Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej."

Transkrypt

1 Regulamin projektu ŁĄCZNICY 3 WIEKU 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: a. Biuro Projektu lokal przy ulicy Karmelickiej 34, Kraków. b. Projekt Projekt pt. ŁĄCZNICY 3 WIEKU c. Organizatorzy Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury S M O K (Lider) oraz Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Partner). d. Beneficjent Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury S M O K. e. Beneficjent Ostateczny (BO) (OB) uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i złożył komplet dokumentów rekrutacyjnych. f. Regulamin regulamin uczestnictwa w Projekcie. 2 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz prawa i obowiązki (BO) Uczestników Projektu w warsztatach w ramach projektu ŁĄCZNICY 3 WIEKU realizowanego przez Organizatorów. 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku. 4. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu. 3 Cele i zadania Projektu ŁĄCZNICY 3 WIEKU 1. Głównym celem projektu ŁĄCZNICY 3 WIEKU jest zwiększenie aktywności obywatelskiej i społecznej Seniorów z wybranych przez projektodawcę powiatów województwa małopolskiego w okresie I-VI 2013 r.

2 2. Cele szczegółowe: a. umożliwienie Seniorom szerszego uczestnictwa w edukacji ustawicznej w zakresie kształtowania aktywnych postaw obywatelskich, b. nabycie wiedzy, umiejętności i wypracowanie świadomej postawy Seniora-Instruktora edukującego innych Seniorów z zakresu istoty i roli społeczeństwa obywatelskiego oraz nowych technologii w kulturze, c. przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu starszej generacji społeczeństwa obywatelskiego. 3. Organizatorzy realizują założone cele poprzez organizację warsztatów. 4 Uczestnictwo 1. Uczestnikiem w projekcie ŁĄCZNICY 3 WIEKU może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria formalne: a. osoby 50+ działające w strukturach NGO o profilu pro-senioralnym (pracownik, członek, wolontariusz). b. osoby 50+ posiadające wolę działania w NGO. 2. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z następujących powiatów województwa małopolskiego: nowotarskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wielickiego i dąbrowskiego. W przypadku pozostania wolnych miejsc, w projekcie będą mogły wziąć udział osoby z innych powiatów województwa małopolskiego. 3. Warunkiem przyjęcia do projektu osób spełniających kryteria, o których mowa w 4 ust.1, jest ponadto: a. wypełnienie i przesłanie bądź osobiste dostarczenie formularza zgłoszeniowego i niezbędnych załączników (do pobrania ze strony www projektu) do Asystentki Koordynatora. b. otrzymanie potwierdzenia przyjęcia do projektu. 4. O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie spełnienie wszystkich wymogów rekrutacyjnych oraz kolejność zgłoszeń. 5. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. 6. Zostanie utworzona lista rezerwowa składająca się z 6 osób. 7. W ramach projektu BO jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym. 8. Uczestnik warsztatów w ramach projektu jest zobowiązany pisemnie poinformować Beneficjenta o rezygnacji z udziału w projekcie najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów. W przypadku nie poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Projekcie, uczestnik

3 zobowiązuje się ponieść 100% kosztów związanych z jego uczestnictwem w warsztatach, tj ,25 zł. 5 Rekrutacja 1. Rekrutacja uczestników Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans. 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu w zakładce Rekrutacja. 3. Powołuje się Zespół Projektowy, w skład którego wchodzą 3 osoby: Koordynatorka Projektu, Asystentka Koordynatora, Specjalista ds. rozliczeń finansowych. 4. Zespół Projektowy na bieżąco kieruje realizacją zadania i będzie pracować przez cały czas trwania projektu. 5. Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne, tj.: komplet załączników dla osoby działającej w NGO bądź komplet załączników dla osoby posiadającej wolę działać w NGO oraz wysłać je pocztą elektroniczną na adres:, lub faksem lub pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu warunków uczestnictwa w projekcie i oznacza przystąpienie do Projektu. 6. Rekrutacja zakończy się w momencie wyczerpania limitu miejsc, tj. 20 osób. 7. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa (6 osób). W momencie rezygnacji z udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej, osoba z listy rezerwowej ma prawo wstąpić na miejsce osoby rezygnującej z udziału w projekcie, zgodnie z kolejnością pozostawania na liście rezerwowej. 8. O zakwalifikowaniu kandydatów do uczestnictwa w projekcie decydować będzie spełnienie wszystkich kryteriów formalnych oraz kolejność zgłoszeń. 9. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do Biura Projektu. 10. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 11. Nie będą przyjmowane zgłoszenia telefoniczne. 12. O wyniku postępowania rekrutacyjnego każdy kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4 13. W projekcie mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji. 14. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest dostarczyć do Biura Projektu wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne najpóźniej w pierwszym dniu warsztatów. 6 Warsztaty 1. Warsztaty odbywać się będą w biurze Projektu mieszczącego się w centrum Krakowa. 2. Uczestnicy zobowiązani są do podpisywania listy obecności na warsztatach oraz listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych. 3. Udział BO w warsztatach jest obowiązkowy. 4. Każdy BO w zależności od możliwości i preferencji czasowych ma do wyboru grupę uczestnictwa w warsztatach (utworzone zostaną 2 grupy, każda po 10 osób). Warsztaty realizowane będą w formie 2-dniowych zjazdów weekendowych razem 5 weekendów. 5. Cykl warsztatowy składa się z 5 modułów (5 weekendowych zjazdów). 6. Każdy moduł warsztatowy składa się z 2-dniowego zjazdu (sobota-8h, niedziela-8h) razem 16 godzin (2 dni). BO może opuścić 1 moduł warsztatowy. 7. Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe. 8. Każdy moduł warsztatowy zakłada przeprowadzenie ewaluacji celem zweryfikowania poziomu wiedzy BO (prowadzone będą ankiety ex-ante i ex-post). 9. Każdy BO po pozytywnym ukończeniu warsztatów i zdaniu egzaminu (przeprowadzenie 1 lekcji instruktażowej), otrzyma Certyfikat Instruktora. 10. Beneficjent zapewnia uczestnikom projektu wyżywienie w czasie trwania warsztatów oraz zwrot kosztów podróży. 11. Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w prowadzeniu poszczególnych warsztatów tematycznych. 12. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 7 Organizacja Projektu 1. Organizowane w ramach Projektu ŁĄCZNICY 3 WIEKU zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w formie warsztatów. 2. Aktualny harmonogram warsztatów dostępny jest na stronie projektu:

5 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów, bądź zmiany terminu warsztatów najpóźniej na 3 dni przed planowanym ich terminem. 4. Każdy BO zobowiązany jest do przeprowadzenia 1 lekcji instruktażowej stanowiącej formę egzaminu końcowego. Po jego pozytywnym zdaniu uzyska Certyfikat Instruktora. 5. W ramach projektu przewidziana jest bezzwrotna pomoc finansowa w wysokości 500 zł dla 10 BO, którzy przedstawią najciekawszy opis pomysłu na przeprowadzenie warsztatów w swoich społecznościach lokalnych. 6. Po zakończeniu udziału w projekcie każdy BO przez okres 1 roku ma zapewnione wsparcie merytoryczne i techniczne. 7. W ramach projektu zostanie opracowany i wydany Podręcznik Instruktażowy. Każdy BO otrzyma podręcznik wraz z płytą CD. 8. W ramach projektu zostanie nagrany film z przebiegu realizacji projektu. 9. Zostanie opracowana i zredagowana publikacja poprojektowa pt. SENIORZY KAPITAŁEM SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO wraz z płytą CD, która dystrybuowana będzie do organizacji pozarządowych o charakterze pro-senioralnym na terenie województwa małopolskiego. 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 stycznia 2013 r. 2. Przesłanie przez Uczestnika dokumentów rekrutacyjnych oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację. 3. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej Projektu. 4. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Projektu: oraz do wglądu w Biurze Projektu. 5. Regulamin został zatwierdzony i podpisany przez wszystkich Członków Zespołu Projektowego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktualizacja z dnia 31.07.2014r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU: Nowa jakość administracji publicznej w samorządach woj. podkarpackiego ISO narzędziem zarządzania i badania poziomu www.iso.podkarpacie.com.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11 pt. Skutecznie i profesjonalnie - standardy formalno - organizacyjne mazowieckich NGOs 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Uczmy się razem - Budżet Obywatelski w Tarnowie

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Uczmy się razem - Budżet Obywatelski w Tarnowie Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Uczmy się razem - Budżet Obywatelski w Tarnowie Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE str. 1 2 ZAKRES WSPARCIA str. 2 2.1 AKADEMIA ANIMACJI CYKL WARSZTATÓW

Bardziej szczegółowo