Podsystem Finanse i Księgowość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsystem Finanse i Księgowość"

Transkrypt

1 Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Finanse i Księgowość Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji Zestawienie księgowań wg kont i wg dowodów W zestawieniu księgowań wg kont i wg dowodów dodano zakres na firmę od - do, lub zamiennie na grupę firm. Dodanie zakresu umożliwia zestawienie księgowań na wybranych kontach, lub dokumentach dla zakresu firm na jednym wydruku Wezwania do zapłaty - wydruk tekstowy W wersji były trudności z wydrukiem wezwania tekstowego w systemie operacyjnym Windows XP - poprawiono wydruk tekstowy Wielkości ekonomiczne - obliczanie Przy przeliczaniu funkcji sald_zob_kontrah w wielkości ekonomicznej na koniec okresu, funkcja nie pobiera rozrachunków z dokumentów zakupu, które zostały zarejestrowane w okresie obrachunkowym za który liczona jest wielkość, ale data wystawienia faktury jest spoza okresu obrachunkowego. Poprawiono sposób liczenia dla funkcji saldo_zob_kontrah i saldo_nal_kontrah Zestawienie - obroty i salda dla lokali Dodano możliwość drukowania sald w okresach na lokale i obiekty nadrzędne. Jeśli są salda na ten sam obiekt i więcej niż 1 konto w okresie - drukowane jest konto analityczne. Kategoria Rozrachunki 3587 Ewidencja płynności - zestawienie W zestawieniu płynności dodano możliwość wydruku sum pośrednich Rozliczanie rozrachunków Przy rozliczaniu rozrachunków program dopuszczał rozliczanie różnic kursowych z innymi różnicami kursowymi - zablokowano tę możliwość. Kategoria Księga główna 4870 Księga główna - analityka kont Przyśpieszono procedurę wyświetlającą analitykę wybranego konta syntetycznego. Kategoria Kasa-Bank 4971 Kasa i bank wielofirmowe Przy zapisie do rozrachunków na konto międzyfirmowe usunięto warunek sprawdzający czy w pozycji dokumentu kasa/bank pole Kontrahent jest wypełnione. Poprawiono wyświetlanie dekretów dla raportu wielofirmowego. Wcześniej program niepoprawnie pokazywał kwotę dla firmy głównej, gdy było kilka PK do raportu. Kategoria Zestawienia 4779 Zestawienie księgowań wg kont Przy wyborze opcji wydruku "Tylko dokumenty z naliczeń dla obiektów" program dla wybranych firm o symbolu WSP200,WSP201 WSP300 - sygnalizował błędy. Miało to związek z uzyciem zmiennych w programie kolidujących z symbolami firm. Poprawiono

2 związek z uzyciem zmiennych w programie kolidujących z symbolami firm. Poprawiono program. Kategoria Noty odsetkowe 4823 Generowanie not odsetkowych Poprawiono generowanie not odsetkowych z zadanym zakresem na analitykę konta. Kategoria Dekretacja 4968 Zakup - VAT odliczany strukturą sprzedaży Dla rodzaju zakupu inwestycje brutto, dla rodzaju rozliczenia VAT strukturą, program źle wyliczał kwotę vat odliczany z pozycji kosztowych - KVAT_ODL. Poprawiono program. Kategoria Plan kont 4869 Struktura planu kont - zamykanie nieaktywnych kont analitycznych Przy przeglądaniu struktury planu kont, pod prawym klawiszem dodano funkcję - zamykanie nieaktywnych kont analitycznych. Dla wybranej syntetyki należy podać rok, do którego maja obowiązywać konta analityczne (włącznie). Program bada, które konta analityczne wybranej syntetyki nie posiadają obrotów w latach późniejszych od podanego roku i dla takich kont aktualizuje pole rok obowiązywania do podanym rokiem. Podsystem Kadry Kategoria Kadry 3756 Załącznik do świadectwa pracy Praca w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Dodano w zgłoszeniach ZUS ZUA pracę w warunkach szczególnych i wydrukowano na świadectwie pracy poprzez zakładkę Pr_wsącz Wypłata za czas pracy zarejestrowany zegarami RCP. Uzupełniono brakujące dane czasu pracy z zegarów RCP. 1.Wykonano generowanie braków za wybrany okres dla pracownika działu lub wszystkich. 2.Wykonano uzupełnianie tych braków poprzez wprowadzenie czasu pracy lub nieobecności Obliczanie czasu pracy i zapis do karty pracy z wybrana dokładnością. Dodano parametr (ustawiany przez użytkownika) dokładności obliczeń (czas - czas modulo parametr) umożliwiający obliczanie czasu z dowolną dokładnością Czas pracy w dniach wolnych. Czas pracy w dni wolne jest liczony grafikowo, tzn. normę czasu pracy podaje operator w trakcie obliczeń Rejestracja czasu pracy na zlecenia Dodano możliwość pobierania godzin z RCP, jeśli są zegary RCP i ustawiono rejestrację czasu pracy z opcją czas pracy z RCP Karta ewidecji czasu pracy Poprawiono wydruk karty pracy dla pracowników ponownie przyjętych do pracy.

3 4742 Modyfikacja wydruku szkoleń Dodano wydruk szkoleń w różnych wariantach (dział-pracownik, alfabet) z zakresowaniem na pracownika, dział, system płac, stanowisko, rodzaj_szkolenia, okres od do. Podsystem Komadres Kategoria Logistyka 3778 Poczta - komunikator w Komadres Komunikator służy do wysyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami systemu Komadres. Dostęp do funkcji komunikatora możliwy jest z głównego menu Poczta". Główne menu komunikatora: Napisz - umożliwia wysyłanie wiadomości bez konieczności wyświetlania wszystkich wiadomości. Skrzynka pocztowa - umożliwia podejrzenie wiadomości wysłanych i odebranych z wybranym zakresem. Nowe - formularz wiadomości nie przeczytanych. Otrzymane - formularz wiadomości otrzymanych. Wysłane - formularz ogólny wiadomości wysłanych (temat, treść, data wysłania bez informacji o adresacie wiadomości). Wysłane szczegóły - formularz szczegółowy wiadomości wysłanych z informacją o adresatach wiadomości oraz statusie odczytu tych wiadomości. Wszystkie - formularz wiadomości wysłanych i otrzymanych z informacjami o nadawcy lub adresacie oraz statusie odczytu. Administracja poczty. Z menu Definicje" dostępny jest administracyjny formularz, który umożliwia podgląd i edycję wiadomości wszystkich użytkowników systemu. Rodzaje wiadomości: Normalna - zwykła wiadomość. Krytyczna - wiadomość która powinna zawierać treść znaczącą dla użytkowników systemu (zaznaczona kolorem fioletowym). Zamknięcie systemu - wiadomość informująca użytkowników o konieczności zamknięcia systemu Komadres (zaznaczona kolorem czerwonym). Po otrzymaniu wiadomości Zamknięcia systemu" pojawi się okno informujące o konieczności zamknięcia systemu. Użytkownik musi potwierdzić zamknięcie lub wstrzymać zamykanie w ciągu 30 sekund. Jeżeli nie podejmie akcji wstrzymania zamknięcia, system zostania zamknięty automatycznie. Czas wyświetlenia wiadomości: Natychmiast - informacja o wiadomości zostanie wyświetlona w chwili sprawdzenia wiadomości przychodzących przez komunikator (częstotliwość sprawdzania poczty przychodzącej regulowana jest przez parametr KO czas odświeżania komunikatora"). W chwili pojawienia się nowej wiadomości w menu pojawi się symbol koperty. Start systemu - wiadomość zostanie wyświetlona podczas startu systemu. Brak - informacja o wiadomości nie zostanie wyświetlona. Status przeczytania (odczyt) wiadomości: Wymagany - odczyt wiadomości przez adresata jest wymagany. Niewymagalny - odczyt wiadomości przez adresata nie jest wymagany.

4 Kategoria Lokale 4068 Zestawienie not odsetkowych W module SM dodano możliwość wydruku odsetek wygenerowanych w zadanym okresie dla wybranych lokali lub kontrahentów. Kategoria Przedsiewziecia 4538 Kalkulacja przedsięwzięcia Dodano możliwość wydruku oprócz materiałów także usług związanych z przedsięwzięciem. Dodano możliwość wydruku usług/innych kosztów przypiętych do przedsięwzięcia, które są zarejestrowane wprost w FK jako dokumenty PK. Zakres na usługi określany jest wg Rodzaju_majątku P lub K (pozostałe lub kooperacja) oraz Rodz_kosztu -> klasyfikacja wg struktury -"Proste" Nazwy usług tworzone są jako nazwa rodzaju kosztu Przedsięwzięcie - wydruk planu Poprawiono wydruk długich nazw składowych. Drukowana jest nazwa materiału jako nazwa ze składowych przedsięwzięcia Przedsięwzięcia - uprawnienia PRZEDS_ED - najwyższe prawo - użytkownik posiadający to prawo może wszystko - zakładać przedsięwzięcia, etapy, przydzielać osoby odpowiedzialne za etap. PRZED_ETAP - prawo do edycji składowych przedsięwzięć w ramach "swojego" etapu (do którego jest mistrz przypisany) lub etapów należących do innych mistrzów/kierowników (w tym przypadku nie można usuwać składowych - można jedynie zmniejszyć ilość do zera). PRZED_ROBO - prawo do edycji robocizny - użytkownik musi mieć to prawo, jeżeli ma mieć możliwość edycji robocizny planowanej Przedsięwzięcia - uprawnienia Prawo do modyfikacji etapów (podpięcie mistrza, zmiana statusu) ma w tej chwili tylko użytkownik z uprawnieniami PRZEDS_ED. Podsystem Logistyka Kategoria Logistyka 4575 Rozliczenie zakupu - storna dokumentów Dodano możliwość rozliczenia dokumentów faktur z korektami (storno do zera) oraz dokumentów PZ z korektami PZ (storno do zera) Dokumenty takie oznaczane są jako rozliczone i nie są brane pod uwagę podczas zestawień dostaw nie fakturowanych i dostaw w drodze. Umożliwiono zaliczenie w odchylenia faktur, korekt faktur, do których nie będzie dokumentów PZ i korekt PZ oraz dokumentów PZ i korekt PZ, do których nie będzie faktur zakupu Logistyka - optymalizacja Dodano indeksy wpływające na zwiększenie wydajności pracy.

5 Kategoria Zakupy - dokumenty 4115 Dokumenty zakupu - korekty zbiorcze (spółdzielnie mieszkaniowe) Dodano funkcjonalność korekt zbiorczych w zakupie podobną do funkcjonalności korekt zbiorczych w sprzedaży. Dodatkowo podczas wykonywania korekty zbiorczej sprzedaży istnieje możliwość wygenerowania korekty zbiorczej zakupu dla nabywcy - firmy, obsługiwanej przez Komadres Dopuszczono możliwość zapisu faktury zakupu z ujemnymi pozycjami - dotyczyć to może konieczności zarejestrowania faktury rozliczeniowej Dokumenty zakupu na podstawie dokumentu sprzedaży W przypadku, gdy na podstawie dokumentów sprzedaży powstają dokumenty zakupu (dokumenty powiązane) i występuje błąd zapisu dokumentu zakupu, program nie dawał żadnego komunikatu, a dokument zakupu nie tworzył się. Obsłużono błąd zapisu dokumentu zakupu. Błąd ten jest traktowany jak błąd zapisu dokumentu sprzedaży, a nie ostrzeżenie. Program wycofuje transakcję (obejmującą zapis dokumentu zakupu i dokumentu sprzedaży) i komunikuje o błędzie zapisu dokumentu zakupu Faktura zakupu - rejestracja Poprawiono wyliczanie ceny na podstawie wpisanej wartości netto podczas edycji dokumentu zakupu. Kategoria Magazyny - dokumenty 4781 Dokumenty magazynowe - wydruk Modyfikacji uległy podpisy pod dokumentem. Przyjęto zasadę: Zatwierdził z opisu główki dokumentu -> zawsze tam gdzie w podpisie tekst "Zatwierdził". Łącznie traktowane jest pole "Odbierający/Pobrał/Przyjął/Wydał/Zdał" - ma tu znaczenie typ dokumentu (przychod/rozchod). Kategoria Sprzedaż - Dokumenty 4844 Wydruk dokumentu sprzedaży - rozliczenia zaliczki Na wydrukach, tekstowym i graficznym, dokumentu sprzedaży zawierającego rozliczenia zaliczkowych faktur sparametryzowano miejsce drukowania informacji o rozliczanych zaliczkach. Parametr formularza "DRUK_ZAL_P" (logiczny) decyduje czy informacja o rozliczanej zaliczce ma być drukowana w pozycjach (wartość Tak) czy w sekcji płatności (wartość Nie - domyślna). Informacja o zaliczkach musi zapisywać się jako ostatnie pozycje dokumentu sprzedaży, dlatego podczas wprowadzania dokumentu sprzedaży ograniczono możliwość dopisania pozycji sprzedaży (nie będących rozliczeniami zaliczek) po pozycji będącej rozliczeniem zaliczki. Podsystem Lokale Kategoria Lokale 4643 Kryteria obiektów - dodawanie automatyczne Przyspieszono działanie funkcji Dodaj obiekty uzupełniającej zapisy w grupach obiektów (procedura składowana 'OB_Dopisz_obiekty_do_grup ).

6 4817 Dokumenty naliczeń - przyspieszenie zapisu podczas generowania W celu przyspieszenia zapisu dokumentów naliczeń podczas generowania, została usunięta obsługa numerów, ciągu i nr kolejnego, we wszystkich programach dotyczących naliczeń. Identyfikacja odbywa się obecnie przez serial Teksty dodatkowe na zawiadomieniach Na formatce wydruku zawiadomień umożliwiono wpisanie symbolu tekstu ręcznie, bez konieczności wyboru z listy. Na liście tekstów dodatkowych można zaparkować kursor na polach: Symbol i Nazwa Zawiadomienia o opłatach - dla osób posiadajacych prawo do lokalu Przy opcji wydruku: "dla osób posiadających prawo do lokalu", dotychczas w nagłówku drukowano głównego lokatora i osoby, które posiadały prawo do lokalu. Aktualnie zmieniono interpretację: drukowane są tylko te osoby, które są zarejestrowane w prawach do lokalu, a jeśli nie ma takich osób, to drukuje się główny lokator Import rozliczeń parametry Dodano nowy parametr logiczny: "Przemnóż wynik przez (-1)". Jeśli parametr jest zaznaczony (true), to wartość wczytywana jako "wynik rozliczenia" jest przemnażana przez (-1). Jest to przydatne, jeśli w pliku do importu wynik jest podany jako (koszt - zaliczka), a nie jako (zaliczka - koszt). Podsystem Płace Kategoria Kadry 1860 Naliczanie wynagrodzeń - Umowa o zarząd Opracowano nową funkcjonalność umożliwiającą naliczenie wynagrodzeń członkom zarządu firmy i ich rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Został zdefiniowany nowy rodzaj dokumentu 'ZA - Umowa o zarząd', dostępny po zaimportowaniu danych z ETB. Należy dla niego zdefiniować listę składników, w której powinny się między innymi znaleźć: S składnik edytowalny, wynagrodzenie za zarząd. S Przychód zarząd S Koszty uzyskania zarząd S Dochód zarząd S Podatek zarząd. Program przeliczy składniki systemowe podobnie jak dla innych rodzajów list. Zmieniono stary i nowy algorytm liczący. Zaktualizowano również dokumenty: PIT-11, PIT-40, PIT-4R dodając w odpowiednich polach kwoty przychodu, kosztów, dochodu i zaliczki na podatek dochodowy. Kategoria Algorytmy płacowe 3908 Naliczanie chorobowego od najniższego wynagrodzenia, ciągłość z poprzedniej firmy. Do tej pory program nie naliczał wynagrodzenia chorobowego, jeśli z powodu braku historii nie był w stanie wyznaczyć podstawy. Obecnie w takim przypadku weźmie najniższe wynagrodzenie ze stałej płacowej pomniejszając je o składki: emerytalną, rentową i chorobową zgodnie ze stopami procentowymi tych składek. Jeśli pracownik ma ciągłość chorobowego z poprzedniej firmy, to w jego stałych płacowych trzeba podać datę ciągłości chorobowego. Program policzy wtedy dni wynagrodzenia chorobowego i dni zasiłku wypłacanego przez ZUS zgodnie z ogólnymi zasadami.

7 4329 Wyliczalne składniki z angażu - poprawa błędu. Program niepotrzebnie potrącał stawkę składnika z angażu dla pracowników przyjętych do pracy w ciągu miesiąca. Skutkowało to dwukrotnym potrąceniem przy liczeniu płacy zasadniczej. Obecnie algorytm przyjmuje, że pracownik przepracował cały okres i zwraca jedną stawkę z angażu, jeśli nie było zmiany w okresie lub liczy stawkę biorąc proporcjonalnie dni robocze, w których obowiązują stara i nowa stawka Edycja wartości składnika dla wybranych pracowników - poprawa błędu Poprawiono program do edycji wartości składnika dla wybranych pracowników listy. Program ten modyfikował jedynie pole "Wartość" w tabeli "PL_skladniki_listy", a powinien także zmieniać pole "Wartosc_oblicz". Dlatego na wydrukach listy wartości składników nie wyświetlały się Nowa funkcja kadrowa: "Godziny pracy zarejestrowane" Dodano funkcję kadrową o nazwie "Godziny pracy zarejestrowane", która będzie dostępna po wczytaniu ETB. Zwróci ona czas pracy zarejestrowany w kartotece KD_Czas_pracy. Znajdują się tam rejestracje zegarowe i czas zarejestrowany ręcznie w karcie ewidencji czasu pracy. Zwróconą wartość można porównać z podsumowaniem kolumny "Praca" na formatce służącej do rejestracji czasu. Przy czym do obliczeń płacowych czas brany jest dziesiętnie. Kategoria Dekretacja dokumentów 2798 Powtórna dekretacja dokumentów skojarzonych - poprawa błędu Poprawiono program do dekretacji listy płac, który przy powtórnej dekretacji listy zgłaszał błąd, że nie jest możliwe anulowanie dekretacji bo istnieją dokumenty o wyższych numerach. Blokada była na dokumencie skojarzonym z listą główną. Dodatkowo poprawiono błąd, polegający na niemożliwości ponownego zadekretowania dokumentu skojarzonego. Pokazywała się tabelka z komunikatem o niezgodności stron. Błąd wynikał z niewłaściwego przesłania parametru "Firma". Obecnie powtórna dekretacja przebiega bez problemu. Kategoria Komadres 2454 Wydruk listy płac Na wydruku listy pogrubiono czcionkę opisów pól 'Do wypłaty na ROR' i 'Do wypłaty z kasy'. Miejsce z kwotą do wypłaty na wydruku jest bardziej widoczne. Kategoria Rozliczenia ZUS 3912 Podstawy zasiłków: chorobowy, wypadkowy W związku z tym, że zaistniała konieczność rozdzielenia podstaw zasiłków chorobowego i wypadkowego, a w przyszłości macierzyńskiego, opracowano nową funkcjonalność umożliwiającą definiowanie do 9 różnych podstaw zasiłków. Obecnie obsługiwane są 2 podstawy: chorobowa i wypadkowa. Nazwy i numery podstaw zdefiniowane są w tabeli Combobox. Powiązanie między absencją a podstawą odbywa się poprzez słownik kodów świadczenia przerwy, do którego dodano atrybut 3 o nazwie "Podstawa zasiłku". Edytując pozycje tego słownika można wybrać z comboboxa odpowiednią podstawę i przypisać ją do wybranego kodu świadczenia. Skrypt aktualizujący bazę ustawi podstawy chorobową i wypadkową dla odpowiednich kodów świadczenia. W oknie służącym do definicji składników płacowych dodano tablicę zakładek umożliwiającą określenie do których podstaw i w jaki sposób wybrany składnik ma być doliczony. Przy obliczaniu zasiłków w oknie "ZUS RSA" pokażą się absencje chorobowe i podstawy naliczone odpowiednio dla kodu świadczenia absencji. Wchodząc w przeglądanie

8 naliczone odpowiednio dla kodu świadczenia absencji. Wchodząc w przeglądanie szczegółów za dany miesiąc lub wykonując wydruk podstaw można stwierdzić jakie składniki płacowe zostały wzięte do naliczenia podstawy Naliczanie chorobowego - 1/12 nagrody z zysku i badanie ciągłości Poprawiono sposób pobierania do podstaw chorobowego stałej płacowej "1/12 nagrody z zysku". Dawniej dobierała się stała aktualna na ostatni dzień okresu wypłaty. Obecnie pobierze się kwota aktualna na datę początku zwolnienia. Poprawiono funkcję badającą ciągłość chorobowego. Poprzednia funkcja do badania ciągłości brała okres listy płac. Było to niewłaściwe gdy płacono za chorobowe z poprzedniego miesiąca. Obecnie program sprawdzi miesiąc, w którym zakończyło się poprzednie zwolnienie i porówna go z miesiącem, w którym rozpoczęło się zwolnienie, za które liczymy wypłatę. Jeśli między tymi okresami jest więcej niż 3 miesięczna różnica, wtedy będą liczone nowe podstawy. W przeciwnym wypadku program weźmie podstawy z poprzedniego zwolnienia. Kategoria Płace 3918 Zaznaczanie i dodawanie zaznaczonych pracowników do listy płac Rozszerzono funkcjonalność okna do selekcji pracowników o możliwość dowolnego zaznaczania i wyboru pracowników. Po dokonaniu wstępnej selekcji, np. pracownicy pracujący w danej jednostce, należy włączyć checkboxa "Pokaż listę". Pokaże się lista z zaznaczonymi, wstępnie wybranymi pracownikami. Na liście tej można zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie dowolnym pracownikom. Okno listy pracowników pracuje w trybie wyszukiwania i zaznaczania. Aby możliwe było zaznaczanie trzeba włączyć odpowiedni tryb. Przycisk "Odznacz wszystkich" służy do usuwania zaznaczenia wstępnie wybranym pracownikom. Zaznaczać można myszką klikając checkboxy w kolumnie "Wybrani". Do dalszego przetwarzania będą wzięci jedynie zaznaczeni pracownicy Lista kopertowa, składniki z angażu na parametr Uzależniono wydruk składników z angażu na liście kopertowej od parametru formularza "WYN_SYS", który powinien być ustawiony na 'False' w przypadku listy dla Rady Nadzorczej. Parametr ten spełnia taką samą funkcję w wydruku głównym listy płac Indeksy clustrowane w tabelach płacowych Zmieniono właściwości indeksów unikalnych w tabelach płacowych ustawiając je jako clustrowane. Powinno to zwiększyć szybkość przetwarzania danych. Podsystem Produkcja Kategoria Produkcja 3787 Rentowność zleceń Opracowano raport w formie tabeli przestawnej Excel zawierający: - Stan początkowy w magazynie w okresie - Przychody i Rozchody w magazynie (rozpisane na poszczególne pozycje "kalkulacyjne") 4868 Dokumenty DP - weryfikacja wydań Dodano obsługę parametru "Blokować rejestrację DP bez wszystkich wydań" - parametr logiczny - ustawienie domyślne N - nie blokować. Inne opcje : N - nie blokować

9 O - ostrzegać o przekroczeniu, B - blokować rejestrację Podczas rejestracji dokumentu DP - przekazanie z produkcji - sprawdzane są wydania do przekazywanego przewodnika: - materiały - tylko podstawowe (towary_usługi -Typ materiału M)- wydania przy użyciu dokumentów RWL, RWLE, WDP - elementy - wszystkie - WDP Odpowiednie ustawienie parametru "Blokować rejestrację DP..." powoduje brak blokady, ostrzeżenie o braku wydań lub blokadę możliwości zarejestrowania dokumentu DP. Kategoria Baza TPP 4790 Kompletacja - materiały pomocnicze Dodano możliwość zdefiniowania materiałów jako materiały pomocnicze, które nie będą wydawane jako materiały limitowane. Zmodyfikowano wydruk przewodnika - indeksy dla materiałów pomocniczych drukowane są czcionką zwykłą, materiały podstawowe - czcionką pogrubioną.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 24/02/2010 11:22:27 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6099 Kontrahenci - selekcja Dodano możliwość wybrania kontrahentów, którzy nie są przypisani do żadnej grupy w ramach żadnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/07/2010 09:42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 16/12/2013 11:26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 CDN Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo