Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna"

Transkrypt

1 KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna Warszawa Poland Telefon Fax Internet OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna Opinia o sprawozdaniu jednostkowym Przeprowadzilismy badanie zalqczonego sprawozdania jednostkowego Allianz Akcji Plus subfunduszu w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z siedzibq w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich l (,,Subfundusz"), na kt6re skfada siy zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2014 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia oraz noty objasniajqce i informacja dodatkowa. Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa Zarzqd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna (,,Towarzystwo") jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie i rzetelnq prezentacjy tego sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p62:niejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Zarzqd Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrznq, kt6rq uznaje za niezbydnq, aby sporzqdzane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych dziafan lub hlyd6w. Zgodnie z ustawq o rachunkowosci, Zarzqd Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spdnialo wymagania przewidziane w tej ustawie. Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opmn o tym sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawy jego sporzqdzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdziaru 7 ustawy o rachunkowosci, krajowych standard6w rewizj i finansowej wydanych przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Regulacje te nakfadajq na nas obowiqzek postypowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowiqce podstawy jego sporzqdzenia sq wolne od istotnych nieprawidlowosci. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowod6w badania dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur badania zalefy od naszego osqdu, w tym oceny ryzyka wystqpienia istotnej nieprawidlowosci sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dziafan lub blyd6w. Przeprowadzajqc oceny KPMG Audyt Sp6tka z ogranic?0'1q odpowiedz1aln0sc14 sp.k., d Polish limited hab1l1ty partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG Cooperative ( 'KPMG International"), a S\tV SS enrnv z ogran1czonq odpow10dz1aln0sc1q sp k l<omandytowg 1 c.zlonkiern s1ec1 s1~ z sp6tek utonkowskich stow2rzys1or1ysh? lntemat1onal Cooperative ("KPMG International") oodrrnotem prawci szwa;carsi<1egn GnspodarC?y Krn1owegi:; R01estru Sqdowego KRS N,P S27 26'1-53-6? REGO~!

2 tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroltt wewnytrznq zwiqzanq ze sporzqdzeniem oraz rzetelnq prezentacjq sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyratenia opinii na temat skutecznosci dziafania kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarzqd Towarzystwa oraz ocentt og6lnej prezentacji sprawozdaniajednostkowego. Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowiq wystarczajqcq i odpowiedniq podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania. Opinia Naszym zdaniem, zalqczone sprawozdanie jednostkowe Allianz Akcji Plus subfunduszu w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjy majqtkowq i finansowq Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2014 r., wynik z operacji za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia, zostalo sporzqdzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowiqzujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wplywajqcymi na tresc sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiqg rachunkowych. Inne kwestie Sprawozdanie finansowe Subfunduszu za rok obrotowy konczqcy siy 31 grudnia 2013 r. zostalo zbadane przez inny podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych, kt6ry w dniu 3 1 marca 2014 r. wydal niezmodyfikowanq opiniy. W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. Nr ewidencyjny 3546 ul. Chfodna Warszawa Katarzyna Burek Kluczowy biegly rewident Nr ewidencyjny \ Marcin Dymek \Biegly rewident Nr ewidencyjny 9899 Komandytariusz, Pelnomocnik 2 kwietnia 2015 r. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Allianz Akcji Plus Subfundusz w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdania jednostkowego Rok obrotowy konczqcy siy 31 grudnia 2014 r. Raport uzupemiajqcy zawiera 11 stron Raport uzupemiajqcy z badania sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy konczqcy siy 31 grudnia 2014 r. t.-) 2015 KPMG Audyt Sp&ka z ogranfczonq. odpowiedzialnosciq. sp k_ jest polskq. spotkq. komandytowq. i cztonkiem sieci KPMG sktadajq.cej si~ z niezaleznych spotek cztonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperafr<;e ("KPMG International''), podmiotem pra\.va SZ:\.vajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone

32 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu Jnwestycyjnym Otwartym Raport u:::upelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego ::a rok obroto11y korlc::qcy sif 31 grudnia 2014 r. Spis tresci ,.,,., '..)..) l ,., 7 -' ~ 3.3. Czttsc ogolna raportu Dane identyfikujqce Subfundusz Nazwa Subfunduszu Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu Dane identyfikujqce Fundusz Nazwa Funduszu Siedziba Funduszu Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Dane identyfikujqce Towarzystwo zarzqdzajqce Funduszem Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa Rejestracja w Krajmvym Rejestrze Sqdowym Kierownik jednostki Dane identyfikujqce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych Dane identyfikujqce kluczowego bieglego rewidenta Dane identyfikujqce podmiot upravvniony Informacje o sprawozdaniujednostkowym za poprzedni rok obrotowy Zakres prac i odpowiedzialnosci Analiza finansowa Subfunduszu Og6lna analiza sprawozdania jednostkowego Bilans Rachunek wyniku z operacji Wybrane wskazniki finansowe Czttsc szczegolowa raportu System rachunkowosci Zasady dokonywania lokat. terminy i procedury rozliczenia transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w Noty objasniaj<fce i informacja dodatkowa do sprawozdania jednostkowego

33 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy::: badania sprawo::daniajednostkowego ::a rok obrotowy konc:::qcy Si? 31 grudnia 2014 r. 1. Cz~sc ogolna raportu 1.1. Dane identyfikuj~ce Subfundusz Nazwa Subfunduszu Allianz Akcji Plus Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu Allianz Akcji Plus jest subfunduszem wydzielonym w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Allianz Akcji Plus (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci prawnej. Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony Dane identyfikujqce Fundusz Nazwa Funduszu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem) Fundusz moze ufywac nazwy skr6conej Allianz FIO Siedziba Funduszu ul. Rodziny Hiszpanskich l W arszawa \Vpis do Rejestru Funduszy lnwestycyjnych Sqd rejcstrowy: Data: Numer rejestru: Sqd Okrygowy w Warszawie, VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy 3 lipca 2007 r. RFi Dane identyfikujqce Towarzystwo zarzqdzajqce Funduszem 1.3.L Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa Funduszjest zarzqdzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem), z siedzibq w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich I. Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) nr DFl/W/ /1-01 wydanej dnia 19 listopada 2003 r. Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

34 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy;: badania sprawozdaniajednostkowego za rok obrotowy konczqcy si? 31 grudnia 201./ r Rejestracja w Krajowym Rejestrze S~dowym Sqd rejestrowy: Sqd Rejonowy dla m.st. W arszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego Data: 15 pazdziemika 2003 r. Numer rejestru: KRS Kapital zakladowy na dzien bilansowy: zlotych Kierownik jednostki Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarzqd Towarzystwa. W sklad Zarzqdu Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2014 r. wchodzili: Jarolaw Skorulski Slawomir Chwierut - Prezez Zarzf!du, - Wiceprezes Zarzf!du Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta ImiQ i nazwisko: Numer w rejestrze: Katarzyna Burek Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony Firma: Adres siedziby: Numer rejestru: Sqd rejestrowy: Numer NIP: KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonf! odpowiedzialnosciq sp.k. ul. Chlodna 51, Warszawa KRS Sqd Rejonmvy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego LS. KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. jest wpisana na list(( podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzonq przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w, pod numerem Informacje o sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2013 r. i za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia zostalo zbadane przez Ernst & Young Audyt Polska sp6lka z ogramczonq odpowiedzialnosciq sp. k. i uzyskato niezmodyfikowanq opini<r bieglego rewidenta. Polqczone sprawozdanie finansowe Allianz Funduszu lnwestycyjnego Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 16 kwietnia 2014 r. przez Watne Zgromadzenie Towarzystwa.

35 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Raport 1cupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego za rok obrotowy konczqcy sh; 31 grudnia 2014 r. Pohiczone sprawozdanie finansowe Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w Sqdzie Rejestrowym w dniu 28 kwietnia 2014 r Zakres prac i odpowiedzialnosci Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich I i dotyczy sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada si<r zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2014 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestavvienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncnicy sit( tego dnia oraz noty objasniajqce i informacja dodatkowa. Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umowq z dnia 30 czerwca 2014 r., zawartq na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna z dnia 28 maja 2014 r. odnosnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego. Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6:zniejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci"), krajo\vych standard6w rewizji finansowt:i wydanych przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu zostalo przeprowadzone w Subfunduszu w okresie od l do 12 grudnia 2014 r. oraz od 3 do 3 1 marca 2015 r. Zarzqd T owarzystwa jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie i rzetelnq prezentacj<r sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawit o rachunkowosci, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Naszym zadaniem bylo, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzqdzenie raportu uzupelniaj'l:cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstaw<r jego sporzqdzenia. Zarzqd Towarzystwa zlofyt w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie o rzetelnosci 1 Jasnosc1 zalqczonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywajqcych w spos6b znacz<fcy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany. W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarzqd Towarzystwa zlofyl wszystkie zqdane przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udost<rpnil nam wszelkie dokumenty i informacje niezb<rdne do wydania opinii i przygotowania raportu.

36 Allianz Akcji Plus subjimdusz w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdania jednostk0>1'ego za rok obrotowy konczqcy sit; 31 grudnia 201,/ r. Zakres planowanej i \vykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b przeprowadzonego badania wynika ze sporz'ldzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajduj'lcej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego. Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spdniaj'l wym6g niezaleznosci od badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorz<!dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649 z p6zniejszymi zmianami).

37 AllianzAkcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego za rok obrotowy konczqcy si{! 31grudnia2014 r. 2. Analiza finansowa Subfunduszu 2.1. Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego Bilans zl ' zl '000 Aktywa Srodki p ienit;zne i ich ekv.:iwalenty Naleznosci Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Zoboll'il!zania Aktywa netto Kapital subfunduszu Kap ital wplacony Kap ital wyplacony Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji II I (I ) (21 134) (6 289) (14 845) l I (I ) (18 569) (5 548) (13 021) Liczba.iednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa kategorii A Liczba jednostek uczestnictwa kategorii B Liczba jednostek uczestnictwa kategorii C Liczba jednoste k uczestnictwa kategorii D Wartosc aktywow netto na jednostkft uczestnictwa (zl) Wartosc aktywow netto na jednostkt; uczestnictwa kategorii A (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk1; uczestnictwa kategorii B (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk1; uczestnictwa kategorii C (zl) Wartosc aktywow netto na jednostk1; uczestnictwa kategorii D (zl) , , , , , , ,74 l ,5431 I , , ,16 102,

38 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu Jnwestycyjnym Otwartym Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego ::a rok obrotowy konc::qcy si12 31 grudnia 20 I./. r Rachunek wyniku z operacji Przychody z lokat Dywidendy i inne udzialy w zyskach Przychody odsctkowe Dodatnic saldo roznic kursowych Koszty subfunduszu Wynagrodzcnie dla towarzystwa Oplaty dla depozytariusza Koszty odsetkowe Ujemne saldo roznic kursowy ch Pozostale 1.0 l l.l zl ' l.ol zl ' l Koszty pokrywane przez towarzystwo Koszty subfunduszu netto Przychody z lokat netto (741) (816) Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata) Zrealizowany zysk/(strata) xe zbycia lokat. w tym: - :: tyrulu r6:znic kursowych Wzrostl(spadek) niezrealizowanego zysku/(straty) z wyceny lokat. w tym: ::: tytulu n5:::nic kursmtj'ch (5 635) (l 824) (120) (3 81 l) (2) l 594 Wynik z operacji Wynik z operacji przypadaj:icy na jednostk~ uczestnictwa (zi) Wynik z operacji przypadaj:icy na jednostki: uczestnictwa kategorii A (zl) Wynik z operacji przypadaj:icy na jednostki: uczestnictwa kategorii B (zl) Wynik z operacji przypadaj:icy na jednostk~ uczestnictwa kategorii C (zl) Wynik z operacji przy padaj:icy na jednostk~ uczestnictwa kategorii D (zl) (6 376) (7,06) (7,07) (5,39) (3,87) (4,15) ,22 5,22 7,39 8,03 l,98

39 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy;; badania sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy konczqcy si~ 31 grudnia 2014 r Wybrane wskazniki finansowe Lokaty (zl '000) Wartosc aktyw6w netto Subfunduszu (zl '000) Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa (zl) Wartosc aktyw6w netto najednostky uc:zestnictwa kategorii A (zl) Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii B Wartosc aktyw6 w netto najednostky uczestnictwa kategorii C (zl) Wartosc aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa kategorii D (zl) Kapital Subfunduszu (zl '000) Wynik z operacji (zl '000) Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii A Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa kategorii B Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa kategorii C Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostk<r uczestnietwa kategorii D , , (6 376} -6.91% -5,03% -4.36% -4~03<} {J ,36% 7.50% 8.24% i,93%

40 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport u:::upelniajqcy::: badania sprawo:::daniajednostkowego :::a rok obrotowy konc:::qcy sifi 3 l grudnia 2014 r. 3. Cz~sc szczegolowa raportu 3.1. System rachunkowosci Subfundusz posiada aktualn1:1: dokumentacjy opisuj1:1:c1:1: zasady rachunkowosci, przyjyte przez Zarzqd Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowosci i rozporz1:1:dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy imvestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) (,,Rozporz1:1:dzenie'"). W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego dokonalismy wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci. W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz1:1:cych nieprawidlowosci dotyczqcych systemu rachunkowosci, ktore nie zostalyby usuni<rte, a mogly miec istotny wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktywow W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, termin6w i procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktyw6w wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii zarzqdzania jego lokatami.

41 Allianz Akcji Plus subfundusz w Allianz Funduszu lnwestycyjnym Otwartym Raport uzupelniajqcy z badania sprawo::daniajednostkowego ::a rok obrotowy konczqcy sif 31 grudnia 2014 r Noty objasniaj~ce jednostkowego i informacja dodatkowa do sprawozdania Dane zawarte w notach objafoiajqcych i infonnacji dodatkowej do sprawozdania jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidfowo. Noty objasniajqce i infonnacja dodatkowa stanowiq integralnq czysc sprawozdania jednostkowego. W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. Nr ewidencyjny 3546 ul. Chlodna Warszawa Katarzyna Burek Kluczowy biegly rewident Nr ewidencyjny Marcin Dymek rewident Nr ewidencyjny 9899 Komandytariusz, Pelnomocnik 2 kwietnia 2015 r.

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp61ka z ograniczonci odpowiedzialnosci1t sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Spotka z ograniczon'! odpowiedzialnosci'! sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

STOW ARZYSZENIA "KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ"

STOW ARZYSZENIA KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ DEA TA PIETRASZKO KmtceJario ~ Rewidenfr1 ul Przonowskiego 4/35. 01-457 WQr.S'ZQWQ tel: 694 695533, e-mail: beata Dietraszko@o2.DI NIP: 521-278-30-67. REIiON: 141544400 Opinia oraz raport uzupelniajacy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51

Bardziej szczegółowo

Dla Zgromadzenia Inwestorów Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Dla Zgromadzenia Inwestorów Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport pólroczny SA-PS 2003

Skonsolidowany raport pólroczny SA-PS 2003 X Skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport pólroczny SA-PS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)

Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 63 156 59 310 Srodki pieniezne Naleznosci Srodki na biezacych rachunkach bankowych 13 12 srodki blokowane

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Inter Cars S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Inter Cars S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Akc PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

Akc PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKCJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY KONCZACY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA WARSZAWA UL. EMILII PLATER 53 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA WARSZAWA UL. EMILII PLATER 53 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA WARSZAWA UL. EMILII PLATER 53 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

Rok obrotowy konczq,cy sitt

Rok obrotowy konczq,cy sitt ING Securities Spolka Akcyjna w Warszawie Opinia i Raport Niezaleznego Bieglego Rewidenta Rok obrotowy konczq,cy sitt 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupelniajqcy zawiera 9 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna Gdarisk, czerwiec 2015 GRUPA KAPTTALCtWA BIOMAX S.A. Spis tre3ci,' OPINIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Commercial Union Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Inwestowania PPE za okres 5.04. - 30.06.2002 r. Szanowni Pañstwo, Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ przekazujemy Pañstwu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe SEB 4 - Stabilnego Wzrostu Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. za okres 1.01. - 31.12.2001 r.

Sprawozdanie finansowe SEB 4 - Stabilnego Wzrostu Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. za okres 1.01. - 31.12.2001 r. Sprawozdanie finansowe SEB 4 - Stabilnego Wzrostu Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres 1.01. - 31.12.2001 r. List do uczestników funduszu Ubieg³y rok by³ trudnym okresem dla polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY o'4.07.201 4-30.06.201 5 Auditors Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gd.iek tel./tax 58 558 1 3 94 tel. 58 553 81 58 ul. Mackiowicza 63lok. 205,

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) 220,18 217,14 * 220,18 217,14 *

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) 220,18 217,14 * 220,18 217,14 * Aktywa Lokaty Bilans 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 2 591 793 3 020 607 Srodki pieniezne Srodki na biezacych rachunkach bankowych 582 15 098 Naleznosci Zbyte jednostki

Bardziej szczegółowo

za okres 01.01-31.12.2014

za okres 01.01-31.12.2014 OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 01.01-31.12.2014 BIOMAX Sp6lka Akcyjna Gdafisk, czerwiec 2015 Spis tre5ci: oplnra ruteznu2teco BIEGLEGo REWIDENTA...3 RAPORTZ BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

BIOTON S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.

BIOTON S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 13 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne ATM Grupa Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badania sprawozdania za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. uzupelniajacy opinie ROZDZIAL. Czesc oaól na. "ATLANTIS" Spólka Akcyjna

RAPORT. z badania sprawozdania za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. uzupelniajacy opinie ROZDZIAL. Czesc oaól na. ATLANTIS Spólka Akcyjna RAPORT z badania sprawozdania za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. uzupelniajacy opinie ROZDZIAL I Czesc oaól na 1.1. Dane identyfikujace badany podmiot. Nazwa "ATLANTIS" Spólka Akcyjna Forma prawna

Bardziej szczegółowo

OPINIA niezaleznego bieglego rewidenta oraz raport uzupehiiajqcy opini^

OPINIA niezaleznego bieglego rewidenta oraz raport uzupehiiajqcy opini^ R) BIURO KONSULTINGOWE REWIZJI I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiot uprawniony do badania sprawozdari finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email:bilans@auditdor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5029. Pracowniczy Fundusz Emerytalny SŁONECZNA JESIEŃ w Warszawie. [BMSiG-4702/2013] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRACOWNICZEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO TELEKOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu roczne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 1 316 879 551 382 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 8 158 196 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 0 16 610 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913-

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Poz. 559 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. (poz. 559) Załącznik nr 1 BILANS FUNDUSZU 3XII... 3XII... (stan na koniec (stan na koniec roku

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych) ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 3.6.24 3.6.24 Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 4 1 Należności Odsetki ktywa (razem)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTCYJNEGO OTWARTEGO Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTCYJNEGO OTWARTEGO Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTCYJNEGO OTWARTEGO Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu roczne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 93 z 104 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport półroczny SAFP NOTA 17B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH) NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH półrocze / 2003 2002 półrocze

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201

za r oko b rotowrt$j'i=,xx:fi I llltuiu o n,  201 FUNDACJA GESSEL DLA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa NIP: 526-23-85-452 REGON: 012642114 za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201 2ro k u I Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Opinia zawiera

Bardziej szczegółowo

Ind PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

Ind PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER INDEKSOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E UNISYSTEM FIZ P-FIZ-Q-E_20120309 4/2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny P-FIZ-Q-E za 4 2013 u obejmujący 2013-10-01 do 2013-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 85/2014 (4464) poz. 5497 5497 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5497. Pracowniczy Fundusz Emerytalny SŁONECZNA JESIEŃ w Warszawie. [BMSiG-5228/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport pólroczny SA-P 2003

Raport pólroczny SA-P 2003 X Skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Raport pólroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZM DUDA S.A. ZA I KWARTA 2003 ROKU

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZM DUDA S.A. ZA I KWARTA 2003 ROKU KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZM DUDA S.A. ZA I KWARTA 2003 ROKU Kursy EURO u yty do przeliczania danych finansowych w raporcie. Do przeliczania pozycji w formularzu S.A.-Q 1/2003 przyjêto

Bardziej szczegółowo