REGULAMIN. 1 Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. 1 Informacje ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN 1 Informacje ogólne 1. Projekt pt. "Profesjonalny urząd program doskonalenia zawodowego pracowników jednostek samorządu terytorialnego powiatu hrubieszowskiego" obejmuje wsparcie grupy 100 pracowników urzędów gmin powiatu hrubieszowskiego w zakresie szkoleń w następujących modułach: 1. MODUŁUŁ I - kurs języka angielskiego/ukraińskiego 80 godzin 2. MODUŁ II szkolenie wyjazdowe "Rozwój pracownika warunkiem rozwoju instytucji i regionu - 12 godzin, 3. MODUŁ III szkolenia specjalistyczne 32 godzinne, realizowane w 4 ścieŝkach tematycznych: I Finanse publiczne i księgowość Rachunkowość budŝetowa w Zjednoczonej Europie Kontrola wewnętrzna w JST Rachunkowość budŝetowa w JST Pomoc publiczna. Podatki w JST II Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zespołem Profesjonalna obsługa klienta Komunikacja interpersonalna Budowanie partnerstwa samorządu z organizacjami Marketing terytorialny III Szkolenia administracyjno prawne Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawne uwarunkowania pracy w jednostkach samorządu terytorialnego Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w 2009 r. Ewidencja działalności gospodarczej

2 Ewidencja i gospodarka gruntami IV Projekty transgraniczne Projekty inwestycyjne Projekty miękkie do wyboru 2 szkolenia specjalistyczne z w/w zakresów. 4. SZKOLENIE: Zamówienia publiczne w świetle nowelizacji prawa 120 godzin, zorganizowane zostaną 4 grupy, kaŝda po ok. 10 osób. 2 Warunki uczestnictwa 1. Do Projektu mogą przystąpić pracownicy zwani dalej Beneficjentami Ostatecznymi, zatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego powiatu hrubieszowskiego. 2. Beneficjenci Ostateczni projektu składają następujące dokumenty: - ankietę zgłoszeniową wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu, 3 Procedura przyjmowania zgłoszeń 1. Rekrutacja będzie prowadzona przez Rekruterów - Pracowników Urzędów Gmin i Miasta powiatu hrubieszowskiego. 2. Rekrutacja poprzedzona będzie przeprowadzeniem pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych w gminach powiatu hrubieszowskiego z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanej ankiety 3. Rekrutacja prowadzona będzie od dnia do wyczerpania limitu miejsc z uwzględnieniem równych proporcji zakwalifikowanych BO z poszczególnych gmin. 4. Niezbędne dokumenty naleŝy dostarczyć osobiście do rekruterów odpowiedzialnych za zebranie Ankiet rekrutacyjnych w poszczególnych gminach powiatu hrubieszowskiego. 5. Ankiety zgłoszeniowe oraz Regulamin rekrutacji są dostępne w Biurze Projektu i na stronie internetowej

3 4 Przebieg Rekrutacji 1. Rekrutację przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna w składzie: - Przewodniczący Komisji Kierownik Projektu - Członek- pracownik Fundacji OIC Poland - Członek pracownik Fundacji OIC Poland 2. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach: a) Etap I - wstępna rekrutacja uczestników. Celem etapu pierwszego jest przygotowanie listy osób kwalifikujących się do dalszego postępowania ze względu na spełnienie wymogów formalnych (tj,. złoŝenie prawidłowych i kompletnych dokumentów). b) Etap II rekrutacja ostateczna. Beneficjenci Ostateczni, którzy pozytywnie przejdą Etap I rekrutacji, będą wybierani na podstawie Decyzji Komisji Rekrutacyjnej, złoŝonej z Kierownika Projektu, i dwóch pracowników Projektodawcy wskazanych przez Prezesa Zarządu/ Dyrektora Generalnego. Z osób, które pozytywnie przeszły obydwa Etapy rekrutacji 100 osób umieszcza się na liście ostatecznej uczestników poszczególnych szkoleń. W przypadku rezygnacji z przyczyn losowych z cyklu szkoleń, lista ostateczna uzupełniona będzie nazwiskami z listy rezerwowej. c) Beneficjenci Ostateczni będą poinformowani o zakwalifikowaniu do projektu osobiście poprzez Rekruterów. 5 Kryteria Rekrutacji 1. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach decyduje: Na etapie I - data i kolejność wpływu/złoŝenia pełnej dokumentacji Na etapie II - decyzja Komisji Rekrutacyjnej biorącej pod uwagę wyniki analizy ankiet zgłoszeniowych.

4 - Po otrzymaniu ankiety zgłoszeniowej kaŝdy Beneficjent Ostateczny informowany jest o zakwalifikowaniu się do Projektu. W przypadku pisemnej rezygnacji BO jest skreślany z listy zakwalifikowanych uczestników. Lista BO uzupełniana jest nazwiskami z listy rezerwowej. 2. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej Komisję Kwalifikacyjną powołuje Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Fundacji W skład Komisji Kwalifikacyjnej mogą wchodzić: a) Przewodniczący komisji - Kierownik Projektu, b) Dwóch członków komisji delegowani pracownicy Fundacji OIC Poland. 3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury rekrutacyjnej w ramach projektu "Profesjonalny urząd program doskonalenia zawodowego pracowników jednostek samorządu terytorialnego powiatu hrubieszowskiego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. 4. Komisja dokonuje wyboru Beneficjentów Ostatecznych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej jest zawarta w Ankiecie Zgłoszeniowej i potwierdzona podpisami Członków Komisji. 6. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna i wiąŝąca.

5 6 Harmonogram 1. Cykl szkoleń realizowany będzie zgodnie z poniŝszym harmonogramem: Moduł Moduł I Moduł II Moduł III Moduł IV Nazwa szkolenia Kurs języka angielskiego / ukraińskiego Doskonalenie umiejętności jęz. warunkiem rozwoju pracownika i JST "Rozwój pracownika warunkiem rozwoju instytucji i regionu Szkolenie wyjazdowe Szkolenia specjalistyczne realizowane w 4 ścieŝkach tematycznych: I Finanse publiczne i księgowość II Zarządzanie zasobami ludzkimi III Szkolenia administracyjno prawne IV Projekty transgraniczne Zamówienia publiczne w świetle nowelizacji prawa Wymiar (godz.) Termin 80 I XII VI I XII I XII Zajęcia odbywać się będą w następujących grupach: - Moduł I - Kurs języka angielskiego / ukraińskiego - 10 grup ok. 10 osobowych - Moduł II - Rozwój pracownika warunkiem rozwoju instytucji i regionu- 2 grupy ok. 50 osobowe. - Moduł III - Szkolenia specjalistyczne - 20 grup ok. 10 osobowych. - Moduł IV Zamówienia publiczne w świetle nowelizacji prawa - 4 grupy ok.10 osobowe. 3. Szkolenia językowe będą realizowane w dni robocze w godzinach popołudniowych. Szkolenie wyjazdowe odbędzie się w miejscowości atrakcyjnej turystycznie, poza

6 miejscem zamieszkania w systemie weekendowym. Szkolenia specjalistyczne odbywać się będą w dni robocze w godzinach pracy 8 godzin w ciągu dnia. 3. O miejscu realizacji poszczególnych szkoleń Beneficjenci Ostateczni powiadamiani będą z tygodniowym wyprzedzeniem. 4. Warunkiem zaliczenia uczestnictwa kaŝdego ze szkoleń jest udział w co najmniej 90% godzin zajęć kaŝdego z nich. 5. Beneficjent Ostateczny obowiązany jest kaŝdorazowo uzasadnić przyczynę nieobecności w najbliŝszym moŝliwym terminie. 7 Rezygnacja z udziału w szkoleniu 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, niezaleŝnie od przyczyny, Beneficjenci Ostateczni są obowiązani złoŝyć pisemne oświadczenie o rezygnacji. 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjent Ostateczny dokona zwrotu otrzymanego zestawu materiałów szkoleniowych. 3. W przypadku podania nieprawdziwych danych w dokumentacji Beneficjent Ostateczny zostanie skreślony z listy uczestników. 8 Inne postanowienia 1. Realizator projektu zastrzega sobie moŝliwość przeniesienia zajęć na inny termin z przyczyn niezaleŝnych od niego. 2. Realizator Projektu zastrzega sobie moŝliwość wniesienia zmian do Regulaminu. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia tj. od r.

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 629/10 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20.IV.2010 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo