Combobox. Powiązanie między absencją a podstawą odbywa się poprzez słownik kodów świadczenia przerwy, do którego dodano atrybut 3 o nazwie "Podstawa zasiłku". Edytując pozycje tego słownika można wybrać z comboboxa odpowiednią podstawę i przypisać ją do wybranego kodu świadczenia. Skrypt aktualizujący bazę ustawi podstawy chorobową i wypadkową dla odpowiednich kodów świadczenia. W oknie służącym do definicji składników płacowych dodano tablicę zakładek umożliwiającą określenie do których podstaw i w jaki sposób wybrany składnik ma być doliczony. Przy obliczaniu zasiłków w oknie "ZUS RSA" pokażą się absencje chorobowe i podstawy naliczone odpowiednio dla kodu świadczenia absencji. Wchodząc w przeglądanie

8 naliczone odpowiednio dla kodu świadczenia absencji. Wchodząc w przeglądanie szczegółów za dany miesiąc lub wykonując wydruk podstaw można stwierdzić jakie składniki płacowe zostały wzięte do naliczenia podstawy Naliczanie chorobowego - 1/12 nagrody z zysku i badanie ciągłości Poprawiono sposób pobierania do podstaw chorobowego stałej płacowej "1/12 nagrody z zysku". Dawniej dobierała się stała aktualna na ostatni dzień okresu wypłaty. Obecnie pobierze się kwota aktualna na datę początku zwolnienia. Poprawiono funkcję badającą ciągłość chorobowego. Poprzednia funkcja do badania ciągłości brała okres listy płac. Było to niewłaściwe gdy płacono za chorobowe z poprzedniego miesiąca. Obecnie program sprawdzi miesiąc, w którym zakończyło się poprzednie zwolnienie i porówna go z miesiącem, w którym rozpoczęło się zwolnienie, za które liczymy wypłatę. Jeśli między tymi okresami jest więcej niż 3 miesięczna różnica, wtedy będą liczone nowe podstawy. W przeciwnym wypadku program weźmie podstawy z poprzedniego zwolnienia. Kategoria Płace 3918 Zaznaczanie i dodawanie zaznaczonych pracowników do listy płac Rozszerzono funkcjonalność okna do selekcji pracowników o możliwość dowolnego zaznaczania i wyboru pracowników. Po dokonaniu wstępnej selekcji, np. pracownicy pracujący w danej jednostce, należy włączyć checkboxa "Pokaż listę". Pokaże się lista z zaznaczonymi, wstępnie wybranymi pracownikami. Na liście tej można zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie dowolnym pracownikom. Okno listy pracowników pracuje w trybie wyszukiwania i zaznaczania. Aby możliwe było zaznaczanie trzeba włączyć odpowiedni tryb. Przycisk "Odznacz wszystkich" służy do usuwania zaznaczenia wstępnie wybranym pracownikom. Zaznaczać można myszką klikając checkboxy w kolumnie "Wybrani". Do dalszego przetwarzania będą wzięci jedynie zaznaczeni pracownicy Lista kopertowa, składniki z angażu na parametr Uzależniono wydruk składników z angażu na liście kopertowej od parametru formularza "WYN_SYS", który powinien być ustawiony na 'False' w przypadku listy dla Rady Nadzorczej. Parametr ten spełnia taką samą funkcję w wydruku głównym listy płac Indeksy clustrowane w tabelach płacowych Zmieniono właściwości indeksów unikalnych w tabelach płacowych ustawiając je jako clustrowane. Powinno to zwiększyć szybkość przetwarzania danych. Podsystem Produkcja Kategoria Produkcja 3787 Rentowność zleceń Opracowano raport w formie tabeli przestawnej Excel zawierający: - Stan początkowy w magazynie w okresie - Przychody i Rozchody w magazynie (rozpisane na poszczególne pozycje "kalkulacyjne") 4868 Dokumenty DP - weryfikacja wydań Dodano obsługę parametru "Blokować rejestrację DP bez wszystkich wydań" - parametr logiczny - ustawienie domyślne N - nie blokować. Inne opcje : N - nie blokować

9 O - ostrzegać o przekroczeniu, B - blokować rejestrację Podczas rejestracji dokumentu DP - przekazanie z produkcji - sprawdzane są wydania do przekazywanego przewodnika: - materiały - tylko podstawowe (towary_usługi -Typ materiału M)- wydania przy użyciu dokumentów RWL, RWLE, WDP - elementy - wszystkie - WDP Odpowiednie ustawienie parametru "Blokować rejestrację DP..." powoduje brak blokady, ostrzeżenie o braku wydań lub blokadę możliwości zarejestrowania dokumentu DP. Kategoria Baza TPP 4790 Kompletacja - materiały pomocnicze Dodano możliwość zdefiniowania materiałów jako materiały pomocnicze, które nie będą wydawane jako materiały limitowane. Zmodyfikowano wydruk przewodnika - indeksy dla materiałów pomocniczych drukowane są czcionką zwykłą, materiały podstawowe - czcionką pogrubioną.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 11022 Powiadomienia SMS o dokumentach sprzedaży Modyfikacja programu KomadresKomunikator: - Usunięto błędy związane

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 09/01/2015 08:23:53 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 10620 Słownik Relacja TowarKontrahent Umożliwiono wykorzystanie słownika relacji TowarKontrahent podczas edycji dokumentów:

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 10822 Zbiorcze zatwierdzanie umów Dodano do zakresu możliwość wybrania umów tylko z EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru). Data

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.44 do wersji 02.44 Data emisji: 28/12/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Kartoteki 6080 Kontrahenci - selekcja Rozszerzono możliwość wyszukiwania/selekcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 02/04/2014 12:20:55 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10069 Umowy - porządek wyświetlania listy umów Rozszerzono możliwość ustalenia sposobu sortowania umów wg : -

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6660 Kartoteka kontrahentów Dodano parametry użytkownika do wykorzystania jako podpowiedzi pól "Odbiorca", "Dostawca" w oknie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/07/2011 12:52:22 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7263 Kontrahenci - uprawnienia Dodano obsługę uprawnień do edycji kontrahentów: KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania,

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Ochrona danych osobowych... 2. 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Ochrona danych osobowych... 2. 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4 Symfonia Handel 1 / 16 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Ochrona danych osobowych... 2 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6422 Płatności masowe Rozszerzono funkcjonalność w zakresie generowania i importu płatności masowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35

Wykaz zmian w systemie Komadres.M w wersji 02.35 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35 Podsystem Controling Kategoria Controling 4459 Export planów z controllingu Dodano możliwość wyeksportowania planu wcześniej przygotowanego z jednej bazy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 07/09/2011 09:04:49 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7264 Kontrahenci uprawnienia Dodano uprawnienia do edycji kontrahentów KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania, zmiany

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Serwis www.miedzyfirmami.pl

Serwis www.miedzyfirmami.pl Symfonia Start 2014 Opis wersji e-faktura w Symfonii Start Serwis www.miedzyfirmami.pl Serwis www.miedzyfirmami.pl to biznesowy serwis internetowy, umożliwiający jego użytkownikom szybką i bezpieczną wymianę

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo