SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20"

Transkrypt

1 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20

2 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP 3 FAKTURY WEWNTRZNE WNT...3 FAKTURY ZALICZKOWE...5 PALIWA NIE PODLEGAJCE ODLICZENIU VAT...9 KWARTALNE INFORMACJE PODSUMOWUJCE...10 FAKTURY RR...10 ZMIANY W MODUŁACH KADRY/PŁACE...11 OBLICZANIE WYSOKOCI ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH...11 KILKA CZASOKRESÓW PRACY W CIGU DOBY (PRZERWY W PRACY)...11 PRACA NOCNA...11 KASA ZAPOMOGOWO-POYCZKOWA...12 ZMIANY W MODULE MAGAZYN...15 ODCZYT Z WAGI ELEKTRONICZNEJ

3 WSTP Przekazujemy Pastwu wersj 5.20 systemu SM-BOSS. Wersja ta zawiera dalszy cig zmian zwizanych z wejciem Polski do Unii Europejskiej oraz z nowymi przepisami o podatku VAT. Znajd w niej Pastwo m.in. rozwizanie takich zagadnie jak: rejestrowanie faktur wewntrznych do wewntrzwspólnotowych naby towarów, faktur zaliczkowych, zestawienie kwartalnej informacji podsumowujcej. W module Płace wprowadzilimy nowy sposób obliczania zasiłków chorobowych, zgodny z przepisami obowizujcymi od 1 lipca 2004r. Oprócz tych zmian, umiecilimy w tej wersji kilka nowych funkcji, postulowanych przez Uytkowników naszego systemu. Prosimy Pastwa o zapoznanie si z niniejszym suplementem do instrukcji przed wykonaniem upgrade u i przed rozpoczciem korzystania z nowej wersji. Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.20 przez Autoryzowanego Partnera Great Plains Polska. yczymy Pastwu przyjemnej pracy. Zespół SM-BOSS Great Plains Software Polska S.A. 2

4 Zmiany w modułach SPRZEDA/ZAKUP Faktury wewntrzne WNT Wprowadzono obsług nowego typu dokumentu: Faktura Wewntrzna WNT. Jest to faktura wewntrzna wystawiana w zwizku z transakcj wewntrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu rozliczenia podatku VAT. Dokumenty nowego typu obsługiwane s w osobnej ewidencji widocznej z poziomu modułu Zakupu i Sprzeday. 0 Zakoczenie pracy modułu 1 Ewidencja klientów 2 Zamówienia 3 Ewidencja dostaw 4 Korekty 5 Noty korygujce 6 Faktury zaliczkowe 7 Faktury wewntrzne WNT 8 Ewidencja produktów 9 Wydruki P Przetwarzanie F Funkcje kontroli i przelicze O Wybór oddziału/zestawu danych A Administracja Funkcje dopisywania, aktualizacji i kasowania dostpne s wyłcznie z poziomu Zakupu. W Sprzeday moliwe jest jedynie samo przegldanie. Program umoliwia wystawianie jednej faktury wewntrznej WNT z kilku faktur zakupu pochodzcych od jednego dostawcy unijnego. Faktura ta ujmowana jest zarówno w rejestrze VAT zakupu jak i sprzeday. Dopisywanie faktury wewntrznej Po wybraniu funkcji Dopisz w ewidencji faktur wewntrznych WNT w module Zakup, zostaje wywietlone okno z zapytaniem o kontrahenta oraz czasokres, którego ma dotyczy faktura wewntrzna. Tworzenie Faktury Wewn trznej WNT Dostawca: Okres od: do: 3

5 Nastpnie, pojawia si lista faktur zakupu, na której naley zaznaczy te dokumenty, do których ma zosta wystawiona faktura wewntrzna. Na licie tej wywietlaj si tylko te unijne faktury zakupu, które s zablokowane i z których nie tworzono jeszcze faktur wewntrznych. Tworzenie Faktury Wewn trznej WNT Dostawa z dnia Dostawca FN2002/ ZE FN2002/ ZE FN2002/ ZE Spacja zaznacz/ odwołaj + zaznacz wszystko - odwołaj wszystko Enter zatwierd wybór Esc przerwij wybór Nastpnym krokiem jest odpowied na pytanie o kurs, według którego maj zosta przeliczone kwoty z faktur zakupu. Program pyta, czy naley przyj kursy przypisane do faktur zakupu podczas ich wprowadzania. Jeli odpowied jest negatywna, to pojawi si okienko, w którym naley ustali kurs dla kadej z walut. Uwzgldnienie w programie obu powyszych sposobów postpowania w celu przeliczenia kwot na złote, wynika z niejednoznacznoci interpretacji obowizujcych przepisów prawnych. W trakcie dopisywania faktury wewntrznej program dopisuje jej specyfikacj wg ródłowych faktur zakupu, wpisujc na pozycjach stop podatku VAT odczytan z kartoteki produktów. Jako podstaw podatku VAT program przyjmuje warto netto powikszon o koszty dodatkowe z pozycji faktury zakupu. Aktualizacja faktury wewntrznej Aktualizacja moliwa jest do wykonania tylko dla faktur nie zablokowanych. Wykonuje si j po wybraniu funkcji Aktualizuj w ewidencji faktur wewntrznych WNT w module Zakup. Aktualizacji podlegaj pola: Numer faktury, Data wystawienia oraz Uwagi. Specyfikacj mona tylko przeglda (F2), nie podlega ona aktualizacji. 4

6 Kasowanie faktury wewntrznej Kasowanie moliwe jest do wykonania tylko dla faktur nie zablokowanych. Wykonuje si je po wybraniu funkcji Kasuj w ewidencji faktur wewntrznych WNT w module Zakup. Blokowanie i odblokowywanie faktury wewntrznej Funkcja blokowania i odblokowywania dostpna jako funkcja specjalna (F8). Dla faktur nie zablokowanych ustawiany jest wskanik blokady, dla faktur zablokowanych, jeeli uytkownik ma odpowiedni poziom uprawnie wskanik blokady jest usuwany. Drukowanie formularza faktury wewntrznej Wykonywane jest jako funkcja specjalna (F9) w ewidencji faktur WNT. Specyfikacja drukowana jest na podstawie specyfikacji faktur zakupu zwizanych z faktur wewntrzn. Moliwe jest równie drukowanie "scalonej specyfikacji" (sumowanie pozycji o takich samych indeksach, cenach itp.) jeeli taka opcja zostanie wybrana w parametrach formularza. Wówczas, przed specyfikacj wydrukowana zostanie lista faktur zakupu, z których utworzona została faktura wewntrzna. Aktualizacja ródłowej faktury zakupu Jeeli faktura wewntrzna utworzona do faktury zakupu zostanie zablokowana, to skasowanie ródłowej faktury zakupu staje si niemoliwe. Natomiast jej aktualizacja dostpna jest tylko dla uytkownika z poziomem uprawnie 0 lub 1. Podczas aktualizacji pojawi si odpowiedni komunikat o istnieniu faktury wewntrznej, a po wykonaniu operacji pytanie, czy faktura wewntrzna ma by usunita, czy zaktualizowana. Aktualizacja faktury wewntrznej polega na ponownym przeliczeniu jej wartoci. Faktury zaliczkowe Wprowadzono moliwo wystawiania, drukowania i ujmowania w rejestrach VAT faktur zaliczkowych, zgodnie z aktualnie obowizujcymi przepisami. Nowy typ dokumentu został obsłuony zarówno w module Sprzeda jak i Zakup. Omówimy obsług faktur zaliczkowych w Sprzeday. W module Zakup jest ona analogiczna. 5

7 Faktury zaliczkowe obsługiwane s w odrbnej ewidencji, dostpnej w menu głównym modułu Sprzeda. 0 Zakoczenie pracy modułu 1 Ewidencja klientów 2 Zlecenia/zamówienia 3 Ewidencja faktur 4 Korekty 5 Noty korygujce 6 Faktury zaliczkowe 7 Faktury wewn trzne WNT 8 Ewidencja produktów 9 Wydruki i wykresy P Przetwarzanie F Funkcje kontroli i przelicze O Wybór oddziału/zestawu danych A Administracja Dopisywanie faktur zaliczkowych Faktura zaliczkowa wystawiana jest do konkretnego zlecenia klienta. Zlecenie musi by zablokowane. Do jednego zlecenia mona wystawi kilka faktur zaliczkowych, pod warunkiem, e suma kwot zaliczek przyjtych w ramach jednej grupy VAT nie przewysza kwoty brutto dla tej grupy wystpujcej na zleceniu. Po wybraniu funkcji Dopisz w ewidencji faktur zaliczkowych, program pyta o numer zlecenia. Faktura zaliczkowa Do zlecenia nr: Po podaniu numeru naley wybra, dla jakiej stawki VAT pobierana jest zaliczka (o ile na zleceniu wystpuje kilka stawek VAT). W tym celu wywietlane jest okno, w którym pokazane s stawki VAT zlecenia i maksymalna kwota zaliczki brutto dla danej stawki. Nastpnie, program przechodzi do przyjcia wpłaty zwizanej z faktur zaliczkow. Moliwe jest wprowadzenie nowej wpłaty (np.kp) lub wybranie z listy wpłat klienta. Wpłaty, które mog by wizane z zaliczk to: Kasa przyjmie, Przelew obcy, Inna wpłata. Nie mona wybra wpłaty, której wysoko przekracza maksymaln warto zaliczki. Nastpnie program przechodzi do ekranu faktury zaliczkowej i pobiera reszt danych: Numer faktury, Dat wystawienia faktury, Uwagi. 6

8 Uwaga: Bezporednio po wprowadzeniu dokumentu wpłaty (np. KP) naley kontynuowa rejestrowanie faktury zaliczkowej. Wycofanie si w tym momencie z wystawienia faktury zaliczkowej spowoduje powstanie dokumentu wpłaty nie powizanego z adn faktur zaliczkow. Aktualizacja faktur zaliczkowych Funkcja dostpna jest w ewidencji faktur zaliczkowych po wybraniu opcji Aktualizuj. Nie jest dostpna dla dokumentów, które s zablokowane, zaksigowane lub rozliczone. Aktualizacji podlegaj pola: Numer faktury, Data wystawienia faktury, Uwagi. Kasowanie faktur zaliczkowych Kasowanie dostpne jest w ewidencji faktur zaliczkowych po wybraniu funkcji Kasuj. Funkcja ta nie jest dostpna dla dokumentów zablokowanych, zaksigowanych lub rozliczonych. Po usuniciu faktury zaliczkowej, z pola Tre dokumentu wpłaty usuwany jest tekst: faktura zal.nr. Natomiast sam dokument wpłaty nie zostaje skasowany. Blokowanie i odblokowywanie faktur zaliczkowych Funkcja dostpna jako funkcja specjalna (F8). Dla faktur nie zablokowanych ustawiany jest wskanik blokady a dla faktur zablokowanych, jeeli uytkownik ma odpowiednie poziom uprawnie, wskanik blokady jest usuwany. Drukowanie faktury zaliczkowej Drukowanie faktury zaliczkowej realizowane jest w Funkcjach Specjalnych (F9). Dane potrzebne do poprawnego wydruku formularza i specyfikacja faktury zaliczkowej pobierane s ze zlecenia zwizanego z faktur zaliczkow. Na formularzu drukowana jest specyfikacja pozostałych zaliczek wystawionych do zlecenia. Po wydrukowaniu formularza program proponuje zablokowanie faktury zaliczkowej. Zestawienie faktur zaliczkowych W wydrukach szczegółowych (Sprzeda -> Wydruki i wykresy -> Wydruki szczegółowe -> Ze zbioru zaliczek) dodano moliwo tworzenia zestawie z faktur zaliczkowych. 7

9 Rozliczanie faktury zaliczkowej na fakturze docelowej Podczas wystawiania faktury do zlecenia, do którego wczeniej została przyjta zaliczka, naley faktur t skojarzy z istniejc faktur zaliczkow. Mona to wykona za pomoc funkcji specjalnej: F-spec -> Zaliczki (Alt+F5) -> Rozlicz now zaliczk. Jeeli do zlece zrealizowanych faktur sprzeday wystawiono faktury zaliczkowe, które nie zostały rozliczone, program wywietla ich list i pozwala zaznaczy, które z nich maj by rozliczone na tej fakturze. Podgld na faktury zaliczkowe rozliczone dla danej faktury realizowany jest poprzez funkcj specjaln: F-spec -> Zaliczki (Alt+F5) -> Zaliczki rozliczone. Skasowanie faktury docelowej, która powizana jest z faktur zaliczkow nie jest moliwe. Najpierw naley usun rozliczenie zaliczki. Usuwanie rozliczenia zaliczki Z poziomu podgldu zaliczek skojarzonych z faktur istnieje moliwo skasowania rozliczenia zaliczki (Enter na pozycji podgldu). Funkcja ta jest dostpna dla uytkowników z poziomem uprawnie 0 lub 1. Nie mona usun rozliczenia, jeeli zaliczka jest zablokowana. Wydruk faktury docelowej zwizanej z faktur zaliczkow Wydruk faktury, do której wystawiono wczeniej faktury zaliczkowe róni si od standardowego formularza faktury. Drukowana jest na nim lista wszystkich powizanych faktur zaliczkowych. Na licie tej zawarte s dane o: numerze i dacie wystawienia faktury zaliczkowej, stawce i kwocie VAT, wartoci brutto zaliczki. Kwota do zapłaty jest pomniejszana o w/w zaliczki. Równie wartoci w tabelce podatkowej s odpowiednio pomniejszone o kwoty wynikajce z faktur zaliczkowych. Korekta faktury zaliczkowej zwrot zaliczki W programie istnieje moliwo wystawienia korekty do faktury zaliczkowej. Korekta ta moe polega wyłcznie na całkowitym anulowaniu faktury zaliczkowej. Funkcja Anulowanie zaliczki dostpna jest w funkcjach specjalnych (Alt+F5) w ewidencji faktur zaliczkowych. Korekta wystawiana jest do faktury zaliczkowej aktualnie wywietlanej w ewidencji. Po uruchomieniu funkcji, naley wybra odpowiedni dokument wypłaty. Nastpnie program przechodzi do edycji danych na ekranie korekty. Pola podlegajce edycji to: Numer, Data wystawienia i Uwagi. Anulowa mona jedynie zablokowan i nierozliczon zaliczk. 8

10 Rejestr VAT dla faktur zaliczkowych Dotychczasowy rejestr VAT został rozbudowany o moliwo wyboru, czy wydruk rejestru ma obejmowa faktury zaliczkowe. Numeracja faktur zaliczkowych Numeracja faktur zaliczkowych zgodna jest z obowizujcym dotychczas wzorcem. Pocztek numeru ustawiany jest w administracji modułu Sprzeda. Paliwa nie podlegajce odliczeniu VAT W celu ułatwienia wypełnienia deklaracji VAT-7 umoliwiono wyszczególnienie kwoty podatku VAT potrzebnej do wpisania w rubryce 57 (F. Informacje dodatkowe->57. Kwota podatku naliczonego od paliw silnikowych, oleju napdowego oraz gazu, która nie podlega odliczeniu od podatku nalenego zgodnie z art.88 ust.1 pkt 3 ustawy). Kwota ta wykazywana jest na nastpujcych zestawieniach: Zakup -> Wydruki -> Wydruki VAT -> -> -> Zbiorcze zestawienie podatkowe zakupów z VAT (na ekranie i drukarce sumaryczna warto w dodatkowej linii podsumowania), -> Rejestr zakupów VAT (tylko na wydruku - dodatkowa linia podsumowania), -> Szeroki rejestr zakupów VAT (dodatkowa kolumna). W parametrach (filtrze), przed wykonaniem wydruku, naley poda grup zakupu dla paliw: Paliwa nie podleg.odlicz.vat: [ ] Jako paliwo nie podlegajce odliczeniu VAT program potraktuje te pozycje z faktur zakupu, dla których: 1. Cel zakupu = 'B', 2. Grupa zakupu jest taka jak wybrano w parametrach przed wydrukiem. 9

11 Kwartalne informacje podsumowujce Wprowadzono wydruk kwartalnej informacji podsumowujcej o dokonanych wewnatrzwspólnotowych dostawach (w module Sprzeda) i nabyciach (w module Zakup) towarów. Wydruki (i wykresy) -> Wydruki UE -> Informacja podsumowujca Faktury RR Zgodnie z nowymi przepisami, faktury od rolników ryczałtowych (RR) objte s zryczałtowanym podatkiem VAT o stawce 5%. W programie wprowadzono zmian polegajc na tym, e w Zakupie, podczas wypełniania specyfikacji Faktury RR, dla wszystkich pozycji podpowiadana jest stawka VAT 5%, pomimo ustawienia innej stawki VAT (np.3%) dla towaru w kartotece produktów (po której towar sprzedajemy). Równie, po zamianie innego dokumentu zakupu (np. faktury netto) na typ: faktura RR, nastpuje wpisanie podatku VAT 5% na wszystkie pozycje tego dokumentu. 10

12 Zmiany w modułach KADRY/PŁACE Obliczanie wysokoci zasiłków chorobowych Zgodnie z aktualnie obowizujcymi przepisami, podstawa wymiaru zasiłków nie powinna by obliczana na nowo, jeeli przerwa pomidzy okresami pobierania zasiłków, zarówno tego samego, jak i innego rodzaju, była krótsza ni 3 miesice. Dotychczas zasada ta obowizywała wyłcznie dla zasiłków tego samego rodzaju. Zmiana ta została uwzgldniona w obecnej wersji programu. Kilka czasokresów pracy w cigu doby (przerwy w pracy) W obsłudze Kalendarza (Administracja -> Obsługa kodów -> Kalendarz) umoliwiono wpisywanie kilku czasokresów pracy w cigu jednego dnia. W ten sposób, w programie mona ju np. uwzgldni system pracy z przerwami. Dzie: Kalendarz grupy: S [X] Praca od godz do godz od godz do godz od godz do godz od godz do godz (podaj czas w godzinach, minutach) ( ) Roboczy ( ) Dzie wolny ( ) wi to Praca nocna W Kalendarzu umoliwiono równie podawanie czasu pracy na przełomie dwóch dni kalendarzowych. Taki czas pracy naley wpisa w dniu kalendarzowym, w którym praca si rozpoczyna. Na przykład, prac od godziny 22:00 w dniu r. do godziny 6:00 w dniu r. naley przyporzdkowa do dnia r.: 11

13 Dzie: Kalendarz grupy: S [X] Praca od godz do godz od godz do godz od godz do godz od godz do godz (podaj czas w godzinach, minutach) ( ) Roboczy ( ) Dzie wolny ( ) wi to Kasa zapomogowo-po yczkowa Do systemu wprowadzono obsług kasy zapomogowo-poyczkowej. Nowa ewidencja przechowujca dane dotyczce kasy dostpna jest w funkcjach specjalnych (F-spec -> Kasa zapomogowo-poyczkowa (Shift+F8)), praktycznie z poziomu dowolnej ewidencji, zarówno w module Kadry jak i Płace. Ewidencja ta zawiera dwa rodzaje informacji. Jedna, to informacja o składkach i aktualnym wkładzie pracownika do kasy. Druga, to informacja o pobranych poyczkach i spłatach tych poyczek. KADRY KASA ZAPOMOGOWO-POYCZKOWA GPS Polska Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Szukaj Nast pny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Główne Wydrukuj F-spec Zakocz Nr ewidnazwiskoimi Dział PRAC: 1 ROWEREK JANUSZ ADM ADMINISTRACJA Stanowisko: SZEF WŁACICIEL PRZEDSIB Etat:1.000 Stawka: Mies. Karta: Nie Emeryt: Nie St.Npspr: 0 ywiciel Nie Zatr. od Wkład 2, Wpisowe Zapłacono w miesicu 02/01 01 Składka 5.00 Ostatnia zapłacona na licie płac 04/07 01 DATA POYCZKI POYCZKA OD DO ILO RAT WARTO 3, SPŁACONO 0.00 ZOSTAŁO 3, Oprocentowanie 0.0 % Rata 1, Pierwsza spłata w miesicu 04/09 Ostatnia spłata na licie płac 04/11 Cel poyczki REMONT MIESZKANIA kolejno:-numer ewidencyjny 12

14 Uwaga: Kombinacja klawiszy Shift+F8, działajca na licie płac jako szybkie przejcie pomidzy ekranami: Zasiłków opodatkowanych oraz Zasiłków nieopodatkowanych, została zastpiona kombinacj: Alt+M. Do ewidencji kasy zapomogowo-poyczkowej mona wpisa pracownikowi (za pomoc funkcji Główne) informacje o wpisowym (jednorazowa wpłata), składce i ewentualnie zebranym do tej pory wkładzie. Poprzez Dopisz mona wprowadzi informacj o poyczce pracownika. Podaje si dat poyczki i wysoko poyczki, ewentualnie oprocentowanie. Mona poda dat koca poyczki, wtedy na podstawie tej informacji program obliczy ilo rat i wielko raty. Mona poda ilo rat, wtedy program sam obliczy wielko raty oraz kiedy powinna nastpi spłata. Mona poda wielko raty, wówczas program obliczy dat kocow i ilo rat. W Administracji modułu Kadry lub Płace naley ustawi domylne parametry kasy zapomogowo-poyczkowej. Kadry -> Administracja -> Parametry systemu -> Parametry Kasy zapomogowo-poyczkowej Płace -> Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domylne -> Parametry Kasy zapomogowo-poyczkowej DANE DO KASY ZAPOMOGOWO-POYCZKOWEJ Domylna warto wpisowego: 0.00 Potrcenie dla wpisowego: [ ] Domylna warto składki: 0.00 Potrcenie dla składki: [ ] [ ] Razem z wpisowym potrci składk? Potrcenie dla raty: [ ] [ ] Razem z rat potrca składk? [OK] [Przerwij] W Parametrach Kasy zapomogowo-poyczkowej naley ustali: - czy program ma pobra z listy płac wpisowe razem z pierwsz składk, czy nie (wówczas pobierze tylko wpisowe, a składki nie), - czy program ma pobiera rat poyczki razem ze składk, czy nie (wówczas pobierze tylko rat, a składki nie, dopóki nie skoczy si spłacanie poyczki) Naley równie przyporzdkowa do potrcenia (czyli wpisowego, składki i raty poyczki) jeden z rodzajów potrcenia ju funkcjonujcych w systemie (Potrcenia1, Potrcenia2 lub które z potrce zdefiniowanych w Tabeli typów potrce rónych). 13

15 Podczas dopisywania pracownika na list płac program sprawdza, czy pracownik nie ma do spłacenia raty poyczki. Jeli tak, to wpisuje do odpowiedniego potrcenia (okrelonego w parametrze) wysoko raty okrelonej w ewidencji kasy. Nastpnie sprawdza, czy pracownik ma do spłacenia składk. Jeli w ewidencji kasy zaznaczono, e wpisowe jest wiksze ni zero i dotd nie dokonano wpłaty (pole okrelajce list płac, na której dokonano wpłaty jest puste), to program dodaje wpisowe (równie składk, jeli tak zaznaczono w parametrach) do odpowiedniego potrcenia. Podczas przepisywania listy płac do Kartoteki Zarobków wypełniaj si odpowiednie informacje dotyczce kasy zapomogowo-poyczkowej: wpisuje si lista płac, na której potrcono wpisowe i/lub składk i/lub rat, zwiksza si wkład pracownika (jeli potrcono wpisowe lub składk), zwiksza si warto spłaconej poyczki (jeli potrcono kolejn rat). Funkcja anulowania listy płac działa odwrotnie (czyli wpisuje si poprzednia lista płac, na której dokonano potrce a wysoko wkładu lub spłaconej poyczki odpowiednio si zmniejsza). Wydruk planu spłat Z poziomu ewidencji kasy zapomogowo-poyczkowej, za pomoc funkcji Wydrukuj mona wykona dwa rodzaje zestawie: Wybór wydruku: Informacje o wkładach i poyczkach Plan spłat rat dla biecej poyczki 14

16 Zmiany w module MAGAZYN Odczyt z wagi elektronicznej Na dokumencie PZ, w polu ILO dodano podpowied wagi. Działanie funkcji: 1. Po naciniciu klawisza TAB program szuka zbioru wyników waenia w katalogu O:\HOME\WAGA\WAGA.TXT. Jeli zbioru nie ma, funkcja koczy działanie. 2. Sumuje wagi podane w zbiorze. 3. Wywietla do wyboru dokumenty robocze PZ dla tego klienta z magazynu opakowa. 4. Po wybraniu PZ z opakowaniami, sumuje wag opakowa i odejmuje od wagi całkowitej. 5. Zwraca do pola Ilo obliczon w ten sposób wag towaru, a do pola Uwagi cał wag, wag opakowa i nr dokumentu PZ z opakowaniami. 6. Zmienia nazw zbioru z wag na miesic+dzie+godzina +minuta.bak. 15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.55 SPIS TRECI: WSTP...3 ZMIANY W CAŁYM SYSTEMIE SM-BOSS...4 DODATKOWE ZMIENNE DLA DANYCH FIRMY DO WYDRUKU NA FORMULARZACH...4 ZMIANY W MODULE ZATRUDNIENIE...5 NOWE DRUKI PIT...5

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07 Spis treci WSTP...2 PRZED UPGRADE EM...3 UWAGA 1...3 UWAGA 2...3 UWAGA 3...3 ZMIANY W MODULE KADRY...3 KALENDARZ PRACY...3 INFORMACJE O NALENYM I WYKORZYSTANYM URLOPIE...4

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65 Wstp Przekazujemy Pastwu wersj 5.65 systemu SM-BOSS. Modyfikacje wprowadzone w tej wersji dotycz wyłcznie modułu Zatrudnienie i wynikaj ze zmiany przepisów prawnych (Ustawa

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.05

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.05 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.05 Spis treci WSTP... 2 ZMIANY W MODULE PŁACE... 3 NOWE PIT-Y...3 ZALICZKI NA PODATEK OD UMÓW ZLECE I O DZIEŁO...3 DOMYLNE WARTOCI PARAMETRÓW NA ROK 2004...3 NISKOCENNE UMOWY

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.45

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.45 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.45 WSTP...4 ZMIANY W CAŁYM SYSTEMIE SM-BOSS...5 INFORMACJA O PRACUJCYCH UYTKOWNIKACH...5 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP...6 FAKTURA W FORMACIE XML...6 NUMER FAKTURY DOSTAWCY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.60

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.60 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.60 SPIS TRECI: Wstp... 4 FINANSE... 5 Konta kosztowe... 5 Zmiana zapisów tabeli kosztów... 5 Multiwybór przy ksigowaniu paczek w FK... 5 KASA/BANK/ROZRACHUNKI... 6 Wydruk sumaryczny

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.30

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.30 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.30 WSTP...3 ZMIANY DOTYCZCE CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS...4 SZUKANIE PO FRAGMENCIE...4 UPRAWNIENIA DO WYDRUKÓW...5 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP 6 ROZDZIELENIE PROGRAMU NA DWA PLIKI...6

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.80

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.80 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.80 SPIS TRECI SPIS TRECI...2 Wstp...3 ZAKUP/SPRZEDA...4 Zapłata w ewidencji korekt...4 Zbiorcze uznawanie za zrealizowane zlece/zamówie...4 Cennik indywidualny ze specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Obsługa funduszy pożyczkowych - PKZP i ZFM

Obsługa funduszy pożyczkowych - PKZP i ZFM Obsługa funduszy pożyczkowych - PKZP i ZFM Strona 1 z 17 Spis treści 1. Pracownicze Kasy Zapomogowo - Pożyczkowe i Zakładowe Fundusze Mieszkaniowe...3 1.2 Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa (PKZP)...3

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Nowa ustawa o VAT wprowadziła istotne zmiany dotyczące rejestrowania należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 maja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.10

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.10 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.10 Spis treci WSTP...3 ZMIANY DOTYCZCE CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS...4 WYDRUK DO PORTU USB...4 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP 4 TWORZENIE FAKTUR ZE ZLECE...4 CENA SPRZEDAY W ZLECENIACH...5

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.75. WinBOSS WERSJA 7.75

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.75. WinBOSS WERSJA 7.75 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.75 WinBOSS WERSJA 7.75 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 ZAKUP/SPRZEDAŻ... 5 Odwrotne obciążenie - zmiany dla transakcji powyżej 20 000 zł... 5 Deklaracja VAT 7 - wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.50

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.50 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.50 WSTP...4 ZMIANY W CAŁYM SYSTEMIE SM-BOSS...5 DOPISYWANIE KODÓW...5 ZMIANY W MODULE KLIENCI...5 EWIDENCJA OSÓB DO KONTAKTU...5 DOPISANIE NOWEGO KODU BRANY...5 ZMIANY W MODULE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.00

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.00 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.00 Spis treci ZMIANY DOTYCZCE CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS... 5 NAJWANIEJSZE ZMIANY DOTYCZCE CAŁEGO SYSTEMU:...5 OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZCYCH CAŁEGO SYSTEMU:...5 Indeksowanie lub

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi: GRUPY OPAKOWAŃ Do menu Kartoteki dodana została lista 'Grupy opakowań'. Do formularza 'Grupy opakowań Otwórz' należy wprowadzić opakowania zakwalifikowane do danej grupy np. opakowania od jednego dostawcy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.65. WinBOSS WERSJA 7.65

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.65. WinBOSS WERSJA 7.65 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.65 WinBOSS WERSJA 7.65 Spis treści ZAKUP/SPRZEDAŻ... 4 Wydruk duplikatu faktury... 4 Wydruki sumaryczne ze sprzedaży w wersji brutto... 4 Zestawienie korekt do faktur zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.70. Strona 1 / 32

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.70. Strona 1 / 32 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.70 Strona 1 / 32 SPIS TRECI Wstp...4 Cały SM-BOSS...5 Uytkownicy aktywni...5 KADRY i PŁACE...5 Nowe formularze PIT...5 PIT-40 obsługa ulgi na dzieci...6 Finansowanie składek

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00a programu Płace

Wersja 15.00a programu Płace Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.40

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.40 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.40 SPIS TRECI SPIS TRECI... 2 WSTP... 5 ZMIANY W MODULE PŁACE... 6 NOWE WERSJE FORMULARZY PIT...6 ZAOKRGLENIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY...6 KONTROLA RÓNIC ZALICZEK NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2007 / OTWARCIE ROKU 2008

ZAMKNIĘCIE ROKU 2007 / OTWARCIE ROKU 2008 Przedsiębiorstwo Informatyczne ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 441-7007 NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934 http://www.alexa.com.pl

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 22.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED v.338

interlan SPEED v.338 interlan SPEED v.338 1. Terminarz Dodano możliwość wydruku zestawienia zleceń FTL dla których nie wpłynęły dokumenty 2. Tabor opcje: Dodano opcję dzięki której nowo dodany pojazd nie ma domyślnie przypisywanej

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2011 / OTWARCIE ROKU 2012

ZAMKNIĘCIE ROKU 2011 / OTWARCIE ROKU 2012 Przedsiębiorstwo Informatyczne ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 441-7007 NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934 http://www.alexa.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K. Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług

Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług Opisane niżej zmiany zostały wprowadzone w programach Lider i ProLider od

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW - INSTRUKCJA w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.17 ust.1, pkt 5 oraz ust. 2 Dz. U. nr 64, poz 332 (o podatku od towarów i usług) w przypadku faktur VAT wystawionych przez podmioty spoza terytorium

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT, firma AstraZeneca UK będzie traktowana jak dostawca krajowy. Od 1 kwietnia 2013 roku transakcje

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo