SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20"

Transkrypt

1 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20

2 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP 3 FAKTURY WEWNTRZNE WNT...3 FAKTURY ZALICZKOWE...5 PALIWA NIE PODLEGAJCE ODLICZENIU VAT...9 KWARTALNE INFORMACJE PODSUMOWUJCE...10 FAKTURY RR...10 ZMIANY W MODUŁACH KADRY/PŁACE...11 OBLICZANIE WYSOKOCI ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH...11 KILKA CZASOKRESÓW PRACY W CIGU DOBY (PRZERWY W PRACY)...11 PRACA NOCNA...11 KASA ZAPOMOGOWO-POYCZKOWA...12 ZMIANY W MODULE MAGAZYN...15 ODCZYT Z WAGI ELEKTRONICZNEJ

3 WSTP Przekazujemy Pastwu wersj 5.20 systemu SM-BOSS. Wersja ta zawiera dalszy cig zmian zwizanych z wejciem Polski do Unii Europejskiej oraz z nowymi przepisami o podatku VAT. Znajd w niej Pastwo m.in. rozwizanie takich zagadnie jak: rejestrowanie faktur wewntrznych do wewntrzwspólnotowych naby towarów, faktur zaliczkowych, zestawienie kwartalnej informacji podsumowujcej. W module Płace wprowadzilimy nowy sposób obliczania zasiłków chorobowych, zgodny z przepisami obowizujcymi od 1 lipca 2004r. Oprócz tych zmian, umiecilimy w tej wersji kilka nowych funkcji, postulowanych przez Uytkowników naszego systemu. Prosimy Pastwa o zapoznanie si z niniejszym suplementem do instrukcji przed wykonaniem upgrade u i przed rozpoczciem korzystania z nowej wersji. Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.20 przez Autoryzowanego Partnera Great Plains Polska. yczymy Pastwu przyjemnej pracy. Zespół SM-BOSS Great Plains Software Polska S.A. 2

4 Zmiany w modułach SPRZEDA/ZAKUP Faktury wewntrzne WNT Wprowadzono obsług nowego typu dokumentu: Faktura Wewntrzna WNT. Jest to faktura wewntrzna wystawiana w zwizku z transakcj wewntrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu rozliczenia podatku VAT. Dokumenty nowego typu obsługiwane s w osobnej ewidencji widocznej z poziomu modułu Zakupu i Sprzeday. 0 Zakoczenie pracy modułu 1 Ewidencja klientów 2 Zamówienia 3 Ewidencja dostaw 4 Korekty 5 Noty korygujce 6 Faktury zaliczkowe 7 Faktury wewntrzne WNT 8 Ewidencja produktów 9 Wydruki P Przetwarzanie F Funkcje kontroli i przelicze O Wybór oddziału/zestawu danych A Administracja Funkcje dopisywania, aktualizacji i kasowania dostpne s wyłcznie z poziomu Zakupu. W Sprzeday moliwe jest jedynie samo przegldanie. Program umoliwia wystawianie jednej faktury wewntrznej WNT z kilku faktur zakupu pochodzcych od jednego dostawcy unijnego. Faktura ta ujmowana jest zarówno w rejestrze VAT zakupu jak i sprzeday. Dopisywanie faktury wewntrznej Po wybraniu funkcji Dopisz w ewidencji faktur wewntrznych WNT w module Zakup, zostaje wywietlone okno z zapytaniem o kontrahenta oraz czasokres, którego ma dotyczy faktura wewntrzna. Tworzenie Faktury Wewn trznej WNT Dostawca: Okres od: do: 3

5 Nastpnie, pojawia si lista faktur zakupu, na której naley zaznaczy te dokumenty, do których ma zosta wystawiona faktura wewntrzna. Na licie tej wywietlaj si tylko te unijne faktury zakupu, które s zablokowane i z których nie tworzono jeszcze faktur wewntrznych. Tworzenie Faktury Wewn trznej WNT Dostawa z dnia Dostawca FN2002/ ZE FN2002/ ZE FN2002/ ZE Spacja zaznacz/ odwołaj + zaznacz wszystko - odwołaj wszystko Enter zatwierd wybór Esc przerwij wybór Nastpnym krokiem jest odpowied na pytanie o kurs, według którego maj zosta przeliczone kwoty z faktur zakupu. Program pyta, czy naley przyj kursy przypisane do faktur zakupu podczas ich wprowadzania. Jeli odpowied jest negatywna, to pojawi si okienko, w którym naley ustali kurs dla kadej z walut. Uwzgldnienie w programie obu powyszych sposobów postpowania w celu przeliczenia kwot na złote, wynika z niejednoznacznoci interpretacji obowizujcych przepisów prawnych. W trakcie dopisywania faktury wewntrznej program dopisuje jej specyfikacj wg ródłowych faktur zakupu, wpisujc na pozycjach stop podatku VAT odczytan z kartoteki produktów. Jako podstaw podatku VAT program przyjmuje warto netto powikszon o koszty dodatkowe z pozycji faktury zakupu. Aktualizacja faktury wewntrznej Aktualizacja moliwa jest do wykonania tylko dla faktur nie zablokowanych. Wykonuje si j po wybraniu funkcji Aktualizuj w ewidencji faktur wewntrznych WNT w module Zakup. Aktualizacji podlegaj pola: Numer faktury, Data wystawienia oraz Uwagi. Specyfikacj mona tylko przeglda (F2), nie podlega ona aktualizacji. 4

6 Kasowanie faktury wewntrznej Kasowanie moliwe jest do wykonania tylko dla faktur nie zablokowanych. Wykonuje si je po wybraniu funkcji Kasuj w ewidencji faktur wewntrznych WNT w module Zakup. Blokowanie i odblokowywanie faktury wewntrznej Funkcja blokowania i odblokowywania dostpna jako funkcja specjalna (F8). Dla faktur nie zablokowanych ustawiany jest wskanik blokady, dla faktur zablokowanych, jeeli uytkownik ma odpowiedni poziom uprawnie wskanik blokady jest usuwany. Drukowanie formularza faktury wewntrznej Wykonywane jest jako funkcja specjalna (F9) w ewidencji faktur WNT. Specyfikacja drukowana jest na podstawie specyfikacji faktur zakupu zwizanych z faktur wewntrzn. Moliwe jest równie drukowanie "scalonej specyfikacji" (sumowanie pozycji o takich samych indeksach, cenach itp.) jeeli taka opcja zostanie wybrana w parametrach formularza. Wówczas, przed specyfikacj wydrukowana zostanie lista faktur zakupu, z których utworzona została faktura wewntrzna. Aktualizacja ródłowej faktury zakupu Jeeli faktura wewntrzna utworzona do faktury zakupu zostanie zablokowana, to skasowanie ródłowej faktury zakupu staje si niemoliwe. Natomiast jej aktualizacja dostpna jest tylko dla uytkownika z poziomem uprawnie 0 lub 1. Podczas aktualizacji pojawi si odpowiedni komunikat o istnieniu faktury wewntrznej, a po wykonaniu operacji pytanie, czy faktura wewntrzna ma by usunita, czy zaktualizowana. Aktualizacja faktury wewntrznej polega na ponownym przeliczeniu jej wartoci. Faktury zaliczkowe Wprowadzono moliwo wystawiania, drukowania i ujmowania w rejestrach VAT faktur zaliczkowych, zgodnie z aktualnie obowizujcymi przepisami. Nowy typ dokumentu został obsłuony zarówno w module Sprzeda jak i Zakup. Omówimy obsług faktur zaliczkowych w Sprzeday. W module Zakup jest ona analogiczna. 5

7 Faktury zaliczkowe obsługiwane s w odrbnej ewidencji, dostpnej w menu głównym modułu Sprzeda. 0 Zakoczenie pracy modułu 1 Ewidencja klientów 2 Zlecenia/zamówienia 3 Ewidencja faktur 4 Korekty 5 Noty korygujce 6 Faktury zaliczkowe 7 Faktury wewn trzne WNT 8 Ewidencja produktów 9 Wydruki i wykresy P Przetwarzanie F Funkcje kontroli i przelicze O Wybór oddziału/zestawu danych A Administracja Dopisywanie faktur zaliczkowych Faktura zaliczkowa wystawiana jest do konkretnego zlecenia klienta. Zlecenie musi by zablokowane. Do jednego zlecenia mona wystawi kilka faktur zaliczkowych, pod warunkiem, e suma kwot zaliczek przyjtych w ramach jednej grupy VAT nie przewysza kwoty brutto dla tej grupy wystpujcej na zleceniu. Po wybraniu funkcji Dopisz w ewidencji faktur zaliczkowych, program pyta o numer zlecenia. Faktura zaliczkowa Do zlecenia nr: Po podaniu numeru naley wybra, dla jakiej stawki VAT pobierana jest zaliczka (o ile na zleceniu wystpuje kilka stawek VAT). W tym celu wywietlane jest okno, w którym pokazane s stawki VAT zlecenia i maksymalna kwota zaliczki brutto dla danej stawki. Nastpnie, program przechodzi do przyjcia wpłaty zwizanej z faktur zaliczkow. Moliwe jest wprowadzenie nowej wpłaty (np.kp) lub wybranie z listy wpłat klienta. Wpłaty, które mog by wizane z zaliczk to: Kasa przyjmie, Przelew obcy, Inna wpłata. Nie mona wybra wpłaty, której wysoko przekracza maksymaln warto zaliczki. Nastpnie program przechodzi do ekranu faktury zaliczkowej i pobiera reszt danych: Numer faktury, Dat wystawienia faktury, Uwagi. 6

8 Uwaga: Bezporednio po wprowadzeniu dokumentu wpłaty (np. KP) naley kontynuowa rejestrowanie faktury zaliczkowej. Wycofanie si w tym momencie z wystawienia faktury zaliczkowej spowoduje powstanie dokumentu wpłaty nie powizanego z adn faktur zaliczkow. Aktualizacja faktur zaliczkowych Funkcja dostpna jest w ewidencji faktur zaliczkowych po wybraniu opcji Aktualizuj. Nie jest dostpna dla dokumentów, które s zablokowane, zaksigowane lub rozliczone. Aktualizacji podlegaj pola: Numer faktury, Data wystawienia faktury, Uwagi. Kasowanie faktur zaliczkowych Kasowanie dostpne jest w ewidencji faktur zaliczkowych po wybraniu funkcji Kasuj. Funkcja ta nie jest dostpna dla dokumentów zablokowanych, zaksigowanych lub rozliczonych. Po usuniciu faktury zaliczkowej, z pola Tre dokumentu wpłaty usuwany jest tekst: faktura zal.nr. Natomiast sam dokument wpłaty nie zostaje skasowany. Blokowanie i odblokowywanie faktur zaliczkowych Funkcja dostpna jako funkcja specjalna (F8). Dla faktur nie zablokowanych ustawiany jest wskanik blokady a dla faktur zablokowanych, jeeli uytkownik ma odpowiednie poziom uprawnie, wskanik blokady jest usuwany. Drukowanie faktury zaliczkowej Drukowanie faktury zaliczkowej realizowane jest w Funkcjach Specjalnych (F9). Dane potrzebne do poprawnego wydruku formularza i specyfikacja faktury zaliczkowej pobierane s ze zlecenia zwizanego z faktur zaliczkow. Na formularzu drukowana jest specyfikacja pozostałych zaliczek wystawionych do zlecenia. Po wydrukowaniu formularza program proponuje zablokowanie faktury zaliczkowej. Zestawienie faktur zaliczkowych W wydrukach szczegółowych (Sprzeda -> Wydruki i wykresy -> Wydruki szczegółowe -> Ze zbioru zaliczek) dodano moliwo tworzenia zestawie z faktur zaliczkowych. 7

9 Rozliczanie faktury zaliczkowej na fakturze docelowej Podczas wystawiania faktury do zlecenia, do którego wczeniej została przyjta zaliczka, naley faktur t skojarzy z istniejc faktur zaliczkow. Mona to wykona za pomoc funkcji specjalnej: F-spec -> Zaliczki (Alt+F5) -> Rozlicz now zaliczk. Jeeli do zlece zrealizowanych faktur sprzeday wystawiono faktury zaliczkowe, które nie zostały rozliczone, program wywietla ich list i pozwala zaznaczy, które z nich maj by rozliczone na tej fakturze. Podgld na faktury zaliczkowe rozliczone dla danej faktury realizowany jest poprzez funkcj specjaln: F-spec -> Zaliczki (Alt+F5) -> Zaliczki rozliczone. Skasowanie faktury docelowej, która powizana jest z faktur zaliczkow nie jest moliwe. Najpierw naley usun rozliczenie zaliczki. Usuwanie rozliczenia zaliczki Z poziomu podgldu zaliczek skojarzonych z faktur istnieje moliwo skasowania rozliczenia zaliczki (Enter na pozycji podgldu). Funkcja ta jest dostpna dla uytkowników z poziomem uprawnie 0 lub 1. Nie mona usun rozliczenia, jeeli zaliczka jest zablokowana. Wydruk faktury docelowej zwizanej z faktur zaliczkow Wydruk faktury, do której wystawiono wczeniej faktury zaliczkowe róni si od standardowego formularza faktury. Drukowana jest na nim lista wszystkich powizanych faktur zaliczkowych. Na licie tej zawarte s dane o: numerze i dacie wystawienia faktury zaliczkowej, stawce i kwocie VAT, wartoci brutto zaliczki. Kwota do zapłaty jest pomniejszana o w/w zaliczki. Równie wartoci w tabelce podatkowej s odpowiednio pomniejszone o kwoty wynikajce z faktur zaliczkowych. Korekta faktury zaliczkowej zwrot zaliczki W programie istnieje moliwo wystawienia korekty do faktury zaliczkowej. Korekta ta moe polega wyłcznie na całkowitym anulowaniu faktury zaliczkowej. Funkcja Anulowanie zaliczki dostpna jest w funkcjach specjalnych (Alt+F5) w ewidencji faktur zaliczkowych. Korekta wystawiana jest do faktury zaliczkowej aktualnie wywietlanej w ewidencji. Po uruchomieniu funkcji, naley wybra odpowiedni dokument wypłaty. Nastpnie program przechodzi do edycji danych na ekranie korekty. Pola podlegajce edycji to: Numer, Data wystawienia i Uwagi. Anulowa mona jedynie zablokowan i nierozliczon zaliczk. 8

10 Rejestr VAT dla faktur zaliczkowych Dotychczasowy rejestr VAT został rozbudowany o moliwo wyboru, czy wydruk rejestru ma obejmowa faktury zaliczkowe. Numeracja faktur zaliczkowych Numeracja faktur zaliczkowych zgodna jest z obowizujcym dotychczas wzorcem. Pocztek numeru ustawiany jest w administracji modułu Sprzeda. Paliwa nie podlegajce odliczeniu VAT W celu ułatwienia wypełnienia deklaracji VAT-7 umoliwiono wyszczególnienie kwoty podatku VAT potrzebnej do wpisania w rubryce 57 (F. Informacje dodatkowe->57. Kwota podatku naliczonego od paliw silnikowych, oleju napdowego oraz gazu, która nie podlega odliczeniu od podatku nalenego zgodnie z art.88 ust.1 pkt 3 ustawy). Kwota ta wykazywana jest na nastpujcych zestawieniach: Zakup -> Wydruki -> Wydruki VAT -> -> -> Zbiorcze zestawienie podatkowe zakupów z VAT (na ekranie i drukarce sumaryczna warto w dodatkowej linii podsumowania), -> Rejestr zakupów VAT (tylko na wydruku - dodatkowa linia podsumowania), -> Szeroki rejestr zakupów VAT (dodatkowa kolumna). W parametrach (filtrze), przed wykonaniem wydruku, naley poda grup zakupu dla paliw: Paliwa nie podleg.odlicz.vat: [ ] Jako paliwo nie podlegajce odliczeniu VAT program potraktuje te pozycje z faktur zakupu, dla których: 1. Cel zakupu = 'B', 2. Grupa zakupu jest taka jak wybrano w parametrach przed wydrukiem. 9

11 Kwartalne informacje podsumowujce Wprowadzono wydruk kwartalnej informacji podsumowujcej o dokonanych wewnatrzwspólnotowych dostawach (w module Sprzeda) i nabyciach (w module Zakup) towarów. Wydruki (i wykresy) -> Wydruki UE -> Informacja podsumowujca Faktury RR Zgodnie z nowymi przepisami, faktury od rolników ryczałtowych (RR) objte s zryczałtowanym podatkiem VAT o stawce 5%. W programie wprowadzono zmian polegajc na tym, e w Zakupie, podczas wypełniania specyfikacji Faktury RR, dla wszystkich pozycji podpowiadana jest stawka VAT 5%, pomimo ustawienia innej stawki VAT (np.3%) dla towaru w kartotece produktów (po której towar sprzedajemy). Równie, po zamianie innego dokumentu zakupu (np. faktury netto) na typ: faktura RR, nastpuje wpisanie podatku VAT 5% na wszystkie pozycje tego dokumentu. 10

12 Zmiany w modułach KADRY/PŁACE Obliczanie wysokoci zasiłków chorobowych Zgodnie z aktualnie obowizujcymi przepisami, podstawa wymiaru zasiłków nie powinna by obliczana na nowo, jeeli przerwa pomidzy okresami pobierania zasiłków, zarówno tego samego, jak i innego rodzaju, była krótsza ni 3 miesice. Dotychczas zasada ta obowizywała wyłcznie dla zasiłków tego samego rodzaju. Zmiana ta została uwzgldniona w obecnej wersji programu. Kilka czasokresów pracy w cigu doby (przerwy w pracy) W obsłudze Kalendarza (Administracja -> Obsługa kodów -> Kalendarz) umoliwiono wpisywanie kilku czasokresów pracy w cigu jednego dnia. W ten sposób, w programie mona ju np. uwzgldni system pracy z przerwami. Dzie: Kalendarz grupy: S [X] Praca od godz do godz od godz do godz od godz do godz od godz do godz (podaj czas w godzinach, minutach) ( ) Roboczy ( ) Dzie wolny ( ) wi to Praca nocna W Kalendarzu umoliwiono równie podawanie czasu pracy na przełomie dwóch dni kalendarzowych. Taki czas pracy naley wpisa w dniu kalendarzowym, w którym praca si rozpoczyna. Na przykład, prac od godziny 22:00 w dniu r. do godziny 6:00 w dniu r. naley przyporzdkowa do dnia r.: 11

13 Dzie: Kalendarz grupy: S [X] Praca od godz do godz od godz do godz od godz do godz od godz do godz (podaj czas w godzinach, minutach) ( ) Roboczy ( ) Dzie wolny ( ) wi to Kasa zapomogowo-po yczkowa Do systemu wprowadzono obsług kasy zapomogowo-poyczkowej. Nowa ewidencja przechowujca dane dotyczce kasy dostpna jest w funkcjach specjalnych (F-spec -> Kasa zapomogowo-poyczkowa (Shift+F8)), praktycznie z poziomu dowolnej ewidencji, zarówno w module Kadry jak i Płace. Ewidencja ta zawiera dwa rodzaje informacji. Jedna, to informacja o składkach i aktualnym wkładzie pracownika do kasy. Druga, to informacja o pobranych poyczkach i spłatach tych poyczek. KADRY KASA ZAPOMOGOWO-POYCZKOWA GPS Polska Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Szukaj Nast pny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Główne Wydrukuj F-spec Zakocz Nr ewidnazwiskoimi Dział PRAC: 1 ROWEREK JANUSZ ADM ADMINISTRACJA Stanowisko: SZEF WŁACICIEL PRZEDSIB Etat:1.000 Stawka: Mies. Karta: Nie Emeryt: Nie St.Npspr: 0 ywiciel Nie Zatr. od Wkład 2, Wpisowe Zapłacono w miesicu 02/01 01 Składka 5.00 Ostatnia zapłacona na licie płac 04/07 01 DATA POYCZKI POYCZKA OD DO ILO RAT WARTO 3, SPŁACONO 0.00 ZOSTAŁO 3, Oprocentowanie 0.0 % Rata 1, Pierwsza spłata w miesicu 04/09 Ostatnia spłata na licie płac 04/11 Cel poyczki REMONT MIESZKANIA kolejno:-numer ewidencyjny 12

14 Uwaga: Kombinacja klawiszy Shift+F8, działajca na licie płac jako szybkie przejcie pomidzy ekranami: Zasiłków opodatkowanych oraz Zasiłków nieopodatkowanych, została zastpiona kombinacj: Alt+M. Do ewidencji kasy zapomogowo-poyczkowej mona wpisa pracownikowi (za pomoc funkcji Główne) informacje o wpisowym (jednorazowa wpłata), składce i ewentualnie zebranym do tej pory wkładzie. Poprzez Dopisz mona wprowadzi informacj o poyczce pracownika. Podaje si dat poyczki i wysoko poyczki, ewentualnie oprocentowanie. Mona poda dat koca poyczki, wtedy na podstawie tej informacji program obliczy ilo rat i wielko raty. Mona poda ilo rat, wtedy program sam obliczy wielko raty oraz kiedy powinna nastpi spłata. Mona poda wielko raty, wówczas program obliczy dat kocow i ilo rat. W Administracji modułu Kadry lub Płace naley ustawi domylne parametry kasy zapomogowo-poyczkowej. Kadry -> Administracja -> Parametry systemu -> Parametry Kasy zapomogowo-poyczkowej Płace -> Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domylne -> Parametry Kasy zapomogowo-poyczkowej DANE DO KASY ZAPOMOGOWO-POYCZKOWEJ Domylna warto wpisowego: 0.00 Potrcenie dla wpisowego: [ ] Domylna warto składki: 0.00 Potrcenie dla składki: [ ] [ ] Razem z wpisowym potrci składk? Potrcenie dla raty: [ ] [ ] Razem z rat potrca składk? [OK] [Przerwij] W Parametrach Kasy zapomogowo-poyczkowej naley ustali: - czy program ma pobra z listy płac wpisowe razem z pierwsz składk, czy nie (wówczas pobierze tylko wpisowe, a składki nie), - czy program ma pobiera rat poyczki razem ze składk, czy nie (wówczas pobierze tylko rat, a składki nie, dopóki nie skoczy si spłacanie poyczki) Naley równie przyporzdkowa do potrcenia (czyli wpisowego, składki i raty poyczki) jeden z rodzajów potrcenia ju funkcjonujcych w systemie (Potrcenia1, Potrcenia2 lub które z potrce zdefiniowanych w Tabeli typów potrce rónych). 13

15 Podczas dopisywania pracownika na list płac program sprawdza, czy pracownik nie ma do spłacenia raty poyczki. Jeli tak, to wpisuje do odpowiedniego potrcenia (okrelonego w parametrze) wysoko raty okrelonej w ewidencji kasy. Nastpnie sprawdza, czy pracownik ma do spłacenia składk. Jeli w ewidencji kasy zaznaczono, e wpisowe jest wiksze ni zero i dotd nie dokonano wpłaty (pole okrelajce list płac, na której dokonano wpłaty jest puste), to program dodaje wpisowe (równie składk, jeli tak zaznaczono w parametrach) do odpowiedniego potrcenia. Podczas przepisywania listy płac do Kartoteki Zarobków wypełniaj si odpowiednie informacje dotyczce kasy zapomogowo-poyczkowej: wpisuje si lista płac, na której potrcono wpisowe i/lub składk i/lub rat, zwiksza si wkład pracownika (jeli potrcono wpisowe lub składk), zwiksza si warto spłaconej poyczki (jeli potrcono kolejn rat). Funkcja anulowania listy płac działa odwrotnie (czyli wpisuje si poprzednia lista płac, na której dokonano potrce a wysoko wkładu lub spłaconej poyczki odpowiednio si zmniejsza). Wydruk planu spłat Z poziomu ewidencji kasy zapomogowo-poyczkowej, za pomoc funkcji Wydrukuj mona wykona dwa rodzaje zestawie: Wybór wydruku: Informacje o wkładach i poyczkach Plan spłat rat dla biecej poyczki 14

16 Zmiany w module MAGAZYN Odczyt z wagi elektronicznej Na dokumencie PZ, w polu ILO dodano podpowied wagi. Działanie funkcji: 1. Po naciniciu klawisza TAB program szuka zbioru wyników waenia w katalogu O:\HOME\WAGA\WAGA.TXT. Jeli zbioru nie ma, funkcja koczy działanie. 2. Sumuje wagi podane w zbiorze. 3. Wywietla do wyboru dokumenty robocze PZ dla tego klienta z magazynu opakowa. 4. Po wybraniu PZ z opakowaniami, sumuje wag opakowa i odejmuje od wagi całkowitej. 5. Zwraca do pola Ilo obliczon w ten sposób wag towaru, a do pola Uwagi cał wag, wag opakowa i nr dokumentu PZ z opakowaniami. 6. Zmienia nazw zbioru z wag na miesic+dzie+godzina +minuta.bak. 15

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Opt!Kon

Instrukcja obsługi programu Opt!Kon Complex Computers S.A. ul. Targowa 18, VI pitro ; 25-520 Kielce tel. (41) 368 06 01 fax. (41) 368 25 02 e-mail: cdn@complex.com.pl http://www.complex.com.pl Instrukcja obsługi programu Opt!Kon Wersja 2.6

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program KH KSIĘGA HANDLOWA Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma. BRIT s.c., 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma. BRIT s.c., 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail :poczta@brit.com.pl BRIT s.c., 1994-2006 internet :www.brit.com.pl str. 2 Narzędzia Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW

OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW OBRÓT TOWAROWY OPIS PARAMETRÓW Parametry działania moduł Obrotu Towarowego programu FIRMA w wersji 13.12 zostały całkowicie przebudowane. Aby ustalić parametry działania modułu Obrót Towarowy należy wejść

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo