Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna"

Transkrypt

1 KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna Warszawa Poland Telefon Fax Internet OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna Opinia o sprawozdaniu jednostkowym Przeprowadzilismy badanie zalqczonego sprawozdania jednostkowego Allianz Akcji Plus subfunduszu w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z siedzibq w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich l (,,Subfundusz"), na kt6re skfada siy zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2014 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia oraz noty objasniajqce i informacja dodatkowa. Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa Zarzqd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna (,,Towarzystwo") jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie i rzetelnq prezentacjy tego sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p62:niejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Zarzqd Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrznq, kt6rq uznaje za niezbydnq, aby sporzqdzane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych dziafan lub hlyd6w. Zgodnie z ustawq o rachunkowosci, Zarzqd Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spdnialo wymagania przewidziane w tej ustawie. Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opmn o tym sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawy jego sporzqdzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdziaru 7 ustawy o rachunkowosci, krajowych standard6w rewizj i finansowej wydanych przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Regulacje te nakfadajq na nas obowiqzek postypowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowiqce podstawy jego sporzqdzenia sq wolne od istotnych nieprawidlowosci. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowod6w badania dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur badania zalefy od naszego osqdu, w tym oceny ryzyka wystqpienia istotnej nieprawidlowosci sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dziafan lub blyd6w. Przeprowadzajqc oceny KPMG Audyt Sp6tka z ogranic?0'1q odpowiedz1aln0sc14 sp.k., d Polish limited hab1l1ty partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG Cooperative ( 'KPMG International"), a S\tV SS enrnv z ogran1czonq odpow10dz1aln0sc1q sp k l<omandytowg 1 c.zlonkiern s1ec1 s1~ z sp6tek utonkowskich stow2rzys1or1ysh? lntemat1onal Cooperative ("KPMG International") oodrrnotem prawci szwa;carsi<1egn GnspodarC?y Krn1owegi:; R01estru Sqdowego KRS N,P S27 26'1-53-6? REGO~!

2 tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroltt wewnytrznq zwiqzanq ze sporzqdzeniem oraz rzetelnq prezentacjq sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyratenia opinii na temat skutecznosci dziafania kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarzqd Towarzystwa oraz ocentt og6lnej prezentacji sprawozdaniajednostkowego. Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowiq wystarczajqcq i odpowiedniq podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania. Opinia Naszym zdaniem, zalqczone sprawozdanie jednostkowe Allianz Akcji Plus subfunduszu w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjy majqtkowq i finansowq Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2014 r., wynik z operacji za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia, zostalo sporzqdzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowiqzujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wplywajqcymi na tresc sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiqg rachunkowych. Inne kwestie Sprawozdanie finansowe Subfunduszu za rok obrotowy konczqcy siy 31 grudnia 2013 r. zostalo zbadane przez inny podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych, kt6ry w dniu 3 1 marca 2014 r. wydal niezmodyfikowanq opiniy. W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. Nr ewidencyjny 3546 ul. Chfodna Warszawa Katarzyna Burek Kluczowy biegly rewident Nr ewidencyjny \ Marcin Dymek \Biegly rewident Nr ewidencyjny 9899 Komandytariusz, Pelnomocnik 2 kwietnia 2015 r. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Allianz Akcji Plus Subfundusz w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdania jednostkowego Rok obrotowy konczqcy siy 31 grudnia 2014 r. Raport uzupemiajqcy zawiera 11 stron Raport uzupemiajqcy z badania sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy konczqcy siy 31 grudnia 2014 r. t.-) 2015 KPMG Audyt Sp&ka z ogranfczonq. odpowiedzialnosciq. sp k_ jest polskq. spotkq. komandytowq. i cztonkiem sieci KPMG sktadajq.cej si~ z niezaleznych spotek cztonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperafr<;e ("KPMG International''), podmiotem pra\.va SZ:\.vajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone

32 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu Jnwestycyjnym Otwartym Raport u:::upelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego ::a rok obroto11y korlc::qcy sif 31 grudnia 2014 r. Spis tresci ,.,,., '..)..) l ,., 7 -' ~ 3.3. Czttsc ogolna raportu Dane identyfikujqce Subfundusz Nazwa Subfunduszu Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu Dane identyfikujqce Fundusz Nazwa Funduszu Siedziba Funduszu Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Dane identyfikujqce Towarzystwo zarzqdzajqce Funduszem Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa Rejestracja w Krajmvym Rejestrze Sqdowym Kierownik jednostki Dane identyfikujqce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych Dane identyfikujqce kluczowego bieglego rewidenta Dane identyfikujqce podmiot upravvniony Informacje o sprawozdaniujednostkowym za poprzedni rok obrotowy Zakres prac i odpowiedzialnosci Analiza finansowa Subfunduszu Og6lna analiza sprawozdania jednostkowego Bilans Rachunek wyniku z operacji Wybrane wskazniki finansowe Czttsc szczegolowa raportu System rachunkowosci Zasady dokonywania lokat. terminy i procedury rozliczenia transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w Noty objasniaj<fce i informacja dodatkowa do sprawozdania jednostkowego

33 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy::: badania sprawo::daniajednostkowego ::a rok obrotowy konc:::qcy Si? 31 grudnia 2014 r. 1. Cz~sc ogolna raportu 1.1. Dane identyfikuj~ce Subfundusz Nazwa Subfunduszu Allianz Akcji Plus Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu Allianz Akcji Plus jest subfunduszem wydzielonym w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Allianz Akcji Plus (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci prawnej. Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony Dane identyfikujqce Fundusz Nazwa Funduszu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem) Fundusz moze ufywac nazwy skr6conej Allianz FIO Siedziba Funduszu ul. Rodziny Hiszpanskich l W arszawa \Vpis do Rejestru Funduszy lnwestycyjnych Sqd rejcstrowy: Data: Numer rejestru: Sqd Okrygowy w Warszawie, VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy 3 lipca 2007 r. RFi Dane identyfikujqce Towarzystwo zarzqdzajqce Funduszem 1.3.L Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa Funduszjest zarzqdzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem), z siedzibq w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich I. Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) nr DFl/W/ /1-01 wydanej dnia 19 listopada 2003 r. Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

34 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy;: badania sprawozdaniajednostkowego za rok obrotowy konczqcy si? 31 grudnia 201./ r Rejestracja w Krajowym Rejestrze S~dowym Sqd rejestrowy: Sqd Rejonowy dla m.st. W arszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego Data: 15 pazdziemika 2003 r. Numer rejestru: KRS Kapital zakladowy na dzien bilansowy: zlotych Kierownik jednostki Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarzqd Towarzystwa. W sklad Zarzqdu Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2014 r. wchodzili: Jarolaw Skorulski Slawomir Chwierut - Prezez Zarzf!du, - Wiceprezes Zarzf!du Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta ImiQ i nazwisko: Numer w rejestrze: Katarzyna Burek Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony Firma: Adres siedziby: Numer rejestru: Sqd rejestrowy: Numer NIP: KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonf! odpowiedzialnosciq sp.k. ul. Chlodna 51, Warszawa KRS Sqd Rejonmvy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego LS. KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. jest wpisana na list(( podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzonq przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w, pod numerem Informacje o sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2013 r. i za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia zostalo zbadane przez Ernst & Young Audyt Polska sp6lka z ogramczonq odpowiedzialnosciq sp. k. i uzyskato niezmodyfikowanq opini<r bieglego rewidenta. Polqczone sprawozdanie finansowe Allianz Funduszu lnwestycyjnego Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 16 kwietnia 2014 r. przez Watne Zgromadzenie Towarzystwa.

35 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Raport 1cupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego za rok obrotowy konczqcy sh; 31 grudnia 2014 r. Pohiczone sprawozdanie finansowe Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w Sqdzie Rejestrowym w dniu 28 kwietnia 2014 r Zakres prac i odpowiedzialnosci Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich I i dotyczy sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada si<r zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2014 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestavvienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncnicy sit( tego dnia oraz noty objasniajqce i informacja dodatkowa. Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umowq z dnia 30 czerwca 2014 r., zawartq na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna z dnia 28 maja 2014 r. odnosnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego. Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6:zniejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci"), krajo\vych standard6w rewizji finansowt:i wydanych przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu zostalo przeprowadzone w Subfunduszu w okresie od l do 12 grudnia 2014 r. oraz od 3 do 3 1 marca 2015 r. Zarzqd T owarzystwa jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie i rzetelnq prezentacj<r sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawit o rachunkowosci, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Naszym zadaniem bylo, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzqdzenie raportu uzupelniaj'l:cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstaw<r jego sporzqdzenia. Zarzqd Towarzystwa zlofyt w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie o rzetelnosci 1 Jasnosc1 zalqczonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywajqcych w spos6b znacz<fcy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany. W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarzqd Towarzystwa zlofyl wszystkie zqdane przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udost<rpnil nam wszelkie dokumenty i informacje niezb<rdne do wydania opinii i przygotowania raportu.

36 Allianz Akcji Plus subjimdusz w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdania jednostk0>1'ego za rok obrotowy konczqcy sit; 31 grudnia 201,/ r. Zakres planowanej i \vykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b przeprowadzonego badania wynika ze sporz'ldzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajduj'lcej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego. Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spdniaj'l wym6g niezaleznosci od badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorz<!dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649 z p6zniejszymi zmianami).

37 AllianzAkcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego za rok obrotowy konczqcy si{! 31grudnia2014 r. 2. Analiza finansowa Subfunduszu 2.1. Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego Bilans zl ' zl '000 Aktywa Srodki p ienit;zne i ich ekv.:iwalenty Naleznosci Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Zoboll'il!zania Aktywa netto Kapital subfunduszu Kap ital wplacony Kap ital wyplacony Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji II I (I ) (21 134) (6 289) (14 845) l I (I ) (18 569) (5 548) (13 021) Liczba.iednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa kategorii A Liczba jednostek uczestnictwa kategorii B Liczba jednostek uczestnictwa kategorii C Liczba jednoste k uczestnictwa kategorii D Wartosc aktywow netto na jednostkft uczestnictwa (zl) Wartosc aktywow netto na jednostkt; uczestnictwa kategorii A (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk1; uczestnictwa kategorii B (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk1; uczestnictwa kategorii C (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk1; uczestnictwa kategorii D (zl) , , , , , , ,74 l ,5431 I , , ,16 102,

38 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu Jnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego ::a rok obrotowy konc::qcy si12 31 grudnia 20 I./. r Rachunek wyniku z operacji Przychody z lokat Dywidendy i inne udzialy w zyskach Przychody odsctkowe Dodatnic saldo roznic kursowych Koszty subfunduszu Wynagrodzcnie dla towarzystwa Oplaty dla depozytariusza Koszty odsetkowe Ujemne saldo roznic kursowy ch Pozostale 1.0 l l.l zl ' l.ol zl ' l Koszty pokrywane przez towarzystwo Koszty subfunduszu netto Przychody z lokat netto (741) (816) Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata) Zrealizowany zysk/(strata) xe zbycia lokat. w tym: - :: tyrulu r6:znic kursowych Wzrostl(spadek) niezrealizowanego zysku/(straty) z wyceny lokat. w tym: ::: tytulu n5:::nic kursmtj'ch (5 635) (l 824) (120) (3 81 l) (2) l 594 Wynik z operacji Wynik z operacji przypadaj:icy na jednostk~ uczestnictwa (zi) Wynik z operacji przypadaj:icy na jednostki: uczestnictwa kategorii A (zl) Wynik z operacji przypadaj:icy na jednostki: uczestnictwa kategorii B (zl) Wynik z operacji przypadaj:icy na jednostk~ uczestnictwa kategorii C (zl) Wynik z operacji przy padaj:icy na jednostk~ uczestnictwa kategorii D (zl) (6 376) (7,06) (7,07) (5,39) (3,87) (4,15) ,22 5,22 7,39 8,03 l,98

39 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy;; badania sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy konczqcy si~ 31 grudnia 2014 r Wybrane wskazniki finansowe Lokaty (zl '000) Wartosc aktyw6w netto Subfunduszu (zl '000) Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa (zl) Wartosc aktyw6w netto najednostky uc:zestnictwa kategorii A (zl) Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii B Wartosc aktyw6 w netto najednostky uczestnictwa kategorii C (zl) Wartosc aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa kategorii D (zl) Kapital Subfunduszu (zl '000) Wynik z operacji (zl '000) Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii A Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa kategorii B Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa kategorii C Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostk<r uczestnietwa kategorii D , , (6 376} -6.91% -5,03% -4.36% -4~03<} {J ,36% 7.50% 8.24% i,93%

40 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u:::upelniajqcy::: badania sprawo:::daniajednostkowego :::a rok obrotowy konc:::qcy sifi 3 l grudnia 2014 r. 3. Cz~sc szczegolowa raportu 3.1. System rachunkowosci Subfundusz posiada aktualn1:1: dokumentacjy opisuj1:1:c1:1: zasady rachunkowosci, przyjyte przez Zarzqd Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowosci i rozporz1:1:dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy imvestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) (,,Rozporz1:1:dzenie'"). W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego dokonalismy wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci. W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz1:1:cych nieprawidlowosci dotyczqcych systemu rachunkowosci, ktore nie zostalyby usuni<rte, a mogly miec istotny wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktywow W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, termin6w i procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktyw6w wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii zarzqdzania jego lokatami.

41 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy z badania sprawo::daniajednostkowego ::a rok obrotowy konczqcy sif 31 grudnia 2014 r Noty objasniaj~ce jednostkowego i informacja dodatkowa do sprawozdania Dane zawarte w notach objafoiajqcych i infonnacji dodatkowej do sprawozdania jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidfowo. Noty objasniajqce i infonnacja dodatkowa stanowiq integralnq czysc sprawozdania jednostkowego. W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. Nr ewidencyjny 3546 ul. Chlodna Warszawa Katarzyna Burek Kluczowy biegly rewident Nr ewidencyjny Marcin Dymek rewident Nr ewidencyjny 9899 Komandytariusz, Pelnomocnik 2 kwietnia 2015 r.

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp61ka z ograniczonci odpowiedzialnosci1t sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Spotka z ograniczon'! odpowiedzialnosci'! sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA. Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA. Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Spotka z ograniczonci odpowiedzialnoscici sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

KPMGAudyt SpOfka z ograniczorh! odpowiedz!alnosdq sp,k. u!_!nfiancka 4_;, 00--189 VVa;-;;zchVCJ ~-a;< -c48 22 528 E' -:;J ' kprnq@k(j(i"'q.(;i!mernst J.t;thv.krwng_pi RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Dla Zgromadzenia Inwestorów Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Dla Zgromadzenia Inwestorów Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 7 007 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 232 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 2 135 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016]

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016] MSIG 226/2016 (5111) poz. 31122 31122 Poz. 31122. ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2014 (4490) poz

MSIG 111/2014 (4490) poz Poz. 7677. SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-5861/2014] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKOK PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

STOW ARZYSZENIA "KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ"

STOW ARZYSZENIA KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ DEA TA PIETRASZKO KmtceJario ~ Rewidenfr1 ul Przonowskiego 4/35. 01-457 WQr.S'ZQWQ tel: 694 695533, e-mail: beata Dietraszko@o2.DI NIP: 521-278-30-67. REIiON: 141544400 Opinia oraz raport uzupelniajacy

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 2017 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

MSIG 190/2014 (4569) poz

MSIG 190/2014 (4569) poz MSIG 190/2014 (4569) poz. 13308 13308 Poz. 13308. BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-12036/2014] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka Poz. 4817. OSTOJA VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4502/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 13.03.2012 r. - 31.12.2012 r. 10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport pólroczny SA-PS 2003

Skonsolidowany raport pólroczny SA-PS 2003 X Skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport pólroczny SA-PS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)

Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 63 156 59 310 Srodki pieniezne Naleznosci Srodki na biezacych rachunkach bankowych 13 12 srodki blokowane

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Aneks nr 5 z dnia 19 kwietnia 216 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1, 2, 3 i 4 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BPH SPÓŁKA AKCYJNA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WIADOMOŚĆ

Raport bieżący nr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WIADOMOŚĆ INVESTOR FIZ RB 26 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr WIADOMOŚĆ W załączeniu przesyłam Aneks nr 2 z dnia 15 kwietnia 2008 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I,

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Raport uzupełniający. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Raport uzupełniający. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Raport uzupełniający zawiera

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE FINANSOWE

SPRA WOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 - SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2011 e FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44. WY JASNIENIA

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI WPROWADZENIE D0 POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI WPROWADZENIE D0 POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Poz. 16316. PKO Parasolowy - Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( PKO Prasolowy - fio ). [BMSiG-9270/2013] WPROWADZENIE D0 POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane Funduszu Nazwa Funduszu: PKO Parasolowy

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 stycznia 2014 r. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 stycznia 2014 r. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA WARSZAWA UL. EMILII PLATER 53 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA WARSZAWA UL. EMILII PLATER 53 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA WARSZAWA UL. EMILII PLATER 53 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 2 3 4 5 AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz. W imieniu Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz. W imieniu Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Poz. 4819. OSTOJA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4496/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 10-109 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu roczne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 68 www.groundfrost.pl 03-731 Warszawa, ul. Targowa 20A KRS 0000061094 Regon: 010226794 NIP: 526-00-14-757

Bardziej szczegółowo

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r. Raport z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 2 1.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 2 1.1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo