Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. I Informacje ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanym dalej regulaminem. 2. Instytucją WdraŜającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki Projekt pt. Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie, będzie zwany dalej projektem. 4. Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, z siedzibą przy,, zwany dalej WORD. 5. Biuro projektu mieści się w siedzibie WORD - pokój 9A, zwane dalej biurem projektu. 6. Projekt będzie realizowany na terenie województwa śląskiego w terminie od 1 lipca 2011 r. do 31 maja 2013 r. 7. Szkolenia będą odbywały się w Częstochowie. 8. Projekt zakłada objęcie wsparciem 215 uczestników/uczestniczek. 9. Udział w projekcie jest bezpłatny. 10. W projekcie zaplanowano organizację następujących szkoleń i kursów Zestaw A kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godzin) Szkolenie będzie przeprowadzone w czterech edycjach. W kaŝdej edycji szkolenia bierze udział 20 osób Zestaw B szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy. Szkolenie będzie przeprowadzone w czterech edycjach. W kaŝdej edycji szkolenia bierze udział 15 osób Zestaw C kurs prawa jazdy kategorii C, Komplet obowiązkowych trzech szkoleń, w których bierze udział 30 osób

2 Zestaw D kurs prawa jazdy kategorii C + E Komplet obowiązkowych trzech szkoleń, w których bierze udział 30 osób Zestaw E kurs prawa jazdy kategorii D Komplet obowiązkowych trzech szkoleń, w których bierze udział 15 osób. II Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem Projektu moŝe być wyłącznie dorosła osoba pracująca, spełniająca wymagania określone w dalszej części niniejszego regulaminu, zamieszkała (zameldowana) lub pracująca na terenie województwa śląskiego, wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych lub podwyŝszeniem kwalifikacji poza godzinami pracy i poza miejscem pracy. 2. Osoby chętne do udziału w projekcie muszą spełniać następujące warunki formalne: a) w dniu złoŝenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych uczestnik projektu powinien mieć ukończone: kursie prowadzonym w ramach Zestawu C lub D 18 lat; kursie prowadzonym w ramach Zestawu E 21 lat; szkoleniu prowadzonym w ramach Zestawu A wymagane: a) ukończone 21 lat dla kat. C prawa jazdy; b) ukończone 24 lata dla kat. D prawa jazdy. b) posiadać zameldowanie (stałe lub czasowe) lub pracować na terenie województwa śląskiego c) posiadać prawo jazdy: kursie prowadzonym w ramach Zestawu C lub E kat. B, kursie prowadzonym w ramach Zestawu D kat. C, szkoleniu prowadzonym w ramach zestawu A kat. D (uprawnienia uzyskane po dniu r.) lub kat. C (uprawnienia uzyskane po dniu r.), szkoleniu prowadzonym w ramach Zestawu B kat. D (uprawnienia uzyskane przed r.) lub kat. C (uprawnienia uzyskane przed r.).

3 d) być osobą pracującą, wykonującą pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. e) ZłoŜyć następujące dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie o zatrudnieniu (wystawione nie później niŝ 7 dni przed złoŝeniem) na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kserokopię dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu), kserokopia prawa jazdy (prawo jazdy do wglądu), kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (oryginał świadectwa do wglądu). III Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń 1. Kompletne dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane w biurze projektu. 2. Wzory formularzy i oświadczeń oraz wykaz niezbędnych dokumentów będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. 3. Wszelkie braki formalne i merytoryczne w dokumentach zgłoszeniowych będą skutkowały nie zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. 4. Proces rekrutacji do projektu prowadzony będzie w oparciu o zasadę kolejności złoŝenia kompletnych dokumentów zgłoszeniowych - decyduje data i godzina złoŝenia dokumentów (z zastrzeŝeniem IV pkt 2). 5. ZłoŜenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 6. Informacje o terminach rekrutacji zamieszczane będą na stronie na stronie internetowej projektu oraz wywieszane w biurze projektu. 7. Rekrutacja odbędzie się w dwóch turach: a) rekrutacja I tura: zgłoszenia na dwie edycje szkolenia kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. C prawa jazdy (2x 20osób), dwie edycje szkolenia okresowego kierowców (2x 15 osób), na kurs prawa jazdy kategorii C (30 osób), na kurs prawa jazdy kategorii C+E (30 osób), na kurs prawa jazdy kategorii D (15 osób). b) rekrutacja II tura: zgłoszenia na dwie kolejne edycje szkolenia kwalifikacja wstępna przyspieszona, dla kat. C prawa jazdy (30 osób) i kat.d prawa jazdy (10 osób), dwie kolejne edycje szkolenia okresowego kierowców (2x 15 osób). 8. Trzecia edycja szkolenia kwalifikacja wstępna przyspieszona odbędzie się z podziałem na kategorie prawa jazdy tzn. dla: a) 10 osób z kat.c prawa jazdy b) 10 osób z kat.d prawa jazdy 9. W przypadku braku chętnych osób do uczestnictwa w trzeciej edycji szkolenia kwalifikacja wstępna przyspieszona z kat.d prawa jazdy, nabór zostanie uzupełniony o osoby z kat.c prawa jazdy.

4 10. Czwarta edycja szkolenia kwalifikacja wstępna przyspieszona, przeprowadzona będzie dla osób z prawem jazdy kat.c (20 osób) 11. Na formularzu zgłoszeniowym moŝna zakreślić TYLKO jeden dostępny zestaw szkoleń. 12. Formularz zgłoszeniowy, w którym zakreślona będzie większa ilość zestawów nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji. 13. Formularz zgłoszeniowy na szkolenie/kurs oferowany w I turze rekrutacji nie jest brany pod uwagę w II turze rekrutacji. 14. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie z godnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w szkoleniach i kursach realizowanych w ramach projektu. IV Kwalifikacja uczestników projektu 1. Wyboru uczestników projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora WORD. 2. Komisja rekrutacyjna, kwalifikując kandydatów do udziału w projekcie, ma obowiązek zrealizować załoŝone w projekcie grupy docelowe uczestników, z zachowaniem zasady równych szans udziału w projekcie. (Priorytetowo traktowane będą kobiety, osoby z wykształceniem średnim i niŝszym oraz osoby +45,) 3. Komisja rekrutacyjna po zakończeniu weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych sporządza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie rekrutację, a nie zostaną przyjęci z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście osób rezerwowych. 4. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym. 5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są o tym fakcie powiadamiane przez komisję rekrutacyjną. Dwukrotna bezowocna próba kontaktu z osobą zakwalifikowaną do projektu powodować będzie skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do projektu a miejsce to przypada osobie znajdującej się na najwyŝszej pozycji na liście rezerwowej. 6. WORD Częstochowa zorganizuje spotkanie organizacyjne z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie, na którym zostaną podpisane umowy określające prawa i obowiązki uczestników projektu. 7. W przypadku nieobecności na spotkaniu organizacyjnym osoby zakwalifikowanej na szkolenia jej miejsce przypada osobie znajdującej się na najwyŝszej pozycji na liście rezerwowej. 8. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, które podpiszą umowy dotyczące uczestnictwa w projekcie na spotkaniu organizacyjnym, stają się uczestnikami projektu. 9. ZłoŜone dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie nie podlegają zwrotowi. V Postanowienia końcowe 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie WORD oraz na stronie internetowej projektu. 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Regulamin moŝe ulec zmianie w szczególności: z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu; zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu; zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją WdraŜającą.

5 4. Nie przestrzeganie przez uczestnika projektu niniejszego regulaminu, moŝe skutkować dyscyplinarnym skreśleniem z listy uczestników projektu. 5. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2011 roku.

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER 1 Objaśnienia terminów i skrótów 1. POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik Projektu osoba, która złożyła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU PEŁNOsprawni realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA 1 Postanowienia ogólne 1) Projekt Podyplomowa Akademia MBA realizowany jest przez Wnioskodawcę/ Organizatora, czyli WyŜszą Szkołę Zarządzania inaczej zwaną WyŜszą Szkołą Zarządzania / Polish Open University

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Angielski jest prosty

Angielski jest prosty REGULAMIN PROJEKTU Angielski jest prosty Program podniesienia konkurencyjności kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez podwyższenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo