Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości"

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd PEKAES SA ( Spółka lub PEKAES SA ), działając na podstawie 5 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133), niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2014 roku Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ), następujące umowy: 1) Umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr 6747/14/400/04 ( Umowa Kredytowa 1 ); 2) Umowę o kredyt inwestycyjny nr 6748/14/406/04( Umowa Kredytowa 2 ); 3) Umowę o kredyt inwestycyjny nr 6749/14/406/04 ( Umowa Kredytowa 3 ); Łącznie Umowa Kredytowa 1, Umowa Kredytowa 2 oraz Umowa Kredytowa 3 zwane są w dalszej części Umowami Kredytowymi ; 4) Umowę Ramową w zakresie zawierania transakcji skarbowych w Banku wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych nr 5404/14/410/04 ( Umowa Ramowa ). Zgodnie z Umową Kredytową 1 Bank udziela Spółce kredytu w wysokości ,00 zł na okres kredytowania od dnia 12 czerwca 2014 roku do dnia 11 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Bank po 12 miesiącach zastrzega sobie prawo do nieprzedłużenia okresu kredytowania na kolejne 12 miesięcy w przypadku wystąpienia negatywnych zdarzeń, okoliczności lub innych faktów, które w opinii Banku miały, mają lub mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową, majątek lub działalność Kredytobiorcy. Umowa Kredytowa 1 przewiduje również, iż naruszenie określonych w Umowie zobowiązań, w tym co do utrzymania określonych wskaźników finansowych na wskazanym w tej Umowie poziomie, uprawnia Bank do wypowiedzenia Umowy przed terminem obowiązywania i zażądania wcześniejszej spłaty kredytu, a w odniesieniu do przekroczenia poziomu wskaźników finansowych również uprawnia Bank do podwyższenia oprocentowania. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki referencyjnej WIBOR 1M i marży Banku. Warunki uruchomienia kredytu są następujące: 1) dostarczenie przez Spółkę do Banku aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wykazującego brak występowania zaległości z płatnościami publicznoprawnymi, 2) dostarczenie przez Spółkę do Banku aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykazującego brak występowania zaległości z płatnościami publicznoprawnymi, 3) ustanowienie zabezpieczeń, a w przypadku hipoteki do dostarczenia do Banku kopii wniosku o wpis hipoteki na nieruchomościach, o których mowa w lit. a) h) poniżej wraz z prezentatą właściwego sądu oraz dowodem uiszczenia wymaganej opłaty. Zgodnie z Umową Kredytową 2 Bank udziela Spółce kredytu w wysokości ,00 zł na okres kredytowania od dnia 12 czerwca 2014 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem na refinansowanie dokonanego zakupu 52,93% udziałów w spółce SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT" Sp. z o.o. (spółki zależnej PEKAES SA). Umowa Kredytowa 2 przewiduje również, iż naruszenie określonych w Umowie zobowiązań, w tym co do utrzymania określonych wskaźników finansowych na wskazanym w tej Umowie poziomie, uprawnia Bank do wypowiedzenia Umowy przed terminem obowiązywania i zażądania wcześniejszej spłaty kredytu, a w odniesieniu do przekroczenia poziomu wskaźników finansowych również uprawnia Bank do podwyższenia oprocentowania. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki referencyjnej WIBOR 3M i marży Banku. Warunki uruchomienia kredytu są następujące: 1) dostarczenie przez Spółkę do Banku aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wykazującego brak występowania zaległości z płatnościami publicznoprawnymi, 2) dostarczenie przez Spółkę do Banku aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykazującego brak występowania zaległości z płatnościami publicznoprawnymi,

2 3) ustanowienie zabezpieczeń, a w przypadku hipoteki do dostarczenia do Banku kopii wniosku o wpis hipoteki na nieruchomościach, o których mowa w lit. a) h) poniżej wraz z prezentatą właściwego sądu oraz dowodem uiszczenia wymaganej opłaty, 4) przedstawienie przez Spółkę umowy zakupu udziałów w spółce SPEDYCJA POLSKA- SPEDCONT Sp. z o.o., z poświadczonymi notarialnie podpisami oraz przedstawienie potwierdzenia wpłacenia 100% kwoty transakcji. Zgodnie z Umową Kredytową 3 Bank udziela Spółce kredytu w wysokości ,00 zł na okres kredytowania od dnia 12 czerwca 2014 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem na refinansowanie dokonanego zakupu udziałów w spółce CHEMIKALS Sp. z o.o. (spółki zależnej PEKAES SA). Umowa Kredytowa 3 przewiduje również, iż naruszenie określonych w Umowie zobowiązań, w tym co do utrzymania określonych wskaźników finansowych na wskazanym w tej Umowie poziomie, uprawnia Bank do wypowiedzenia Umowy przed terminem obowiązywania i zażądania wcześniejszej spłaty kredytu, a w odniesieniu do przekroczenia poziomu wskaźników finansowych również uprawnia Bank do podwyższenia oprocentowania. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki referencyjnej WIBOR 3M i marży Banku. Uruchomienie kredytu nastąpi w dwóch transzach, pierwszej w kwocie ,00 zł, oraz drugiej, w kwocie ,00 zł po dokonaniu współobciążenia dodatkowych nieruchomości, o których mowa w lit. i) n) poniżej. Warunki uruchomienia I transzy kredytu są następujące: 1) dostarczenie przez Spółkę do Banku aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wykazującego brak występowania zaległości z płatnościami publicznoprawnymi, 2) dostarczenie przez Spółkę do Banku aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykazującego brak występowania zaległości z płatnościami publicznoprawnymi, 3) ustanowienie zabezpieczeń, a w przypadku hipoteki do dostarczenia do Banku kopii wniosku o wpis hipoteki na nieruchomościach, o których mowa w lit. a) - h) poniżej wraz z prezentatą właściwego sądu oraz dowodem uiszczenia wymaganej opłaty, 4) przedstawienie umowy zakupu udziałów w spółce CHEMIKALS Sp. z o.o. z poświadczonymi notarialnie podpisami oraz przedstawienie potwierdzenia wpłacenia 100% kwoty transakcji. Warunkiem uruchomienia II transzy kredytu jest ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu, a w przypadku hipoteki dostarczenie do Banku kopii wniosku o zmianę wpisu hipoteki na nieruchomościach, o których mowa w lit. a) f), i) n) poniżej wraz z prezentatą właściwego sądu oraz dowodem uiszczenia wymaganej opłaty. Zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego na mocy Umowy Kredytowej 1, Umowy Kredytowej 2 oraz Umowy Kredytowej 3 oraz linii na gwarancje, która zostanie uruchomiana na podstawie odrębnej umowy, którą Spółka zamierza zawrzeć z Bankiem w przyszłości, o którym to fakcie zawarcia umowy Spółka poinformuje w odrębnym jest: 1) hipoteka łączna do kwoty ,00 zł na nieruchomości: a) należącej do Spółki położonej w Błoniu przy ul. Modlińskiej, opisanej w Księdze Wieczystej nr WA1G/ /1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, b) należącej do Spółki położonej w Błoniu przy ul. Modlińskiej, opisanej w Księdze Wieczystej nr WA1G/ /3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, c) należącej do Spółki położonej w miejscowości Białuty, gmina Błonie, opisanej w Księdze Wieczystej nr WA1G/ /4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku d) należącej do Spółki położonej w miejscowości Białuty, gmina Błonie, opisanej w Księdze Wieczystej nr WA1G/ /1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku e) należącej do Spółki położonej w Błoniu przy ulicy ul. Modlińskiej, opisanej w Księdze Wieczystej nr WA1G/ /4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku f) należącej do Spółki położonej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej, róg ul. Modlińskiej, opisanej w Księdze Wieczystej nr WA1G/ /4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku

3 g) należącej do PEKAES NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. Sp.k. (spółki zależnej PEKAES SA) położonej w Czechowicach, opisanej w Księdze Wieczystej nr KA1P/ /4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, h) należącej do PEKAES NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. Sp.k. położonej w Czechowicach, opisanej w Księdze Wieczystej nr KA1P/ /1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, i) należącej do CHEMIKALS Sp. z o.o. (spółki zależnej PEKAES SA) położonej w miejscowości Rosiny, gmina Braniewo, opisanej w Księdze Wieczystej nr EL1B/ /9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy j) należącej do CHEMIKALS Sp. z o.o. położonej w miejscowości Siedlisko, gmina Braniewo, opisanej w Księdze Wieczystej nr EL1B/ /0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy k) należącej do CHEMIKALS Sp. z o.o. położonej w miejscowości Rosiny, gmina Braniewo, opisanej w Księdze Wieczystej nr EL1B/ /9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy l) należącej do CHEMIKALS Sp. z o.o. położonej w miejscowości Rosiny, gmina Braniewo, opisanej w Księdze Wieczystej nr EL1B/ /3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy m) należącej do CHEMIKALS Sp. z o.o. położonej w miejscowości Rosiny, gmina Braniewo, opisanej w Księdze Wieczystej nr EL1B/ /8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy n) należącej do CHEMIKALS Sp. z o.o. położonej w miejscowości Rosiny, gmina Braniewo, opisanej w Księdze Wieczystej nr EL1B/ /5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Braniewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych (łącznie zwane dalej jako Nieruchomości ), wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia na podstawie zawartej w dniu 12 czerwca 2014 roku umowy o przelew wierzytelności między Spółką, PEKAES NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. Sp.k. a Bankiem. Docelowo zabezpieczenie wspólne dla Umowy Kredytowej 1, Umowy Kredytowej 2. Umowy Kredytowej 3 oraz umowy o linię na gwarancje bankowe, która zostanie zawarta w terminie późniejszym. Dodatkowo w przypadku Umowy Kredytowej 1, Umowy Kredytowej 2, Umowy Kredytowej 3 oraz umowy o linię na gwarancje bankowe, docelowo hipoteka łączna do kwoty ,00 zł na nieruchomościach, o których mowa pod lit. a) f), i) n) powyżej (po uruchomieniu II transzy kredytu udzielanego zgodnie z Umową Kredytową 3 oraz po uruchomieniu umowy o linię na gwarancje bankowe, która zostanie zawarta w terminie późniejszym. W terminie 3 miesięcy od zawarcia Umów Kredytowych Spółka zobowiązana jest do przedstawienia nieobciążonych/wolnych od obciążeń Ksiąg Wieczystych nr EL1B/ /9, EL1B/ /0, EL1B/ /9, EL1B/ /3, EL1B/ /8, EL1B/ /5 (nieruchomości wymienione pod lit. i) n) powyżej). Po przedstawieniu, Bank do dotychczasowego zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach wymienionych pod lit. a) f) współobciąży wyżej wymienione nieruchomości (wymienione pod lit. i) n)) oraz w zamian (jednocześnie) dokona zwolnienia hipoteki z nieruchomości o numerach KW nr KA1P/ /4, KA1P/ /1 (nieruchomości wymienione pod lit. g) h) powyżej). Nie przedstawienie, w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia Umów Kredytowych nieobciążonych/wolnych od obciążeń Ksiąg Wieczystych nr: EL1B/ /9, EL1B/ /0, EL1B/ /9, EL1B/ /3, EL1B/ /8, EL1B/ /5, powoduje, że Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę przed terminem obowiązywania i wymagać wcześniejszej spłaty kredytów. Ponadto zabezpieczeniem Umowy Kredytowej 1 jest: 1) poręczenie według prawa cywilnego, które zostanie udzielone w terminie późniejszym przez SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT" Sp. z o.o., do kwoty ,00 zł, ważne do dnia 11 grudnia 2016 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela), o którego fakcie udzielenia Spółka powiadomi w odrębnym 2) poręczenie według prawa cywilnego, które zostanie udzielone w terminie późniejszym przez CHEMIKALS Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł, ważne do dnia 11 grudnia 2016 roku (bez

4 3) poręczenie według prawa cywilnego, które zostanie udzielone w terminie późniejszym przez EUROCHEM Sp. z o.o. (spółkę zależną CHEMIKALS Sp. z o.o., pośrednio zależną od PEKAES SA) do kwoty ,00 zł, ważne do dnia 11 grudnia 2016 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela), o którego fakcie udzielenia Spółka powiadomi w odrębnym 4) pełnomocnictwo dla Banku do pobrania i spłaty z innych rachunków bankowych, obecnych jak i przyszłych, prowadzonych w Banku na rzecz Spółki, kwoty niespłaconego w całości lub w części, wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytu, należnych odsetek, opłat i prowizji oraz innych kosztów poniesionych w związku z udzielonym kredytem, 5) upoważnienie Banku do zablokowania na ww. rachunkach kwoty w wysokości pozostałego do spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami poniesionymi w związku z udzielonym kredytem, w przypadku niespłacenia w terminie wyznaczonym okresem kredytowania zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej 1, 6) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Prawa bankowego w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy Kredytowej 1 wraz ze zgodą na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty ,00 zł. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 11 czerwca 2019 roku, 7) w oświadczeniach o poręczeniu, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej, upoważnienie Banku przez każdego z poręczycieli do pobrania i spłaty ze środków na rachunkach każdego poręczyciela prowadzonych w Banku wszelkich poręczonych i wymagalnych wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej 1 jak również upoważnienie Banku do zablokowania na rachunkach każdego z poręczycieli kwoty w wysokości pozostałych do spłaty wszelkich poręczonych i wymagalnych wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej 1. Dodatkowo w każdym oświadczeniu o poręczeniu każdy z poręczycieli złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Prawa bankowego w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy poręczenia wraz ze zgodą na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty ,00 zł. Bank będzie miał prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 11 czerwca 2019 roku. Ponadto zabezpieczeniem Umowy Kredytowej 2 jest: 1) poręczenie według prawa cywilnego, które zostanie udzielone w terminie późniejszym przez SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT" Sp. z o.o., do kwoty ,00 zł, ważne do dnia 11 grudnia 2019 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela), o którego fakcie udzielenia Spółka powiadomi w odrębnym 2) poręczenie według prawa cywilnego, które zostanie udzielone w terminie późniejszym przez CHEMIKALS Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł, ważne do dnia 11 grudnia 2019 roku (bez 3) poręczenie według prawa cywilnego, które zostanie udzielone w terminie późniejszym przez EUROCHEM Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł, ważne do dnia 11 grudnia 2019 roku (bez 4) pełnomocnictwo dla Banku do pobrania i spłaty z innych rachunków bankowych, obecnych jak i przyszłych, prowadzonych w Banku na rzecz Spółki, kwoty niespłaconego w całości lub w części, wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytu, należnych odsetek, opłat i prowizji oraz innych kosztów poniesionych w związku z udzielonym kredytem, 5) upoważnienie Banku do zablokowania na ww. rachunkach kwoty w wysokości pozostałego do spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami poniesionymi w związku z udzielonym kredytem, w przypadku niespłacenia w terminie wyznaczonym okresem kredytowania zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej 2, 6) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Prawa bankowego w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy Kredytowej 2 wraz z zgodą na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty ,00 zł. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 11 czerwca 2022 roku,

5 7) w oświadczeniach o poręczeniu, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej, upoważnienie Banku przez każdego z poręczycieli do pobrania i spłaty ze środków na rachunkach każdego poręczyciela prowadzonych w Banku wszelkich poręczonych i wymagalnych wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej 2 jak również upoważnienie Banku do zablokowania na rachunkach każdego z poręczycieli kwoty w wysokości pozostałych do spłaty wszelkich poręczonych i wymagalnych wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej 2. Dodatkowo w każdym oświadczeniu o poręczeniu każdy z poręczycieli złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Prawa bankowego w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy poręczenia wraz ze zgodą na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty ,00 zł. Bank będzie miał prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 11 czerwca 2022 roku. Ponadto zabezpieczeniem Umowy Kredytowej 3 jest: 1) poręczenie według prawa cywilnego, które zostanie udzielone w terminie późniejszym przez SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT" Sp. z o.o. (spółkę zależną PEKAES SA), do kwoty ,00 zł, ważne do dnia 11 grudnia 2019 roku (bez wynagrodzenia dla poręczyciela), o którego fakcie udzielenia Spółka powiadomi w odrębnym 2) poręczenie według prawa cywilnego, które zostanie udzielone w terminie późniejszym przez CHEMIKALS Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł, ważne do dnia 11 grudnia 2019 roku (bez 3) poręczenie według prawa cywilnego, które zostanie udzielone w terminie późniejszym przez EUROCHEM Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł, ważne do dnia 11 grudnia 2019 roku (bez 4) pełnomocnictwo dla Banku do pobrania i spłaty z innych rachunków bankowych, obecnych jak i przyszłych, prowadzonych w Banku na rzecz Spółki, kwoty niespłaconego w całości lub w części, wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytu, należnych odsetek, opłat i prowizji oraz innych kosztów poniesionych w związku z udzielonym kredytem, 5) upoważnienie Banku do zablokowania na ww. rachunkach kwoty w wysokości pozostałego do spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami poniesionymi w związku z udzielonym kredytem, w przypadku niespłacenia w terminie wyznaczonym okresem kredytowania zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej 3, 6) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Prawa bankowego w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy Kredytowej 3 wraz ze zgodą na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty ,00 zł. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 11 czerwca 2022 roku, 7) w oświadczeniach o poręczeniu, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej, upoważnienie Banku przez każdego z poręczycieli do pobrania i spłaty ze środków na rachunkach każdego poręczyciela prowadzonych w Banku wszelkich poręczonych i wymagalnych wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej 3 jak również upoważnienie Banku do zablokowania na rachunkach każdego z poręczycieli kwoty w wysokości pozostałych do spłaty wszelkich poręczonych i wymagalnych wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej 3. Dodatkowo w każdym oświadczeniu o poręczeniu każdy z poręczycieli złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Prawa bankowego w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy poręczenia wraz ze zgodą na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty ,00 zł. Bank będzie miał prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 11 czerwca 2022 roku. Ponadto spółka PEKAES NIERUCHOMOŚCI 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Prawa bankowego w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umów Kredytowych wraz ze zgodą na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty ,00 zł odpowiadającej sumie hipoteki łącznej, o której mowa powyżej. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 11 czerwca 2022 roku.

6 Jednocześnie w dniu zawarcia Umów Kredytowych, Spółka oraz PEKAES NIERUCHOMOŚCI 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., złożyły oświadczenia o ustanowieniu hipoteki łącznej, o której mowa powyżej, na nieruchomościach, o których mowa pod lit. a) h) powyżej. Nieruchomości, o których mowa pod lit. a) f) powyżej, wykorzystywane są pod działalność głównej siedziby Spółki oraz działalność operacyjną oddziału PEKAES SA w Błoniu. Nieruchomości, o których mowa pod lit. g) h) powyżej, stanowią przedmiot dzierżawy przez PEKAES SA i są wykorzystywane przez PEKAES SA na potrzeby działalności operacyjnej oddziału PEKAES SA w Czechowicach Dziedzicach. Nieruchomości, o których mowa pod lit. i) n) powyżej, wykorzystywane są pod działalność głównej siedziby CHEMIKALS Sp. z o.o. oraz działalność operacyjną tej spółki. Wartość ewidencyjna wszystkich Nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki oraz jej spółek zależnych wynosi łącznie zł. Przedmiotem Umowy Ramowej jest określenie zasad i trybu postępowania między Bankiem a Spółką przy zawieraniu i realizacji przez Bank transakcji kasowych, stanowiących transakcje wymiany walutowej, terminowych i pochodnych instrumentów finansowych, transakcji dotyczących papierów wartościowych i inwestycji dwuwalutowych stanowiących terminowe operacje finansowe, oraz lokat terminowych. Zgodnie z Umową Ramową Bank przyznał Spółce limit skarbowy w wysokości ,00 zł na zawieranie kasowych transakcji wymiany walutowej, terminowych transakcji wymiany walut, transakcji swapa walutowego oraz opcji walutowych. W Umowie Ramowej zawarto upoważnienie dla Banku do pobierania środków pieniężnych z wszelkich rachunków bankowych Spółki, w tym stanowiących lokaty terminowe, tytułem: 1) zaspokojenia należności Banku wraz z wszelkimi kosztami związanymi z zawarciem oraz rozliczeniem transakcji, w szczególności do pobierania środków pieniężnych zablokowanych przez Bank, 2) ustanowienia zabezpieczeń określonych w Umowie Ramowej oraz Regulaminach do tej Umowy m.in. w postaci blokady lub umowy przewłaszczenia odpowiedniej kwoty środków pieniężnych, blokady papierów wartościowych lub blokady rachunku papierów wartościowych Spółki w przypadku zawierania transakcji poza limitem skarbowym, o którym mowa powyżej. Spółka nieodwołalnie wyraziła zgodę na ustanowienie przez Bank blokady do kwoty nie wyższej niż wysokość potencjalnego zobowiązania Spółki wobec Banku, które może powstać w wyniku zawarcia i wykonania transakcji wraz z wszelkimi kosztami. W przypadku zawarcia transakcji poza limitem skarbowym, o którym mowa powyżej, Bank i Spółka zawierają umowę przewłaszczenia środków pieniężnych na podstawie art. 102 Prawa bankowego na zabezpieczenie transakcji. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każda strona jest uprawniona do rozwiązania umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa Ramowa przewiduje również, iż naruszenie określonych w Umowie zobowiązań, uprawnia Bank m.in. do: (i) rozwiązania Umowy Ramowej oraz przedterminowego zamknięcia zawartych na jej podstawie transakcji, (ii) żądania pokrycia przez Spółkę wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Bank w związku z wcześniejszym rozwiązaniem Umowy Ramowej lub przedterminowym zamknięciem transakcji i ich rozliczeniem zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej oraz (iii) żądania dodatkowych zabezpieczeń. Spółka w dacie zawarcia Umowy Ramowej złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Prawa bankowego w zakresie roszczeń Banku wynikających z terminowych operacji finansowych oraz transakcji wymiany walutowej na podstawie Umowy Ramowej wraz ze zgodą na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty ,00 zł. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od daty rozwiązania Umowy Ramowej. W ocenie Spółki warunki Umów Kredytowych oraz Umowy Ramowej, w tym warunki finansowe, oraz pozostałe postanowienia tych Umów i przewidziane w nich zobowiązania Spółki, nie obiegają od standardów rynkowych. Ani Umowy Kredytowe ani Umowa Ramowa nie przewidują postanowień dotyczących kar umownych. Ani Umowy Kredytowe ani Umowa Ramowa nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

7 Nie istnieją powiązania między Spółką i jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a Bankiem i jego osobami zarządzającymi. Umowa Kredytowa 1, Umowa Kredytowa 2, Umowa Kredytowa 3 oraz Umowa Ramowa zostały uznane za znaczące gdyż łącznie, zaś Umowa Kredytowa nr 3 również samodzielnie, przekraczają wartość 10% kapitałów własnych Spółki, przy czym Umowa Kredytowa 3 jest umową o największej wartości. Nieruchomości zostały uznane za aktywa o znaczącej wartości, gdyż łącznie ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Wartość wyżej wskazanej hipoteki zabezpieczającej kredyty udzielone Spółce na podstawie Umów Kredytowych stanowi łącznie powyżej równowartości w złotych kwoty ,00 euro. Zarząd PEKAES SA 12 czerwca 2014

1)Umowę o kredyt w rachunku bieżącym - nr 6747/14/400/04 ("Umowa Kredytowa 1");

1)Umowę o kredyt w rachunku bieżącym - nr 6747/14/400/04 (Umowa Kredytowa 1); 2014-06-13 08:01 PEKAES SA zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Raport bieżący 10/2014 Zarząd PEKAES SA ("Spółka" lub "PEKAES

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

:38. POLMED SA zawarcie z Bankiem Millenium umów kredytowych. Raport bieżący 31/2014

:38. POLMED SA zawarcie z Bankiem Millenium umów kredytowych. Raport bieżący 31/2014 2014-07-09 07:38 POLMED SA zawarcie z Bankiem Millenium umów kredytowych Raport bieżący 31/2014 Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej informacji, iż dnia 8 lipca

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie informacje poufne

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie informacje poufne Raport bieżący nr 7/2014 Termin: 23.05.2014 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Zawarcie przez spółki zależne umów kredytowych informacja poufna, umowa znacząca, poręczenie Emitenta. Podanie do publicznej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Umowy Kredytu DNB SA udzieliło Spółce kredytu w walucie polskiej w kwocie ,00 PLN ("Kredyt").

Na podstawie Umowy Kredytu DNB SA udzieliło Spółce kredytu w walucie polskiej w kwocie ,00 PLN (Kredyt). 2014-07-08 08:49 MENNICA POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę, zawarcie znaczącej umowy gwarancji przez Spółkę zależną od Emitenta, obciążenie znaczących aktywów Spółki

Bardziej szczegółowo

Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki zależne od Emitenta

Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki zależne od Emitenta Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 43/2015 Data: 19 listopada 2015 r. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: 2015-12-15 Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA Temat: Aneksy do Umów kredytowych z Credit Agricole Bank Polski S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

CIECH SA Zawarcie umowy kredytów oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne Emitenta

CIECH SA Zawarcie umowy kredytów oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne Emitenta 2015-10-30 08:30 CIECH SA Zawarcie umowy kredytów oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne Emitenta Raport bieżący 38/2015 Zarząd CIECH S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 29 października

Bardziej szczegółowo

Przekazanie opóźnionej informacji poufnej do publicznej wiadomości stało się konieczne z uwagi na ziszczenie się wszystkich warunków zawieszających.

Przekazanie opóźnionej informacji poufnej do publicznej wiadomości stało się konieczne z uwagi na ziszczenie się wszystkich warunków zawieszających. Raport bieżący nr 34/2014 Termin: 10.12.2014 Temat: zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym zmiana informacji poufnej podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

Bardziej szczegółowo

:36. VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów. Raport bieżący 8/2015

:36. VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów. Raport bieżący 8/2015 2015-03-10 20:36 VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. otrzymała od banku

Bardziej szczegółowo

:59. ROVESE SA ustanowienie zabezpieczeń z umowy kredytu. Raport bieżący 9/2014

:59. ROVESE SA ustanowienie zabezpieczeń z umowy kredytu. Raport bieżący 9/2014 2014-05-15 10:59 ROVESE SA ustanowienie zabezpieczeń z umowy kredytu Raport bieżący 9/2014 Zarząd spółki Rovese S.A. (dalej "Emitent" lub "Rovese") informuje, że w dniu 14 maja 2014 roku powziął informację

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3 ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B FAMUR S.A. zatwierdzonego przez KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 roku Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które

Bardziej szczegółowo

Zastawy rejestrowe określono następująco:

Zastawy rejestrowe określono następująco: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17/2014. Termin: 26.08.2014

Raport bieżący nr 17/2014. Termin: 26.08.2014 Raport bieżący nr 17/2014 Termin: 26.08.2014 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Zawarcie umów kredytowych informacja poufna, umowa znacząca podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt. Istotne postanowienia Umowy

Projekt. Istotne postanowienia Umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt Istotne postanowienia Umowy Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

30 marca 2017 r. 17:37 Zawarcie przez Emitenta aneksu do znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki zależne od Emitenta

30 marca 2017 r. 17:37 Zawarcie przez Emitenta aneksu do znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki zależne od Emitenta Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 34/2017 Data: Godzina: 30 marca 2017 r. 17:37 Temat: Zawarcie przez Emitenta aneksu do znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, r. Do Wykonawców

DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, r. Do Wykonawców DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, 06.02.2014 r. Do Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności,

zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech, oraz umową pomiędzy wierzycielami, Zarząd Ciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

:27. Raport bieżący 73/2017

:27. Raport bieżący 73/2017 2017-08-18 20:27 SYGNITY SA (73/2017) Zawarcie umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego Raport bieżący 73/2017

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 13 / 2014

Raport bieżący nr 13 / 2014 korekta KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 13 / 2014 (kolejny numer raportu / rok) Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych

UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych Dodatek nr 6 do SIWZ zawarta w Gołuchowie, w dniu... pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Bankiem a

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 OPINIA

Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 OPINIA Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 SZ.P. JAN BANKOWY NAZWA FIRMY UL. SENATORSKA 18 72-734 WARSZAWA OPINIA BRE Bank SA mbank zaświadcza: Pan JAN BANKOWY PESEL 12311011111 prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów klęskowych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Pytanie 2: Pytanie 3: Pytanie 4:

Pytanie 1:  Pytanie 2: Pytanie 3: Pytanie 4: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na sprzedaż wierzytelności (zabezpieczonej hipoteczne). Tak, Zamawiający złoży takie oświadczenie. Pytanie 2:

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wmarr.olsztyn.pl Olsztyn: Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na finansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany dla Jan Kowalski w dniu 2017-09-05 r. Podane poniżej informacje, z wyjątkiem stopy oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

1. - Pełnomocnika. zwaną /zwanym /zwanymi dalej Kredytobiorcą.

1. - Pełnomocnika. zwaną /zwanym /zwanymi dalej Kredytobiorcą. UMOWA O KREDYT HIPOTECZNY nr.. zwana dalej Umową, sporządzona w dniu pomiędzy: EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 19, 00-560 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Stosowane stawki oprocentowania kredytów / pożyczek hipotecznych

Stosowane stawki oprocentowania kredytów / pożyczek hipotecznych OD 3 MARCA 2009 R. 1 Kredyty hipoteczne od 1,7% do 4,7% (+ Wibor 6M*) od 2,8% do 5,8% (+ Libor 6M**) od 2,8% do 5,8% (+ Libor 6M**) 2 Kredyty konsolidacyjne od 3,2% do 6,0% (+ Wibor 6M*) od 4,7% do 7,5%

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 63 / 2012

Raport bieżący nr 63 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 63 / 2012 Data sporządzenia: 2012-09-05 Skrócona nazwa emitenta RADPOL S.A. Temat Znacząca umowa kredytu RADPOL S.A. oraz spółek zależnych z BRE Bank S.A.,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, Aneks nr 18 z dnia 6 marca 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku Niniejszy Aneks nr 18

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania z linii o symbolu...

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania z linii o symbolu... Data wpływu... Wpisano do rejestru wniosków pod numerem... Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz Oddział w Ostrowi Maz Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki. Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie:

Sprawozdanie z działalności Spółki. Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie: Załącznik do raportu nr 31/2009 z dnia 18.06.2009 Uzupełnienie Sprawozdania z działalności Spółki Magellan S.A. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za 2008 rok W nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 OPINIA

Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 OPINIA Numer wniosku: DYS123456789 Łódź, 2012-08-21 SZ.P. JAN BANKOWY UL. SENATORSKA 18 72-734 WARSZAWA OPINIA mbank S.A. zaświadcza: Pan JAN BANKOWY PESEL 12311011111 posiada w mbanku kredyt: KREDYT NA CELE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo