Stromiec, dnia Znak sprawy: GPK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stromiec, dnia 2012.09.11 Znak sprawy: GPK.271.09.2012"

Transkrypt

1 Stromiec, dnia Znak sprawy: GPK Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. Euro na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający Gmina Stromiec z siedzibą w Stromcu przy ul. Piaski 4, udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców złożone w niniejszym postępowaniu, a mianowicie: Pytanie nr 1. Czy Gmina wyrazi zgodę na zapoznanie się z Regulaminem Kredytowania obowiązującym w Banku przed złożeniem ofert? Nie. Pytanie nr 2. Czy Gmina zaakceptuje Regulamin Kredytowania obowiązujący w Banku po podpisaniu umowy? Nie, tego nie przewiduje siwz. Gmina podpisze umowę kredytową zgodnie z zapisami SIWZ -wzór umowy który zawiera istotne warunki umowy. Pytanie nr 3. Czy Gmina wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji? Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

2 Pytanie nr 4. Czy umowa, weksel wraz z deklaracją wekslową i ewentualne oświadczenie o poddaniu się egzekucji stanowiące zabezpieczenie kredytu będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy? Umowa, weksel wraz z deklaracją wekslową będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. Pytanie nr 5. Czy Gmina wyraża zgodę na wprowadzenie następujących klauzul do umowy kredytowej? Kredytobiorca zobowiązuje się do: - tego, że jego zobowiązania wobec Banku wynikające z niniejszej umowy będą w całym okresie obowiązywania umowy zachowywały, co najmniej równorzędną pozycję w stosunku do zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, a w szczególności zobowiązuje się, że nie będzie regulował zobowiązań wobec innych wierzycieli, a w szczególności zobowiązuje się, ze nie będzie regulował zobowiązań wobec innych wierzycieli w sposób naruszający bądź ograniczający prawidłowy zakres zaspokojenia wierzytelności Banku: - tego, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku nie będzie dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a w szczególności nie będzie ustanawiał na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli; - tego, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z Bankiem lub Instytucją Finansową może stanowić podstawę do wstrzymania przez Bank kredytowania lub wypowiedzenia kredytu w całości lub części przed określonym w umowie terminem spłaty. Nie wyraża zgody. Pytanie nr 6. Jakie wcześniejsze zobowiązania zostaną spłacone z zaciągniętego kredytu i czy któreś z nich w całości? Raty spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających do spłaty w roku 2012.

3 Pytanie nr 7. Prosimy o wskazanie daty uruchomienia środków z kredytu dla celów szacunkowej kalkulacji kosztów (zał nr 3 do SIWZ)? Dla celów szacunkowej kalkulacji kosztów termin uruchomienia kredytu na dzień 25 października 2012r. Pytanie nr 8. Prosimy o uściślenie stawki WIBOR 3M w oparciu o którą naliczane będą odsetki od kredytu i która zapisana będzie w umowie kredytowej np.: stawka WIBOR 3M z dnia podpisania umowy kredytowej? Stawka WIBOR 3M z dnia podpisania umowy kredytowej. Pytanie nr 9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie pierwotnej- Uchwały gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ? Pierwotna uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej znajduje się na stronie internetowej w zakładce BIP- Rada Gminy-Uchwały Rady sesja z dnia 29 grudnia 2011 roku. Pytanie nr 10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie Opinii RIO na temat wykonania budżetu za I półrocze 2012r.? Gmina na chwilę obecną jeszcze nie otrzymała opinii RIO na temat wykonania budżetu za I półrocze 2012r. Po otrzymaniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy. Pytanie nr 11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie Wykazu kredytów i pożyczek posiadanych przez gminę (nazwa instytucji, data zaciągnięcia kredytu, data spłaty, aktualne zadłużenie)? Wykaz kredytów i pożyczek:

4 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- data zaciągnięcia r.; data spłaty r.; zadłużenie na dzień r ,00 zł. 2. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie- data zaciągnięcia r;data spłaty r; zadłużenie na dzień r ,00 zł. 3. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie data zaciągnięcia r.; data spłaty r.; zadłużenie na dzień r ,00 zł. 4. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie- data zaciągnięcia r.; data spłaty r.;zadłużenie na dzień r ,00 zł. 5. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach- data zaciągnięcia r.; data spłaty r.;zadłużenie na dzień r ,00 zł. 6. Deutsche Bank- umowa factoringu data zawarcia r.; data spłaty r.-zadłużenie na dzień r ,68 zł. Pytanie nr 12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oświadczenia,że kredyty i pożyczki są spłacane terminowo? Oświadczamy iż kredyty i pożyczki są spłacane terminowo. Pytanie nr 13. Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art.97 prawa bankowego? Zamawiający nie dopuszcza podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Pytanie nr 14. W SIWZ oraz załączonym wzorze umowy kredytowej nie określono dnia z którego będzie pobierana stawka referencyjna WIBOR 3M do wyliczenia odsetek w okresie kredytowania ani okres jej zmienności (miesięczny lub kwartalny).proponowany przez nas zapis: WIBOR 3M- stawka oznaczająca notowana na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 3 miesięcznych według notowania podanego w Tabeli kursów PKO BP SA obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.?

5 Stawka WIBOR 3M z dnia podpisania umowy kredytowej. Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ, a mianowicie : Str.1 po słowie z tytułu dodaje się zapis pożyczek i SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Str.6- po słowie z tytułu dodaje się zapis pożyczek i 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Str.11- po słowie z tytułu dodaje się zapis pożyczek i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r Nr 42, poz, 275). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej euro na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Str.15- po słowie z tytułu dodaje się zapis pożyczek i 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 12.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego - Gmina Stromiec, ul. Piaski Stromiec w pok. Nr 12 w terminie do do godz. 10:00.

6 12.2 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Gmina Stromiec, Stromiec, ul. Piaski 4 oraz opisane Oferta przetargowa na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, znak sprawy: GPK , nie otwierać przed dniem godz.10:30. Str.23- po słowie z tytułu dodaje się zapis pożyczek i OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na następujących warunkach: a) przeznaczenie kredytu: na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, Str.27- po słowie z tytułu dodaje się zapis pożyczek i W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Stromiec w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego powyżej Euro udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Str.30- po słowie z tytułu dodaje się zapis pożyczek i Ubiegając się o udzielenie zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Oświadczamy, iż nie ma podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Str.31- po słowie z tytułu dodaje się zapis pożyczek i

7 Ubiegając się o udzielenie zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Str.35- po słowie z tytułu dodaje się zapis pożyczek i Kredyt jest przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Krzysztof Stykowski Wójt Gminy Stromiec... (podpis osoby uprawnionej) Sporządziła; Marzena Barwicka

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 27a. Pabianice, dnia 06.09.2010 r. ... pieczątka Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 27a. Pabianice, dnia 06.09.2010 r. ... pieczątka Zarządu Powiatu Załącznik Nr 27a Pabianice, dnia 06.09.2010 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.3450-2/10... znak sprawy... nazwa wykonawcy... adres wykonawcy... Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, Ŝe jeden z wykonawców

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro Udzielenie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN ZAMAWJĄJACY: Gmina Trzebiechów

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN

na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN STARGARDZKIE Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 73-110 Stargard Szczeciński Znak sprawy: ZP.01.2012 Stargard, 2012-06-14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł.

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł. Znak: DIN-ZP.271.1.7.2014 Podegrodzie, dn. 15.05.2014 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł. W związku z zapytaniem Wykonawcy w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kruklanki dnia: 07.12.2010r. Numer sprawy: PBO-341-11/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo