ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA ZGŁOSZENIOWA"

Transkrypt

1 Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwisko Imię Data i miejsce urodzenia Województwo urodzenia Dokument toŝsamości, Seria i nr PESEL Ulica Nr budynku/ Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy/poczta Gmina Powiat ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami 1. DANE PERSONALNE KANDYDATA 2. ADRES ZAMELDOWANIA Obszar zamieszkania Telefon (z nr kierunkowym) Telefon komórkowy Telefon do pracy Obszar wiejski Obszar miejski 1

2 3. WYKSZTAŁCENIE brak Ponadgimnazjalne Podstawowe Pomaturalne Gimnazjalne WyŜsze Nazwa wykształcenia Pracuję zawodowo w Zawód 4. SYTUACJA BENEFICJENTA Oświadczam, Ŝe jestem pracownikiem zatrudnionym w branŝy turystycznej (zaznaczyć właściwe): na podstawie: Umowy o pracę Powołania Wyboru Mianowania Spółdzielczej umowy o pracę Umowy zlecenie Umowy o dzieło Na stanowisku 5 DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY Nazwa firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcząimię i nazwisko przedsiębiorcy) NIP Adres firmy Poczta Nr telefonu Nr faksu Klasa PKD / EKD BranŜa Hotelarstwo Agroturystyka Gastronomia Inna (jaka?) mikroprzedsiębiorstwo małe i(lub) średnie przedsiębiorstwo duŝe przedsiębiorstwo 2

3 6. OŚWIADCZENIE I PREFERENCJE UCZESTNIKA Imię i Nazwisko Adres PESEL Niniejszym oświadczam, Ŝe decyduję się na udział w projekcie Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie oraz akceptuję regulamin projektu. Projekt obejmuje udział w następujących formach wsparcia: 1) Indywidualne doradztwo zawodowe Deklaruję swój udział w indywidualnym doradztwie zawodowym (2 godz.) 2) Szkolenia profilowane Po zapoznaniu się z tytułami szkoleń proszę zaznaczyć jedno szkolenie, którym Pan/Pani jest zainteresowany(a). Deklaruję chęć uczestnictwa w szkoleniu: 1. Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 80 godzin (10 dni szkoleniowych po 8 godzin, realizowanych w systemie weekendowym (sobota niedziela) 2. Recepcjonista w obiektach turystycznych 56 godzin, (7 dni szkoleniowych po 8 godzin, realizowanych w systemie weekendowym (sobota niedziela) 3. Marketing usług turystycznych 56 godzin, (7 dni szkoleniowych po 8 godzin, realizowanych w systemie weekendowym (sobota niedziela) 4. Język angielski dla kelnerów 80 godzin, (27 dni szkoleniowych, popołudniami 2 razy w tygodniu po 3 godziny lub w syst. weekendowym 20 spotkań raz w tygodniu 4 godzi - do wyboru). 5. Język angielski dla recepcjonistów 80 godzin, (27 dni szkoleniowych, popołudniami 2 razy w tygodniu po 3 godziny lub w syst. weekendowym 20 spotkań raz w tygodniu 4 godz- do wyboru.) W przypadku braku miejsc na w/w szkolenie jako rezerwowe wybieram: 1. Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 3. Marketing usług turystycznych 2. Recepcjonista w obiektach turystycznych 4. Język angielski dla kelnerów 5. Język angielski dla recepcjonistów Miejsce dnia Podpis kandydata 3

4 7. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAśENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyraŝam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iŝ przyjmuję do wiadomości, Ŝe: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa; 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana, 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji jak równieŝ w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania z brakiem moŝliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.... MIEJSCOWOŚĆ I DATA. CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 4

5 2. DECYZJA REKRUTACYJNA 1 : Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała / nie zakwalifikowała (niepotrzebne skreślić) Pana/Panią do udziału w Indywidualnym doradztwie zawodowym oraz w szkoleniu profilowanym: Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Recepcjonista w obiektach turystycznych Marketing usług turystycznych Język angielski dla kelnerów Język angielski dla recepcjonistów w ramach projektu Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana Uzasadnienie: Kandydat spełnia wymogi kwalifikacyjne / nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych (niepotrzebne skreślić) warunkujące uczestnictwo w projekcie oraz złoŝył / nie złoŝył (niepotrzebne skreślić) wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne. Podpisy członków komisji 1. Przewodniczący 2. Członek Lublin, dn. Uwagi: 1 Wypełniana przez pracowników Fundacji EOS 5

6 /pieczęć instytucji/ /Miejscowość i data/ ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU Niniejszym zaświadcza się, Ŝe Pan/Pani Urodzony (a) dnia w Imię ojca Imię matki Zamieszkały (a) w Kod poczt. ulica Nr domu Nr mieszkania Legitymujący (a) się dowodem osobistym seria Nr PESEL Jest zatrudniony (a) w Klasa PKD/EKD na stanowisku Na podstawie umowy zawartej na okres: od do Nadal (umowa na czas nieokreślony) od do WyŜej wymieniony(a) znajduje się/ nie znajduje się (niepotrzebne skreślić) w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Zakład pracy znajduje się/ nie znajduje się (niepotrzebne skreślić) w stanie likwidacji, upadłości lub podlega procesowi restrukturyzacji. /podpis i pieczęć pracodawcy/ Uwaga: wszystkie pola są wymagane. 6

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo) Strona1 DATA WPŁYWU Numer projektu Tytuł projektu Prioryetet Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA POKL.08.01.01-06-189/11 Certyfikowany Menedżer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Numer: Data i godzina wpływu: Formularz rekrutacyjny Podpis os. przyjmującej: Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc.... rok.... w...... Nr PESEL... Nr NIP... Adres

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa do projektu. Naukowy akcelerator przedsiębiorczości

Ankieta zgłoszeniowa do projektu. Naukowy akcelerator przedsiębiorczości Ankieta zgłoszeniowa do projektu Naukowy akcelerator przedsiębiorczości Imię (imiona) Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia UCZELNIA SPECJALIZACJA STOPIEŃ NAUKOWY Adres zameldowania (ulica, nr domu, nr

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Priorytet Działanie Poddziałanie Nowy zawód nowe możliwości VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w gminie 8.1.2. Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Pieczątka Beneficjenta Numer projektu Tytuł projektu ANKIETA REKRUTACYJNA POKL.08.01.01-18-036/13 Kompetencje w praktyce. Nowoczesne formy rozwoju pracowników MŚP Nazwa szkolenia Kod szkolenia/nr grupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę II edycja, 2014

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. ANKIETA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Imię (imiona) Nazwisko PESEL Wiek Data ur. (D/M/R) Seria/nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Nr: POKL.09.01.02-12-116/11-00

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Spółka z o.o. ul. Igielna 9, 38-200 Jasło OŚRODEK SZKOLENIOWY/AGENCJA ZATRUDNIENIA BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH BIURO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ -

Bardziej szczegółowo