Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4"

Transkrypt

1 tel. (32) do 92 / faks: (32) ; sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do wykonawcow ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia Dotyczy: odpowiedzi na wystqpienia wykonawcow o wyjasnienie tresci zapisow specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na uslugi <Udzielenia i obslugi dlugoterminowego kredytu inwestycyjnego dla sfinansowania przedsi^wzi^cia pt. Realizacja Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzqdzen Wodociqgowych i Urzqdzen Kanalizacyjnych na lata 20i3-20i5"> Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), dalej ustawy PZP", na skierowane: (1) za posrednictwem telefaksu - w dniu 9.oi.20i4r. (2) w drodze bezposredniej - w dniu i4r. (3) za posrednictwem telefaksu - w dniu io.oi.20i4r. (4) w drodze bezposredniej - w dniu i4r. (5) za posrednictwem telefaksu - w dniu i3.oi.20i4r. (6) za posrednictwem telefaksu - w dniu i3.oi.20i4r. (7) za posrednictwem telefaksu - w dniu I4.0l.20i4r. (8) za posrednictwem telefaksu - w dniu i5.oi.20i4r. wystqpienia (od 1 do 8) wykonawcow z wnioskami (zapytaniami) 0 wyjasnienie tresci SIWZ, zamawiajqcy udziela nast^pujqcej odpowiedzi: Zapytanie nr 1: W zwiqzku z planowanym przystqpieniem do przetargu (...) zwracamy si^ z prosbq o udost^pnienie nast^pujqcych informacji (...): Czy Zamawiajqcy dopuszcza zabezpieczenie kredj^u w formie weksla wlasnego in bianco wraz z deklaracjq wekslowq." Odpowiedz: Zamawiajqcy modyfikuje tresc SIWZ, poprzez: 1) dopisanie w punkcie 2. Rozdzialu XIV. Czqsci A SIWZ - podpunktu 3)0 tresci:,,3) Blankiet weksla in bianco wraz z deklaracjq wekslowq."; 2) dopisanie w punkcie 10. Rozdzialu I Cz^sci B SIWZ - podpunktu 3) o tresci: ns) Weksel wlasny in bianco wraz z deklaracjq wekslowq tytulem zabezpieczenia splaty kredytu, ktory jest przedmiotem nin. zamowienia."; 3) dopisanie w punkcie 4. Rozdzialu II Cz^sci B SIWZ - podpunktu 3) o tresci:»3) Weksel wlasny in bianco wraz z deklaracjq wekslowq tytulem zabezpieczenia splaty kredytu, ktory jest przedmiotem nin. zamowienia, gdzie: a) Deklaracja wekslowa powinna bye zgodna z postanowieniami SIWZ, b) Weksel powinien posiadac: o klauzulq nie na zlecenie", o adnotacjq oistnieniudeklaracjiwekslowej."; 4) dopisanie w punkcie 7. Formularza Oferty (Wzor - Zalqcznik nr 1 do SIWZ) podpunktu 3) o tresci:,,3) Weksla wlasnego in bianco wraz z deklaracjq wekslowq tytulem zabezpieczenia splaty kredytu, ktory jest przedmiotem nin. zamowienia"; TAK / NIE*"; 5) wprowadzenie - w miejsce dotychczasowego - nowego Zalqcznika nr 1 do SIWZ - wzor Formularza Oferty, stanowiqcego Zalqcznik nr 1 do nin. pisma; Najpozniej w dacie zawarcia umowy w sprawie nin. zamdwienia, przekaze Wykonawcy Uchwal Rady Nadzorczej RPWiK Sosnowiec SA. w sprawie wyrazenia zgody na wystawienie weksla wlasnego in bianco wraz z deklaracja wekslowq tytulem zabezpieczenia splaty dlugoterminowego kredytu inwestycyjnego dla sfinansowania przedsiqwziqcia pt. Realizacja Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzqdzen Wodociqgowych i Urzqdzen Kanalizacyjnych na lata ", podjqtq na podstawie 29 ust. 2 pkt. 4 Statutu RPWiK Sosnowiec SA. Zapytanie nr 2: Czy Zamawiajqcy podpisze oswiadczenie o poddaniu si^ egzekucji na podstawie bankowego tytulu egzekucyjnego." Odpowiedz: Nie. Rejestracja: S^d Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS Konto bankowe: ING Bank Sl^ski O/Sosnowiec nr ^O.^

2 tel. (32) / faks: (32) ; sekretariat(5)rpwik.sosnowiec.pl Zapytanie nr 3: Prosimy o podanie wysokosci nakladow inwestycyjnych poniesionych w 20i3r. (uj^tych w harmonogramie rzeczowo-finansowym na poszczegolne zadania) z podaniem zrodel ich finansowania oraz wysokosci planowanych do poniesienia nakladow w z podaniem struktury ich finansowania (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i biznes planu)." OHpB!P?S355 Zamawiajqcy modyfikuje tresc SIWZ, poprzez dodanie nowego: o Zalqcznika nr SA do SIWZ - Harmonogram rzeczowo-finansowy zadan realizowanych w ramach Planu Wieloletniego (zaktualizowany wedlug stanu na dzien r.)", stanowiqcego Zalqcznik nr 2 do nin. pisma, o Zalqcznika nr gb do SIWZ - Prognoza finansowa na okres kredytowania (zaktualizowana wedlug stanu na dzien r.)", stanowiqcego Zalqcznik nr 3 do nin. pisma; wysokosci nakladow inwestycyjnych poniesionych w 2013 roku, zrodla ich finansowania oraz wysokosci planowanych do poniesienia nakladow w latach uwidocznione zostaly w Harmonogramie rzeczowofinansowym, w szczegolnosci struktura finansowania powyzszych nakladow inwestycyjnych widoczna jest w kolumnach od 39 do 42 tego Harmonogramu; na podstawie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowofinansowego (Zalqcznik nr SA do SIWZ): MONTAZFINANSOWYwtys.zl f n Lp. ^^^^^^^^^^^ v'pis 1. Srodki wlasne w tym: , , , ,6 a. Odpisy amortyzacyjne , , , ,9 b. Skumulowane srodki z odpisow amortyzacyjnych z poprzednich lat 890, , , ,7 2. Srodki z funduszy unijnych 0, , , ,4 3- Pozyczki / kredyty , , , ,8 i 93 4S9,<i B , ,7 1. Wydatki inwestycyjne , , ,7 2. Splata pozyczek /kredytow 188,5 267,0 601,8 1057,3 3- Splata odsetek , , , ,o B ,9 H H B i ,7 Zapytanie nr 4: Czy Zamawiajqcy wybranemu oferentowi na dzien podpisania umowy kredytowej udokumentuje poniesiony juz wklad wlasny na realizowane przedsi^wzi^cie." Odpowiedz: Tak, najpozniej w dacie zawarcia umowy w sprawie nin. zamdwienia i zgodnie z postanowieniami pkt. 1., ppkt. 2) Rozdzialu II. Cz^sci B SIWZ. Zapytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie, ze planowany do wniesienia wklad wlasny b^dzie wniesiony i udokumentowany do dnia i5r." 0S[pd3jle3^ Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym zadania sq planowane do wykonania i finansowania do konca 2015 roku, zatem brak podstaw do stwierdzenia, ze wklad wlasny bqdzie wniesiony i udokumentowany do dnia i5r.; postanowienia pkt. 1., ppkt. 6) Rozdzialu II Czqsci B SIWZprzewidujq przesuni^cie finansowania w przypadku zmiany terminow realizacji zadan inwestycyjnych (do dnia 30.o6.20i6r.). Zapytanie nr 6: Czy zadania uwzgl^dnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym (od I do V) sq odr^bnymi projektami realizowanymi w ramach jednego wieloletniego planu." Odpowiedz: Tak, zadania uwzglqdnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym (od I do V) sq odrqbnymi projektami realizowanymi w ramach jednego wieloletniego planu; podzial na zadania ma na celu usystematyzowanie zaplanowanych inwestycji, zwiqkszenie mozliwosci ich realizacji przez kilku wykonawcow jednoczesnie oraz ulatwienie kontroli nad ich przebiegiem. Zapytanie nr 7: Podanie dokladnych (co do grosza) kwot wpisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla zadan WODA oraz KANAL w pozycjach: a) Iqczny koszt zagregowany (RAZEM w latach ); b) Iqczny koszt poszczegolnych pozycji struktury finansowania w latach (wklad wiasny/wfo^/ POi / Kredyt w latach ) c) wydatki w latach 2011/2012 d) wartosc zadania RAZEM." Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS Konto bankowe: ING Bank Sli)ski 0/Sosnowiec nr

3 tel. (32) / faks: (32) ; sekretariat(s)rpwik.sosnowiec.pl Odpowiedz: Zamawiajqcy podaje odnosnie: Ad.a) Razem Lqczny koszt zagregowany , , , ,24 Ad.b) ZRODLA FINANSOWANIA Wyszczegolnienie Wklad wlasny pons WFOSiGW Kredyt Razem WODA I ,70 0,00 0, , ,70 KANAL II ,90 0, , , ,90 OCZYSZCZALNIE III ,30 0,00 0, , ,30 PRZEJMOWANIE SIECirV ,34 0,00 0,00 0, ,34 KANAL POIiSV , ,09 0,00 0, ,00 RAZEM , , , , ,24 Adc) Wydatki poniesione w latach na zadania inwestycyjne objqte harmonogramem WODA w tirm: , ,74 KANAL ,59 OCZYSZCZALNIE ,00 Ad.d) I WARTOSC ZADAN ZA LATA \ ,57] Zapytanie nr 8: Jakie sq dokladne planowane daty (co do dnia) rozpocz^cia i zakonczenia zadan WODA oraz KANAL?" Odpowiedz: Daty realizacji zadan - w przypadku umow juz zawartych z wykonawcami - uwidocznione zostaly w kolumnach od 5 do 9 Harmonogramu rzeczowo - finansowego (Zalqcznik nr 8A do SIWZ), natomiast pozostale zadania pokazane sq w terminach planowanych, co zostalo uwidocznione w kolumnach od 16 do 26 tego Harmonogramu; zgodnie z postanowieniami pkt. 4. Rozdzialu I Czqsci B SIWZ Zamawiajqcy hqdzie dokonywal aktualizacji przedmiotowego zalqcznika do SIWZ. Zapytanie nr 9: Co oznacza w harmonogramie zadanie V POlS Kanal - czy jest to wykorzystanie srodkow unijnych na projekt KANAL czy tez jest to inny, odrebny projekt (analogicznie - czy zadanie IV Przejmowanie sieci od inwestorow jest zadaniem odr^bnym od zadan WODA i KANAL)." Odpowiedz: Zadanie VPOIiS KANAL to odrqbne zadanie; Gmina Sosnowiec uzyskala dofinansowanie Projektu Gospodarka sciekowa w Sosnowcu - Etap 11" w ramach dzialania gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM priorytet I - Gospodarka wodno-sciekowa, zwanego dalej Projektem"; jest to dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko ; umowa*. ktorej przedmiotem jest powyzsze dofinansowanie zostala zawarta w dniu i3r.; udzial RPWiK Sosnowiec SA. w realizacji dofinansowanego Projektu polega miqdzy innymi na zapewnieniu wkladu wlasnego; Spdlka hqdzie docelowym wlascicielem majqtku wytworzonego w ramach Projektu, ktory po jego zakonczeniu zostanie przekazany aportem; w zadaniu V POIiS KANAL ujqto wszystkie inwestycje, ktore realizowane sq wspolnie z Gminq Sosnowiec i na ktore Gmina uzyskala dofinansowanie w ramach srodkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko; kwoty ujqte w tym zadaniu w harmonogramie rzeczowofinansowym, to wklad wlasny, za zapewnienie ktorego, zgodnie z powyzszymi wyjasnieniami, odpowiedzialny jest Zamawiajqcy oraz srodki unijne pozyskane przez Gminq Sosnowiec; zadanie IV - Przejmowanie sieci od inwestorow", jest zadaniem odrqbnym od zadan WODA i KANAL, sklada siq z podzadan, ktore sq wiadome dopiero w danym roku; zadania ujqte w tym zakresie realizowane sq na podstawie umow zawieranych zgodnie z obowiqzujqcym u Zamawiajqcego Regulaminem odplatnego nabywania urzqdzen przesylowych (sieci wodociqgowych i sieci kanalizacji sanitarnej) przez RPWiK Sosnowiec SA. - ujednolicony tekst przez wprowadzenie zmian wynikajqcych z Aneksu Nr 1/2012 z dnia I i2r. - dostqpnym na stronie w zakladce e-bok; Zamawiajqcy nie przewiduje finansowania powyzszych zadan ze srodkow z kredytu. * umowa nr 2/2013 pomi^dzy Gminq Sosnowiec (Beneficjent) a Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki WodneJ (Instytucja Wdrcizqjqca) Zapytanie nr 10: Prosimy o potwierdzenie, ze: wszystkie wydatki uj^te w harmonogramie rzeczowo-finansowym przewidziane dla realizacji zadania WODA i zadania KANAL sq faktycznie z nimi zwiqzane, 3 Rejestracja: S^d Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS Konto bankowe: ING Bank Sl^ski 0/Sosnowiec nr

4 Rejonowe Przedsi^biorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Sosnowcu Spolka Akc>jna tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatcsrpwik.sosnowiec.pl wydatki poniesione w latach byly finansowane jedynie srodkami wlasnymi, w latach ww. zadania nie byly finansowane Icredytami (kredytami ze srodkow EBI) i ze kredytem b^dqcym przedmiotem obecnego przetargu nie b^dq refinansowane te kredyty, w latach wydatki zwiqzane z ww. zadaniami nie byly finansowane srodkami unijnymi, jezeli w latach byly inne zrodla finansowania niz srodki wlasne Zamawiajqcego to prosimy 0 wskazanie zrodel i kwot finansowania." Odpoiviedz: Zamawiajqcy udziela nastqpujqcych odpowiedzi: o Tak; o Wydatki poniesione w latach byly finansowane ze srodkow wlasnych, srodkow z pozyczek WFOSiGW w Katowicach oraz planowane jest ich refinansowanie kredytem bqdqcym przedmiotem zamowienia (widoczne w Harmonogramie rzeczowo-finansowym); Zamawiajqcy modyfikuje tresc SIWZ, poprzez wprowadzenie - w miejsce dotychczasowego - nowego Zalqcznika nr 6F do SIWZ -,Aktualne zadluzenie Zamawiajqcego (wedlug stanu na dzien r."), stanowiqcego Zalqcznik nr 4 do nin. pisma, o Tak, w latach w/w zadania nie byly finansowane kredytami (w szczegolnosci kredytem z EBI); zatem nie bqdzie refinansowania innych kredytow kredytem, ktory jest przedmiotem nin. zamowienia; o Tak, w latach wydatki zwiqzane z w/w zadaniami nie byly finansowane srodkami unijnymi; o Wroku: ^ zadania byly finansowane wylqcznie ze srodkow wlasnych Zamawiajqcego, ^ dwa zadania kanalizacyjne realizowane byly z wykorzystaniem pozyczek z WFOSiGW w Katowicach, w wysokosci 1141,00 tys. zl, kontynuowano jedno zadanie kanalizacyjne z roku poprzedniego oraz zawarto dwie kolejne umowy na pozyczki z WFOSiGW w Katowicach; Iqczna wartosc transz w roku 2013 wyniosla 1 295,99 Ws. zl. Zapytanie nr 11: Czy inwestycje realizowane w ramach zadania V POIS KANAL sq integralnq cz sciq zadania II KANAL?" I^powiedi: PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 6. ^ Zapytanie nr 12: Czy realizowane przedsi wzi cie wymaga sporzqdzenia analizy oddzialywania na srodowisko, jesli tak to czy zostala przeprowadzona analiza - data." Odpowiedz: Ocena oddzialywania inwestycji na srodowisko jest podstawq do wydania pozwolen na budowq; decyzje te wydawane sq dla zadan inwestycyjnych powyzej 1 km; zlecajqc opracowanie dokumentacji technicznej Zamawiajqcy wymaga uzyskania stosownej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 0ezelijest to zasadne) oraz pozwolenia na budowq; Zamawiajqcy wraz z dokumentacjq technicznq ipozwoleniem na budowq otrzymuje decyzjq srodowiskowq (jesli byl obowiqzek jej uzyskania); Zamawiajqcy wyjasnia, ze jest wiele dat decyzji srodowiskowych, ze wzglqdu na to, iz sq sporzqdzane dla kazdego zadania oddzielnie. Zapytanie nr 13: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajqcy w okresie obowiqzywania umowy zobowiqzuje si : 1) udost^pnic raporty lub sprawozdania z przebiegu realizacji Przedsi wzi cia, w tym rozliczenia kosztow przedsi^wzi^cia po jego zakonczeniu, 2) organizowac zamowienia na realizacji przedsi^wzi^cia stosownie do obowiqzujqcych norm i przepisow (np. PZP, jesli dotyczy) 3) w ramach realizacji Przedsi^wzi^cia zobowiqzuje si^ zapewnic: a) wykonawstwo prac i robot zgodnie z przyj^tym planem techniczno-finansowym i harmonogramem realizacji, b) przestrzeganie obowiqzujqcych norm i przepisow dotyczqcych ochrony srodowiska, oszcz^dnosci energii, ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, c) utrzymanie majqtku stanowiqcego cz^sc skladowq Przedsi^wzi^cia w odpowiednim stanie uzytecznosci, 4) zamawiajqcy zobowiqzuje si^ do niezwlocznego pisemnego poinformowania o zamiarze wprowadzenia zmian, ktore: a) opozniq rozpocz^cie lub zakohczenie realizacji Przedsi^wzi^cia, b) zmieniq calkowity koszt realizacji Przedsi^wzi^cia, c) istotnie zweryfikujq przyj^ty plan techniczno-finansowy Przedsi^wzi^cia, d) Przechowywanie dokumentacji dotyczqcej finansowanego przedsi^wzi^cia b dzie dokonywane przez okres 5 lat od daty splaty, 4 Rejestracja: S^d Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS Konto bankowe: ING Bank Sli}ski O/Sosnowiec nr

5 tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatorpwik.sosnowiec.pl 5) Zamawiajqcy wyrazi zgod na udzielanie wszelkich wyjasnien oraz przekazywanie do EBI, na wniosek banku, dokumentow i informacji dotyczqcych Przedsi^wzi^cia oraz Zamawiajqcy w zakresie, w jakim ma to zwiqzek z realizacjq Przedsi^wzi^cia, 6) Zamawiajqcy wyraza zgod^ na wizytacji i/lub kontrol^ przez przedstawicieli EBI lub banku obiektow zwiqzanych z Przedsi^wzi^ciem." Odpouuiedz: Zamawiajqcy udziela nastqpujqcych odpowiedzi: Ada) Tak, napisemny wniosek Wykonawcy i w ramach posiadanej przez Zamawiajqcego dokumentacji; Ad.2) Tak, zamowienia na realizacjq przedsiqwziqcia organizowane sq / bqdq zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamowien przez Rejonowe Przedsiqbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Sosnowcu Spdlka Akcyjna" lub przepisami ustawy PZP (jesli dotyczy); Ad.3)a) Roboty wykonywane sq zgodnie z zawartymi umowami; zadania realizowane bqdq zgodnie z harmonogramem rzeczowo-jinansowym - w przypadku istotnych zmian Wykonawca zostanie o nich poinformowany, Ad.3)b) Zamawiajqcy wykonuje dzialalnosc zgodnie z prawem obowiqzujqcym na terenie RP; Ad.3)c) Zamawiajqcy na biezqco dba o stan infrastruktury, ktora jest w jego posiadaniu i zapewnia jej konserwacjq; Ad.4)a)Tak; Ad.4)b)Tak; Ad.4)c) Tak; Ad.4)d) Tak; Ad.5) PATRZ: odpowiedz Ad.l) na nin. Zapytanie; Zamawiajqcy udzieli wszelkich wyjasnien oraz przekaze na wniosek Wykonawcy dokumenty i informacje dotyczqce Przedsiqwziqcia (w zakresie w jakim ma to zwiqzek z realizacjq Przedsiqwziqcia),celemprzekazania ich przez Wykonawcq do EBI; M.6)Tak. Zapytanie nr 14: Prosimy o udostipnienie pelnego operatu szacunkowego nieruchomosci majqcej stanowic zabezpieczenie kredytu." Odpowiedz: Operat szacunkowy Oczyszczalni Sciekow RADOCHA II w Sosnowcu stanowi Zalqcznik nr 5 do nin. pisma. Zapytanie nr 15: Czy Zamawiajqcy udost^pni wybranemu Oferentowi na jego zqdanie nast^pujqce dokumenty: a) Umowi z wykonawcq zadan, b) Pozwolenia na budow lub zgloszenie robot, c) Faktury oraz protokol cz^sciowego odbioru, d) Protokol zakonczenia oraz przekazania do uzytkowania po zakonczeniu inwestycji." Odpowiedz: Tak, Zamawiajqcy udostqpni zqdane przez Wykonawcq dokumenty, na jego pisemny wniosek (zawierajqcy wskazanie konkretnych dokumentow). Zapytanie nr 16: Czy Zamawiajqcy przedlozy wybranemu Oferentowi przed podpisaniem umowy: a) aktualne opinie z bankow oraz instytucji finansowych, w ktorych Zamawiajqcy posiada r-ki i zobowiqzania (nie starsze niz 30 dni przed podpisaniem umowy), b) aktualne zaswiadczenie z ZUS i US o braku zaleglosci wzgl^dem tych instytucji (nie starsze niz 30 dni przed podpisaniem umowy)." Odpowiedz: Tak, najpozniej w dacie zawarcia umowy w sprawie nin. zamdwienia, Zamawiajqcy Wykonawcy najego pisemny wniosek aktualne opinie /zaswiadczeniajak wyzej. przekaze Zapytanie nr 17: Przedlozenie do podpisania umowy uchwaly Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RPWiK w Sosnowcu SA na ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomosci obj^tej KW nr: KAiS/ /9, KAiS/ /0, KAiS/ /6, prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Sosnowcu, Wydzial VI Ksiqg Wieczystych." Odpowiedz: Zgodnie ze Statutem RPWiK Sosnowiec SA., Zamawiajqcy nie ma obowiqzku uzyskania zgody (uchwaly Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RPWiK w Sosnowcu SA.) na ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomosci objqtej KW nr: KAiS/ /9, KAiS/ /0, KAiS/ /6, prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Sosnowcu, Wydzial VI Ksiqg Wieczystych. S Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS

6 Rejonowe Przedsi^biorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Sosnowcu Spolka Akcjjna tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatorpwik.sosnowiec.pl Zapytanie nr 18: Zgodnie z zapisem SIWZ Cz^sc Ogolna SIWZ-A Rozdzial XVI pkt. 3 ppkt. 3) prosimy o informacji w jakich warunkach Zamawiajqcy przewiduje dokonanie zmiany terminow platnosci rat i ich wysokosci, czy wynikac to b^dzie tylko z niewykorzystania calej kwoty kredytu, czy tez w innych warunkach, czy przewidujq Panstwo wydluzenie okresu kredytowania." Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, iz: o przewiduje dokonanie zmiany terminow platnosci rat i ich wysokosci, na mocy postanowienia pkt. 3, ppkt. 3) Rozdzialu XVI. Czqsci A SIWZ, w przypadku niewykorzystania calej kwoty kredytu lub wczesniejszej splaty czqsci lub calosci kredytu (bez ponoszenia kosztow z tego tytulu); o nie przewiduje wydluzenia okresu kredytowania. Zapytanie nr 19: W mysl zapisu SIWZ Cz^sc Ogolna SIWZ-A Rozdzial XVI pkt. 3 ppkt. 6) prosimy o informacji, CO oznacza zmiana kosztow kredytu w kazdym przypadku, gdy jest korzystna dla Zamawiajqcego - czy Zamawiajqcy przewiduje skladanie wniosku o obnizenie oprocentowania kredytu? z jakich przyczyn?" Odpowiedz: Poprzez korzystnq dla Zamawiajqcego zmianq w zakresie kosztow kredytu (postanowienie pkt. 3., ppkt. 6) Rozdzialu XVI. Czqsci A SIWZ) rozumiec nalezy przypadek podjqcia przez Wykonawcq w toku realizacji inwestycji (okresu kredytowania), decyzji o zmniejszeniu wysokosci przyjqtej marzy lub prowizji; Zamawiajqcy nie przewiduje skladania wniosku o obnizenie oprocentowania. Zapytanie nr 20: Z uwagi na fakt, iz banki dokonujq kwartalnego monitoringu Klientow prosimy o wyrazenie zgody na skladanie w ramach monitoringu sprawozdan F-01 w okresach kwartalnych." Odpowiedi: Zamawiajqcy modyfikuje tresc SIWZ, poprzez nadanie pkt. 5., ppkt. i)a) Rozdzialu II Czqsci B SIWZ nowego brzmienia: Skladanie kwartalnych sprawozdan F-01 (Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale) oraz rocznych audytowanych pelnych wynikow finansowych wraz ze sprawozdaniem bieglego rewidenta.". Zapytanie nr 21: Zgodnie z zapisem SIWZ Czisc Ogolna SIWZ-B Rozdzial II pkt. 6 ppkt. 4) Zamawiajqcy dopuscil mozliwosc otwarcia rachunku pomocniczego u wybranego Oferenta. Czy w zwiqzku z powyzszym Zamawiajqcy skieruje na rachunek pomocniczy wplywy z umowy, z ktorej dokonany bidzie przelew wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu." Odpowiedz: Nie; otwarcie rachunku pomocniczego, celem skierowania wplywow z umowy, z ktorej dokonany bqdzie przelew wierzytelnosci na zabezpieczenie splaty kredytu, nie stanowiprzedmiotu nin. zamdwienia. Zapytanie nr 22: Zgodnie z zapisem SIWZ Czisc B Rozdzial I pkt. 7. prosimy o szczegolowq informacji na temat sposobu i zasad przekazania srodkow pomocowych - Gminy Sosnowiec w kwocie ,00 zl." Odpoiviedz: PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 9; zgodnie z przyjqtymi postanowieniami przeplywy srodkow Funduszu Spojnosci nastqpowac bqdq pomiqdzy Gminq Sosnowiec, ktora jest Beneficjentem Projektu a bankiem; natomiast przeplywy srodkow Zamawiajqcego, ktory - zgodnie z wyjasnieniami zawartymi w odpowiedzi na Zapytanie nr g - odpowiada za zapewnienie wkladu wlasnego (co wykazano w harmonogramie rzeczowofinansowym) przekazywane sq zawsze w jednym kierunku, tj. do wykonawcy robot/uslug, w zaleznosci od sytuacji albo bezposrednio, albo w sposob dwustopniowy za posrednictwem Beneficjenta, czyli Gminy Sosnowiec; projekt nie przewiduje przeplywu srodkow do Zamawiajqcego, dlatego tez, jak wynika z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiajqcy nie przewiduje finansowania prac zalozonych w zadaniu V POIiS KANAL ze srodkow z kredytu, ktory jest przedmiotem nin. zamdwienia. Zapytanie nr 23: Prosimy o informacji z czego wynika strata netto Spolki za 9 m-cy 20i3r." Odpoiviedz: Wynikfinansowy po 9 miesiqcach 2013 r.jest zamkniqty stratq, poniewaz: o hurtowy dostawca sciekdw dostarczyl tylko 70% deklarowanej ilosci sciekdw - wielkosc ta zostanie uwzglqdniona w kalkulacji ceny na nastqpny okres, co pozwoli uniknqc straty, o Zamawiajqcy prowadzi tzw. sprzedaz uslug ciqglych, co wplywa na sposdb rozliczenia w trakcie trwania roku obrotowego; pelny rok rozlicza siq dopiero przy zamkniqciu ksiqg rachunkowych; wplywa to bezposrednio na mniejszq sprzedaz w styczniu nastqpnego roku; po rozliczeniu 2013 roku szacuje siq, ze bqdzie to okolo 1,5 mln zl wiqcej w przychodach ze sprzedazy.. 6 Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, WydziaJ VIII Gospodarczy KRS

7 tel. (32) / faks: (32) ; sekretariat(srpwik.sosnowiec.pl Zapytanie nr 24: Podanie informacji nt. warunkow kluczowych umow z odbiorcami uslug Spolki: na jakie terminy sq zawarte umowy, jakie podmioty sq glownymi odbiorcami i jakie sq to kwoty rocznie." Odpoiviedz: Glownymi duzymi kontrahentami Zamawiajqcego sq spoldzielnie iwspolnoty mieszkaniowe, zaklady przemyslowe, itp.; umowy z przedmiotowymi kontrahentami, ze wzglqdu nacharakter usiug swiadczonych przez Zamawiajqcego, sq umowami zawieranymi na czas nieokreslony; wielkosc przychodow zostala uwidoczniona w Sprawozdania finansowym (Zalqcznik nr 6A do SIWZ) - na str. 2 - Rachunek zyskow i strat za 2012 rok, w pozycji A.I. przychody netto ze sprzedazy produktow" (przychody netto ze sprzedazy produktow po 11 miesiqcach roku 2013 wynoszq tys. zl), natomiast struktura kontrahentdw zawarta jest w Biznes planie (Zalqcznik nr 9 do SIWZ) - na str. 11 i 12. Zapytanie nr 25: W zwiqzku z planowanym przystqpieniem do przetargu (...) zwracamy si? z prosbq o udostjpnienie nastjpujqcych (...) dokumentow: 1. Oswiadczenie, ze dostarczone do Banku dokumenty sq na dzien pobrania SIWZ aktualne - zalqcznik nr (...)* do niniejszego pisma 2. Podstawowe informacje 0 dzialalnosci gospodarczej - zalqcznika nr (...)** do niniejszego pisma 3. Wskazniki efektywnosci inwestycji NPV i IRR 4. Dokumenty potwierdzajqee udokumentowanie zrodel finansowania inwestycji - wklad wlasny, srodki pomocowe, pozyczki WFOSiGW (np. wyciqg z r-ku, dokumenty potwierdzajqee przyznaje pomocy, umowy udzielenia pozyczki) 5- Rachunek zyskow i strat obejmujqcy pozycje oznaczone literami z roku 2012 i 2013 wedlug stanu na 30.ii.20i2r. i 30.ii.20i3r. 6. Model finansowy w formie elektronicznej * wedlug Zalqcznika nr 6 do nin. pisma * wedlug Zalqcznika nr 7 do nin. pisma Odpoiviedz: Zamawiajqcy udziela nastqpujqcych odpowiedzi: Ad.i. Tak, najpozniej w dacie zawarcia umowy w sprawie nin. zamdwienia, Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy najego pisemny wniosek aktualne dokumenty, o ktdrych mowa w pkt. 1., 2., 4. i 6. Oswiadczenia" - wedlug wzoru stanowiqcego Zalqcznik nr 6 do nin. pisma (pkt. 3. i 5. nie dotyczq Zamawiajqcego). Ad.2. Podstawowe informacje o dzialalnosci prowadzonej przez Zamawiajqcego zostaly zawarte miqdzy innymi w zalqczonych do SIWZ: odpisie KRS Zamawiajqcego (Zalqcznik nr 12 do SIWZ), sprawozdaniach (Zalqczniki nr 6A i 6B do SIWZ) oraz Biznes planie przedsiqwziqcia Realizacja Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzqdzen Wodociqgowych i Urzqdzen Kanalizacyjnych na lata " (Zalqcznik nr 9 do SIWZ). Ad.3 Zamawiajqcy nie liczy wskaznikdw efektywnosci inwestycji NPV i IRR, ze wzglqdu na charakter prowadzonej dzialalnosci inwestycyjnej. Ad.4. PATRZ: odpowiedz na Zapytanie 4; najpdzniej w dacie zawarcia umowy w sprawie nin. zamdwienia, Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy - na jego pisemny wniosek - rdwniez dokumenty dotyczqce zrddla finansowania inwestycji, tj. pozyczek z WFOSiGWw Katowicach. Ad.5. Zamawiajqcy nie sporzqdza rachunku zyskdw i strat wedlug stanu na koniec listopada roku obrotowego. Ad.6.Zamawiajqcy informuje, iz nie udostqpni w formie elektronicznej Prognozy finansowej na okres kredytowania (Zalqcznik nr 9, 9A i 9B do SIWZ). Zapytanie nr 26: Zgodnie z SIWZ calkowitej splaty kredytu jest przewidziany na wrzesien Dla takiego okresu kredytowania w naszym banku wymagane jest wsparcie wlasciciela w postaci por^czenia. Bez takiego wsparcia moziiwe jest finansowanie projektow inwestycyjnych z terminem calkowitej splaty do 10 lat. Prosimy zatem o rozwazenie skrocenia okresu kredytowania lub zmiany sposobu zabezpieczenia. Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku skrocenia okresu kredytowania do 10 lat ostatnia rata bylaby ratq balonowq" uwzgl^dniajqcq raty splaty z tytulu skrocenia okresu kredytowania. W przyszlosci rata ta moze bye splacona jednorazowo lub splacona jednorazowo lub splacona wg nowego harmonogramu." Odpoiviedz: Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwosci skrdcenia okresu kredytowania oraz nie przewiduje mozliwosci uzyskania wsparcia w postaci porqczenia Gminy Sosnowiec; dodatkowo PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nri. Zapytanie nr 27: W nawiqzaniu do ogloszonego post^powania przetargowego nieograniczonego na udzielenie i obslugi kredytu inwestycyjnego uprzejmie prosimy o rezygnacji w calosci z proponowanych zapisow punktu 5 w rozdziale XVI SIWZ. W swietle art. 75 ustawy prawo bankowe Bank ma prawo wypowiedziec umow^ kredytu w przypadku naruszenia warunkow udzielenia kredytu. 7 Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS

8 tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatorpwik.sosnowiec.pl Naruszeniem warunkow umowy kredytu jest zasadniczo przez kredytobiorcq naruszenie kazdego z jego obowiqzkow wynikajqcych z umowy kredytu (i towarzyszqcej jej dokumentacji, np. dotyczqcej zabezpieczeii). Wymienione w nim przypadki stanowiq powod wypowiedzenia umowy kredytu. Przypadkami naruszenia mogq bye w szczegolnosci: 1) zlozenie nieprawdziwych lub niepelnych informacji w zakresie rzetelnego i zgodnego z prawdq niezwlocznego informowania banku o wszelkich czynnosciach prawnych, orzeczeniach oraz zdarzeniach majqcych wplyw na sytuacji prawnq kredytobiorcy, gospodarczq lub finansowq, w szczegolnosci o: a. zamiarze zawarcia i zawarciu umow kredytu, pozyczki, leasingu, factoringu, udzieleniu por^czenia, przystqpieniu do dlugu, zaciqgniiciu zobowiqzaii wekslowych, jezeli wartosc zobowiqzan wynikajqcych z tych umow przekracza, w ciqgu roku obrotowego, 10% wartosci kapitalow wlasnych kredytobiorcy wyliczonych wedlug stanu na koniec ostatniego pelnego rocznego okresu obrachunkowego, b. transakcjach dotyczqcych instrumentow pochodnych zawartych z osobami trzecimi, w zakresie i formie wskazanej przez bank; c. zamiarze obciqzenia i obciqzeniu skladnikow swoich aktywow o wartosci przekraczajqcej, w ciqgu roku obrotowego, 10% kapitalow wlasnych kredytobiorcy wyliczonych wedlug stanu na koniec ostatniego pelnego rocznego okresu obrachunkowego, w zwiqzku ze zobowiqzaniami (wlasnymi bqdz osob trzecich) wobec osob trzecich, d. zamiarze zbycia i zbyciu skladnikow swoich aktywow o wartosci przekraczajqcej, w ciqgu roku obrotowego, 10% kapitalow wlasnych kredytobiorcy wyliczonych wedlug stanu na koniec ostatniego pelnego rocznego okresu obrachunkowego, z wylqczeniem sprzedazy dokonywanej w zakresie biezqcej dzialalnosci swojego przedsi^biorstwa; 2) uchylanie si^ od niezwlocznego udost^pniania informacji lub dokumentow, o ktore zwraca si^ bank, dotyczqcych: a. danych identyfikacyjnych i rejestrowych kredytobiorcy, korporacyjnych, reprezentacji, oraz zlozonych wnioskow 0 zmiany tych danych, w tym w szczegolnosci: za- odpisow z KRS lub innego analogicznego rejestru (lub ich elektronicznych wersji), - numeru NIP, - numeru REGON, - certyfikatu rezydencji podatkowej, - danych 0 strukturze wlasnosciowej i kapitalowej, sytuacji finansowej i gospodarczej, zdolnosci kredytowej oraz mozliwosci nalezytego wywiqzywania si^ z zobowiqzan wobec banku, w tym w szczegolnosci: sprawozdan F-01, sprawozdan finansowych, skonsolidowanych sprawozdan finansowych - w terminie 14 dni od ich sporzqdzenia, nie pozniej jednak niz w terminie 2 miesi^cy od zakonczeniu danego kwartalu, bilansu, rachunku wynikow, rachunku przeplywow pieni^znych - w terminie 14 dni od ich sporzqdzenia, nie pozniej jednak niz w terminie 3 miesi^cy od dnia bilansowego, opinii bieglego rewidenta dotyczqcej sprawozdania finansowego wraz z raportem - w terminie 14 dni od ich otrzymania, nie pozniej jednak niz w terminie 6 miesi^cy od dnia bilansowego, ilosci zatrudnianych osob, przyslugujqcych mu prawach majqtkowych, ustanowionych na nich obciqzeniach, zobowiqzan finansowych (bilansowych i pozabilansowych), a takze o wydaniu przeciwko Kredytobiorcy orzeczen sqdowych zasqdzajqcych obowiqzek zaspokojenia roszczen pieni^znych, w tym orzeczeii nieprawomocnych oraz informacji o bankach, ktore prowadzq jego rachunki bankowe; umozliwienia uprawnionym pracownikom banku oraz innym osobom upowaznionym przez bank do badania ksiqg i dokumentow handlowych w siedzibie kredytobiorcy w celu rozpoznania jego sytuacji gospodarczej i finansowej, przebiegu kredytowanych transakcji, struktury ekonomicznej aktywow i pasywow, sposobu wykorzystania kredytu oraz wartosci zabezpieczen, a w szczegolnosci dostarczania: aktualnego zaswiadczenia z Urz du Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz aktualnego zaswiadczenia z ZUS o niezaleganiu ze skladkami - na zqdanie banku, co najmniej jednak jeden raz na rok, b. wszelkich innych zqdanych przez bank informacji i dokumentow, jakie mogq bye potrzebne zdaniem banku do oceny sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy; 3) zlozenie nieprawdziwych lub niepelnych informacji w zakresie oswiadczeii i zapewnien: a. dotyczqcych osob reprezentujqcych kredytobiorcy, podpisujqcych umowy, zwiqzanych z ich upowaznieniem do skutecznego zaciqgania zobowiqzan majqtkowych w imieniu kredytobiorcy; b. w momencie skladania dyspozycji uruchomienia kredytu, zawierania umowy bqdz aneksu, ze kredytobiorca: - jest podmiotem waznie utworzonym i zorganizowanym zgodnie z wlasciwym prawem miejsca jego siedziby oraz posiada wszelkie zgody, licencje, zezwolenia lub upowaznienia (zarowno wlasciwych organow panstwowych lub samorzqdowych, jak i jego organow wewnytrznych), ktore sq wymagane do zgodnego z prawem wykonywania prowadzonej przez niego dzialalnosci, a takze zapewni by powyzsze oswiadczenie pozostalo aktualne przez caly okres trwania umowy; - uzyskal wszystkie niezbydne zezwolenia i upowaznienia do zawierania umowy oraz umow zabezpieczen 1 dokonania platnosci wynikajqcych z tych umow i umowy te stanowiq wiqzqce i wykonalne zobowiqzanie kredytobiorcy; 8 Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS

9 tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatcarpwik.sosnowiec.pl - podjql wszelkie niezbydne czynnosci w celu zawarcia umowy oraz umow zabezpieczen i wykonania swoich zobowiqzan z nich wynikajqcych, a ich wykonanie nie naruszy postanowien umowy spolki, statutu, aktu zalozycielskiego, regulaminow wewnytrznych, wlasciwych przepisow oraz jakiejkolwiek innej umowy, ktorej jest stronq lub ktorq kredytobiorca jest zwiqzany lub innych odnosnych dokumentow; - nie toczy siy przeciw niemu zadne postypowanie sqdowe, arbitrazowe lub administracyjne stanowiqce zagrozenie dla kredytobiorcy lub jego majqtku, ktorych wynik moglby w sposob istotny wplynqc niekorzystnie na zdolnosc kredytobiorcy do wykonania swoich zobowiqzan wynikajqcych z zawieranej z bankiem umowy oraz umow zabezpieczen lub na zgodnosc z prawem, waznosc lub skutecznosc tych umow; - nie zostal zlozony w stosunku do niego wniosek o ogloszenie upadlosci lub wszczycie postypowania ukladowego lub naprawczego ani nie toczy siy w stosunku do niego zadne z tych postypowan a takze nie jest on w stanie likwidacji; - nie naruszyl swoich zobowiqzan zwiqzanych z jakimkolwiek obciqzeniem obligacyjnym, rzeczowym lub publicznoprawnym, o ile zobowiqzania takie moglyby wplynqc w istotny sposob niekorzystnie na zdolnosc kredytobiorcy do wykonania swoich zobowiqzaii wynikajqcych z zawieranej z bankiem umowy oraz umow zabezpieczeii lub ktore moglyby powodowac niezgodnosc z prawem, niewaznosc lub bezskutecznosc postanowien zawieranej z bankiem umowy lub umow zabezpieczen oraz, ze nie istnieje ryzyko takiego naruszenia; - jego zobowiqzania wynikajqce z zawieranych z bankiem umow i umow zabezpieczen nie sq podporzqdkowane w zakresie pierwszehstwa splaty lub zaspokojenia zobowiqzaniom wynikajqcym z umow zawartych przez kredytobiorcy z innymi podmiotami, za wyjqtkiem tych ktorych pierwszenstwo splaty lub zaspokojenia wynika z powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawa; - nie posiada zadnych zaleglosci publicznoprawnych (jak zaleglosci podatkowe, skladki na ubezpieczenie spoleczne, etc) ani tez nie wniesiono przeciwko niemu zadnego roszczenia w zwiqzku z naleznosciami publicznoprawnymi, - aktywa kredytobiorcy sq wolne od jakichkolwiek obciqzeh i praw osob trzecich, a w szczegolnosci nie stanowiq przedmiotu zabezpieczenia w stosunku do jakiegokolwiek zobowiqzania wobec osoby trzeciej, - wszelkie informacje i dokumenty dostarczone przez niego bankowi w zwiqzku z umowq sq prawdziwe, kompletne i w pelni odzwierciedlajq sytuacjy prawnq, finansowq i gospodarczq kredytobiorcy; - nie sq mu znane istotne informacje, dokumenty lub okolicznosci, ktorych ujawnienie moglo by spowodowac odmowy banku udzielenia, odnowienia lub zmiany warunkow kredytu; - nie udzieli bez zgody banku osobom trzecim (z wyjqtkiem pracownikow kredytobiorcy) upowaznien lub pelnomocnictw, ktorych zakres pokrywa siy z zakresem umocowania banku wynikajqcym z wczesniej udzielonych bankowi przez kredytobiorcy upowaznien lub pelnomocnictw; 4) bez uprzedniej pisemnej zgody banku: a) udzielenie pelnomocnictwa dla osob trzecich (z wyjqtkiem pracownikow kredytobiorcy) do dysponowania jego rachunkami prowadzonymi przez bank, dokonanie cesji praw z takich rachunkow na osoby trzecie, zastawu na tych prawach albo innego ograniczenia w mozliwosci korzystania z rachunku na rzecz osob trzecich, b) wykorzystanie kredytu na inny eel niz wskazany w umowie, c) ustanowienie zastawu, hipoteki (z zastrzezeniem art. 72 ustawy o ksiygach wieczystych i hipotece) ani w jakikolwiek inny sposob obciqzenie jakiegokolwiek skladnika swoich aktywow nalezqcych do niego lub nabywanych w przyszlosci w zwiqzku z zobowiqzaniami (wlasnymi bqdz innych osob) wobec osob trzecich; 5) niedotrzymanie zobowiqzania w kwestii: b) prowadzenia dzialalnosc zgodnie z prawem, w szczegolnosci uzyskiwanie wszelkich niezbydnych zezwolen, licencji i koncesji, c) prowadzenia zgodnie z prawem swojej ksiygowosci i sprawozdawczosci oraz zlecania, jesli jest to wymagane przez prawo, badania swoich sprawozdaii finansowych niezaleznym rewidentom, d) terminowego i nalezytego wykonywania swoich zobowiqzan wobec banku i zapewniania terminowego i wlasciwego wykonania zobowiqzan wobec banku przez podmioty, w ktorych kredytobiorca ma udzialy lub akcje zapewniajqce mu kontroly nad takimi podmiotami lub nad ktorymi sprawuje kontroly w inny sposob, e) terminowego i nalezytego wywiqzywania siy ze swoich zobowiqzan publicznoprawnych, w szczegolnosci podatkow i skladek na ubezpieczenie spoleczne, f) terminowego i nalezytego wywiqzywania siy ze swoich zobowiqzan prywatnoprawnych, w szczegolnosci wobec innych instytucji finansowych; g) utrzymywania w stanie niepogorszonym swojego majqtku (za wyjqtkiem pogorszenia wynikajqcego z normalnego zuzycia na skutek zwyklego toku prowadzonej dzialalnosci gospodarczej) oraz ubezpieczenia go w sposob odpowiedni do rodzaju prowadzonej dzialalnosci i ryzyk, na ktore ten majqtek moze bye narazony, tak aby zapewnic ciqglosc prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz niezwlocznego zawiadamiania banku o wszelkich szkodach powstalych (lub mogqcych w jego racjonalnej ocenie powstac) w tym majqtku. 9 Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydziai VIII Gospodarczy KRS

10 Rejonowe Przedsi^biorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Sosnowcu Spdlka Akcjjna tel. (32) / faks: (32) ; sekretariat(5)rpwik.sosnowiec.pl h) zaciqgajqc wobec osob trzecich zobowiqzania o charakterze kredytowym ustanawiania zabezpieczenia ich wykonania wylqcznie pod warunkiem jednoczesnego ustanowienia na rzecz banku, na zasadzie pari passu, takiego samego zabezpieczenia z tytulu kazdego kredytu udzielonego przez bank i pozostajqcego do splat>', tak aby stopien zabezpieczenia banku byl w ocenie banku co najmniej taki sam, jak ustanawianych zabezpieczen na rzecz osob trzecich kredytujqcych kredytobiorcy, w szczegolnosci pod wzglydem rodzaju, pierwszeiistwa, wartosci oraz jakosci zabezpieczenia zobowiqzan kredytobiorcy wobec banku z tytulu kredytu biorqc pod uwagy jego rodzaj, kwoty i okres, a w przypadku, gdyby ustanowienie takiego zabezpieczenia nie bylo moziiwe, ustanowic zabezpieczenie lub dodatkowe zabezpieczenie na rzecz banku w formie i wartosci wymaganej przez bank; i) niezwlocznego dokonania okreslonego w umowie zabezpieczenia kredytu. j) niezwlocznego dokonania na zqdanie banku ustanowienia zabezpieczenia uzupelniajqcego, gdy: - nastqpilo pogorszenie siy jego zdolnosci kredytowej albo powstala grozba takiego pogorszenia, lub - nastqpilo zmniejszenie siy wartosci ustanowionych zabezpieczen kredytu albo zwiqzane z zabezpieczeniami kredytu ryzyko banku uleglo istotnemu zwiykszeniu z innego powodu, albo powstala grozba takiego zmniejszenia wartosci lub zwiykszenia ryzyka, lub - ustanowione wczesniej zabezpieczenia kredytu przestaly bye skuteczne, lub - bank stal siy uprawniony do wypowiedzenia umowy; 6) inne temu podobne. Prosimy o zastqpienie zapisow punktu 5 rozdzialu XVI SIWZ sformulowaniami przedstawionymi w punktach 1-6 niniejszego zapytania ofertowego. Zapis punktu 5 rozdzialu XVI, stanowiqcy ze jedynymi przypadkami naruszenia umowy mogq bye: 1) Niewyplacalnosc Zamawiajqcego oraz 2) Zagrozenie Upadlosciq stanowi nieakceptowane zawyzenie katalogu potencjalnych naruszen umowy. W szczegolnosci, przy takim zapisie nawet brak splaty kredytu przez kredytobiorcy nie stanowilby naruszenia umowy." Odpotmedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zastqpienie postanowien pkt. 5. w Rozdziale XVI. Czqsci A SIWZ, postanowieniem w brzmieniu wynikajqcym z pkt. 1-6 pisma / wystqpienia Wykonawcy jak wyzej; zgodnie z przepisem art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz.U ze zmianami), w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcy warunkow udzielenia kredytu lub w razie utraty przez kredytobiorcy zdolnosci kredytowej, bank moze obnizyc kwoty przyznanego kredytu, albo wypowiedziec umowy kredytu; niedotrzymaniem warunkow udzielenia kredytu, co do zasady, jest naruszenie przez kredytobiorcy kazdego zjego obowiqzkow wynikajqcych z umowy kredytu; jak wynika z postanowienia pkt. 14. w Rozdziale XVI. Czysci A SIWZ, na tresc istotnej w sprawie umowy kredytu sklada siy rdwniez tresc SIWZ dot. nin. postypowania; z kolei postanowienie pkt. 2. Rozdzialu II. Czysci B SIWZ, w sposob precyzyjny okresla zasady splaty kredytu przez Zamawiajqcego; tym samym, naruszenie przez Zamawiajqcego ustalonych zasad splaty kredytu, stanowic bydzie naruszenie jego obowiqzku wynikajqcego z umowy w sprawie nin. zamdwienia (kredytu) i moze bye podstawq do jej wypowiedzenia napostawie art. 75 ustawy Prawo bankowe; w analogiczny sposdb traktowac nalezy rdwniez inne zobowiqzania Zamawiajqcego wynikajqce z postanowien SIWZ dotyczqcej niniejszego postypowania. Zapytanie nr 28: Dodatkowo prosimy o informacje, czy: 1) Zamawiajqcy dopuszcza zabezpieczenie kredytu w formie weksla in bianco wraz z deklaracjq wekslowq; 2) Zamawiajqcy podpisze oswiadczenie o poddaniu siy egzekucji na podstawie bankowego tytulu egzekucyjnego." Odpowiedz: PATRZ: odpowiedzi na Zapytanie nr 1 i 2. Zapytanie nr 29: (...) zwracamy siy o wyjasnienie zapisow SIWZ oraz uzupelnienie w zakresie jak nizej: Przedlozenie sprawozdaii finansowych: bilans i rachunek wynikow wg danych na i3r. lub 3i.io.20i3r. lub 30.ii.20i3r. oraz wypelnienie zalqcznika* Dane uzupelniajqce do bilansu i rachunku wynikow" (...) dla okresow iir., 3i.i2.20i2r. oraz odpowiednio i3r. lub 3i.io.20i3r. lub 30.ii.20i3r." * wedbig Zalqcznika nr 8 do nin. pisma Odpoiviedz: Zamawiajqcy nie sporzqdza sprawozdan finansowych w okresach miesiycznych; sporzqdzane kwartalnie Sprawozdana o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale F-oi/I-01 za I, II, III kwartal 20i2r. oraz za I, II, III kwartal 20i3r. stanowiq Zalqcznik nr 6B do SIWZ; ponizej Dane uzupelniajqce do sprawozdan finansowych" dla okresdw 3i.i2.20iir., 3i.i2.20i2r. oraz 30.ii.20i3r. - wypelnione w pozycji dotyczqcej Zamawiajqcego, tj. Naleznosci przeterminowane" w Tabeli 1.- za wzoremjak w Zalqczniku nr 8 do nin. pisma; to Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial VIU Gospodarczy KRS

11 tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatorpwik.sosnowiec.pl DANE UZUPELNIAJ4CE DO SPRAWOZDAN FINANSOWYCH Tabela 1. Dane uzupelniajqce do bilansu Lp. Wyszczegolnienie Nr wiersza 3i.i2.20iir r. 30.li.20i3r (...) 3- Naleznosci przeterminowane: , , ,22 do 1 miesiqca , , ,13 od 1 miesigca do 3 miesi^cy , , ,32 od 3 miesi^cy do 6 miesi^cy , , ,06 od 6 miesi^cy do 12 miesi?cy , , ,76 powyzej 12 miesi^cy , , ,95 (...) Zapytanie nr 30: Przedloz;enie pelnej wersji operatu szacunkowego nieruchomosci, ktora ma stanowic zabezpieczenie kredytu (nie starszy niz 12 miesiycy). Zalqcznikami do operatu winny bye aktualne dokumenty: aktualny, tj. nie starszy niz 3 miesiqce odpis / wydruk z ksiygi wieczystej, aktualny, tj. nie starszy niz 3 miesiqce wypis z ewidencji gruntow i budynkow, mapa ewidencyjna kopia lub wyrys aktualna tj. zawierajqca oznaczenia zgodne z ewidencja gruntow i budynkow z widocznym i czytelnym numerem ewidencyjnym oraz granicami dzialki, istniejqcq zabudowq i czytelnq pieczyciq Urzydu, aktualnq dokumentacjy fotograficznq, dokument potwierdzajqcy zgodnosc zabudowy. Jednoczesnie prosimy o przekazanie do rzeczoznawcy majqtkowego zalqczonego Zalqcznika* celem jego uzupelniania." * wedlug Zalqcznika nr 9 do nin. pisma Odpowiedz: PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 14; operat szacunkowy sporzqdzony zostal zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa. Zapytanie nr 31: Przedlozenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji. Przedstawiony harmonogram rzeczowo - finansowy bydqcy zalqcznikiem do SIWZ uwzglydnia np. uruchomienie kredytu bydqcego przedmiotem niniejszego postypowania przetargowego w IV kwartale 20i3r., w 20i3r. zrodla finansowania w formie pozyczki i kredytu wynoszq ,10 tys. zl, co jest niezgodne ze stanem faktycznym (brak uruchomienia kredytu w IV kwartale) natomiast przedstawione prognozy Zalqcznik 9A do SIWZ przewidujq zaciqgniycie kredytow i pozyczek w 20i3r. na poziomie 1.617,30 tys. zl. Podobnie w 20i4r. w harmonogramie rzeczowo - finansowym zrodla finansowania w formie pozyczki i kredytu wynoszq ,30 tys. zl natomiast przedstawione prognozy przewidujq zaciqgniycie kredytow i pozyczek w 20i4r. na poziomie ,30 tys. zl, w latach w harmonogramie rzeczowo - finansowym zrodla finansowania w formie pozyczki i kredytu wynoszq ,40 tys. zl (w tym kredyt tys. zl, pozyczka 7.333,40tys.zl) natomiast przedstawione prognozy przewidujq zaciqgniycie kredytow i pozyczek w latach ,60 tys. zl (przyjmujqc kredyt na poziomie tys. zl to pozyczki zaciqgniyte zostanq w wysokosci 6.405,6 tys. zl)." Odpowiedz: PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 3; Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zalqcznik nr SA do SIWZ) obejmuje: zadania inwestycyjne, terminy ich realizacji - rzeczywiste lub planowane, wartosci zadan - wedlug umow - rzeczywiste lub szacunkowe, zrodla finansowania: o wklad wlasny, o pozyczki WFOSiGW - uzyskane lub planowane, o kredyt -finansowanie lub refinansowanie, o srodki pomocowe POIiS wedlug umowy zawartej pomiydzy Gminq Sosnowiec a WFOSiGW (PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 9 nin. pisma); prognozy finansowe zawarte w Zalqczniku nr gb do SIWZ (wedlug Zalqcznika nr 3 do nin. pisma) sporzqdzone sq wedlug regul Ustawy z dnia 2g wrzesnia I994r. o rachunkowosci, dlatego tez np. refinansowanie kredytem poniesionych juz nakladow wystqpuje w innym okresie (wedlug prognoz refinansowanie kredytem nakladow 20i3r. widoczne jest jako kredyt w 20i4r.). Zapytanie nr 32: Przedlozenie zawartej / zawartych umowy pozyczki z WFOSiGW dotyczqcych realizowanej inwestycji." 12 Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydziai VIII Gospodarczy KRS

12 tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatorpwik.sosnowiec.pl Odpowiedz: PATRZ: odpowiedz Ad.4. na Zapytanie nr 25. Zapytanie nr 33: Przedlozenie potwierdzenia oplacenia I i II raty skladki polisy ubezpieczenia A-A nr z terminami I i3r., i5.io.20i3r." Odpowiedz: Zamawiajqcy terminowo oplaca kolejne raty skladki wynikajqcej z polisy ubezpieczenia majqtkowego; potwierdzenie oplacenia I i II raty skladki polisy ubezpieczenia A-A nr , odpowiednio w terminach: 12 lipca i 14 pazdziernika 2013 roku, stanowi Zalqcznik nr 10 do nin. pisma. Zapytanie nr 34: Przedlozenie wniosku o dokonanie ubezpieczenia / zalqcznika do Polisy A-A nr , z ktorego wynikac bydzie kwota ubezpieczenia nieruchomosci - budynkow i budowli, na ktorych ustanowiona ma bye hipoteka na zabezpieczenie kredytu (przedstawiona polisa dotyczy wszystkich miejsc prowadzenia dzialalnosci oraz lokalizacji w ktorych znajduje siy mienie ubezpieczonego)". Odpowiedz: Zalqcznik do Polisy A-A nr stanowi Zalqcznik nr 11 do nin. pisma. Zapytanie nr 35: Czy w swietle brzmienia zapisow pkt.2 ppkt.2) Rozdzialu XIV SIWZ Czysci ogolnej SIWZ-A intencjq Zamawiajqcego jest dostosowanie siy Wykonawcy do przygotowanej przez Zamawiajqcego umowy?" Czy tez umowa przygotowana przez Zamawiajqcego w oparciu o przedlozony przez Wykonawcy wzor bydzie przedmiotem dalszych uzgodnien do wersji akceptowanej przez obie strony umowy? Prosimy o modj^kacjy zapisow SIWZ w przedmiotowym zakresie." Odpowied^: Zamawiajqcy sporzqdzi umowy w sprawie niniejszego zamdwienia na podstawie obowiqzujqcego u Wykonawcy wzoru umowy o udzielenie kredytu (lub o innym rownowaznym nazewnictwie); sporzqdzona w ten sposdb umowa zgodna bydzie z postanowieniami SIWZ, a ta stanowic bydzie integralnq czysc tej umowy; tak sporzqdzona umowa nie bydzie przedmiotem dalszych uzgodnien, celem zaakceptowania jej przez kazdq ze Stron, natomiast Wykonawca bydzie mial mozliwosc zapoznania siy zjej tresciq z odpowiednim wyprzedzeniem; Zamawiajqcy pozostawia bez zmian postanowienia pkt. 2., ppkt. 2) Rozdzialu XIV. Czysci A SIWZ. Zapytanie nr 36: Prosimy 0 modyfikacjy SIWZ, tak aby na kazdym etapie realizacji inwestycji oraz na kazdym etapie uruchamiania srodkow z kredytu wniesiony wklad wlasny Zamawiajqcego byl nie nizszy niz 40,8% (przewidywany wklad wlasny w realizacje inwestycji)." Odpotmedz: Zamawiajqcy nie zmodyfikuje tresci SIWZ w przedmiotowym zakresie, poniewaz wielkosc procentowa (szacunkowa) co do struktury finansowania odnosi siy do calego wieloletniego planu a nie do poszczegdlnych zadan; przykladem sq zadania TV Przejmowanie sieci od inwestordw" i V POIiS KANAL" wykazane w Harmonogramie rzeczowo - finansowym stanowiqcym Zalqcznik nr 8A do SIWZ (wedlug Zalqcznika nr 2 do nin. pisma), na ktore Zamawiajqcy nie planuje finansowania ze srodkdw z kredytu stanowiqcego przedmiot nin. zamdwienia. Zapytanie nr 37: Czy Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc, jesli tak to w jakim zakresie i w jaki sposob - by Wykonawca biezqco kontrolowal wydatkowanie srodkow z kredytu zgodnie z celem i kolejne transze kredytu uruchomial po stvvierdzeniu prawidlowosci wykorzystania poprzedniej transzy i zgodnosci ze stanem postypu robot. Bank okresli stopien zaawansowania robot wplywajqcy na uruchomienie i wysokosc kolejnej transzy kredytu. Prosimy o modyfikacjy zapisu Pkt. 1 ppkt. 3 Rozdzial II Czysci szczegolowej SIWZ -Bo tresci Wyplata kredytu nastypowac bydzie w transzach w zaleznosci od potrzeb Zamawiajqcego (zgodnie ze stanem procesu inwestycyjnego, prowadzonych prac) na podstawie zlozonej przez Zamawiajqcego Dyspozycji wyplaty transzy kredytu (zwanej dalej Dyspozycjq"), do ktorej zalqczone zostanq faktury". Zmieniony zapis winien uwzglydniac, iz do Dyspozycji wyplaty transzy kredytu zalqczone zostanq nastypujqce dokumenty: a. faktury wraz z potwierdzeniem zaplaty podatku VAT, b. zestawienie okreslajqce kwotowo aktualny stan zaawansowania inwestycji z wyszczegolnieniem wszystkich dotychczas zaplaconych faktur ( z uwzglydnieniem kwoty netto faktury i podatku VAT dotyczqcych inwestycji bydqcej przedmiotem kredytowania) z wskazaniem jednego z czterech zrodel finansowania inwestycji oraz kopiq faktury i potwierdzeniem dokonania platnosci faktury, ktore zostaly zaplacone przez Zamawiajqcego i wykazane jako wklad wlasny. Realizacja dyspozycji przez Wykonawcy nastqpi po pozytywnej weryfikacji zaangazowania przez Zamawiajqcego wkladu wlasnego na poziomie nie nizszym niz 40,8% w odniesieniu do aktualnego zaawansowania inwestycji z uwzglydnieniem kwoty wynikajqcej ze zlozonej dyspozycji." la Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wsciiod w Katowicacli, Wydzial VIII Gospodarczy KRS

13 tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatorpwik.sosnowiec.pl Odpowiedz: Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc kontroli wydatkowania srodkow z kredytu, co uwzglqdnione zostalo w postanowieniach pkt. 5. Rozdzialu II. Czysci B SIWZ; jednoczesnie Zamawiajqcy pozostaje przy postanowieniachpkt. 1.,ppkt. 2) is)rozdzialuii. CzysciBSIWZuznajqcjeza wystarczajqce. Zapytanie nr 38: Z uwagi na rozne daty zamieszczenia ogloszenia o przetargu (23.i2.20i3r.) i zamieszczenia tresci SIWZ ( i3r.) prosimy o potwierdzenie, od ktorej z dat nalezy liczyc termin do zlozenia zapytah dotyczqcych przetargu." Odpowiedz: Miarodajnq datq dla obliczenia terminu do skladania wnioskow o wyjasnienie tresci SIWZ w niniejszym postypowania - zgodnie z art. 38 ust. 1 i art. 43 ust. 2, pkt. 1 ustawy PZP - jest data przekazania drogq elektronicznq ogloszenia o nin. zamowienia do publikacji w Dz. Urz. UE, tj. dzien 23.i2.20i3r. Zapytanie nr 39: W zwiqzku z tym, ze zgodnie z tresciq SIWZ Iqczna wartosc zadan inwestycyjnych ma charakter szacunkowy (Czysc szczegolowa SIWZ-B, Rozdzial I pkt 7) proszy o doprecyzowanie jaka bydzie struktura ich finansowania w przypadku zmiany faktycznej Iqcznej kwoty zadan inwestycyjnych, w szczegolnosci w przypadku jej zmniejszenia." Odpowiedz: PATRZ: odpowiedz na Zapytanie 36; w przypadku zmniejszenia wartosci zadania struktura bydzie zachowana, zmniejszy siy odpowiednio i wklad wlasny i wysokosc kredytu. Zapytanie nr 40: Czy nieruchomosc zaproponowana na zabezpieczenie kredytu stanowi zorganizowanq czysc przedsiybiorstwa. Czy w zwiqzku z proponowanym zabezpieczeniem kredytu w formie hipoteki na nieruchomosci zabudowanej obiektami technologicznymi, na ktorej polozona jest Oczyszczalnia ^ciekow RADOCHA II, przy ulicy Ostrogorskiej 43 w Sosnowcu zgodnie z par 52 pkt. 3 ppkt 1 Statutu Zamawiajqcego przed zawarciem umowy kredytu zostanie przedstawiona uchwala Walnego Zgromadzenia wyrazajqcq zgody na ustanowienie hipoteki." Odpotviedz: Nieruchomosc przewidziana do obciqzenia hipotekq na zabezpieczenie kredytu nie stanowi zorganizowanej czysci przedsiybiorstwa; zgodnie z przepisem art. 4a pkt. 4) ustawy z dnia 15 lutego igg2r. o podatku dochodowym od osob prawnych (t. j. Dz.U ze zmianami) zorganizowana czysc przedsiybiorstwa zdefiniowana zostala jako organizacyjnie i finansowo wyodrybniony w istniejqcym przedsiybiorstwie zespol skladnikow materialnych i niematerialnych, w tym zobowiqzania, przeznaczonych do realizacji okreslonych zadan gospodarczych, ktory zarazem moglby stanowic niezalezne przedsiybiorstwa samodzielnie realizujqce te zadania; z kolei zakres obciqzenia hipotekq precyzyjnie zostal okreslony w przepisach art. 84 i nast. ustawy z dnia 6 lipca I982r. o ksiygach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U ze zmianami); z porownania powyzszych regulacji w sposob oczywisty wynika, iz prawo uzytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem wlasnosci budynkow i urzqdzen na nim polozonych oraz wlasciwymi dla nich przynaleznosciami, nie sq wystarczajqcym zespolem skladnikow materialnych i niematerialnych, ktory moglby stanowic niezalezne przedsiybiorstwa i samodzielnie realizowac swoje zadania; w zwiqzku z powyzszym, wnioskujqc a contrario z postanowienia 52 pkt. 3 ppkt 1 Statutu Zamawiajqcego, ustanowienie hipoteki na przedmiotowej nieruchomosci nie wymaga uchwaly Walnego Zgromadzenia RPWiK Sosnowiec SA. Zapytanie nr 41: Czy zamieszczajqc w SIWZ zobowiqzanie Wykonawcy, o ktorym mowa w Rozdziale VI pkt. 1 ppkt 2), Zamawiajqcy wziql pod uwagy, ze stanowi to tajemnicy bankowq, a udzielenie zqdanych danych tajemnicy tq by naruszylo? Wnosimy o odstqpienie od obowiqzku zlozenia przez Wykonawcy tego oswiadczenia." Odpowiedz: Zamawiajqcy pozostawia bez zmian postanowienia pkt. 1., ppkt.2) Rozdzialu VI. Czysci A SIWZ (w zwiqzku z pkt. 1., ppkt.2) Rozdzialu V. Czysci A SIWZ); zgodnie z przepisem 1 ust. 1 pkt. 3) Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 20i3r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zqdac Zamawiajqcy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq bye skladane (Dz.U ) w celu oceny spelniania przez wykonawcy warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP, Zamawiajqcy moze zqdac wykazu wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych rdwniez wykonywanych, gldwnych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postypowania, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zalqczeniem dowoddw, czy zostaly wykonane lub sq wykonywane nalezycie. 13 Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wscliod w Katowicach, Wydziai VIII Gospodarczy KRS

14 tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatorpwik.sosnowiec.pl Zapytanie nr 42: Czy istnieje mozliwosc zmiany tresci Rozdzialu XIV pkt2 ppkt 2) i przedstawienie propozycji tresci umowy przez Zamawiajqcego jako zalqcznika do SIWZ, a wiyc przed dokonaniem wyboru oferty. Z uwagi na brak projektu umowy prawdopodobne jest wystqpienie sytuacji, w ktorej Wykonawca bydzie musial uzyskac stosowne zgody od swoich decydentow, co moze spowodowac ryzyko niedochowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajqcego do podpisania umowy." Odpowiedz: PATRZ odpowiedz na Zapytanie nr 35. Zapytanie nr 43: Doprecyzowanie na czym moze polegac zmiana zakresu rzeczowego inwestycji finansowanej kredytem o czy mowa w Rozdziale XVI pkt. 3 ppkt 4)." Odpoiviedz: Zmiana zakresu rzeczowego, o ktorej mowa w pkt. 3-! ppkt. 4) Rozdzialu XVI. Czysci A SIWZ, moze polegac m.in. na: o zwiykszeniu lub zmniejszeniu zakresu rzeczowego zadania tzn. metrow biezqcych sieci w wyniku uwarunkowan technicznych, ktore mogq ujawnic siy na etapie projektowania lub juz realizacji w terenie, o dodatkowe prace, ktore mogq wystqpic w trakcie realizacji przebudowy / remontu oczyszczalni. Zapytanie nr 44: W zwiqzku z tym, ze odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego zwiqzane jest ze zwrotem przez niego uzyskanych srodkow z kredytu, proszy okreslic na jakich zasadach srodki te bydq zwracane, ze szczegolnym uwzglydnieniem terminow i oprocentowania." Ud^^^[e3 : W przypadku odstqpienia od umowy, Zamawiajqcy zwroci srodki z kredytu uzyskane do dnia odstqpienia wraz z naleznymi odsetkami naliczonymi za rzeczywistq liczby dni wykorzystania kredytu, obliczonymi zgodnie z odpowiednimi postanowieniami pkt. 3. Rozdzialu II. Czysci B SIWZ; zwrot srodkdw nastqpi na zasadach okreslonych w ustawie - Kodeks cywilny, dotyczqcych skutkow odstqpienia od umowy. Zapytanie nr 45: Czy mozliwosc przesuniycia okresu wykorzystania kredytu (do i6r) ma wplyw na dlugosc okresu karencji? Jesli tak proszy o doprecyzowanie w jaki sposob w zaleznosci od faktycznego terminu wykorzystania." Odpouviedz: Tak, wynika to z postanowienia pkt. 2., ppkt. 2) Rozdzialu II Czysci B SIWZ; Zamawiajqcy przez karencjy rozumie okres do dnia rozpoczycia splaty kredytu (splaty pierwszej raty kapitalowej) - do wyznaczenia ktorego nalezy zastosowac warunki okreslone w pkt. 2., ppkt. 5) Rozdzialu II Czysci B SIWZ, w ktorym szczegolowo okreslono zasady splaty rat kapitalowych, w tym zasady rozpoczycia splaty kredytu. Zapytanie nr 46: Czy hipoteka proponowana na zabezpieczenie kredytu bydzie wpisana na pierwszym miejscu? Proszy 0 podanie pelnego numeru ksiqg wieczystych." Odpotmedz: Tak, hipoteka proponowana na zabezpieczenie kredytu bydzie wpisana na pierwszym miejscu; numery ksiqg wieczystych prowadzonych dla nieruchomosci przewidzianych do obciqzenia hipotekq na zabezpieczenie kredytu tokwnr: KAiS/ /9, KAiS/ /0, KAiS/ /6. Zapytanie nr 47: Proszy o doprecyzowanie czy w czysci szczegolowej SIWZ-B, Rozdzial I pkt 10 ppkt 1. mowa jest 0 racie kapitalowej i odsetkowej czy tez tylko o jednej z nich? Jesli o jednej z nich, to o ktorej?" Odpoiviedz: Wpkt. 10., ppkt. 1) Rozdzialu I Czysci B SIWZ mowa jest o: o racie odsetkowej - w okresie od uruchomienia kredytu do momentu rozpoczycia splaty kredytu, wplaty pierwszej raty kapitalowej (w okresie karencji); o ratach - odsetkowej i kapitalowej w okresie splaty kredytu. Zapytanie nr 48: Czy Zamawiajqcy ma zapewnione finansowanie z pozostalych zrodel wymienionych w SIWZ?" Odpoiviedz: Zamawiajqcy posiada srodki wlasne w postaci: o srodkdw pieniyznych zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty krdtkoterminowe); o srodkdw pieniyznych uzyskanych z przychoddw biezqcych (odpis amortyzacyjny w pelni zawarty w taryfie za wody i scieki); Zamawiajqcy na mocy zawartych juz umdw - wyszczegdlnionych w Zalqczniku nr 4 do nin. pisma - ma zapewnione finansowanie w formie pozyczek z WFOSiGW w Katowicach; dodatkowo planowane jest wystqpienie o kolejne pozyczki, zgodnie z postanowieniami pkt. 6., ppkt. 3) Rozdzialu II Czysci B SIWZ; 14 Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wscliod w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS

15 Rejonowe Przedsi^biorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Sosnowcu Spolka Akcjjna tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatorpwik.sosnowiec.pl ponadto w dniu i3r. zostala zawarta umowa nr 2/2013 pomiqdzy Gminq Sosnowiec (Beneficjent) a Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrazajqca) na dofinansowanie Projektu Gospodarka sciekowa w Sosnowcu - Etap 11", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (dodatkowo PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 9). Zapytanie nr 49: Przyczyny wystypowania straty ze sprzedazy i straty netto za 9 m-cy 20i3r., zgodnie z przedstawionymi prognozami na 3i.i2.20i3r. Zalqcznik 9A do SIWZ zaplanowano straty ze sprzedazy i straty netto, jakie spolka podjyla dzialania zmierzajqce do poprawy wynikow finansowych w zakresie zysku i rentownosci." Odpowiedz: PATRZ: odpowiedz na Zapytanie 23. Zapytanie nr 50: W zwiqzku z wystypujqcymi rozbieznosci pomiydzy rzeczowjoni nakladami finansowymi wykazanymi w biznes planie ,00 zl i przedstawionym Planie Wieloletnim zl, zgodnie z pkt 2 Rozdzial 1 Czysci szczegolowej SIWZ B Kredyt bydzie przeznaczony na finansowanie i refinansowanie naklad6w netto na zadania inwestycyjne wynikajqce z..wieloletniego Planu Rozwoju i modernizacji Urzqdzeii Wodociqgowych i Kanalizacyjnych na lata 20i3-20l5r.", prosimy o ich wyjasnienie." Odpoiviedz: Odpowiedz na zapytanie zawarta jest w punktach 3., 4., 6. i 7. Rozdzialu I Czysci B SIWZ. Zapytanie nr 51:..Zgodnie z Zalqcznikiem 9A do SIWZ Prognoza finansowa: a) na dzien 3i.i2.20i2r. kredyty i pozyczki (dlugo i krotkoterminowe) wynoszq tys. zl, w 20l3r. w prognozie uwzglydniono (przeplywy finansowe) zaciqgniycie kredytow i pozyczek na poziomie 1.617,3 tys. zl, a splaty na poziomie 188,5 tys. zl, stqd stan kredytow i pozyczek na 3i.i2.20i3r. wynosic powinien 2.569,8 tys. zl natomiast w przedstawionym prognozowanym bilansie kredyty i pozyczki (dlugo i krotkoterminowe) wynoszq 3.018,6 tys. zl, analogicznie na dzien 3i.i2.20i5r. kredyty i pozyczki (dlugo i krotkoterminowe) wynoszq ,80 tys. zl, w 20i6r. w prognozie uwzglydniono (przeplywy finansowe) zaciqgniycie kredytow i pozyczek na poziomie o tys. zl, a splaty na poziomie 8.954,3 tys. zl, stqd stan kredytow i pozyczek na i6r. wynosic powinien ,5 tys. zl natomiast w przedstawionym prognozowanym bilansie kredyty i pozyczki (dlugo i krotkoterminowe) wynoszq ,50 tys. zl, b) na dzien 3i.i2.2025r. wykazano zob. dlugoterminowe z tytulu kredytow na ujemnym poziomie (-927,8tys.zl), skqd wielkosc ujemna, c) na dzien 3i.i2.2025r. wykazano zob. krotkoterminowe z tyt. kredytow na poziomie tys. zl co sugeruje, iz w prognozach przyjyto splaty kredytu inwestycyjnego na poziomie tys. zl rocznie i na bardzo niskim poziomie splaty pozyczek, w latach w wynoszq jedynie 116,20 tys. zl, w 2024r. 58,2 tys. zl, biorqc pod uwagy brak w prognozach zaciqgniycia kredytow w latach oznacza to, ze zob. krotkoterm. z tytulu kredytow na 3i.i2.2025r. w wys tys. zl dotyczq zaciqgniycia pozyczek z WFO w latach , czy faktycznie moziiwe jest takie rozlozenie splat rat pozyczek WFO, d) na dzien i5r. wartosci niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwale wynoszq ,3 tys. zl w 2016 ulegajq pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne (kwota ,7 tys. zl) i zwiykszeniu 0 poniesione naklady inwestycyjne (kwota tys. zl) stqd na i6r. wartosci niematerialne 1 prawne i rzeczowe aktywa trwale winny wynosic ,6 tys. zl a w prognozowanym bilansie jest kwota ,6 tys. zl, analogicznie na dzien i6r. wartosci niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwale wynoszq ,6 tys. zl w 2017 ulegajq pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne (kwota tys. zl) i zwiykszeniu o poniesione naklady inwestycyjne (kwota tys. zl) stqd na 3i.i2.20i7r. wartosci niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwale winny wynosic ,6 tys. zl a w prognozowanym bilansie jest kwota 5i4.207,7tys.zl, analogiczna sytuacja wystypuje w kolejnych okresach prognozowanych, e) z czego wynika we wszystkich okresach prognozowanych wysoki poziom innych zobowiqzan krotkoterminowych, ktore np. w 20i6r. wynoszq tys. zl, f) z czego wynikajq wykazane w latach w prognozowanym rachunku przeplywow srodkow pieniyznych (przeplywy z dzialalnosci operacyjnej) inwestycyjnej. Prosimy o wyjasnienia do prognoz." wartosci w pozycji zysk (strata) z dzialalnosci Odpowiedz: Zalqcznik nr 3 do nin. pisma stanowi - zaktualizowana wedlug stanu na dzien r. - Prognoza finansowa na okres kredytowania (Zalqcznik nr gb do SIWZ); w aktualizacji tej przyjyto splaty kredytu w okresie 10 lat, czyli po tys. rocznie; splata pozyczek jest na niskim poziomie, poniewaz rdwniez jest rozlozona naio lat; Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wsciiod w Katowicacli, Wydzial VIII Gospodarczy KRS

16 Rejonowe Przedsi^biorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Sosnowcu Spolka Akcjjna tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatfsrpwik.sosnowiec.pl rachunek przeplywow pieniyznych zostal sporzqdzony na podstawie prognoz bilansu oraz rachunku zyskdw i strat; pozycja Cash flow (poz. A.II.4) to wynik wydatkow inwestycyjnych, ktorych Zamawiajqcy nie mogl pokryc wplywami z dzialalnosci inwestycyjnej (wartosc ujemna); wartosc dodatnia wystypuje w sytuacji nadwyzki wplywow inwestycyjnych pozostalych po pokryciu wydatkow tej dzialalnosci. Zapytanie nr 52: Zgodnie z pkt 7 Rozdzial 1 Czysci szczegolowej SIWZ B Lqczna szacunkowa wartosc zadan inwestycyjnych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo finansowym wynosi ZI, zgodnie z Pkt 1 ppkt 9 Rozdzial 2 Czysci szczegolowej SIWZ B Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc zmian wysokosci czysci kredytu przeznaczonych na finansowanie poszczegolnych zadaii wymienionych w harmonogramie rzeczowo finansowym oraz zmian zakresu rzeczowego inwestycji finansowanej kredytem, stqd prosimy o wyrazenie zgody na umieszczenie w SIWZ dodatkowych zapisow okreslajqcych, iz: a) W przypadku wzrostu poziomu nakladow inwestycyjnych powyzej kwoty zl Zamawiajqcy zobowiqzuje siy do pokrycia dodatkowych nakladow z srodkow wlasnych, b) Zamawiajqcy zobowiqzuje siy do przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 10 dni roboczych po uplywie terminow wskazanych w pkt. 4 Rozdzial 1 Czysci szczegolowej SIWZ B, c) Zamawiajqcy zobowiqzuje siy do kazdorazowego informowania Wykonawcy o zmianie zakresu rzeczowego inwestycji finansowanej kredytem wraz z uzasadnieniem dokonania zmiany i przedstawieniem dokumentow dotyczqcych nowego zakresu inwestycji: dokument potwierdzajqcy wybor danego wykonawcy, umowa z wykonawcq." Odpotmedz: Zamawiajqcy nie wprowadzi do SIWZ postanowien jak wyzej, poniewaz: Ad.a) Przedmiot zamdwienia stanowi dlugoterminowy kredyt inwestycyjny do kwoty ,00 zl, zatem w przypadku zmian powodujqcych przekroczenie wartosci nakladdw inwestycyjnych Zamawiajqcy pokryje jezesrodkdw wlasnych; Ad.b) Postanowienia pkt. 4. Rozdzialu I. Czysci B SIWZ uznaje za wystarczajqce; Ad.c)Tak. Zapytanie nr 53: Prosimy o okreslenie aktualnego zaawansowania inwestycji tj. wysokosci poniesionych nakladow na realizacjy inwestycji oraz zrodel sfinansowania tych nakladow a takze aktualizacje przedstawionego harmonogramu rzeczowo finansowego, zgodnie z pkt 4 Rozdzial 1 Czysci szczegolowej SIWZ B Zamawiajqcy poinformowal, iz zaawansowanie robot inwestycyjnych jest widoczne w harmonogramie rzeczowo finansowym, a harmonogram rzeczowo finansowy nie oddaje stanu faktycznego np. w IV kwartale 20i3r. jako zrodlo finansowania wykazano kredyt bankowy bydqcy przedmiotem niniejszego postypowania, czy aktualny stan zaawansowania robot - poniesione naklady okreslono w pozycji Wartosc zadania, wykonanie w harmonogramie rzeczowo finansowym." '(MpoWiedz: Zalqcznik nr 2 do nin. pisma stanowi - zaktualizowany wedlug stanu na dzien r. - Harmonogram rzeczowo-finansowy (...), stanowiqcy Zalqcznik nr 8A do SIWZ; zgodnie z postanowieniami SIWZ, przewidziana refinansowanie nakladdw netto na zadania inwestycyjne; Zamawiajqcy przewiduje, ze refinansowania podlegac bydq zadania wykonane w 20i3r. i w I kwartale 20i4r. Zapytanie nr 54: Czy Gmina Sosnowiec uzyskala srodki pomocowe (posiada decyzje dot. przyznania srodkow pomocowych) na realizacje przedsiywziycia bydqcego przedmiotem finansowania, ktore zalozono na poziomie zl, jezeli tak to prosimy o jej przekazanie, a jezeli nie to jakie jest alternatywne zrodlo finansowania w wys zl." Odpoiviedz: PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 9. Zapytanie nr 55: Zgodnie z Biznes Planem jednym z zrodel finansowania ma bye pozyczka z WFOS w Iqcznej wys ,40 tys. zl, w biznes planie jest informacja, iz na dzieii 3i.07.20i3r. zawarta jest umowa pozyczki z WFOlS na realizacje inwestycji, natomiast w zalqczniku 6F wykazana jest umowa pozyczki z dnia i3r. w wysokosci zl (dotyczqca realizacji ww. inwestycji) czy umowy pozyczki na pozostala kwoty przewidziane w harmonogramie rzeczowo - finansowym tj ,01 tys. zl zostaly juz zawarte." Odpoiviedz: Kwota pozyczek z WFOSiGW w Katowicach, jakq Zamawiajqcy planuje pozyskac, uwidoczniona zostala w kolumnach 33 i 37 Harmonogramu rzeczowo - finansowego, wedlug Zalqcznika nr 2 do nin. pisma, natomiast aktualny wykaz umdw z WFOSiGW w Katowicach, zostal zawarty w Aktualnym zadluzeniu Zamawiajqcego (wedlug stanu na dzien i3r.") - Zalqcznika nr 4 do nin. pisma. 16 Rejestracja: Sqcl Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS

17 Rejonowe Przedsi^biorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Sosnowcu Spolka Akcjjna tel. (32) / faks: (32) ; sekretariat(srpwik.sosnowiec.pl Zapytanie nr 56: Jednym z zabezpieczen kredytu ma bye cesja wierzytelnosci pod warunkiem zawieszajqcym do wys. 50% wartosci raty kapitalowej i lub odsetkowej miesiycznie, czy w zwiqzku z powyzszym srodki z realizacji WW. umowy wplywac bydq na rachunek Zleceniodawcy prowadzony w banku Wykonawcy, a Wykonawca bydzie upowazniony do dysponowania srodkami na tym rachunku i bydzie mial mozliwosc w przypadku braku splaty raty kapitalowej/odsetkowej do potrqcenia z tego rachunku 50% wartosci raty kapitalowej i/lub odsetkowej." Odpowiedz: Nie, srodki z realizacji umowy z Sosnowieckq Spoldzielniq Mieszkaniowq na rachunek Zamawiajqcego; dodatkowo PATRZ: odpowiedz na Zapytanie 21. bydq wplywac Zapytanie nr 57: Do biznes planu zalqczony jest zalqcznik 7.5, 7.6 Prognoza finansowa na okres kredytowania , ktory przedstawia inne wielkosci finansowe niz prognozy finansowe Zalqcznik 9A do SIWZ prosimy 0 potwierdzenie, iz aktualne prognozy finansowe ujyte sq w zalqczniku 9A do SIWZ." Odpoiviedz: PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 3. Zapytanie nr 58: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczqcego okresu refinansowania wydatkow, czy refinansowanie dotyczyc bydzie tylko faktur zaplaconych przez Zamawiajqcego do dnia postawienia kredytu do dyspozycji, czy tez dopuszcza siy mozliwosc refinansowania wydatkow w calym okresie wykorzystania kredytu." Odpowiedz: Zamawiajqcy modyfikuje tresc SIWZ, poprzez nadanie pkt. 1., ppkt. 10) Rozdzialu II Czysci B SIWZ nowego brzmienia: Zamawiajqcy przewiduje dwie formy wykorzystania srodkdw z kredytu tj. finansowanie 1 refinansowanie; w przypadku refinansowania do Dyspozycji dolqczone zostanq kopie faktur, ktore majq bye refinansowane wraz z potwierdzeniem dokonania ich platnosci; Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc refinansowania wydatkow w calym okresie wykorzystania kredytu.". Zapytanie nr 59: Czy w przypadku zawarcia umowy kredytu Zamawiajqcy wyrazi zgody na podpisanie oswiadczenia o poddaniu siy egzekucji do wys. 150% wartosci kredji:u." Odpowiedz: Nie. Zapytanie nr 60: Czy Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc zabezpieczenia kredytu w formie weksla in bianco wraz z deklaracjq wekslowq i oswiadczeniem o poddaniu siy egzekucji." Odpowiedz: PATRZ: odpowiedzi na Zapytania nrii2. Zapytanie nr 61: Czy Zamawiajqcy przedstawi wybranemu Wykonawcy dokumenty dotyczqce inwestycji tj.: umowy z wykonawcami, pozwolenia na budowy, protokoly czysciowego odbioru, protokoly zakonczenia oraz przekazania do uzytkowania po zakoiiczeniu inwestycji." Odpowiedz: PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nri5. Zapytanie nr 62: Prosimy i zmiany zapisow SIWZ w nastypujqcym zakresie: 1. Pkt 3Rozdzial XIV Czysci ogolnej SIWZ - A Obecny zapis: Niezwlocznie po dostarczeniu przez Wykonawcy zqdanych dokumentow opisanych w pkt. 2 niniejszego rozdzialu SIWZ, Zamawiajqcy powiadomi go o terminie, godzinie i miejscu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia". Zmodyfikowany zapis winien uwzglydniac, iz: Niezwlocznie po dostarczeniu przez Wykonawcy zqdanych dokumentow opisanych w pkt. 2 niniejszego rozdzialu SIWZ, pisemnym potwierdzeniu o akceptacji przez Zamawiajqcego i Wykonawcy wzoru umowy i warunkow w niej zawartych, Zamawiajqcy powiadomi go o terminie, godzinie i miejscu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia. 2. Pkt 5 ppkt 1 lit. A Rozdzial II Czysci szczegolowej SIWZ - B Obecny zapis Skladanie polrocznych sprawozdan F-01 (Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale) oraz rocznych audytowanych pelnych wynikow finansowych wraz ze sprawozdaniem bieglego rewidenta" Zmodyfikowany zapis winien uwzglydniac: Skladanie w okresach kwartalnych w terminie 30 dni od zakonczenia kwartalu kalendarzowego pelnego bilansu i rachunku wynikow oraz danych uzupelniajqcych do bilansu i rachunku wynikow zgodnie z przekazywanym wzorem oraz rocznych audytowanych pelnych wynikow finansowych wraz z opiniq i raportem bieglego rewidenta z badania sprawozdania, sprawozdaniem z dzialalnosci spolki w terminie do 30 czerwca nastypnego roku, a takze uchwal Zgromadzenia Wspolnikow dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podzialu zysku, udzielenia absolutorium czlonkom Zarzqdu oraz innych wymaganych dokumentow, o ktore w formie pisemnej wystqpi Wykonawca. Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wsciiod w Katowicacli, Wydzial VIII Gospodarczy KRS

18 tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatcsrpwik.sosnowiec.pl 3. Pkt 1 ppkt 10 Rozdzial II Czysci szczegolowej SIWZ - B Obecny zapis:..zamawiajqcy dopuszcza dwie formy wykorzystania srodkow z kredytu tj. finansowanie i refinansowanie" Zmodyfikowany zapis winien uwzglydniac tresc: Zamawiajqcy dopuszcza dwie formy wykorzystania srodkow z kredytu tj. finansowanie i refinansowanie. W przypadku refinansowania do Dyspozycji dolqczone zostanq kopie faktur, ktore majq bye refinansowane wraz z potwierdzeniem dokonania ich platnosci. 4. Pkt 4 ppkt 2 Rozdzial II Czysci szczegolowej SIWZ - B Obecny zapis:... suma hipoteki rowna bydzie wartosci rynkowej nieruchomosci, zgodnie z operatem szacunkowym z dnia l3r. (wyciqg - zalqcznik nr 16 do SIWZ) Zmodyfikowany zapis winien uwzglydniac mozliwosc ustanowienia hipoteki do 150% wartosci kwoty kredytu tj ,00 zl." Odpotuiedz: Zamawiajqcy udziela nastqpujqcych odpowiedzi: Ad.i. Zamawiajqcy pozostawia bez zmian postanowienia pkt. 3. Rozdzialu XIV. Czqsci A SIWZ; dodatkowo PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 35; Ad.2. PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 20; Ad.3. PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 58; Ad.4. Zamawiajqcy pozostawia bez zmian postanowienia pkt. 4., ppkt. 2) Rozdzialu II. Czqsci B SIWZ. Zapytanie nr 63: Z uwagi ilosc i rodzaj niezbydnych wyjasnien i uzupelnien, w tym takze w zakresie dokumentow finansowych koniecznych do analizy biezqcej sytuacji ekonomiczno- finansowej Zamawiajqcego, oraz z uwagi na wysokosc kredytu wnosimy o przesuniycie terminu skladania ofert." Odpoiviedl: Zamawiajqcy informuje o przedluzeniu terminu skladania ofert, na dzien 14 lutego 2014 roku: na mocy powyzszego automatycznie ulegajq przesuniqciu terminy zawarte w Czqsci A Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, tj. w: o Rozdziale IX. z: od dnia 3 lutego 2014 roku do dnia 3 kwietnia 2014 roku" na: od dnia 14 lutego 2014 roku do dnia 14 kwietnia 2014 roku" o pkt. 1. Rozdzialu XI. z: do dnia 3 lutego 2014 roku" na: do dnia 14 lutego 2014 roku" o pkt. 3. Rozdzialu XI. z: w dniu 3 lutego 2014 roku" na: w dniu 14 lutego 2014 roku". Zapytanie nr 64: (...) uprzejmie prosimy o wyjasnienie zapisow w rozdziale XVI SIWZ zgodnie z ponizszymi punktami: 1. Ad punkt 7 - w przypadku umowy kredytu, standardowo, w toku jej trwania i wykonywania mowi siy o jej wypowiedzeniu. Punkt ten zawiera odwolanie do Prawa Bankowego, ale wlasnie art. 75 tej ustawy stanowi o przeslankach wypowiedzenia umowy kredytowej, nie o przeslankach odstqpienia od niej. Aby to odwolanie nie bylo wqtpliwe prosimy o zastqpienie slowa..odstqpic" slowem..wypowiedziec" w tresci punktu 7. Dodatkowo prosimy rowniez 0 wyjasnienie tresci punktu 7.2.:,.w takim przypadku Wykonawca (=Bank) moze zqdac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czysci umowy" i/lub zastqpienie nastypujqcq tresciq:..w takim przypadku Wykonawca moze zqdac zwrotu calego uruchomionego kredytu oraz wynagrodzenia naleznego za rzeczywisty czas trwania umowy". 2. Ad punkt 8. i 9. - analogiczna uwaga co do technologii odstqpienie vs. wypowiedzenie." Odpowiedz: Zamawiajqcy udziela nastqpujqcych odpowiedzi: Ad.l. Zamawiajqcy pozostawia bez zmian postanowienia pkt. 7. Rozdzialu XVI. Czqsci A SIWZ; wskazane postanowienie dotyczy przypadkdw odstqpienia od umowy przez Zamawiajqcego, natomiast przy wolany przepis art. 75 ustawy Prawo bankowe, przypadkdw wypowiedzenia umowy przez Wykonawcq; nie wystqpuje wiqc w tym przypadku domniemane powiqzanie miqdzy wyzej wymienionymi uprawnieniami; Zamawiajqcy wyjasnia, iz tresc drugiego zdania w postanowienia pkt.7., ppkt. 2) Rozdzialu XVI. Czqsci A SIWZ konkretyzuje na potrzeby niniejszego postqpowania normq wynikajqcq z przepisu art ustawy Kodeks cywilny; stanowi on, iz w razie wykonania prawa odstqpienia umowa uwazana jest za nie zawartq, to, co Strony juz swiadczyly, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana byla konieczna w granicach zwyklego zarzqdu, a za swiadczone uslugi oraz za korzystanie z rzeczy nalezy siq drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie; z powyzszego wynika wiqc uprawnienie Wykonawcy do zqdania zwrotu calego uruchomionego kredytu oraz wynagrodzenia za rzeczywisty czas trwania umowy; dodatkowo PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 44; 18 Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wsciiod w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS ,

19 tel. (32) / faks: (32) ; sekretariatorpwik.sosnowiec.pl Ad.2, Z przyczyny wyjasnionej w odpowiedzi Ad.l. Zamawiajqcy analogiczne pozostawia bez zmian postanowienia pkt. 8. i 9. Rozdzialu XVI. Czysci A SIWZ. Zapytanie nr 65: W zwiqzku z dopuszczeniem przez Zamawiajqcego mozliwosci udzielenia kredytu ze srodkow z Europejskiego BANKU Inwestycyjnego, zwracamy siy z zapytaniem, czy Zamawiajqcy wyrazi zgody na przekazywanie przez Bank, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza reprezentantom EBI informacji i dokumentacji dotyczqcych umowy kredytu oraz jej realizacji. Czynnosci powyzsze nie bydq wymagaly znacznego nakladu pracy." Odpowiedz: PATRZ: odpowiedzi od Ad.l) do 6) na Zapytanie nr 13. Zapytanie nr 66: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgody na zlozenie i zalqczenie do umowy kredytu, wymaganego przez EBI oswiadczenia stwierdzajqcego, ze zobowiqzuje siy do: 1) wykorzystania otrzymanego finansowania wylqcznie na wnioskowany eel; 2) zakonczenia projektu w planowanym okresie; 3) nabywania wyposazenia oraz innych prac i uslug na rzecz realizowanego projektu: - zgodnie z wlasciwymi przepisami dyrektyw EU, o ile dotyczq one projektu; - - zgodnie z procedurami dot. zakupow satysfakcjonujqcymi Bank, zapewniajqcymi spelnianie kryteriow wlasciwej gospodarki i efektywnosci w przypadkach kiedy dyrektyw UE nie stosuje siy; 4) umozliwienia pracownikom EBI inspekcji miejsca realizacji projektu, instalacji, placu budowy i przeprowadzenia oglydzin zgodnie z ich zyczeniem oraz zapewnienia im wszystkich niezbydnych informacji oraz zapewnienia niezbydnej pomocy przy tym; 5) przestrzegania wlasciwych krajowych i/lub unijnych przepisow z zakresu ochrony srodowiska, oszczydnosci energii, ochrony zdrowia i bezpieczenstwa; i oswiadcza, ze: 6) nie wiycej jak 50% kosztow calkowitych projektu zostalo sfinansowanych srodkami pochodzqcymi z EBI; 7) ze srodkow pochodzqcych z EBI oraz innych funduszy unijnych (np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF, Funduszu Spojnosci) sfinansowano nie wiycej jak 90% kosztow calkowitych Podprojektu (Cel 1 - wspomagany obszary); 8) niejest stronq sporuprawnegowszczytego przez KomisjyEuropejskq; 9) nie prowadzi dzialalnosci w dziedzinie hazardu i gier, budownictwa mieszkaniowego z wyjqtkiem rewaloryzacji obszarow miejskich i/lub rewitalizacji obszarow miejskich, produkcji i handlu broniq ani w zadnej dziedzinie gospodarki wylqczonej przez EBI spod finansowania; 10) bydzie utrzymywai wszystkie elementy swojej wlasnosci stanowiqce czysc projektu w nalezytym stanie oraz zapewnial im odpowiedniq konserwacjy." Odpowiedz: Ad.l)Tak; Ad.2) PATRZ: odpowiedz nazapytanie nr 8 oraz postanowienia pkt. i.,ppkt. 6) Rozdzialu II. Czysci B SIWZ; Ad.3) odnosnie tiretu pierwszego - PATRZ: odpowiedz Ad.3)b) na Zapytanie nr 13; odnosnie tiretu drugiego - nie dotyczy Zamawiajqcego; Ad.4)Zamawiajqcy wyrazi zgody na inspekcjy miejsca realizacji projektu; dodatkowo PATRZ: odpowiedz Ad.5) na Zapytanie nr 13; Ad.5) PATRZ: odpowiedz Ad.3)b) na Zapytanie nr 13; Ad.6) i Ad.y) Na tym etapie postypowania Zamawiajqcy nie udzieli odpowiedzi odnoszqcej siy do obowiqzku zlozenia oswiadczenia woli, wymaganego od niego w dacie zawarcia umowy w sprawie nin. zamdwienia; Ad.8) Tak, Zamawiajqcy oswiadczy, ze niejest stronq sporu prawnego wszczytego przez Komisjy Europejskq; Ad.g) Tak, Zamawiajqcy oswiadczy, ze nie prowadzi dzialalnosci w dziedzinie hazardu i gier, budownictwa mieszkaniowego z wyjqtkiem rewaloryzacji obszarow miejskich i/lub rewitalizacji obszarow miejskich, produkcji i handlu broniq ani w zadnej dziedzinie gospodarki wylqczonej przez EBI spod finansowania; Ad.io) Tak, Zamawiajqcy oswiadczy, ze bydzie utrzymywai wszystkie elementy swojej wlasnosci stanowiqce czysc projektu w nalezytym stanie oraz zapewnial im odpowiedniq konserwacjy. Zapytanie nr 67: W zwiqzku z planowanym przystqpieniem do przetargu (...) zwracamy siy z prosbq o udostypnienie nastypujqcych informacji i dokumentow: 1) podanie kosztu brutto zadania WODA (wynoszqcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym koszt netto wynosi ,00 zl). 19 Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial VIU Gospodarczy KRS

20 Rejonowe Przedsi^biorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Sosnowcu Spolka Akcjjna tel. (32) / faks: (32) ; sekretariattsrpwik.sosnowiec.pl 2) podanie kosztu brutto zadania KANAL (wynoszqcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym koszt netto wynosi ,00 zl, 3) kserokopii placenia skladek polisy seria A-A nr Odpowiedz: Zamawiajqcy podaje odnosnie: Ad.l) i Ad.2) ZRODLA FINANSOWANIA Wyszczeqolnienie Wklad wlasny POIiS WFOSiGW Kredyt Razem netto Razem brutto* WODA I ,70 0,00 0, , , ,89 KANAL II ,90 0, , , , ,60 RAZEM ,60 0, , , , ,49 * W wyliczeniach wartosci brutto przyjyto 23% stawk^ podatku VAT, nalezy jednak zaznaczyc, iz w sporadycznych sytuacjach moze zdarzyc si? zastosowanie innej stawki VAT PATRZ: odpowiedz na Zapytanie nr 33. Zapytanie nr 68: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgody na zmiany zapis w CZElSCI SZCZEG6LOWEJ SIWZ - B w Rozdziale II. WYMAGANE WARUNKI UDZIELENL\ SPLATY KREDYTU pkt. 3 ppkt 2) lit. b) na zapis o nastypujqcym brzmieniu: Stawka WIBOR 3M z drugiego dnia poprzedzajqcego miesiqc splaty raty odsetkowej. w przypadku gdy wdanym dniu nie ustalono notowania stawki WIBOR 3M, stosuje siy ostatnie notowanie WIBOR 3M jakie mialo miejsce przed tym dniem". Odpowiedz: Nie, Zamawiajqcy pozostaje przy postanowieniach pkt. 3., ppkt. 2)b) Rozdzialu II. Czqsci B SIWZ. Zapytanie nr 69: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgody na zmiany zapis w CZESCI SZCZEGOLOWEJ SIWZ - B w Rozdziale II. WYMAGANE WARUNKI UDZIELENIA I SPLATY KREDYTU pkt. 3 Ppkt 2) lit. d) na zapis 0 nastypujqcym brzmieniu: W przypadku, gdy ostatni dzien miesiqca jest dniem wolnym, to splata rat odsetkowych kredytu nastqpi w pierwszym dniu roboczym nastypujqcym po tym dniu". Odpowiedz: Nie, Zamawiajqcy pozostaje przy postanowieniach pkt. 3., ppkt. 3)d) Rozdzialu II. Czqsci B SIWZ. Wykaz Zalqcznikow do pisma l.dz. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/338/fax-29/fax-3o/fax-4o/ fax-49/2014 z dnia 22.oi.20i4r. (do pobrania ze strony internetowej Zamawiajqcego w zakladce odnoszqcej siq do nin. postqpowania): Zalqcznik nr 1 Zalqcznik nr 2 Zalqcznik nr 3 Zalqcznik nr 4 Zalqcznik nr 5 Zalqcznik nr 6 Zalqcznik nr 7 Zalqcznik nr 1 do SIWZ - zmodyfikowany Formularz Oferty (wzor) Zalqcznik nr 8A do SIWZ - Harmonogram rzeczowo-finansowy zadan realizowanych w ramach Planu Wieloletniego (zaktualizowany wedlug stanu na dzien r.) Zalqcznik nr 9B do SIWZ - Prognoza finansowa na okres kredytowania (zaktualizowana wedlug stanu na dzien r.) Zalqcznik nr 6F do SIWZ - zmodyfikowane Aktualne zadluzenie Zamawiajqcego (wedlug stanu na dzien i3r.)" Operat szacunkowy okreslajqcy w dn i3r. wartosc rynkowq prawa wlasnosci nieruchomosci, na ktorej zlokalizowano Oczyszczalniq Sciekdw RADOCHA II przy ul. Ostrogorskiej 43 w Sosnowcu Zalqcznik nr 1 do wystqpienia (1) Wykonawcy, przekazanego za posrednictwem telefaksu w dniu 9.oi.20i4r. Zalqcznik nr 2 do wystqpienia (1) Wykonawcy, przekazanego za posrednictwem telefaksu w dniu 9.oi.20l4r. 20 Rejestracja: Sqd Rejonowy Katowice-Wsciiod w Katowicacli, Wydzial VIII Gospodarczy KRS

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZSPOJNOSCI Tuchow, dn. 21.06.2011r. Ldz. JRP/604/PZ/P/K1/6/2011/912 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej ~~ REGIONAL NY ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a Protok61 z lustracji problemowej SpoldzielniMieszkaniowej "PIAST" w Katowicach marzec 2007

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo