Regulamin rekrutacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Certyfikowany menedŝer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedŝerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie" 1 Podmiot odpowiedzialny za rekrutację 1. Nabór kandydatów do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn. Certyfikowany menedŝer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedŝerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie będzie przeprowadzony przez Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. zwany dalej SPNT. 2 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnikiem szkolenia moŝe zostać tylko i wyłącznie osoba: a) prowadząca mikro, małe, średnie lub duŝe przedsiębiorstwo na terenie woj. zachodniopomorskiego w branŝy IT, b) będąca pracownikiem przedsiębiorcy spełniającego kryteria, o których mowa w 2 ust. 1 pkt. a. 2. SPNT zgodnie z załoŝeniami projektu, poprzez przyznanie punktów rekrutacyjnych, będzie premiować uczestnictwo: a) warunek formalny: właścicieli lub pracowników firmy IT z województwa zachodniopomorskiego 10 punktów rekrutacyjnych b) kobiet - 7 punktów rekrutacyjnych; c) członków Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie 5 punktów rekrutacyjnych d) właścicieli/pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw 5 punktów rekrutacyjnych; e) kadry zarządzającej (weryfikowane na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o rodzaju wykonywanej pracy) - 3 punkty rekrutacyjne. 3. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające kryterium formalne i wszystkie pozostałe kryteria łącznie. 1

2 4. W przypadku osób z tą samą liczbą punktów pierwszeństwo będę miały osoby, które złoŝyły komplet poprawnych dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 3, w terminie wcześniejszym. 3 Formularze zgłoszeniowe 1. KaŜda osoba zamierzająca przystąpić do projektu spełniająca kryteria, o których mowa 2 ust. 1, jest zobligowana do wypełnienia wszystkich wymaganych formularzy, tj.: a) deklaracji uczestnictwa w projekcie w jednej z wybranych ścieŝek szkoleniowych, b) zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia o samozatrudnieniu, c) zgody na przetwarzanie danych osobowych d) dostarczenia kserokopii dokumentu rejestrowego, z ramienia którego delegowana jest osoba zainteresowana udziałem w projekcie lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób samozatrudnionych e) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niŝ pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie f) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej g) dla duŝych przedsiębiorstw: formularz efektu zachęty oraz sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych. 2. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej jak i w siedzibie SPNT. 3. ZłoŜenie formularzy jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 4. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa osoba zainteresowana powinna zgłosić się osobiście wraz z kompletnymi formularzami zgłoszeniowymi w siedzibie SPNT: Szczeciński Park Naukowo -Technologiczny ul. Niemierzyńska 17 A Szczecin w godzinach od 9.00 do lub przesłać je za pomocą poczty tradycyjnej (honorowane są tylko oryginalne dokumenty zgłoszeniowe). 5. Niekompletne formularze zgłoszeniowe będą odrzucane ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, z moŝliwością ponownego złoŝenia. 2

3 4 Proces rekrutacji 1. Proces rekrutacji rozpocznie się z dniem 19 października 2011 i będzie miał charakter ciągły zgłoszonych uczestników (z podziałem na wybrane szkolenie: Prince2 Foundation - 24 osoby, ITIL V3 Foundation -24 osoby, Professional Scrum Master 24 osoby) zostanie rekomendowanych do uczestnictwa w projekcie, o czym zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, natomiast pozostałe osoby znajdą się na liście rezerwowej, o czym równieŝ zostaną poinformowane droga mailową. 3. Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie mają osoby wymienione w Ilość miejsc w projekcie, ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, z ramienia którego uczestnik jest oddelegowany przedstawia się następująco: Szkolenie Prince 2 Foundation Szkolenie ITIL V3 Foundation Szkolenie Professional Scrum Master 16 miejsc 3 miejsca 5 miejsc 16 miejsc 14 miejsc 6 miejsc 5 Uzyskanie statusu uczestnika projektu 1. Uzyskanie statusu uczestnika projektu jest równoznaczne z zagwarantowaniem moŝliwości udziału w projekcie. 3

4 2. Status uczestnika projektu otrzyma kaŝda osoba, która: a) zostanie rekomendowana do uczestnictwa w projekcie, b) podpisze umowę uczestnictwa w projekcie w terminie wskazanym przez SPNT, c) wpłaci kwotę w wysokości (podana kwota moŝe ulec zmniejszeniu): dla Prince 2 Foundation: a. 784,67 zł (mikro/małe przedsiębiorstwo) b. 1177,00 zł (średnie przedsiębiorstwo) c. 1569,33 zł (duŝe przedsiębiorstwo) dla ITIL v3 Foundation wraz z symulacją biznesową: d. 873,80 zł (mikro/małe przedsiębiorstwo) e. 1310,70 zł (średnie przedsiębiorstwo) f. 1747,60 zł (duŝe przedsiębiorstwo) dla Professional Scrum Master: g. 941,53 zł (mikro/małe przedsiębiorstwo) h. 1412,30 zł (średnie przedsiębiorstwo) i. 1883,07 zł (duŝe przedsiębiorstwo) na numer konta z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, nazwa firmy, nazwa w skrócie wybranego szkolenia np. Prince, wkład prywatny w ramach projektu Certyfikowany menedŝer ; najpóźniej w przeciągu 5 dni roboczych (wiąŝąca jest data zaksięgowania wpłaty na koncie projektu) od podpisania umowy uczestnictwa w projekcie. UWAGA! Brak terminowej wpłaty moŝe skutkować automatycznym wykluczeniem i kwalifikowaniem osób z listy rezerwowej. 3. KaŜdy uczestnik projektu zobowiązuje się po przystąpieniu do projektu, na kaŝde wezwanie SPNT, poddać się kontroli i audytowi przez uprawnione do tego instytucje. Odmowa upowaŝnia SPNT do Ŝądania stosownego odszkodowania, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 4. Z chwilą kiedy uczestnik projektu: a) nie wykaŝe się 100% frekwencją na zajęciach, b) zrezygnuje z udziału w projekcie później jak 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem edycji lub w trakcie cyklu szkoleniowego, c) nie dopełni formalności związanych z potwierdzaniem udziału w zajęciach na listach obecności, wypełnianiem ankiet ewaluacyjnych (równieŝ po zakończeniu projektu) oraz udzieleniem wszelkich informacji niezbędnych w sprawozdawczości w ramach PO KL, 4

5 d) nie przystąpi do egzaminu certyfikującego, uczestnik projektu zobowiązuje się pokryć rzeczywiste koszty kształcenia w kwocie: 3690 zł dla Prince2 Foundation, 4059 zł dla ITIL V3 Foundation, 4551 zł dla Professional Scrum Master. 5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do wniesienia kwoty, o której mowa w ust. 4 na wezwanie, tj. w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT. 6. W przypadku gdy na dany termin szkolenia zbierze się niedostateczna liczba uczestników lub z przyczyn niezaleŝnych od SPNT terminy szkoleń mogą ulec zmianie. 6 Przypisy końcowe 1. Niniejszy regulamin rekrutacji moŝe podlegać zmianom w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rekrutacji decyzje podejmuje Prezes SPNT lub osoba przez niego upowaŝniona. 5

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn.. Kadry nowoczesnej egospodarki Autoryzowany Administrator Systemów Informatycznych Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo