Niniejszym udziela się zgody na nieograniczone powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu pod następującymi warunkami:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszym udziela się zgody na nieograniczone powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu pod następującymi warunkami:"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Ogólne informacje o badaniu... 4 Charakterystyka przebadanej próby... 5 Dojrzałość procesowa organizacji w Polsce... 6 Zarządzanie procesami w sektorach publicznym i prywatnym Kluczowe wnioski Prawa autorskie Process Renewal Group Polska Opracowały Joanna Woźniakowska i Adriana Dębska-Gil Niniejszym udziela się zgody na nieograniczone powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu pod następującymi warunkami: (a) Umieszczenia w widocznym miejscu praw autorskich i niniejszej noty prawnej. (b) Zaznaczenia, że zawartość dokumentu jest własnością intelektualną Process Renewal Group Polska oraz jego autorów. (c) Żadna z części niniejszego dokumentu, łącznie z tytułem, treścią, prawami autorskimi i niniejszą notą prawną nie może zostać zmieniona, skrócona bądź poszerzona w jakikolwiek sposób. Komercyjne wykorzystanie tego dokumentu, w całości lub częściowo, jest ściśle zabronione. Standard cytowania tego raportu:, Process Renewal Group Polska, J.Woźniakowska, A.Dębska-Gil

3 Wprowadzenie Oddajemy w Państwa ręce raport, podsumowujący pierwsze, przeprowadzone w porozumieniu z Business Process Trends (BPTrends), badanie dojrzałości procesowej organizacji w Polsce. Od 2005 roku BPTrends prowadzi cykl badań poświęconych tematyce zarządzania procesami biznesowymi wśród organizacji wszystkich kontynentów. Wyniki tych badań publikowane są na prowadzonym przez BPTrends portalu, który jest wszechstronnym źródłem informacji na temat procesów biznesowych oraz transformacji opartej o podejście procesowe dla najwyższej kadry zarządzającej i praktyków BPM z całego świata. Potrzeba przeprowadzenia podobnego badania w Polsce narodziła się z ciekawości i chęci poznania sytuacji panującej wśród organizacji funkcjonujących w naszym kraju. Natomiast pomysł porównania praktyk i dojrzałości procesowej pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym pochodzi bezpośrednio z naszych doświadczeń zawodowych. Mieliśmy okazję poznać, pracując przez wiele lat w takich organizacjach oraz doradzając organizacjom tego sektora. Z sektora prywatnego wywodzi się nasze praktyczne doświadczenie związane ze stosowaniem podejścia procesowego. Z sektorem publicznym zetknęliśmy się już jako konsultanci zewnętrzni. Pierwszym doświadczeniom towarzyszyło zaskoczenie. Ze zdziwieniem, raz po raz, dochodziliśmy do wniosku, że różnice pomiędzy sektorami nie są aż tak duże, jak się spodziewaliśmy. Odnosimy wrażenie, że przekonanie o przepaści dzielącej organizacje sektora publicznego i prywatnego jest niemal powszechnie podzielane w obydwu sektorach. Pracownicy sektora publicznego, z którymi się zetknęliśmy w praktyce doradczej, wielokrotnie podkreślali my jesteśmy zupełnie inni, do nas nie pasują rozwiązania z biznesu. Historia Polski lat 90. ubiegłego wieku jest związana z gwałtownym rozwojem gospodarki rynkowej. Ostatnia dekada XX wieku przyniosła do Polski nowoczesne praktyki zarządcze i rozwiązania organizacyjne, które przywędrowały do nas wraz z prywatyzacją i kapitałem zagranicznym. Od tego czasu wiedza i doświadczenia rozprzestrzeniły się w sektorze prywatnym m.in. dzięki migracji pracowników pomiędzy firmami oraz szybkiemu rozwojowi rynku usług doradczych i szkoleniowych. Sektor publiczny otrzymał impuls do rozwoju nieco później, wraz z przygotowaniami do wejścia i przystąpieniem do Unii Europejskiej. Dzięki środkom unijnym proces rozwoju sektora publicznego nabrał tempa, a koncepcja New Public Governance i New Public Value Management zaczęła stopniowo przenikać i odnajdywać swoje praktyczne zastosowanie w polskiej administracji publicznej. Raport jest więc próbą odnalezienia odpowiedzi na pytania, jakie i jak duże są różnice w zastosowaniu podejścia procesowego w obydwu sektorach. Czy dojrzałość w posługiwaniu się podejściem procesowym jest taka sama w obydwu sektorach i na jakim poziomie dojrzałości znajdują się organizacje w Polsce. Zapraszamy do lektury raportu. Adriana Dębska-Gil Joanna Woźniakowska Process Renewal Group Polska 3

4 Ogólne informacje o badaniu Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Process Renewal Group Polska przez instytut badawczy Grupa IQS, który czuwał nad poprawnością metodologiczną i rzetelnością procesu badawczego. Wywiady zostały przeprowadzone anonimowo za pośrednictwem internetu metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview), pomiędzy 7 lipca a 27 września 2013 roku. Zaproszenie do badania skierowano do blisko 7500 firm i instytucji sektora publicznego, które w czasie realizacji badania stanowiły populację organizacji operujących w Polsce, zatrudniających co najmniej 150 osób. Na zaproszenie do badania odpowiedziały 263 organizacje z sektora publicznego i prywatnego. Przy poziomie ufności 0,95 błąd maksymalny interpretacji wyników wynosi 5,93%. Kwestionariusz ankietowy został oparty na zestawie pytań zastosowanych przez BPTrends w dwóch badaniach: The state of Business Process Management 2012 Business Process Centers of Excellence Polską wersję językową wzbogacono o pytania autorstwa Process Renewal Group Polska. Kwestionariusz zawierał zarówno pytania jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. W raporcie przytoczone jest brzmienie poszczególnych pytań wraz z prezentowanymi wykresami rozkładu odpowiedzi na te pytania. Ukończenie ankiety wiązało się z udzieleniem odpowiedzi na wszystkie pytania. Do próby nie zostali zaliczeni respondenci, którzy przerwali wypełnianie ankiety. Liczba odpowiedzi na poszczególne pytania jest więc równa liczbie respondentów, wyjątek stanowią te pytania, które poprzedzone były pytaniami filtrującymi, powodującymi ominięcie niektórych z nich. Z uwagi na liczne zmiany wprowadzone do kwestionariusza ankiety, dostosowujące pytania BPTrends do specyfiki polskiej, zrezygnowaliśmy z porównywania wyników do badania globalnego. Podyktowane jest to również odmiennym doborem próby i sposobem pozyskania respondentów. BPTrends zaprasza do udziału w badaniu przede wszystkim osoby korzystające z informacji zamieszczonych na portalu internetowym skupiającym osoby zaangażowane w dziedzinę zarządzania procesami biznesowymi. Zaproszenie kierowane jest więc do tych, którzy są zainteresowani tematyką zarządzania procesami i aktywnie poszukują informacji z tej dziedziny. Przypuszczamy, że mogło to spowodować zaniżenie udziału w badaniu BPTrends tych organizacji, które znajdują się na najniższych poziomach dojrzałości procesowej. Dlatego też pokusiliśmy się jedynie o wyciągnięcie kilku ogólnych wniosków, zawartych w rozdziale podsumowującym wyniki badania. Raporty z badań prowadzonych przez BPTrends są ogólnie dostępne na portalu internetowym Na jego łamach naukowcy, eksperci i praktycy BPM udostępniają analizy i opinie na temat trendów, kierunków i najlepszych praktyk w zakresie wszystkich aspektów zarządzania procesami biznesowymi. Raport Dojrzałość procesowa organizacji w Polsce 2013 będzie również opublikowany na portalu BPTrends. Poziom zaawansowania i zakres stosowania podejścia procesowego wewnątrz organizacji jest zazwyczaj niejednolity, niektóre obszary mogą rozwijać się szybciej niż inne i zazwyczaj tak jest. Dotyczy to szczególnie organizacji większych, które z racji swojego rozmiaru mogą mieć bardziej złożoną działalność i struktury aniżeli mniejsze podmioty. Tak więc udzielenie odpowiedzi przez respondentów wymagało od nich uśrednienia dla całej organizacji ocen niektórych aspektów stosowania podejścia procesowego. Dlatego też sugerujemy, aby przedstawione w raporcie wyniki traktować jako przybliżone Process Renewal Group Polska 4

5 Charakterystyka przebadanej próby W badaniu wzięły udział 83 organizacje z sektora publicznego i 180 organizacji z sektora prywatnego. 68,4% W przebadanej próbie większość stanowią wypowiedzi osób zarządzających z różnych szczebli zarządzania, od członków zarządu do kierownictwa niższego szczebla. 38% 28% 28% 31,6% 6% sektor publicz ny Udział sektora publicznego w próbie jest zbliżony do jego udziału w ogólnej liczbie podmiotów w populacji. Reprezentowany był w 45% przez respondentów administracji rządowej oraz 29% administracji samorządowej i 26% przedstawicieli innych instytucji publicznych. W gronie respondentów sektora prywatnego największą, 45% grupę, stanowią przedstawiciele niezależnych przedsiębiorstw. 31% to reprezentanci grup kapitałowych, 11% reprezentowało zakład lub jednostkę organizacyjną funkcjonującą w ramach większego przedsiębiorstwa. Uczestnicy badania określili wielkość organizacji pod względem liczby osób zatrudnionych z uwzględnieniem różnych form zatrudnienia. Członek zarządu Rola co najmniej połowy respondentów jest bezpośrednio związana z zarządzaniem jakością lub procesami. Są to więc osoby zawodowo powiązane bezpośrednio z tematyką badania. Zarządzanie jakością/ procesami Str ategia/finanse Obsługa klienta Produkcja/dostarczanie i świadczenie usług Kier ownicz e wyższego szczebla 5% 5% 7% Kier ownicz e średniego lub niższego szczebla Ekspert/ Specjalista 5 43% Zarządzanie ryzykiem 5% 14% 14% 2 1 IT Marketing lub Sprzedaż 5% 4% Do Powyżej 5000 Zarządzanie produktem 3% W przebadanej próbie pojawiły się wypowiedzi respondentów z organizacji mniejszych niż zakładano. HR 2% Przypuszczamy, że niektóre podmioty zaproszone do badania zmniejszyły stan zatrudnienia, nie możemy też Inne 13% wykluczyć wzięcia udziału w badaniu organizacji spoza zaproszonej grupy, szczególnie przy badaniu prowadzonym metodą CAWI. Process Renewal Group Polska 5

6 Dojrzałość procesowa organizacji w Polsce Analiza dojrzałości procesowej organizacji, które wzięły udział w badaniu, została oparta na odpowiedziach respondentów na wybrane pytania. W tym celu zastosowano model CMMI (Capability Maturity Model Integration), który jako model referencyjny, posłużył do wyboru i oceny aspektów, według których z kolei oszacowano poziom dojrzałości procesowej poszczególnych organizacji. Przy czym przyjęliśmy interpretację modelu CMMI stosowaną przez BPTrends. Poziomy dojrzałości CMMI Koncepcja poziomów dojrzałości procesowej została opracowana przez Software Engineering Institute (SEI) w Carnegie Mellon University na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Pierwotnie opracowany model odnosił się do procesu wytwarzania i rozwoju oprogramowania (CMM). Od 2002 roku dostępna jest nowsza, uniwersalna wersja modelu CMMI, którą można stosować do różnych procesów w zróżnicowanych organizacjach. Poziom 5 Procesy nieustannie doskonalone Poziom 1 Procesy niezorganizowane Poziom 4 Procesy zarządzane Poziom 3 Większość procesów zorganizowanych Poziom 2 Niektóre procesy zorganizowane Zespoły procesowe nieustannie doskonalą procesy Procesy systematycznie mierzone i zarządzane Procesy organizowane i zmieniane z poziomu całej organizacji Procesy usprawniane na poziomie departamentu Kultura bohaterów Organizacje na 1 poziomie funkcjonują w oparciu o plany i sposoby działania tworzone na bieżąco. CMMI opisuje je jako oparte na bohaterach, którzy dzięki heroicznemu wysiłkowi sprawiają, że organizacja funkcjonuje. Planowanie oparte jest w dużej mierze na odczuciach i przypuszczeniach. Organizacje te nie dysponują danymi oraz mechanizmami planowania i powtarzalnej realizacji działań, a tym samym przewidywalnością osiąganych rezultatów. Organizacje na 2 poziomie dojrzałości zaczynają organizować swoje najważniejsze procesy. Na tym etapie nie postrzegają jeszcze swojej organizacji jako zbioru wzajemnie powiązanych i współzależnych procesów. W takich organizacjach zdefiniowano nieliczne procesy spośród podstawowych lub najczęściej używanych. Zakresy zdefiniowanych procesów określane są arbitralnie, w zależności od aktualnych potrzeb. Organizacje na 3 poziomie zdefiniowały już większość swoich procesów. Nie tylko opracowały modele procesów podstawowych, ale rozumieją już, jak działają procesy wspierające i zarządcze wspierające realizację procesów podstawowych. Większość organizacji na tym poziomie posiada model procesowy - architekturę procesów, która pokazuje, jak funkcjonuje cała organizacja. Ułatwia ona szybką identyfikację procesów, które powodują problemy oraz pomaga prognozować, jakie będą skutki sugerowanych zmian. Poziom 1 Procesy niezorganizowane Poziom 2 Niektóre procesy organizowane Poziom 3 Większość procesów zorganizowanych Process Renewal Group Polska 6

7 Poziom 4 Procesy są zarządzane Poziom 5 Procesy nieustannie doskonalone Organizacje na 4 poziomie zdefiniowały już wszystkie swoje procesy i zarządzają nimi. Za zarządzanie procesami odpowiadają menadżerowie procesów, którzy na podstawie systematycznych pomiarów procesów i satysfakcji klientów podejmują decyzje odnośnie optymalizacji procesów, którymi zarządzają. W organizacjach na 5 poziomie procesy i mechanizmy zarządzania nimi są nierozerwalną, integralną częścią funkcjonowania organizacji. Organizacje te znają swoje procesy i zarządzają nimi. Korzystają z każdej sposobności do doskonalenia swoich procesów. Process Renewal Group Polska 7

8 Dojrzałość procesowa w 2013 roku Prezentowany poniżej rozkład procentowy organizacji na poszczególnych poziomach dojrzałości procesowej powstał dzięki określeniu tego poziomu dla każdej z organizacji, która wzięła udział w badaniu. Na podstawie udzielonych odpowiedzi każdej organizacji przypisano wartość liczbową określającą jej poziom dojrzałości procesowej. Wartość ta jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych wybranym aspektom podejścia procesowego. 51% Przeanalizowaliśmy również każdą z grup organizacji przyporządkowanych do poszczególnych poziomów dojrzałości procesowej. Celem analizy było ustalenie, jaka jest struktura każdej grupy pod względem dojrzałości procesowej. Histogram zamieszczony poniżej jest ilustracją wyniku tej analizy. Do jrz ało ść p ro ceso wa o rg an iz acji w Po lsce Hist o g ram 21% 25% 3% pierwszy poziom dojrzałości drugi poziom dojrzałości trzeci poziom dojrzałości czwarty poziom dojrzałości piąty poziom dojrzałości W próbie nie zidentyfikowano ani jednego podmiotu, który mógłby zostać przyporządkowany do najwyższego, 5 poziomu. Biorąc pod uwagę rozkład podmiotów na pozostałych poziomach dojrzałości, można przypuszczać, że w Polsce grono organizacji, które osiągnęły najwyższy poziom, jest bardzo małe lub takich organizacji jeszcze nie ma. 72% organizacji uplasowało się poniżej 3 poziomu dojrzałości, a jedynie 3% zakwalifikowało się do poziomu 4. Potwierdzeniem naszych przypuszczeń jest związek sposobu rozumienia BPM i stopnia dojrzałości procesowej. Postrzeganie BPM jako metodyki służącej do zarządzania organizacją lub jako systematycznego podejścia do analizowania, projektowania, usprawniania i zarządzania pojedynczym procesem bardziej sprzyja osiągnięciu wyższych poziomów dojrzałości niż rozumienie BPM jako sposobu na ograniczenie kosztów czy zestawu nowych technologii informatycznych ułatwiających pomiar i zarządzanie wykonaniem procesu w systemach i aplikacjach. Analiza wykazała, że organizacje przyporządkowane do poszczególnych poziomów dojrzałości charakteryzują się zróżnicowanym potencjałem przejścia na wyższy poziom dojrzałości procesowej. Potencjał ten jest najwyższy w grupie na pierwszym poziomie dojrzałości i maleje na kolejnych poziomach. Wydaje się, że najwyższy potencjał przejścia na wyższy poziom dojrzałości występuje w grupie organizacji przyporządkowanych do poziomu pierwszego, jest to nieco ponad połowa podmiotów. Na poziomie 2 wysoki potencjał osiągnięcia poziomu trzeciego wykazuje 31% organizacji. Pośród organizacji przyporządkowanych do 3 poziomu dojrzałości grupa o wysokim potencjale przejścia jest już znacząco mniejsza, zidentyfikowano jedynie 5% takich podmiotów. Wśród organizacji poziomu 4 nie ma podmiotów, które zbliżałyby się do osiągnięcia 5 poziomu dojrzałości. Process Renewal Group Polska 8

9 Na podstawie jednokrotnego pomiaru nie możemy prognozować możliwego rozwoju sytuacji. Nie wiemy, ile czasu będą potrzebowały organizacje do przejścia na wyższe poziomy dojrzałości procesowej i czy wszystkie wykorzystają swój potencjał. Biorąc jednak pod uwagę wyniki badania, można podjąć próbę wskazania barier oraz czynników, które wydają się sprzyjać rozwojowi podejścia procesowego w organizacjach. Najbardziej widocznymi czynnikami sprzyjającymi przejściu z pierwszego na drugi poziom dojrzałości procesowej okazały się prace nad modelem procesowym organizacji, który jako model centralny podlega zatwierdzeniu przez kierownictwo. Dodatkowym aspektem, który wyraźnie pomaga w przejściu na wyższy poziom, jest zdecydowanie się na stosowanie metodyki procesowej, która obowiązuje w całej organizacji. Przejściu z poziomu 2 na 3 sprzyja budowanie świadomości i wiedzy na temat zarządzania procesowego wśród kadry kierowniczej, stopień wykorzystania danych do zarządzania procesami oraz powołanie centralnego zespołu kompetencji procesowych. Powyższe czynniki sprzyjają pokonaniu najbardziej widocznej bariery, którą musiały pokonać organizacje będące na 3 poziomie dojrzałości procesowej. Jest nią brak zainteresowania i zaangażowania kierownictwa organizacji. Niemniej istotna wydaje się być bariera związana z niechęcią kierownictwa do inwestowania w rozwój podejścia procesowego. Przejściu na poziom czwarty wyraźnie sprzyja rozwinięcie i wykorzystanie modelu procesowego włącznie ze zintegrowaniem tego modelu z architekturą korporacyjną. zdolności do systemowego doskonalenia procesów. Kluczową dla organizacji na 5 poziomie dojrzałości jest umiejętność takiego planowania działań doskonalących procesy, aby projekty nie konkurowały o zasoby, a ich zakresy nie nakładały się. Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że nie istnieje jeden typowy wzorzec przekształcania organizacji w zarządzaną procesowo. Właściwie każda droga jest dobra, o ile organizacja skutecznie zaszczepia i rozwija procesową perspektywę zarządzania i działania. Zauważyliśmy również, że impuls do rozpoczęcia stosowania podejścia procesowego w organizacjach może pochodzić z różnych źródeł. Niektóre organizacje stykają się z podejściem procesowym podczas wdrożenia kluczowych systemów informatycznych. Szczególnie jeśli wdrożenie dotyczy kompleksowych rozwiązań informatycznych obejmujących znaczną część organizacji. Takim wdrożeniom mogą towarzyszyć prace nad architekturą korporacyjną łączącą procesy biznesowe z zasobami technologicznymi i informacyjnymi organizacji. Dla wielu organizacji pierwsze doświadczenia z podejściem procesowym pojawiają się podczas wdrożenia norm jakościowych lub modeli zarządzania jakością, w których istotnym elementem jest podejście procesowe (np. norm serii ISO 9000, EFQM lub CAF w administracji publicznej). W niektórych branżach powszechną praktyką jest stosowanie przez wszystkich partnerów biznesowych jednolitych standardów zarządzania oraz produkcji lub realizacji usługi wykorzystujących podejście procesowe. Dzieje się tak np. w branży motoryzacyjnej. Z uwagi na brak organizacji, które uplasowały się na poziomie 5 oraz charakteryzujących się wysokim potencjałem przejścia na poziom 5, nie możemy wskazać barier czy też czynników sprzyjających przejściu pomiędzy 4 a 5 poziomem. Z uwagi jednak na rosnący z poziomu na poziom odsetek konkurujących ze sobą inicjatyw procesowych, można postawić tezę, że barierą przejścia z poziomu 4 na 5 jest brak osiągnięcia pełnej Spotkaliśmy się też z praktyką wprowadzenia, sprawdzonej przez innych, metodyki mającej być panaceum na bolączki organizacji, opartej o podejście procesowe (np. Six Sigma, Lean). W organizacjach, które są częścią międzynarodowych koncernów często stosuje się wdrożenia korporacyjnych modeli, standardów i metod narzuconych przez spółkę Process Renewal Group Polska 9

10 matkę. Podobny mechanizm obserwujemy w sektorze publicznym, w którym kierunki rozwoju systemów zarządzania są uwarunkowane wymogiem stosowania elementów podejścia procesowego ustanowionego w regulacjach prawnych resortów, wpisane w dokumenty strategiczne lub wspierane w ramach realizowanych projektów obejmujących duże grupy urzędów administracji publicznej. W ostatnich latach niebagatelną rolę w zaszczepianiu podejścia procesowego w administracji publicznej odegrały finansowane ze środków unijnych projekty, w których opracowano m.in. standardy wykorzystujące elementy zarządzania procesowego. Zauważyliśmy również, że organizacje znajdujące się na jednym poziomie dojrzałości mogą różnić się pomiędzy sobą zakresem i zaawansowaniem wykorzystania różnych metodyk i praktyk podejścia procesowego. Zróżnicowanie to może być wynikiem specyfiki funkcji, która zainicjowała prace procesowe lub pochodną źródła pierwszego kontaktu organizacji z podejściem procesowym. Process Renewal Group Polska 10

11 Charakterystyka organizacji znajdujących się na poszczególnych poziomach dojrzałości procesowej Na kolejnych stronach prezentujemy opis wybranych cech organizacji znajdujących się na poszczególnych poziomach dojrzałości procesowej. Do utworzenia tej charakterystyki wykorzystaliśmy dominujące odpowiedzi na poszczególne pytania w grupie respondentów przyporządkowanych do każdego z poziomów dojrzałości procesowej. Powstałe w ten sposób profile typowych organizacji znajdujących się na 1, 2, 3 i 4 poziomie dojrzałości procesowej zilustrowaliśmy wykresami, obejmującymi nieco ponad połowę pytań, które posłużyły nam do oceny dojrzałości każdej z przebadanych organizacji. Process Renewal Group Polska 11

12 Organizacje 1 poziomu dojrzałości procesowej Typowa organizacja pierwszego poziomu nie wypracowała modelu procesowego organizacji ani metodyki procesowej, procesy nie są definiowane jako dekompozycja łańcuchów wartości. Usprawnienia procesów prowadzone są w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych i dotyczą przede wszystkim podstawowych procesów organizacji, prowadzone projekty procesowe konkurują ze sobą. W organizacji 1 poziomu nie istnieje też centrum kompetencji procesowych. stopień zdefiniowania procesów jako łańcuchów wartości stopień udokumentowania i aktualności dokumentacji procesów odsetek procesów ze zdefiniowanymi miernikami i wskaźnikami odsetek przeszkolonej kadry kierowniczej częstość wykorzystania danych przez kadrę kierowniczą odsetek doskonalonych procesów odsetek procesów obejmujący działania partnerów i dostawców % 10 nie wiem Procesy nie są jeszcze dokumentowane, a mierniki i wskaźniki działalności, jeśli są definiowane, to dzieje się to w ramach struktur organizacyjnych. Kadra kierownicza korzysta z danych do zarządzania procesami w niewielkim stopniu, a nieliczni przedstawiciele kadry kierowniczej zostali przeszkoleni w zakresie zarządzania procesami. Podejście procesowe napotyka na przeszkody w postaci braku zainteresowania i zaangażowania kierownictwa organizacji. Z naszego doświadczenia wynika, że w organizacjach na pierwszym poziomie dojrzałości proces jest utożsamiany z działaniami realizowanymi przez komórkę organizacyjną. Jedynym praktycznie wykorzystywanym modelem organizacji jest schemat struktury organizacyjnej oraz towarzyszące mu regulaminy organizacyjne. W organizacjach tych mogą również istnieć standardy, narzędzia i metodyki zarządzania procesami, jednak organizacje nie korzystają z nich lub robią to w bardzo ograniczonym zakresie. Takie organizacje nie osiągnęły jeszcze zdolności do wykorzystania podejścia procesowego do zarządzania, często też nie dostrzegają wartości tego podejścia i jego przydatności. Pracownicy nie są szkoleni z zakresu zarządzania procesami lub są kierowani na takie szkolenia tylko wtedy, gdy wymaga tego realizowany projekt. Organizacja, która jest na pierwszym poziomie dojrzałości procesowej, koncentruje się na stopniowej poprawie istniejących procesów, głównie z powodu potrzeby redukcji kosztów. Process Renewal Group Polska 12

13 Organizacje 2 poziomu dojrzałości procesowej Typowa organizacja drugiego poziomu dysponuje modelem procesowym, zatwierdzonym zazwyczaj przez kierownictwo organizacji, służącym do wyznaczania oraz monitorowania celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Organizacja, która jest na drugim poziomie dojrzałości procesowej, koncentruje się na stopniowej poprawie istniejących procesów. Jest to spowodowane potrzebą redukcji kosztów oraz poprawą spójności zarządzania. Procesy nie są jeszcze definiowane jako dekompozycja łańcuchów wartości, ale ponad 3 jest objętych systematycznym doskonaleniem. Organizacja poziomu 2 wyznaczyła już właścicieli procesów, choć odpowiadają oni głównie za procesy przebiegające w granicach ich funkcji lub komórki organizacyjnej. stopień zdefiniowania procesów jako łańcuchów wartości stopień udokumentowania i aktualności dokumentacji procesów odsetek procesów ze zdefiniowanymi miernikami i wskaźnikami odsetek przeszkolonej kadry kierowniczej częstość wykorzystania danych przez kadrę kierowniczą Organizacja poziomu 2 nie posiada metodyki procesowej lub korzysta z jednej metodyki doskonalenia procesów. Nie dysponuje też centralnym zespołem kompetencji procesowych. Kierownictwo organizacji nie jest skłonne inwestować w inicjatywy procesowe lub jego uwaga skoncentrowana jest na czymś innym. W organizacjach na tym poziomie dojrzałości obserwujemy zjawisko istnienia niezależnych procesowych modeli organizacji lub modeli obszarów objętych zmianą, tworzonych na potrzeby projektów. Jeśli istnieje model zatwierdzony przez kierownictwo, to modele utworzone pod kątem realizacji projektów nie zachowują z nim spójności. Czasem model procesowy sprowadza się do tzw. listy procesów. Cechą wspólną tych modeli jest brak jednoznacznie uzgodnionych zakresów procesów. odsetek doskonalonych procesów odsetek procesów obejmujący działania partnerów i dostawców % 10 nie wiem Organizacja dokumentuje procesy, jednak dokumentacja ta najczęściej nie jest aktualizowana. Pracownicy są kierowani na szkolenia procesowe przy okazji realizowanych projektów, a około 3 kadry kierowniczej zostało przeszkolone w zakresie zarządzania procesami. Znaczna część procesów ma już zdefiniowane mierniki i wskaźniki, ale stopień wykorzystania danych przez kadrę kierowniczą do zarządzania procesami jest niezbyt wysoki. Organizacje te często prowadzą wiele projektów zmian procesów. Zakresy projektów często się nakładają, a zespoły projektowe rozwiązują te same lub podobne problemy, dzięki czemu powstają konkurujące ze sobą rozwiązania. Organizacje te dokonują wyboru metodyki usprawniania procesów, którą później sukcesywnie dostosowują do potrzeb i możliwości organizacji. Wśród wielu organizacji na tym poziomie dojrzałości obserwujemy powstawanie zespołu, który odpowiada za kwestie metodyki procesowej oraz wsparcie projektów zmian procesów. W zależności od wcześniejszych doświadczeń zespół taki utworzony jest jako nowa komórka organizacyjna lub rozszerzane są odpowiedzialności i zadania istniejącego zespołu. Process Renewal Group Polska 13

14 Organizacje 3 poziomu dojrzałości procesowej Typowa organizacja na trzecim poziomie dojrzałości posiada model procesowy, który służy do wyznaczania i monitorowania celów oraz zmian struktury organizacyjnej, jak też planowania programów zmian i projektów strategicznych. Organizacja wkłada wiele wysiłku w prace procesowe obejmujące duże grupy procesów. stopień zdefiniowania procesów jako łańcuchów wartości stopień udokumentowania i aktualności dokumentacji procesów odsetek procesów ze zdefiniowanymi miernikami i wskaźnikami odsetek przeszkolonej kadry kierowniczej częstość wykorzystania danych przez kadrę kierowniczą odsetek doskonalonych procesów odsetek procesów obejmujący działania partnerów i dostawców % 10 nie wiem Większość procesów jest zdefiniowana jako dekompozycja łańcuchów wartości, ale struktura właścicielstwa procesów nie została jeszcze w pełni dostosowana do tej perspektywy. Dla większości procesów są zdefiniowane mierniki i wskaźniki sukcesu, a kadra kierownicza zazwyczaj wykorzystuje dane do zarządzania procesami. Organizacja dysponuje jedną metodyką, która służy doskonaleniu procesów oraz korzysta z metodyk dedykowanych specyficznym aspektom zarządzania procesami. Procesy organizacji są dokumentowane i zazwyczaj ta dokumentacja jest aktualna. Organizacja na trzecim poziomie dojrzałości procesowej koncentruje się przede wszystkim na stopniowej poprawie istniejących procesów oraz przeprojektowaniu procesów i ich automatyzacji. Projekty procesowe uruchamiane są w celu doskonalenia produktów i usług oraz redukcji kosztów. Większość procesów objętych jest systematycznymi programami doskonalenia. Z uwagi na dużą liczbę realizowanych prac procesowych projekty zmian procesów mogą ze sobą konkurować. Większość kadry kierowniczej została przeszkolona z zarządzania procesami, a dla pracowników dostępne są programy szkoleniowe dostosowane do pełnionych ról procesowych oraz uzupełniające umiejętności i techniki procesowe. Organizacja ustanowiła centrum kompetencji procesowych, w którym dominują role związane z zarządzaniem jakością i ISO, prowadzeniem projektów procesowych oraz utrzymaniem procesowego modelu organizacji. Z naszych doświadczeń wynika, że organizacje na trzecim poziomie dojrzałości procesowej koncentrują się na sformułowaniu i uruchomieniu strukturalnego zarządzania procesami. Poświęcają one dużo uwagi stworzeniu i uzgodnieniu centralnego modelu procesowego, zasad zarządzania procesami oraz narzędzi do modelowania procesów i gromadzenia wiedzy o procesach (repozytoria). Na tym etapie kierownictwo organizacji zaczyna świadomie wykorzystywać centralny procesowy model do podejmowania decyzji dotyczących zmian w organizacji, który stopniowo staje się narzędziem wyznaczania i realizacji celów strategicznych. W organizacjach na 3 poziomie dojrzałości obserwujemy wyraźny wzrost zdolności do zarządzania i wykorzystania wiedzy o procesach. Process Renewal Group Polska 14

15 Organizacje 4 poziomu dojrzałości procesowej Typowa organizacja na czwartym poziomie dojrzałości dysponuje modelem procesowym, który jest zintegrowany z architekturą korporacyjną. Jest on wykorzystywany do wyznaczania oraz monitorowania celów, planowania zmian i programów, zarządzania ryzykiem, jak też planowania zmian i rozwoju technologii i systemów informatycznych. Model procesowy służy również do planowania budżetu, projektowania systemu ocen i wynagrodzeń oraz planowania rozwoju pracowników. Organizacja czwartego poziomu zarządza procesami poprzez zarządzanie łańcuchami wartości, a struktura właścicielstwa procesów jest dostosowana do tej perspektywy. Wszystkie procesy są udokumentowane i dokumentacja ta jest aktualna. stopień zdefiniowania procesów jako łańcuchów wartości stopień udokumentowania i aktualności dokumentacji procesów odsetek procesów ze zdefiniowanymi miernikami i wskaźnikami odsetek przeszkolonej kadry kierowniczej częstość wykorzystania danych przez kadrę kierowniczą odsetek doskonalonych procesów Dla nowych pracowników organizacja przygotowała specjalne szkolenia wprowadzające ich do organizacji zarządzanej procesowo. Wszystkie procesy objęte są mechanizmami systematycznego doskonalenia. Organizacja dysponuje metodyką służącą doskonaleniu procesów, uzupełnioną o zestaw metodyk stosowanych w ściśle określonym celu. Organizacja na czwartym poziomie dojrzałości prowadzi liczne prace procesowe, wykorzystując je do poprawy spójności zarządzania i zwiększenia zdolności do szybkiego reagowania na zmiany. Istotnymi przyczynami angażowania zasobów w te prace są również potrzeba redukcji kosztów oraz konieczność dostosowania się do wymogów prawnych oraz zarządzanie ryzykiem. Centrum kompetencji procesowych pełni rolę architekta procesowego modelu organizacji oraz koncentruje role niezbędne do utrzymania systemu zarządzania procesami oraz zarządzania jakością. Z naszych doświadczeń wynika, że organizacje na 4 poziomie dojrzałości procesowej osiągają zdolność do wykorzystania kompleksowego modelu organizacji do podejmowania strategicznych decyzji o jej transformacji. odsetek procesów obejmujący działania partnerów i dostawców % 10 nie wiem Większość procesów ma zdefiniowane mierniki i wskaźniki, a kadra kierownicza w pełni wykorzystuje dostępne dane. Organizacje te coraz skuteczniej dopasowują swoje zasoby do potrzeb wszystkich procesów. W takich organizacjach centrum kompetencji procesowych zaczyna odgrywać rolę wewnętrznego doradcy dla najwyższego kierownictwa organizacji. Cała kadra kierownicza jest przeszkolona, programy szkoleniowe dostosowane do pełnionych ról procesowych są dostępne dla pracowników. Process Renewal Group Polska 15

16 Zarządzanie procesami w sektorach publicznym i prywatnym Dojrzałość procesowa w obydwu sektorach Odsetek organizacji obydwu sektorów na poszczególnych poziomach dojrzałości procesowej jest zbliżony, wydaje się jednak, że nieco bardziej zaawansowany jest sektor prywatny. Świadczy o tym przede wszystkim odsetek organizacji, które uplasowały się na pierwszych dwóch poziomach. 26% Naszym zdaniem różnice pomiędzy dojrzałością procesową obydwu sektorów są w dużej mierze uwarunkowane wspomnianymi już zmianami zachodzącymi w kraju po 1989 roku. 19% pierwszy poziom dojrzałości 46% 54% drugi poziom dojrzałości sektor publiczny 26% 24% trzeci poziom dojrzałości Zmiana ustroju gospodarczego sprowadziła na polski rynek firmy z doświadczeniami pochodzącymi z dojrzałego kapitalistycznego rynku. Niektóre z nich wprowadzały do swoich polskich spółek gotowe i sprawdzone już na własnym gruncie modele biznesowe, technologie i metodyki. 2% 3% czwarty poziom dojrzałości Wśród sprawdzonych metod działania znalazło się nastawienie na klienta i mechanizmy związane z pozyskaniem i utrzymaniem klientów z jednoczesnym utrzymywaniem w ryzach kosztów. Przykłady takich firm można znaleźć praktycznie w każdej branży. Z racji zaawansowania i dostępności kapitału stały się bardzo szybko poważnym konkurentem dla polskich przedsiębiorstw pobudzając je do działań sprzyjających utrzymaniu się na konkurencyjnym rynku. Wraz z rozprzestrzeniającymi się w sektorze prywatnym koncepcjami z dziedziny zarządzania jakością rozpoczął on stosowanie podejścia procesowego bądź jego elementów. W sektorze publicznym zarządzanie jakością pojawiło się ok. 10 lat później, spotykało się też z rezerwą, co do przydatności tych koncepcji w organizacjach publicznych. Konieczność dostosowania polskiej administracji do norm i standardów wypracowanych w instytucjach unijnych wymusiła jednak zmianę postrzegania użyteczności metod zarządzania jakością i zarządzania procesami do sektora publicznego. Histogramy obrazujące rozkład poziomu dojrzałości procesowej w obydwu sektorach, które prezentujemy poniżej, uwidaczniają zróżnicowanie dojrzałości w obrębie poszczególnych poziomów jak też pomiędzy sektorami. Process Renewal Group Polska 16

17 Dojrzałość procesowa w sektorze prywatnym Histogram Dojrzałość procesowa w sektorze publicznym Histogram Z przeprowadzonej analizy wynika, że potencjał przejścia na wyższe poziomy dojrzałości procesowej jest podobny w obydwu sektorach z wyjątkiem przejścia pomiędzy poziomem 3 i 4. W sektorze prywatnym 11% podmiotów na poziomie 3 zbliża się do przekroczenia granicy z poziomem 4, podczas gdy w sektorze publicznym takich podmiotów nie zidentyfikowano. Biorąc pod uwagę późniejsze rozpoczęcie stosowania podejścia procesowego w sektorze publicznym wydaje się, że poziom jego zaawansowania jest zaskakująco zbliżony do zaawansowania sektora prywatnego. Przypuszczamy, że istotnym motorem przyspieszającym zmiany w sektorze publicznym stała się jego informatyzacja. Obecnie wiele projektów związanych z wdrożeniami systemów informatycznych rozpoczyna się od modelowania procesów biznesowych, wymuszając tym samym stopniową zmianę sposobu postrzegania działań przez organizacje tego sektora. Process Renewal Group Polska 17

18 Podobieństwa i różnice w praktycznym stosowaniu podejścia procesowego Zaprezentowane w tej części raportu podobieństwa i różnice w stosowaniu podejścia procesowego w sektorach prywatnym i publicznym zostały zidentyfikowane w oparciu o analizę istotności statystycznej rozkładu odpowiedzi respondentów na poszczególne pytania, którzy pochodzą z obydwu sektorów. Mimo że badanie nie obejmowało identyfikacji przyczyn podobieństw i różnic leżących poza samym podejściem procesowym, to uważamy, że warto przyjrzeć się czynnikom, które mogą leżeć u ich źródła. Przyczyn różnic można szukać w przytoczonej już wcześniej historii ostatnich 20 lat. Przypuszczamy, że ich źródłem jest również różnica, wynikająca z podstaw istnienia organizacji publicznych i prywatnych. W przeciwieństwie do sektora prywatnego znakomita większość instytucji publicznych co do zasady nie utrzymuje się ze środków własnych i nie wypracowuje zysku. Podstawa ich istnienia jest trwała, ponieważ wynika z funkcji państwa. Zatem sytuacja, w której organizacja walczy o zysk i utrzymanie się na konkurencyjnym rynku, w przeciwieństwie do organizacji utrzymywanych ze środków publicznych, których istnienie nie jest systematycznie zagrożone przez konkurencję, determinuje, naszym zdaniem, szereg różnic pomiędzy nimi. Są to różnice zarówno kulturowe, strukturalne, jak i organizacyjne, które mogą mieć wpływ na sposób wykorzystania podejścia procesowego oraz przebieg wdrożenia tego podejścia. U źródła podobieństw leży naszym zdaniem uniwersalizm podejścia procesowego i natury ludzkiej. Nie bez znaczenia wydaje się również szeroko rozpowszechniona biurokracja, rozumiana jako forma zorganizowania podmiotu, którego jednym z przejawów są struktury organizacyjne pełniące rolę modelu zorganizowania zasobów oraz dystrybucji władzy w organizacji. Poniżej prezentujemy listę głównych różnic i podobieństw zidentyfikowanych w toku analizy odpowiedzi respondentów, które następnie szczegółowo omówimy w oparciu o prezentację wyników badania w poszczególnych aspektach stosowania podejścia procesowego. Główne podobieństwa Sposób rozumienia BPM Obecne zainteresowanie inicjatywami procesowymi Właścicielstwo procesów Definiowanie procesów Mierzenie procesów Główne różnice Zaangażowanie w inicjatywy procesowe i ich przyczyny Dokumentowanie procesów Wykorzystanie modelu procesowego organizacji Wykorzystanie danych do zarządzania procesami Wsparcie procesów przez systemy informatyczne Zakres procesów objętych doskonaleniem Stosowana metodyka procesowa Centrum kompetencji procesowych i jego profil Process Renewal Group Polska 18

19 Sposób rozumienia BPM Termin BPM rozumiany jest w sposób zróżnicowany, jest ono podobne w obydwu sektorach. Proszę wskazać, które z poniższych zdań najlepiej opisuje sposób, w jaki rozumiany jest BPM (Business Process Management) w Pana(i) organizacji. 2 respondentów poszukuje możliwości zastosowania podejścia procesowego lub nie wykazuje zainteresowania nim. Pomimo braku różnic istotnych statystycznie wydaje się, że wśród tej 2 grupy sektor publiczny jest bardziej nastawiony na rozważenie wykorzystania podejścia procesowego w przyszłości. Systematyczne podejście do analiz owania, projektowania, usprawniania i zarządzania pojedynczym procesem 26% 22% Organizacje z obydwu sektorów wydają się być skupione przede wszystkim na usprawnieniu procesów. Jedyna Metodyka od ogółu do szczegółu oparta o procesy biznesowe do organizowania, mierzenia i zarządzania organizacją. Inicjatywa mająca na celu ograniczenie kosztów poprzez zwiększenie produktywności pojedynczych procesów Zestaw nowych technologii informatycznych ułatwiający IT pomiar i zarządzanie wykonaniem procesu w systemach i aplikacjach informatycznych. Nie wiem/trudno powiedzieć 1 9% 17% 16% 23% 23% 22% 22% statystycznie istotna różnica pomiędzy sektorami dotyczy skoncentrowania prac nad zbudowaniem podstaw systemu zarządzania procesami, który jest wyższy w sektorze publicznym. Spośród niżej wymienionych zdań proszę wybrać jedno lub dwa zdania, które najlepiej oddają sytuację w Pana(i) organizacji. Skupiamy się na poprawie procesów przebiegających w obrębie departamentów Skupiamy się na zautomatyzowaniu procesów przebiegających przez całą organizację lub departament 15% 21% 22% 23% Inaczej 4% 7% Koncentrujemy się na stopniowej poprawie istniejących procesów 5 52% Inicjatywy procesowe sektor publicz ny Ponad połowa organizacji obydwu sektorów zainteresowana jest w znacznym stopniu inicjatywami procesowymi. Proszę wskazać, które z niżej wymienionych zdań najlepiej charakteryzuje obecne zainteresowanie Pana(i) organizacji inicjatywami procesowymi. Skupiamy się na przeprojektowaniu procesów przebiegających przez całą organizac ję Koncentrujemy się na zbudowaniu architektury procesów i systemie mierników Koncentrujemy się na zbudowaniu struktury i zasad systemu zarządzania procesami Organizacja nie prowadzi żadnych prac nad procesami 18% 2 18% 12% 15% 6% 1 1 Znaczące zaangażowanie w projekty procesowe obejmujące duże grupy procesów 3 3 Nie wiem/trudno powiedzieć 1% Zaangażowanie w nieliczne projekty obejmujące pojedyncze procesy Str ategiczna decyzja i zaangażowanie najwyższego kierowni ctwa 23% 25% 23% 23% Różnica istotna statystycznie sektor publicz ny Rozpoznanie potencjalnych możliwości w tym zakresie 9% 15% Brak zainteresowania inicjatywami procesowymi 6% 1 Nie wiem/trudno powiedzieć sektor publicz ny 2% 2% Process Renewal Group Polska 19

20 Przyczyny zainteresowania pracami procesowymi w każdym z sektorów leżą w nieco innych obszarach. Potrzeby realizowane w sektorze publicznym częściej wskazują na charakter działań skierowanych do wewnątrz organizacji. W sektorze prywatnym dominują działania wpływające Czy w Pana/Pani organizacji są menadżerowie odpowiedzialni za procesy? Proszę wskazać jedną odpowiedź, najbliższą rozwiązaniom w Pana(i) organizacji. Są managerowie odpowiedzialni za główne procesy przebiegające w granicach jednej funkcji/komórki organizacyjnej 45% 55% na poprawę wyniku finansowego. Proszę wskazać jedną lub więcej głównych przyczyn koncentracji na zmianie procesów w Pana(i) organizacji. Potrzeba redukcji kosztów poprzez zwiększenie produktywności 54% 6 Są menadżerowie odpowiedzialni za pojedyncze procesy przebiegające przez wiele funkcji/departamentów, którzy jednocześnie podlegają szefowi jednej z tych funkcji/departamentów Szkolimy całą kadrę kierowniczą, aby każdy z menadżerów myślał o sobie jako o zarządzającym procesem 24% 14% 15% 12% Potrzeba poprawy spójności zarządzania lub zwiększenia zdolności do szybkiego reagowania na zmiany 4 57% Są menadżerowie odpowiedzialni za łańcuchy wartości 8% 13% Potrzeba udoskonalenia lub stworzenia nowych produktów, wprowadzenie nowych linii produktowych/biznesowych aby pozostać konkurencyjnym 24% 39% W naszej organizacji nie ma osób odpowiedzialnych za procesy 4% 3% Potrzeba podniesienia satysfakcji klientów by pozostać konkurencyjnym Potrzeba usprawnienia zarządzania zasobami informatycznymi Wymagania prawne lub zarządzanie ryzykiem 35% 19% 15% 24% 15% 53% Inaczej Nie wiem/trudno powiedzieć 4% 2% 1% sektor publicz ny Jednorazowa potrzeba reorganizacji np. połączenia firm 3% 7% Inne Nie wiem/ Trudno powiedzieć 2% 4% 1% Definiowanie procesów i model procesowy Organizacje obydwu sektorów stosunkowo rzadko definiują swoje procesy jako dekompozycję łańcuchów wartości. Różnica istotna statystycznie sektor publicz ny Proszę ocenić, jaka część procesów organizacji została zdefiniowana, jako dekompozycja łańcuchów wartości? wszystkie procesy 2% 6% Właścicielstwo procesów wi ększość procesów 1 15% Dojrzałość organizacji obydwu sektorów pod względem niektóre procesy 2 24% właścicielstwa procesów kształtuje się podobnie. Przeważa odpowiedzialność za procesy w ramach komórki organizacyjnej. Najmniej wskazań uzyskał dojrzały model właścicielstwa procesów, którego jednym z elementów jest odpowiedzialność menadżerów za nieliczne procesy Procesy nie są definiowane jako dekompozycja łańcuchów wartości Nie wiem, trudno powiedzieć 17% 18% 18% 14% 28% 27% łańcuchy wartości realizujące cele z poziomu strategicznego. sektor publicz ny Process Renewal Group Polska 20

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy dojrzały do LEAN?

Czy polskie firmy dojrzały do LEAN? Tytuł slajdu Czy polskie firmy dojrzały do LEAN? wnioski z ogólnopolskiego badania dojrzałości procesowej 2015 Łukasz Tartanus PROCESOWCY.PL Poznań 15/04/2015 Kontekst badanie dojrzałości procesowej Raport

Bardziej szczegółowo

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy Dziękujemy za współpracę uczestnikom GRUPY INOWACJI SAMORZĄDOWYCH:

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera?

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Studium Przypadku na przykładzie projektu zmiany w obszarze wspierania sprzedaży ING Życie Emilia Urich ING Życie Karolina Niesiobędzka-

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI

JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI Mariusz Maciejczak Konferencja Business Process Management Trends, 26 stycznia 2016 roku, Warszawa Cele i hipoteza Wielowymiarowość i holizm systemowe podejście

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Administracja jako organizacja zarządzana procesowo

Administracja jako organizacja zarządzana procesowo Administracja jako organizacja zarządzana procesowo Jak procesy mogą zaszkodzić administracji oraz obywatelom? Michał Bukowski główny specjalista CPI MSWiA CC BY-NC 2.0 VanTheMan8 Agenda 1. Znaczenie projektu

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015 Optymalizacja procesów biznesowych Warszawa, 14 stycznia, 2015 Prelegent Włodzimierz Makowski Partner Doświadczenie zawodowe MDDP Business Consulting Partner Polpharma Dyrektor Departamentu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 Mariusz J. Ligarski, Joanna Krysztofiuk, Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000, Problemy jakości, 2005, nr 10, s. 32-39. Mariusz J. Ligarski, Joanna

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Talent Management mhr Talent Management mhr Talent Management wspiera realizację koncepcji, w której każdy pracownik posiada możliwości, wiedzę i kompetencje potrzebne do wykonywania powierzonych mu zadań

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania w Szpitalu MIKOŁÓW 10.05.2012. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych

System Zarządzania w Szpitalu MIKOŁÓW 10.05.2012. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych MIKOŁÓW 10.05.2012 System Zarządzania w Szpitalu BRANŻOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych 9 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami.

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Autor: dr inż. Bolesław Jankowski (Badania Systemowe "EnergSys" Sp. z o.o.) "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr 2/2006 Wprowadzenie 31 marca 2006

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY

DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY PREZENTACJA USŁUG DORADCZYCH WSPIERAJĄCYCH ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ... zarządzanie efektywnością strategiczną DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY oraz zarządzanie efektywnością operacyjną MISJA

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania 2015 Czy chcecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia? Znaleźć pomysły na poprawę IT? Wyznaczyć realistyczne cele? Oprzeć strategię IT na faktach i liczbach? Zainspirować

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Luty 2014 Raport Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Spis treści Spis treści... Wprowadzenie... O badaniu... Grupa docelowa...

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo