Niniejszym udziela się zgody na nieograniczone powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu pod następującymi warunkami:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszym udziela się zgody na nieograniczone powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu pod następującymi warunkami:"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Ogólne informacje o badaniu... 4 Charakterystyka przebadanej próby... 5 Dojrzałość procesowa organizacji w Polsce... 6 Zarządzanie procesami w sektorach publicznym i prywatnym Kluczowe wnioski Prawa autorskie Process Renewal Group Polska Opracowały Joanna Woźniakowska i Adriana Dębska-Gil Niniejszym udziela się zgody na nieograniczone powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu pod następującymi warunkami: (a) Umieszczenia w widocznym miejscu praw autorskich i niniejszej noty prawnej. (b) Zaznaczenia, że zawartość dokumentu jest własnością intelektualną Process Renewal Group Polska oraz jego autorów. (c) Żadna z części niniejszego dokumentu, łącznie z tytułem, treścią, prawami autorskimi i niniejszą notą prawną nie może zostać zmieniona, skrócona bądź poszerzona w jakikolwiek sposób. Komercyjne wykorzystanie tego dokumentu, w całości lub częściowo, jest ściśle zabronione. Standard cytowania tego raportu:, Process Renewal Group Polska, J.Woźniakowska, A.Dębska-Gil

3 Wprowadzenie Oddajemy w Państwa ręce raport, podsumowujący pierwsze, przeprowadzone w porozumieniu z Business Process Trends (BPTrends), badanie dojrzałości procesowej organizacji w Polsce. Od 2005 roku BPTrends prowadzi cykl badań poświęconych tematyce zarządzania procesami biznesowymi wśród organizacji wszystkich kontynentów. Wyniki tych badań publikowane są na prowadzonym przez BPTrends portalu, który jest wszechstronnym źródłem informacji na temat procesów biznesowych oraz transformacji opartej o podejście procesowe dla najwyższej kadry zarządzającej i praktyków BPM z całego świata. Potrzeba przeprowadzenia podobnego badania w Polsce narodziła się z ciekawości i chęci poznania sytuacji panującej wśród organizacji funkcjonujących w naszym kraju. Natomiast pomysł porównania praktyk i dojrzałości procesowej pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym pochodzi bezpośrednio z naszych doświadczeń zawodowych. Mieliśmy okazję poznać, pracując przez wiele lat w takich organizacjach oraz doradzając organizacjom tego sektora. Z sektora prywatnego wywodzi się nasze praktyczne doświadczenie związane ze stosowaniem podejścia procesowego. Z sektorem publicznym zetknęliśmy się już jako konsultanci zewnętrzni. Pierwszym doświadczeniom towarzyszyło zaskoczenie. Ze zdziwieniem, raz po raz, dochodziliśmy do wniosku, że różnice pomiędzy sektorami nie są aż tak duże, jak się spodziewaliśmy. Odnosimy wrażenie, że przekonanie o przepaści dzielącej organizacje sektora publicznego i prywatnego jest niemal powszechnie podzielane w obydwu sektorach. Pracownicy sektora publicznego, z którymi się zetknęliśmy w praktyce doradczej, wielokrotnie podkreślali my jesteśmy zupełnie inni, do nas nie pasują rozwiązania z biznesu. Historia Polski lat 90. ubiegłego wieku jest związana z gwałtownym rozwojem gospodarki rynkowej. Ostatnia dekada XX wieku przyniosła do Polski nowoczesne praktyki zarządcze i rozwiązania organizacyjne, które przywędrowały do nas wraz z prywatyzacją i kapitałem zagranicznym. Od tego czasu wiedza i doświadczenia rozprzestrzeniły się w sektorze prywatnym m.in. dzięki migracji pracowników pomiędzy firmami oraz szybkiemu rozwojowi rynku usług doradczych i szkoleniowych. Sektor publiczny otrzymał impuls do rozwoju nieco później, wraz z przygotowaniami do wejścia i przystąpieniem do Unii Europejskiej. Dzięki środkom unijnym proces rozwoju sektora publicznego nabrał tempa, a koncepcja New Public Governance i New Public Value Management zaczęła stopniowo przenikać i odnajdywać swoje praktyczne zastosowanie w polskiej administracji publicznej. Raport jest więc próbą odnalezienia odpowiedzi na pytania, jakie i jak duże są różnice w zastosowaniu podejścia procesowego w obydwu sektorach. Czy dojrzałość w posługiwaniu się podejściem procesowym jest taka sama w obydwu sektorach i na jakim poziomie dojrzałości znajdują się organizacje w Polsce. Zapraszamy do lektury raportu. Adriana Dębska-Gil Joanna Woźniakowska Process Renewal Group Polska 3

4 Ogólne informacje o badaniu Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Process Renewal Group Polska przez instytut badawczy Grupa IQS, który czuwał nad poprawnością metodologiczną i rzetelnością procesu badawczego. Wywiady zostały przeprowadzone anonimowo za pośrednictwem internetu metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview), pomiędzy 7 lipca a 27 września 2013 roku. Zaproszenie do badania skierowano do blisko 7500 firm i instytucji sektora publicznego, które w czasie realizacji badania stanowiły populację organizacji operujących w Polsce, zatrudniających co najmniej 150 osób. Na zaproszenie do badania odpowiedziały 263 organizacje z sektora publicznego i prywatnego. Przy poziomie ufności 0,95 błąd maksymalny interpretacji wyników wynosi 5,93%. Kwestionariusz ankietowy został oparty na zestawie pytań zastosowanych przez BPTrends w dwóch badaniach: The state of Business Process Management 2012 Business Process Centers of Excellence Polską wersję językową wzbogacono o pytania autorstwa Process Renewal Group Polska. Kwestionariusz zawierał zarówno pytania jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. W raporcie przytoczone jest brzmienie poszczególnych pytań wraz z prezentowanymi wykresami rozkładu odpowiedzi na te pytania. Ukończenie ankiety wiązało się z udzieleniem odpowiedzi na wszystkie pytania. Do próby nie zostali zaliczeni respondenci, którzy przerwali wypełnianie ankiety. Liczba odpowiedzi na poszczególne pytania jest więc równa liczbie respondentów, wyjątek stanowią te pytania, które poprzedzone były pytaniami filtrującymi, powodującymi ominięcie niektórych z nich. Z uwagi na liczne zmiany wprowadzone do kwestionariusza ankiety, dostosowujące pytania BPTrends do specyfiki polskiej, zrezygnowaliśmy z porównywania wyników do badania globalnego. Podyktowane jest to również odmiennym doborem próby i sposobem pozyskania respondentów. BPTrends zaprasza do udziału w badaniu przede wszystkim osoby korzystające z informacji zamieszczonych na portalu internetowym skupiającym osoby zaangażowane w dziedzinę zarządzania procesami biznesowymi. Zaproszenie kierowane jest więc do tych, którzy są zainteresowani tematyką zarządzania procesami i aktywnie poszukują informacji z tej dziedziny. Przypuszczamy, że mogło to spowodować zaniżenie udziału w badaniu BPTrends tych organizacji, które znajdują się na najniższych poziomach dojrzałości procesowej. Dlatego też pokusiliśmy się jedynie o wyciągnięcie kilku ogólnych wniosków, zawartych w rozdziale podsumowującym wyniki badania. Raporty z badań prowadzonych przez BPTrends są ogólnie dostępne na portalu internetowym Na jego łamach naukowcy, eksperci i praktycy BPM udostępniają analizy i opinie na temat trendów, kierunków i najlepszych praktyk w zakresie wszystkich aspektów zarządzania procesami biznesowymi. Raport Dojrzałość procesowa organizacji w Polsce 2013 będzie również opublikowany na portalu BPTrends. Poziom zaawansowania i zakres stosowania podejścia procesowego wewnątrz organizacji jest zazwyczaj niejednolity, niektóre obszary mogą rozwijać się szybciej niż inne i zazwyczaj tak jest. Dotyczy to szczególnie organizacji większych, które z racji swojego rozmiaru mogą mieć bardziej złożoną działalność i struktury aniżeli mniejsze podmioty. Tak więc udzielenie odpowiedzi przez respondentów wymagało od nich uśrednienia dla całej organizacji ocen niektórych aspektów stosowania podejścia procesowego. Dlatego też sugerujemy, aby przedstawione w raporcie wyniki traktować jako przybliżone Process Renewal Group Polska 4

5 Charakterystyka przebadanej próby W badaniu wzięły udział 83 organizacje z sektora publicznego i 180 organizacji z sektora prywatnego. 68,4% W przebadanej próbie większość stanowią wypowiedzi osób zarządzających z różnych szczebli zarządzania, od członków zarządu do kierownictwa niższego szczebla. 38% 28% 28% 31,6% 6% sektor publicz ny Udział sektora publicznego w próbie jest zbliżony do jego udziału w ogólnej liczbie podmiotów w populacji. Reprezentowany był w 45% przez respondentów administracji rządowej oraz 29% administracji samorządowej i 26% przedstawicieli innych instytucji publicznych. W gronie respondentów sektora prywatnego największą, 45% grupę, stanowią przedstawiciele niezależnych przedsiębiorstw. 31% to reprezentanci grup kapitałowych, 11% reprezentowało zakład lub jednostkę organizacyjną funkcjonującą w ramach większego przedsiębiorstwa. Uczestnicy badania określili wielkość organizacji pod względem liczby osób zatrudnionych z uwzględnieniem różnych form zatrudnienia. Członek zarządu Rola co najmniej połowy respondentów jest bezpośrednio związana z zarządzaniem jakością lub procesami. Są to więc osoby zawodowo powiązane bezpośrednio z tematyką badania. Zarządzanie jakością/ procesami Str ategia/finanse Obsługa klienta Produkcja/dostarczanie i świadczenie usług Kier ownicz e wyższego szczebla 5% 5% 7% Kier ownicz e średniego lub niższego szczebla Ekspert/ Specjalista 5 43% Zarządzanie ryzykiem 5% 14% 14% 2 1 IT Marketing lub Sprzedaż 5% 4% Do Powyżej 5000 Zarządzanie produktem 3% W przebadanej próbie pojawiły się wypowiedzi respondentów z organizacji mniejszych niż zakładano. HR 2% Przypuszczamy, że niektóre podmioty zaproszone do badania zmniejszyły stan zatrudnienia, nie możemy też Inne 13% wykluczyć wzięcia udziału w badaniu organizacji spoza zaproszonej grupy, szczególnie przy badaniu prowadzonym metodą CAWI. Process Renewal Group Polska 5

6 Dojrzałość procesowa organizacji w Polsce Analiza dojrzałości procesowej organizacji, które wzięły udział w badaniu, została oparta na odpowiedziach respondentów na wybrane pytania. W tym celu zastosowano model CMMI (Capability Maturity Model Integration), który jako model referencyjny, posłużył do wyboru i oceny aspektów, według których z kolei oszacowano poziom dojrzałości procesowej poszczególnych organizacji. Przy czym przyjęliśmy interpretację modelu CMMI stosowaną przez BPTrends. Poziomy dojrzałości CMMI Koncepcja poziomów dojrzałości procesowej została opracowana przez Software Engineering Institute (SEI) w Carnegie Mellon University na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Pierwotnie opracowany model odnosił się do procesu wytwarzania i rozwoju oprogramowania (CMM). Od 2002 roku dostępna jest nowsza, uniwersalna wersja modelu CMMI, którą można stosować do różnych procesów w zróżnicowanych organizacjach. Poziom 5 Procesy nieustannie doskonalone Poziom 1 Procesy niezorganizowane Poziom 4 Procesy zarządzane Poziom 3 Większość procesów zorganizowanych Poziom 2 Niektóre procesy zorganizowane Zespoły procesowe nieustannie doskonalą procesy Procesy systematycznie mierzone i zarządzane Procesy organizowane i zmieniane z poziomu całej organizacji Procesy usprawniane na poziomie departamentu Kultura bohaterów Organizacje na 1 poziomie funkcjonują w oparciu o plany i sposoby działania tworzone na bieżąco. CMMI opisuje je jako oparte na bohaterach, którzy dzięki heroicznemu wysiłkowi sprawiają, że organizacja funkcjonuje. Planowanie oparte jest w dużej mierze na odczuciach i przypuszczeniach. Organizacje te nie dysponują danymi oraz mechanizmami planowania i powtarzalnej realizacji działań, a tym samym przewidywalnością osiąganych rezultatów. Organizacje na 2 poziomie dojrzałości zaczynają organizować swoje najważniejsze procesy. Na tym etapie nie postrzegają jeszcze swojej organizacji jako zbioru wzajemnie powiązanych i współzależnych procesów. W takich organizacjach zdefiniowano nieliczne procesy spośród podstawowych lub najczęściej używanych. Zakresy zdefiniowanych procesów określane są arbitralnie, w zależności od aktualnych potrzeb. Organizacje na 3 poziomie zdefiniowały już większość swoich procesów. Nie tylko opracowały modele procesów podstawowych, ale rozumieją już, jak działają procesy wspierające i zarządcze wspierające realizację procesów podstawowych. Większość organizacji na tym poziomie posiada model procesowy - architekturę procesów, która pokazuje, jak funkcjonuje cała organizacja. Ułatwia ona szybką identyfikację procesów, które powodują problemy oraz pomaga prognozować, jakie będą skutki sugerowanych zmian. Poziom 1 Procesy niezorganizowane Poziom 2 Niektóre procesy organizowane Poziom 3 Większość procesów zorganizowanych Process Renewal Group Polska 6

7 Poziom 4 Procesy są zarządzane Poziom 5 Procesy nieustannie doskonalone Organizacje na 4 poziomie zdefiniowały już wszystkie swoje procesy i zarządzają nimi. Za zarządzanie procesami odpowiadają menadżerowie procesów, którzy na podstawie systematycznych pomiarów procesów i satysfakcji klientów podejmują decyzje odnośnie optymalizacji procesów, którymi zarządzają. W organizacjach na 5 poziomie procesy i mechanizmy zarządzania nimi są nierozerwalną, integralną częścią funkcjonowania organizacji. Organizacje te znają swoje procesy i zarządzają nimi. Korzystają z każdej sposobności do doskonalenia swoich procesów. Process Renewal Group Polska 7

8 Dojrzałość procesowa w 2013 roku Prezentowany poniżej rozkład procentowy organizacji na poszczególnych poziomach dojrzałości procesowej powstał dzięki określeniu tego poziomu dla każdej z organizacji, która wzięła udział w badaniu. Na podstawie udzielonych odpowiedzi każdej organizacji przypisano wartość liczbową określającą jej poziom dojrzałości procesowej. Wartość ta jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych wybranym aspektom podejścia procesowego. 51% Przeanalizowaliśmy również każdą z grup organizacji przyporządkowanych do poszczególnych poziomów dojrzałości procesowej. Celem analizy było ustalenie, jaka jest struktura każdej grupy pod względem dojrzałości procesowej. Histogram zamieszczony poniżej jest ilustracją wyniku tej analizy. Do jrz ało ść p ro ceso wa o rg an iz acji w Po lsce Hist o g ram 21% 25% 3% pierwszy poziom dojrzałości drugi poziom dojrzałości trzeci poziom dojrzałości czwarty poziom dojrzałości piąty poziom dojrzałości W próbie nie zidentyfikowano ani jednego podmiotu, który mógłby zostać przyporządkowany do najwyższego, 5 poziomu. Biorąc pod uwagę rozkład podmiotów na pozostałych poziomach dojrzałości, można przypuszczać, że w Polsce grono organizacji, które osiągnęły najwyższy poziom, jest bardzo małe lub takich organizacji jeszcze nie ma. 72% organizacji uplasowało się poniżej 3 poziomu dojrzałości, a jedynie 3% zakwalifikowało się do poziomu 4. Potwierdzeniem naszych przypuszczeń jest związek sposobu rozumienia BPM i stopnia dojrzałości procesowej. Postrzeganie BPM jako metodyki służącej do zarządzania organizacją lub jako systematycznego podejścia do analizowania, projektowania, usprawniania i zarządzania pojedynczym procesem bardziej sprzyja osiągnięciu wyższych poziomów dojrzałości niż rozumienie BPM jako sposobu na ograniczenie kosztów czy zestawu nowych technologii informatycznych ułatwiających pomiar i zarządzanie wykonaniem procesu w systemach i aplikacjach. Analiza wykazała, że organizacje przyporządkowane do poszczególnych poziomów dojrzałości charakteryzują się zróżnicowanym potencjałem przejścia na wyższy poziom dojrzałości procesowej. Potencjał ten jest najwyższy w grupie na pierwszym poziomie dojrzałości i maleje na kolejnych poziomach. Wydaje się, że najwyższy potencjał przejścia na wyższy poziom dojrzałości występuje w grupie organizacji przyporządkowanych do poziomu pierwszego, jest to nieco ponad połowa podmiotów. Na poziomie 2 wysoki potencjał osiągnięcia poziomu trzeciego wykazuje 31% organizacji. Pośród organizacji przyporządkowanych do 3 poziomu dojrzałości grupa o wysokim potencjale przejścia jest już znacząco mniejsza, zidentyfikowano jedynie 5% takich podmiotów. Wśród organizacji poziomu 4 nie ma podmiotów, które zbliżałyby się do osiągnięcia 5 poziomu dojrzałości. Process Renewal Group Polska 8

9 Na podstawie jednokrotnego pomiaru nie możemy prognozować możliwego rozwoju sytuacji. Nie wiemy, ile czasu będą potrzebowały organizacje do przejścia na wyższe poziomy dojrzałości procesowej i czy wszystkie wykorzystają swój potencjał. Biorąc jednak pod uwagę wyniki badania, można podjąć próbę wskazania barier oraz czynników, które wydają się sprzyjać rozwojowi podejścia procesowego w organizacjach. Najbardziej widocznymi czynnikami sprzyjającymi przejściu z pierwszego na drugi poziom dojrzałości procesowej okazały się prace nad modelem procesowym organizacji, który jako model centralny podlega zatwierdzeniu przez kierownictwo. Dodatkowym aspektem, który wyraźnie pomaga w przejściu na wyższy poziom, jest zdecydowanie się na stosowanie metodyki procesowej, która obowiązuje w całej organizacji. Przejściu z poziomu 2 na 3 sprzyja budowanie świadomości i wiedzy na temat zarządzania procesowego wśród kadry kierowniczej, stopień wykorzystania danych do zarządzania procesami oraz powołanie centralnego zespołu kompetencji procesowych. Powyższe czynniki sprzyjają pokonaniu najbardziej widocznej bariery, którą musiały pokonać organizacje będące na 3 poziomie dojrzałości procesowej. Jest nią brak zainteresowania i zaangażowania kierownictwa organizacji. Niemniej istotna wydaje się być bariera związana z niechęcią kierownictwa do inwestowania w rozwój podejścia procesowego. Przejściu na poziom czwarty wyraźnie sprzyja rozwinięcie i wykorzystanie modelu procesowego włącznie ze zintegrowaniem tego modelu z architekturą korporacyjną. zdolności do systemowego doskonalenia procesów. Kluczową dla organizacji na 5 poziomie dojrzałości jest umiejętność takiego planowania działań doskonalących procesy, aby projekty nie konkurowały o zasoby, a ich zakresy nie nakładały się. Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że nie istnieje jeden typowy wzorzec przekształcania organizacji w zarządzaną procesowo. Właściwie każda droga jest dobra, o ile organizacja skutecznie zaszczepia i rozwija procesową perspektywę zarządzania i działania. Zauważyliśmy również, że impuls do rozpoczęcia stosowania podejścia procesowego w organizacjach może pochodzić z różnych źródeł. Niektóre organizacje stykają się z podejściem procesowym podczas wdrożenia kluczowych systemów informatycznych. Szczególnie jeśli wdrożenie dotyczy kompleksowych rozwiązań informatycznych obejmujących znaczną część organizacji. Takim wdrożeniom mogą towarzyszyć prace nad architekturą korporacyjną łączącą procesy biznesowe z zasobami technologicznymi i informacyjnymi organizacji. Dla wielu organizacji pierwsze doświadczenia z podejściem procesowym pojawiają się podczas wdrożenia norm jakościowych lub modeli zarządzania jakością, w których istotnym elementem jest podejście procesowe (np. norm serii ISO 9000, EFQM lub CAF w administracji publicznej). W niektórych branżach powszechną praktyką jest stosowanie przez wszystkich partnerów biznesowych jednolitych standardów zarządzania oraz produkcji lub realizacji usługi wykorzystujących podejście procesowe. Dzieje się tak np. w branży motoryzacyjnej. Z uwagi na brak organizacji, które uplasowały się na poziomie 5 oraz charakteryzujących się wysokim potencjałem przejścia na poziom 5, nie możemy wskazać barier czy też czynników sprzyjających przejściu pomiędzy 4 a 5 poziomem. Z uwagi jednak na rosnący z poziomu na poziom odsetek konkurujących ze sobą inicjatyw procesowych, można postawić tezę, że barierą przejścia z poziomu 4 na 5 jest brak osiągnięcia pełnej Spotkaliśmy się też z praktyką wprowadzenia, sprawdzonej przez innych, metodyki mającej być panaceum na bolączki organizacji, opartej o podejście procesowe (np. Six Sigma, Lean). W organizacjach, które są częścią międzynarodowych koncernów często stosuje się wdrożenia korporacyjnych modeli, standardów i metod narzuconych przez spółkę Process Renewal Group Polska 9

10 matkę. Podobny mechanizm obserwujemy w sektorze publicznym, w którym kierunki rozwoju systemów zarządzania są uwarunkowane wymogiem stosowania elementów podejścia procesowego ustanowionego w regulacjach prawnych resortów, wpisane w dokumenty strategiczne lub wspierane w ramach realizowanych projektów obejmujących duże grupy urzędów administracji publicznej. W ostatnich latach niebagatelną rolę w zaszczepianiu podejścia procesowego w administracji publicznej odegrały finansowane ze środków unijnych projekty, w których opracowano m.in. standardy wykorzystujące elementy zarządzania procesowego. Zauważyliśmy również, że organizacje znajdujące się na jednym poziomie dojrzałości mogą różnić się pomiędzy sobą zakresem i zaawansowaniem wykorzystania różnych metodyk i praktyk podejścia procesowego. Zróżnicowanie to może być wynikiem specyfiki funkcji, która zainicjowała prace procesowe lub pochodną źródła pierwszego kontaktu organizacji z podejściem procesowym. Process Renewal Group Polska 10

11 Charakterystyka organizacji znajdujących się na poszczególnych poziomach dojrzałości procesowej Na kolejnych stronach prezentujemy opis wybranych cech organizacji znajdujących się na poszczególnych poziomach dojrzałości procesowej. Do utworzenia tej charakterystyki wykorzystaliśmy dominujące odpowiedzi na poszczególne pytania w grupie respondentów przyporządkowanych do każdego z poziomów dojrzałości procesowej. Powstałe w ten sposób profile typowych organizacji znajdujących się na 1, 2, 3 i 4 poziomie dojrzałości procesowej zilustrowaliśmy wykresami, obejmującymi nieco ponad połowę pytań, które posłużyły nam do oceny dojrzałości każdej z przebadanych organizacji. Process Renewal Group Polska 11

12 Organizacje 1 poziomu dojrzałości procesowej Typowa organizacja pierwszego poziomu nie wypracowała modelu procesowego organizacji ani metodyki procesowej, procesy nie są definiowane jako dekompozycja łańcuchów wartości. Usprawnienia procesów prowadzone są w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych i dotyczą przede wszystkim podstawowych procesów organizacji, prowadzone projekty procesowe konkurują ze sobą. W organizacji 1 poziomu nie istnieje też centrum kompetencji procesowych. stopień zdefiniowania procesów jako łańcuchów wartości stopień udokumentowania i aktualności dokumentacji procesów odsetek procesów ze zdefiniowanymi miernikami i wskaźnikami odsetek przeszkolonej kadry kierowniczej częstość wykorzystania danych przez kadrę kierowniczą odsetek doskonalonych procesów odsetek procesów obejmujący działania partnerów i dostawców % 10 nie wiem Procesy nie są jeszcze dokumentowane, a mierniki i wskaźniki działalności, jeśli są definiowane, to dzieje się to w ramach struktur organizacyjnych. Kadra kierownicza korzysta z danych do zarządzania procesami w niewielkim stopniu, a nieliczni przedstawiciele kadry kierowniczej zostali przeszkoleni w zakresie zarządzania procesami. Podejście procesowe napotyka na przeszkody w postaci braku zainteresowania i zaangażowania kierownictwa organizacji. Z naszego doświadczenia wynika, że w organizacjach na pierwszym poziomie dojrzałości proces jest utożsamiany z działaniami realizowanymi przez komórkę organizacyjną. Jedynym praktycznie wykorzystywanym modelem organizacji jest schemat struktury organizacyjnej oraz towarzyszące mu regulaminy organizacyjne. W organizacjach tych mogą również istnieć standardy, narzędzia i metodyki zarządzania procesami, jednak organizacje nie korzystają z nich lub robią to w bardzo ograniczonym zakresie. Takie organizacje nie osiągnęły jeszcze zdolności do wykorzystania podejścia procesowego do zarządzania, często też nie dostrzegają wartości tego podejścia i jego przydatności. Pracownicy nie są szkoleni z zakresu zarządzania procesami lub są kierowani na takie szkolenia tylko wtedy, gdy wymaga tego realizowany projekt. Organizacja, która jest na pierwszym poziomie dojrzałości procesowej, koncentruje się na stopniowej poprawie istniejących procesów, głównie z powodu potrzeby redukcji kosztów. Process Renewal Group Polska 12

13 Organizacje 2 poziomu dojrzałości procesowej Typowa organizacja drugiego poziomu dysponuje modelem procesowym, zatwierdzonym zazwyczaj przez kierownictwo organizacji, służącym do wyznaczania oraz monitorowania celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Organizacja, która jest na drugim poziomie dojrzałości procesowej, koncentruje się na stopniowej poprawie istniejących procesów. Jest to spowodowane potrzebą redukcji kosztów oraz poprawą spójności zarządzania. Procesy nie są jeszcze definiowane jako dekompozycja łańcuchów wartości, ale ponad 3 jest objętych systematycznym doskonaleniem. Organizacja poziomu 2 wyznaczyła już właścicieli procesów, choć odpowiadają oni głównie za procesy przebiegające w granicach ich funkcji lub komórki organizacyjnej. stopień zdefiniowania procesów jako łańcuchów wartości stopień udokumentowania i aktualności dokumentacji procesów odsetek procesów ze zdefiniowanymi miernikami i wskaźnikami odsetek przeszkolonej kadry kierowniczej częstość wykorzystania danych przez kadrę kierowniczą Organizacja poziomu 2 nie posiada metodyki procesowej lub korzysta z jednej metodyki doskonalenia procesów. Nie dysponuje też centralnym zespołem kompetencji procesowych. Kierownictwo organizacji nie jest skłonne inwestować w inicjatywy procesowe lub jego uwaga skoncentrowana jest na czymś innym. W organizacjach na tym poziomie dojrzałości obserwujemy zjawisko istnienia niezależnych procesowych modeli organizacji lub modeli obszarów objętych zmianą, tworzonych na potrzeby projektów. Jeśli istnieje model zatwierdzony przez kierownictwo, to modele utworzone pod kątem realizacji projektów nie zachowują z nim spójności. Czasem model procesowy sprowadza się do tzw. listy procesów. Cechą wspólną tych modeli jest brak jednoznacznie uzgodnionych zakresów procesów. odsetek doskonalonych procesów odsetek procesów obejmujący działania partnerów i dostawców % 10 nie wiem Organizacja dokumentuje procesy, jednak dokumentacja ta najczęściej nie jest aktualizowana. Pracownicy są kierowani na szkolenia procesowe przy okazji realizowanych projektów, a około 3 kadry kierowniczej zostało przeszkolone w zakresie zarządzania procesami. Znaczna część procesów ma już zdefiniowane mierniki i wskaźniki, ale stopień wykorzystania danych przez kadrę kierowniczą do zarządzania procesami jest niezbyt wysoki. Organizacje te często prowadzą wiele projektów zmian procesów. Zakresy projektów często się nakładają, a zespoły projektowe rozwiązują te same lub podobne problemy, dzięki czemu powstają konkurujące ze sobą rozwiązania. Organizacje te dokonują wyboru metodyki usprawniania procesów, którą później sukcesywnie dostosowują do potrzeb i możliwości organizacji. Wśród wielu organizacji na tym poziomie dojrzałości obserwujemy powstawanie zespołu, który odpowiada za kwestie metodyki procesowej oraz wsparcie projektów zmian procesów. W zależności od wcześniejszych doświadczeń zespół taki utworzony jest jako nowa komórka organizacyjna lub rozszerzane są odpowiedzialności i zadania istniejącego zespołu. Process Renewal Group Polska 13

14 Organizacje 3 poziomu dojrzałości procesowej Typowa organizacja na trzecim poziomie dojrzałości posiada model procesowy, który służy do wyznaczania i monitorowania celów oraz zmian struktury organizacyjnej, jak też planowania programów zmian i projektów strategicznych. Organizacja wkłada wiele wysiłku w prace procesowe obejmujące duże grupy procesów. stopień zdefiniowania procesów jako łańcuchów wartości stopień udokumentowania i aktualności dokumentacji procesów odsetek procesów ze zdefiniowanymi miernikami i wskaźnikami odsetek przeszkolonej kadry kierowniczej częstość wykorzystania danych przez kadrę kierowniczą odsetek doskonalonych procesów odsetek procesów obejmujący działania partnerów i dostawców % 10 nie wiem Większość procesów jest zdefiniowana jako dekompozycja łańcuchów wartości, ale struktura właścicielstwa procesów nie została jeszcze w pełni dostosowana do tej perspektywy. Dla większości procesów są zdefiniowane mierniki i wskaźniki sukcesu, a kadra kierownicza zazwyczaj wykorzystuje dane do zarządzania procesami. Organizacja dysponuje jedną metodyką, która służy doskonaleniu procesów oraz korzysta z metodyk dedykowanych specyficznym aspektom zarządzania procesami. Procesy organizacji są dokumentowane i zazwyczaj ta dokumentacja jest aktualna. Organizacja na trzecim poziomie dojrzałości procesowej koncentruje się przede wszystkim na stopniowej poprawie istniejących procesów oraz przeprojektowaniu procesów i ich automatyzacji. Projekty procesowe uruchamiane są w celu doskonalenia produktów i usług oraz redukcji kosztów. Większość procesów objętych jest systematycznymi programami doskonalenia. Z uwagi na dużą liczbę realizowanych prac procesowych projekty zmian procesów mogą ze sobą konkurować. Większość kadry kierowniczej została przeszkolona z zarządzania procesami, a dla pracowników dostępne są programy szkoleniowe dostosowane do pełnionych ról procesowych oraz uzupełniające umiejętności i techniki procesowe. Organizacja ustanowiła centrum kompetencji procesowych, w którym dominują role związane z zarządzaniem jakością i ISO, prowadzeniem projektów procesowych oraz utrzymaniem procesowego modelu organizacji. Z naszych doświadczeń wynika, że organizacje na trzecim poziomie dojrzałości procesowej koncentrują się na sformułowaniu i uruchomieniu strukturalnego zarządzania procesami. Poświęcają one dużo uwagi stworzeniu i uzgodnieniu centralnego modelu procesowego, zasad zarządzania procesami oraz narzędzi do modelowania procesów i gromadzenia wiedzy o procesach (repozytoria). Na tym etapie kierownictwo organizacji zaczyna świadomie wykorzystywać centralny procesowy model do podejmowania decyzji dotyczących zmian w organizacji, który stopniowo staje się narzędziem wyznaczania i realizacji celów strategicznych. W organizacjach na 3 poziomie dojrzałości obserwujemy wyraźny wzrost zdolności do zarządzania i wykorzystania wiedzy o procesach. Process Renewal Group Polska 14

15 Organizacje 4 poziomu dojrzałości procesowej Typowa organizacja na czwartym poziomie dojrzałości dysponuje modelem procesowym, który jest zintegrowany z architekturą korporacyjną. Jest on wykorzystywany do wyznaczania oraz monitorowania celów, planowania zmian i programów, zarządzania ryzykiem, jak też planowania zmian i rozwoju technologii i systemów informatycznych. Model procesowy służy również do planowania budżetu, projektowania systemu ocen i wynagrodzeń oraz planowania rozwoju pracowników. Organizacja czwartego poziomu zarządza procesami poprzez zarządzanie łańcuchami wartości, a struktura właścicielstwa procesów jest dostosowana do tej perspektywy. Wszystkie procesy są udokumentowane i dokumentacja ta jest aktualna. stopień zdefiniowania procesów jako łańcuchów wartości stopień udokumentowania i aktualności dokumentacji procesów odsetek procesów ze zdefiniowanymi miernikami i wskaźnikami odsetek przeszkolonej kadry kierowniczej częstość wykorzystania danych przez kadrę kierowniczą odsetek doskonalonych procesów Dla nowych pracowników organizacja przygotowała specjalne szkolenia wprowadzające ich do organizacji zarządzanej procesowo. Wszystkie procesy objęte są mechanizmami systematycznego doskonalenia. Organizacja dysponuje metodyką służącą doskonaleniu procesów, uzupełnioną o zestaw metodyk stosowanych w ściśle określonym celu. Organizacja na czwartym poziomie dojrzałości prowadzi liczne prace procesowe, wykorzystując je do poprawy spójności zarządzania i zwiększenia zdolności do szybkiego reagowania na zmiany. Istotnymi przyczynami angażowania zasobów w te prace są również potrzeba redukcji kosztów oraz konieczność dostosowania się do wymogów prawnych oraz zarządzanie ryzykiem. Centrum kompetencji procesowych pełni rolę architekta procesowego modelu organizacji oraz koncentruje role niezbędne do utrzymania systemu zarządzania procesami oraz zarządzania jakością. Z naszych doświadczeń wynika, że organizacje na 4 poziomie dojrzałości procesowej osiągają zdolność do wykorzystania kompleksowego modelu organizacji do podejmowania strategicznych decyzji o jej transformacji. odsetek procesów obejmujący działania partnerów i dostawców % 10 nie wiem Większość procesów ma zdefiniowane mierniki i wskaźniki, a kadra kierownicza w pełni wykorzystuje dostępne dane. Organizacje te coraz skuteczniej dopasowują swoje zasoby do potrzeb wszystkich procesów. W takich organizacjach centrum kompetencji procesowych zaczyna odgrywać rolę wewnętrznego doradcy dla najwyższego kierownictwa organizacji. Cała kadra kierownicza jest przeszkolona, programy szkoleniowe dostosowane do pełnionych ról procesowych są dostępne dla pracowników. Process Renewal Group Polska 15

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

r a p o r t p r z y g o t o w a n y p r z e z s e r w i s P R O C E S O W C Y. P L partnerzy merytoryczni

r a p o r t p r z y g o t o w a n y p r z e z s e r w i s P R O C E S O W C Y. P L partnerzy merytoryczni dojrzałość procesowa polskich Luty 2013 organizacji p o d s u m o w a n i e I I e d y c j i b a d a n i a d o j r z a ł o ś c i p r o c e s o w e j p o l s k i c h o r g a n i z a c j i r a p o r t p r

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej Michał Bukowski Opiekun naukowy: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski Warszawa, czerwiec 2008-1 z 47 - Spis treści Wstęp wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Ireneusz Kozera Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Kapitał intelektualny jako determinanta realizacji polityki jakości w urzędach administracji rządowej Warszawa, listopad 2009

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Audyt procesowy. Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach.

Audyt procesowy. Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach. MeTODY Audyt procesowy Michael Hammer Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach. Zarządzanie procesami stało się powszechnie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo